Hotărârea nr. 128/2011

Hotãrârea nr. 128 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 128

«■MMMM

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sarbu, Radu Mateescu precum si raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil intocmit pe baza prevederilor Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare (OUG nr. 63/2010, art. 49, alin. 13), adresele nr. 26162/EC/30.03.2011 si 24260/EC/24.03.2011 ale Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului prin care se aloca sume pentru finanțarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați cf. O.U.G. nr. 74/2007 si pentru finanțarea creșterii performantei energetice la blocurile de locuințe cf. Prevederilor O.U.G. nr. 18/2008; Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011 precum si adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 12516/08.03.2011(nr.înregistrare PMP 4613/15.03.2011) si adresa nr. 1080/21.03.201 la Inspectoratului Școlar Prahova subliniază obligativitatea bugetului local de a găsi resursele necesare pentru asigurarea cheltuielilor cu bursele elevilor din invatamantul preuniversitar de stat ca urmare a majorării cuantumurilor acestora incepand cu anul 2011, prin care se propune rectificarea bugetului local;

având în vedere prevederile Legii nr. 286/2010 - Legea bugetului de stat pe anul 2011 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001- republicată, privind administrația publică locală, republicata si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții a bugetulului local al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă rectificarea bugetulului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Ploiești pe anul 2011, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei

municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5


Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Contrasemnează Sedretar,
JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2011

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform HCL Nr. 50/11.01.201 lsi rectificat prin HCLnr. 59/28.02.2011 siHCLnr. 103/29.03.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare (OUG nr. 63/2010, art. 49, alin. 13), prin care are loc redimensionarea veniturilor si cheltuielilor in funcție de execuția de casa la data de 31.03.2011; totodată rectificarea este impusa de adresele nr. 26162/EC/30.03.2011 si 24260/EC/24.03.2011 ale Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului prin care se aloca sume pentru finanțarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați cf. O.U.G. nr. 74/2007 si pentru finanțarea creșterii performantei energetice la blocurile de locuințe cf. Prevederilor O.U.G. nr. 18/2008; Legea Educației Naționale nr. 1/05.01.2011 precum si adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova nr. 12516/08.03.201 l(nr.Inregistrare PMP 4613/15.03.2011) si adresa nr. 1080/21.03.201 la Inspectoratului Școlar Prahova subliniază obligativitatea bugetului local de a găsi resursele necesare pentru asigurarea cheltuielilor cu bursele elevilor din invatamantul preuniversitar de stat ca urmare a majorării cuantumurilor acestora incepand cu anul 2011.

Ținând cont de cele menționate mai sus are loc o majorare a veniturilor cu suma de 3.823,70 mii lei concomitent cu majorarea cu aceeași suma a cheltuielilor.

Astfel veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești sunt in suma de 427.307,00 mii lei si se vor majora cu suma de 3.823,20 mii lei modificările din structura fiind prezentate detaliat in raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil.

Cheltuielile bugetului local sunt estimate în sumă de 447.307,00 mii lei și se vor majora cu suma de 3.823,70 mii lei, modificările din structura fiind prezentate detaliat in raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local, bugetul Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2011.

PRIMAR,

Andrei Livuțq£^l6sevici

CONSILIERI,PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Ploiești pe anul 2011MAR4 4° ‘

N'A Nîcoleta

ii

P. v» . un >>.-.

\\o Ș


f* ! U


v 4>'-

XXd’ ^5zm


municipiului

•Z


K s

•l


I ! )

z.


t

C-/ Al /c " X

£ >L


In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 - Legea nr. 286/2010 și Legii privind finanțele publice locale-Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare bugetul local al municipiului Ploiești a fost aprobat conform HCL Nr. 50/11.01.201 lsi rectificat prin HCL nr. 59/28.02.2011, HCL nr. 103/29.03.2011.

Rectificarea este impusa de prevederile Legii nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare (OUG nr. 63/2010, art. 49, alin. 13), prin care are loc redimensionarea veniturilor si cheltuielilor in funcție de execuția de casa la data de 31.03.2011.

Totodată rectificarea este impusa de adresele nr. 26162/EC/30.03.2011 si 24260/EC/24.03.2011 ale Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului prin care se aloca sume pentru finanțarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați cf. O.U.G. nr. 74/2007 si pentru finanțarea creșterii performantei energetice la blocurile de locuințe cf. Prevederilor O.U.G. nr. 18/2008.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești sunt in suma de 427.307,00 mii lei si se vor majora cu suma de 3.823,70 mii lei astfel:

Veniturile fiscale se majoreaza cu suma de 1,40 mii lei datorita incasarii de “alte impozite sit axe de proprietate “, cod 070250 conform execuției de trezorerie la data de 31.03.2011;

Veniturile nefiscale se majoreaza cu suma de 1.336,50 mii lei datorita incasarii venituri conform execuției de trezorerie la data de 31.03.2011,donațiile si sponsorizările fiind cuprinse in buget in suma de 7,5 mii lei conform incasarilor la data de 20.04.2011;

Veniturile din capital se diminuează cu suma de 1.624,40 mii lei datorita incasarii de “venituri din valorificarea unor bunuri”, cod 3902 in suma de 65,60 mii lei conform execuției de trezorerie la data de 31.03.2011 si diminuării cu 1.690,00 mii lei conform adresei Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 24260/EC/24.03.2011 a veniturilor din „depozite speciale pentru construcții de locuințe”;

Subvențiile se majoreaza cu suma de 4.110,20 mii lei constând in alocarea de sume de la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului cf. adresei nr. 26162/EC/30.03.2011 (4.022,20 mii lei) si incasarii de subvenții pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinței”, cod 420234 in suma de 88,00 mii lei conform execuției de trezorerie la data de 31.03.2011;

Cheltuielile bugetului local sunt estimate în sumă de 447.307,00 mii lei și se vor majora cu suma de 3.823,70 mii lei iar in structura se vor produce următoarele modificări:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - se diminuează prevederea bugetara cu suma de 28,05 mii lei reprezentant plăti efectuate din anul precedent in an curent, cod 510285, conform execuției de trezorerie la 31.03.2011;                                                                    h ■

  datai de

  4


<

t 1

2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - se diminueaza^prevcdcrea bugetara cu suma de 266,56 mii lei astfel:                                  ^><1?

- diminuarea cu suma de 152,87 mii lei a fondului de rezerva in vederea efectuării de cheltuieli prioritare;

- diminuarea cu suma de 113,69 mii lei a bugetului fondurilor externe nerambursabile datorita necesității aplicării corecte a prevederilor Ordinului nr. 2548/2009 - „norme metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara ainstrumentelor structurale” - conform carora sumele aferente proiectelor POS DRU trebuie sa se deconteze din bugetul local.

3. Capitolul „Ordine publica si siguranța naționala” - se diminuează prevederea bugetara cu suma de 2,02 mii lei reprezentant plăti efectuate din anul precedent in an curent, cod 610285, conform execuției de trezorerie la data de 31.03.2011;

In cadrul acestui capitol are loc transferul sumei de 198,09 mii lei de la Politia Comunitara la Politia Locala conform execuției de casa de la data de 31.03.2011 avand in vedere ca Politia Comunitara si-a încheiat activitatea;

4. Capitolul „Invatamant” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 168,87 mii lei astfel:

La capitolul 56 „Programe din Fondul Social European” respectiv finanțări POS DRU unitati de invatamant are loc includerea in bugetul local a sumei de 113,69 mii lei reprezentând sume aferente acestor proiecte transferate din bugetul fondurilor externe nerambursabile conform prevederilor Ordinului nr. 2548/2009 - „norme metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale”;

La capitolul 59 „alte cheltuieli - burse” are loc majorarea prevederii bugetare cu suma de 385,00 mii lei datorita majorării cuantumului burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, conform Legii Educației Naționale nr. 1/05.01.2011 precum si adresei Direcției Generale a finanțelor publice Prahova nr. 12516/08.03.201 l(nr. înregistrare PMP 4613/15.03.2011) si adresei nr. 1080/21.03.2011 prin care se subliniază obligativitatea bugetului local de a găsi resursele necesare pentru asigurarea cheltuielilor cu bursele elevilor;

La capitolul 85 - se diminuează prevederea bugetara cu suma de 29,82 mii lei reprezentant plăti efectuate din anul precedent in an curent, cod 650285, conform execuției de trezorerie la data de 31.03.2011;

5. Capitolul „Cultura, recreere si religie” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 307,52 mii lei reprezentând: majorarea cu suma de 371,00 mii lei pentru iluminatul ornamental conform notei de fundamentare a RASP Ploiești;

Donațiile si sponsorizările se includ in buget conform încasărilor la data de 20.04.2011 in suma de 7,5 mii lei;

Totodată are loc diminuarea prevederii bugetar cu suma de 70,98 mii lei reprezentant plăti efectuate din anul precedent in an curent, cod 670285, o/rn execuției de trezorerie la data de 31.03.2011;


■■ - M

// /

'     -     . r ,

>• f Ș

- i/'

- se diminuează %r£vpdei


6. Capitolul „Asigurări si asistenta sociala” - se diminucaza ^'^vedereX: bugetara cu suma de 4,26 mii lei reprezentant:

 • - plăti efectuate din anul precedent in an curent, cod 680285, conform execuției de trezorerie la data de 31.03.2011 in suma de 11,26 mii lei;

 • - finanțare pentru Asociația “Viitorul Tinerilor” cu suma de 7,00 mii lei conform referatului Direcției Relații Internationale, ONG;

7. Capitolul „Locuințe, Servicii si Dezv. Publica” - se majoreaza prevederea bugetara inițiala cu suma de 2.451,20 mii lei reprezentând:

 • - servicii privind protecție sociala(gratuitati cimitire) in suma de 150,00 mii lei respectiv sumele acordate de S.G.U. Ploiești pentru plata contribuției anuale a beneficiarilor legilor 303/2007, 189/2000, 118/1990, 341/2004, precum si contribuția anuala gratuita conform HCL nr.35/2008;

 • - active nefinanciare majorate cu suma de 2.301,20 mii lei constând in 4.022,20 mii lei Din alocarea de sume de la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului cf. adresei nr. 26162/EC/30.03.2011, 200,00 mii lei pentru reabilitări termice cf. Notei de fundamentare a Direcției Tehnic — Investiții si adresei MDRT nr.

24260/EC/24.03.2011 si diminuarea cotei de la bugetul de stat cu suma de 1.690,00 mii lei, iar pentru obiectivul de investiții „reabilitare iluminat public” se majoreaza cu suma de 300,00 mii lei conform notei de fundamentare a RASP Ploiești;

8. Capitolul „Transporturi” - se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 897,00 mii lei reprezentând active nefinanciare conform notei de fundamentare a Direcției Tehnic - Investiții si Anexei nr. 2;

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

VIZAT

DIRECTOR,                           DIRECTOR,

Direcția Management Financiar -        Direcția Ad-tie Publica, Juridic -

Contabil, Contracte                       Contencios, Achiziții Publice,

Contracte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2011

JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

BUGET LOCAL- 2011

Anexa 1 cf. Comisie Buget Finanțe

venituri

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf. HCL nr.

103/29.03.2011

influente +/-

buget rectificat

1

VENITURI - TOTAL

0001

427.307,00

3.898,70

431.205,70

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

277.649,20

-294,00

277.355,20

3

I. VENITURI CURENTE

0002

370.057,00

1.412,90

371.469,90

4

A. VENITURI FISCALE

0003

349.045,60

1,40

349.047,00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

168.811,00

0,00

168.811,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.332,00

0,00

3.332,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

432,00

0,00

432,00

8

Impozit pe profit de la agenți economici

010201

432,00

432,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

2.900,00

0,00

2.900,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

2900

2.900,00

11

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

164.877,00

0,00

164.877,00

12

COTE ȘI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

164.877,00

0,00

164.877,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

163.027,00

163.027,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.850,00

1.850,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

602,00

0,00

602,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0502

602,00

0,00

602,00

17

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

050250

602,00

602,00

18

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

0009

65.907,90

1,40

65.909,30

19

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

65.907,90

1,40

65.909,30

20

Impozitul și taxa pe clădiri

070201

54.600,00

0,00

54.600,00

21

Impozit pe clădiri de la pers, fizice

07020101

10.900,00

10.900,00

22

Impozitul și taxa pe clădiri de la pers, juridice

07020102

43.700,00

43.700,00

23

Impozitul și taxa pe teren

070202

7.505,40

0,00

7.505,40

24

Impozit pe terenuri de la pers, fizice

07020201

2.300,00

2.300,00

25

Impozitul și taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

5.200,00

5.200,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

5,40

5,40

27

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

070203

3.800,00

3.800,00

28

Alte impozite și taxe pe proprietate

070250

2,50

1,4

3,90

29

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

0010

114.326,70

0,00

114.326,70

30

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

98.037,00

0,00

98.037,00

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, și sect. Mun. București

110202

96.477,00

96.477,00

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

1.560,00

1.560,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural

110207

38

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SER VICII

1202

413,00

0,00

413,00

39

Taxe hoteliere

120207

413,00

413,00

40

TA XE PE SER VICII SPECIFICE

1502

30,00

0,00

30,00

41

Impozit pe spectacole

150201

30,00

30,00

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI

1602

15.846,70

0,00

15.846,70

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

11.410,00

0,00

11.410,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.900,00

5.900,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.510,00

5.510,00

47

Taxe și tarife ptr. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

160203

4.233,70

4.233,70

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

160250

203,00

203,00

49

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE

FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

50

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite și taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

21.011,40

1.411,50

22.422,90

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.594,00

0,00

11.594,00

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

11.594,00

0,00

11.594,00

55

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

300201

5.000,00

5.000,00

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți

300203

57

Venituri din concesiuni și închirieri

300205

6.594,00

6.594,00

58

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

59

Alte venituri din proprietate

300250

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI

SERVICII

0014

9.417,40

1.411,50

10.828,90

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI

3302

3.217,40

2,00

3.219,40

64

Venituri din prestări de servicii

330208

3159,00

3.159,00

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor în creșe

330210

66

Contibuția pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

50,00

50,00

67

Taxe din activități cadastrale și agricultură

330224

0,00

68

Contibuția lunară a părinților ptr. întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

330227

0,00

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

330228

2,00

2,00

70

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

330250

8,40

8,40

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.200,00

0,00

1.200,00

 • 72

 • 73

 • 74


77


Taxe extrajudiciare de timbru________________________

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI_______

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale_______________________________________

Penalități ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe________________________

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii________________________________________________


340202

340250

3502


350201


350202


350203


1.200,00 • 78  |Alte amenzi, penalități și confiscări____________________

 • 79 \DIVERSE VENITURI


350250

3602
5.050,00


5.000,00 • 80  Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile

instituțiilor publice_______________________________

|taxe speciale_____________________________________

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

 • 81  | Venituri din ajutoare de stat recuperate

 • 82  Alte venituri


360205


360206

360207

360211 360250 [transferuri voluntare, altele decăt I


\ SUBVENȚIILE___________________________|  3702

 • 84  Donații și sponsorizări________________________

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)___________

|varsaminte din secțiunea de funcționare_______________| 370204

 • 85 [Alte transferuri voluntare                             | 370250

 • 86 II, VENITURI DIN CAPITAL            0015~

 • 87 | VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR       |  3902

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor îftA<>A w t                                              |  390201

publice_______________________________________

 • 89  Venituri din vânzarea locuințelor construite din

fondurile statului_______________________________

 • 90  I Venituri din privatizare_________________________

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului___________________

Depozite speciale pentru construcții de locuințe


370201


370203


390203


390204390207


91 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE \ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR A CORDA TE________

încasări din rambursarea împrumuturilor ptr. înființarea unor instituții și serv, publice de interes local sau a unor activ, finanțate integral din venituri390210

0016


4002


400206


.încasări din rambursarea microcreditelor de la pers. fizice și juridice______________________________________

95 împrumuturi temporare din trezoreria statului______

sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de 400211


400207


400210


sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de


400213


----- I -                ------- --------

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

97 | încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate


400214

400250


98 IV, SUBVENȚII______________

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE_______

100 [SUBVENȚIIDE LA BUGETUL DE STAT


0017

0018

4202


 • 101 JA. De capital___________________________________

 • 102 pete^no^o8’zarea centralelor termice și elecrice de termoficare


0019

420201


51.620,80    4.110,20       55.731,00

51.620,80    4.110,20       55.731,00

51.620,80 \   4.11Q,2o\      55.731,00

25.577,801   4.022,201       29.600,00


 • 103 [Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

 • 104 [Planuri și regulamente de urbanism_________________

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi______________

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD


420203

420205

420206


420207


107

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

420209

108

Finațarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicațiilor existente cu destinație de locuință

420210

1.000,00

1.000,00

109

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

977,80

4.022,20

5.000,00

110

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

420213

23.600,00

23.600,00

111

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

420214

112

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

420215

113

B. Curente

0020

26.043,00

88,00

26.131,00

114

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

115

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

116

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

117

Subvenții ptr. compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

420232

25.997,00

25.997,00

118

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

119

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

88,00

88,00

120

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

46,00

46,00

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-născuți

420236

121

subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

420246

122

SUB VENȚII DE LA AL TE ADMINISTRA ȚII

4302

0,00

0,00

0,00

123

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

124

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

430204

125

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistență socială ptr. persoanele cu handicap

430207

126

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale județene ptr. ajutoare în situații de extremă dificultate

430208

127

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


BUGET LOCAL 2011

CHELTUIELI

Anexa 1 cf. Comisie Buget FinanțeCheltuieli de capital - total, din care: Active nefinanciare_________________

cisterne auto pentru apa_____________

Active financiare____________________

Active nefinanciare - din excedent

Plăti efect an precedenti an curent


Bunuri si servicii - total, din care:_____________

Bunuri si servicii - alegeri si alte acțiuni_________

bunuri si servicii (ani precenenti)________________

Comisioane si alte costuri aferente împrum ext. Fonduri de rezerva

Transferuri către Serviciul public de evidență a persoanelor_________________________________

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe

n eramb u rsabile_____________________________

Rambursări de credite - total din care:________

Rambursare credit Alpha Bank_______________

Rambursare credit B.C.R._____________________

Plăti efect an precedenti an curent


962,00


3.898,70


-28,05


0,00


0,00


-28,05


-266,56

0,00


-152,87


24.909,99

4.655,00

0,00

0,00

4.655,00

286,91


2.128,08

17.400,00

6.000,00

11.400,00

0,00

0,00buget cf. HCL


influente +/-


buget rectificat


[Active nefinanciare (Protecția civilă)

| 71

60,001

60,001

[Plăti efect an precedenti an curent

| 05

0,00 1

-2,02

-2,02 1

1              ÎNVĂȚĂMÂNT

\6502

113.415,40 |

468,87

113.884,27

| Cheltuieli de personal

[70

77.105,00 |

77.105,001

\Bunuri si servicii - total, din care:

| 20

26.714,00 |

0,00

26.714,00 |

1 Bunuri si servicii                                               |

13.600,001

13.600,00

|reparatii curente scoli(buget PMP)                         |

2.500,00

2.500,00

| Bunuri si servicii2                                              |

10.614,00

10.614,00

Transferuri către instituții publice

1 51

5 50,001

550,00

[Finanțări POSDRU unit, invat.

56

0,001

113,69

113,69

[Asistență socială

57

90,001

90,00

\Alte cheltuieli (burse)

59

415,001

385,00

800,00

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

-29,82

-29,82

[Active nefinanciare - total din care:

1 71

8.541,40 |

0,00

8.541,40

(investiții centre financiare                                     |

0,00

[investiții centre financiare (PMP)                           |

8.541,401

8.541,40

1                SĂNĂTATE

16602

5.589,001

0,00

5.589,00

[Cheltuieli de personal - asistenta medicala | comunitaraASSC

10

2.738,001

2.738,00

[Bunuri și servicii - total din care:

| 20

787,00 |

0,00

787,00

[reparații spitale                                                   |

260,001

260,00

|bunuri si servicii -asistenta medicala comunitaraASSC    |

150,00

150,00

| bunuri si servicii p                                             |

377,00|

377,00

| Transferuri către instituții publice

1 51

1.344,00 1

0,00

1.344,00

| Spitalul de Boli Infectioase Ploiești                          |

344,001

0,00

344,00

| Spitalul Municipal Ploiești                                  |

1.000,001

1.000,00

[Asistență socială (Centrul de transfuzie)

1 57

70,00

70,00

[Active nefinanciare

1 71

650,00

650,00

0,00

1      CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

\6702

34.699,70 1

382,52

35.082,22 |

[Bunuri și servicii - total- din care:

| 20

2.382,001

453,50

2.835,50

| Bunuri si servicii(ani precedenti)                            |

0,00

|ch. din donații și sponsorizări                                |

0,001

82,50

82,50

[iluminat ornamental                                      |

1.106,00]

371,00

1.477,00

[spectacole artificii                                               |

94,001

94,00

| acțiuni culturale                                                |

1.182,00]

1.182,00

| Transferuri către instituții publice, din care:

1 5/

22.923,00 |

0,00

22.923,00

Casa de Cultură                                         |

681,00]

681,00

Teatrul "Toma Caragiu"

5.716,00

5.716,00

[Filarmonica "Paul Constanținescu”                       |

5.128,00

5.128,00

|Club Sportiv Municipal                                 |

5.002,00

5.002,00

[Administrația Parcului C-tin Stere                         |

6.396,001

6.396,00

[Alte cheltuieli - total din care:

1 59

6.600,00 [

0,00

6.600,00

|ch. Asociat SC FC Petrolul                               1

5.000,00]

5.000,00

| reparații unități de cult                                         |

1.600,001

1.600,00

1  J   > •            z*            *             >   J   9  «•

| active nefinanciare

1 71

2.794,70\

2.794,70

0,00

2.794,70

2.794,70

[Plat efect an precedenti an curent

| 85

0,00 1

-70,98

-70,98

0,00

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

\6802

30.918,00 |

-4,26

30.913,74

| Cheltuieli de personal - total din care:

1 io

6.135,001

0,00

6.135,001


DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf HCL

nr.l03/29.03.2011

influente +/-

buget rectificat

Asistenta sociala in caz de invaliditate

4.641,00

4.641,00

Crese

1.494,00

1.494,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

1.630,00

7,00

1.637,00

Bunuri și servicii (Creșe)

460,00

460,00

Bunuri și servicii p cresa si assc 639+206

845,00

845,00

reparații curente crese (buget PMP)

200,00

200,00

Finanțări pt Asociația"Viitorul Tinerilor"

0,00

7,00

7,00

Finanțare proiecte cf. Legii 350/2005

125,00

125,00

Transferuri - total din care:

51

14.653,00

0,00

14.653,00

Adm. S erv. S oc. C omunitare

14.653,00

14.653,00

Asistența socială- total din care:

57

8.500,00

0,00

8.500,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

8.180,00

8.180,00

Ajutoare pentru locuințe

200,00

200,00

Ajutoare sociale

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

120,00

120,00

Active nefinanciare - total

71

0,00

0,00

0,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

0,00

-11,26

-11,26

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

7002

71.095,30

2.451,20

73.546,50

Bunuri și servicii- total din care:

20

18.961,50

150,00

19.111,50

iluminat public

06

5.372,00

5.372,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.589,50

150,00

13.739,50

întreținere ceasuri publice

39,50

39,50

Reparații curente(fond imobiliar)

1.550,00

1.550,00

Bunuri și servicii (ani precedenti)

0,00

0,00

prestări servicii SGU PI.

12.000,00

12.000,00

gratuitati cimitirecf. Legii 44/94

0,00

150,00

150,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

8.908,00

0,00

8.908,00

Serviciul Public Finanțe Locale

8.908,00

8.908,00

Active nefinanciare - total din care:

71

43.225,80

2.301,20

45.527,00

Locuințe

03

41.981,80

2.001,20

43.983,00

active nefinanciare

41.981,80

2.001,20

43.983,00

Iluminat public

06

1.244,00

300,00

1.544,00

Reabilitare iluminat public

1.244,00

300,00

1.544,00

Plat iefect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

44.090,00

0,00

44.090,00

Bunuri și servicii -total din care:

20

15.300,00

0,00

15.300,00

Salubritate

14.800,00

14.800,00

apa meteo

500,00

500,00

Active nefinanciare total din care:

71

28.790,00

0,00

28.790,00

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

06

28.790,00

0,00

28.790,00

active nefinanciare

28.790,00

28.790,00

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

8102

43.907,00

0,00

43.907,00

Subvenții- dif. de preț și tarif la en. termică livrată pop.

40

43.907,00

43.907,00

Active nefinanciare

71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTURI

8402

47.339,55

897,00

48.236,55

Bunuri și servicii - din care:

20

9.300,00

0,00

9.300,00

reparații curente străzi

7.000,00

7.000,00

serv monitorizare trafic

2.300,00

2.300,00

Subvenții-dif de nret si tarif (RATP)

40

23.305,00

23.305,00

Alte transferuri (leasing-RATP)

55

45,25

45,25

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

buget cf HCL

nr.103/29.03.2011

influente +/-

buget rectificat

(din care)Amplasare copertine refugiu calatori in stafiile RATP PI.

45,25

45,25

Plăti efect an precedenti an curent

85

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

14.689,30

897,00

15.586,30

14.689,30

897,00

15.586,30

Nr.


crt.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


A Lucrări in continuare


B Lucrări ani


Cap.51.02-71


DENUMIREA


OBIECTIVELOR


DE INVESTIȚII


a a a a b

J • b

a     a

4


AUTORITATI PUBLICE


‘i----1----»---»---■---■---v---v---■---J—'—ț——T1— t

■ ■■J*k* + baba

■ ■■■J**b + + baa

totâl:<<<<<


—v--v--v—hf

•      •      b

p      b      k      v

•     P    ♦


—v—V

b

v

b

*

*

4


din care


•l


1 Dotări


Ca p.61.02-71


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

tolal:


■■Rd-arb

■ P^l-aar

■ ■kbraav

PPPIbaav

Pklbbav +

bPbbaab'


k    +

b    ♦

b    +

b


din care


1 Dotări ALA


Cap.65.02-71


INVATAMANT


>:>: :TOTăl:<<

din care:


aaaaab + 4

aaaaatA,

■ ■k«bk'a

4"'Pb + + a


\ ILucrari in continuare


1-


1 Consolidare Școala Rares Vodă


Consolidare Gr.Sc.Petrolul Teleajen


înlocuire tamplarie, refacere fațade , terenuri


Lucrări noi


Refacere acoperiș Colegiul Mi hai Viteazul


Sala de concerte si sala de sport Liceul de Arta


Construire campus școlar Colegiul Virgil Madgearul


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011

Rectificare 2


Valoare


Valoare


finanțate din:


totala


totala


Surse


Credite


Credite


Alte surse


TOTAL


din care:


conform S.F.


actual iz.


proprii


Bancare


Bancare


constituite


BUGET


—I I             B1d " Y“ T ,Mr 1—"j—A 1 f p p | r 1 1 1

• +      * 4 b b 4 * bbtaaaaaa

+  +  *  + 4b + dbb + dd    a a ......

'  ♦   ♦                                  ♦            H a            .....

>+ + 4dlb4arrvaa  aaaaaaatb

<O470,42:|<-<0,00><


110.377.41
0,1)0


0,00


<<< <<8^413,00


0,00


0.09


b b b b


0,00


0,00


(LOO:
<102.449,40500,00

4      4      • P b +   ,“ • k k b *
de la bugetul] transf.

local I bug. Stat


11

4


29.735,30


33.399.70


•' •' ’* • f

*• ?• *


--r---T---•---T---T---•---•---•--*— r " “t

P<<501WF<<
Influente


(+/-)


12

p

b r

4      b i      b      a


p«*PP*4*P*

+    +    4     ■

b      ♦      4      r      r

+    4     d     b

r      ♦      ■      a      r


aiaar**4a4

>3.410.00:1 >198,20


28.387.80 I -1.929.00


0.00


v vfl v r v i v •“y v            r- v •“ y-~

H                                        «• v r a

+ H 4       ♦

<L. <<O.0O<<<<;

■              +   4 dZI ■   +   +   4 P ♦


500,00


500,00


0,00


0,00


60,00


60,00


<604)0


60,00


0.00<<<< <<<< 0,00


0,00


0,00


BUGET


LOCAL


Inițial


13


60.052,10


32,319.70


* a   a   ra   a ♦   ♦ a ♦ a

a  a  ava  b + vd + b

500,00 :

4     , d +    4     ■  /♦    *    4    *    4


500,00


60,80


60,00


52.313.00

0.00

7.000,00

0,00

8.500,00

1 0,00

36.813,00

1 0,00

33J9(L60

1 0.00

0,00

1 0,00

22.100,00

I 0,00

11.000,00

1 0,00
:<8.541.40:<

4,J-r + -- kbbb


: iL.Ml.40

«aaab + + 4ai


6.570,00


0,00


0,00


0.09


0,00


0,00


0,00


0.00


0.00


< 0,00 : <

4 k * dZ4 ■ r ♦    4    4    4


0,00


6.570,00


2.400,00

4.070,00

100,00


1.610.00


200,00

100,00

10,00


2.400,00


4.070,00


100,00


L610.00

200,00


100,00


10,00


0,00


-.«I

d


i(W?z

0,00 'N


2.400,00

M.070,00 £<100.00

9 .iai o.oo

^go,oo ^TO0,00 ><10,00

-....... —.....


.0.00 / . o,ot>

- 7 7 ■

.7°°^

. a •' •x •
Centrale termice si instalații de incalzire: Grup Școlar Transporturi, Școala nr.l Radu Stanian, Școala Ienachita Vacarescu, Școala nr.l 1 Florin Comisei, Școala nr. 13, Școala nr. 19, Școala Sf. Vineri-anexa, Grădinițele nr.l,5,7, 9 Nichita Stanescu, Cheita de Aur, Casuta de Povesti, nr.24, nr.29,nr.37,nr.38


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


«.(139.91)


8.039,90


8.039,90


Surse


proprii


Credite


Credite


Alte surse


Bancare


Interne


Bancare


Externe


constituite


cf.Legi


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00


0,00


0,00


0,00


________finanțate din:

TOTAL

BUGET


9=8+10+11


1.300,00


30,00

26,40

50,00

50,00

30,00

30,00

5,00

10,00


10,00

40,00


80,00


650,00


500,00

500,00


150,00


2.270,00


2.000,00


230,00


40,00de la bugetul! transf.

local


BUGET LOCAL


1.300,00


30,00

26,40

50,00

50,00

30,00

30,00


30,00

26,40

50,00

50,00

30,00

30,00 5,00

10,00


10,00

40,00


500,00

500,00


2.gMty)0 2^00 230,00

•v ,.z’--------------

"40,00Valoare

Valoare

totala

totala

Surse

Credite

Credite

Alte surse

conform S.F.

actualiz.

proprii

Bancare

Bancare

constituite

Interne

Externe

cf.Legi


________finanțate din:

TOTAL

BUGET


9=8+10+11


LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA b +    + v a     a     a

b »      ■      ■      ■      ■ -a

total


Construcție sediu, puct de lucru zona Nord, desființare construcții subterane existente pe teren, renovare acces subsol, strada. Aleea Catinei, nr. 17A+ UE

 • 10  | (etapa II).0,00

0,00

0,00

I 0,00

0,00

0,00

0,00

1 0,00


BUGET LOCAL


15.596,80

9.310,00 290,00

1,00 38,00

1.568,20

87,00

49,60

30,00

2.269,00


600,00

35,00


10,00

50,00

50,00

20,00


17.317,80

10.800,00 290,00

1,00 38,00 1.568,20

87,00

49,60 30,00

2.800,00798,20

770,00

0,00

44,00

43,00

0,00

24,80

24,80

0,00

30,00

0,00

0,00

2.269,00

0,00

-531,00


600,00

35,00
I Nr.

DENUMIREA

Valoare 1

Valoare

I crt.

OBIECTIVELOR

totala     1

totala

DE INVESTIȚII

conform S.F. 1

actual iz.

1

2

3

5

Expertize tehnice imobile din patrimoniu

0,00 I

0,00

1 6

Expertize Tehnice Blocuri Locuințe

0,00

0,00

1 7

SF,PT, DE consolidare blocuri locuințe                                        |

0,00 I

0,00


Documentație tehnica pentru execuție lucrări de creștere a performantei energetice a blocurilor (og. 18/2009-og.69/2010)

Modernizare sistem de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti -PMP

Modernizare strada Gârlei -canalizare

Lucrări in continuare

Execuție alei cimitire Mihai Bravu, str. Mihai Bravu nr.228, Viisoara- str. C-tin

Brezeanu nr. 14

86.064,24


21.761,23


Modernizare străzi zona Rudului (Refacere sistem rutier str. Hanibal, Refacere sistem rutier str. Petre Negulescu, Refacere sistem rutier str. Petroniu, Refacere sistem rutier str. Vasile Boierescu, Modernizare strada Posada, Modernizare strada Fecioarei, Modernizare strada Petru Poni, Modernizare strada Cicero, Modernizare strada Principatele Unite)

Drumuri si accese Cartier Ghighiului (Brazi, Tinosu, Pietrosani, Tatarani, Alunis, Sima, Draganesti)


Surse propri i

Credite

Bancare

Interne

Credite

Bancare

Externe

Alte surse constituite cf.Legi

finanțate din:            |

Influente

(+/-)

BUGET

LOCAL

Inițial

TOTAL

BUGET

din care:

de la bugetull local |

transf.

bug. Stat

5

6

7

8

9=8+10+11

10

u

12

13

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

868,00

868,00

0,00

0,00

868,00

*

....... ’

< < 0,00 <

<28.790,90

5.190,00

: <23,6(10,00 <

< < 0,00 <

<28.790,00

0,00

28.790,00

5.190,00

23.600,00

0,00

28.790,00

0,00

28.600,00

5.000,00

23.600,00

0,00

28.600,00

0,00

190,00

190,00

0,00

0,00

190,00

•| " “^T--* “ ¥--V---P---r---T---r“

T  T’ -T * T-'-T "T '• T  T "V"’>---T*

+ aaaarvaarr-

+ aaarr,,a--b

+ 4aaarvaa--A

- .........

.............

•      r      ,      ,      -      r      ,      -

0,00 :

: 15.58630 : :

: 15.586,30:

::::O.O0::::-

: : 897.00: : :

. . 1:4-689.30.

0,00

4.396,30

4.396,30

0,00

-208,00

4.604,30

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

385,00

385,00

0,00

0,00

385,00

0,00

51,00

51,00

0,00

0,00

51,00

0,00

330,00

330,00

0,00

0,00

330,00

0,00

134,00

134,00

0,00

0,00

134,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-72,00

72,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-200,00

200,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

1

4 * ’

4

150,00

0,00

1.270,00

1.270,00

0,00

t

0,00

1.270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-105,00

105,00


11


12


Modemizare/Refacere sistem rutier străzi Cartier Petrolului (Refacere sistem rutier str. Inotesti, Modernizare strada Livezilor, Modernizare strada Țintea, Modernizare strada Țițeiului, Refacere sistem rutier str. Moreni, Refacere sistem rutier str.Transformatorului, Modernizare strada Gândului, Modernizare strada Baicoi, Modernizare strada Vitileanca, Modernizare strada Ghighiului)

Modernizare strada Sevastopol


13


14


Modernizare strada Gârlei

Modernizare strada Titan


Lucrări noi

Modernizare strada Saturn, etapa II (proiectare+executie) Modernizare strada Jupiter, etapa II(proiectare+executie) Modernizare strada Vârful cu Dor(proiectare+executie)


10


11


Modernizare strada Neajlov , inclusiv canalizare (proiectare+executie) Modernizare strada Cheia, inclusiv canalizare (proiectare+executie) Modernizare strada Olteni, inclusiv canalizare (proiectare+executie) Modernizare Aleea Strejnic bloc 26,27,28(proiectare+executie) Amenajare loc de joaca pentru copii Bulevardul Republicii (langa Cimitirul Sovietic), Amenajare loc de joaca pentru copii strada Grindului - Complex Cina )- proiectare+executie

Amenajare loc de joaca pentru copii zona Malu Roșu - grădiniță 21, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Modem-proiectare+executie

Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Bravu, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Mihai Eminescu, Amenajare loc de joaca pentru copii zona Parc Muzicanți - proiectare+executie

Amenajare parc Caineni in municipiul Ploiești


12


13


14


15


Reparații pasaj Gara de Sud, municipiul Ploiești (proiectare+executie)

Refacere sistem rutier str. Văii

Modernizare strada Vasile Lucaciu

Demolare pod rutier vechi Obor


16


Reparații capitale: strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului- limita oraș), B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-limita oraș), strada Strandului( str. Pasaj Bucov-limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor- Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu, strada Podul Inalt-proiectare+executie

Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri strada Ghe. Doja- proiectare+executie


Valoare totala conform S.F.


6.706,27


245,20


523,46

377,84

583,83

371,50


322,43


324,34


517,64

1.105,00


0,00

476,42

330,00

245,00


43.000,00


9.166,60


Valoare totala actual iz.


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


Surse


proprii


Credite


Credite


Alte surse


________finanțate din: TOTAL


din care:


BUGETde la bugetull transf.

local I bug. Stat


10


11


1.679,30


42,00


340,00

0,00


9*660.00


50,00

150,00

50,00


150,00

150,00

150,00

100,00


300,00


300,00


500,00

500,00

780,00

780,00

2.510,00

2.510,00

150,00

150,00

50,00

50,00

50,00

50,00

240,00

240,00

550,00

550,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00
24


Modernizare străzi Cartier Gageni (Leului, Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vântului, Vornicul Beldiman, Zborului, Stăruinței, Morilor, Podețului,Tabla Butii, Titeica) )________________________

Modernizare străzi Cartier Ghe. Doja (Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor, Fundeni, Matasari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babes, Florarilor, Doamna Stanca, Dorobanți, Italiana,Petriceicu Vodă), Modernizare strada Dâmbului (proiectare+executie)

Amenajare esplanada Casa de Cultura a Sindicatelor (proiectare+executie)

Amenajare parcari strada Gheorghe Lazar si intersecția cu străzile Ștefan cel Mare si Bagdazar (proiectare+executie)

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: B-dul București, Jianu- strada Teleajen, strada Ploilor (intersecție str. Ghe. Asachi cu strada Buna Vestire; înființare loc de joaca Ploiești - Triaj (pro iectare+executie).

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Lacul Balea, Aleea Ciucului, P-ta 9 Mai (intersecție str. Domnișori cu Aleea Vitioarei), str. Marasesti (bl. 26 B), Sala Sporturilor (proiectare+executie).

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str.Cibinului, Complex Meșteșugăresc (Sos. Nordului), Cameliei bl. 111, Parc Dendrologic (proiectare+executie).


25


26


Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: str. Spatar Milescu bl. 121 D- bl. 121 E, bl. 141 G, str. Biruinței, str. Zimbrului bl. 133 (proiectare+executie).

Amenajare pavaj pietonal Complex Nord si parcari (proiectare si execuție)


Actualizarea bazei de date stadale


Expertize tehnice străzi, inclusiv prelevare de probe si analize de laborator


Expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de intervenție la Pasaj Sud Ploiești

SF+PT+DE Modernizare pasaj B-dul București (2 buc) Timken, intersecție Petrolului


SF Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești (18 buc.)


SF+PT+DE Modernizare Colonia Teleajen, inclusiv canalizare

SF Reabilitare trotuare Cartier 9 Mai, Cartier Enachita Vacarescu, Cartier Malu Roșu


Valoare totala conform S.F.


2.021,54


2.169,02


580,43


182,31

25TJ4


401,40


336,37


234,10


0,00


f.


0,00


0,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


Valoare totala actualiz.


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

0,00

0,00


0,00


Surse


Credite


Credite


Alte sursefinanțate din:

TOTAL

BUGET


de la bugetul

local


BUGET

LOCAL500,00SF Reparații capitale: strada Ghe. Gr. Cantacuzino (tronson Sos. Vestului-limita oraș), B-dul Republicii (tronson str. Sos. Nordului-Iimita oraș), strada Ștrandului( Pasaj Bucov -limita oraș),strada Marasesti (tronnson cuprins intre Eoilor- Plaiesilor), strada Cuza Vodă, strada Lapusna, strada C-tin Brezeanu,

 • 8   strada Podul înalt

SF Amenajare parcari spate blocuri B-dul Republicii si spate blocuri

 • 9  strada Ghe. Doja

PT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere

 • 10 (avize, Parcare supraterana str.Cuza VodăPT +DE+CS+Documentatie atribuire+DTAC+Documentatii obținere avize Extindere rețea de apa, rețea canalizare si modernizare străzi Cartier Mitica Apostol (Violetelor, Viilor, Trestioarei, Răchitei, Prigoriei, Plutelor, Paltinului, Mierlei, Lăstunului, Gaterului, Fluturilor, Ferigii, Energiei, Delfinului, Ciocârliei, Cetinei, Cerbului, Canarului, Brândușe lor,Drum exploatare

 • 11  |modemizat, Acces serviciu, Acvilei)

SF Modernizare străzi: Peris (inclusiv canalizare), Ecoului, Dâmbului, Lacului, Drum acces Ploiești Triaj, Barzava, Aurora, Vidinului, Zânelor, Caineni, Brazdei, Berzei, Dambovita (inclusiv canalizare),

 • 12 IHoratiu

SF Modernizare srazi Cartier Mitica Apostol

Documentație de intervenție Pasaj superior pe strada Mihai Bravu (zona Isover- Remat)

SF+PT+DE Modernizare Cartier Buna Vestire (Rares Vodă, Plevnei, Bistrița,Arcașilor, Ion Rusu Sirianu, Avram Iancu, Globului, Spatari, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Bamutiu, Bicazului, Soveja, Ialomitei, Prut, C-tin Stere)DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII Teodora MARINdezvoltare, întreținere unitatii cultura învatamant sanatate
finanțate din:

TOTAL

BUGET


80,00 100,00


80,00


80,00


65,00


BUGET LOCAL


80,00


80,00^

100,00


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NKRAMRURSAHILE PE ANUL


2011


(mii HON)


Dr.NIJMIRKA INDICATORI M)R


Cod


rând


TOTAL VKMTUHJțrd. 2 MO)

I. VENITURICURENTE (rd. 3)

C. VENITURI NEVISCAIX (rd.44 7)

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)


Venituri din dobânzi (rd. 6)

Alte venituri din dobânzi

C2. VÂNZĂRI Dl- BUNURI Șl SKKVICII (rd. 8)

Diverse venituri (rd. 9)

Alte venituri


Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Donații și sponsorizări Alto transferuri voluntare


IV. SUBVENȚII (rd. II)

Donații din străinătate (rd. 12 la I4)

Donații din străinătate Dc la guverne străine Dc la alte administrații

TOTAL CHELTUIELI (r* 31)   _

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salariate ia bani (cod 10.01.01 la 10.01 J0)


Salarii de baza


bond pt posturi ocupate prin cumul

Contribuții (cod 10.0331 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări do șomaj

Contribuții de asigurări sociale dc sănătate Contrtb asig accidente si boli prof

Contribuții pt concedii si indemnizații

Contribuții la fondul du garantare

ȚO LUL II BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34)

Bunuri si servirii (cod 20.01.01 te 20.0130) f urnituri de birou


Materiale pentru curățenie Incal/.it, iluminat si forța metrica


Apa, canal, salubritate

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telcfax

Materiale si prost serv cu caracter lunci

Alte bunuri si servicii pentru intre tinere si funcționare

Uratul


I (rana pentru oameni

Hun uri de natura obiectelor de iaventar


Alto obiecte de inventar


Deplasări, detașări, transferări (cod 203631 + 203632)

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate

Studii si cercetări


Alte cheltuieli (cad 203031 te 203030)

Reclamași publicitate

Protocol si reprezentare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


CHELTUIELI DE CAPITAL


ACriVK NKMNANCIARK


Active fixe


Construcții

Mașini, echipamente și mijloace de transport

Mobilier, aparaturi birotică și alte active corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


A. TRANSFERURI INTERNE


Programe comunitare

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare inlenxjmuriitară


ScfScrv. Proiecte cu finanțare internaționala -


ONGuri,


10


10


11


12


13


14


16


17


10


18


19


20


21


22


23


24


25


22


23


24


25


întocmit,


20


71.010.00


0.00


0.00


53.97


9.71


5.00


3.00


0.00


116.60


116.10


1,764.18

0.00


0.00


71.01

71.01.30


55


55.01.08


55.01.42


Mi hai Mihaila


1,764.18

1,764.18

0.00


0.00


0.00


0.00Tr


969.44


3337


38.57


0.00


0,00


0.00


MJ51


38.57


3837


0.00


0.00


0.00


929.87


929.87


0.00


0.00


929.87


96144


968.43


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


968.43


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


29.02


0.00


29.02


0.00


939.41


0.00


Ordonator pri


/ /

* f *

// T tu // (ș

i 3836 \\C&&6

\ 0.06 .

SȘrPt.


O **


I

81.18


76.29 .5

76.29


76.29


76.29


0.00


0.00


0.00


4.89


4.89


0.00


0.00


4.89


im


81.18


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


81.18


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0,00


0.00


0.00


29.02


0.00


29.02


0.00


52.16


0,00


0.00


0.00

9.41

13.91

0.01|

0.00

0.001

0.00

0311

0.00

03o|

0.00

0.0ol

0.00

0.0 îl

0.00

0.01

0.00

0.001

0.00

0.00|

0,00

0.001

0.00

030

0.00


J dc credite,


52.16


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, B-dul Republicii nr. 2 -4
NOTA DE FUNDAMENTARE


Bugetul fondurilor externe ncrambursabilc euprinde sumele utilizate in eadrul proiectelor cofinantatc direct de către Uniunea Europeana, proiecte la care Municipiul Ploiești este partenera.

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta și cu prevederile Ordinului nr. 2548/2009 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, sumele aferente proiectelor POS OKU vor fi alocate din bugetul local. Prin urmare, bugetul fondurilor externe se va diminua cu suma dc 113,69 mii RON. în mod corespunzător, contribuția Municipiului Ploiești se va diminua cu suma de 113,69 mii RON.

Suma alocată pentru pregătirea dc proiecte se majorcaza până la nivelul de 1091,07 mii RON, diferența urmând a fi suportată din contribuția Comisiei Europene, respectiv din granlurilc aferente proiectelor finalizate.

Ca urmare, bugetul fondurilor externe ncrambursabilc se va situa la nivelul de 3094,69 mii RON, din care:

contribuția Municipiului Ploiești 2128,08 mii RON contribuția Uniunii lîuropenc 966,61 mii RON.

Milena Andrei» PERPELEA

Șef Serv. Proiecte cu finanțare externăDirecția Relații Internaționale


Telefon/b'ax: ( > 40 9.4 4) 59/ 2 56

/< -mail: pci(a}ploiesli. ro

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL


2011


DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL VENITURI (rd. 2+10)

1. VENITURI CURENTE (rd. 3)

C VENITURI NEFISCALE(nL4+7)

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

Venituri din dobânzi (rd, 6)

Alte venituri din dobânzi

C2. VÂNZĂRI Dli BUNURI Șl SIIRVICII (rd. 8)

Diverse venituri (rd. 9)

Alte venituri


Transferuri voluntare, altele decât subvențiile Donații și sponsorizări

Alte transferuri voluntare


IV. SUBVENȚII (rd. 11)

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

Donații din străinătate

De la guverne străine De la alte administrații

TOTAL CHELTUIELI(rd. 31)

CHELTUIELI 'CURENTE


II, I CHELTUIELI DE PERSONAL


CbcltuîciU salariate in bani (cad 10.01.01 La 10.01.30)


baud pt posturi ocupate prin cumul

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurați de șomaj

Contribuții de asigurați sociale de sanatate Contrib asig accidente si boli prob

Contribuții pt concedii si indemnizații

Contribuții la fondul de garantare

TITLUL 11 BUNURI ȘL SERVICII (rd. 34)

I!imuri sî servicii (cod 20.01.01 Ia 20,01.30)

furnituri de birou


Materiale pentru curățenie

Încălzit, iluminat si forța metrica


Apa, canal, salubritate

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax


Materiale si prost serv cu caracter tunet

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

II rana


Hr ana pentru oameni

■'   ' î i de natura obiectelor de inventar


iectc de inventar


iJcpiusari, detașări, transferări (cod 20.06.01 + 20,06,02)

Deplasați interne, delăsări, transferări

Deplasări in străinătate

Studii si cercetări


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 1» 20.3030)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Construcții

>

Mașini, echipamente și mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


A. TRANSFERURIINTERNE


Programe comunitare

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară


Proiecte cu finanțare internaționala -


Cod


Cod


PRACTISE


rând


10


10


11


12


13


(4


15


17


18


19


20


21


22


23


24


25


22


23


24


întocmit,


indicator


31.08


31.08.03


36.08


36.08.50


37.08


37.08.01


37.08.50


44.08


44.08.0 i


44.08.03


10


10.01


10.01.01


10.01.10


10,03


10.03.01


10.03.02


10.03.03


10.03.04


10.03.06


10.03.07


20


20.01


20.01.02


20.01.03


20.01.04


20.01.08


20.01.09


20.01.30


20.03


20.03.01


20.05


20.05.30


20.06


20.06.01


20.06.02


20.16


20.30


20.30.01


20.30.02


20.30.30


70


71.01


55


55.01


55.01.08


55.01.42


Total


22.lt


0.00


0.00


0.00


0,00


0.00


0.00


0.00


22.11


22.1 I


22.11


22.11


22.11


0.00


0.00


0.00


22.11


22.11


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


22 Al


22.1 I


22.1 I

22. tl


22.11


22.11


0.00


0.00


0.00


0.00


22.11


Mihai MihaiU


l(


0.00


0.00


0.00


0 .IM)


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


IUBUCE l’UL FONDURILOR EXTERNI*: NKRAMBURSABILE PE ANUL

/ '•

/ / ț

2011

(mii RON)

/ '" ■ J              r

t

• • ...... .....

..   .    s

r            '

i '

/,/ .

4 ■' '

: -

i i -        ., i.

rt.. i k_ -w*                \

3F "... .                     \   r*

DENUMIREA INDICATORH.4IR

Cod

Cod

GRUNDTVIG

J

*

J.            I

rând

indicator

Total

1

11

llh

R \            F

IV           . . ■

•s • .                                              J                                      l

TOTAL VENITURI (rd. 2+10)

/

40. X 5

2.15

10.21

10.21

tii.M

J

1. VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

40.85

2.15

10.21

10.21

>' 18.28

*• ► -•

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4-1-7)

3

40.85

2.15

10.21

10.21

_ 18.28

CI, VENITURI IMN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

3 1.08

Alto venituri din dobânzi

6

31.08.03

C2. VÂNZĂRI Oii BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

40.85

2.15

10.21

10.21

18.28

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

40.85

2.15

10.21

10.21.

18.28

Alto venituri

9

36.08.50

40.85

2.15

10.21

10.21

18.28

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

9                                                               t

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alto transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44,08

000

0.00

0,00

0.00

0.00

Donații din străinătate

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.02

Do la alte administrații

14

44.08,03

TOTA L CHELTUIRIJ (rd. 3.1)

15

40.85

2.15

10.21

10.21

18.28

CHELTUIELI CURENTE

16

40.85

2.15

10.21

10.21

18.28

IL I CHELTUIELI l)E PERSONAL

17

10

Chdtuieli salariate im bani (cod 1OJJ1.OI la 10.01^30)

10.01

Salarii de baza

10.01.01

rond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Contribuții (cod 1.0..0XOI l® 10.03.06)

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale dc sanatate

10.03.03

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuții la fondul dc garantare

10.03.07

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (rd. 34)

20

40.85

2.15

10.21

10.21

1.8,28

Bunuri si servicii («od 20.01.01 la 20.01.30)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

bufnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si lorta motrica

20.01.03

Apa, canal, salubritate

20.01.04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, tclefax

20.01.08

Materiale st prost serv cu caracter fu net

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru intretincrc si funcționare

20.01.30

Hrana

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

P.....nri de natura obiectelor de inventar

20.05

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

iccte dc inventar

20.05.30

iJvpiasAri, detașări, transferau (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

32.25

0.00

8.06

8.06

16.13

Deplasări interne, delăsări, transferuri

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

32.25

0 00

8.06

8.06

16.13

Studii si cercetări

20.16

Alic cheltuieli (cod 20.30.01 la 203030)

20.30

8.60

2.15

2.15

2.15

2.15

Reclama si publicitate

20.30 01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8.6

2.1 5

2.1 5

2.15

2.1 5

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

ACTIVE NKFINANCIARE

20

Active fixe

21

71.01

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

24

71.01

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

Programe comunitare

24

55.01.08

Transferuri din bugetul local către asociațiile dc dezvoltare intcrcornuni tară

25

55.01.42

Scl'Serv.

Proiecte cu finanțare internaționala -

ONG-uri,

Milcna Andrcia Perpelea

In tocmit,

Mihai Mîhaila
BUGETUL .FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL

2011


(mii RON)

Cod

Cod

DENUMIREA INDIC A TORN XIR

CAIS

râtid

indicator

loial

l

TOTAL VENITURI (rd. 2+10)

/

25.00

6.45

..... rr  -r. •••    %.......P .. PP(, ..P .   ..    ...P.. .   ....PPP.... —

............. .. . .......— -

-*                            --------------ia.......

....•........-.....-..................-.........— -......

.........................

■ • .......- .......

L VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

6.31

138

C. VENITURI NE FISCALE (rd. 4+7)

3

631

1.58

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

3 1.08

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

U2. VÂNZĂRI Dli BUNURI Șt SUR VICII (rd. 8)

7

631

1.58

Diverse venituri (rd, 9)

8

36.08

631

1.58

Alte venituri

9

36.08.50

6.31

1.58

TriinsIeruri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

19.49

4.87

Donații din străinătate (rd. L2 la 14)

11

44.08

19.49

4.87

Donații din străinătate

p-

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.02

De la alte administrații

14

44.08.03

19.49

4.87

7V97ZU, CHELTUIELI (rd. 31)

15

25.00

6.45

CHELTUIELI CURKim

16

25.80

6.45

’JL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

........

10

CiK-lirucli salariate im bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

(0.01

Salarii de baza

10.01.01

Fond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Contribuții («cod 10.03,01 In 10.0S.06)

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale do sanatatc

10.03.03

Contrib aug accidente si boli prof

10.03.04

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuții la toridul de garantare

10.03.07

TITLUL (I BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34)

18

20

25.80

6.45

Bunuri ai servicii (cod 7X14)1.01 la 20.0130)

20.01

0.00

0,00

t'urnituri do birou

20.01.0!

Materialo pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si forța metrica

20.01.03

Apa, canal, salubritate

20.01.04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telclax

20.01.08

Materiale si prost serv cu caracter funct

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționaro

20.01.30

Urana

20.03

11raua pentru oameni

20.03.01

Bunuri de n «litra obiectelor de inventar

20,05

0.00

0.00

icclc de inventar

20.05.30

usari, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20,06.02)

20,06

25.80

6.45

Deplasați interne, detasari, transferări

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

25.8

6.45

Stadii si cercetări

20.16

Alte cheltuieli (cod 2030.01 la 203030)

2030

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

ACTIVE NEFINANCIARE

20

Active ti.te

21

71.01

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

24

71.Ol

Alic active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

Programe comunitare

24

55.01.08

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare

iriterconiunitară

25

5 5 01 42

SefServ. Proiecte cu llnantareintcrnationala-■/


întocmit,


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE, NERAMBURSABILE PE ANUL

2011


(mii RON)


DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL VENU’UHI (rd. 2 MO) ___

1. VENITURI CURENTE (rd. 3) VENITURI NEFISCALE (rd, 4+7)

Ut. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 3)

Venituri din dobânzi (rd. 6)

Alte venituri din dobânzi

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (rd. 8) Di verse venituri (rd. 9)

Alte venituri


't ransferuri voluntare, altele decât subvențiile Donații și sponsorizări

Alte transferuri voluntare


IV. SUBVENȚII (rd. II)

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

Donații din străinătate

Dc la guverne străine

De la alte administrații

»

TOTAL CflW.TUlEU (rd. 31)

c i t e i; ruiE i ,i c u r ente


Cod


...                                                           M* t           I

POS DRIJ Colegiul Klie Stagii de practica si consiliere pentru elevi iu vederea facilitării integrării lor aitenoarc pe


ÎL l CHELTUIELI DE PERSONAL


ChdtttteH salariate in bani (cod 10.01,01 la 10,01,30)


Salin ii de baza

l'ond pt posturi ocupate prin cumul

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale do stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurați socialo de sanatate

Contrib asig accidente si boli prof

Contribuții pt concedii si indemnizații

Contribuții la londul de garantare

•ITM H BUNURI Șl SERVICII (rd, 34) Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0130) burnituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzii, iluminat si foita metrica

Apa, canal, salubritate

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telclăx

Materiale si prost serv cu caracter funct

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Hrana


Hrana pentru oameni

Biguri de natura obiectelor de inventar


iocte dc inventar


<.^v«»wari, detasari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

Deplasări interne, de tas ari, transferări

Deplasați in străinătate

Studii si cercetări

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 203030)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Alto cheltuieli cu bunuri si servicii

CHELTUIELI DE CAPITAL

ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe


Construcții

Mașini, echipamente și mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. TRANSFERURI INTERNE

Prof; rame co tn ui 1 i tare

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intcrcom unitară


H-P'


Proiecte cu finanțare internaționala -


întocmit,


Radu

Cod

b

*

/

r f

•-1. /

r » /

b

muncii

rând

1

2

3

4

6

7

8

9

10

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

22

23

24

25

5

indicator

Total

5.10

I

5.10

11

0.00

l“       -

1 * •

III K    .

Ă' 0.00

IV . ;

d.W

.                              . ........ .  s. .           s ».*" •'         --r-

............................ .........>

5.10

5.10

0.00

' . 0,00

0.00

5.10

5.10

0.00

0.00

.0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

3 1.08

3 1.08.03

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

36.08

5.10

5,10

0.00

0,00

0.00

36.08.50

5.10

5,1

0.00

37.08

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

37.08.01

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

44.08

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

44.08.01

44.08.02

44.08.03

5.10

5.10

0.00

0.00

0.00

5.10

5,10

0,00

0,00

0.00

10

5.1

5.1

0

0

0

10.01

4.44

4.44

0

0

0

10.01.01

4.44

4,44

0.00

10.01.10

10.03

0.66

0.66

0

10.03.01

0.47

0.47

0 00

10.03.02

0.02

0,02

0.00

10.03.03

0.12

0.12

0.00

10.03.04

0.02

0.02

0.00

10.03.06

0.03

0.03

0.00

10.03.07

20

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

20.01

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.03

20.03.01

20 05

0.00

0.00

0.00

0,00

0,0*0

20.05.30

20.06

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

20.06.01

20.06.02

20.16

2030

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

20.30 01

20.30.02

20.30.30

0 00

70

0

71.01

0

71.01

0

71.01,30

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.01

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

55.01.08

0.00

55.01.42


Mi hai Mihaila


2011


(mii RON)


POS URII V. Slavcscu


r '                        s

s,

• \

1


Cod

Cod

DENUMIREA INDICATORUXIR

"Camera de Comerț Virtuala a Elevilor AatepreAori"

rând

indicator

Total

[

[1

4,

WA VENITURI (rd. 2+10)

/

40.50

40.50

0.00

\\

........ ■■ ■■           .. 4-

a oo

1. VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

48.50

48.50

0.00

, \

s

. 0,00

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

48.50

48.50

0.00

0.00

CI, VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

3 1.08

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

C2. VÂNZĂRI Dli BUNURI Șl SERVICII (rd. 8)

7

48.50

48.50

0,00

0.00

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

48.50

48.50

0.00

0.00

Alte venituri

9

36.08,50

48.50

48.5

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0,00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte hansIeruri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. II)

10

0.00

0.00

0,00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

It

44.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.02.

De la alte administrații

1

14

44.08.03

0

0

TOTAL CHELTUIELI (rd. 31)

15

40.50

40.50

0,00

0,00

CHECrUIEU CURENTE

16

48.50

48.50

0.00

0,00

JL 1 CHELTUIELI UE PERSONAL

17

10

2.6

2.6

0

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01,01 Im 10.01.30)

10.01

20

20

0

0

Salarii de baza

10.01.01

2.0

20

bond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Cautributiii (cod 10,03,01 la 103)33)6)

10.03

6

6

0

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

4 4

44

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.2,

0,2.

Contributii de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

î.l

II

0

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

0.1

0.1

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

0.2

0.2

Contribuții la fondul do garantare

10.03.07

0

0

TITLUL H BUNURI ȘI SERVICII (rd, 34)

18

20

22.50

22.50

0.00

0.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0130)

20.01

22.00

22.00

0.00

0.00

['uruituri de birou

20.01.01

6

6

Materiale pentru curățenie

2.0.01.02

încălzit, iluminat si fbrta motrica

20.01.03

5

5

Apa, canal, salubritate

20.01.04

2

2

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telelax

20.01.08

3

3

Materiale si prost serv cu caracter Punct

20.01.09

6

6

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

Hrana

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

B--- -iri de natura obiectelor de inventar

20.1

5

0.00

0.00

0.00

0.00

iccte de inventar

20. (

5.30

detnsari, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.1

6

0.50

0.50

0.00

0.00

Deplasări interne, detasari, transferări

20. (

6.01

0.50

0.50

Deplasați in străinătate

20. (

6.02

Studii si cercetări

20.!

6

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 Ia 203030)

20,:

0

0.00

0.00

0.00

0.00

Koclatna si publicitate

207

0.01

Protocol si reprezentare

20.:

0.02

Alte cliclluieli cu bunuri si servicii

2.0.:

0.30

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

0

0

0

0

ACTIVE NEFINANCIARE

20

Active fixe

21

71.(1

1

0

0

0

0

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

24

71.1.

1

0

0

0

0

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71 .C

1.30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

0.00

0,00

0.00

0.00

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55,(1

I

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe comunitare

24

55.C

1.08

l'ransfeniri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare

intcrcorniinitară

25

55.01.42

4.4..........—...............-i' . . .... —.........rr. rr,r, ,, .. M      _ks .

. ....................

----- .

.................

j-..............—                ..  ..,44. ...........................

...............-........-....... - - -

......—...................  44. •//........................

% •   . u.........................

. ..........

întocmit,


o, oi p

0.00-

țtX50

t’

0.00


0,00


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0,00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0 00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0,00


0.00

0.00


0 00

0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


Sel’Serv. Proiecte cu finanțare internaționala-

ONGuri,

Milena Andreia Perpelea


Mihai Mihaila
2011         (mii RON)

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTA 6 VENITURI (nL 2+10)

Cod

rând

/

Cod indicator

Total

1,091.07

ALTE FONDURI

l

57.(1#

1. VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

57.08

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 417)

3

166.06

57.08

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

6

3 1.08.03

C2. VÂNZĂRI DK BUNURI ȘT SliRVICII (rd. 8)

7

166.06

57.08

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

166.06

57.08

Alte venituri

9

36.08.50

166.06

57.08

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0,00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

925.01

0.00

Penații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

925.01

0.00

Donații din străinătate

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.02

Pe la alte administrații

14

44.08.03

925.01

TOTAL CHELTUIELI (rd. 3t)

15

1,091.07

57.00

CHELTUIELI CURENTE

16

1,091.07

57.08

IJL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17

to

. ..micii salariate în bani (cod 10.01.01 la 10.01-30)

10.01

Salarii de baza

10.01.01

bond pl posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

Contribuții de asiguran socialo de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10,03.02

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

Contrib asig accidente si boli prof

10 03.04

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

TITLUL H BUNURI Șl SERVICII (rd. 34)

18

20

1,091.07

57.08

Bunuri si servirii (cod 20.01*01 la 20.01.30)

20.01

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si loila metrica

20.01.03

Apa, canal, salubritate

20.01.04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, tclclâx

20.01.08

Materiale si prost serv cu caracter funct

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Hrana

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Bum. ui de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

bicele de inventar

20.05.30

sari, detasari, transferări (cod 20.06.01 F 20.06.02)

20.06

58.05

22.59

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

Deplasau in străinătate

20.06.02

58.05

22.59

Studii si cercetări

20.16

Alte cheltuieli (cod 2030.01 la 203030)

20.30

1,033,02

34.49

Reclamași publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1033,02

34.49

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

ACTIVE NEFINANCIARE

20

Active (iac

21

71.01

Construcții

%

22

Macini, ochi pan icnte și mijloace de transport

23

Mobilier, aparatură birotică fi alte active corporale

24

71.01

Alic active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

Programe comunitare

24

55.01.08

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare

inter comunitară

25

55.01.42

Scl’Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -


951.27

26.27

26.27

0.00


26.27

26.27

26.27

0.00925

951.27

951.27


951.27

0.00


0.00

0.00

14.51

14.51

936.76

936.76


întocmit,


ONGuri,

Milcna Andreia Perpelea

 • 25.27

 • 25.27

25.27

0.00


0.00

0.00

0.00


25.27

25.27


25.27

0.00


0.00

0.00

13.51

13.51

11.76

I 1.7657.45

1

57 .Mf

<             4

‘57.^4 /flî.OO

57.44

57.44

57.44

0.00

0 00

0.01

0 Ol


0.01

57.45

57.45


57.45

0.00


0.00

0.00

0 00

0.00

7.44

7.44

50.01


50.01


DENUMIREA INDICATORUDR


TOTAL VENITURI (rit 2+10)

L VENITURI CURENTE (rd. 3)

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4-1-7)

C l. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

Venituri din dobânzi (rd. 6)

Alte venituri din dobânzi

02. VÂNZĂRI DU BUNURI Ș( SI'RVICH (rd. 8)

Diverse venituri (rd. 9)

Alte venituri


Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

Donații și sponsorizări


Alte transferuri voluntare


IV. SUBVENȚII (rd. 11)

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

Donații din străinătate

p

De la guverne străine

De la alte administrații


TOTAL CUELTUlELf (r<L 3!)

CHELTUIELI CURENTE


JL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.0130)


Salarii de baza


b'ond pt posturi ocupate prin cumul


Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții do asigurări sociale de sanatate


Con trib asig accidente st boli prof

Contribuții pt concedii si indemnizații

Contribuții la fondul de garantare


TITLUL H BUNURI Șl SERVICII (rd. 34)

Bunu ri si servicii (cod 20.01.01 In 20.0130)


Materiale pentru curățenie


Apa, canal, salubritate


Posta, telefon, telex, radio, televizor, tclcfax


Materiale si prost serv cu caracter funct


Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționaro


1 (nuia


Hrana pentru oameni

’’ ri de natura obiectelor de inventar


icclc de inventar


2011


Cod


rând


10


10


12


13


14


75


16


17


18


(mii RON)


Cod


indicator


3 1.08


3 1.08.03


36.08


36.08.50


37,08


37.08.01


37.08.50


44.08


44.08.01


44.08.02


44.08.03


10


10.01


10.0 L.01


10.01.10


10.03


10.03.01


10.03.0'2


10.03.03


10.03.04


10.03.06


10.03.07


20


20.01


2001.01


20.01.02


20.01.03


20.01.04


20.01.08


20.01.09


20.01.30


20.03


20.03.01


20.05


20.05.30


Deplasări, detașări, transferai! (cod 20.06.01 b 20.06.02)

Deplasați interne, delăsări, transferări


Deplasări in străinătate

Studii si cercetări


Alte cheltuieli (cod 2030.01 la 20.30.30)

Reclamași publicitate


Protocol si reprezentare


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


CHELTUIELI DE CAPITAL


ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Construcții

1

Mașini, echipamente și mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


A. TRANSFERURI INTERNE


Programe comunitare

Transferuri din bugetul loca! către asociațiile de dezvoltare intcjrconi uni tară


Scl'Sci v. Proiecte cu finanțare internaționala -


ONCTuri,


Milena Andreia Perpelea


19


20


21


22


23


24


25


22


23


24


25


întocmit,


20.06


20.06.01


20.06.02


20.16


20.30.01


20.30.02


20.30.30


70


71.01


71.01

71.01.30


55


55.01


55.01.08


55.017


Total

.......        JJ«

399.58

I

399.58

11

0.00

III

61. (W

399.58

399,58

0.00

0.00

399.58

399.58

0.00

0.18)

0.00

0.00

0,00

0.00

399.58

399.58

0.00

0.00

399.58

399,58

0,00

0.00

399.58

399.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

399.58

399.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

6.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

399.58

399,58

*

0

0

399.58

399.58

0

0

399.58

399.58

0

0

399.58

399.58

0

0


Z! / :


Mihai Mihaila
'i A

-V ■ ■ ■w


0,00


0.00


0.00


03)0


0.00


0.00


0,00


0.00


0.00


0.00


0.00


0,00


0.00


0,00


0,00


0,00


2011         (mii RON)

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

>•

Cod indicator

letal

Centrul de primire in regim de urgenta Clresarii

I

11

TOTAL VtiNITUiU (rd. 2+10)

1

2.44

2.43

0.01

I. VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

2.44

2.43

0.01

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

2.44

2.43

0.01

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.5)

4

0.00

0.00

0.00

Veni tun din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

6

3 1,08,03

02. VÂNZĂRI Dti BUNURI Șt SI'.RVICII (rd. 8)

7

2.44

2.43

0.01

Diverse venituri (rd, 9)

8

36.08

2.44

2.43

0.01

Alte venituri

9

36.08 50

2.44

2.43

0.01

Tr ansferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

(V. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

Donații din străinătate

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.02

Do la alte administrații

14

44,08.03

TOTAL aWl.TUlEU (rd. 31)

ÎS

2.44

2.43

0.01

CHELTUIELI CURENTE

16

0.00

0,00

0.00

TL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

Cheltuieli salariate in bani (cod 10,01.01 la 10,0130)

10.01

Salarii de baza

10.01.01

(fond pl posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Contribuții (cod 10.03,01 ia 10.03.06)

10,03

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții do asigurați de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

10.03.03

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

TITLUL n BUNURI ȘI SERVICII (rd, 34)

20

0,00

0.00

0.00

Bunuri al servicii (cod 20,01.01 la 20.0130)

20,01

0.00

0.00

0,00

furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

Apa, canal, salubritate

20.01.04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, tel e lax

20.01.08

Materiale si prest serv cu caracter fund

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru inlietincrc si funcționare

20.01.30

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

p in de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0,00

0,00

iede de inventar

20.05.30

Urpiasad, detasari, transferări (cod 20,06.01 + 20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detasari, transferuri

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

Stadii si cercetări

20.16

Alte cheltuieli (cod 2030.01 la 203030)

20.30

0,00

0.00

0.1M)

Reclamași publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alto cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

2.44

2.43

0.01

ACTIVE NEFINANCIARE

20

Active fixe

21

71.01

2,44

2.43

0.01

Construcții

J

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

24

71.01

2.44

2.43

0.01

Alte adive fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

2.44

2.43

0.01

TU LUL VII ALTE 'TRANSFERURI

22

55

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

Programe comunitare

24

55.01.08

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercom unitară

25

55.01.420.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -

ONG-uri,

Milcna Andrcia Perpelea


întocmit,


Mihai Miliaila


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0,00


2011


(mii RON)

. . A .

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Cod

Parc Municipal Ploiești1

/est -i- Centru excelenta i

n afaceri               \'

rând

indicator

Tuta!

1

II

ni

TOTAL VENITURI(rd. 2+10)

1

001.53

001.53

0.00

0.00

(. VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

881.53

881.53

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

881.53

881,53

0.00

0.00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

3 1.08

Alte venituri din dobânzi

6

3 1.08.03

C2. VÂNZĂRI Oii BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

881.53

881.53

0.00

0.00

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

881.53

881.53

0.00

0.00

Alte venituri

9

36.08.50

881.53

881.53

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații și s[x>nsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

Donații din străinătate

12

44.08.01

Do la guverne străine

13

44.08.02

Do la alte administrații

14

44.08.03

TOTAL CIIELTUIEM (r& 31)

15

001.53

00LS3

0.00

. s s.. b . ....... ... .....

0.00

c ii k i tu i k r < i cu R k nt e

16

0.00

0.00

0,00

0.00

<7L I CHELTUIEI.I OK PERSONAL

17

10

a_____rrdcli snlariak iu bani (cod 10.01.01 U 10,01.30)

10.01

Salarii de baza

10.01.01

bond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

(cod 1.04)3*01. la 10.03.06)

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții do asigurări da șomaj

,10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatale

10.03.03

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuții la londul de garantare

10.03.07

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII (rd. 34)

18

20

0.00

0.00

0.00

0.00

Burniri ni servicii (cod 204)1.1)1 ta 20.0130)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

t1'uruituri do birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si foita molrica

20.01.03

Apa canal, salubritate

20.01.04

Posta, telefon, telex, radio, televizor; lele fax

20.01.08

Materiale si prost serv cu caracter tunet

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

hi cele de inventar

20.05.30

sari, detașa ri, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasați interne, detasari, transferări

20.06.01

Deplasați in strai natale

20.06.02

Studii si cerectari

20.16

Alte cheltuieli (cod 2030.01 la 203030)

20.30

0.00

0.00

0.00

0,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

CHELTUIELI »E CAPI I1 AL

19

70

881.53

881.53

0

0

ACTIVE NKFINANCTARE

20

Active fixe

21

71.01

88153

881.53

0

0

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

24

71.01

881.53

881.53

0

0

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

881.53

881.53

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

Programe coi nun ilare

24

55.01.08

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare in te (comunitara

25

55.01.42

Proiecte cu finanțare internaționala 'ONG uri.

Mi lena Andreia Perpelea


k.


•• /


.A


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


(MM

.

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


/>' G1

' $./>• S 7


BUGETUL BONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL.

(mit HON)


2011


DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL VENITURI (rd. 2+10)

t. VENITURI CURENTE (rd. 3)

C, VENrCURI NEFISCALE (rd. 417)

CI. VENITURI DIN PROPRIE TA TE (rd. 5)

Venituri din dobânzi (rd. 6)

Alte venituri din dobânzi

C2. VÂNZĂRI DII BUNURI ȘL SIÎRVLCI1 (rd. 8)

Diverse venituri (rd. 9)

Alte venituri

’franslci uri voluntare, altele decât subvențiile

Donații .și sponsorizări

Alte transferuri voluntare


IV, SUBVENȚII (rd. u)

Donații din străinătate (rd. 1'2 la 14)

Donații din străinătate

Dc la guverne străine

De la alte administrații

CHELTUIELI (rd. 31)

CHELTUIELI CURENTE


II. ( CHELTUIELI DE PERSONAJ.


C'lirCuieli sa la riale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)


Salarii de baza


l'ond pt posturi ocupate prin cumul

Contribuții (cod 10,03-01 te 10*03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuia de asiguraț i de șomaj

Centri butii do asigurau sociale de sanutate Con trib asig accidente si boli proF Contribuții pt concedii si indemnizații Contribuții la fondul de garantare

TITLUL (1 BUNURI Șl SERVICII (rd. 34) Bmuirî si servicii (cod 20.01.01 te 20*0130) l'umituri de birou


Materiale pentru curățenie

încălzit, iluminat si Forța inotrica

Apa, canal, salubritate

Posta, telefon, telex, radio, televizor, tclefax

Materiale si prost serv cu caracter funct

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționaro

llrarui


Hrana pentru oarneni

Mimuri de <mtura obiectelor de inventar


ncetc de inventar

„asari, dc tas uri, transferări (cod 20.06,01 + 20.06.02)

Deplasați interne, delăsări, transFerart

Deplasări in străinătate

Stridii si cerc etan


Alte cheltuieli (cod 2030.0’1 la 203030)

Reclamași publicitate

Protocol si reprezentare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


CIIELTUIEÎ,! DE CAPITAL


ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Construcții

Mașini, echipamente și mijloace de transport

Mobilier, uparahiră birotică și alte active corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


A, TRANSFERURI INTWN1C

Programe comunitare

Transferuri din bugetul local către asociațiile do dezvoltare intercomunitară


• .   ,■ .<is.' .......

Cod

Cod

rând

indicator

1

2

 • 3

 • 4

5

3 1.08

6

3 1.08.03

7

8

36.08

9

36.08.50

10

37.08

...

37.08.01

37.08.50

10

11

44.08

12

44.08.01

13

44.08.02

(4

44.08.03

IS

16

17

10

10.01

10.01.01

10.01.10

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03,04

10.03.06

10.03.07

IS

20

20.01

... ...

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.04

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.03

20.03.01

20.05

20.05.30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.16

20.30

-

20.30.01

20.30.02

20.30.30

19

70

20

21

71.01

22

23

24

71,01

25

71.01.30

22

55

23

55.01

24

55.01.08

25

55.01.42


/ t ■' 7? o

/ 1

&

f r

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea trape1.. V


ScF Serv. Pfoicctc cu finanțare internaționala -


întocmit,


ONGuri,/ ■

s /

c!

o (

k **

ul'yi Vram viului 102

- *" ■ r

r

/ -

P

I

X. •.


1,


t •f"


• <

(•.

’’ st .


i ..

'                           ■ f


Total

480.63

(

480.63

u

0.00

IU

Ț|

L 1 >.

T

0.00 ‘

480.63

480.63

0,00

0.18)

480,63

480.63

0.00

0,00

0.00

0.00

0.18)

0,00

480.63

480.63

0.00

0.00

480.63

480.63

0.00

0.00

480.63

480.63

0 00

0.00

0.00

0.00

1)38)

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.(8)

480.63

480.63

..........................-.......-

0.00

.....- •• • ......

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.(8)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.(8)

0.00

0.00

0.(8)

0.00

0.00

0.00

0.(8)

480.63

480.63

0

0

480.63

480.63

0

0

480.63

480.63

0

0

480.63

480.63

0

0


-..LV

F


|T


0.00


0.01)


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0,00


0.00

0.00


0.00


0,00


2011

(mii RON)

DENUMIREA INDICATORII d)R

Cod

rând

Cod indicator

Total

Q-CITIES

1

11

7YTL4L WiVn iHil (rd. 2\10)

/

64.50

64.00

0.50

.. .  W U»?,                    ..................   .........a. 4......«* k.k‘ "W ■     I'/.I         -R-- ............... fc.ta.....

rdzzrA* • «re-rrrrrri ’-^i •• pi - -

.............. ■ -

I, VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

64.50

64.00

0.50

C. VENITURI NEFISCALE (rd. 41-7)

3

64.50

64,00

0.50

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. S)

4

0.00

0.00

0.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

3 1.08

Alte venituri din dobânzi

6

3 1.08.03

C2. VÂNZĂRI DII BUNURI Șl SHRVICII (rd. 8)

7

64.50

64.00

0.50

Diverse venituri (rd. 9)

S

36.08

64.50

64.00

0,50

Alte venituri

9

36.08.50

64.5

64.00

0.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Ai te transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

(V. SUBVENȚII (rd.ll)

10

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

Donații din străinătate

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.0'2

De la alte administrații

14

44.08.03

ÎYTfXf. CUELTtJiEf.t (rd. 31)

15

64.50

64.00

0.50

CI (E1' ,T IJ l E l .1 C IJRENT E

16

64.50

64.00

0.50

7L I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

( ueUuicli snlariale io bani (cod 10.01.01 lu 10.01.30)

10.01

Salarii do baza

10,01.01

1 fond pi posturi ocupate prin cumul

10,01.10

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții do asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții do asigurați sociale de sanatate

10.03.03

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

(Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34)

ta

20

64.50

64.00

0.50

Bunuri si servicii (cad 20.01.01 la 20.01.30)

20.01

0.00

0.00

0.00

Kurnituri de birou

20.01.01

Materialo pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si forța metrica

20.01.03

Apa, canal, salubritate

20.01.04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax

20.01.08

Materiale si prest serv cu caracter funct

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

flnma

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Btuuiri de natura obiectelor de inventar

20.05

• • •

0.00

0.00

0.00

necte de inventar

20.05.30

isari. detasan, transferări (cod 20.06.01 + 20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

Deplasau interne, delăsări, transferări

20.06.01

Deplasări in străinătate

20.06.02

Studii si cercetări

20.16

Alte cheltuieli (cod 20 J0.01 la 203030)

20.30

64.50

64.00

0.50

Reclama si publici tale

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

64.50

64.00

0.50

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

0

0

ACTIVE NEFINANCIARE

20

Active fixe

21

71.01

0

0

0

Construcții

J

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

24

71.01

0

0

0

AlLe active fixe (inclusiv reparații capitale)

'25

71.01.30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

Programe comunitare

24

55.01.08

Transferuri din bugetul local către asociațiile do dezvoltare

mtercom uni tară

25

55.01.42


Scl’Scrv, Proiecte cu finanțare internaționala -


întocmit,


ONGuri,

Milena Andrcia PerpeleaBUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL

2011


(mii RON)

POS DRU Gr Sc 1 Mai

DENUMIREA INOICATORIIXJR

Cod

Cod

rând

indicator

'rotai

7WW. VENITURI (rd. 2i10)

1

10.87

(. VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

10.87

C. VENITURI NEFLSCALE (rd. 4 (7)

3

10.87

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

Venituri din dobânzi (rd, 6)

5

31.08

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

C2. VÂNZĂRI Dl' BUNURI Șl SERVICII (rd. 8)

7

10.87

Diverse venituri (rd, 9)

8

36.08

10.87

Alte venituri

9

36.08.50

10.87

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.(8)

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

0,00

Donații din străinătate

12

44.08.01

De la guverne străine

13

44.08.02

De la alte administrații

14

44.08.03

TOTAL CHELTUIELI (rd. 31)

15

10.87

CI (ET.TUIEL1 CURENTE

16

10.87

fL 1 CHEI,TUTEI ! DE PERSONAL

17

10

10.87

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01,01 la 10.01.30)

10.01

10.2

Salarii de baza

10.01.01

10.2

l’ond pi posturi ocupate prin cumul

10.01.10

ContrîbMt» (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.67

Contribuții do asigurări sociale de stat

10.03.01

0.5

(Contribuții de asigurări de șomaj

10,03,02

0.02

Contribuții do asigurări sociale de sanatatc

10.03.03

0.12

Contrib asii* accidente si boli prof

10.03.04

0.01

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

0.02

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34)

18

20

0.00

Buuuh si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

20.01

0.(8)

1’urnit uri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si forța motnca

20.01 03

Apa, canal, salubritate

20.01 04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, tete fax

20.01.08

Materiale si prest serv cu caracter lunci

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Ummi

20.03

fir ana pentru oameni

20.03.01

Bunuri de naturii obiectelor de inventar

20.05

0.00

bicctc de inventar

20.05.30

.misari, delăsări, transferări (cod 20,06.01 •(• 20,06.02)

20.06

0.00

Deplasări interne, delăsări, transferări

20.06.01

Deplasaț i in străinătate

20.06.02

Studii ai cercetări

20.16

Alte chel țuicii (cod 20-30,01 la 20*3030)

20.30

0.(8)

Reclamași publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20 30.30

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

19

70

0

ACEIVE NEFINANCIARE

20

Active fixe

21

71.01

0

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparatură birotică ș< alte active corporale

24

71.01

0

Alic active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

0.00

A, TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

0.(8)

Programe comuni tare

24

55.01.08

Transferuri din bugetul local către asociațiile do dezvoltare intercomunitară

25

55.01.42

A


Stagii de practica si consiliere pentru elevi in vederea facilitării inte muncii


10.87


10.87


10.87


0.00


10.87


10.87


10.87

0.00


0.00


0.18)


0 00


10.87


10.87


10.87


10.2


10.2


0.67


0.5


0.02


0.12


0.01


0.02


0.00


0.00


0.00


0.(8)


0.00


0.00


0.18)


11


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.(8)


0.00


0.00


0.00


0.00


0.(8)


0.(8)


0.(8)


xScf Serv. Proiecte cu finanțare internaționala «


întocmit,


ONG uri,c: -

s

0,00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.(8)


0.(8)


0.00


0.00


0.00


I                                                                          »

ulterioare pe piața

L' y '                                  ' '

d


0.(8)


0.00


0.00

0,00


0.00


0.(8)


0 00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.(8)


0.(8)


0.00


0.00


0.(8)


0.00


IHJGKHIL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL

2011IMNUMSRflA 1MHCATORMXJR


TOTAL            M 10)

L V WTUR1 CURENTE (rd* 3)

C VENITURI NOISCALE (rd. 4"F7)

ci. venituri din proi’RIetaie (rd, 5)

Venituri clin dobânzi (rd. 6)

Alte venituri din dobânzi

CZ VÂNZĂRI DK BUNURI Șî SERVICII (rd. 8)

Diverse venituri (rd. 9)

Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

Donații și sponsorizări

Alte transferuri voluntare


IYlSUHVENr|1II(.rd, 11)

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

Donații din străinătate De la guverne străine De la alte administrații

3 7777/U CHW.TUWU (rd. 31)

•CKIKl/rULKLICURUmiC


7L I CHELTUIEM OS PERSONAL


Luci Oficii sul aria Ic iu hani (cod 10,01.01 la 10.01.30)


bond pl posturi ocupate priri cumul

UnatributH (cod 10.03*01 la 10*03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatatc

Con trib asig accidente si boli prof

Contribuții pt concedii si indemnizații

Con trib ulii la fondul de garantare

TITLUL U BUNURI ȘI SERVICII (rd. 34)

Htuiuri si servicii (cod 20.01*01 la 20.0130) b'umituri de birou

Materiale pentru curățenie

încălzii; iluminat si forța metrica

Apa, canal, salubritate

Posta, telefon, telex, radio, televizor, lele fax

Materiale si prost serv eu caracter furiei

Alte bunuri si servicii pentru intretinerc si fimctionarc

Hixua


Hrana pentru oameni

Bunuri ele matura obiectelor de inventar


bicele de inventar

^maunri, delăsări, transferări (cod 20.001 v 20.06.02)

Deplasări interne, delăsări, transferări

Deplasări in străinătate

Studii si cercetări

Alto clwUuicli (cod 20.J0.01 la 203030)

Reclamași publicitate

Protocol si reprezentare

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

CHKI/HHKU Dlfi CAPITAL


ACTIVE NOINANCIARE


Active fixe


Construcții

Mașini, echipamente și mijloace de transport

Mobil ier, aparatură birotică și alte active corporale

AIle active fixe (inclusiv reparații capitale)

Tffl IJE VII ALTK TRANSFERURI


A. TRANSFERURI INTERNE

Programe comunitare

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare in tercom unitară


• J

(t.nii RON)

POS ORU Colegiul

Slabii de practica si consiliere (rentru elevi in vederea facilitării integranti

Ittr uftcrieUȚc pe piața x

Cnd

Cod

Edeleanu

muncii

17

iii

o         z

L rti               •?.

rând

indicator

Total

1

II

ni        \v

l,v .

1

10.14

10.14

0.00

ftflF

o<5\ ' * Ti

\ - • - S                                          r- 4

2

10.14

10.14

0.00

0,00

\ fi .        ‘ ().(>()

x\'-‘ : ‘.t .,      . ■

3

10.14

10.14

0.00

0,00

<•.. z           M).OO

4

0.00

0.00

0.00

0,00

.. . 0,00

5

3 LOR

6

3 1.08.03

7

10.14

10.14

0.00

0.1)0

0.00

8

36.08

10.14

10.14

0.00

0.00

0.00

9

36.08.50

10.14

10.14

0,00

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37.08.01

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

to

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

44.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

17.

44.08.01

13

44.08.02

14

44.08.03

IS

10.14

10,14

0.00

0,00

0,00

16

10.14

10,1.4

0.00

0,00

0.00

17

10

I0. (4

10.14

0

0

0.00

10.01

8.8

8.8

0

0

0

10.01.01

8.8

8.8

0.00

10.01.10

0.00

10.03

134

1.34

0

0

0.00

10.03.01

I

l

0.00

10.03.02

0.03

0.03

0.00

10.03.03

0.25

0.25

0.00

10.03.04

0.02

0,02

0 00

10.03.06

0.04

0.04

0.00

10.03.07

18

20

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.01.01

20.01 02

20,01.03

20.01.04

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.03

20.03.01

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.05.30

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.06.01

20.06.02

20.16

20.30

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

20.30.01

20.30.02

20.30 30

0.00

19

70

0

0

0

0

0

20

21

71.01

0

0

0

0

0

22

23

24

71.01

0

0

0

0

0

25

71.01.30

22

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

55,01.08

0.00

25

55.01.42

s

b

i

p

t.Milona Andreia Perpelea
i.


<i

s


\\ v\

■ v.

: i 'î

iwgftiul fondurilor externe nkramburs abile pe anul


2011


(mii RON)


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod


Cod


// O * ‘

frk

POS OKU (ir Sc Auto Stagii de practica si consiliere pentru elevi iu vederea facilităriiJț

miuiui


s

ww                                   *

tc^rțuXi lor ultaidarc pe piața

C O ui


Â-,


a?


indicator

Total

III

IV-,

(

1

*

r

rând

TOTAL VENITURI (rd. 2 TIO)

I

11.57

11.57

0.00

. r Vu z 0.00<,

L VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

11.57

11.57

0,00

\0.0O'

* 1 * .

?       0J)0 1

C. VENITURI NEFISCALK (rd. 4+7)

3

11.57

11.57

0.00

a#

CI.. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

"    - A. J.... r.00

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

3 1.08

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

C2. VÂNZĂRI DII BUNURI ȘI SERVICII (rd. 8)

7

11.57

11.57

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

11.57

11,57

0.00

0.00

0.00

Alte venituri

9

36.08.50

1 1.57

1 1.57

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(V. SUBVENȚII (rd. 11)

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații din străinătate

12

44.08,01

De la guverne străine

13

44.08.02

De la alte administrații

14

44.08.03

TO7XL CHELTUIELI (rd. 31)

15

11.57

11.57

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE

16

11.57

1.1,57

0.00

0.00

0.00

IL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17

10

11.57

1 1.57

0

0

0.00

Cueîtuicii sala riale im bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

10.01

10.53

10.53

0

0

0,00

Salarii de baza

10.01.01

10.53

I0.53

0.00

Ifend pi posturi ocupate prin cumul

10.01,10

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.04

1.04

0

0

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03,01

0.6

0.6

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.02

0,02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.15

0.1 5

Contrib asig accidente si boli proF

10.03.04

0.02

0.02

0.00

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

0,25

0.25

Contribuții la fondul de garantare

10.03.07

0.00

TITLUL (I BUNURI $1 SERVICII (rd. 34)

18

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rumuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.0130)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, iluminat si forța metrica

20,01.03

Apa, canal, salubritate

20.01.04

Posta, telefon, telex, radio, televizor, tclefax

20.01.08

Materiale si prost serv cu caracter fu net

20,01,09

Alte bunuri si servicii pentru intretincrc si funcționare

20,01,30

Hrana

20.03

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hemuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

ii cete de inventar

20.05.30

asan, detașau, transferări (cod 20,06.01 + 20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, delăsări, transferări

20,06,01

Deplasări tn străinătate

20,06,02

t.

Studii si cercetări

20.16

Alte cltelluieli (cod 2030.01 la 203030)

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Keclarna si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20,30.02

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

CHELTUIELI »E CAPITAL

19

70

0

0

0

0

0

ACTIVE NE FINANCIARE

20

Active fixe

21

71.01

0

0

0

0

0

Construcții

22

Mașini, echipamente și mijloace de transport

23

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

24

71.01

0

0

0

0

0

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe comunitare

24

55.01.08

0.00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercornunitară

25

55.01.42


Sel’Serv.


Proiecte cu finanțare internaționala -


întocmit,


O NG--ti i i,

Milena Andreia Perpelea


Mihai Mi hai la
BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL

2011

(mii RON)

tf

.1^ ,               t l_

X'    t ■

Cod

Cod

Prevederi cf

Influente

; f i

Propuneri

• / y

j

/”

r                 *

DENUMIREA INDICATORILOR

• r

s’•     i

rând

indicator

(ICL 1015/2011

t'A

finale 2011

t                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *     • «i

TOTAE VENITURI (rd. 2+10)

/

2,2113.3 7

811.32

3,994.69

Lr. p          *

r."

< ■.                                            / ' ■■ ''■■7/

I. VENITURI CURENTE (rd. 3)

2

2,241.77

313,69

2,128.08

r L                        / -.j    7

■ .

•r .

C VENITURI NEFISCALE (rd. 4+7)

3

2,241.77

113.69

2,128.08

CI. VENITURI «IN PROPRIETATE (rd. 5)

4

0.00

0.00

0.00

>              r                          b                                 ■     4             V _}

t r . ■ *-

• -                    ll                                                                           *

Venituri din dobânzi (rd. 6)

5

31.08

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

6

31.08.03

0.00

0.00

0.00

C2. VÂNZĂRI Dl! BUNURI ȘI SI !R VICII (rd. 8)

7

2,241.77

313.69

2,128.08

Diverse venituri (rd. 9)

8

36.08

2,241.7 7

■113.69

2,128.08

Alte venituri

9

36.08.50

-113.69

2,128.08

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

10

37.08

0.00

0.00

0.00

Donații și sponsorizări

37.08.01

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri voluntare

37.08.50

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (rd. 1l)

10

41.60

925.01

966.61

Donații din străinătate (rd. 12 la 14)

11

44.08

41.60

925,01

966.61

Donații din străinătate

12

44.08.0 1

0

0.00

0.00

De la guverne străine

13

44.08.02

0

0.00

0.00

Do la alto administrații

14

44.08.03

41.6

925.01

966.61

7O721L CIIEETUIETI (rd 31)

ÎS

2,283.37

811.32

3,094.69

CHE LTUIEl J CURENTE

16

519.20

811.31

1,330.51

TITLUL I CHELTUIELI l)E PERSONAL

17

10

169.87

306.19

63.68

Cheltuieli salariate iu bani (cod 10.01,01 ia 10.01.30)

10.01

146.04

■92.07

53.97

Salarii de baza

10.01.01

146.04

■92.07

53.97

bond pt posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03,06)

10.03

23.83

34.12

9.71

Contribuții do asigurați sociale de stat

10.03.01

16.92

-9.95

6.97

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.38

■0.29

0.29

Contribuții de asigurări sociale do sanatatc

10.03.03

4.35

■2.61

...  ........ . .... II* ...    ..........

1.74

Contrib asig accidente si boli prof

10.03.04

0.38

■0.21

0.17

Contribuții pt concedii si indemnizații

10.03.06

1.60

3.06

0.54

Contribuții la Ibndul de garantare

10.03.07

0.00

0.00

0.00

TITLUL (1 BUNURI Șl SERVICII (rd. 34)

20

394.20

872.63

1,266.83

Bunuri si servicii (cod 20.01,01 la 2.0.0130)

20.01

26.70

4.70

22.00

furnituri do birou

20.01.01

6.00

0.00

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

0.00

încălzit, iluminat si Ibrta rnotrica

20.01.03

5.00

0.00

5.00

Apa, canal, salubritate

20.01.04

2.00

0.00

2.00

Posta, telefon, telex, radio, televizor, telelax

1

20.01.08

3.00

0.00

3.00

Materiale si prest serv cu caracter fiinct

20.01.09

10.70

4.70

6.00

Alto bunuri si servicii pentru intretincrc si funcționare

20.01.30

0.00

0.00

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

0.00

0.00

Deplasări, delăsări, transferări (cod 20.06.01 3- 20.06.02)

20.06

117.10

0.50

116.60

Deplasări interne, detasari, transferări

20.06.01

1.00

0.50

0.50

Deplasări in străinătate

20.06.02

116.10

0.00

116.10

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

Alic cheltuieli (cod 20.30.01 la 203030)

20.30

250.40

877.83

1,128.23

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30 30

205.53

922.70

1,128.23

CHELTUIELI OE C APITAL

19

70

1,764.17

0,01

l, 764.18

ACTIVE NEFINANCIARE

20

0.00

0.00

0.00

Active fixe

21

71.01

1,764.17

0.01

1,764.18

Construcții

>

22

0.00

0.00

0.00

Macini, echipamente și mijloace de transport

23

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

24

71.01

1,764.17

0.01

1,764.18

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

25

71.01.30

1,764.17

0.01

1,764.18

TIT! ,UL VII ALTE TRANSFERURI

22

55

0.00

0.00

0.00

A. 'TRANSFERURI INTERNE

23

55.01

0.00

0.00

0.00

Programe comunitare

24

55.01.08

0.00

0.00

0.00

Trarisferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare in tcrconi urii tară

25

55.01.42

0.00

0.00

0.00

Scf Serv. Proiecte cu finanțare internaționala -


ONG-uri,

Milena Andreia Perpelea


BUGETUL PROIECTELOR POS DRU TRIM. II - (V ANUL 2011


mii RON


4 t hl W* MWT~ T‘i TUTUIT TUI—Tl~l~~ 1—*—*"‘~                                    4                                          4*wwwwhMi • *• A*** IMMM* a*f€ ***^*tea*^â^»fc*****»*teri te» a m i*i. a - h-k 4 tw f a a ♦•***« -■ fc'»' a r*^ww*»*<***S^ 4

TOTAL CHELTUIELI TRIM. II TRIM. IU TRIM. IV

113.69     58.02      13.37      42.3

a**W*M» j|iiftji^|j |i ■ h n^wva w«din care:


POS DRU Stagii de practica si consiliere pentru elevi in vedereti facilitării integrării lor ulterioare pe piața muncii -Colegiul Elie Radu 25.9       13.6        3.3


9 POS DRU Stagii de practica si consiliere pentru elevi in vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piața muncii -Gr Sc 1 Mai

23       5.81


3.38


13.81 POS DRU Stagii de practica si consiliere pentru elevi in vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piața munci i -Colegiul Edeleanu

14.86        3.3


3.38


8.18


POS DRU Stagii de practica si consiliere pentru elevi in vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piața muncii Gr Sc Auto

3.81


18.43


3.31


11.31


POS DRU Camera de Comei! Virtuala a Elevilor Antreprenori - Gr Se Adm si de Servici i V. Slavcscu


31.5


31.5


«lifinanțare internaționala ■ ONG-


uri,


Milena Andreia PerpeleaADMINISTRATIV SI DE SERVICII


GRUPUL ȘCOLAR „V SLAVESCU"PLOIESTI

APROBAT, PRIMAR

■ : ■ 1

• i ■

b .

J 4

-/ ■ ■■■_

*1 ' •

\

•l

Vizat.

DIRECTOR ECONOMIC

SEF SERVICIU BUGET

REFERAT

HCL___/2011

Având in vedere necesitatea efectuării unor piati si in conformitate cu Legea nr.273 /2006. art 49, cu modificările si completările ulterioare, care permite virări de credite In cadrui aceluiași capitol bugetar, începând cu tr. al lll-lea al anului bugetar, solicitam aprobarea următoarelor virări de credite in cadrul aceluiași titlu al BUGETULUI LOCAL - POSDRU, astfel:

b*


Titlul Capitolul Articolul bugetar

[BUNURI SI SERVICII

.   _rjwrntr^i—TTrrr*—- ■  1              ..-■■■■..............eain—

56.02.04.02.20.01.01

r-----_---......

56.02.04.02.20.01.03 56.02.04.03.20.01.04 56.02.04 02.20.01.08

L»—■—M<............ IIMII

56.02.04 02.20.01.09

..... " —

56.02,04 02.20.06.01 56.02 04 02.20.30.01 56.02,04.02.20.30.30 TOTAL TITLUL II

&^$ăfeVASTIAN


DIR PRl


mii lei

Propuneri


«MMM

I iii ill l«

—I

1. IU

0.50

».ou

0.50

3.50

3.50

1 ....

■ ■■

2.30

5.00

5.00

1        30.00


CONTABIL SEF, ELENA/ DUCA

21/03/2311  14:39


GRUP SC.ADM.


PAGE 34


■“ • •

,<."’llFiyCALL


^KfjMț—pBrwwnWfrYrvr/Hv

5—


Transferuri voluntare, altele d^Ot subvențiile Donații și spotuorizBri Alte trunsfeniri voluntare

IV. SUBVENȚII (rd. ID____________     _

riftii din sfrAmautC Qd> 12 la 14)._ Donații din strilin&tatc________


___I CURENTE

HTULI CHELTUIELI PE PERSONAL. _ hcltuteli salariate In bani fcnd 10.01.01 la

A^A^faBBMllilpBawvwwn p


ofitributiitcod 1 Q.C3J 1 lai 0,03.06) ^cintributii do asigurări sociale de stat Cnntributu de Migurari de somai Contribuții de asiRurari aooit[lc de sanatate _ _ \mtrlb asie accidente si boh prof ontribuții ftt CCW|Ctf H si îndemni; ontributii la fondul


31. (Mi


.00.03


MW «ouÎTsu " iTio


-o»

0.M37.08 30

 • 10   i

 • 11   44708

 • 12

ÎT’WOT

— 'wtnio

TOI---

Tonrr

wor


iTsS


i 6.6.1 .oi

10.03.02 Tb’iiw

TOToT”

10.03.06 ToTolĂT?

20 ie'di

20.01.01 jor:w • "jltFOLGl” "20.01.04 "5o.oTW

J—■—___

20.01 09Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


liualait. iluminat si torta motrice


Apa. canal, salubrr.au


oste, tcicfoiL telex, mflta telCYiTOț tcteia*

Mnîcriaic si prest serv tu caracter h>net

Alte bunuri ni serv ici f pentru Întreținere sT"

......... ■ I, 1 ■!, 111 —W^WIB—

Hri»______________________

Hrana pentru oameni burari de a tturaoSi tetelor de Inventar

Alte obiccic de mventar

PcpfaMri, detnntri, traBiferanicm ibJt

Dcpluwn interne, dciaăart. tranateran

f ........li ■ * 1 > ■


li

0 20

1,1 7H (Hr> u.w

2X50

S55


l.w

T8J


Dcplăiarf in «Iraliiiiaic

Studii aî crrccMrî

Alte cheltuieli (crid lfl.31 kedunu si publicitate

Protocol jit reprezentare ____

Attc nheUtui'cli cij bunuri <6 servicii


b"


Ml


Arcuit:


Active l«c Conjtrucțif

Mașini, echipamente 51 muloacc de transport MoWfeer, aparatur^biratuisi iitc acdvc Alte achvc itxe (inclusiv reparații cap iude) TmT7rVlTXLTETrRT^FtRrjRl Â'.TRÂNSrEMUUJ 1 IVi'ERNE

...................fi—m1          1      ■■■■        1

Programe comunitare

Transferuri A» hitaBtu; fecal efitre


r*v


W IR1»1


îl


«VWMWW


i lexic


103

^Î5M5T

JO53Î I SOS--

M— *l—Jli — l —

20.06.01


3u3u

23T5SOT

2d.3d.02

2D.3U1U

70

URI a n       ia


■MW


www

252

0.50


i lll J iiiinlp


ooo


tw 4bii—aw—


ă oo

"""W

(L00

(1.00

»W*““

(J.00


11 ” 22

........

 • 23

—i—W >i    i

 • 24

■i w          i*wmiw rai

„ 25 ...

li i li I i 11 a b


71JH


OM


i i I ■ li


H5


Mw 4M


VM4M


TTft


olffiMi


♦*


iii


MM


7LIJ1

710 MO

IM1-1- rr ......

ST


ou


Sef Serv. Proiecte cu finanțare internaționala - întocmit, ONO-uK

Mi lena Ardreia Perpelea


Mihai Mih»i


—rus}

~KW


ra


“TOT “Otf


oydbj""


ot


0.00 "m “TjÎî

o.oo1


ou


v- x

#7 .aMf-cuWl;

£7 ? t


A.$T1AN


CONTABIL SEP ELSNAZMJCA


JUDEȚUL:__PRAHOVA_____

Unitatea administrativ - teritorială PRIMĂRIA PLOIEȘTI:_________

Instituția publică:____COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEȘTI

Formular:

11/05


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

PROIECT POSDRU

- mii iei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

IEVEDERIANUA TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

31.00

5.10

13.60

3.30

9.00

! CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

31.00

5.10

13.60

3.30

9.00

s

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

i

10

31.00

5.10

13.60

3.30

9.00

*uieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

27.90

4.44

12.52

3.00

7.94

Salarii de baza

10.01.01

27.90

4.44

12.52

3.00

7.94

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

I

I

0.00 ■

I

Ore suplimentare

10.01.07

I

I

i

”           --ț-

X

X

X:

X

X

Fond de premii

10.01.08

i

i

X

- > > b.                      I

X

I

X

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

X

X

X

I

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

I i

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

110.01.12

j

0.00

Indemnizații de delegare

! 10.01.13

.. j-...

i

0.00 i

Indemnizații de detașare

110.01.14

i

i

0.00'

s

I

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

■10.01.15

... i—

0.00 i

..... I

Alocații pentru locuințe

10.01.16

I

0.00'

I

I

I

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

I

4

I

0.00;

i

i

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

f

o.oo:

I

0.00

0.00

0.00

0 00

Tichete de masa *)

10.02.01

I i

0.00

Norme de hrana

10.02.02

i

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

$

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

r [

i

0.00:

Tichete de vacanta

10.02.06

i

X

X

X

X

, x

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

i

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

3.10

0.66

1.08

0.30

1.06

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

i

2 32

0.47

0.82

0.22

0.81

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.06

0.02

0.02

0.01

0.01

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.58

0.12

0.20

0 06

0 20

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.04

0.02

0.01

0.00

0.01

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.10

0.03

0.03

0.01

0.03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20.27+20.30)

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00;

Piese de schimb

20.01.06

0.00

r

Transport

20.01.07

i

0.00

I

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

d b

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

I

i

0.00

I

I

I

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

; 20.01.30

——--

i

i

0.00;

— ----—.......

i

a

l

i

Reparații curente

20.02

f

0.00;

b

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

! I

I

0.00

f

r

Hrana pentru oameni

<20.03.01

I i

o.oo’

1

i

Hrana pentru animale

'20.03.02

I

J

0.00

I

[

..... ....—......-- '——• “ - — • • — ...‘..........'.....—.........—------- ——— - — ............................. ... _______

-. . . . __________,____ -b __________

I

.   . 4-,       .« .

.... t .

. . . .

1

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1

1

0.00

0.00 i

0.00

0.00

0 00

. •—__•* -    — -                      .. -,b      .,       -u_

1

.. —4---- .

I

_    __ . - . _    —r- . — - ■ —__-

,   ,__.      „ _________ U.               __

1

Medicamente

<20.04.01

1

1

1 ,     4 .

________o.oo

1

1

/V /■

*


tEVEDERI ANUA

Cod

Indicator

TOTAL


TrimJ


Trim.ll


r t

S

' b.

s .

, fi ■ ’

R k t '

4 •


Materiale sanitare                                                          20.04.02

Reactivi                                                                    20.04.03

Dezinfectanti ___________ ______ ________________ 20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03*20.05.30)    20.05

Uniforme si echipament                                                20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01*20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerce ta re-dezvolta re


20.05.03


20.05.30


20.06


20.06.01


20.06 02


0.00

0.00

0~00

0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


Cârti, publicații sl materiale documentare sultanta si expertiza ^atire profesionala

Protecția muncii        ___ _______ ________

Mu n Itl e, fumitu rl s i armament den atura activelor fixe pentru armata Studii sl cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor


0.00


0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere


0.00


Reabilitare Infrastructura program Inundații pentru autoritati publice locale 20.20 Meteorologie____ _____________________ ___ 20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor______

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor sl IngheturiTor

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03) 20.24

_ — Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si aIte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscuiui de tara _________________

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale ____


20.24.03


20.25


Tlchete cadou                                                          20.27

Alte cheltulelT (Vod"20.30.01 ia20^oT04*20.36Lb6*20.3o7o7*^3^.Q9^^3b73^)^

Reclamași publicitate __            _______________ _  20.30 01

Protocol si reprezentare____ ________________ 20.30.02

Prime de asigurare non-viata                                             20.30.03

CjTiriL . .   „ ......                 ~                  ~~~~"~2ÎÎ30j04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor_______ ________20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice_______ 20.30.07

Exe c u ta rea sil ita a creanțelor bu geta re _____________......       _      20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii         ___ ____ 20.30.30


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice Interne (cod 30.01.01*30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe


30


30.01

30.01.01


Dobânzi aferente creditelor interne garantate                               30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03*30.02.05) 30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe                            30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate 30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale                            30.02.05


I

I I

0.00

0.00

0.00

0.00

, 1

1

1

........ _ ........ . ’ _ _

0.00

0.00

0.00:

0.00

0.00

0.00

I

i

i

0.00

1

4

0.00

0.00

1

i

1

i

i

0.00

0.00

0.00

0.001

1

0.00

0.00

0.00

i

0.00

1

0.00

0 00

!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

“T—’

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0030.03.01

0.00

I

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0.00

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0.00

•j

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0.00

r

i

Dobânzi la opeatiunile de leasing

;30.03.05

0.00

i

J

r

---- ■-------4-----—

1

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00


i Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif

ouoveniii pentru compensarea cresieruor neprevizionaxe aie preiurnor .* . _ __________ /'zimhiiatiKIU__________________________„________________________________

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale                    ;50.04


0.00


0.00


0.00


0.000.00


0.00


DENUMIREA INDICATORILOR


tEVEDERI ANUA

Cod

indicator

TOTAL


Trim.l0.00


0.00jf .* fe                                                                    1

/r

Trim.ll | Trlm.lll

Ia V0.00


0.00


Trim.IV


0.00


51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51 51.01

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0.00

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0.00

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă

II ■       1           •            -                      ■■

4

51.01.24

0.00

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0.00

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

0.00

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

0,00

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

\51.01.46

I

0.00

I

I

I

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

; 0.00

■ " * ' ' ■ 1 ■ ■

i

Transferuri către bugetele focale penffiHăcHităreaobrigă(illor restante a/e centralelor de termnficare               .... ____

51.01.50

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri Interne        (cod 55.01.18)

55.01

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0.00

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.C 55.02

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


---*


'F

0.00

I

; 55.02.01

^55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

ț

I

0.00^

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

I

0.00

0.00

0.00'

0.00 trocT

I

0.00

0.00-

o.oo” o"oo

Ajutoare sociale in numerar_________

Ajutoare sociale in natura ________

Tichete de cresa

| Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

; 57.02.01

57.02.02

■57.02.03

^57.02,04


0.00

0?00


•l


59


59.01

IM^_. --■---

59.02

 • 59.11

 • 59.12

59.15

59.17

59~22

59.25

59.30

79


I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00


TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cad 80.03+80.08+80.30) imprumuxun pentru insmuni si eervrcn puoiice sau acuvrtatr nuanțare integrai din vaniturLnmnriL Alte i mp ru m uțu rl__


0.00

80

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

80.03

0.00

80.30

0.00


81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0.00

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01,02

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0.00

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81,01.06

0.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81,02.01

0.00

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

M

»

0.00

l

0.00 I

I

I

I

0.00 ■

i

0.00.

I

0.00

Plăti efectuate In anii precedent) sl recuperate In anul curent

85.01

0.00

;

i

i

I

4

I

I

b

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

I

I

1

1

31.00

5.10 '

13.60

3.30.

ii ia mi

9.00

0.00

0.00

as >„ .

I

1


(cod 51.02)_____________________ _______________________

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale


«1


0.00


51.02

L

151.02.12


0.00


0.00


0.00


I

I

I

i

DENUMIREA INDICATORILOR           md^tor

1

tEVEDERIANUA

-------A :*■■■■■------—

'                        '                                             X

PRjWfeDgRI TRIMESTRIALE

TOTAL

Trim.l

r * • r

«        F-’-

■ f

) i

Trim.ll

■                  i                    1

I i 11 j îl

Trim.lll 1 frirrl'.IV ;         7

; Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea     51 02 22

' aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate ;

I                                                                                                                 1

0.00:

L                                                                                    J

b

1 î

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea     51 02 23

reparațiilor capitale în sănătate

0.00

I

i

I

■ 51.02.24

0.00'

Ilocale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele loGale pentru finanțarea altor investiții în sănătate


51.02.25


51.02.26

I


51.02.27


0.00

I

I


i ransfe~rurrdTn~bugeteie i6caie ~pe~nTru~finăhțareă~cneituieiilor de capital din 02 28

^dompoiuLsăn AlAtii_____________________ .... ____________ _ ______——


I

0.00

I

I

[TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

i               0.00,

0.00

0.00

0.00

1

0.00

'. Transferuri Interne         (cod 55.01.03*55.01.08 la

55.01

Ț

0.00

1

0.00

0.00

1

0.00

0.00

5.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la

1

1

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

1

1

0.00

1

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

!

0.001

Programe ISPA

155.01.09

0.001                 1

4

Programe SAPARD

55.01.10

0.00*

!

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

1

1

0.00

F”—------ -----

4

i

1

1

Programe de dezvoltare

55.01.13

0.00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

1

0.00

4

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

r

1

0.00

i

1

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

•55.01.42

t

1

0.00

TTd ii3 rcfrurrpc 1 nru Tdrcmra r «i'vonga pfn/rrcrsra       ce nxrdwvrw---------

55.01.54

i                0.00,                 i

1

J

1

1

1

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) posta de rare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

J

1

t

p

h

31.00

i

5.10

13.60

3.30

1

9.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

1

1

31.00

5.10

13.60

3.30

9.00

Finanțarea națională *•)

56.01.01

1

4.00

0.66

1.75

0.43

1.16

Finanțarea Uniunii Europene •*)

56.01.02

1

27.00,

4.44

11.85

2.87

7.84

Cheltuieli neeligibile ••)

56.01.03

0.00*

-

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

1

0.00!

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.02.01

i

1

0.00

1

Finanțarea Uniunii Europene *•)

56 02.02

0.00

b

!

b

r

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

1

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0.00

0.00

0.00

0 00

J 0.00

Finanțarea națională •*)

56.03.01

1

0.00

b

1

d

Finanțarea Uniunii Europene ••)

56.03.02

1

1

0.00

1

Cheltuieli neeligibile •*)

56.03.03

0.00

b

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională **)

56.04.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene •*)

56.04.02

1

0.00

Cheltuieli neeligibile •*)

56.04.03

1

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Finanțarea națională **)

56.05.01

0.00

Finanțarea Uniunii Europene M)

56.05.02

0.00

Cheltuieli neeligibile ••)

56.05.03

0.00

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea națională •’)

56.07.01

0.00

r

b

Finanțarea Uniunii Europene ••)

56.07.02

0.00

Cheltuieli neeligibile *•)

56.07.03

0.00

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

Finanțarea națională ”)

56.08.01

0.00

i

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

0.00

1

Cheltuieli neeligibile ")

56.08.03

0.00

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

156.15

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

156.15.01

0.00:

i

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

i 56.15.02

0.00;

4

Cheltuieli neeligibile *)

156.15.03

o.ool

I

Alte facilitați si instrumente postaderare

'56.16

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

Finanțarea naționala ’)

*56.16.01

4

1

0.00,

1 ‘ 1

Finanțarea externa ne ram bursa bila *)

156.16.02

1

0.001

p

> 1

: Cheltuieli neeligibile ’)

156.16.03

n

0.00:

• • . 1 . 1 1

1

Mecanismul financiar SEE

56.17

i t

0.00;

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea naționala *)

*56.17.01

(

0.00 i                 1

1

1

b

Finanțarea externa nerambursabila ’)

156.17.02

0.00}

1

Cheltuieli neeligibile *)

(56.17.03

p

0.00:

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

156.18

1

0.00^

0.00

0.00

0 00

0.00

Finanțarea naționala ’)

56.18.01

f

l

0.00 i

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18 02

1

1

~o’o’oT

• —■   -—ff

*

Zz

«•

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

EEVEDERI ANUA

PREVEDERE

-

Q-ÎBlMESTRlALE

TOTAL

Trim.l

r

Trim.ll V

▼V-----•----------------

^rim.lll

NsP < ■

Trim.IV

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

0.00

f ■'v                         ■ ■

b                                           *

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

Z.oo-

: 0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 le 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

0.00

.....■ « - —-WI       —

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00 i        0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0 00

î

I

Alte active fixe

71.01.30

0.00

b

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0 00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

f

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

I                                                                                     ’

i

i

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

,                                                                                                                                                                                                                                                                                        1

!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      !

f

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

0.00

■ 1

t

rrrLUL xvw plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in

1

84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ANUL CURENT

Plăti efectuate In anii precedenti al recuperate In anul curent

85.01

0.00

f

1

1                                                                                                                                 i                                                                                                                                                      1

1 1

*) Se va completa in conformitate cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

*•) Detalierea se va face numai in execuție

Ordonator principal de credite,


NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțat publice, nr.1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minusGRUP ȘCOLAR 1 MAI PLOIEȘTIBUGET PE ANUL 2011             \

pentru proiect din finanțare europeana derulat in parteneriat cu SC POSDRU


MII LEI


DENUMIRE INDICATOR


COD


TOTAL VENITURI


COFINANTARE


50.14.01


BUGET

2011

33,87

33,87


TRIM. I 10,87 10,87


TRIM.

II

____5,81 5,81


TRIM.

III

____3,3

3,3


TRIM.

IV

13,81

13,81


CHELTUIELI_____________

CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani Salarii de baza


10_____

10,01

10.01.01


CONTRIBUȚII______________

Contribuții ptr.asig. sociale de stat Contribuții ptr.asig.de șomaj Contribuții ptr.asig de sanatate Contribuții fond risc si accidente


Contribuții ptr.concedii si indemniz.


10,03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04


10.03.06


33,87

33,87

31,30

31,30

2,57

1,90

0,07

0,47

0,04

0,09


10,87

10,87

10,20

10,20

0,67

0,50

0,02

0,12

0,01

0,02


 • 5.81

 • 5.81

5,00

5,00

0.81

0,60

0,02

0,15

0,01

0,03


3,38

3,38

3,10

3,10

0,28

0,20

0,01

0,05

0,01

0,01


13,81

13,81 13,00

13,00

0,81

0,60

0,02

0,15

0,01

0,03ADMINISTRATOR FINANCIAR,FROM : COLEG IUL TEHNIC L EDELEANU PL FA?-; NO. :0244573792

10 Apr. 2011  2:21PM PiCOLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANUBUGET PE ANUL 2011

pentru proiect din finanțare europeano derulat In partenerlat


DENUMIRE INDICATOR


TOTAL VENfTURI0.14


10-14


3.38

33110____

Î63Î ÎO.MTR


lîe


Al

X2>|

0.701

I

iii

1

-...

0-03! 0.20

6Ă2

0.2


8.18

8.18

7.20

Ț3o

0.83


0.08


0.01

0.03ADMINISTRATOR RNANCIAR,

Ec.Voinea DorinaGrupul Școlar de Tranporturi Ploiești Ploiești, str. Văleni, nr. 144G Telefon 0244 543641

Nr.         02. WH

BUGET PE ANUL 2011Proiect "Stagii de practică și consiliere vocațională pentru elevi în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piața muncii"

MII LEI

DENUMIRE INDICATORTOTAL VENITURI


COFINANTARECHELTUIELI


COD
50.14.01
CHELTUIELI DE PERSONAL 10


Cheltuieli salariate in bani


10,01


BUGET TRIM.


2011


TRIM.TRIM.TRIM.


IV


Salarii de baza


10.01.01


CONTRIBUȚII


10,03


Contribuții ptr.asig.sociale de stat 10.03.01


Contribuții ptr.asig.de șomaj


10.03.02


Contribuții ptr.asig de sanatate    10.03.03


Contribuții fond risc si accidente 10.03.04


Contribuții ptr.concedii si indemnia 10.03.06
10,53


0,60


ADMINISTRATOR FINANCIAR,
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Rețele Edilitare


APROBAT

Cătălin» BOZDNOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate in anul 2011

RECTIFICARE 2

Capitolul 84.02.71 - TRANSPORTURI SI COMUNICĂRI

 • A.Lucrari in continuare

Modernizare strada Neptun

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.24272/09.11.2009 avand ca obiect Modernizare strada Neptun.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr. 106/2008

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 301.000 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totala contractata: 136.850 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2010 : 68.801,45 lei

Finanțare 2011: 72.000 lei

Lucrările de execuție sunt finalizate, astfel incat alocația prevăzută in anul 2011, suma de 72 000 lei, se poate redistribui.

Modernizare strada Traian

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.23640/30.10.2009 avand ca obiect Modernizare strada Traian.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr. 140/2008

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 1.647.000 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totala contractata: 690.200 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2010: 395.694,56 lei

Finanțare 2011: 200.000 lei

Lucrările de execuție sunt finalizate, au fost recepționate (proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.22214/10.12.2010. astfel incat alocația prevăzută in anul 2011, suma de 200.000 lei, se poate redistribui.

Modernizare strada Alecu Russo

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.24921 /16.11.2009 avand ca obiect Modernizare strada Alecu Russo.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.31/2009

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 375.000 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totala contractata: 176.813.77 lei. inclusiv TVA.

Credite bugetare 2009: 75,571,86 lei

Finanțare 2011:105.000 lei

Lucrările de execuție sunt finalizate, astfel incat alocația prevăzută in anul 2011, suma de 105.000 lei, se poate redistribui.

Modernizare/Refacere sistem rutier străzi Cartier Petrolului

(Refacere sistem rutier str.Inotesti. Modernizare str.Livezilor, Modernizare str.TmJea'r Modernizare str.Titeiului, Refacere sistem rutier str.Moreni, Refacere sistem^juwer str.Transformatorului. Modernizare str.Gandului, Modernizare str.Baicoi, MoaSniiare.

> * str.Vintileanca, Modernizare str.Ghighiului)

Municipiul Ploiești are in. derulare contractul de lucrări nr. 14427/18.08.2010 avanei qa obiect Modernizare/Refacere sistem rutier străzi Cartier Petrolului.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr. 106/2008

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 6.706.270 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totala contractata: 4.026.544,72 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2010:3.293.091,46 lei

Finanțare 2011: 1.379.300 lei

Pentru realizarea lucrărilor ramase de executat si a celor suplimentare este necesara suplimentarea alocației bugetare, in anul 2011, cu suma de 300.000 lei.

Modernizare strada Titan

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 12392/13.07.2010 avand ca obiect Modernizare străzi zona sud-est.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L. nr.342/2008

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 1.416.570 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totala contractata: 736.751,84 lei, inclusiv TVA.

Credite bugetare 2010: 607.224,07 lei

Finanțare 2011: 131.000 lei

Lucrările de execuție sunt finalizate, au fost recepționate (proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3927/02.03.21 10), astfel incat alocația prevăzută in anul 2011, suma de 131.000 lei, se poate redistribui.

 • B. Lucrări noi

Amenajare parc Caineni, Municipiul Ploiești

Municipalitatea are o permanenta preocupare pentru amenajarea unor noi spatii verzi, parcuri si zone de agrement. In acest sens se dorește amenajarea parcului Caineni, proprietate a Municipiului Ploiești, avand o suprafața de 14430 mp.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.321/2009, valoare 1.105.000 lei, inclusiv TVA.

Finanțare 2011: 600.000 lei

Pentru asigurarea finanțării contractului de lucrări este necesara majorarea alocației bugetare, in anul 2011, cu suma de 180.000 lei.

Reparații pasaj Gara de Sud, Municipiul Ploiești (proiectare si execuție)

Pasajul Ploiești Sud. din zona Gării de Sud, este o artera majora de circulație care deservește traficul rutier din municipiul Ploiești spre București, pe DN1 si linia de centura. In urma procedurii de achiziție a fost încheiat contractul de lucrări (proiectare si execuție) nr.3570/23.02.2011.

Finanțare 2011: 1.700.000 lei

Pentru asigurarea finanțări ii proiectării si execuției lucrărilor este necesara majorarea alocației bugetare, in anul 2011, cu suma de 810.000 lei si cu suma de 65.000 lei reprezentând expertiza tehnica si documentație de avizare a lucrărilor de intervenție .

Modernizare locuri de joaca in municipiul Ploiești: B-dul București, Jianu - strada Teleajen, strada Ploilor (intersecție str.Gh.Asachi cu str.Bunavestire); înființare loc de joaca Ploiesti-Triaj - proiectare si execuție

Prin realizarea obiectivului de investiții se urmărește dezvoltarea locurilor de joaca existente sau înființarea unor locuri de joaca prin reuti echipamente noi, utilizând judicios toate suprafețele.

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 251.840 iei, inclusiv tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.56/28.02.2011.

Finanțare 2011: 200.000 leicrmzarea;

^spatiilor cu

ist indicatorii


«L


s

r“


s.

z -• J'

r*'


Pentru asigurarea finanțării contractului de lucrări este necesara majorarea alocătîef bugetare, in anul 2011, cu suma de 40.000 lei.

Modernizare locuri de joaca in Municipiul Ploiești: str.Cibinului, Complex Meșteșugăresc (Șoseaua Nordului), str.Cameliei (bloclll), Parc Dendrologic - proiectare si execuție

Prin realizarea obiectivului de investiții se urmărește dezvoltarea si modernizarea locurilor de joaca existente prin reutilarea spatiilor cu echipamente noi, utilizând judicios toate suprafețele.

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de 336.370 lei, inclusiv TVA, iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.56/28.02.2011.

Finanțare 2011: 250.000 lei

Pentru asigurarea finanțării contractului de lucrări este necesara majorarea alocației bugetare, in anul 2011. cu suma de 50.000 lei.

C - Alte cheltuieli de investiții

Studiu de fezabilitate - Modernizare locuri de joaca in Municipiul Ploiești (18 buc.)

In vederea elaborării documentației tehnice, faza SF. a fost organizata procedura de achiziție si s-a încheiat contractul de prestări servicii nr.6084/06.04.2011.

Finanțare 2011: 100.000 lei

Fata de suma alocata inițial pentru decontarea proiectării SF se constata o economie, astfel incat propunem redistribuirea sumei de 20.000 lei.

SF, PT+DE - Modernizare Colonia Teleajen, inclusiv canalizare

In vederea elaborării documentației tehnice (SF, PT+DE) a fost organizata procedura de achiziție si s-a incheiat contractul de prestări servicii nr.6074/06.04.2011.

Finanțare 2011: 100.000 lei

Fata de suma alocata inițial pentru decontarea proiectării se constata o economie, astfel incat propunem redistribuirea sumei de 20.000 lei.


SEF SERVICIU DEZVOLTARE CAI RUTIERE SI RETElA EDILITARE

Ing.Liviu CTJKORGHIU

DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII Serviciul Investiții

Capitolul 70.02-71 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

A. Lucrări in continuare

1. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa a Il-a

Având in vedere ca prin adresa nr. 26.162/EC/30.03.2011 Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului a comunicat fondurile bugetare alocate in 2011 pentru finalizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate, conform prevederilor O.U.G. nr. 74/2007, propunem modificarea sumelor aprobate in vederea finalizării obiectivului de investiții astfel:

 • - buget local: 5.500.000 lei

 • - buget de stat: 3.810.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 9.310.000 lei, (inclusiv TVA).

2. RTE aferente blocuri locuințe str. Libertății - avand in vedere ca lucrările pentru realizarea rețelelor tehnico-edilitare si a dotărilor aferente cartierului de locuințe din str. Libertății nr. 1-3-5 trebuie executate corelat cu finalizarea lucrărilor de contruire blocuri locuințe, ale căror termene de finalizare au suportat modificări, propunem diminuarea fondurilor alocate in acest an pentru acest obiectiv.

Suma totala prevăzută in buget: 2.269.000 lei, (inclusiv TVA)

B. Lucrări noi

1. Reabilitare termică blocuri locuințe

Avand in vedere ca prin adresa nr. 24.260/EC/24.03.2011 Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului a comunicat fondurile bugetare alocate in 2011 pentru continuarea Programului multianual privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, propunem modificarea sumelor aprobate pentru anul 2011 astfel:

 • - buget local: 20.850.000 lei

 • - buget de stat: 4.022.200 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 24.872.200 lei, (inclusiv TVA).

DIRECTOR TEHNIC INVESTIȚII          SEF SERVICIUL INVESTIȚII

TEODORA MARIN                    SORINA SOM

DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII Serviciul Investiții

t APR. 2011Către,
Direcția Management Financiar Contabil Contracte

Atașat va inaintam adresa M.D.R.T. nr. 26162/EC/30.03.2011 privind alocarea in 2011 a fondurilor de la bugetul de stat pentru finanțarea locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați din case naționalizate, program derulat conform prevederilor O.U.G. nr. 74/2007, precum si adresa M.D.R.T. nr. 24260/EC/24.03.2011, pentru finanțarea in 2011 a lucrărilor realizate prin programul național multianual privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe, derulat conform prevederilor O.U.G. nr. 18/2008.

Solicitam rectificarea bugetului


local cu sumele alocate prin


programele mai sus amintite.
 • 1 lltUCIBll,

M. Slochita

 • 2 cx. 28.01.201 1


5>Xo /oG ^f. 'fofy


ți

rl guvernul româniei


/'A’ÎiMinisterul Dezvoltării

<r Regionale slIwsmului


Cabir

'^1


4

r*


l"


,1

Jl

k_

t

'J

4:

r


¥•

Primăria municipiului Ploiești, județul Prahova Domnului primar Andrei Liviu Borosevici 1 u

-1 /

i /

■Ccu-j


In acest an, din creditele bugetare alocate Programului național multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe (Program național), conform OUG 18/2009, cu completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului își propune finalizarea lucrărilor demarate în anul anterior, în conformitate cu creditele de angajament alocate fiecărei localități.

5

In consecință, valoarea creditelor bugetare alocate yentru Programul național, în anul 2011, conform

Ordinului MDRT nr. 1158 din 11.03.2011, la localitatea dumneavoastră este de 5.000.000 lei.

> _________ — ------ _ _ __

<-----—.— -----,---— -- • - — ""--

Cu acestă ocazie dorim să vă informăm de faptul că, în scopul facilitării accesului asociațiilor de proprietari și a proprietarilor locuințelor unifamiliale, la contractarea de credite bancare acordate de instituții de credit, cu garanție guvernamentală și cu dobânda subvenționată pentru executarea lucrărilor de intervenție privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit, ministerul a promovat Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69 din 30 iunie 2010. Cele două programe vor continua să se deruleze în paralel, conform alocărilor bugetare anuale.

Vă asigurăm, domnule primar, că Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului acordă o atenție deosebită tuturor partenerilor săi, în vederea implementării cu succes a tuturor programelor și proiectelor gestionate de acesta.

SECRETAR DE STAT


GUVERNUL ROMÂNIEI

/?% 3/e C •r'. Ze //


www.mdrt.ro


Cabinet Secretar de Stat


Nr.


4

y f

* r

? y

t


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DOMNULUI PRIMAR, / ANDREI LTVIU VOLESE VICI

/ C t-'N -


t

e: c./ Jbcd f

■ h.'L /'

"J u r, i d C;Țh


(//


• fV -,p.

T

< î +

1006023

‘ ■■      ’            J 3 i i

Vă transmitem alăturat Lista de finanțare pentru anul 2011 a locuințelor sociâTe~'ăestihdte.......

chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari s                                                                                                                                   __                           ____

2!aprevederilor O.U.G. nr. 74/2007, pentru localitatea dumneavoastră.

Conform prevederilor ordonanței menționate, finanțarea locuințelor sociale se asigură din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și din bugetele locale.

Pentru finanțarea obiectivului “Cartier Libertății, Ansamblul 9 Mai, etapa a II a” fondurile aprobate de la bugetul de stat sunt în valoare de 3.810 mii lei.

Vă rugăm să cuprindeți în bugetul local pe anul 2011 suma de 5,500 mii lei, care reprezintă contribuția Primărid Municipiului PloieștiJa derularea acestui proiect.

Facem precizarea că plățile de~îa Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului se vor efectua cu condiția asigurării, prin bugetul local, a contribuției primăriei la finanțarea obiectivului.

Consiliul local are și obligația asigurării utilităților pentru obiectiv, astfel încât acestea să se execute corelat cu execuția blocurilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați, în vederea punerii în funcțiune a acestora.

Pentru primirea alocațiilor de la bugetul de stat cu destinația finanțării construcțiilor de locuințe pentru chiriașii evacuați, în baza listelor de finanțare transmise, consiliul local va solicita în scris, Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, până la data de 28 ale fiecărei luni, următoarele:


’i


 • •  necesarul de fonduri de la bugetul de stat în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor de construcții-montaj executate în luna respectivă, conform Anexei nr. 3 din O.U.G. nr. 74/2007;

 • •  valoarea prelimhată a producției pentru luna următoare și sumele necesare a fi alocate de la bugetul de stat în completarea celorlalte sume, conform Anexei nr. 4 din O.U.G. nr. 74/2007.

Anexele nr. 3 și nr. 4 se vor elaboara cu respectarea prevederilor art. 10, lit. a) și b) din O.U.G. nr. 74/2007.

Având în vedere cele precizate, pentru decontarea fondurilor aprobate de la bugetul de stat, vă rugăm să ne transmiteți, până la data de 18.04.2011, lista de investiții a consiliului local din care să rezulte includerea blocului/blocurilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați și a utilităților aferente.

Datele solicitate se vor transmite Direcției Generale Lucrări Publice prin fax, la nr. 0372.114.533 și ulterior prin poștă.

Cu stimă,


EUGEN
Strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București, ROMÂNIA, 050741 - RO, Tel.: +40 (37) 211 4526, Fax: +40 (37) 211 4533ANEXĂISTRU


LISTA DE FINANȚARE A

LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI

REALIZATE CONFORM PREVEDERILOR O.U.G. NR. 74/2007’ ÎN ANUL 2011

ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - JUDEȚUL PRAHOVA

Denumire localitate bloc

Nr. ap. finanțate

Suma aprobată de la bugetul de stat în anul 2011 (mii lei)

Total

120

3.810

PLOIEȘTI Blocuri locuințe sociale Str. Libertății, Ans. 9 Mai, Etapa a Il-a

120

3.810


Servicii de Qpspodărire Urbana Ploiești

PLOIEȘTI, Str Valoni nr


///><*, f.


T- ■

; ■/


Către,


X/A C.U.I. 2744996^ J29/1 212/0y/i^201 O

>ni nr 32. tel 0244-544212. 525252. fax 0244-510353 cod       100040

■■■ ■■     ■■             .....                -            . . - -......-        .....f

ț s C SERVfCli 0E

URBANA   G i E S

R E. G i S ~ R a ;

N R £ J - 0


C: 'O.

L >_           #


Z'


^‘0DARîP? ■

‘-X>                                 '

;                2 . I

te

-■ TU! fi r


Primăria Municipiului Ploiești

p,


13 APR 2011

Cu privire la adresa d-voastra nr.4822/23.03.2011 inregistrata la S.C. S.G.U.Ploiești sub nr.6535/23.03.201 1, prin care ne-ati restituit in original factura nr.278/17.03.2011 in suma totala de 74.813,74 lei cu mențiunea ca aceste plăti nu mai pot fi efectuate ca urmare a transformării Administrației Domeniului Public si Privat in Societate Comerciala, facem următoarele precizări:

1. Prin Hotararea Consiliului Local nr.219/28 iulie 2010,privind infiintarea Societății Comerciale „Servicii de Gospodărire Urbana”Ploiesti S.R.L,a fost aprobata delegarea gestiunii anumitor servicii de la Municipiul Ploiești către societatea noastra si acest lucru inseamna ca societatea noastra prestează serviciile privind administrarea cimitirelor(inclusiv concesionarea locurilor de inhumare)in numele Municipiului Ploiești.De altfel,cimitirele sunt bunuri proprietate publica.Or,atat timp cat legea impune acordarea unui loc de veci cu titlu gratuit anumitor categorii de persoane,iar o societate comerciala nu poate efectua gratuitati decât in anumite limite legale(iar aceasta nu este una dintre ele )si ținând cont de faptul ca serviciile pe care le prestam ne-au fost delegate de către Municipiul Ploiești,apreciem ca nu exista temei legal pentru care sa nu poata fi achitata factura nr.278/17.03.2011.

Mai mult decât atat art.4 din H.C.L. 219/2010,modificata prin H.C.L.nr.306/2010,prevede;

„Începând de la data inregistrariil la Oficiul Registrului Comerțului,Societatea Comerciala Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.A,se subroga in drepturi si obligații Administrației Domeniului Public si Privat si,după caz ,Oficiului Public Proiect’'

 • 2. Legea nr.44/1 iulie 1994,privind veteranii de război,precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război,face precizări cu privire la sursele din care se aproba aceste cheltuieli:

Art.23

„ Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor determinate de aplicarea acestei legi,fondurile necesare se vor suporta de la bugetul de stat,bugetul


administrației publice centrale sau locale”

 • 3. S.C Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.,este persoana impozabila,iar neincasarea acestor sume de la Bugetul Local,ar conduce la micșorarea bazei impozabile si implicit a impozitului pe profit ceea ce contravine Legii 571/2003 coroborata cu HG 44/2004,privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare.

In conformitate cu art. 13,Titlul 2,Impozitul pe profit,

„Sunt obligate la plata impozitului pe profit,conform prezentului

titlu,următoarele persoane,denumite in continuare contribuabili

a) Persoanele fizice si juridice”

 • 4. Facem mențiunea ca acordarea de gratuitati terților,constituie o practica nelegala a societăților comerciale.Astfel,societățile comerciale,fiind persoane juridice cu scop lucrativ,aptitudinea acestora de a acorda gratuitati este circumscrisa sferei de aplicare a principiului specialității capacitatii de folosința a unei persoane juridice,principiu prevăzut de Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice.

Mai exact,potrivit acestui principiu consacrat de art.34 alin. 1 din

Decretul 31/1954,persoana juridica nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei,stabilit prin lege,actul de infiintare sau statut.Astfel,din punct de vedere al scopului generic al unei societăți comerciale,rezulta in mod cert ca aceasta nu are aptitudinea de a acorda gratuitati,deoarece acest tip de operațiune nu poate fi calificata ca fiind un act de comert.Cu alte cuvinte,societățile comerciale nu au aptitudinea legala de aface gratuitati Prin urmare,conform dispozițiilor art.34 alin.2 din Decretul nr.31/1954,„orice act juridic care nu este făcut in vederea realizării acestui scop este nul"

Având in vedere argumentele de mai sus ,va rog sa procedați de urgenta la achitarea c/valorii facturilor anexate.


Director Economic

l

Georgbta Ghita


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România
Către: Direcția Economică

’ *

Serviciul Buget, împrumuturi, Contracte


REFERAT


Având în vedere că anul 2011 este „Anul Internațional al Voluntariatului” și că Asociația „Viitorul Tinerilor” a organizat în ultimii ani „Săptămâna Internațională a Voluntariatului” (la sfârșitul lunii mai) și „Ziua Internațională a Voluntariatului” rugăm să aprobați suplimentarea alocației financiare cu suma de 4.000 lei, conform solicitării anexate, în vederea implementării activităților, astfel:

 • •  Pentru Săptămâna Internațională a Voluntariatului - 3.000 lei pentru luna mai (campanii, sesiuni de comunicare și dezbateri);

 • •  Pentru luna decembrie - 1.000 lei (premieri);

Menționăm că în prezent este prevăzută următoarea alocare financiară pentru aceste activități:

 • •  2.000 lei pentru luna mai;

 • •  1.000 lei pentru luna decembrie.

Milena Perpelea^ ,

Șef Serviciu Proiecte cu Finanțare Internațională, ONG Direcția Relații Internationale

9                                                     9

Data........................22 DEC. 2010

Către,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ÎNREGISTRARE      |

ii Z3120 j


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Domnul Primar LIVIU ANDREI VOLOSEVIClj I

Vă informăm că în data de 15 decembrie 2010 am desfășurat consultări privind bugetarea

evenimentelor importante pentru Anul European al Voluntariatului 2011, consultări care au avut loc la Direcția Județeană pentru Sport si Tineret Prahova .

Evenimentele pentru tematica anului 2011 sunt:

 • -  Săptămâna Națională a Voluntariatului (S.N.V.) - 9-15 Mai 2011

Ziua Națională a Voluntariatului (Z.I.V.) - 5 Decembrie

Departamentul Relații Internationale, Programe, Proiecte si ONG din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești a făcut un referat în acest sens către Direcția Economică cu propunerea de buget (discutată si cu noi), dar noi, cele 3 ONG-uri semantare dorim să se mențină propunerea noastră, fiind vorba de un an important.

Propunerea noastră era:

pentru S.N.V. suma de 5.000 lei;

 • -  pentru Z.I.V. suma de 2.000 lei

Bugetarea pentru evenimentul Saptămana Naționala a Voluntariatului:

Cafenea Publică = 2000 lei

transport participanti = 1000 lei masa participanti = 1000 lei

- fotografii ONG-uri = 500 lei

administrative (organizare,relația cu cei implicați, internet,comunicații,consumabile etc) = 500 lei.

Bugetarea pentru evenimentul Ziua Naționala a Voluntariatului:

premii = 2000 lei

Menționăm ca în cadrul acestor evenimente dorim să avem parteneri nu numai Primăria Municipiului Ploiești, ci si Consiliul Județean Prahova, Direcția Județeană pentru Sport si Tineret Prahova, precum si alte ONG-uri.

Evenimentele se vor desfășura sub sigla Anului European al Voluntariatului si vor aparea pe plan național, dar si internațional. Pentru răspuns va rugam sa nu ezitati sa ne contactați la adresa de E-mail:viitorultinerilor@yahoo.corn,Tel:0724149193,Persoana de Contact Vasile Porumbaru.

ASOCIAȚIA VIITORUL TINERILOR


ASOCIAȚIA ARES’ EL

s

V'.

s

\

\\

1


R.A.S.P. Ploiești Biroul Iluminat Public

,r

1


Către,

Municipiul Ploiești, Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte

■J


$

*•

5

?

r*

i

f I


Notă de fundamentare privind propunerea de buget pentru reabilitare iluminat public și pentru serviciile de iluminat ornamental pe anul 2011

Vă transmitem nota de fundamentare privind propunerea de buget pentru lucrările de reabilitare-extindere iluminat public și pentru serviciile de iluminat ornamental pe anul 2011.

Lucrări de reabilitare-extindere iluminat public pe anul 2011:

Valoarea facturii de regularizare a decontării prestațiilor de reabilitare aferente serviciului de iluminat public pentru anul 2010 este de:

420.842,75 lei cu TVA

Valoarea estimată a lucrărilor de reabilitare-extindere pentru proiectele Peneș Curcanul, Vest 1 și Vest 2 conform act adițional nr. 10/2010 pentru serviciul de iluminat public pentru anul 2011 este de 767.475,45 lei cu TVA

Din valoarea de 767.475,45 lei cu TVA a fost plătită suma de:

263.725,01 + 196.035,36 = 459.760,37 lei cu TVA

Diferența rămasă de plată este de:

3                                 JT

767.475,45 - 459.760,37 = 307.715,08 lei cu TVA

Valoarea componentelor vandalizate din sistemul de iluminat public în anul 2010 este de aproximativ 20.000 lei cu TVA.

Valoarea branșamentelor la iluminat public a indicatoarelor pentru trecerile de pietoni în municipiul Ploiești este de aproximativ 17.507,31 lei cu TVA.

S/' î-          .

L? ' f/ O

Rest de plată valoare estimată lucrări de reabilitare-extindere pe anufeoi 1:

U

420.842,75+307.715,08+20.000+17.507,31 = 766.065,14 lei cu TVA ~ Wmii lei cu WA \\      r,. ■ .                     ^<7

\\ •••;. .

Necesar rectificare buget pentru reabilitare iluminat public pe anul 2011:


■ * V* '

766 mii lei cu TVA

Supunem spre analiză și aprobare propunerea de rectificare a bugetului pentru capitolul reabilitare iluminat public cu suma de 766 mii lei cu TVA.

Servicii de iluminat orna


enta!2011

Lucrările de demontatre a iluminatului ornamental conform devizului inaintat de SC Luxten in valoare de 290.631,21 lei fara TVA

290.631,21 x 1,24 = 360.382,70 lei cu TVA

Din suma de 360.382,70 lei cu TVA s-a plătit suma de 190.178,47 lei cu TVA, rămânând rest de plată suma de:

360.382,70 - 190.178,47 = 170.204,23 lei cu TVA

Necesar de rectificat buget pentru iluminat ornamental pentru anul 2011 este suma de 170.204,23 lei cu TVA la care se adauga valoarea iluminatului ornamental cu ocazia sărbătorilor de Paști în valoare de 200.000 lei cu TVA.

170.204,23 + 200.000 = 370.204,23 lei cu TVA- 371 mii lei cu TVA

Supunem spre analiză și aprobare propunerea de rectificare a bugetului pentru capitolul iluminat ornamental cu suma de 371 mii lei cu TVA.

06.04.2011

Redactat,

ing.Marian ManeaȘEF BIROU ILUMINAT PUBLIC, ing. Comeliu NEDELEA

Propunere rectificare buget pe anul 2011

Activitatea

Anul 2010 (mii lei)

Anul 2011 (mii lei)

Propunere buget rectificat anul 2011 (mii lei)

Diferente de rectificat (mii lei)

Reabilitare iluminat public

5.500

1.244

2.010

766

Servicii de întreținere menținere si energie electrica

4.980

5.372

5.372

0

Iluminat ornamental

1.447

1.106

1.477

371

Ceasuri publice

38

39,5

39,5

0

Spectacole artificii

94

94

94

0

Total

12.059

7.855,5

8.226,5

1.137
.*•              t

- < * *

r-?;

. 1+          V


< 1 k

R -     .

•i


•f c


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE


Direcția Generală a Finanțelor

Publice a Județului Prahova

5
15 MAR 71)11 ' munTcipiul ploiești ÎNREGISTRARE 00.161.3.


:CQNS^UUt


’â’


 /V

; O >-------

Str. Aurel VlaiĂi/'QFri^," J Ploiești, ju^ul'P^fibvâ ' Tel: O244H40Ț710 \ ’

Fax : 0244^p^790 1

I

\\   ■ o

\>7 ; < ■

.7 /


- —- ' -                                      - ut                  <                                                t

e-mail: bugeX<j5h@mfinante.ro .

S


In atentia

ReferitorData

Nr. înregistrare


: Domnului/ Doamnei Primar
: Precizări privind decontarea navetei cadrelor didactice si drepturi burse elevi
: Domnul Director Executiv

*

Nicolae Popovici
: 08.03.2011
:12516

In conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/05.01.2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 18/10.01.2011 si Instrucțiunilor Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului nr. 2/17.02 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, va facem cunoscut ca pentru anul 2011, decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice se face din veniturile proprii ale unitatii administrativ teritoriale.

Consiliului de administrație al unitatii de invatamant. conform prevederilor art. 105 din Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011 si art. 2 din Instrucțiunile Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului nr. 2/17.02.2011, propune, lunar, spre aprobarea Consiliului Local drepturile bănești aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare si care vor fi decontate, in totalitate, beneficiarilor.

Totodată va facem cunoscut ca, art. 12, al. (2) din Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011, prevede: “Statul acorda burse sociale de studii elevilor si studenților proveniti din familii defavorizate, precum si celor institutionalizati, in condițiile legii". Motivat de aceasta, va rugam ca in bugetele aprobate pentru anul 2011 sa asigurați sursele de finanțare pentru achitarea cheltuielilor cu bursele de merit, performanta si studiu din anul școlar 2010-2011, cu valabilitate din 01.01.2011-31.12.2011. asa cum au fost solicitate de unitățile școlare, Inspectoratului Școlar al județului Prahova.

s

b 4


DIRECTOR EXECUTIV,

* r \ *                                    • *.                                                                                       1

Nicolae Popovici

Elaborat: Ion Chircu/sef S.S.A.E.E.B.L./precizări privind decontarea navetei cadrelor didactice si drepturi burse elevi ora 12,00/Pagina 1/1

COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA" PLOIEȘTI

Bl Str. Trei Ierarhi nr.10, 100010 8+40344 - 802070/802071email liccuza@qmail.com


NR. 655/01.04.2011


Către,

Primăria Ploiești

Serviciul buget-contabilitate

Având in vedere aprobarea Inspectoratului Școlar al județului Prahova pentru acordarea burselor pentru anul 2011, solicitam sa ne suplimentați bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2011 cu suma de 10 mii lei , la TITLUL X ALTE CHELTUIELI COD 59.01 «burse ».

Buget aprobat inițial: 11 mii lei, buget necesar 21 mii lei, de suplimentat 10 mii lei.


Administrator financiar,

EC. HOA


MINISTERUL EDUCAȚIEI CERCETĂRII TINERETULUI SI

SPORTULUI

i

COLEGIUL NATIONAL “NICH1TA STANESCU* Școala «aropeaa*

telefon 0040.244.599540; fax 0040.244.599541; e-tnail .contabilitate.lns@upcmail.ro

CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Prin prezenta va transmitem necesarul de cheltuieli pe anul 2011 la Titlul X Alte cheltuieli - burse, astfel:

ADMINISTRATOR FINANCIAR, EC.MARIN VASILICA


Buget aprobat j    Diferența de

!     suplimentat

Necesar an 2011

l

burse

17.000 lei              23.000 lei

40.000 lei       j

FROM :


FAX NO.
CF GRUP ȘCOLAR DE SERVICII SF APOSTOL ANDREI

PLOIEȘTI STR DEDITEL NR 4

NR^Z /      Io//


CĂTRE

SERVICIUL BUGET CONTABILITATE


Prin prezenta va comunicam suma de 24.4 MII lei reprezentând suma necesara de suplimentat bugetul la titlul X Alte cheltuieli BURSE;

BUGET APROBAT 20,60 MII lei

BUGET NECESAR 45 MII lei

NECESAR DE SUPLIMENTAT = 24,4 MU leiCONTABIL SEE
COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE” PLOIEȘTI

$tr.». Doja Nr.W T«UFax;03*M22.340 «-meii: contoetgcn-caragiate.ro •ee rata riatcnBcQythoa cornCĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Serviciul buget

Prin prezenta va rugam sa ne suplimentați, pe total buget la capitolul 59 „Burse”


PETRE


CONTABIL SEF, GRIGORE MARIA


IjKU-’ bU.AJM. bRV


PAbt 02


GRUPUL ȘCOLAR ADMINISTRATIV SI DE SERVICII „V.SLAVESCU" PLOIEȘTI

NR..tf$U 05/04/2011

CĂTRE,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL BUGET,ANALIZA ECONOMICA

t

Urmare la adresa nr. 1080/21 03 2011, transmisa unitatii noastre de către inspectară tu Școlar Prahova, prin care ne comunica numărul de burse de merit, performanta si studiu aprobat pentru elevii din unitatea noastra, si cuantumul acestora, cu valabilitate din 01 01 2011-31 12 2011,avand in vedere ca nr de burse sociale(de orfan si medicale) necesar este de 48, iar burse sociale pentru venit mic este de 2 , solicitam suplimentarea bugetului la Titlul X Alte cheltuieli-Burse cu suma de 23.000 lei

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
GRUPUL ȘCOLAR DE INDUSTRIE UȘOARA PLOIEȘTI

Sm Ml HA; BRAVII Nr. 249

Tefcîon/fax 0244545184

Nr. 194/O L04 JOII


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL BUCET-CONTABILITATE


Prin prwertta va comunicam;

necesarul de credite la burse elevi pentru anul 201 Ieste de 26 mii lei.Contabil sef.

Fc.Cramar Rvxandra Ioana
wosa QNI 3S


Secretar sef.


Mihaila Veronica


OJLdIStt'o
M :COLEGIUL TEHNIC L EDELEANU =L FAX NO. :0244573792

31 Mar. 2011 10:39AM PiCĂTRE,

PRIMĂRIA PLOIEȘTI,SER VICIU BUGET,FINANȚE

Va rugam sa ne aprobați suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituției noastre cu 7.000 lei RON la Titlu 59 Burse întrucât s-a majorat cuantumul burselor începând cu data de 1.01.2011.Menționam ca in prezent avem buget aprobat pentru Titlu 59 in suma de 7000 lei R0N,$uma care ne este suficienta doar pana in luna iunie 2011.


CONTABIL SEF, EC.VO1NEA DORINA

FROM :TNSOC


FAX NO. :552251


25 Mar. 2011 07:23


PiGRUP ȘCOLAR IND.TOMA N SOCOLESCU “

,STR. GH.GR.CANTACUZINO NR..328 TELEFON 0344100807;

nr.^£/


Către,


Primăria PloieștiPrin prezenta va rugam sa ne suplimentați bugetul la capitolul 59.01 -BURSE cu suma de 8.000 lei, deoarece începând cu 01.01.2011 cuantumul burselor de ajutor social pentru invatamant preuniversitar s-a majorat de la suma de 30 lei la suma de 50 lei , conform adresei nr. 1080 /21.03.2011 a Inspectoratului Școlar Prahova.

DIRECTOR,

PROF .AVRAME^

A7 fa/ ffx 1’2

■ I *

u *** ■l "5


CONTABIL SEF, CUTIERU SENJCACENTRUL FIN. SC. “PROF. N. SIMACHE “


PLOIEȘTI ,STR. MALU ROȘU ,NR. 102

TELEFON 0244537316; NR.

Către,

Primăria Ploiești

Prin prezenta va rugam sa ne suplimentați bugetul la capitolul 59.01 -BURSE cu suma de 65.500 Iei, deoarece incepand cu 01.01.2011 cuantumul burselor de ajutor social pentru invatamant primar -gimnazial s-a majorat de la suma de 30 lei la suma de 50 lei , conform adresei nr. 1080 /21.03.2011 a Inspectoratului Școlar Prahova .


CONTABIL SEF, STOICESCU ELENA

ȘCOALA CU CLS. I-VIII „GRIGORE MOISIL’ Ploiești, Str. Laurilor, 2A Tel./Fax: 0244.537200

grigore moisil2003(&'vahoo.com

Nr.:399/28.03.2011


Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Serviciul Buget, analiza economica


Prin prezenta va rugam sa ne suplimentați bugetul pe anul 2011, la titlul 59 “Burse”, cu suma de 17.500 lei. Menționam ca aceasta suma ne este necesara pentru a acoperi valoarea burselor sociale aprobate si acordate elevilor in urma majorării cuantumului acestora de la 30 lei la 50 lei conform adresei Inspectoratului Școlar Județean Prahova nr. 1080/20.03.2011.
ADM. FINANCIAR, Ec. Monica FroneCOLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU

PLOIEȘTI,B-DUL PETROLULUI NR. 14 NR.                'toV_________


CĂTRE,

PRIMĂRIA PLOIEȘTI,SERVICIU BUGET,FINANȚEVa rugam sa ne aprobați suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituției noastre cu 7.000 lei RON la Titlu 59 Burse întrucât s-a majorat cuantumul burselor incepand cu data de 1.01.2011.Menționam ca in prezent avem buget aprobat pentru Titlu 59 in suma de 7000 lei RON,suma care ne este suficienta doar pana in luna iunie 2011.CONTABIL SEF, EC.VOINEA DORINA

GRUPUL ȘCOLAR DE TRANSPORTURI

STR.VĂLENI NR. 144G PLOIEȘTI

TEL./FAX 0244,543641

Nr.                          ...........


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


SERVICIUL BUGET,ANALIZA ECONOMICA

«Având în vedere adresa nr. 1080/21.03.2011 transmisa de Inspectoratul Școlar Prahova și prevederile HG 558/1998 privind modificarea anexelor 1 și 2 la HG 445/1997 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenții și cursanții din învățământul de stat - cursuri de zi - vă rugăm să ne sprijiniți în suplimentarea bugetului anului 2011 la capitolul “Alte cheltuieli sociale” cu suma de 16.600 lei reprezentând cheltuieli cu bursele sociale.CONTABIL SEF, Ec. NEDELCU ELENA
Colegial         ** MooBCt” ~ Ptohțtî

Str. N. Iorțg ar. 7, CUI 2S45478 Tei/fiî: 0244/51%»

Email : liccuLj2009<£ va boo.com


CA1R.E, PRIMĂRIA PLOIEȘTI


>Umentaîi_bugetul de venituri si cheltuieli la capitolul 59.01 -de lS'OOffTei întrucât cuantumul bursei a fost majorat începând cu

Va rugam sa s burse cu suma 01.01.2011.CONTABIL SEF, VICTORIA GRECU

Td WtO^QT TT02 TQ "uay'GN Xdd


OIDOObQad’On : MOdd


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

 • C.F. - ȘCOALA CU CLASELE LVIII MIHAIEMINESCU PLOIEȘTI, B-DUL. BUCUREȘTI, NR. 25 A

TEL. 0244/577588

FAX. 0244/573847

COD FISCAL 9467990


Nr. 435/25.03.2011


CĂTRE,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL BUGET, CONTRACTE, ÎMPRUMUTURI.

Având în vedere majorarea cuantumului la bursele școlare de la 30 lei la 50 lei, și creșterea nr.de burse față de 2010, solicităm suplimentarea bugetului la Titlul X”Alte cheltuieli”, art.59.01”burse” cu suma de 55.650 lei respectiv:

Buget aprobat prin HCL 50/11.02.2011

= 35.400 lei;

= 91.050 lei;


= 55.650 lei.


Buget necesar pentru 2011

Necesar de suplimentat

Menționăm că nr.total de burse solicitate de școli este de 187 din care : la


litera a) = 45 burse ; b) = 141 burse și d)


Administrator financiar,  Panaitețs/u Steliana 2W


ȘCOALA GEORGE EMIL PALADE PLOIEȘTI ALEEA GODEANU, NR.4

TELEFON /FAX 0244-554550

NR. 5-?/ din 25.03.2011


CĂTRE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Urmare adresei nr.1080/20.03.2011 a Inspectoratului Scoelar Prahova prin care ni se comunica cuantumul de 50 lei la burse sociale va rugam sa aprobați suplimentarea cu 28 mii lei la capitolul 65.02 “Invatamanf’titlui 59.02 “Burse sociale”.

La fundamentarea bugetului inițial a fost luat in considerare cuantumul de 30 lei.


CONTABIL SEF,


GHIORLAN CONSTANTA


COLEGIUL “SPIRU HARET”

str. CONSTRUCTORILOR, nr. 8,

PLOIEȘTI, PRAHOVA

CF: 2844677

TEL 512161/512158

NRjoflfr 729.032011


CĂTRE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Prin prezenta va rugam sa ne aprobați suplimentarea bugetului pe anul 2011 la Titlu X-“Alte cheltuieli” Art. 59.1 -”Burse” - cu suma de 15.000 lei.

CONTABIL SEF, Ec. Adela ILIE


LICEUL DE ARTA “CARMEN SYLVA” PLODEȘTI


STR. BOBALNA NR 44 NrCÂTR&,

PRIMĂRIA PLOIEȘTI

Ținând cont de modificarea cuantumurile lunare ale burselor, va rugam sa rectificat! bugetul pe anul 2011 la Titlul 59-“ Alte cheltuieli” art 59.01 -“Burse" după cum urmeaza:


 • - buget aprobat 2011

 • - buget necesar 2011

 • - buget de suplimentat


-27 mii lei

 • - 50 mii lei

 • - 23 mii lei


V a mulțumim

* □ •


D1R ProfJTeCONTABIL SEF,


Ec. Manuela Cristache

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI

B-DUL INDEPENDENTEI NR. 8CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL

Prin prezenta va rugam sa ne suplimentați Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 cu suma de 10.000 lei la Titlul X - Alte cheltuieli - deoarece numărul de elevi care beneficiază de burse sociale a crescut.


Director^ zi

Prof.Taga Gabriel ; - ~. *                                  u 1

r

V

%

b • s

*.


ir* \

A-

I)Contabil sef,

Ec.Malacescu Mihaela