Hotărârea nr. 136/2011

Hotãrârea nr. 136 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Reparatie capitalã strada MÃRÃSESTI – tronson cuprins intre intersectia cu strada Plãiesilor si strada Eroilor

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 136

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

“Reparație capitala strada MARASESTI - tronson cuprins intre intersecția cu strada Plaiesilor si strada Eroilor ”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada MARASESTI - tronson cuprins intre intersecția cu strada Plaiesilor si strada Eroilor”

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada MARASESTI - tronson cuprins intre intersecția cu strada Plaiesilor si strada Eroilor”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședi Gheorghe Sîrb«J? Contrasemnează Sedrdtar, Oana Cristina I


k

A.


7

*

* cPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate s tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

“Reparație capitala strada MARASESTI - tronson cuprins intre intersecția cu strada Plaiesilor si strada Eroilor”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada MARASESTI - tronson cuprins intre intersecția cu strada Plaiesilor si strada Eroilor”

Strada MARASESTI este de categoria a III a cu o banda de circulație pe sens si face legătură intre centrul orașului si DN1 - centura de vest. Degradările predominante ale sistemului rutier sunt fisuri si crăpături, gropi, faiantari si tasari locale. Prin studiul de fezabilitate se propune execuția următoarelor lucrări:

 • 1. Reabilitarea sistemului rutier existent cu îmbrăcăminte asfaltica

 • 2. Reabilitarea trotuarelor

 • 3. Reparații trotuare complet degradate

 • 4. Ridicări la cota capace cămine, gurilor de scurgere si rasuflatorilor

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr. crt

Nr.crt

V aloare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

1

Reparație capitala strada MARASESTI - tronson cuprins intre intersecția cu strada Plaiesilor si strada Eroilor

1 138 944

1

Scaros=5800 mp

Strotuare=2700 mp

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Reparație capitala strada MARASESTI -tronson cuprins intre intersecția cu strada Plaiesilor si strada Eroilor”

VICEPWIMAR

CĂTĂLINĂ/ BOZIANU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIMAR


CĂTĂLINĂ/BO


RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotarare privind aprobare studiu de fezabilitate ' si indicatori tehnico-economici pentru obiectivul e investiție 4•i


“Reparație capitala strada MARASESTI - tronson cuprihs intre intersecția cu strada Plaiesilor si strada Eroilor ”


d"'


L

-|

J r-

4

/

.7

v

/

r


Strada MARASESTI este de categoria a III a cu o banda de circulație pe sens si face legătură intre centrul orașului si DN1 si centura de vest. Degradările predominante ale sistemului rutier sunt fisuri si crăpături, gropi, faiantari si tasari locale. Prin studiul de fezabilitate se propune execuția următoarelor lucrări :

 • 1. Reabilitarea sistemului rutier existent cu imbracaminte asfaltica

 • 2. Reabilitarea trotuarelor

 • 3. Reparații trotuare complet degradate

 • 4. Ridicări la cota capace cămine, gurilor de scurgere si rasuflatorilor

Sistem rutier carosabil:

 • - strat forma

 • - strat fundație balast

 • - piatra sparta

 • - anrobat bituminos

 • - beton asflatic deschis BAD25

 • - mixtura asfaltica BAI6

Sistem rutier pentru reabilitare trotuare :

 • - beton ciment C8/10

 • - beton asfaltic BA8

Principalii indicatori tehnico -

economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

N aloare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

1

Reparație capitala strada MARASESTI — tronson cuprins intre intersecția cu strada Plaiesilor si strada Eroilor

1 138 944

1

Scaros=5800 mp

Strotuare=2700 mp

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA NSERVICIUL D VOLTARE

CAI RUltalE SI REȚELE EDILITARE LIVIU GI^ORGHIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIAUTA TE NR. 4


; R

-- -*■

d

/

• f

i


I

f f

i


S

’b

t z

f


’                                     f

COMISIA PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE

________________________________


râ


URBANISTICA, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERA, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA


rl


a’


RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind :

Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția : “ REPARAȚIE CAPITALA STR. MARASESTI (TRONSON CUPRINS INTRE INTERSECȚIE STR. PLAIESILOR SI STR. EROILOR ” .

•l•lDEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării: REPARAȚII CAPITALE STR. MARASESTI INTERSECȚIE STR. PLAIESILOR SI STR. EROILOR CU STR. TORCĂTORI

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2                                              I

| 3

4

5

■ 6

7      |

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|TOTAL CAPITOL 1                                                 |

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului3.1

Studii teren

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acord uri si autorizații

3.3

Proiectare si inginerie

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

3.5

Consultanta

3.6

Asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL 3


0.587

1.173

8.854

0.089

1.771

2.656


0.600

1.200

9.057

0.091

1.811

2.717


3.100

6.200

46.794

0.468

9.359

14.038


1.455

10.979

0.110

2.196

3.294


4.1


4.2


4.3


4.4


 • 4.5

 • 4.6


Construcții si instalații

Montaj utilaje tehnologice

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Utilaje fara montaj si echipamente de transport__________

Dotări

Active necorporale


|total CAPITOL 4


754.739

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


177.081

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


181.137

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


935.876

0.000

0.000


0.000

0.000

0.000

935.876


219.581

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

219.581CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

7.547

1.771

1.811

9.359

2.196

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.1

Comision ISC 0,8 %

6.038

1.417

1.449

7.487

1.757

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

3.774

0.885

0.906

4.679

1.098

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

81.922

19.221

19.661

101.584

23.834

TOTAL

5
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


Valoare (fara TVA)

tVa

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei | Mii euro

Mii lei

Mii lei 1. Mir euro


r                 «•

5


CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

Pregătirea personalului de exploatare

6.1

6.2


Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL Din care C + M

V

•s

1

* h

0.000

0.000

o.ooo 1 i OuȚJCfo s .•

y 0.000

i   0.000

0.000

o.ooo | '

0.000

0.000

918.503

762.286

0.000

267.226

221.777

0.000

220.441

182.949

0.000

1138.944

945.235

0.000

215.505

178.852


DIRECTOR          or

irig. DAN


SP00ARW


OIESTI


SEF PROIECT ing. DOINA BANASEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCU
SEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII ing.                RELÎNTOCMIT,

ANDREEA DIACONHĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


PREȘEDINTE,

Data: 2.1