Hotărârea nr. 127/2011

Hotãrârea nr. 127 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiesti pe anul 2011

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOT ARARE A NR. 127 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de Motive a veceprimarului municipiului Ploiești Dumitru Cristian si a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Gheorghe Sîrbu și Radu Mateescu, precum si Raportul de Specialitate al Politiei Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2011;

In conformitate cu prevederile legii nr.286/28.12.2010- privind bugetul de stat pe anul 2011 a legii nr.287/28.12.2010 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2010;

In baza legii nr. 155/2010 de infiintare a Politiei Locale Ploiești si a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Conform Legii nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata;

Ținând cont de prevederile art.28 si 29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor- cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, actualizata;

In temeiul Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36, alin.4, litera a) si art. 45, alin.2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Locale a municipiului Ploiești pe anul 2011, conform anexelor nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 -

Serviciul Public Politia Locala a municipiului Ploiești si Direcția

Management Financiar-Contabil, Contracte va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 - Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achizitii-Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședință, Gheorghe Sîrby ol


- ►

. *

l -u l \                  •

\ \ •. *

V \\> Contrasemnează Secretar,

■.A                                T 7    ’

' - \\   Oana Cristina Iahdb

0
JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

Instituția publică:POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


Anexa nr.1


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


mii lei____________________Venituri proprii Subvenții pentru instituții publice


33.10.08

43.10.09


TOTAL VENITURI - din care:


Veniturile secțiunii de funcționare Veniturile secțiunii de dezvoltare


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)


CHEL TUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)


Salarii de baza_________________

Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri______________________

Ore suplimentare_____________

Fond de premii_______________

Prima de vacanta


01______

10_____

10.01

10.01.01

10.01.05

10.01.06

10.01.07

10.01.08

10.01.09


h.


Buget inițial 2011

Politia Comunitar a cf. HCL nr.41/2011


72,20

943,60

1.015,80

1.015,80


1.015,80


1.015,80

1.015,80

654,50

483,00

431,00


27,00


Influente


33,39 -198,09 -164,70 -164,70


-164,70


-164,70 -164,70

-2,67

-1,34

-0,14


-0,56


Buget final 2011 Politia Comuni tara


105,59

745,51

851,10

851,10


851,10

851,10

651,83

481,66

430,86


26,44


Execuție Politia

Comunit ara 31,03,201

1


 • 105.59

 • 943.60

1.049,19


851,09 51,09

651,82

481,65

430,86


26,43


Buget inițial 2011 Politia Locala cf.

HCL nr.94/201 1


363,00

 • 7.433.40

7.796.40

6.948,15

848,25


7.796,40


271,00


Influente


-33,39 198,09 164,70


164,70


148,48

148,48

2,67

1,34

0,14


Propunere buget 2011 Politia Locala


329,61

7.631,49

7.961,10

7096,63

864,47


7.961,10


7.096,63 7.096,63 4.274,17

3.323,34


Total general buget Politia Comunitar a+Politia Locala


435,20 8.377,00 8.812,20 7.947,73

864,47

0,00


8.812,20

7.947,73

7.947,73

4.926,00

3.805,00Ut/


Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unltatii

10.01.12

20,00

20,00

20,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

3,00

3,00

3,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

25,00

-0,64

24,36

24,36

132,00

0,64

132,64

157,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

0,00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0,00

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

171,50

-1,33

170,17

170,17

949,50

1,33

950,83

1.121,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

124,00

-0,63

123,37

123,37

682,00

0,63

682,63

806,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3,00

-0,06

2,94

2,94

16,00

0,06

16,06

19,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

31,00

-0,40

30,60

30,60

172,00

0,40

172,40

203,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,80

-0,09

1,71

1,71

11,20

0,09

11,29

13,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

5,30

-0,11

5,19

5,19

13,00

0,11

13,11

18,30

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6,40

-0,04

6,36

6,36

55,30

0,04

55,34

61,70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

361,30

-162,03

199,27

199,27

2.676,65

145,81

2.822,46

3.021,73

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

347,30

-191,40

187,35

187,35

1.030,30

156,33

1.186,63

1.373,98

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

0,00

2,00

2,00

28,40

28,40

30,40

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2,00

-0,01

1,99

1,99

7,50

0,01

7,51

9,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

36,00

-5,91

30,09

30,09

80,00

5,91

85,91

116,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

3,80

-0,17

3,63

3,63

10,00

0,17

10,17

13,80

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

42,00

-14,82

27,18

27,18

126,00

14,82

140,82

168,00

Piese de schimb

20.01.06

2,00

-0,05

1,95

1,95

79,40

14,05

93,45

95,40

Transport

20.01.07

0,00

W

' 0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

41,00

-38,02

34,44

34,44

123,00

38,02

161,02

195,46

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,00

-0,02

2,98

2,98

100,00

4,02

104,02

■-J___ \

.107,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

215,50

-132,40

83,09

83,09

476,00

79,33

555,33

638,42

Reparații curente

20.02

0,00

158,00

5,00

163,00

163,001

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

o,oo

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.0J

20.05

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

C e rcet a re-d ez vo 11 a re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

Protecția muncii

20.14

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări

20.19

Reabilitare infrastructura program Inundații pentru autoritati publice l<

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 2(

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+2I

20.30

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

568,50

54,00

622,50

622,50

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68,50

54,00

122,50

122,50

0,00

31,60

113,40

145,00

145,00

0,00

31,60

113,40

145,00

145,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

6,00

6,00

2,00

-0,16

1,84

1,84

12,40

0,16

12,56

14,40

0,00

241,00

-185,00

56,00

56,00

0,00

67,00

67,00

67,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U,00

; > 0,00

12,00

-1,92

10,08

10,08

561,85

1,92

.$63;77

’ '              1 X 1               *

..." £73,85

0,00

- ; 0,00.

■ '^0

0,00

3,15

■ » : ! I ■ i;

'5    3,15

y 3,15

12,00

-1,92

10,08

10,08

30,00

1,9?

>■ \ 31,92:

y \ 4?»00

0,00

s

„ 0,00

0,00

I

'C.CO

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare_____________________

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


20.30.30


TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)______________________

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)


Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate


30_____

30.01 30.01.01

30.01.02


Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+3(130.02


Dobânzi aferente datoriei publice externe directe______________________

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite___________________________________________________________________

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumul Dobânzi aferente datoriei publice externe locale


30.02.01


30.02.02Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)


Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur___________

Dobanda datorata trezoreriei statului____________________________

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului_________________________________________________________________

Dobânzi la opeatiunile de leasing


30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03


30.03.04


30.03.05


TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)


Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif_____

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili_____________________________________

Alte subvenții

______»... ________


40__

40.03


40.20
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)_________

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale


40.30

50__

50.04


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI Transferuri curente (cod


Transferuri către instituții publice

t____L._________________________________________________________________________________________________________

Acțiuni de sanatate________________________________________________

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului___________________________________________

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap___________________________________

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de


51_____

51.01 51.01.01

51.01.03


51.01.14


51.01.15


51.01.24


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00


0,00


Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului_____________

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social___________________________________________

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistentă medico-sociale

- 1 *

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

1 ____________


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02) A. Transferuri interne


(cod 55.01.18)


51.01.39


51.01.46


51.01.49


51.01.50


55____

55.01

55.01.18


B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) d 55.02


Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate


TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)


Ajutoare sociale in numerar__________________

Ajutoare sociale in natura_____________________

Tichete de cresa____________________________

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

Burse____________________________________________________

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale__________

Asociații si fundații___________________________________________________

Susținerea cultelor_______________________________________________

Contribuții la salarizarea personalului neclerical____________________

Despăgubiri civile_________________________________________________

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural________________________

Sume aferente plății creanțelor salariale___________________________

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)


TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30) împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate Alte imprumuturi55.02.01

55.02.04

57_____

57.02

57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04


59__

59.01 59.02

 • 59.11

 • 59.12

59.15

59.17

59.22

59.25

59.30

79


80__

80.03

80.30


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00


0,00


0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


81_____

81.01

81.01.01

81.01.02

81.01.05

81.01.06

81.02

81.02.01

81.02.02

81.02.05

84_____

85.01
Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursări de credite externe din fondul de garantare____________

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe


Rambursări de credite interne garantate____________________

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne___________

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)


Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale______________________

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate_________________________________________________

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate______________________________

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

■ «

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate____________________________________

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate________________

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate______________________

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

— *

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)________

A. Transferuri interne_________(cod 55.01.03+55.01.08 la

Programe cu finanțare rambursabila

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă


Programe ISPA_______________________________________

Programe SAPARD________________________________

Investiții ale agenților economici cu capital de stat


864,47

0,00

0,00

0,00


Programe de dezvoltare

55.01.13

0,00

0,00

0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0,00

0,00

0,00

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunit;

55.01.42

0,00

0,00

0,00

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

56

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

J                                J                                  '                                                                         ..... .......... ....

56.01.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

J                                    J                                      '                                                                                                                                                   .......... .    .

56.02.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

J                          J                            /

56.03.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

>                          J                            /

56.04.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

J                        J                         /

56.05.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.07.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

0,00

0,00

0,00

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

»                          J                            /

56.08.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

0,00

0,00

\ 0,00

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

0,00

0, 0&

0,00

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0,00

0,00

-

/

0,00

-■?              3      1

0,00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

0,00

________

0,00

0,00

|Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

0,00

0,00

0,00

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

0,00

0,00

0,00

Mecanismul financiar SEE

56.17

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

0,00

0,00

0,00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

848,25

16,22

864,47

864,47

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

848,25

16,22

864,47

864,47

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

848,25

16,22

864,47

864,47

Construcții

J

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

161,25

75,90

237,15

237,15

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

687,00

-59,68

627,32

627,32

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

0,00

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0,00

0,00

0,00
POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Investiții an 2011

 • I. INVESTIȚII NOI

1. AUTOSPECIALE - DOTATE CU RAMPA LUMINOASA SI STATIE MOBILA DE EMISIE RECEPȚIE - 3 BUCĂȚI

I. INFORMAȚII FINANCIARE

 • 1. Valoarea totala a proiectului - 237.150 lei

 • 2. Creditele de angajament - 237.150 lei

 • 3. Creditele bugetare - 237.150 lei

 • 4. graficul de finanțare - trim II

 • 5. Analiza cost - beneficiu

Achiziționarea pentru anul 2011 , a minimum trei autovehicule care sa fie dotate cu rampa luminoasa si stafie mobile emisie-receptie este necesara pentru asigurarea desfășurării in condiții optime a activitatii de asigurare a ordinii si liniștii publice, a pazei bunurilor, a activitatii in domeniul circulației pe drumurile publice ,disciplinei in contructii si afîsajul stadal, protecția mediului, activitatea comerciala si evidenta persoanelor ( activitatile operative ale instituției).

In acest moment, patru dintre autovehiculele preluate de la Politia Comunitara Ploiești, au fost casate ca urmare a inventarierii generale a patrimoniului desfasurata in perioada 01.10-2010-31.10.2010 , ceea ce impune asigurarea din timp a parcului auto cu mașini noi, cu costuri reduse de utilizare si intretinere.

Calculul a fost efectuat prin consultarea paginilor de internet a dealerilor de autoturismesi avand in vedere dotarea corespunzătoare cu statii emisie-receptie si rampe luminoase.

 • 6. Costurile de funcționare si intretinere după punerea in funcțiune, vor fi cele specifice vehiculelor, respectiv cheltuieli cu carburanții, spălătorie, revizii si asigurare. In ce privesc cheltuielile cu piesele auto, acestea vor fi mult diminuate, intru-cat vehiculele vor fi noi si beneficiază si de garanția producătorului.

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Anexa nr.2


LISTA

poziția alte cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de bunuri____________________

repartizate 2011__________________________

LEI

Nr. Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

UM

Clasif. Bug.

Cantitate

Valoare inițiala

Influente

Valoare 1 finala

I

INVESTIȚII NOI

1.

Statii emisie-receptie portabile compatibile cu frecventa

TETRA

buc

71.01.30

40

192.000

0

192.000

2.

Autospeciale

buc.

71.01.02

3

161.250

+75.900

237.150

3.

Proiectare, avizare si execuție reabilitare parțiala clădire sediu

buc.

71.01.30

1

200.000

0

200.000

4.

Kit transport persoane

buc.

71.01.30

2

20.000

0

20.000

5.

Pistol Glock 19(letal)

buc.

71.01.30

50

150.000

-47.700

102.300


L

6.

Pistol Glock

19T(neletal)

buc.

71.01.30

20

60.000

-11.980

48.020

II

INVESTIȚII IN CONTINUARE

7.

"Proiect si execuție instalație de incalzire sediu"

buc.

71.01.30

1

65.000

0

65.000

Total investiții pe anul 2011

848.250

+16.220

864.470Director Genfoaiy'^'lijx VaidaA’


Sef Serv. Financ.-IonescuII .INFORMAȚII NEFINANCIARE

X \ ?

V                      * '-i L--j

 • a) Strategia in domeniul investițiilor

Achiziționarea pentru anul 2011 , a trei autoturisme in valoare totala de 237.150 lei este necesara pentru menținerea parcului auto al instituției in condiții optime de funcționare, pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii operative a instituției.

 • b) Descrierea proiectului - autovehicule de culoare alba, inscripționate „Politia Locala Ploiești”, dotate cu rampa luminoasa si statie mobila emisie-receptie.

 • c)stadiul fizic al obiectivelor nu este cazul.

  Diredtor General, Vaida Adrian

  f * POLITIA ș LOCALĂ A O i MUNICIPIULUI * fc, PLOIEȘTI JJ

  Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI POLITIA LOCALA PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Politiei Locale Ploiești

In conformitate cu prevederile legii nr.286/28.12.2010- privind bugetul de stat pe anul 2011 a legii nr.287/28.12.2010- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 , a Hotărârii Consiliului Local nr.7/2011 privind infîintarea, organizarea si funcționarea Politiei Locale a municipiului Ploiești si a Hotărârii Consiliului Local nr.94/2011 , care prevedea in Raportul de specialitate următoarele : < La rectificarea bugetara din luna aprilie 2011 prevederea bugetara neutilizata de Politia Comunitara va fi preluata in bugetul Politiei Locale >, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Politiei Locale a municipiului Ploiești.

Politia Locala a municipiului Ploiești s-a infîntat in baza Legii nr. 155/2010 si a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regumanetului cadru de organizare si funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin preluarea patrimoniului Politiei Comunitare Ploiești.

Activitatea Politiei Locale a municipiului Ploiești este structurata astfel:

 • - Structura de ordine si liniște publica si paza a bunurilor

 • - Structura din domeniul circulației pe drumurile publice

 • -  Structura de disciplina in construcții si afîsaj stradal

 • - Structura de protecție a mediului

 • - Structura de activitate comerciala

 • - Structura cu atribuții pe linie de evidenta a persoanelor

Proiectul de buget privind veniturile si cheltuielile pe anul 2011 al Politiei Locale Ploiești este structurat astfel:

■k


’Z

/    4

. f

■b f / J r f

. t'-î <■■'

4 O

11 t'ri i V‘"‘■' ■ i\ ,-. c :

1 \ •


>■ r>.

\£LV

J

/


(I


*1


-

*■»’ sl fi?* ij J-'J


* £

.? K-

|( . • b b


’i >T

ț*


.>

b

> ’      -ț

■: •  •        ’i ' ’


■l t


•b


b,


I.-Venituri totale: 7.961,10 m“ lei                       X A

X.

4


rb

• -« b '

•k i

I-

t


Din care: - venituri din activitate autofinantata = 329,61 mii lei \

-«-I. .

- venituri din subvenții = 7.631,49 mii lei

IL-Cheltuieli totale : 7.961,10 mii lei

Din care:

 • - Cheltuieli de personal = 4.274,17 mii lei

 • - Bunuri si servicii = 2.822,46 mii lei

 • - Cheltuieli de capital = 864,47 mii lei

I. Venituri totale

Prevederea bugetara pentru veniturile proprii ale instituției a fost diminuata cu suma de 33,39 mii lei datorita faptului ca preluarea contractelor de prestări servicii paza la Politia Locala s-a efectuat incepand cu data de 01.03.2011 , iar veniturile lunii februarie au fost incasate in luna martie in contul Politiei Comunitare.Subvenția a fost majorata cu suma de 198,09 mii lei, prin preluarea ei de la Politia Comunitara .

IL-Cheltuieli totale:

Suma totala a prevederii bugetare reprezentând cheltuieli preluate din bugetul Politiei Comunitare este de 164,70 mii lei , din care 145,81 mii lei au fost distribuiti pentru cheltuieli cu bunuri si servicii , iar 16,22 mii lei pentru cheltuieli de capital

Cheltuieli de personal

“Cheltuielile de personal” ale Politiei Locale au fost majorate cu suma de 2,67 mii lei prin preluarea lor din bugetul Politiei Comunitare.

Cheltuieli materiale

“Bunurile si serviciile “ au fost majorate cu suma de 145,81 mii prin preluarea prevederii bugetare a Politiei Comunitare . Deasemenea , au avut loc reașezări intre articolele bugetare , astfel:

 • - A fost majorata prevederea       bugetara pentru articolul “Piese

de schimb 44 cu suma de 14 mii lei, suma necesara pentru achiziția pieselor de schimb necesare întreținerii parcului auto al instituției;

 • - A fost majorata prevederea bugetara pentru articolul “Alte obiecte de,

inventar “ cu suma de 54 mii lei;                                      '

 • - A fost majorata prevederea bugetara pentru articolul “Deplasări interne, detasari, transferau “ cu suma de 113,40 mii lei, necesara școlarizării a 20 polițiști locali ( conform programărilor effectuate de Ministerul Administrației si Internelor la centru de școlarizare de la Constanta ), suma transferata de la articolul “Pregătire profesionala44, unde prevederea inițiala a fost diminuata cu suma de 185 mii lei ;

Cheltuieli de capital

“Cheltuielile de capital44 au fost majorate cu suma de 16,22 mii lei, astfel:

La obiectivul de investiții “Autospeciale 44 prevederea bugetara inițial a fost majorata cu suma de 75,90 mii lei suma diminuata de la poziția nr 5 ( Pistol Glock 19 letal) si poziția nr. 6 ( Pistol Glock 19T neletal) din lista de investiții a bugetului inițial.

Evoluția bugetelor celor doua instituții (Politia Comunitara si Politia Locala) sunt prezentate in tabelul de mai jos:

- Mii lei -

Denumire indicatori

Buget aprobat conform HCL nr.41/201

1 al Politiei Comunita re Ploiești

Influent e +/-Politia Comuni tara

Propun ere buget Politia Comuni tara

Buget aprobat conform

HCL

nr.94/201

1 al Politiei Locale Ploiești

Influente +/-buget Politia Locala Ploiești

Total propunere buget Politia Locala Ploiești an 2011

Total general buget Politia Comunitara Ploiesti+ Politia Locala Ploiești

1

2

3

4(2+3)

5

6

7 (5+6)

8 (4+7)

Total venituri

1.015,80

-164,70

851,10

7.796,40

+164,70

7.961,10

8812,20

Venituri proprii

72,20

+33,39

105,59

363,00

-33,39

329,61

435,20

Subvenții

943,60

-198,09

745,51

7.433,40

+198,09

7.631,49

8377,00

......-'■. -■'J- '                        ,

Total cheltuieli

1.015,80

-164,70

851,10

7.796,40

+164,70

7.961,10

8.812,20

? ■■

Total cheltuieli de personal

654,50

-2,67

651,83

4.271,50

2,67

4.274,17

- ■

4;926,00

'• r

t

-      r                ’

Cheltuieli cu bunuri si servicii

361,30

-162,03

199,27

2.676,65

145,81

2.822,46

3.021,73

Cheltuieli de capital

0

0

0

848,25

16,22

864,47

864,47

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR  Vaida^ A
SEF SERV. FINANC.-CONTAB.,Vizat, Direcția Management Financiar-Contabil, Contracte,


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Politiei Locale a municipiului Ploiești

In conformitate cu prevederile legii nr.286/28.12.2010- privind bugetul de stat pe anul 2011 a legii nr.287/28.12.2010- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 , a Hotărârii Consiliului Local nr.7/2011 privind înființarea, organizarea si funcționarea Politiei Locale a municipiului Ploiești si a Hotărârii Consiliului Local nr.94/2011 , care prevedea in Raportul de specialitate următoarele : < La rectificarea bugetara din luna aprilie 2011 prevederea bugetara neutilizata de Politia Comunitara va fi preluata in bugetul Politiei Locale >, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, al Politiei Locale a municipiului Ploiești.

Politia Locala a municipiului Ploiești s-a infiintat in baza Legii nr. 155/2010 si a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regumanetului cadru de organizare si funcționare a politiei locale ca serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Activitatea Politiei Locale a municipiului Ploiești este structurata astfel:

 • - Structura de ordine si liniște publica si paza a bunurilor

 • - Structura din domeniul circulației pe drumurile publice

 • - Structura de disciplina in construcții si afisaj stradal

 • - Structura de protecție a mediului

 • - Structura de activitate comerciala

 • - Structura cu atribuții pe linie de evidenta a persoanelor

Politia Locala a municipiului Ploiești aplica sancțiuni contravenționale prevăzute de legi, ordonanțe, hotarari de guvern si hotarari ale consiliului local. Când sesizează existenta unor infracțiuni flagrante, polițiștii locali iau masuri in vederea conservării locului faptei, asigura paza bunurilor, identificarea potențialilor martori, anunța organele de politie sau, după caz, insoteste făptuitorul la politie in vederea demarării primelor cercetări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Politiei Locale a municipiului Ploiești se estimează la suma de 7.977,32 mii lei , din care venituri din activitatea autofinantata in suma de 329,61 mii lei si venituri din subvenții in suma de

7.631.49 mii lei.


«•


"‘X

■) ’ *

V/

• 4

*4

4 ►


In structura cheltuielile proiectului de buget se prezintă astfel -Cheltuieli de personal             =4.274,17 mii lei

 • - Bunuri si servicii                  = 2.822,46 mii lei

 • - Cheltuieli de capital             = 864,47 mii lei

  -./ *

  h

  i

  • V

  *, *' •


Fata de aspectele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.


CONSILIERI Nicoleta Cătălină Bo


Radu Mateescu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Ploiești pe anul 2011

și a emis: