Hotărârea nr. 134/2011

Hotãrârea nr. 134 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Reparatie capitalã strada Cuza-Vodã

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOT ARAREA NR. 134

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada Cuza Vodă”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada Cuza Vodă ”

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada Cuza Vodă ”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședjnță, Gheorghe Sîjdb ' A
Contrasemnează Seci/etăr, Oana Cristina Iac• I*


•///' *

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


I

1 .

o \r ?•

EXPUNERE DE MOTIVE V

L' ’ *

la proiectul de hotarare privind aprobarea ?

Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul de investiție “Reparație capitala strada Cuza Vodă”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada Cuza Vodă ”

Strada Cuza Vodă este situata in zona centrala a municipiului Ploiești si face legătură intre străzile Gh.Grigore Cantacuzino si Vasile Lupu. Este o strada aglomerata si intens circulata, traficul auto desfasurandu-se anevois, cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe si nesiguranța in circulație. Atât partea carosabila cat si trotuarele prezintă degradări ca fisuri, crăpături longitudinale si transversale, tasari inegale ale dalelor de beton, denivelări, gropi, dale rupte.

Prin studiul de fezabilitate se propune : refacerea sistemului rutier degradat, reabilitarea sistemului rutier existent cu îmbrăcăminte asfaltica, reabilitare trotuare, refacere trotuare complet degradate, reabilitare alei parc, montat borduri mari si mici, aducere la cota a capacelor căminelor de vizitare, a gurilor de scurgere si rasuflatorilor.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr. crt

Nr.crt

V aloare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

1

“Reparație capitala strada Cuza Vodă”

2 953 631

2

Scaros=9000 mp Strotuare=456Omp

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Reparație capitala strada Cuza Vodă”


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada Cuza Vodă”


Strada Cuza Vodă este situata in zona centrala a municipiului Ploiești si face legătură intre străzile Gh.Grigore Cantacuzino si Vasile Lupu. Este o strada aglomerata si intens circulata, traficul auto desfasurandu-se anevois, cu uzuri mari ale autovehiculelor, consum mare de carburanți, producere de noxe si nesiguranța in circulație. Atât partea carosabila cat si trotuarele prezintă degradări ca fisuri, crăpături longitudinale si transversale, tasari inegale ale dalelor de beton, denivelări, gropi, dale rupte.

Prin studiul de fezabilitate se propune : refacerea sistemului rutier degradat, reabilitarea sistemului rutier existent cu imbracaminte asfaltica, reabilitare trotuare, refacere trotuare complet degradate, reabilitare alei parc, montat borduri mari si mici, aducere la cota a capacelor căminelor de vizitare, a gurilor de scurgere si rasuflatorilor.

Sistemul rutier prevăzut pentru inlocuirea structurii rutiere degradate :

  • - strat de forma

  • - strat fundație balast                   2 5 cm

  • - strat de baza din beton de ciment 20 cm

Sistemul rutier prevăzut pentru reabilitarea sistemului rutier existent:

  • - strat antifisura MAD 25

  • - geocompozit

  • - mixtura asfaltica BA 16

Sistem prevăzut pentru reabilitarea trotuarelor existente :

  • - beton ciment C8/10

  • - beton asfaltic BA8

Sistem rutier prevăzut pentru refacerea trotuarelor complet degradate :

- execuție terasamente

- fundații balast

10 cm

- beton ciment C8/10

10 cm

- beton asfaltic BA8

4 cmSistem prevăzut pentru reabilitarealei parc :

- beton asfaltic BA8                  4 cm

Principalii indicatori tehnico -

economici ai investiției sunt:

Nr.

crt

Nr.crt

V aloare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

1

“Reparație capitala strada Cuza Vodă”

2 953 631

2

Scaros=9000 mp

Strotuare=4560mp

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII TEODORA MARIN

1 .MuU

SERVICIUL DEZVOLTARE

CAI RUTIERE SI REȚELE EDILITARE LIVIU GHteQRGIHU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIAUTA TE NR. 4

1


to


COMISIA PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERA, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA


a’


a1


ai


rĂ


r,


rĂ


RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind :

Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția : “ REPARAȚII CAPITALE STR. CUZA VODĂ ” .
Data          0 H .      |


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării:

REPARAȚII CAPITALE STR. CUZA-VODA

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei |

Mii euro

1

2                                              I

I 3         |

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

|total CAPITOL 2

| 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

(CAPITOLUL 3

jcheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

I 31

Studii teren

I 2.500

0.587

0.600

3.100

0.727

I      3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

I 5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

|      3.3

Proiectare si inginerie

| 98.408

23.089

23.618

122.026

28.631

I 34

Organizarea procedurilor de achiziție

|   0.984

0.231

0.236

1.220

0.286

3.5

Consultanta

|  19.682

4.618

4.724

24.405

5.726

|      3.6

Asistenta tehnica

| 29.523

6.927

7.085

36.608

8.589

193.560

45.4144.1

Construcții si instalații

1968.169

461.784

472.361

2440.530

572.612

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli5.1


5.1.1


Organizare de șantier Lucrări de construcții


19.682


4.61


4.724


24.405


5.726


5.1.2


5.2


Cheltuieli conexe organizării șantierului Comisioane, cote, taxe, costul creditului


0.000


0.000


5.2.1


Comision ISC 0,8 %


15.745


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


0.000


3.694


3.779


19.524


4.581Nr.


crt.

1


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar


6.1


Pregătirea personalului de exploatare


6.2


TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL Din care C + M


Probe tehnologice si testeValoare (fara TVA) Mii lei Mii euro
DIRECTOR/jGEîtâSRAL ing. DAN             OF


ing


. LILIANA STANESCU
ÎNTOCMIT,

ANDREEA DIACONITA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


PREȘEDINTE, fasț \^(!
Data: