Hotărârea nr. 126/2011

Hotãrârea nr. 126 privind aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, bugetului institutiilor si activitãtilor finantate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local- Administratia Domeniului Public si Privat- Administratia Parcului Memorial Constantin Stere- Administratia Serviciilor Sociale Comunitare- Casa de Cultura Ploiesti- Centrul de Transfuzie Sanguinã- Clubul Sportiv Municipal- Colegiul Economic Virgil Madgearu- Colegiul National Al. I. Cuza- Colegiul National I.L. Caragiale- Colegiul National Jean Monnet- Colegiul National Mihai Viteazul- Colegiul Spiru Haret- Colegiul Tehnic Elie Radu- Colegiul Tehnic Lazãr Edeleanu- Filarmonica Paul Constantinescu- Grãdinita nr. 28- Grup Scolar Administrativ si de Servicii Victor Slãvescu- Grup Scolar de Servicii Sf. Apostol Andrei- Grup Scolar Industrial 1 Mai- Grup Scolar Industrial Energetic- Grup Scolar Industrial Petrol Teleajen- Grup Scolar Industrial Toma N. Socolescu- Grup Scolar Industrie Usoarã- Grup Scolar Transport Auto- Liceul de Artã- Liceul Teoretic Nichita Stãnescu- Oficiul Public Proiect- Politia Comunitarã- Primăria Municipiului Ploieştio Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7- Scoala cu clasele I-VIII George Emil Palade- Scoala cu clasele I-VIII Grigore Moisil- Scoala cu clasele I-VIII Mihai Eminescu- Scoala cu clasele I-VIII Nicolae Simache- Serviciul Public Finante Locale- Serviciul Public Local de Evidentã a Persoanelor- Spitalul de Boli Infectioase- Spitalul Municipal Ploiesti- Teatrul Toma Caragiu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 126


privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri ~ proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern .si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri: Bozianu Cătălină, Iancu Ion, Radu Mateescu, Popa Constantin, Gheorghe Sarbu si Raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local, bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri proprii;

având în vedere prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2010, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții pe anul 2010, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 3Aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 4Aprobă contul de execuție al bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local pe anul 2010, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 5Aprobă contul de execuție al bugetului creditului intern pe anul 2010, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 6Aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 7Aprobă conturile de execuție pe anul 2010 ale ordonatorilor de credite astfel:

 • -  Primăria Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 7

 • -  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform Anexei nr. 8

 • -  Politia Comunitară, conform Anexei nr. 9

 • -  Casa de Cultură”I.L.Caragiale”,conform Anexei nr. 10

 • -  Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 12

 • -  Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 13

 • -  Administrația Parcului „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 14

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 15

 • -  Oficiul Public Proiect, conform Anexei nr. 16

 • -  Administrația Domeniului Public si Privat, conform Anexei nr. 17

 • -  Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 18

 • -  Centrul de Transfuzie Sanguină, conform Anexei nr. 19

 • -  Școala nr. 8 Grigore Moisil, conform Anexei nr. 20

 • -  Școala nr. 15 Mihai Eminescu, conform Anexei nr. 21

 • -  Centrul Financiar Grădiniță Nr. 28, conform Anexei nr. 22

 • -  Centrul Financiar Nicolae Simache, conform Anexei nr.23

 • -  Centru Financiar al Grupului Școlar de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 24

 • -  Colegiul National I.L.Caragiale, conform Anexei nr. 25

 • -  Colegiul National Mihai Viteazul, conform Anexei nr. 26

 • -  Liceul Nichita Stănescu, conform Anexei nr. 27

 • -  Liceul Al. I .Cuza, conform Anexei nr. 28

 • -  Liceul de Arta, conform Anexei nr. 29

 • -  Liceul Pedagogic, conform Anexei nr. 30

 • -  Grupul Școlar Administrativ si de Servicii, conform Anexei nr. 31

 • -  Colegiul Economic Virgil Madgearu, conform Anexei nr. 32

 • -  Colegiul Spiru Haret, conform Anexei nr. 3 3

 • -  Grup Școlar Toma Socolescu, conform Anexei nr. 34

 • -  Grup Școlar 1 Mai, conform Anexei 35

 • -  Grup Școlar Industrie Ușoară, conform Anexei nr. 36

 • -  Liceul Petrol-Teleajen, conform Anexei nr. 37

 • -  Școala cu cls. I - VIII G.E. Palade Ploiești, conform Anexei nr. 38

 • -  Grup Școlar Transport Auto, conform Anexei nr. 39

 • -  Colegiul Lazăr Edeleanu, conform Anexei nr. 40

 • -  Colegiul Tehnic Elie Radu, conform Anexei nr. 41

 • -  Spitalul de Boli Infectioase Ploiești, conform Anexei nr. 42

 • -  Spitalul Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 43

Art. 7 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 8 Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios , Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședință, Gheorghe Sîrbu
* A Contrasemnează Sedretar, ... Oana Cristina Iacob î? \\

l r

T
JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activitatilor finanțate integral din venituri proprii,bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 57 -pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și supun spre aprobare consiliilor locale conturile anuale de execuție în structura următoare :

la venituri: prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăți efectuate.

Potrivit art 63, alin (4), lit. b din Legea nr. 215/2001 republicata , legea administrației publice locale - primarul întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL


f*


’s V

■■■4

■j

>


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activitatilor finanțate integral din venituri proprii, bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

în anul 2010, bugetul local al municipiului Ploiești, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, venituri proprii si subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local au fost elaborate , fundamentate, aprobate și respectiv rectificate în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009- Legea bugetului de stat pe anul 2009 și Legea nr. 273/2006 -Legea privind finanțele publice locale, cu toate modificările și completările ulterioare.

Execuția de casă a bugetelor menționate mai sus se efectuează prin unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, evidențiindu-se în conturi distincte.

Trimestrial și anual ordonatorii de credite întocmesc situații financiare asupra execuției bugetare și conturi de execuție care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice.

în conformitate cu art. 57, alinți) din Legea nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare consiliilor locale, conturile anuale de execuție a bugetelor, în structura următoare :

 • a)       la venituri : prevederi bugetare inițiale ; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

 • b)       la cheltuieli: credite bugetare inițiale ; credite bugetare definitive ; plăți efectuate.

Astfel veniturile bugetului local, în anul 2010( Anexa nr. 1), au fost în sumă de 425.143.898,10 lei , procentul de realizare fiind de 82,42 %. în structură veniturile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 276.841.015,80 lei, cu un procent de realizare de 98,82%;

 • -  surse de la bugetul de stat în sumă de 171.230.698,09 lei, cu un procent de realizare de 99,98%;

subvenții de la bugetul de stat în sumă de 40.906.393,29 lei, cu un procent de realizare de 34,57%;Ț;,

transferuri voluntare, altele decât subvențiile in suma de l K^02,49 JeV‘Ț


cu un procent de realizare 30,70%;


1

i.


4

S

în funcție de încasările la bugetul local, cheltuielile au fost re^g^te înx sumă de 409.572.213,27 lei, procentul de realizare fiind de 79,40%. Înlîtructură cheltuielile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  autorități executive în sumă de 15.624.112,47 lei, cu un procent de realizare de 95,22%;

 • -  alte servicii publice generale în sumă de 15.921.030,16 lei, cu un procent de realizare de 65,44%;

 • -  tranzacții privind datoria publica si împrumuturi in suma de 4.795.096,12 lei, cu un procent de realizare de 96,31 %;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 8.371.493,35 lei, cu un procent de realizare 96,97%;

 • -  învățământ în sumă de 131.477.980,79 lei, cu un procent de realizare de 95,91%;

 • -  sănătate în sumă de 4.293.258,30 lei, cu un procent de realizare de 81,00%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 26.793.180,39 lei, cu un procent de realizare de 80,98%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 27.534.664,31 lei, cu un procent de realizare de 96,92%;

 • -  locuințe , servicii și dezvoltare publică în sumă de 35.339.836,94 lei, cu un procent de realizare de 84,26%;

 • -  protecția mediului în sumă de 50.033.967,49 lei, cu un procent de realizare de 45,53%;

 • -  combustibili și energie în sumă de 41.926.296,34 lei, cu un procent de realizare de 99,59%;

 • -  transporturi în sumă de 47.461.296,61 lei, cu un procent de realizare de 74,53%;

Veniturile instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, în anul 2010 ( Anexa nr. 2), au fost realizate în sumă de 76.353.571,00 lei, procentul de realizare fiind de 88,39%. în structură veniturile au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 19.700.928,00 lei, cu un procent de realizare de 98,97 %;

 • -  subvenții de la bugetul local în sumă de 56.227.549,00 lei, cu un procent de realizare de 85,84%;

 • -  donații și sponsorizări în sumă de 425.094 lei, cu un procent de realizare de 43,50%.

Proporțional cu veniturile încasate, cheltuielile instituțiilor publice finanțate

parțial sau integral din bugetul local s-au realizat în sumă de 73.920.351^0; procentul de realizare fiind de 85,57%. în structură cheltuielile au fost realii astfel:


 • -  alte servicii publice generale în sumă de 1.681.553 lei, cu un procent realizare de 93,57%;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 10.590.987 lei; cu un

p                                  ■' •

procent de realizare de 98,53%;

învățământ în sumă de 8.817.691 lei, cu un procent de realizare de 73,86%;

 • -  sanatate, in suma de 1.081.463 lei, cu un procent de realizare de 67,29%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 18.979.863 lei, cu un procent de realizare de 81,52%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 10.912.662 lei, cu un procent de realizare de 97,93%;

 • -  locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă de 21.856.132 lei, cu un procent de realizare de 84,87%;

Inregistrandu-se un excedent de 2.433.220,00 lei.

Veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2010 (Anexa nr. 3) s-au situat la nivelul de 3.817.086 lei, cu un procent de realizare de 35,53% și au fost structurate astfel:

 • -  fonduri de la Uniunea Europeană pentru proiecte cu finanțare directă și fonduri structurale în sumă de 1.052.127 lei;

 • -  surse de la bugetul local în sumă de 2.764.959 lei.

în anul 2010 au fost încasate granturi de la Uniunea Europeană prin care Municipiul Ploiești a recuperat o serie de costuri efectuate în cadrul unor proiecte derulate în anii precedenți; aceste sume au fost stabilite de Comisia Europeană și au depășit prevederile bugetare cu 196%.

în același timp, veniturile din surse de la bugetul local s-au situat la nivelul de 26,62% față de prevederi.

Cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2010 (Anexa nr. 3) s-au realizat în sumă de 3.878.145 lei angajamente legale, respectiv 2.975.292 lei plăți efectuate - procent de realizare 27,70%.

Diferența între prevederi și realizări, atât la venituri cât și la cheltuieli, o reprezintă sumele alocate proiectelor din cadrul PID, a căror derulare s-a amânat pentru trimestrul IV al anului 2010, din cauza unor aspecte procedurale legate de definitivarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești -Prahova.

Bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local al municipiului Ploiești în anul 2010 s-a constituit in suma de 13.560.860,00 lei( Anexa nr. 4) si a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/26.02.2010 fiind compus din fond de rulment in suma de 13.229.040,00 lei, depozite speciale pentru constructructii de locuințe 331.820,00 lei.

Venitul realizat in cursul anului 2010 a fost de 37.234,00 lei reprezentând dobanda cont curent.

/ i *

ț / ji •....

■ l

-'■■J


Cheltuielile efectuate din fondul de rulment in anul 2009 iaU fost in sume de 8.600.328,00 lei, cu un procent de realizare de 63,42%\£pijid aferente; capitolului” transporturi”.                                                     ; *


“ * . *■

Cheltuielile bugetului creditului intern in anul 2010(Anexa nr. 5) s-au realizat in suma de 35.162.858,00 lei, cu un procent de realizare de 67,53 % reprezentând trageri aferente creditului B.C.R.

In structura cheltuielile au fost realizate astfel:

 • - invatamant in suma de 3.385.555,00 lei, cu un procent de realizare de 96,67%;

 • - sanatate in suma de 2.676.947,00 lei, cu un procent de realizare de 95,43%;

 • - locuințe, servicii si dezvoltare publica in suma de 2.468.190,00, cu un procent de realizare de 37,71%;

 • - protecția mediului in suma de 761.160,00 lei, cu un procent de 31,29 %;

 • - transporturi in suma de 8.108.295,00 lei, cu un procent de realizare de 68,32%;

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte


VIZAT

DIRECTOR, Direcția Ad-tie Publica, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Simona Albu

RAPORT
partea de venituri

Bugetul pe anul 2010 a fost stabilit după ultima rectificare din decembrie la nivelul de 515.834,92 mii lei. Comparativ cu bugetul anului 2009 care a fost de 466.906,84 mii lei, bugetul anului 2010 a crescut cu 10,48 %. Fata de ultima rectificare, la data de 31.12.2010, incasarile au fost de 425.143,90 mii lei, 82,42 procent de realizare.

Din analiza execuției bugetare constatăm următoarele procente de realizare a categoriilor de venituri:

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere buget 2010 conf. HCL 445/23.12.10 si adr. DGFP nr. 1667 din 28.12.2010

31.12.2010

%

1

VENITURI - TOTAL

0001

515.834,92

425.143,90

82,42

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

280.132,91

276.841,02

98,82

3

I. VENITURI CURENTE

0002

395.102,91

383.208,32

96,99

4

A. VENITURI FISCALE

0003

375.157,91

365.342,81

97,38

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

174.551,00

174.523,04

99,98

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

2.677,00

2.675,80

99,96

7

IMPOZITUL PE PROFIT

0102

1.602,00

1.601,93

100,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

1.602,00

1.601,93

100,00

9

IMP. VEN. TRANSFER PROP.IMOB.

