Hotărârea nr. 132/2011

Hotãrârea nr. 132 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrãrilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reabilitare si consolidare bazin inot strada Vega

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 132


privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Reabilitare și consolidare bazin înot strada Vega”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de Motive a primarului Municipiului Ploiești și Raportul Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Reabilitare și consolidare bazin înot strada Vega”;

în conformitate cu Hotărârile Guvernului numărul 1072/23.09.2009 și 1087/30.09.2009 privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport Prahova, respectiv Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

luând în considerație Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

în conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 122/2010 prin care imobilul a fost inclus în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

în temeiul art.36, alin.(2) lit “c” si alin.(6) lit. “a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Reabilitare și consolidare bazin înot strada Vega”, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Direcția Tehnic-Investiții va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședin Gheorghe Sîrbu

p‘

I*1
o o 4 X Contrasemnează Sec/e

V ' ,.-■........./


Oana Cristina IaROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


■- Sy


■    50 î

?    *****  r-“ \        \ I* ’

EXPUNERE DE MOTIVE


\\ j- v-

\V '        '

x\ <*/ s»

\\^ ' a"

V Z/<

la proiectul de hotarare privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Reabilitare și consolidare bazin înot strada Vega”

Prin Hotărârile Guvernului numărul 1072/23.09.2009 și 1087/30.09.2009, s-a aprobat trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport Prahova, respectiv Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2010 aceste imobile au fost incluse în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 202/28.07.2010 s-a aprobat transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești a două bazine acoperite, cu tribună de 600 locuri, bazin de recuperare, sală de forță și anexe, bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Ploiești.

Bazinul este situat în zona de Nord a municipiului Ploiești, strada Vega, nr.8 fiind unica bază sportivă din municipiu, unde copii și adulții pot lua lecții de înot și unde au loc antrenamentele sportivilor care fac performanță.

Clădirea a fost proiectată între anii 1970-1975 și executată în perioada 1975-1976. In anul 2011 Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești a comandat întocmirea expertizei tehnice, în urma căreia clădirea a fost încadrată în clasa a Il-a de risc seismic. Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești a întocmit documentația de avizare a lucrărilor de intervenție asupra clădirii în vederea consolidării și reabilitării acesteia.

Valoarea totală a investiției este estimată la 8.551.737 lei, din care lucrările de construcții montaj - 6.226.436 lei.

Față de cele menționate propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

9                                                                          9

APROBAT

Viceprimar, Cantina

* *


BOZIANU

I                                                                        •

s

k

■ /A

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizareș/lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Reabilitare și consolidare bazin înot strada Vega”


< y - *>’

RAPORT DE SPECIALITATE

I                                                     5

'■ <■.. . ‘

J f

r J


t'


Guvernului numărul 1072/23.09.2009 și 1087/30.09.2009, s-a aprobat trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport Prahova, respectiv Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, iar prin HCL nr. 122/2010 aceste imobile au fost incluse în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 202/28.07.2010 s-a aprobat transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești a două bazine acoperite, cu tribună de 600 locuri, bazin de recuperare, sală de forță și anexe, bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului Ploiești.

Bazinul este situat în zona de Nord a municipiului Ploiești, strada Vega, nr.8 fiind unica bază sportivă din municipiu, unde copii și adulții pot lua lecții de înot și unde au loc antrenamentele sportivilor care fac performanță.

Clădirea a fost proiectată între anii 1970-1975 și executată în perioada 1975-1976. In anul 2011 Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești a comandat întocmirea expertizei tehnice, în urma căreia clădirea a fost încadrată în clasa a Il-a de risc seismic. Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești a întocmit documentația de avizare a lucrărilor de intervenție asupra clădirii în vederea consolidării și reabilitării acesteia.

Dintre lucrările de intervenție propuse amintim: desființare - tribune metalice, tamplarie de lemn, tamplarie metalică, plafon metalic, învelitoare tablă, lucrări de consolidare a structurii, lucrări noi - montare tribună cu scaune PVC, pereți despărțitori, pardoseli gresie, uși PVC cu geam termopan, canale tehnice cu rol de spărgător de valuri, învelitoare țiglă metalică termosistem fațadă.

Valoarea totală a investiției este estimată la 8.551.737 lei, din care lucrările de construcții montaj - 6.226.436 lei.

Față de cele menționate propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


Director executiv adjunct, D Croitoru


Avizat’                               Yi 1

Direcția Administrație Publică,                      /.fo „ c.

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, ~     . oaZ

Director executiv,


a                      CWqQ /(Cu cu

NSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4COMISIA PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE

URBANISTICA, REALIZAREA LUCRĂRILOR

PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERA


a’CONSER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI

DE ARHITECTULRAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind :

Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția : “REABILITARE SI CONSOLIDARE BAZIN ÎNOT VEGA ” .
Data


Kli


. sx.


ii


tt


■/


.*■*


.V s/.'.     >

>J: J


(I


• i --

. 4

b

-J*


FHoies»tî,


St r . Via I o o i


or


DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării:


REABILITARE SI CONSOLIDARE BAZIN ÎNOT VEGA


'r o

......■


,//•


r*


In mii lei / mii euro la cursul 4,1089 lei / euro din 07.04.2011

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli      I

Valoare (fara TVA )

TVA

Valoare (inclusiv TVA ) |

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro |

1 1

2 |

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea teritoriului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru prot. mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

| 0.000 I

| 0.000

| 0.000 |

| 0.000 |

| 0.000

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivuluiCAPITOLUL 3


Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


3.3


3.4


3.5


Taxe pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații Proiectare si inginerie

Organizarea procedurilor de achiziție

Consultanta


3.6


Asistenta tehnica


|total CAPITOL 3


2.500

0.608

0.600

3.100

0.754

5.000

1.217

1.200

6.200

1.509

285.080

69.381

68.419

353.499

86.033

2.851

0.694

0.684

3.535

0.860

57.016

13.876

13.684

70.700

17.207

85.524

20.814

20.526

106.050

25.810

437.971 I 106.591    105.113CAPITOLUL 4

Cheluieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.2

Montaj utilaje tehnologice

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

4971.603

0.000

630.000

0.000

100.000
0.000


1209.960


1193.185


6164.788


1500.350


0.000


0.000


0.000


0.000


153.326


151.200


781.200


190.124


0.000


0.000


0.000


0.000


24.337


24.000


124.000


30.178


0.000


0.000


0.000

5701.603 | 1387.623 | 1368.385 | 7069.988 | 1720.652


0.000


Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

49.716

12.100

11.932

61.648

15.003

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2.1

Comision ISC 0,8 %

45.613

11.101

10.947

56.560

13.765

5.2.2

Cota aferenta CSC 0,5 %

28.508

6.938

6.842

35.350

8.603

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10 %

613.957

149.421

147.350

761.307

185.282

TOTAL CAPITOL 5                                             |

| 737.794

| 179.560 |

| 177.071 |

|   914.865  |

| 222.654Valoare (fara TVA )

r.....

' TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei | Mii euro

; Mii Iei —

ftflii tei I Mii euro

|       3       |       4    ’

'        5 '.

|         6         |        7        |

2.896

2.434

1.900

14.

f

7*—

10.000

10.000


TOTAL CAPITOL 6


TOTAL GENERAL
G0S/00ARI«t


SEF SERV. PROIECTARE ing. LILIANA STANESCU

[\ / /

Reabilitare


NR.


CRT.

o

10


1112


II


13C.U.t 27449967 329/1212/01 10 2010 RO2744 9967

Str.Văleni nr 32, tel:0244-S442^2, 325.232, fax.tO244*5*IQ353 cod portal ^0084®EVALUAREA ESTIMATIVA PE OBIECT


Investiție


Cheltuieli pe categoria de lucrări


Lucrări de construcții


Terasamente


Construcții: rezistenta si arhitectura


Izolații


Instalații electrice


Instalații sanitare


Instalații de tratare apa


Instalații de Încălzire, ventlare , climatizare


Instalații de alimentare cu gaze naturale


Instalații de telecomunicații


TOTAL I


Montaj


Montaj utilaje si echipamente tehnologice


TOTAL II


PROCURARE


Utilaje si echipamente tehnologice


Utilaje si echipamente de transport


Dotări


TOTAL III


TOTAL ( TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III )


T.V.A ( 24 % )


TOTAL GENEinot VegaReabilitare si consolidare bazin de inot Vega


1 euro= 4.1089


Valoarea , exclusiv TVAMii euro0.00


0.00


3,301.92


803.60


95.00


23.12


210.00


105.00


719.10


315.00


100.00


125.58


4,971.60630.00


630.000.00


0.00


100.00


100.00


5,701.60


1,368.38


7,069.99


51.11


25.55


175.01


76.66


24.34


30.56


1,209.96
0.00


24.34


24.34


1,387.62


1,720.65

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Reabilitare și consolidare bazin înot strada Vega”

Data: