Hotărârea nr. 130/2011

Hotãrârea nr. 130 pentru modificarea Hotãrârii nr. 31/26.02.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti privind asigurarea resurselor financiare pentru proiectul Schimbare destinatie din cazarmã in cãmin de bãtrâni, recompartimentare interioare (cofinantare)

ROMAN IA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 130

pentru modificarea Hotărârii nr. 31/26.02.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind asigurarea resurselor financiare pentru proiectul „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioare** (cofinanțare)


t.

ț

*

w . \\

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/26.02.2010 privind asigurarea resurselor financiare pentru proiectul „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioare” (cofinanțare), din cadrul Programului Operațional

A

Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - „îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 - „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii sociale”;

Având în vedere oportunitatea accesării fondurilor structurale și prevederile

A

Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - „îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 - „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale”;

A

In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în baza criteriilor privind eligibilitatea solicitantului din Ghidul Solicitantului pentru POR 2007-2013 - Axa prioritară 3 - „îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 - „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale”;

A

In temeiul art. 36 alin 2 lit. b si art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2004 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă încheierea actului adițional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 4226/08.03.2010 între Consiliul local al Municipiului Ploiești și Fundația pentru copii „Sfântul Sava” Buzău, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Modificarea următoarelor articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2010 care vor avea următorul conținut:

„Art. 3 - Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentari interioare ”, în condițiile impuse de Programul Operațional Regional și legislația în vigoare în valoare totală de 3.624.455,04 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, TVA)”

„Art.4 — Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 51.514,20 lei (minim 2 %) reprezentând contribuția proprie în procent de 2 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.”

,yArt. 5 — Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 356.856,00 lei reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului."

„Art. 6- Se aprobă finanțarea sumei de 759.000 lei din bugetul local pe anul 2011, suma ce va fi cheltuită în avans, până la rambursarea acesteia de către AM POR, conform legislației în vigoare, restul sumelor urmând a fi asigurate din bugetul anului 2012."

„Art.7 - Se aprobă finanțarea sumei de 691.889,04 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor proiectului „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferente cheltuielilor eligibile, conform O.U.G. 29/2007."

Art. 3 Se împuternicește domnul Andrei Liviu Volosevici, primarul Municipiului Ploiești să semneze în numele Municipiului Ploiești, actul adițional nr. 1 la acordul de parteneriat nr.4226/08.03.2010.

Art. 4 (1) Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 31/26.02.2010

raman neschimbate.

(2) La data prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 89/2011 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 5 Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședință, Gheorghe Sîrtefip .i—I

x!

4

f

, J <

, I . • . J fc, • ir

? * • . % 1 .

iContrasemnează Setere Oana Cristina lateROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.31/26.02.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind asigurarea resurselor financiare pentru proiectul „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioare” (cofinanțare)

Una dintre atribuțiile autorității locale în domeniul asistentei sociale se referă la

1 * asistența persoanelor vârstnice.

Ai

In acest context și ținând seama de faptul că Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - „Îmbunătățirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenție 3.2  - „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea

infrastructurii sociale”, permite accesarea de fonduri pentru reabilitarea unei clădiri în vederea amenajării unui cămin de batrani. Administrația Serviciilor

•fc. '

Comunitare Ploiești a realizat o documentație tehnico-economica in promovării proiectului „Schimbare destinație din cazarma in cămin de recompartimentare interioare”.

Sociale vederea bal răni.


Căminul de batrani se va realiza in pavilionul B 3 din sir. Cosminele nr.I IA.

Pavilionul este o construcție cu parter care se întinde pe o suprafața de 1270.57 mp. Pot fi create 24 de locuri (conform variantei 2 agreate) prin amenajare a 12 camere cu cate 2 locuri, bai individuale si alte încăperi necesare funcționarii unei astfel de instituții.

In dala de 12.03.2010 a fost depusă cererea de finanțare pentru acest proiect la Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, iar în data de 05.10.2010 în urma finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară, proiectul a fost declarat acceptat prin Scrisoarea/notificarea de acceptare a cererii de finanțare nr. 9675/05.10.2010 emisă de organismul intermediar aminitit mai sus.

Costul total al proiectului , în urma finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară a documentației depuse la Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia, si acceptării proiectului pentru următoarea etapa, etapa de contractare, este de 3.624.455,04 lei. din care 2.524.195,80 lei contribuția financiara nerambursabila solicitata, 51.514,20 lei (2 %) contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile. 356.856,00 lei contribuția din bugetul local reprezentând cheltuielile neeligibile, si 691.889.04 lei reprezentând TVA-ul.

Având în vedere că Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nu deține acreditare pentru acest tip de servicii, a fost necesara încheierea acordului de parteneriat nr. 4226/08.03.2010 cu Fundația pentru copii „Sfanțul Sava dc la Buzău", acord care a fost aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin 1 lotărârea nr.

Contribuția acestui partener la realizarea proiectului este de participarea cu experiența in realizarea serviciilor pentru care este acreditat.               - ■   - i' ' ■

• /' <                       • ’

Este necesar încheierea actului adițional nr. 1 la acordul de parteneriat nri 4226/08.0.2010 având în vedere modificările apărute la bugetul proiectului în bâza recomandărilor agenției.

1

-r


i /I

Fata de cele de mai sus, supunem analizei si aprobării proiectul de hotararib alaturat.

... .. - - ...


i              , d


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul (le hota rare pentru modificarea Hotărârii nr.31/26.02.2010 a

Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind asigurarea resurselor financiare pentru proiectul „Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, rccompartimentarc interioare” (cofinantare)

APROBAT, VICEPRIMAR, Cristian Dumitru

Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 - ..Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii sociale", permite accesarea de fonduri pentru reabilitarea unei clădiri in vederea amenajării unui cămin de batrani.

Având in vedere ca in Municipiul Ploiești o astfel de instituție este absolut necesara, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, serviciu public de protecție si asistenta sociala a realizat o documentație tehnico-economica pentru pavilionul 133 situat in str. Cosminclc nr. 1IA, in vederea promovării proiectului „Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani. rccompartimentarc interioare", documentație care a fost aprobata prin 11.C.I... nr. 272/24.08.2009.

Pavilionul este o construcție cu parter care se întinde pe o suprafața de 1270,57 mp. Pot fi create 24 de locuri (conform variantei 2 agreate) prin amenajare a 12 camere cu cate 2 locuri, bai individuale si alte încăperi necesare funcționarii unei astfel de instituții.

Prin Hotărârea nr. 31/26.02.2010 a fost aprobat costul total al proiectului în valoare de 3.423.475,30 lei, din care 2.635.755 lei (98%) contribuția financiara nerambursabila solicitata, 53.791 lei (2 'A) contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile, 187.324 Ici contribuția din bugetul local reprezentând cheltuielile nccligibilc. si 546.605,30 lei reprezentând TVA-ul.

ln dala de 12.03.2010 a fost depusă cererea de finanțare pentru acest proiect la Agenția de Dezvoltare Reeională Sud Muntenia, iar în data de 05.10.2010 în urma ț                                                                                                                                     A-__

finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară, proiectul a fost declarat

acceptat prin Scrisoarea/notificarea de acceptare a cererii de finanțare nr. 9675/05.10.2010 emisă de organismul intermediar aminitit mai sus.

Costul total al proiectului, în urma finalizării procesului de evaluare tehnică și financiară a documentației depuse la Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia este de 3.626.502,24 lei. din care 2.526.432.16 lei contribuția financiara nerambursabila solicitata, 51.559,84 lei (2 %) contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile, 354.574,00 lei contribuția din bugetul local reprezentând cheltuielile neeligibile, si 693.936,24 lei reprezentând TVA-ul.

In data de 08.04.2011 a fost primita adresa nr. 4156 prin care Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia ne-a transmis faptul ca proiectul este considerat acceptat pentru următoarea etapa, etapa de contractare. De asemenea, a fost solicitata modificarea bugetului proiectului, prin incadrarea ca neeligibile a unor dotări.

Astfel, costul total al proiectului este de 3.624.455.04 lei, din care 2.524.195.80 lei contribuția financiara nerambursabila solicitata. 51.514.20 lei (2 %) contribuția din bugetul local la cheltuielile eligibile. 356.856.00 Ici contribuția din bugetul local reprezentând cheltuielile neeligibile, si 691.889.04 lei reprezentând TVA-ul.

Pentru anul 2011, suma estimată că va fi cheltuită în avans din bugetul local, până la rambursarea acesteia de către AM POR. conform legislației în vigoare este de J                                                                                                                                                                                                                                       ••                                                           U-                   *!

759.000 lei, restul sumelor urmând a fi asigurate din bugetul anului 2012.

Această sumă este formată din: rest de plată la contractul de consultanță privind întocmirea cererii de finanțare în valoare de 37.200 Ici.

avansa


limitele legale, de maxim 30 %. pentru contractele ce vor fi încheiate în anul 201 I. conform calendarului activităților: avans contract de management al proiectului -22.690 lei. avans contract servicii de publicitate -- 5.580 lei. avans contract servicii dirigentie de șantier 22.320 lei și avans contract lucrări de construclii-montai 671.210 lei.

Modificările s-au efectuat pentru actualizarea devizului general de la faza Studiului de fezabilitate (documentației tehnico-cconomice depuse inițial) la faza Proiectului Tehnic, proiect ce trebuia depus in următoarea clapa de evaluare, a recomandărilor formulate de comisia de evaluare tehnică si financiară de încadrare a cheltuielilor eligibile și neeligibile în cadrul bugetului actualizat, și pentru a aduce la îndeplinire ultimele reglementări legale fiscale în vigoare de la I iulie 2010 (TVA=24 %), respectiv majorare cota TVA de la 19% la 24%.

Având în vedere că Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nu deține acreditare pentru acest tip de servicii, a fost necesara incheierea acordului de parteneriat nr. 4226/08.03.2010 cu fundația pentru copii ..Sfanțul Sava”. acord care a fost aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin I lotărârca nr. 31/26.02.2010.

Contribuția acestui partener la realizarea proiectului este de participarea cu experiența in realizarea serviciilor pentru care este acreditat.

Încheierea actului adițional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 4226/08.0.2010 este necesara deoarece:

-bugetul proiectului a suferit modificări, așa cum este exprimat în paragraful de mai sus;

-activitățile nr.6,7,9,12,15,16,17 proptise inițial a se realiza prin cumpărare directă, ulterior au fost propuse a se realiza în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006. modificări ce au fost efectuate în baza recomandărilor agenției.

Fata de cele de mai sus, supunem analizei si aprobării proiectul de hotarare alaturat.

DIRECTOR,

Brîndușa Constantin Pietrarii

••<1
Sef Serviciu Financiar-Contabil.

Florentina aneaAvizat


DIRECȚIA MANAGEMENT F1NANC1AR-CONTAB1L. CONTRACTE

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIA PUBLICA, JURID1C-CONTENCIOS. ACHIZI ȚII PUBLICE, CON TRACTESURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI


NR. CRT.    1             SURSE DE FINANȚARE

1 )

VALOARE (lei)

1                 Valoarea totală a proiectului, d.c.:

3.624.455,04

a.                  Valoarea neeligibilă a proiectului

356.856,00

b.                    Valoarea eligibilă a proiectului

2.575.710,00

c.                              TVA

691.889,04

II                Contribuția proprie în proiect, d.c.:

408.370,20

a.            Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

I                                                      ’

51.514,20

b.          Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

356.856,00

c.

Autofinanțarea proiectului*

N/A

III

TVA

691.889,04

IV

ilSTENTĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

2.524.195,80

Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritară 3 îmbunătățirea infrastructurii sociale

Domeniul major de intervenție 3.2 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale ”

f                                  R.

• X,

d                      %

’■ \ ''

•*. I

; - Modelul G

s

Acord de.partener.iat


? ’V’ y

I ^7


Anexă la Hotărârea nr..........

ACT ADIȚIONAL NR.1 LA ACORD DE PARTENERIAT NR. 4226/08.03.2010

)

Art. 1. Părțile

 • 1.  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, cu sediul în județul Prahova, orașul Ploiești, Bd-ul Republicii, nr. 2, codul fiscal 2844855 având calitatea de lider de proiect (partener 1), reprezentat de d-l. Andrei Liviu Volosevici - primar

 • 2.  FUNDAȚIA PENTRU COPII „SFANȚUL SAVA”, cu sediul în județul Buzău,orașul Buzău, str. Bistriței, nr. 19, codul fiscal 5681027 - având calitatea de partener 2, reprezentat de pr. Mihail Milea -președinte

au convenit la completarea și modificarea următoarelor articole:

Art. 3 alin. (1) Roluri și responsabilități în implementarea proiectului, Activitatea 6, Activitatea 7, Activitatea 9, Activitatea 12, Activitatea 15, Activitatea 16, Activitatea 17, Alte responsabilități, care vor avea următorul conținut:

Organizația

Consiliul Local al

Municipiului Ploiești prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare - Lider de proiect (Partener 1)


Roluri și responsabilități

Implementarea activitatilor proiectului, conform informațiilor furnizate in formularul cererii de finanțare:

Activitoti după semnarea contractului de finanțare:

 • •  Semnarea contractului de finanțare

 • •  Activitatea 6 Publicarea anunțului de presa cu privire la începerea proiectului

Subactivitatea 6,1: Publicarea anunțului de presă cu privire la începerea proiectului

 • •   Activitatea 7 Achiziție servicii de informare si publicitate

Subactivitate 7.1 .Elaborarea caietului de sarcini in vederea încheierii contractului de achiziție publică de servicii de informare si publicitoteîn conformitate cu prevederile OUG 34/2006

Subactivitate  7.2 Desfășurarea achiziției serviciilor  de

informare si publicitate

Subactivitate  7.3.Semnarea contractului de servicii  de

informare si publicitate

 • •   Activitatea 9 Desfășurarea achiziției în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 in vederea încheierii contractului de servicii de management al proiectului

Subactivitate 9.1 .Elaborarea caietului de sarcini in vederea încheierii contractului de servicii de management al proiectului Subactivitate 9.2 Desfășurarea achiziției serviciilor de management al proiectului

Programul Operațional Regional 2007-2013

ZS

Axa prioritară 3 îmbunătățirea infrastructurii sociale

Domeniul major de intervenție 3.2 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale ”


Modelul G

J

Acord de parteneriap'

-    -                                    . f

Subactivitate 9.3.Semnarea contractului de servicli^de management al proiectului

 • •   Activitatea 12 Desfășurarea achiziției în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 in vederea încheierii contractului de servicii dirigențîe șantier

Subactivitate 12.1 .Elaborarea caietului de sarcini in vederea încheierii contractului de servicii dirigentie șantier

Subactivitate 12.2 Desfășurarea achiziției pentru servicii dirigentie șantier

Subactivitate 12.3.Semnarea contractului de servicii dirigentie șantier

 • •   Activitate 15 Desfășurarea achiziției în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 în vederea încheierii contractului de furnizare - aparatura medicala

Subactivitate 15.1 .Elaborarea caietului de sarcini in vederea încheierii contractului de furnizare aparatura medicala Subactivitate 15.2 medicala

Subactivitate 15.3 aparatura medicala

Subactivitate 15.4 livrarea,


Desfășurarea


Semnarea


Derularea


achiziției pentru


contractelor de


aparatura


furnizare


furnizare:


contractului de

montajul și recepția aparaturii medicale

 • •   Activitate 16 Desfășurarea achiziției în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 in vederea încheierii contractului de achiziție publică de echipamente IT.

Subactivitate 16.1 .Elaborarea caietului de sarcini in vederea încheierii contraculuîr de furnizare echipamente IT.

Subactivitate 16.2 Desfășurarea achiziției pentru echipamente IT.

Subactivitate 16.3  Semnarea contractului de furnizare

echipamente IT.

Subactivitate 16.4 Derularea contractului de furnizare: livrarea, montajul și recepția echipamentelor IT.

 • •   Activitatea 17 Desfășurarea achiziției în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 in contractului de servicii audit.

Subactivitate 17.1 .Elaborarea caietului de încheierii contractului de servicii audit.

Subactivitate 17.2. Desfășurarea achiziției audit


vederec


sarcini


pentru


încheierii


in vederea


servicii de


Subactivitate 17.3. Semnare contract de set vicii de audit

Alte responsabilități:

1 .Asigurarea contribuției proprii in stana de 408.370,20 lei, după cum urmeaza:

-contribuția la cheltuielile eligibile - 51.514,20 lei. 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile

-contribuția la cheltuielile neeligibile - 356.856 lei

 • 2. Asigurarea TVA - 691.889,04 lei

 • 3. Asigurarea cheltuielilor conexe ale proiectului

 • 4. Asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului in condițiile rambursării/decontării


Programul Operațional Regional 2007-2013

/V.

Axa prioritară 3 Îmbunătățirea infrastructurii sociale

Domeniul major de intervenție 3.2 - „Reabilitarea / mode.mizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale ”

Modelul G

I*


Acord de parteneriat

ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale          . . v

■*

5.Obținerea tuturor autorizațiilor de funcționare '

 • 6. Acreditarea serviciului pentru Cămin de bat răni, nu mai târziu de sase (6) luni de la finalizarea lucrărilor de reabilitare

 • 7. Asigurarea terenului si a clădirilor in care va funcționa Căminul de Batrani pe o perioada minima de 10 ani

 • 8. Asigurarea respectării condiției ca acestea sa fie libere de sarcini

Art. 3 alin (2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului, care va avea următorul conținut:

Liderul de proiect - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI va asigura contribuția la co-finantarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul act adițional la acordul de parteneriat.

Organizația

Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare - Lider de proiect (Partener 1)


Contribuția (unde este cazul)

Valoarea contribuției in lei este de 494.015,64 lei din care:

Contribuția la cheltuielile eligibile 51.514,20 lei

Contribuția la cheltuielile neeligibile 356.856 lei Asigurarea T.V.A.pentru cheltuieli neeligibile 85.645,44 lei

Valoarea contribuției la valoarea totala a proiectului este de 13,62 %

Celelalte prevederi ale acordului de parteneriat rămân neschimbate.

întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de

finanțare .

Semnături

Consiliul Local al Municipiului Ploiești - Lider

Andrei Liviu Volosevici, primar al Municipiului Ploiești

Semnătura

Data

de proiect (Partener 1)

Fundația pentru copii „Sfanțul

Mihail Milea, președinte Fundația pentru copii „Sfanțul Sava" Buzău

Semnătura

Data

Sava” Buzău -

Partener 2

. SUD MUNTENIA Ifk«.

4W "*ț ■•A AIJ                          «v. «r* '<W Fitw w 7’ ’f1 r* M               ’i'ir m T* *** AU h'ț >

Agenția pentru Dezvoltare Regională.; '"’

Str. General Constantin Pantszl, nr. 7 A, municipiul Călărași, județul Călărași. Cod. 910164


Telefoane : 0242.331769 și 0728.026708. Fax: 0242.313167. E-rnsil offisg@adl™nlSC!â^.-


s 1

•l

•      L'*


ANEXA H1/01/2.R, Editia2, revizuire 4NOTIFICARE SOLICITANT DE FINANȚARE CU PRIVIRE LA REZULTATUL VERIFICĂRI! CONFORMITĂȚII PROIECTULUI TEHNIC

Nr.


SM/31 /3/3.2/325/12.03.2010 /NCPT/08.04.2011

Instituția:

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

în atenția: Cc: Fax: De la:

Telefon / Fax: Subiect:

Număr de pagini;

Administrația Serviciilor Sociale comunitare rioiesv

Domnului Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI

Doamnei Director Brândușa Constantin

0244-511137

ADR Sud Muntenia

0242-331769/0242- 313167

Rezultatul analizei conformității proiectului tehnic

1

Număr de înregistrare al cererii de finanțare:

SM/31/3/3.2/325/12.03.2010


CodSMIS: 18105

Programul Operațional Regional 2007 - 2013

Titlul cererii de finanțare:

Schimbare destinație 'din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara

Axa prioritara:

3

Domeniul de intervenție:

3.2


Stimate Domnule Primar,

Stimată Doamnă,


Urmare a analizei conformității proiectului tehnic aferent cererii de finanțare nr SM/31 /3/3.2/325/12.03.2010, Cod SMIS 18105, depuse de dumneavoastră pentru a fi finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, proiectul dvs. este considerat acceptat pentru următoarea etapă, etapa de contractare.


Cu stimă,

Director adjunct Organism Intermediar Mariana VIȘANAvizat,

Șef Serviciu Evaluare^ Selecție și Contractare

Anna-Maria MOGA


întocmit,Expert Evaluare, Selecție și Contractare / Silviu STAN —e/T__Str, Genera] Constantin Paiitazi nr 7 a

Telefoane : 0242.331769 și0728.026708’. Fax       13167 E-ȘiqSSC°d 910164

Nr.       ,/...< 0 $

SM/31 /3/3.2/325/12.03.2010 /NCPT/08.04.2Q11


Instituția:


Consiliul Local al Municipiului Ploiești*■ *

IVIM


,**■ r


în atenția:

Cc:

Fax: De la:

Telefon / Fax: Subiect:

Număr de pagini:


Administrația Serviciilor Sociale Comunitare PlOti

\ l

% b


Domnului Primar Andrei Liviu VOLOSEVIC1 Doamnei Director Brândușa Con^ț^ntin 0244-511137

ADR Sud Muntenia

0242 - 331769 / 0242 - 313167 Scrisoare notificare vizita la fata locului


•r


• <u

A

■ w ’, 1 ’ț

* r

♦ '■


I

s

1 • J

z:

_r ••


Număr de înregistrare al cererii de finanțare: SM/31/3/3.2/325/12.03.2010

Cod SMIS: 18105

Programul Operațional Regional 2007 2013  "

Schimbare destinație din cazarma îrf cămin de batrani, recompartimentare interioara -y—~   ■           -----.

3.2

■K


~Titlul cererii de finanțare:

Axa prioritara:___________

Domeniul de intervenție: L—-----   --------


Wl


VKI


Stimate Domnule Primar,

Stimată Doamnă,

Dorim să vă informăm că la data de 19.04.2011, orele 11.00, va avea loc vizita la fața locului pentru proiectul “Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara ” propus prin cererea de finanțare cu nr. cod SMIS 1S105.

Menționăm că la această vizită vor participa 2 experți din partea Ol ADR Sud Muntenia-■ Stela MIRON, ofițer evaluare, selecție și contractare -expert 1 ’ Silviu STAN, ofițer evaluare, selecție și contractare -expert 2, precum și un expert observator, din partea AMPOR.

Vă rugăm să asigurați prezența la vizita la fața locului, din partea instituției dumneavoastră, a reprezentantului legal și a persoanei de contact desemnată pentru acest proiect la data specificată mai sus.

De asemenea vă rugăm să vă asigurați că vor fi disponibile pentru a fi verificate următoarele documentele:

Lista de verificare a documentelor d® elieibiiitaf , . .

CoHtractului de «nanțare fnUuT^nLX'u’S1"'Sen,nărifDocumente de verificat


' >" cazul                              dc

modernizarea/extinderea clădiriin^^T6 * .care vizează centre sociale, furnizorul de servir-ITT™- !nfiinîarea de noi furniza in cMrea careX™“h” ' i''™             ” va

 • > rbsr n™-iI“*Td^,^răprirctuiuicare - ™

modernizarea/extinderea                              v,zează

cjnțfe sociale, pentru caresol^ locală se va prezentTdncnnv.nraHa pri.,nHe ?u g-^ubiieâ

r -_SggăWlraMirea obiect               7^^1;ra

Documentele statutare în cazul furnizorilor Hp----

Hotararea Consjbuluil ocal, de înființare a serviciului oublfr socSă Ce-rBr" fir’“"tare MUUnității de >sist* medici-

 • >  Hotărârea Organului de Conducere al instituției de înființare a

n°nXrrementU'Ui *           S0Cia,ă’        »'


servicii soda le


YTfttM


are. ___________

servicii sociale de drept publicîn original


Documente statutare în cazul furnizorilor de servicii sociale de drem-Lîva» • ^4 neguvernamentale                                 sociaie ae drept privat - organizații


ne

5


actul constitutiv, statutul asociației, fuSațlo', ,nSCrlere in Res,s,ru'                fi

juridic™° Judec^tor^asc^ de dobândire a personalității certificat de înregistrare fiscala

JU- 1— >- I                                                                                         ,                 ___


TT


!n original


_______ ______ wr______________________________ l< ’r

1 documentele financiar-contahi le

J              er*. ~                                                 m•


depuse la CF în co~p7e, care se confruntă ci. nrigfn»h.l"‘

 • >  Bilanțul contabil vizat de Administrația financiară pentru anul

anterior depunem cererii de finanțare, inclusivxontul de rezultat patrimonial                                  ’

 • > Cont de execuție bugetară2

explicative^601 bilân^’ contul rezultatului exercițiului, note


Ub


>_ Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de


In original si 3


”        — T

în c®z^01icit^llif “W ajuinistrativ-teritoriale (autorități afe administrației publice locale) publici de servicii sociale.’                ’                  wnsutuit compartimente de asistența socială - furnizori

Se^3nZted^^SO11C^Or^îi ^^-teritoriale (autorități ale administrației publice locale), publici de servicii social 8’ ’nS ,tUp*puW1Ce C3re au cons(,tu't compartimente de asistenții socială - furnizori MZU1 f““lor privaîi dC SBn,icii SOciale (OrdinuI “InlstnJui economiei si finelor „r


plată ,exigibile^ impozitelor și taxelor către bugetul genera l.f; cWpii ■ 'eertificșțg

- p

• • t                  I ■

7' '3

/ /

u

A


I

primărie. Documentele ce a terenului


consolidat, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice # Administrația Finanțelor Publice                                fi

Certificat fiscal privind impozitele și taxele locale eliberat derB

_                         __ \v|/

testă dreptul de proprietate/ administrare asupra infrastructurii și/sa

a) Documentele depuse la CF în copie, care se confruntă cu originalul

*

Pentru autorități publice locale -

i*foțarâ£eg—Guyemulut—publicată in Monitorul Oficial privind proprietatea publică asupra terenului și/sau infrastructurii, conform prevederilor Legii nr.213/1998 referitoare la proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.4

 • > Alte documente publicate în Monitorul Oficial, pentru cazuri particulare

 • > Contract de comodat și dovada dreptului de administrare

 • > < documente cadastrale și inregistrarea-»erenurilor în registre -

, (extras de carte funciară/ intabulară                             lt

1>) Documentele nedepuse ia CF în copie, care se confruntă cu originalul

 • >  Documente cadastrale și înregistrarea terenurilor în registre -(extras de carte funciară/ intabulare) • daca suprafețele din HG diferă de cele rezultate din măsurătorile topografic^

1                                                                                                                                                                    9J'conforrn ^originalul” ‘

Vx.-BC.                       ■ ■'

Av


lF


referitoare la


în original


în original si "3 copii certificate “conform cu ___originalul”________ I Documente ce dovedesc capacitatea financiară a soiicitantutui/partenerilor de a I implementa proiectul, în funcție de forma de constituire a Solicitantului


)

<

K

I

k


a) Documentele depuse la CF în copie, care se confruntă eu originalul

- pentru APL-uri și pentru furnizorii de servicii sociale de drept public:

 • ■  Hotărârea Consiliului Local de aprobare a proiectului— rheltîiipiiinrleqate de proiect și a acordului de parteneriat,

 • ■  Hotărârea nrdo»^towlw-dg credite de aprobare a proiectului, cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat.

* Hotărârea Organului de conducere al instituției de aprobare a în original proiectului,-a-cheltuielilor legate de proiect și a acordului de j -parteneriat.            :.                                     :

- pentru ONG-uri:

Hotărârea Adunării Generale a Asociaților/ Consiliului Director5 de aprobare a oroiectult ii a cheltuielilor legate de proiect si a“ > acordului de parteneriat.                                              ___

■ III                    II" _     \


-W V » ■¥ “r- *                  ’ — ’ - — _          ._             __-■          - ■-            ■ —/          _» - - Wl- ~ ~ - ■ ----'~          J1~"

b) Documentele nedepuse UTCF/mToriginal sau unde este cazul, documente în original ca urmare a modificărilor survenite în urma evaluării          '/    _____


- pentru APL-uri și pentru furnizorii de servicii sociale de drept public:

Hotărârea Consiliului Local de aprobare a modificărilor legate de ‘ bugetul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a actului adițional acordului de parteneriat.

8 Hotărârea ordonatorului de credite de aprobare a modificărilor legate de bugetul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a actului adițional acordului de parteneriat.

Hotărârea Organului de conducere al instituției de aprobare a modificărilor legate de bugetul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a actului adițional acordului de parteneriat.


A.


41 Dacă ia CF a fost depusă Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial privind proprietatea publică asupra terenului șU sau infrastructurii, conform prevederilor Legii nr.213/1998 referitoare Ia proprietatea publica și regimul juridic al acesteia» cu modificările si completările ulterioare, în cadru! vizitei la fața locului nu se mai verifică acest document

5 Forma de conducere trebuie sa fie conformă statutului.                      ____ _____________

-      —M-- -     „ ~    —/T T ~        --- -----L                  -  ~1--      ~I- pentru ONG-uri:                           |r-

■ Hotărârea Adunării Generale a Asociaților/ Consiliului Director1 2 | de > aprobare a modificărilor legate de bugetul proiectului, a l cheltuielilor legate de proiect și a actului adițional acordului de țparteneriat.                     _________ |

Alte documente_____________________________ 1...

> Declarația de angajament semnata și datată, care’reflectă | ""z


modificările legate de bugetul proiectului, a cheltuielilor legate | 4 originale de proiect ca urmare a evaluării tehnice si financiare.3

> Act < modificările legate de bugetul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect ca urmare a evaluării tehnice și financiare.

> Declarația de eligibilitate semnată și datată, actualizată b) Documentele nedepuse la CF, în original

> Aviz tehnic al Inspectoratului de Stat în Construcții și Acorduf | In original sT 3 Inspectoratului de Stat în Construcții4, privind documentațiile I copii certificate tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din I “conform cu _______fonduri publice.____________________I originalul”

In original si 3 copii certificate "confotoL cu- ■ _________________________________________________ , origina Iul"

> Avizul NATURA 2000, prin care se dovedește că proiectul nu Daca este cazul generează un impact negativ asupra ariilor naturale protejate, a habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, a ariilor  natupafe protejate (inclusiv asupra ariilor speciale de conservare  și.^<ariilor de protecție specială avifaunistică).           ________ I

CV-uri si fise de post ale membrilor echipei de proiect actualizate, actul administrativde modificare a componentei echipei de proiect, daca a fost modificata echipa de proiect Paginile aferente din cererea de finanțare, daca a fost I originalul modificata echipa de proiect ___ _ ___________


adițional la Acordul de parteneriat care reflectă ,.origln®l.f.si 3 irăril**         Hp hlia^titl nrrriartt ih ri ■*                           COplI COrtînCate


> Autorizația de construire


“conform cu originalul”

|4 originale


(In original si 3 copii certificate “conform cu originalul”)


Un original si 3 copii certificate t “conform cu originalul


<j- y » Anexa lll-a Graficul de depunere a cererHpr de I* > Situațiile financiare aferente anului         '

> Bilanțul contabil vizat de Administrația financiară pl I depunerii cererii de finanțare, inclusiv contul de re:

r


 • >  Anexa V Bugetul proiectului si sursele de finanțare, in ultima forma aprobata cu modificările din ultimul rând al prezentei liste_

 • > Anexa lll-a Graficul de depunere a cererilpr de rambursare „

 • > Bilanțul contabil vizat de Administrația financiară pe'ntfu\anul anterior I copii depunerii cererii de finanțare, inclusiv contul de rezultat patrimonial5

 • > Cont de execuție bugetară_____   ___

Hotararea privind constituirea UAT-Muhicipiul PloieștT ~

 • > Sentința civila a tribunalului de validare a primarului ;/

 • >  Hotararea privind validarea mandatelor consilierilor locali

 • >  Hotararea privind constituirea Consiliului Local Ploiești_____ _____

 • >  Paginile din cererea de finanțare aferente punctelor 4.1 și 4.2 | în original" si 3 și alte secțiuni relevante modificate în urma încadrării ca

  4 originale

  4 originale_______

  in original si 3 ! certificate conform cu originalul” In original si 3 copii certificate “conform cu originalul”


  copii certificate “conform cu ~~T“ - ~ ~ WT a —-


  z

  ,z  • > Oglinda

  • > Cuier

  • > Consola TV

  • > Telefon

  • > *Veioza

  • > Ap lice

  i    > Jaluzele

  I    > Televizor

  • >  Lenjerie pat

  • > Perne

  • >  Pilote

  • > Pijamale

  • > Prosoape

  • >  Coșuri plastic

  • >  Recipient metalic inox

  • >  Filtru cafea

  • >  Ustensile bucătărie

  • > Oale bucătărie

  • > Cratita bucătărie

  • > Tăvi

  • > Tava aluminu turnat

  • >  Farfurii

  • > Tacâmuri

  • > Pahare

  • > Câni

  I > Jaluzele ferestre exterioare


  ||

Vă rugăm să ne comunicați în termen de 2 zile lucrătoare (maxim 13.04.2011) dacă vizita la fața locului poate avea loc la data menționată. în situația în care la data menționată nu puteți asigura prezentarea autorizației de construire, a altor avize sau acorduri, care vor face obiectul verificării, vă rugăm să ne comunicați data estimată la care poate fi organizată vizita la fața locului, dar nu mai târziu de 2 luni de la data dp 19.04.2011

De asemenea vă rugăm să pregătiți trei exemplare originale ale Anexei III.a Graficul de depunere a cererilor de rambursare, care vor fi anexate la contractul de finanțare si trei copn certificate “conform cu originalul” ale hotărârii Municipiului Ploiești de aprobare a Proiectului,—a_ valorii _ proiectului și a. contribuției proprii la finanțarea proiertiilui, în conformitate cu valorile rezultate ca urmare a procesului de evaluare și selecție a cererii de finanțare.                                                ------------■

Vă atenționăm că orice întârziere în finalizarea cu succes a acestei acțiuni poate duce la diminuarea șanselor de a mai primi finanțare.

I

Cu stimă,

Director adjunct Organism Intermediar Mariana VIȘAN


întocmit,

Expert Serviciu Evaluare, Selecție și Contractare y

Stela MIRON


PI14:37    0242313167


X /

A

N••••

Cp

i <

; 1

' I

*      ’•*"•   v.-

'1

A

S,


's.

‘ <a

INSTRUCȚIUNE


*"■

privind armonizarea ghidurilor solicitantului aferente Programului Operațional Regional 2007-2013 și a Manualului de evaluare, selecție și contractare al Autorității de Management (M III) cu Hotărârea nr. 42 a Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional

Având în vedere Hotărârea nr. 42 a Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional,

Linia „nu si-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale sau plata taxelor în conformitate cu prevederite legale ale țării în care sunt stabiliți sau ale țării autoritarii contractante sau cele ale țării unde se va executa contractul;” din declarația de eligibilitate depusă de solicitanții de finanțare la dosarul cererii de finanțare, se modifică astfel:

« nu se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante ta bugetele publice, într-una din situațiile de mai jos:

• obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

e obligațiile de plată depășesc 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile publice locale. »

în mod similar se modifică crjteriul corespunzător în grilele de verificare a conformității administrative și eligibilității, precum și în descrierea realizată în ghidul solicitantului (secțiunea « Eligibilitatea solicitantului «)■


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 31/26.02.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind asigurarea resurselor financiare pentru proiectul „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioare” (cofinanțare)


Data:COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA ȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 31/26.02.2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind asigurarea resurselor financiare pentru proiectul „Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioare” (cofînanțare)

și a emis:


Data:         loll

1

neeligibile a următoarelor dotări conform solicitării AM POR:

2

Forma de conducere trebuie să fie conformă statutului,

3

Se va prezenta atât în cazul în care UAT/ furnizorul de servicii sociale depune singur cererea do finanțare, cât și în cazul partcneuacuhu,

4

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a

documentațiilor tehnico - economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 656/16 septembrie 2003. cu modificările și completările ulterioare și Ordinul MDLPL nr, 726/2007, ISC nr. 549/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC pentru documentațiile tehnico-ccpnoxnice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice (MO nr, 597/29.08.2007)                                      t                 t

5

Se vor prezenta în cazul solicitantilor unități administrativ-tcritoriale (autorități ale administrației publice locale),

servicii publice de asistență socială, instituții publice caro au constituit compartimente de asistență socială ~ furnizori publici de servicii sociale.         ______________________________ ____________, __