Hotărârea nr. 137/2011

Hotãrârea nr. 137 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Reparatie capitalã strada Constantin Brezeanu

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOT ARAREA NR. 137

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada Constantin Brezeanu”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada Constantin Brezeanu”;

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada Constantin Brezeanu”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Achiziții Publice,


Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședință Gheorghe SîrbLt

•i1 - *♦

' ; z '     "

' i ' W ■ ■

b

I b.

\ *


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezâblfitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de inveWtiCf?

“Reparație capitala strada Constantin Brezeanu”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada Constantin Brezeanu”

Strada Constantin Brezeanu este situata in zona de nord a municipiului Ploiești si face legătură intre străzile Andrei Muresanu si Șoseaua Nordului. Spatiile de parcare sunt deficitare, o banda de circulație fiind afectata de staționarea autovehiculelor, fapt ce a condus la instituirea unei circulații cu sens unic. Atât partea carosabila cat si trotuarele prezintă degradări ca fisuri, crăpături, gropi, faiantari si tasari locale.

Prin studiul de fezabilitate se propun lucrări de reparații defalcate pe trei zone :

 • 1. Strada Constantin Brezeanu ce cuprinde :

 • -  reabilitare sistem rutier existent cu imbracaminte asfaltica

 • -  carosabil nou pentru realizarea supralargirilor din stafia TAXI

 • -  reabilitare trotuare

 • -  reparații trotuare complet degradate

 • -  trotuare noi

 • -  alei blocuri

 • -  dale inierbate

 • 2. Accese si zona inierbata (langa cimitir)

 • 3. Zona adiacenta blocuri;

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr. crt

Nr.crt

V aloare totala - lei (inel TVA)

Durata înv.

Luni

Capacitati

0

1

2

5

1

“Reparație capitala strada Constantin Brezeanu”

2 810 042

3

Scaros=7940 mp Strotuare=3420mp

Salei=2025mp

Sdale=5260 mp

tie capitala strada Constantin


Fata de cele prezentate înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Rep Brezeanu”


Strada Constantin Brezeanu este situata in zona de nord a municipiului Ploiești si face legătură intre străzile Andrei Muresanu si Șoseaua Nordului. Spatiile de parcare sunt deficitare, o banda de circulație fiind afectata de staționarea autovehiculelor, fapt ce a condus la instituirea unei circulații cu sens unic. Atât partea carosabila cat si trotuarele prezintă degradări ca fisuri, crăpături, gropi, faiantari si tasari locale.

Prin studiul de fezabilitate se propun lucrări de reparații defalcate pe trei zone :

 • 1. Strada Constantin Brezeanu ce cuprinde :

 • -  reabilitare sistem rutier existent cu îmbrăcăminte asfaltica

 • -  carosabil nou pentru realizarea supralargirilor din statia TAXI

 • -  reabilitare trotuare

 • -  reparații trotuare complet degradate

 • -  trotuare noi

 • -  alei blocuri

 • -  dale inierbate

 • 2. Accese si zona inierbata (langa cimitir)

 • 3. Zona adiacenta blocuri;

Sistem rutier carosabil:

 • - strat forma 10 cm

 • - strat fundație 25 cm

 • - piatra sparta 15 cm

 • - anrobat bituminos 5 cm

Sistem rutier trotuare :

 • - fundație balast

 • - beton ciment C8/10

 • - beton asfaltic BA8

Sistem dale inierbate:

 • - balsat

 • - nisip

 • - dale ecologice 8 cm

Principalii indicatori tehnico

- economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

1

“Reparație capitala strada Constantin Brezeanu”

2 810 042

3

Scaros=7940 mp

Strotuare=3420mp Salei=2025mp Sdale=5260 mp

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA MARIN


SERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE LIVIU GHEORGHIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


<c • ••

I

kj. •

'                                                            .

I

'r                               i                                 ' •

,

r

4

* ? *

COMISIA PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERA, CON SER VAREA MONUMENTELOR IS TORICE SI DE ARHITECTURA

a’


RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind :

Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici

pentru investiția :     “

REPARAȚIE CAPITALA STR. CONSTANTIN

BREZEANU ”.

si

Servicii deDEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării:


t,REPARAȚII CAPITALE STR. CONSTANTIN BREZEANU


In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei | Mii euro

Mii lei

Mii lei | Mii euro

4

3


I

5

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

i     «     ■

Obținerea terenului

b

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

[TOTAL CAPITOL 1                                                J

l 0.0Q0 I

[ Q.QQQ j

l OJQQO !

[ Q-QOO j

| QJQQO I
3.1

3~2

 • 3.3

 • 3.4

 • 3.5

 • 3.6


Studii teren__________________________________________

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

Proiectare si inginerie________________________________

Organizarea procedurilor de achiziție


Consultanta


Asistenta tehnica


|TOTAL CAPITOL 3

■CAPITOLUL 4

ICheluieli pentru investiția de baza


Construcții si instalații


Montaj utilaje tehnologice


Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport


Dotări


Active necorporale


POTAL CAPITOL4


CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


 • 5.1

5d.l

 • 5.1.2

 • 5.2

r 5.2.1

 • 5.2.2

 • 5.3


Organizare de șantier


Lucrări de construcții


Cheltuieli conexe organizării șantierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului


Comision ISC 0,8 %


Cota aferenta CSC 0,5 %__________

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %


TOTAL CAPITOL 5


2.500

5.000 93,60t

0.936


3.100

6.200 116.074

1.161

23.215

34.822


0.727

1.455

27.234

0.272

5.447

8.170
0.000

0.000


14.977


0.000

0.000

3-514 ,

2.196

47.41


9.361

202.100

245.160 I 57.521


4.493

0.000

0.000

3-595

2.247

48.504

58.838


5.447

0.000

0.000

4,357

2.723

58.798

71.326Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


CAPITOLUL 6


Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar


Pregătirea personalului de exploatare


Probe tehnologice si teste


TOTAL CAPITOL 6


TOTAL GENERALSEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA SȚANESCUValoare (tara TVA) |

TVA

Valoare (inclusiv TVA) |

Mii lei

3

lMiheun^l |      4

Mii lei j        5

Mii lei |

r 6 i

Mii euro

7

0.000

| 0 000

0.000

0.000

0000

0.000

| 0,000

0.000

0.000

o.ooO /.

0.000

0.000 '

0.000

O.OGQ

0,000

iCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT