Hotărârea nr. 131/2011

Hotãrârea nr. 131 privind reglementarea circulatiei in municipiul Ploiesti a autovehiculelor cu masa maximã autorizatã de peste 3,5 tone

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 131

R* privind reglementarea circulației în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești - domnul Andrei Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune reglementarea circulației autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe teritoriul Municipiului Ploiești;

Luând în considerare:

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice;

-Hotărârea de Guvern nr.1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005, privind protecția mediului.

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenților, modificată și completată;

In temeiul art.36 alin.2 lit.“b” și lit.“c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Stabilește ca zonă interzisă pentru circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, ZONA A potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Restricția de circulație în această zonă este valabilă permanent. Străzile care delimitează această zonă nu sunt supuse restricției de circulație.

5                                            >

Art. 2


Art. 3Circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone și

 • 7,5 tone se poate face în ZONA B și pe străzile nominalizate în Anexa nr. 2 pe toată durata zilei, fără a fi necesară deținerea autorizației de acces. Circulația în

7     ÎS    *

intervalul orar 600 - 2200 pe alte străzi decât cele nominalizate, este permisă numai în baza unei autorizații de acces, obținută în prealabil.

în intervalul orar 600 - 2200, circulația în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 7,5 este permisă numai în baza unei autorizații de acces, obținută în prealabil.

în intervalul orar 2200 - 600, circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone se va putea face pe orice traseu, cu respectarea obligatorie a condiției de a nu se parcurge ZONA A (stabilită la Art. 1).

Art. 5


Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11


Art. 12


Autorizațiile de acces în municipiul Ploiești, pentru autovehiculele cu.masa maximă autorizată peste 3,5 tone, se vor elibera după cum urmează:       ''

-Autorizațiile cu valabilitate de o zi se vor eliberă de la toate punctele de vânzare autorizate de Primăria municipiului Ploiești, care vor avea obligația afișării la loc vizibil a acestui serviciu; Valabilitatea o *1    *•,                                     *•                                                            I         ’           «J

reprezintă data bonului fiscal (sau a instrumentului de plată) Cu care s-a achitat autorizația.

9

- Autorizațiile cu valabilitate mai mare de o zi se vor elibera de către compartimentul Autorizare transport public local din cadrul Direcției Tehnic Investiții. Valabilitatea va fi inscripționată pe fața autorizației.

Aproba instituirea unei tarif de eliberare a autorizațiilor de acces, potrivit Anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotarare.

Tariful prevăzut la art. 6 va fi făcut venit la bugetul local. Suma astfel colectată va fi utilizată pentru întreținerea drumurilor.

Aprobă Procedura de eliberare a autorizațiilor de acces, de stabilire a traseelor și de amenajare / semnalizare rutieră a zonelor cu restricție de circulație pentru autovehiculele cu MMA peste 3,5 tone, potrivit Anexei nr.4 ce face parte integrantă din prezenta hotarare.

Circulația autovehiculelor de intervenție (jandarmerie, pompieri, ambulanță, ISU, etc.) și cele aparținând societăților ce prestează servicii comunitare pentru Primăria municipiului Ploiești (salubrizare, întreținere carosabil, întreținere spații verzi, transport public local de persoane, etc.) se face fără nicio restricție, pe tot teritoriul municipiului. Instituțiile în cauză vor solicita autorizația specială de acces, care va fi eliberată gratuit pentru fiecare autovehicul utilizat.

Pentru autobuzele ce efectuează transport public de persoane prin curse speciale în trafic local sau prin curse regulate și speciale în trafic județean sau național, stabilirea rutei pe teritoriul municipiului se face avându-se în vedere categoria de greutate în care se încadrează autovehiculul respectiv. Operatorii de transport deținători de licențe de traseu, vor solicita autorizația specială de acces, care va fi eliberată gratuit pentru fiecare autovehicul menționat în licență.

Operatorii care efectuează transport de persoane sau mărfuri cu vehicule peste

 • 3,5 tone au obligația afișării în colțul din dreapta-jos al parbrizului, vizibil atât din interiorul, cât și în exteriorul fiecărui vehicul, a autorizației de acces și a traseului aprobat pentru cursele efectuate de acestea.

Nerespectarea traseului aprobat va conduce la anularea autorizației de acces și aplicarea sancțiunilor prevăzute pentru accesul fără autorizație în zonele cu restricție.

9

Circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone în zona interzisă circulației (ZONA A), sau circulația în zona restricționată în intervalul orar 600 - 22, fără a deține autorizație de acces valabilă, precum și circulația pe un alt traseu decât cel pentru care s-a eliberat autorizație de acces, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 250 lei la 2500 lei.

Staționarea, parcarea sau gararea autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone pe spațiul public al municipiului Ploiești constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 250 lei la 2.500 lei.

Utilizarea de către autovehiculele care efectuează transport de persoane a altor stații decât cele aprobate pentru urcarea/coborârea călătorilor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 250 lei la 2.500 lei.

Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenților aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aplică corespunzător.

Art. 13 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta hotărâre se fac de către Primarul municipiului Ploiești și de persoanele împuternicite de acesta, agenții Poliției Locale și ai Poliției Rutiere .

Art. 14 Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 mai 2011.

Art. 15 Cu aceeași dată, Hotărârile Consiliului Local nr.34/2006, nr.81/2006 și nr. 124/2006 își încetează aplicabilitatea.

Art. 16     Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 17     Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,

Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind reglementarea circulației în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 / 2002 republicată privind circulația pe drumurile publice, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195 / 2005 privind protecția mediului și ale Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, autoritățile publice locale au responsabilitatea reglementării accesului în municipiu a anumitor categorii de autovehicule, în vederea eliminării sau a reducerii situațiilor generatoare de disconfort, vizând în special reducerea poluării și a degradării carosabilului datorită traficului deosebit de intens.

Având în vedere cele de mai sus, propunem stabilirea de restricții pentru circulația prin interiorul municipiului Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

Astfel, circulația categoriei de autovehicule cu masa maximă autorizată între 3,5 și

 • 7,5 tone se va putea face fără restricții, utilizându-se traseul de tranzit denumit “Traseul de trafic greu”, pe străzi amplasate în zona periferică a municipiului Ploiești.

Circulația categoriei de autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone se va putea nerestricționat numai pe șoselele de centură ale municipiului.

Circulația prin municipiu a autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se poate face în intervalul orar 6-22 numai după obținerea autorizației de acces, pe ruta stabilită special pentru fiecare solicitare sau gratuit în intervalul orar 22 -6. în toate situațiile este interzisă cu desăvârșire parcurgerea zonei centrale a municipiului, așa cum este delimitată în anexa la proiectul de hotărâre.

Față de cele menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Compartimentul Autorizare Transport Public Local


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind reglementarea circulației în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone

Autoritățile publice locale au, conform ART. 70 lit. G din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, obligația să “reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfășurarea unor activități generatoare de disconfort pentru populație în anumite zone ale localităților, cu predominanță în spațiile destinate locuințelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului ”.

In conformitate cu prevederile ART. 4 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr.1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, “închiderea sau crearea de restricții pentru circulația vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensității traficului, pentru protecția unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrări, în condițiile stabilite de lege ”.

Pentru reglementarea circulației autovehiculelor grele în municipiul Ploiești, în anul 2006 s-a aprobat o Hotărâre de Consiliu Local (HCL nr.34/2006, completată și modificată de HCL nr.81/2006 și de HCL nr. 124/2006).

Având în vedere modificarea substanțială a condițiilor de desfășurare a traficului prin municipiul Ploiești în prezent - comparativ cu situația anului 2006, se impune adoptarea unei noi hotărâri, adaptată la condițiile actuale, luând în calcul evoluția de perspectivă a traficului urban.

/V

In prezent, deplasările autovehiculelor cu masa maximă de peste 3,5 tone, aflate în tranzit prin municipiul Ploiești, precum și cele determinate de necesitățile proprii municipiului (aprovizionare, lucrări de construcții, etc.), contribuie la un trafic foarte intens pe arterele centrale ale municipiului, în special la orele de vârf. Deasemenea, dezvoltarea masivă a parcului auto, creșterea mobilității, schimbarea structurii deplasărilor efectuate pe teritoriul municipiului, dar și problema generată de lipsa locurilor de parcare, sunt elemente care au determinat administrația locală prin serviciile de specialitate să găsească de urgență soluții privind reglementarea traficului pe arterele municipiului.

Ca soluție pentru reducerea disconfortului și a poluării cauzate de traficul rutier de peste 3,5 tone, propunem restricționarea accesului acestei categorii de autovehicule între ora 6 și 22, în zona centrală a municipiului precum și în zonele de locuințe și mutarea acestuia în zonele limitrofe ale orașului, unde circulația să se facă folosindu-se traseul de tranzit denumit “Traseul de trafic greu”.

Realizarea practică a acestui obiectiv, se face prin :

 • 1. Permiterea accesului gratuit pentru categoria de autovehicule cu masa maximă autorizată între 3,5 și 7,5 tone pe anumite străzi, menționate în Traseul de trafic greu',

 • 2. Instituirea unor tarife de acces pentru circulația în intervalul orar 6 - 22, în anumite zone bine delimitate din interiorul municipiului; • 3. Interzicerea accesului autovehiculelor cu masa maximăîța^îorizătă1;

ff f r'*'*'*'***

mare de 3,5 tone în zona centrală a municipiului, pe toataMtirăța^zi

Măsurile de mai sus se aplică nediferențiat pentru transportul de țțntrfuf persoane.

Autovehiculele de intervenție (jandarmerie, pompieri, ambulanță, aparținând societăților ce prestează servicii comunitare pentru Primăria^ Ploiești (salubrizare, întreținere carosabil, întreținere spații verzi, transport public local de persoane, etc.) vor circula fără nicio restricție, pe tot teritoriul municipiului.

Traseul de trafic greu cuprinde următoarele străzi, din zona periferică a municipiului:

 • -  Bulevardul Republicii (de la intrarea în municipiu până la intersecția cu Șos.Nordului)

 • -  Șoseaua Vestului

 • -  Strada Ghe.Gr.Cantacuzino (de la intrarea în municipiu până la intersecția cu Șos.Vestului)

 • -  Strada Libertății

9

 • -  Strada Domnișori (tronson strada Libertății - strada Sondelor)

 • -  Strada Sondelor

 • -  Strada Depoului

 • -  Strada Bobâlna (tronson strada Depoului - Strada Marin Brutaru)

 • -  Strada Marin Brutaru

 • -  Piața 1 Decembrie 1918 (tronson strada Depoului - Strada Democrației)

 • -  Strada Democrației (tronson Piața 1 Decembrie 1918 - strada Lupeni)

 • -  Strada Lupeni (până la poarta Upetrom)

 • -  Strada Armași

 • -  Strada Mircea cel Batran (de la intrarea în municipiu până la intersecția cu str.Armași)

 • -  Strada Grădinari

 • -  Strada Mihai Bravu (de la intrarea în municipiu până la intersecția cu str. Grădinari)

 • -  Strada Apelor

 • -  Strada Ștrandului

 • -  Strada Gheorghe Doja (tronson strada Ștrandului - strada Transilvaniei)

 • -  Strada Transilvaniei

 • -  Strada Calomfirescu

 • -  Strada Titeica

 • -  Strada Tabla Butii

9

 • -  Strada Găgeni (de la intrarea în municipiu până la intersecția cu str.Văleni)

 • -  Strada Văleni (de la intrarea în municipiu până la intersecția cu str.Găgeni)

 • -  Șoseaua Nordului

 • -  Bulevardul București

 • -  Bulevardul Petrolului

 • -  Strada Râfov

 • -  Strada Corlătești

Sumele colectate prin eliberarea autorizațiilor de acces se vor constitui venit la bugetul local și vor fi utilizate pentru întreținerea drumurilor.

Direcția Tehnic Investiții, prin compartimentul de specialitate, va lua măsuri de instalare și completare a semnalizării rutiere (marcaje și indicatoare rutiere), în concordanță cu restricțiile de circulație propuse prin proiectul de hotărâre, cu avizul Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației și al Poliției Rutiere a municipiului Ploiești.                                                   \              t

\ \                                              ■ * Z ■

w. / ■

Față de cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre ce reglementează circulația în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, și încetarea valabilității HCL nr.34/2006, HCL nr.81/2006 și a HCL nr. 124/2006 .

Director,

Teodora MarinCompartimentul Autorizare Transport Public Local, Alexandru Preda


Vizat,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director, Simona Albu

•1

i 2             ’      g

\ ■\\

• V

• **

j 1

4                            r V *              l

■ }

ZONA A din municipiul Ploiești

•* * în care este interzisă circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone:

 • -  Zona delimitată de străzile: Ghe.Lazăr - Nicolae Bălcescu - Neagoe Basarab -Gheorghe Doja - Văleni - Carpați - Vasile Lupu - Trei Ierarhi -Ghe.Gr.Cantacuzino - Tache Ionescu - Piața Victoriei. Străzile ce delimitează zona nu sunt supuse restricției de circulație.

 • -  Bulevardul Independenței integral.

 • -  Bulevardul Republicii de la intersecția cu Șos.Nordului până la intersecția cu Piața Victoriei.

 • -  Str.Ghe.Doja, de la intersecția cu Bulevardul Republicii până la intersecția cu str.Transilvaniei

 • A) ZONA B din municipiul Ploiești în care este permisă circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată între 3,5 și 7,5 tone, fără obținerea prealabilă a autorizației de acces:

 • -  Zona delimitată de străzile: Bul Republicii - Șos.Vestului -Str.Ghe.Gr.Cantacuzino.

 • -  Zona delimitată de străzile: Bul.București - Str.Industriei - Str.Marin Mehedințeanu - Str.Mimiului

 • B) Traseul pe care este permisă circulația autovehiculelor cu masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 — 7,5 tone, fără obținerea prealabilă a autorizației de acces (TRASEUL DE TRAFIC GREU):

 • -  Bulevardul Republicii (de la intrarea în municipiu până la intersecția cu Șos.Nordului)

 • -  Șoseaua Vestului

Strada Ghe.Gr.Cantacuzino (de la intrarea în municipiu până la intersecția cu Șos.Vestului)

 • -  Strada Libertății

*

 • -  Strada Domnișori (tronson strada Libertății - strada Sondelor)

 • -  Strada Sondelor

 • -  Strada Depoului

 • -  Strada Bobâlna (tronson strada Depoului - Strada Marin Brutaru)

 • -  Strada Marin Brutaru

 • -  Piața 1 Decembrie 1918 (tronson strada Depoului - Strada Democrației)

 • -  Strada Democrației (tronson Piața 1 Decembrie 1918 - strada Lupeni)

 • -  Strada Lupeni (până la poarta Upetrom)

 • -  Strada Armași

 • -  Strada Mircea cel Batran (de la intrarea în municipiu până la intersecția cu str.Armași)

 • -  Strada Grădinari

 • -  Strada Mihai Bravu (de la intrarea în municipiu până la intersecția cu str.Grădinari)

 • -  Strada Apelor

 • -  Strada Ștrandului

 • -  Strada Gheorghe Doja (tronson strada Ștrandului - strada Transilvaniei)

 • -  Strada Transilvaniei

 • -  Strada Calomfirescu

 • -  Strada Țițeica

 • -  Strada Tabla Butii

9

 • -  Strada Găgeni (de la intrarea în municipiu până la intersecția cu str. Văleni)

 • -  Strada Văleni (de la intrarea în municipiu până la intersecția cu str.Găgeni)

 • -  Șoseaua Nordului

 • -  Bulevardul București

 • -  Bulevardul Petrolului

 • -  Strada Râfov

 • -  Strada Corlătești

 • C) Locurile de amplasare a indicatoarelor ce interzic accesul fără autorizație în municipiu, al autovehiculelor cu masa maximă autorizată peste

 • -  Pe DN 1 (Prelungirea Bul. Republicii), înainte de intersecția cu

//            *•"                         r

 • -  Pe DJ 156 (Prelungirea Str.Ghe.Gr.Cantacuzino), înaii^e^ de 'intersecția semaforizată din dreptul Supermarketului Selgros

Pe DJ 129 (Prelungirea str.Mărășești), înainte de intersecția cu ferată

Pe DJ 101D (Bul.București), înainte de intersecția cu Bul.Petrolu^î^

Pe Str.Mircea cel Bătrân, înainte de podul peste pârâul Dâmbu        f

Pe DJ 139 (str.Mihai Bravu), înainte de intersecția cu str.Apelor

Pe DN 1B (prelungire str.Ștrandului), după intersecția cu DN IA (șoseaua de centură)

Pe prelungirea str.Văleni, înainte de intersecția cu calea ferată

Pe DJ 102 (prelungire str.Găgeni), după intersecția cu DN 1B

TARIFELE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR DE ACCES ÎN MUNICIPIU

s                      •’

,                       ’S.

 • A. Pentru autovehiculele cu MMA< 3,5 tone: NU ESTE NECESARĂ A UTORIZA ȚIE DE ACCES

 • B. Pentru autovehiculele de transport marfă și persoane cu MMA peste 3,5 tone

  Tarif eliberare autorizație (lei)

  Autorizație pe o zi

  A utorizație pe 15 zile

  A utorizație pe 30 zile

  Autorizație pe 60 zile

  Autorizație pe 90 zile

  Autorizație pe un an

  Autovehicule transport marfă cu MMA între 3,5 și 7,5 tone

  .....-................................,.....................-..............................................................................

  500

  5.000

  10.000

  15.000

  40.000

  80.000

  Autovehicule transport marfă cu MMA peste 7,5 tone

  1.000

  10.000

  20.000

  30.000

  80.000

  160.000

  Autovehicule transport persoane cu MMA peste 3,5 tone

  • a. GRATUIT, pentru autovehiculele menționate în licența de traseu deținută

  • b. Pentru autovehicule care nu dețin licență de traseu se aplică tarifele de la marfa

  Observații:

  • 1.    Autorizația se eliberează doar pentru accesul în municipiu între orele 60(J și 2200. între orele 2200 și 600 accesul este gratuit.

  • 2.    Indiferent de intervalul orar, tranzitarea centrului municipiului (ZONA A) este interzisă.

  • 3.    Staționarea și gararea pe spațiul public a autovehiculelor cu MMA peste 3,5 tone este interzisă.

 • C. Pentru autovehiculele de de intervenții (pompieri, jandarmerie, ambulanță, ISU, etc.), ale serviciilor publice (salubrizare, întreținere carosabil, întreținere spații verzi, transport public local de persoane, etc.) și ale riveranilor: La solicitarea deținătorilor, se vor elibera GRATUIT autorizații de acces, pentru fiecare autovehicul utilizat.

MMA = Masa Maximă Autorizată a vehiculului, conform certificatului de înmatriculare

/

ll s

■ <

ț

j                     e

’’ J .

PROCEDURA DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIILOR DE ACCES ÎN

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, DE STABILIRE A TRASEELOR ȘI DE AMENAJARE / SEMNALIZARE RUTIERĂ A ZONELOR CU RESTRICȚII DE CIRCULAȚIE PENTRU AUTOVEHICULELE CU MMA PESTE 3,5 TONE        ,

Cap. 1 - CONDIȚII GENERALE

ART. 1

Pentru fluidizarea traficului și limitarea intensității acestuia, precum și pentru protecția unor sectoare de drumuri, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat instituirea de restricții pentru circulația prin interiorul municipiului Ploiești a autovehiculelor de persoane și marfa cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

ART. 2

In sensul prezentei proceduri, prin autovehicul cu masa maximă autorizată mai mare sau egală cu 3,5 tone, se înțelege orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puțin două axe, sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul și semiremorca ori remorcile tractate de acesta și a căror masă maximă autorizată însumată depășește 3,5 tone.

ART. 3

Semnalizarea rutieră a acestei restricții, precum și semnalizarea rutieră de orientare a participanților la trafic se realizează prin grija Direcției Tehnic Investiții din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, denumită în continuare DTI.

DTI va aduce la cunoștința participanților la trafic introducerea restricției de circulație, precum și principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.

ART. 4

 • (1) Prin excepție de la prevederile ART. 1, circulația autovehiculelor este permisă pe baza autorizației nominale de acces, eliberată pentru fiecare autovehicul de DTI, conform metodologiei prezentate în continuare.

 • (2) Autorizația nominală de acces este valabilă numai în original, în perioada, pe traseul și în condițiile înscrise în aceasta. Autorizația nominală de acces nu este transmisibilă.

 • (3) Autorizația nominală de acces nu poate fi eliberată cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate.

ART. 5

 • (1)   Autorizația nominală de acces se păstrează, în original, la bordul vehiculului și se prezintă la controlul organelor abilitate.

 • (2)   în cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării deținătorului vehiculului pentru care a fost eliberată, cu excepția cazurilor de leasing, autorizația nominală de acces se consideră nulă și nu se înlocuiește. în acest caz, deținătorul poate solicita eliberarea unei noi autorizații, în condițiile prezentei proceduri.

 • (3)   Autorizația nominală de circulație își păstrează valabilitatea în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, pentru același deținător, cu menținerea celorlalte înscrisuri din autorizația nominală de circulație.

  ■* ’ jp’"

  * />' v * • / fc‘ . Z' .

  //

  1 I                          *1

  > • vehiculele deținute de unitățile Ministerului Apărării Naționale; .


  •*

  *

  ■ d


  r*1


  ART. 6

  Prevederile ART. 1 nu se aplică pentru:

  • a)

  • b)


  «a.


  • c)

  • d)

  • e)


  f)


  g)


  h)


  i)


  i ‘ I? J i •                                                                                                                                                                                                                          jț

  vehiculele deținute de unitățile subordonate Ministerului Adm

  Internelor;

  7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              \ t t -           ’t,' /• /■

  vehiculele deținute de Regia Autonomă de Transport Public Ploiești;

  vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanță; vehiculele deținute de serviciile de urgență, așa cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr, 363/2002. cu modificările și completările ulterioare;

  vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau pentru Parteneriatul pentru Pace, așa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor și a Protocolului adițional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, cu modificările ulterioare;

  vehiculele deținute de instituții ale statului cu atribuții în securitatea și siguranța națională;

  vehiculele care efectuează activitatea de deszăpezire, în baza contractelor încheiate cu Primăria Municipiului Ploiești;

  vehiculele care efectuează transporturi în baza contractelor încheiate cu Primăria Municipiului Ploiești.


ART. 7

 • (1)   Riveranii pot efectua transport numai pe sectorul de drum restricționat pe care aceștia își au domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerțului.

 • (2)   In sensul prezentei proceduri, prin riveran se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce are domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerțului pe unul dintre sectoarele restricționate.

 • (3)   Dovada îndeplinirii condițiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a deținătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comerțului din care să reiasă sediul social ori punctul de lucru, în copie ștampilată și semnată în original de către conducătorul unității, cu înscrisul "Conform cu originalul", în cazul persoanelor juridice.

Cap. 2 - ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR DE ACCES

art . 8 Eliberarea autorizațiilor de acces cu valabilitate de o zi

 • 1. Eliberarea autorizațiilor se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, de către stațiile de carburanți situate la periferia municipiului Ploiești, cu care Primăria municipiului Ploiești a încheiat un protocol de colaborare în acest sens.

 • 2. Valabilitatea o reprezintă data bonului fiscal (sau a instrumentului de plată) cu care s-a achitat tariful de eliberare a autorizației.

Z^O /^ >-- -art . 9 Eliberarea autorizațiilor de acces cu valabilitate mai mare de/fr zi i:

j f

f

c I


A'


 • 1. Eliberarea autorizațiilor se face la solicitarea persoanelor fizice său juridice, baza documentației prezentate.

 • 2. Documentația cuprinde următoarele:                                  • V 'J

  • 2.1. memoriu din care să rezulte necesitatea efectuării transportului pe traseul sau pe traseele solicitate, numărul de vehicule pe fiecare traseu, numerele de înmatriculare, perioada pentru care se solicită autorizarea;

  • 2.2. certificatul de înmatriculare, în copie, pentru fiecare vehicul, inclusiv semiremorcile și/sau remorcile;

  • 2.3. autorizația specială de transport pentru depășiri de limite masice și/sau dimensiuni maxime admise, dacă este cazul, sau declarație pe propria răspundere că nu se depășesc în circulație limitele masice și/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • 2.4. copie a contractului de închiriere/leasing, în cazul în care solicitantul autorizației nominale de circulație nu este deținătorul vehiculelor;

  • 2.5. dovada necesității efectuării transportului pe sectorul de drum restricționat (contracte, comenzi de transport etc.).

Fiecare pagină a documentelor, transmise în copie, va purta înscrisul "Subsemnatul, ......................., administrator al ........................................,  declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul.", semnătura administratorului și ștampila unității, în original.

 • 3. Analiza documentațiilor se realizează de către compartimentul de specialitate din cadrul DTI;

 • 4. Concluziile privind analiza documentației pentru eliberarea autorizațiilor nominale de acces se consemnează într-un proces-verbal.

 • 5. Condiții pentru acordarea autorizațiilor nominale de acces:

  • 5.1. punctul de origine sau de destinație al transportului se află situat pe traseul restricționat;

  • 5.2. nu există trasee alternative pentru acces la punctul de origine sau de destinație al transportului;

  • 5.3. sectorul de drum pentru care se autorizează transportul trebuie să fie cât mai scurt, prin folosirea în principal a traseelor alternative;

  • 5.4. caracteristicile tehnice și geometrice ale traseelor alternative nu conferă posibilitatea efectuării transportului pe aceste trasee;

  • 5.5. autorizația se eliberează pe o perioadă maximă de un an;

  • 5.6. compartimentul de specialitate din cadrul DTI își rezervă dreptul de a nu elibera autorizații persoanelor fizice sau juridice care nu au depus documentația completă, care nu au respectat cele declarate în documentație referitoare la circulația cu depășiri ale limitelor maxime admise ori care nu au respectat condițiile impuse la autorizare.

 • 6. Autorizarea efectuării transportului:

  • 6.1. în cazul avizării documentației, autorizația de acces se completează și se semnează conform competențelor;

  • 6.2. în cazul în care nu se avizează efectuarea transportului, documentația nu se restituie solicitantului.

 • 7. Depunerea documentațiilor se realizează în fiecare zi, de luni până' vineri, între

orele 9,00-13,00, la Registratura Primăriei Municipiului Ploiești.

 • 8. Autorizațiile se pot ridica de la Direcția Tehnic Investiții (Ploiești, str.Emile Zola’

nr.8), în fiecare zi de luni până joi, între orele 13,30-16,00.

 • 9.  Compartimentul de specialitate din cadrul DTI va ține evidența tutupor

autorizațiilor de acces eliberate.                                                  '

 • 10. Documentațiile se arhivează o perioadă de 12 luni la sediul DTI.Format A4 -verso

UJ

•f

t,


t-


e'


.9.


•vr


A • •

• ț.


£

</>

LM


, f -rt f, f •

;V


X T.

^-*1

i>

A’

•* *

-8

Ruta aprobată

! Nerespectarea condițiilor de autorizare a accesului


Autorizația s a eliberat pentru accesul în municipiul Ploiești al autovehiculelor cu MMA > 7,5 tone. în intervalul orar 6 -22 -în intervalul orar 22 - 6 accesul este gratuit 'Indiferent de intervalul orar ESTE INTERZISĂ tranzitarea centrului municipiului (zona marcată cu culoarea roșie).

-Staționarea și gararea pe spațiul public al municipiului ESTE INTERZISĂ.

-Parcurgerea altor trasee decât cel aprobat ESTE INTERZISĂ3. Autorizația de acces pentru Autovehicule transport persoane, cu MM A mai mare de 3,5 tone. Pentru autovehiculele deținătoare de Licență de traseu, cu ruta aprobată pe teritoriul municipiului Ploiești, eliberarea acestei autorizații este gratuită. Pentru autovehiculele care nu dețin Licență de traseu, sau ruta aprobată nu se află pe teritoriul municipiului Ploiești, la eliberarea acestei autorizații se vor aplica tarifele de la transport marfa.

Format A4 roz - față


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

PLOIEȘTI


AUTORIZAȚIE DE ACCES

TRANSPORT PERSOANE, MMA >3,5 tone

PH OOAAA

Valabilitate: 01.05.2011 -31.05.2011

LWb W» JWUwi - R H X- ■ 1 "" —>wwwwww»w.* .......FFF* "• •"1 *• 1 ~                                    -.Tn-nT                      -------.ui. • • - - - - - - “ “ .

Format A4 - verso

U “ .X j*


•e


A*-i

• v


e r"


>

iT*


•a

• b


,s


'A          ..

Ti •

•7


Ui


*r


•e„S , In M                                   lb > I h I H W PWW W P> W- ■yFB g Hj P 1 WW 4^ WRR               rrr,r^-r-»

i Nerespectarea condițiilor de autorizare a accesului I I pentru transportul de persoane cu autovehicule având | MMA >3,5 tone, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 250 și 2500 lei.

,-h , h              I I I I J> I II ' I f I HM ■ K * -■*- "" —                     ........................ J . . .* J ! I H- -W — - -. ^■I-. * ---


Juv

'*!■.     **                    -_ T-—


<fc


Amplasarea pe harta municipiului Ploiești a zonelor cu restricții<d0,circu|ati^ pentru autovehiculele cu MMA > 3,5 tone

^B^** * d«


Zona tara restricții pentru <7,St-


<-

’ f"'-

X


A.


I».

/ z

. z

•Z' Z' •• Z--


z


■ ..-

v

7

••••

.A

. Zona res.r£tct»9nata . ■'pentru.-’^S, fit

.’ r

. . . r’

•a’


Z.


x. ■


<70

soc

. "*04 70' w.

f-/

<• •

Zon a ras t< jet se n^șta

nentftt >34r

>


BPV'X', xz ■

•.<4*.:* AA»*» •• ^ . i* ^*


•>


uj


O.'


,v

>0*.


•tS'.


u*.


•«.


. • a’ a’,


.<■

•Apr-Y


A-/■ Z'


. <4. y’e?’

.,£?•

/■'


Zona restrictiohatn pentru >3,St


Zonă restricționată pențru >3J5t


Zonarestricționată pentru >3,5t


’X

sx


-Atx.


* > j. i*


.1“...Zo n a- rest r ict tonala penii© >X&


/

• • •*

/ ■’ '


.

■ f <..C,


Zo na  U iernata

,; -.perttft?:>s.st ,

A


Zona {c ic tr țonata' pentru >3.5v

>

.(*’

t


■*


>’


'3'


p X.


’.t


’S.

4,


Zona restricțienata ‘ ; pentru >3,5t r /            pZ

y'             .*'_


O'


•*


d*


"|l


oc

•,*r


Restricționată

r . '                  . f

ntru


>3,51


• p ••

. Zona <   î *c>toata

pentru 3,5t,

z


Zona tara restricții pentru <7,51


•e


4*


4

•f ■     ■

/

A

t .

. A


' A’. f -'rj .

■ t


țgO*i ••/■Ă’/i


•/


' pentru

• 4’ *            '     .

>


>3^

< *•


z.


•r


>•


v v

r*

<


.- * T*

■• -j :

.        j

■ .«> ' r* • •


f’


Zopa cest? pftukG >3,5c


.’t


•/


Zona restricționată

I*

pentru >3,5t

t


>“•


• J

. r. • • •       #

/ . /

. . ^*.


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind reglementarea circulației în municipiul Ploiești a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone

și a emis:

•' A/ ? fa fa


Boldcăn Iulia


TAR,

V aldntiiV Marcu
COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


PREȘEDINTE,

-AX,