Hotărârea nr. 135/2011

Hotãrârea nr. 135 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Reparatie capitalã strada LÃPUSNA

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOT ARAREA NR. 135

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada LAPUSNA ”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada LAPUSNA ”

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada LAPUSNA”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședință, Gheorghe SîrbPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

“Reparație capitala strada LAPUSNA ”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada LAPUSNA ”

Strada Lapusna este de categoria a III a cu o banda de circulație pe sens, se afla in zona centrala a orașului Ploiești si face legătură intre străzile Vasile Lupu si Elena Doamna. Degradările predominante ale sistemului rutier sunt fisuri si crăpături longitudinale si transversale, tasari inegale ale dalelor de beton, denivelări, gropi, dale rupte, rosturi mărite si degradate colmatate cu pamant. Prin studiul de fezabilitate se propune execuția următoarelor lucrări:

 • 1. Reabilitarea sistemului rutier existent cu imbracaminte asfaltica

 • 2. Reabilitarea trotuarelor

 • 3. Ridicări la cota capace cămine, gurilor de scurgere si rasuflatorilor

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr. crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

1

Reparație capitala strada LAPUSNA

687 242

1

Scaros=3170 mp Strotuare=1470mp

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Reparație capitala strada LAPUSNA ”


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
Strada Lapusna este de categoria a III a cu o banda de circulație pe sens, se afla in zona centrala a orașului Ploiești si face legătură intre străzile Vasile Lupu si Elena Doamna. Degradările predominante ale sistemului rutier sunt fisuri si crăpături longitudinale si transversale, tasari inegale ale dalelor de beton, denivelări, gropi, dale rupte, rosturi mărite si degradate colmatate cu pamant. Prin studiul de fezabilitate se propune execuția următoarelor lucrări:

 • 1. Reabilitarea sistemului rutier existent cu imbracaminte asfaltica

 • 2. Reabilitarea trotuarelor

 • 3. Ridicări la cota capace cămine, gurilor de scurgere si rasuflatorilor

Sistem rutier carosabil :

 • - strat forma

 • - strat fundație balast

 • - strat de baza din beton ciment C20/25 20 cm

 • - strat antifisura                          2.5

 • - geocompozit

 • - beton asflatic deschis BAD25 6 cm

 • - mixtura asfaltica BA 16

Sistem rutier pentru reabilitare trotuare :

 • - beton ciment C8/10

 • - beton asfaltic BA8

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

o

- >

Vi-.

’ IL b .

-,'n

A jV

z c / <țr //.,

Nr.

crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

t șPapacit^ fJ

\\ ■. , ■ *//

0

1

2

4

5

1

Reparație capitala strada LAPUSNA

687 242

1

Scaros-3170 mp Strotuare=1470mp

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA MARIN

SERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE LIVIU GIlEORGHlU

CONSIUUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIAUTA TE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE

URBANISTICA, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERA, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI

DE ARHITECTURARAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind :

Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția : “ REPARAȚIE CAPITALA STR. LAPUSNA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


.Servicii dew

I5


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării:

REPARAȚII CAPITALE STR. LAPUSNA

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011

I

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA) |

Mii lei | Mii euro

Mii lei

Mii lei | Mii euro |

I i

2 |

3      |      4      |       5       |        6       |       7       |

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1                                                      [ Q.OQQ |  0,000  |   0 000  |   0 000   |   0,000   |

|cAPITOLUL 2                                                                                                       |

jCheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului                     |   0.000      0.000

0.000 0.000 0.000 |

TOTAL CAPITOL 2                                                      | q.ooq | q.ooq | q.ooq | q.ooq | q.ooq |

CAPITOLUL 3                                                                                                    I

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                                                                                        |

3.1

Studii teren

2.500

0.587

0.600

3.100

0.727

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

3.3

Proiectare si inginerie

22.635

5.311

5.432

28.067

6.585

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.226

0.053

0.054

0.281

0.066

3.5

Consultanta

4.527

1.062

1.086

5.613

1.317

3.6

Asistenta tehnica

6.790

1.593

1.630

8.420

1.976

|TOTAL CAPITOL 3                                                | 41.679

9.779

10.003

51.682

12.126 |

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

452.699

106.215

108.648

561.347

131.707

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

TOTAL CAPIT

Active necorporale

OL 4                                                         |

0.000

[ 452.699

0.000

| 106.215

0.000

P 108.648

0.000

|  561.347

0.000

|  131.707

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

I       5.1

Organizare de șantier

|     5.1.1

Lucrări de construcții

4.527

1.062

1.086

5.613

1.317

|     5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

I 52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

I   521

Comision ISC 0,8 %

3.622

0.850

0.869

4.491

1.054

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

2.263

0.531

0.543

2.807

0.659

r 5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

49.438

11.599

11.865

61.303

14.383

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


crt.

1


CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar


6.1

6.2


Pregătirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste


TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL Din care C + M
Valoare (fara TVA)

TVA

Valw

Mii lei | Mii euro

Mii lei

V

I

4

3

I

k

5 ;


(I


lusiv TVA)

r


fltteuro


0.000

0.000

0.000

130.036


o

0.00^1 o.oooV

0.000

133.015


'V

___

X.'


jd.ooo t I . &(foo

i ■—

§8^242-4^61.245

566.960    133.024SEF PROIECT


DOINA BANASEF BIROU AVIZE, AUTORI

ing. MARJA PRUNDATU

I^EL


ÎNTOCMIT,

ANDREEA DIACONITA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT