Hotărârea nr. 129/2011

Hotãrârea nr. 129 privind aprobarea pretului de producere, transport si distributie a energiei termice livratã de cãtre SC Dalkia Termo Prahova SRL în Municipiul Ploiesti

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 129

privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în Municipiul Ploiești - 3

*

>■ X l-

l ■

L .  <

<

\\ '' '

\ F

> s *

•4’1

V .■?

«I


i

L

/

l" f

* . /

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:


Jl

J

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Liviu Andrei VOLOSEVICt


■ * rf"

X

si a domnilor consilieri Gheorghe SIRBU și Valentin SAVA, precum și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice în Municipiul Ploiești;

In conformitate cu prevederile art. 40 alin. (6) și (7) din Legea nr. 325/2006 a serviciilor publice de alimentare cu energie termică - prețul energiei termice se aprobă de către Autoritatea Administrației Publice Locale cu avizul Autorităților competente de reglementare;

/X

In baza prevederilor art. 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004 încheiat între Consiliul Județean Prahova, Consiliul Local al Municipiului Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.;

Luând act de Avizul Comun al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr.8/11.03.2011 și al Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice nr.10223558/14.03.2011 si de Decizia A.N.R.S.C. 444/25.11.2010 privind stabilirea prețului local de referință pentru Municipiul Ploiești;

nr.


Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 1 alin.l și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Aprobarea prețului energiei termice livrată de S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. de 197,04 lei/Gcal, fără T.V.A., începând cu data de 01.04.2011.

Prețul de 197,04 lei/Gcal, fără T.V.A., se compune din:

 • ■  186,97 lei/Gcal, fără TVA, care este prețul energiei termice stabilit în baza prevederilor din Contractul de Concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004;

 • ■  10,07 lei/Gcal, fără TVA, exclusiv aferente energiei termice livrata de către S.C.Dalkia Termo Prahova S.R.L. stabilite in baza prevederilor din Contractul de concesiune nr. 2776/5246 din 29.04.2004;

ART. 2. Aprobă prețul local al energiei termice facturate populației în Municipiul Ploiești de 139,92 lei/Gcal, inclusiv TVA.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte a Primăriei Municipiului Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L.

ART.Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice,


Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședință, Gheorghe Sîț:Contrasemnează S Oana Cristina I
EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L în Municipiul Ploiești


Contractul de Concesiune;

■ 10,07 lei/Gcal, fără TVA, este valoarea diferențelor unitare de recuperat cu combustibilul calculată în baza din Contractul de concesiune.

Prin Avizul Comun al A.N.R.E. nr.8/11.03.2011 si al A.N.R.S.C. nr.1022358/14.02.2011, autoritățile de reglementare avizează prețul de 197 lei/Gcal.

Prin Decizia A.N.R.S.C.nr.444/25.11.2010 privind stabilirea prețului local de referință pentru Municipiul Ploiești,care a intrat în vigoare de la 01.01.2011, s-a stabilit prețul local de referință de 121,92 lei/Gcal, inclusiv TVA si compensarea unitară de 57,01 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru combustibilul folosit pentru producerea de energie termica furnizată populației prin sistem centralizat, conform art.4 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.36/2006, cu modificările si completările ulterioare.

In articolul 5 din Decizia A.N.R.S.C. nr. 444/25.11.2010, se prevede că, după stabilirea prețului local de referință, în condițiile care, au loc majorări ale prețului de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice la utilizatori, până la următoarea stabilire a prețului local de referință de către A.N.R.S.C., diferența va fi asigurată prin majorarea prețului local de facturare sau prin majorarea subvenției unitare ce este asigurată din bugetul local.

Față de cele precizate în această decizie, se propune creșterea prețului local de facturare cu 18 lei cu TVA, de la valoarea de 121,92 lei cu TVA la valoarea de 139,92 lei inclusiv TVA.

Având în vedere documentația prezentată de operator, avizul comun al autorităților competente, precum și Raportul de specialitate al R.A.S.P. Ploiești, propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice în Municipiul Ploiești.

PfLiviu Andrei WLpSEVICI


Consilieri,Vizat Pri Andrei Li viu V O


/

f

RAPORT DE SPECIALITATE


f                          /

i

r

X . ' * ' .

<

-    ’                                                                                         g                                                              f

privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L în Municipiul Ploiești

în conformitate cu prevederile contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă centralizat în sistem producție - transport - distribuție pentru Municipiul Ploiești încheiat în anul 2004 cu operatorul S.C. Dalkia Termo Prahova SRL, ajustarea prețului va fi realizată semestrial, având în vedere evoluția inflației cumulate a prețurilor de consum, cursului USD și a prețurilor de achiziție la gaz metan și păcură.

în conformitate cu prevederile art. 40, alin. 6 și 7 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, prețul energiei termice se aprobă de către Autoritatea Administrației Publice Locale, cu avizul autorităților competente de reglementare.

Prin Protocolul încheiat în data de 19.04.2007 între A.N.R.E. și A.N.R.S.C., ca urmare a Legii nr. 325/2006, s-a stabilit că cele două autorități vor emite un aviz comun privind prețul energiei termice livrate consumatorilor finali.

Conform acestor prevederi, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. a înaintat documentația de fundamentare a prețului energiei termice către A.N.R.E. și A.N.R.S.C., în vederea emiterii avizului comun.

Prin adresa nr. PA011279/15.02.2011, S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. a înaintat la R.A.S.P. Ploiești documentația de ajustare a prețului de producere, transport și distribuție a energie termice în Municipiul Ploiești, înregistrată cu nr. 691/15.02.2011, în vederea analizei și verificării, pe care o anexăm prezentului raport.

Tariful ajustat propus de operator este de 197,04 lei/Gcal, fără TVA, din care:

 • ■  186,97 lei/Gcal, fără TVA, este prețul energiei termice stabilit în baza art. 23.1 din Contractul de Concesiune;

 • ■  10,07 lei/Gcal, fără TVA, este valoarea diferențelor unitare de recuperat cu combustibilul calculată în baza art.23.4 din Contractul de concesiune;

Tariful practicat în prezent de S.C. Dalkia Termo Prahova SRL este de 182,26 lei/Gcal fără TVA, iar cel propus este de 197,04 lei/Gcal, fără TVA, adică cu 14,78 lei/Gcal mai mare decât cel actual.

Această creștere se datorează scumpirii prețului mediu al gazului metan cumpărat în luna ianuarie 2011 care este de 824,018 lei/lOOOnr, față de prețul mediu al gazului metan de

730,0086 lei/1000m3 luat în calcul la fundamentarea tarifului în vigoare precum și a diferențelor unitare de recuperat cu combustibilul.

Prin adresa nr.l 150/15.03.2011 înregistrata la RASP Ploiești, S.C.Dalkia1^

SRL transmite Avizul comun ANRE/ANRSC nr.8/1 l.Q^^tt

^de^ectiv


nr.1022358/14.03.2011 privind ajustarea prețului pentru energia termică UVrata de SC Dai k ia


Termo Prahova S.R.L., pe care îl anexam prezentei.                   i          /


intă

9

prețul lei/Gcal,


Prin Decizia A.N.R.S.C.nr.444/25.11.2010 privind stabilirea prețului1 local de pentru Municipiul Ploiești, care a intrat în vigoare de la data de 01.01.2011, s«-a stâț local de referință de 121,92 lei/Gcal, inclusiv TVA si compensarea unitară de~57, inclusiv TVA, pentru combustibilul folosit pentru producerea de energie termica furnizată populației prin sistem centralizat, conform art.4 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.36/2006, cu modificările si completările ulterioare, pe care o anexăm prezentului raport.

In articolul 5 din Decizia A.N.R.S.C. nr. 444/25.11.2010, se prevede că, după stabilirea prețului local de referință, în condițiile care, au loc majorări ale prețului de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice la utilizatori, până la următoarea stabilire a prețului local de referință de către A.N.R.S.C., diferența va fi asigurată prin majorarea prețului local de facturare sau prin majorarea subvenției unitare ce este asigurată din bugetul local.

 • ■  Prețul energiei termice:

 • ■  Prețul local de facturare:

9


Tarif în vigoare

182,26 lei/Gcal, fără TVA

226 lei /Gcal, cu TVA

98,32 lei/Gcal, fără TVA 121,92 lei/Gcal, cu TVA


Tarif propus 197,04 lei/Gcal, fără TVA 244,33 lei/Gcal cu TVA 112,84 lei/Gcal, fara TVA 139,92 lei/Gcal, cu TVA


■ Cantitatea de energie termică estimată a fi furnizată pe 6 luni este de 135.679 Gcal.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Director R.A.S.P. Ploiești,Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte a Primăriei Municipiului Ploiești


Birou încălzire Urbană ing. Cozeta SIMION

15/03 2011 09:28 FAX 0244597767

ei


! R.A. SERVICII PUBLICE RX

|    PLOIEȘTI

't                  //''

-R ’ ■ •

*î-'-

\rAdresa: Str. Văleni, nr 1-3. bl 33 IK. Cod postai 100046, Ploiesri, Prahova Tei: 0244-594579. 0244-529312 Fax:0244-594580. 0244-597767Către: Primăria Municipiului Ploiești Domnului Primar Andrei VOLOSFViCI


Stimate Domnule Primar,

Stimate Domnule Director,Referitor la adresa noastra


nr. PA011.1279/15 02 2011,


înregistra ra ia nr.691/15.02 2011 cu privire la ajustarea prețului energiei lerrnice livrate consun.-i*> din SACET al Municipiului Ploiești, va transmitem atașai Avizul comun MJR' ru.8/11.03.2011, respectiv nr. 1022358/14 03.2011


•k


Cu deosebita considerație,

DIRECTOR ECONOMIC

/■'O A ,

Lavinia SĂNIUȚA

0? i

L'h «

'L.,                         'X

15/03 2011 09:28 FAX 0244597767


t'


M

r.


S.


S,


Jp


Avfcr nr. 8 din 11. 0X 2011


privind ajustarea prețului pentru energia


de SXL Dallda T ermn


Prahova


SJU


<•


•1


’• A A

. 4 rr“            "


V.


■L'


1 «bai.


• ■.


F.


<to*4

>

•' Xaan/hi.


v.'i ■ '•• !’ ■ k’


.AVIZ


baza


dk1 <’


cure;


f.

%


R,


(’

ț

S


•i

± i

4


s.


• *?. ■


<•.' ? 20 n


termică livrată


., pi Jețul Prahova


•3


aiiîv X s? art

' b


4

■'

J “


t'


*■'

y •


(I


f,

R


■b


• d

a.


•>. p :

! «■


(îp


X.


":.ea 'ir.


»

p.


V ■<


• f <.

-s


4G


Prahova, Cu usc


bjiergie: și Preșeuuurc


': Publice. emit nr.uâum..


u energia termica ■ v->

- din CaiUracîul ac . «•


de 10,07 tei/Gcat


Prahova S R 1 srtb*


' Je caire autoniaie;* a</>


•. a serviciului pubht di.


*•*!> « * ț

’r


A.U'


•'>


îeriYHce prevăz^r


Dalkia Termo Prahova Direcția Producere, NrJntr/iesire^Zf&X

*/


CătreAdresa: Str. Văleni, nr. 1-3, bl.33 IK

Cod postai 100046, Ploiești, Praho^&z k Tel: 0244-594579, 0244-52931gZ    v

Fax:0244-594580, 0244-5$^

3


A.N.R.E.

Domnului Președinte
A.N.R.S.C. Domnului Președinte


Stimate Domnule Președinte,

Stimate Domnule Director,

4R. A. S. P. PLOIEȘTI

Domnului Director6 ’ 7/

/■J      . Z-c (/


Va transmitem atașat documentația de fundamentare a prețului la energia termica livrata la utilizatori de către Dalkia Termo Prahova SRL si va rugam sa avizați prețul de 197,04 lei/Gcal (exclusiv TVA).

Prețul de mai sus pentru energia termica furnizata din SACET al Municipiului Ploiești este stabilit in conformitate cu prevederile art. 23.1, 23.2, 23.3 si 23.4 din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului Public al Județului Prahova de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție - transport - distribuție pentru Municiupiul Ploiești nr. 2776/5246 din 29.04.2004.

Tariful pentru energia termica facturate la utilizatori, este stabilit prin ajustarea Tarifului de referința (care conform Art. 23.1 din contractul de concesiune este de 90,8566 lei/Gcal, exclusiv TVA), conform formulei:

4

T

; facturat _ energie _ termica * ref


c

T„f- 66,4%-

\


— + 32,27% •    +1,33 % • —

re/                       ref                    ,</

unde:

Creste prețul mediu al combustibilului cumpărat, respectiv 39,0536 lei/MWh PCI(V. art. 23.1.2)

C - prețul mediu al combustibilului cumpărat constatat in luna precedenta ajustării; prețul mediu înregistrat in luna ianuarie 2011, luat in considerare la fundamentarea tarifului propus spre aprobare, este de 88,0159 lei/MWh PCI (100 % gaz metan cu un preț mediu de 824,0180 lei/1000mc si 0% păcură);

Raportul leumu / /rer se determina pe baza ultimei valori a indicelui preturilor de consum publicate in Buletinul Statistic, raportata la referința iulie 2003.1 decmbri. 2010 / lei= 170,15.

$nt~ 3,35 lei

$ - valoare corespunzătoare ultimei paritati comunicate de BNR (cf. Art. 23.3); pentru prezenta fundamentare aceasta valoare este de 3,1130 lei/$ (cursul pieței valutare la data de 8 februarie 2011, conform BNR).

Q vcoLiA


In aceste condiții, Tariful ajustat, exclusiv TVA, determinat prin aplicarea formulei, este:

T

x w/w.vrdt _ ianuarie _ 2011


(

= 90,8566 - 66,4%-

k


Prin Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Concesiune s-a stabilit ca Pierderile înregistrate in urma modificării prețului combustibilului (cuantificate lunar de către Concesionar), sa fie recuperate integral pe durata semestrului care urmeaza ajustării tarifului, conform formulei:

Rec.comfe.

T           — Ț           --

i facturat _ energie _ termica      ajustat _ uauwrte _ 2011

p

p

unde:

Rec. comb. = valoarea pierderilor inregistrate ca urmare modificării costului combustibilului (lei);

Q = cantitatea de energie termica prognozata a fi livrata utilizatorilor in următoarele 6 luni (Gcal)

In perioada august 2010 - ianuarie 2011 prețul combustibilului utilizat s-a modificat lunar; in Anexa nr.1 sunt prezentate evoluțiile lunare ale preturilor gazelor naturale, respectiv pacurii.

Diferentele inregistrate sunt in valoare de:

> Recuperare de combustibil:

• La ultima fundamentare de preț la energia termica pentru care s-a primit Avizul comun ANRE/ANRSC nr. 19/17.10.2010 si nr. 3420540/11.10.2010 s-a luat in calcul costul combustibilului aferent inclusiv lunii iulie 2010, dar a intrat in vigoare incepand cu 01 octombrie 2010, după aprobarea HCL al Municipiului Ploiești nr. 342/28.10.2010.

o

In lunile august sl septembrie 2010 costul combustibilului cuprins in tarif (Avizul comun ANRE/ANRSC nr. 10/02.07.2009 si nr. 4905590/06.07.2009, aprobat prin HCL al Municipiului Ploiești nr. 226/29.07.2009) a fost de 703,01 lei/MWhPCI, iar in condițiile costului real al combustibilului rezulta o diferența de compensat de +8.370,91 lei (conform Anexei nr. 2)

In perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011 costul combustibilului cuprins in tarif (Avizul comun ANRE/ANRSC nr. 19/07.10.2010 si nr. 3420540/11.10.2010, aprobat prin HCL al Municipiului Ploiești nr. 342/28.10.2010) a fost de 730,0086 lei/MWhPCI, iar in condițiile costului real al combustibilului rezulta o diferența de compensat de +1.559.175,47 lei (conform Anexei nr. 3).

Ca urmare a recuperararii in plus a diferenței de tarif aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 226/2009, prin aplicarea cu doua luni mai târziu a prevederilor HCL nr. 226/2009 (incepand cu data de 01.10.2010) a rezultat valoarea de -55.171,47 lei (conform Anexei nr. 4), Diferența recuperata in plus este calculata ca fiind recuperarea unitara de 3,60 lei/Gcal aplicata la cantitatea de energie termica livrata in perioada august - septembrie 2010, respectiv 15.325,4078 Gcal.

Diferența aprobata prin HCL nr. 342/2010 a fost de 502.053,12 lei, prin aplicarea recuperării de 1,92 lei/Gcal la cantitatea de 261.486 Gcal pentru perioada august 2010 - ianuarie 2011. Diferența efectiv recuperata este de 648.580,64 lei, calculata ca fiind recuperarea unitara de 1,92 lei/Gcal cuprinsa in tariful practicat, aplicata la 337.802,4126 Gcal, energia termica efectiv livrata in perioada octombrie 2010 -ianuarie 2011 si estimata pentru februarie 2011. Ca urmare, rezulta o recuperare in


Q veoti a


UKA5

ț?Q1

Xi 6 JX,

/ <5■ - ......... '

plus fata de diferența aprobata prin tarif de -146.527,52 lei ca urmare a recuperării in plus fata de diferența aprobata in tariful in vigoare (conform Anexeinr.5)

Conform cererii RASP Ploiești, cota BERD este eliminata.

t.

Rec.comb -(+8.370,91)+(+1.559.175,47)+(-55.171,47)+(~146.527,52)=1.365.847,39 lei

Prin urmare, Tariful facturat la utilizatori, aplicabil de la 1 martie 2011 este de:

T

facturat _la_ utilizatori


1.365.847,39  ,^ni< .       ,

= 198,39 H--= 197,04 lei / Gcal

135.679

(fara TVA)

Cantitatea de energie termica estimata a fi furnizata utilizatorilor in perioada martie 2011 este de 135.679 Gcal conform prevederilor art. 23.4, anexa 6.

- august 201Suntem la dispoziția specialiștilor Dvs. pentru a va furniza informațiile solicitate.

Va mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat si va asiguram, domnule Presedinte/domnule Director, de intreaga noastra considerație.

Lavinia SANIUTAQ veou a

GNVIROÎMCMGnT


eoF


ANEXA A


Aplicare formula de ajutare tarif pentru activitatea de producere t In cogenerare, pe baza de păcură si gaze naturale si pentru serviciile de transport, distribuție, si furnizarea energiei termice sub forma de apa fierbinte:

SOLICITARE AJUSTARE LA 01-03.2011

V

Tarii raf

[ROrVGcaJ]

P4           - 1 *1 * 4 ’

4 "ijv:y

b •* *•! * ’* 1

*> a    ai4’ef               v

■ X- *■ ‘ *■- ■ *• > f' f Tj ’?»>r j-v.rA;**-4. CaEyifertrar fcrmU^oniraa

> 4 V *

” v ♦-        ’ Zi *4 _S .

*i«

*- *J          ’ÎA-. r*

.. TROtWCrf:

tarif actualizat

(RON/Gcal]

recuperare de combustibil

(RON/Gcal]

BERO

[RON/Gcal]

TARIF FINAL tara TVA

(RON/Gcal]

Apa fierbinte

RON/Gcal

90-8566

186.97

10.07

0.00

197.04

66.40

32.30

..‘£\ -32,27

1.30

/ ■; VX‘-.1;33

Inflație

17015

S

3.3500

3.113

Combustibil

ROWMWh PCI

39,05365

...:-8Ob159

Gaz

RON/MWh PCI

29.3881

A-\.  88,016

pac ura

ROWMWh’PCI

48.7192

- . =135.420

Gaz

RON/1000mc

275.1355

824.0180

păcura

RON/Kg

0.5374

■ 1-5529

paritate 8 februarie 2011 = 3,1130 RON/$


coeficient inflație decembrie 2010 fata de iulie 2003 :


170-15


Preț păcură;


1,552-890 RON/tona


IPOTEZE:

 • - Tref = 90,8566 RON/Gcal

 • - Creț = 39,0536 RON/NlWhPCI (50% gaz = 275,1355 RON/lOOOmc + 50% păcură =. 0,5374 RON/kg)

 • - Creai este prețul combustibilului luna ianuarie 2011 (100% gaz metan + 0 %pacura) =


88-0159 RON/MWhPCI


Diferente de preț combustibil in perioada august 2010 - septembrie 2010 >

RON


8,370.91


Diferente de preț combustibil in perioada august 2010- septembrie 2010

Diferente de preț combustibil in perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011 =   1,559,175,47


RONDrferante de preț combustibil in perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011


Diferente recuperate in plus ca urmare a aplicării tarifului aprobat prin HCL nr. 226/2009, aplicate la cantitatile livrate in august si septembrie 2010

RON


-56,171.47


Diferente aprobate în tariful anterior (HCL nr. 226/2009) 3,60 RON/Gcal aplicate in perioada august 2010 - septembrie 2010

D Se ren te recuperate in plus ca urmare a aplicări» diferenței unitare aprobata in tariful in vigoare, aplicata la cantitatile livrate in perioada octombrie 2010 ■ februarie 2011


-146,527.52


Diferente aprobate in tariful in vigoare (HCL 342/2010): 1,92 RON/Gca1*261486 Gcal

RON -----» 502053,12 RON, din care s-au recuperat 1,92 RON/Gcal ’ 337802,4126 Gcal =

648.580,64 RON in perioada octombrie 2010 - februarie 2011


estimare Gcal livrate pentru oi martie 2011 - 31 august 2011


135,679.00 Gcal


oomperieâraunitara [lei/GcaF]


■„ 10-07   I» i/Gcal


Preț mediu ponderat pentru gazul metan folosit la producerea energiei termice apa fierbinte in


£<>14 •

lunajpti€2010


gaz metan CT gaz metan CET pretmedkiponderat =


cantitate (mii mc)

85.135


preț ct facturii (tei/1000 mc)

1087.9259


29,211.958

a           ■   ■       *                *         * *

•* e     ■     a * Z ** 4* *      p * «a 4        ■ *


823.2489

82CG180 teVWOmc

»                                                            a        ■         va * >4


Dalkia Termo Prahova -DALKIA TEPMO PRAHOVA Calcul tarif cu Formula - baza factura ianuarie 2011


SITUAȚIA ACHIZIȚIILOR DE GAZ METAN perioada august 2010 - ianuarie 2011
GDF Suez Energy Romania 30.09.2010 gdfmc Nr. 101000004891 medie CET

IGDF Suez Energy Romania 30.09.2010 medie CT

GDF Suez Energy Romania 31.10.2010 medie CET


GDFMC Nr. 101000004974
1,604,647


9.818

2,896.648


,965,89


2,051,637.75


698.50


913.21

708.28

13,648.264


10,528.05

9,719,140.31


947.62

712.12GDF Suez Energy Romania 30.11.2010

medie CET___________________

GDF Suez Energy Romania 30 11 2010 medie CT19,116.924

T 1 - -- --

13,506,898.55

706.54

_____________44.202

28,654.529

_________42,866.39

21,542,567.70

__________969,78

751.80

!       85.687

/   87.449.70

1,020.57

24,048,711.45


CALCULUL PIERDERILOR ÎNREGISTRATE IN URMA MODIFICĂRII PREȚULUI LA COMBUSTIBIL pentru CET * CT de cvartal

 • 1. CET

  aug, 10

  sep.10

  total

  - păcură (lei/tona)

  1,552.89

  1,552.89

  (lel/MWhPCI)

  137.94

  137.94

  - gaz metan (iet/1000mc)

  698.50

  708.28

  (lai/MWhPCI)

  74.61

  _________75.65

  |mix^bufciww

  C’Al .. !>*

  -: y'<>1î’<Y>-'?>574r4£6  ■             v* î / ‘ ■                    ■ *■ - ’ - ’-'•■•

  * ’    ■                            f ’’ :..             ■■ '7 * '' ■

  aug.10

  sep.10

  total

  - păcură (RON/tona)

  1,096.30

  1,096.30

  (RON/MWhPCI)

  - gaz metan (RON/I000mc)

  703.01

  703.01

  (RON/MWhPCI)

  ^^76.09
Consum combustibil pentru energia termice - apa fierbinte

| aug 10

sep.I0     |

I         total

- păcură (tone}

0

0

0

(MWh PCI)

0

0

0

%

0.00

0.00

-

* gaz metan (miimc)

1,605

2,052

3,657

(MWhPCl)

15,023

19,214

34,237

%

100.00

100.00

H >_X . * • A - 1 UZ \     ■ - -xt AZ     ’ JZ   H

 • 2. CT de cvartal

A. Combustibil consumat In perioada august 2010 - septembrie 2010


■ gaz metan (RONflOOOmc)


| aug. 10    |:    sep.10’

703.01


703.01


total

1,406


A Consum combustibil pentru energia termica - apa fierbinte

aug. 10    |

sep.10 |

|         total         |

- gaz metan (miimc)

9.818

11.110

21

(MWh)

92

1D4

196

%

100.00

100.00

100

f /'<»•: wpfr>-2t »

r.” <.      ■■*.. .*» ' . ■ .r <>.

• \          |    .   .   ■     •    •   *  *        +  '  j 1 a     ►*

•*-Z • s’m *u.« «■ !•■♦      •*   «  ’♦           v

 • * * ’lîb  ♦ ’/ /                   Za".’

■ -f i> r,->-.            - V<QC

A <!'■**■               • *. ... .-.-

 • *   1 b «• * |    ♦       b     ’ .     « .z.

150

14,713


TOTAL DIFERENTADERECUPERAT CT de cvartal (RON)


aug. 10TdTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT CET + CT de cvartal (RON jt

b.


calculul pierderilor înregistrate in urma modificării prețului la combustibil

pentru CET + CTde cvartal


«•


,< ■

•b

b .                           *•

J


ANEXA NFL3


1. CET

A f^mbustibtl’conaurnat Inberktatfo octombrie 2010 - Ianuarie 2011

, b ’ p« *»*Va^4\^paarT<v r * *              + b -* » ►            •« - - •


Consum combustibil pentru energie termica • apa fierbinte

I                                                                                                          I


(I


- păcură (tone)


(MWhPCI)

%

-gazmetan (mHmc)


(MWhPCI)0.00 ‘


7,835

73,350


100.00


0.00


8,144

76,247

100.00


0.00


14,843

138,958

100.00


<15,980

149,606

■ ifi 1 l i

100.00


46,801

438,180
C..Costconibu^ibiiterBinvtgoare

oct. 10

nov. 10

dec.10

ian. 11

total

|- păcură (RON/tona)

1,364.35

1,364.35

1,364.35

1,364.34

[      (RON/MWhPCI)

|- gaz metan (RON/1 OOOmc)

730 01

730.01

730.01

730.01

[      (RON/MWhPCI)

&O&&T&JîaHttMaW


D,Diferente Intre coet combustibil real si cost combustibil in tarife

oct.10

nov. 10

dec.10

ian. 11

lei/MWhPCI

RON

*140,156

-191,134

323.434

1,489,976

s


total


2, CT de cvartal

Â. Combustibil consumat In perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011

• b b •/         # bi a r ee ■ ’hi                      p           '             aia43.904

411

100.00


85,135

797

100.00
lei/MWhPCi RON


11,090


10,598


TOTAL DIFERENȚA DE RECUPERAT(RON )Recuperarea diferentelor de costuri in urma creșterii prețului la combustibilii utilizați la producerea, transportul si distribuția energiei termice livrate conform HCL nr. 226/2009

aug. 10


- agenti economici - per. 01.08,2010-30.09.2010


2. Energie termica rețeaua de transport:

-populație - per. per. 01.08.2010-30.09.2010


-agenti economici - per, per. 01.08.2010~30.09.2C


 • 3. Energie termica puncte termice:____________

 • - populație - per, per. 01.08.2010-30.09.2010

 • - agenti economici - per, per. 01.08.2010-30.09.2C

 • 4. Energie termica centrale termice:___________

 • - populație - per, per. 01.08.2010-30,09.2010

 • - agenti economici - per, per. 01.08.2010-30.09.2C

TOTAL ENERGIE TERMICAQ:____________

 • - POPULAȚIE__________________________

-AGENTI ECONOMICI


Cantitate energie termica facturata (Gcal)

26,6160

26.6160

121.2220

6.7260

114.4960

6,280.7797

6,2207492

60.0305

57,8695

577795

0.0900

6,486.4872

6,285.2547

201.2325

Cantitate energie termica facturata

(Gcal)

38.8340


38.8340

147.3660

8.7230

138,6430

7,180.7475

7,080.4273

100.3202

67.3356

67.2456 0.0900

7,434.2831 7,156.3959

277.8872

oct.10


AUGUST 2010 - SEPTEMBRIE 2010


Cantitate energie termica facturata

(Gcal)


0.0000

0.0000

13.3969

0.7930 12.6039 1,381.0229 1,143.5186 237.5043

10.2177

9.5072

07105

1,404.6375

1,153 8188|

250.8187]

Cantitate energie termica (Gcal)

 • 65.4500

 • 65.4500

281.9849

16.2420 2657429 14,842.5501 14,444.6951 397.8550

135.4228

134.5323

0.8905

15,325.4078

14,595.4694

729.9384

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60


DIFERENTE DE COSTURI


Cost unitar


Valoare tara TVA


(lei/Gcal)


235.62

235.62

1,015.14 58.47

956.67

53,433.18 52,000.90 1,432.28

487.53

484.32

321

55,171.47

52,543.69

2,62778Recuperarea diferentelor de costuri in urma creșterii prețului la combustibilii utilizați Ia producerea, transportul si distribuția energiei termice livrate


ANEXA nr. 5


conform HCL nr. 342/2010


Luna


oct.10


nov.10


dec. 10


ian.11


feb.11


OCTOMBRIE 2010 - FEBRUARIE 2011


Sursa


Cantitate energie termica facturata


Cantitate energie termica facturata


Cantitate energie termica facturata


Cantitate energie termica facturata


Cantitate energie termica estimata


Cantitate energie termica


DIFERENTE DE COSTURI


Cost unitar


Valoare fara TVA


 • 1. Energie termica la limita centralei:___________

 • - agenti economici - per. 01 10.2010-28.02,2011

 • 2. Energie termica rețeaua de transport:_______

 • - populație - per, per per. 01.10,2010-28.02.2011

 • - agenti economici - per per, per. 0T10.2Q1Q-28.C

 • 3. Energie termica puncte termice:____________

 • - populație - per, per, per 01.10.2010-28.02.2011


(Gcai)

1,359.9010

1,359.9010


 • - agenti economici - per, per, per. 01J0.2010-28.C

4. Energie termica centrale termice:___________

 • - populație - per, per, per. 01.10.2010-28.02.2011

 • - agenti economici - per, per, per. 01.10.2010-28-Cț

TOTAL ENERGIE TERMICA(*):_____________

 • - POPULAȚIE__________________________

 • - AGENTI ECONOMICI


1,836,7751

8.0260 1,828.7491 27,085.1705 25,541.3925

1,543.7780

225.1017

220.4836

4.6181 30,506,9483 25,769.9021 4,737.0462


(Gcai)

2,267.8190

2,267.8190

3,170.7680

3.5250

3,167.2430 42,069,5934 39,149.8294

2,919.7640

293.2674

286.5956

6.6718 47,801.4478 39,439.9500 8,361.4978


(G c al)

3,006.3770

3,006.3770

6,254.8310

5.2930

6,249.5380 66,268.1492 61,233.2991

5,034.8501

446.2803

434.1279

12.1524

75,975.6375 61,672,7200 14,302.9175


(Gcai)

3,229.1490

3,229.1490

8,631.9055

7.1450

8,624,7605 92,148,3337 84,616.4833

7,531.8504 650.0447 629.9677

20.0770 104,659,4329 85,253.5960 19,405.8369


(Gcai)

3,155.6740

3,155.6740

7,740.9380

7.1450

7,733.7930 67,484.5137 62,462.6848

5,021.8289

477.8204

465.8925

11.9279

78,858,9461

62,935.7223

15,923.2238


*■


•V


(Gcai)

13,018.9200

13,018.9200

27,635.2176

31.1340

27,604.0836 295,055.7605 273,003.6891

22,052.0714 2,092.5145 2,037.0673 55.4472 337,802.4126 275,071.8904

62,730.5222


(lei/Gcal)

_________1.92

_________1.92

_________1.92

:   1.92

_________1.92

_________1.92

_________1.92

_________1.92

_________1.92

_________1.92

_________1.92

_________1.92

_________1.92

1.92


(lei)

 • 24.956.33

 • 24.996.33

53,059.62

59.78

52,999.84 566,507.06 524,167.08

42,339 98 4,017.63 3,911.17

106.46 648,580,64 528,138.03 120,442.61Diferența aprobata prin HCL nr. 342/2010 (°)

Diferența de recuperat fata de HCL nr. 342/2010 !(**)-(*)]


(lei)

502,053.12

-146,527.52
Anexa nr. f -


Cantitatea de energie termica estimata a ti livrata in perioad martie - august 2011

tt;


luna

cant (Gcal)

1

mar, 11

69,672

2

apr. 11

35,8

17

3

mai.11

8.9

81

4

iun.11

7.299

5

iul.11

7,0

63

6

aug. 11

6,847

total

135,679

FRQM


: ANR5C-D1RECT1A TARIFE


FAX NO.


"teL

i.


... v4/-< - ♦ ► v<

' r

• f*


X- %


, <*"■

A


Ministerul Administrației «i Internelor


Nr....


Autoritatea Naționala de Reglwrtwntert pentru Serviciile Comunitare de Utilitfți Publice


Data


-£T //. Zo!C

4


A*


I

b

p

o- ■10 \

<£>' Ă


DECIZIA


k,V \ privind stabilirea prețului local de referință pentru

\        MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Având în vedere:

 • - prevederile art. 2 și art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică Amuzată, populației prin sisteme centralizate) aprobată cu modificări și completări prin Legea w 483/2006, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Ordinul președintelui A..N.R.F. nr. 21 și al președintelui A.N.R.S C nr. 514/2006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor locale de referință și a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pcnin; energia termică furnizată, populației prin sisteme centralizate, cu modificările ri completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr, 252/2009 peron.; aprobarea Schemei de ajutor de stai acordat operatorilor economici care presteazs serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție si fonuzare energiei termice in sistem centralizat către populație;

  - Decizia președintelui A.N.R.SC. nr. 84/2009 privind aprobarea Procedurii pentru determinarea coeficienților de ajustare a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru producerea energiei termice furnizare populației;

  _ v . ‘ Ref«atul privind stabilirea prețurilor locale de referință întocmit de Direc-na 7 ehnicft ~ Licențe, Biroul Prețuri și Tarife nr. 1165/22.11.2010.

  în temeiul, art. 4 alin, (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr> 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Xationie de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, cu modificările’ ri completările ulterioare,


  1;


BMttrwt», MCtw 3, «tracta 8tavrop«if<j» nr. ț. UL :021/317^7.81,021^26.17.81 “ir x; 02V317.97.62, 021/326.17 «2, *_   _ _                                                       JHbA*                  Fft.......


IN TE LE A.N.R.S.C,

1                                          emite prezenta

FROM :


FRX NO.


DECIZIE

Art. L Se stabilește prețul local de referință de 29,12 leVGj (121,92 lei/Geal.) inclusiv T.VA., cu subvenția unitară propusă de autoritatea administrației publice locale, pentru energia termica fomizată populației prin sisteme centralizate, îh scopul încălzirii locuințelor și al preparării apei calde menajere, conform art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, cu modificările și completările ulterioare.

TI


Ari. 2. Se. stabilește compensarea unitară de 13,62 lei/Gj (57,01 lei/Goek).. inclusiv T.V.A., pentru combustibilul folosit pentru producerea de energie termică furnizată populației prin sisteme centralizate, conform art 4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2011.

Art. 4. Ajutorul de stat acordat, respectiv alocarea de la bugetul de stat, de maximum 45 %, conform art. 4 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, cu modificările și completările ulterioare, și alocarea din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale, de minimum 10 %, conform an, 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, cu modificările și completările ulterioare, are în vedere acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, stabilit de autoritățile de reglementare, și prețurile locale de facturare, aprobate prin hotărâre a consiliului local.

nr


a.


Determinarea unei valori mai mari a compensării unitare pentru combustibilul folosit pentru producerea de energie termică fiimizată populației prin sisteme centralizate ar crea o situație de supracompensare, care contravine prevederilor Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 252/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciu’ de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energici termice în sistem centralizat către populație.

Art. 5. în condițiile în care, după stabilirea prețurilor locale de referință, au loc majorări ale prețului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice la consumatorii finali, până la următoarea stabilire a prețului local de referință de către A.NJLS.C., diferența va fi asigurată prin:

 • a) majorarea subvenției unitare ce este asigurată de autoritățile administrației publice locale, din bugetele locale;

 • b) majorarea prețului local de facturare.

în condițiile în care, după stabilirea prețurilor locale de referință, au foc reduceri ale prețului de producere, transport, distribuție și fbmizare a energiei termice 1a consumatorii finali, autoritatea administrației publice locale va transmite, în termen de 10 zile, la A.N.R.S.C., datele necesare recalculării compensării combustibilului folosit pentru producerea energiei termice furnizate populației.

Art. 6. Autoritatea administrației publice locale urmează să aprobe prețul local al energiei termice facturate populației, majorând sau diminuând astfel subvențiile

.,1

Bupurwttl, Mctor 3, »tr«ta Stovrop^M* «a «, M: tfttM7.VMttttfft2t.17.l1; fax: tflftl7.97.52.024/326.17.82.

IkjUUf Jftjut,

Cod Haeali 8014035787; Cod HAM: T«twn»ria âpomtM « Soctorulu! 3 - ROfi2TR6Z7C36Q32XXX0122S?FPOH • ANRSC’DIRECTIA TARIFE


FAX NO. ; 32x3179794
proprii necesare, potrivit prevederilor ari. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006^/g modificările și completările ulterioare. După aprobarea acestuia, o copie a h^rarj’i autorității administrației publice locale va fi transmisă operativ la A,N.R.S.C//p<teu luare la cunoștin țft și evidență,                                                       ! IS - •.

Art. 7.Diferența, dintre suma maximi și suma efectiv alocată de la bugetul de stat pentru compensarea combustibilului utilizat la producerea energiei tehnice furnizate populației prin sisteme centralizate, va fi acoperită integral din bugetul autorității administrației publice locale implicate, potrivit art. 4 alin. (41 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, cu modificările și completările ulterioare.


l,

X


Ps

I

' A


J.


s


t.


d


J

J                    r

J

- -' /■

■) ‘ ■ - /

, ■' ,-r


l,

_. . f"
DIRECTOR DTL,ĂND OI U IULIAN,
Bucuivfti, wctors, strada Staropataosnr.t.tel: M</S1T.»7 J>1,021/32». 17J1; fax; 021/317.37,82,021/32$ 17 82 , ______        altoi wwwjavMJw.

Cori fatali RO 14835757; Cod ISAM; TftoWSrl* OpantlM « tectotuliti 3 ”RO82TREZ7035032XXX012233
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PU


Adresa: Plata Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

Email: servictipubHce@ratso.ro
Web:   www.ratsp.ro


Nr. înregistrare: '14/05.01.2011

Nr. înregistrare SPIU: 4/06.11.201 i


Data:


CĂTRE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

In atentia: Domnului Primar Andrei Liviu VOLOSEVICI


Doamnei Viceprimar Cătălina BOZIANU


Prin prezenta va facem cunoscut ca, prin Decizia nr. 444/25.11.2010 emisa
A.N.R.S.C.


București, s-a stabilit prețul local de referința de 121,92 lei/Gcal, inclusiv TVA, si compensarea unitara de 57,01 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru combustibilul folosit pentru producerea de energie termica • furnizata populației prin sistem centralizat, conform art. 4 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.36/2006, cu modificările si completările ulterioare. Prezenta decizie intra in vigoare la data de 01.01.2011.

In conformitate cu art.6 din decizia sus-mentionata si potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, autoritatea administrației publice locale urmeaza sa aprobe prețul local al energiei termice facturate populației pe anul 2011, majorând sau diminuând astfel subvențiile proprii necesare.

Precizam ca in prezent prețul local de facturare al energiei termice furnizata populației este de

121,92 lei/Gcal si este aprobat in Consiliul Local pana la 31.12.2010.

Anexam Decizia nr.444/25.11.2010.

Cu deosebita stima,

Director R.A.S.P. Ploiești,

Director Tehnic,


Ing. Răzvan LUNGU


Ing. Nicolae ALEXANDRI

Sef Serviciu încălzire Urbana

Ing. Cozeta S1MI0N

Cod F-13 - 02 /3/0

PLOIEȘTI

244,33

140,00

Dalkia

450,00


400,00


350,00


Preț (RON/Gcal)


250,00


200,00


150,00


100,00


•s'


•f


0,00 —■

<£>

o*


cF


t' /'

f'

. /

te

I t


«■ •

■ ț ;

,b

*

• A


b" • ■ Preț total (fara subvenție)

 • ■ Preț populație (subvenționat)


Gv


4*COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în Municipiul Ploiești


PREȘEDINTE Teodoresc
Data:

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în Municipiul Ploiești

și a emis:                   *             .

_

PREȘEDINTE,


Data:         0