Hotărârea nr. 133/2011

Hotãrârea nr. 133 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Reparatie capitalã strada PODUL INALT

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 133

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

“Reparație capitala strada PODUL ÎNALT”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada PODUL ÎNALT”;

Având in vedere prevederile art. 44 alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl: Aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada PODUL ÎNALT”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic - Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședințăț Gheorghe SîrbuPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada PODUL ÎNALT”

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitala strada PODUL ÎNALT”

Strada Podul înalt este de categoria a II a cu doua benzi de circulație pe sens si face legătură intre strazileMalu Roșu si Gh.Gr.Cantacuzino.

Degradările predominante ale sistemului rutier sunt fisuri si crăpături longitudinale si transversale, tasari inegale ale dalelor de beton, denivelări, gropi, dale rupte, rosturi mărite si degradate colmatate cu pamant.Prezentul studiu propune realizarea următoarelor lucrări:

 • 1. Reabilitarea sistemului rutier existent cu îmbrăcăminte asfaltica

 • 2. Reabilitarea trotuarelor

 • 3. Refacere trotuar complet degradat

 • 4. Ridicări la cota capace cămine, gurilor de scurgere si rasuflatorilor

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției sunt:

Nr. crt

Nr.crt

Valoare totala - lei (inel TVA)

Durata înv.

Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

1

Reparație capitala strada PODUL ÎNALT

1 347 732

1

Scaros=6660 mp

Strotuare=2500mp

Fata de cele prezentate înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare “Reparație capitala strada PODUL ÎNALT”


Strada Podul înalt este de categoria a II a cu doua benzi de circulație pe sens si face legătură intre strazileMalu Roșu si Gh.Gr.Cantacuzino.

Degradările predominante ale sistemului rutier sunt fisuri si crăpături longitudinale si transversale, tasari inegale ale dalelor de beton, denivelări, gropi, dale rupte, rosturi mărite si degradate colmatate cu pamant. Prezentul studiu propune realizarea următoarelor lucrări:

 • 1. Reabilitarea sistemului rutier existent cu imbracaminte asfaltica

 • 2. Reabilitarea trotuarelor

 • 3. Refacere trotuar complet degradat

 • 4. Ridicări la cota capace cămine, gurilor de scurgere si rasuflatorilor

Sistem rutier carosabil:

 • - strat forma

 • - strat fundație balast

 • - strat de baza din beton ciment C20/25 20 cm

 • - strat antifisura                         2.5

 • - geocompozit

 • - beton asflatic deschis BAD25 6 cm

 • - mixtura asfaltica BA 16

Sistem rutier pentru reabilitare trotuare :

 • - beton ciment C 8/10

 • - beton asfaltic BA8

Sistem rutier pentru trotuare degradate:

- fundație balast


lOcm


 • - beton ciment C8/10      10 cm

 • - beton asfaltic BA8 4 cm


Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției simt

Nr.

crt

Nr.crt

V aloare totala - lei (inel TVA)

Durata înv. Luni

Capacitati

0

1

2

4

5

1

Reparație capitala strada PODUL ÎNALT

1 347 732

1

Scaros=6660 mp

Strotuare=25 OOmp

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII

TEODORA MARIN


SERVICIUL DEZVOLTARE CAI RUTIE LIVIU GHEO


I REȚELE EDILITARE IUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


rĂ


'                                            I

• *1 b ’■                                                                                                   ’• ' ■

?

'                              ►                                                     g

• J

rĂ


COMISIA PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTĂRI URBANISTICA, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERA, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI

DE ARHITECTURt


a’RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind :

Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția : “ REPARAȚIE CAPITALA STR. PODU ÎNALT ”,
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării:

REPARAȚII CAPITALE STR. PODUL ÎNALT

In mii lei / mii euro la cursul 4,2621 lei / euro din 25.01.2011


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei |

Mii euro

Mii lei

Mii lei |

Mii euro

T

2                                        I

3

4

5

6

"7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

jTOTAL CAPITOL 1                                                |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

jCAPITOLUL 2                                                                                                       |

|Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului                      |

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

|total CAPITOL 2                                               I

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 I

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii teren

2.500

0.587

0.600

3.100

0.727

3.2

Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.000

1.173

1.200

6.200

1.455

3.3

Proiectare si inginerie

44.718

10.492

10.732

55.450

13.010

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.447

0.105

0.107

0.554

0.130

3.5

Consultanta

8.944

2.098

2.146

11.090

2.602

3.6

Asistenta tehnica

13.415

3.148

3.220

16.635

3.903

jTOTAL CAPITOL 3                                                |

| 75.023

17.602

| 18.006

93.029

21.827  |

CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

894.350

209.838

214.644

1108.994

260.199

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000 1

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

jTOTAL CAPITOL 4

| 894.350

209.838

214.644

1108.994

260.199 |

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

 • 5.1

 • 5.1.1

 • 5.1.2

 • 5.2

 • 5.2.1

 • 5.2.2

 • 5.3


Organizare de șantier

Lucrări de construcții___________________

Cheltuieli conexe organizării șantierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Comision ISC 0,8 %________________

Cota aferenta CSC 0,5 %____________

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

crt.

Mii lei | Mii euro

II tel

1


Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar


Pregătirea personalului de exploatare


Probe tehnologice si teste


0.000

0.000

0.000

0.000

1 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


DIRECTOR GEN ing. DAN IQNJJSEF PROIECT ing. DOINA BANA


\\
SEF BIROU AVIZEZ

ing. MUTO

PRU


ÎNTOCMIT,

ANDREEA DIACONITA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobare Studiu de

fezabilitate și indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reparație capitală strada Podul înalt”

și a emis:


SECRETAR,