0302

1.075,00

1.073,87

99,90

11

Imp.ven.transf.propr.imobiliare persoane

030218

1.075,00

1.073,87

99,90

12

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

171.261,00

171.230,70

99,98

13

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

171.261,00

171.230,70

99,98

14

r ' ■ ’

Cote defalcate din impozitul pe venit        040201           170.633,00   170.623,3^.,f 99,99

15

Surneatete deconsiliul județean pentru   040204            628>00     ^0   96,72

echilibrarea bugetelor locale

16

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT,

PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN           0007            613,00      616,54  100,58

CAPITAL

17

\ ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT \

SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA    0502            613,00 \     616,54 100,58

\ PERS. FIZICE                        1                               |                      |

18

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri     050250              613 00       616,54  100,58

din capital

22

A3« IMPOZITE SI TAXE PE            arad          ze A'to n    ze. aii ne iaa

PROPRIETATE                      0009          6543841    65'931'95 10°’75

23

1MPO7TTF  TÂXF PF

0702            65.438,41    65.931,95 100,75

PROPRIETATE

24

Impozit pe clădiri                       070201           54.116,71    54.689,45 101,06

25

| Impozit pe clădiri de la pers, fizice         07020101           10.616,71     10.961,74  103,25

26

1 Impozit pe clădiri de la pers, juridice     | 07020102          43.500,00    43.727,71  100,52

27

Impozit pe terenuri                      070202            7.506,70     7.362,47   98,08

28

1 Impozit pe terenuri de la pers, fizice        07020201            2.300,00 |     2.329,63 | 101,29 |

29

1 Impozit pe terenuri de la pers, juridice    | 07020202 |          5.200,00 |     5.026,43 | 96,66 |

30

Impozit teren din extravilan-an precedent 07020203               6,70         6,41   95,65

31

1 Taxe judiciare de timbru, taxe de       1             1                    1               I         I

timbru -activitatea notariala,alte taxe    070203            3.800,00     3.879,34 102,09

de timbru

32

| Alte impozite si taxe pe proprietate     |  070250  |             15,00 |         0,69 |   4,62 |

33

34

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.         1102   |      117.012,00 | 107.282,89 \ 91,69 |

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea

cheltuielilor descentralizate la niv.                           nnrronn mnmoon      <»■«

.       .       ......        110202         110.668,00   100.938,89   91,21

comunelor, orașelor, municipiilor, si sect.

Mun. București

40

Sume defalcate din T.V.A ptr.             1innn<                         r    ™

.....      , x 1   .   ,                   110206              6.344,00      6.344,00 100,00

echilibrarea bugetelor locale

41

A L TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UNURI SI SER VICII

1202

459,00

''' ,.....

. 1

440.3'1

i *           r

, - ••

:       •.          ‘ /Z

t

97,85

42

Taxe hoteliere

120207

450,00

“    440,31

97,85

43

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

44,00

26,51

60,24

44

Impozit pe spectacole

150201

44,00

26,51

60,24

46

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITA TI

1602

18.512,50

17.138,12

97,03

47

Impozit asupra mijloacelor de transport

160202

11.392,00

11.843,01

103,96

48

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.912,00

6.183,86

104,60

49

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.480,00

5.659,15

103,27

50

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.067,50

5.091,71

83,92

51

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

203,00

203,40

100,20

52

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

53

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

55

C. VENITURI NEFISCALE

0012

19.945,00

17.865,51

89,57

56

CUVENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.183,00

10.156,18

99,74

57

VENITURI DINPROPRIETA TE

3002

10.183,00

10.156,18

99,74

58

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

2.250,00

2.244,62

99,76

60

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.594,00

6.572,56

99,67

61

62

Venituri din dividende

Venituri din dividende

300208

30020802

1.339,00

1.339,00

1.339,00

1.339,00

100,00

100,00

64


VENITURI DIN DOBÂNZI


3102


0,00


66687476


78


79


81


82


83


8489


C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII


VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI


Venituri din prestări de servicii


Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social


Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri


Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati


VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI

PERMISE_______________

Taxe extrajudiciare de timbru


AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI_______________

Xenituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii________________________________________

Alte amenzi, penalitati si confiscări


DIVERSE VENITURI


Venituri din prescripție extinctiva


0014


3302


330208


330212


330228


330250


3402


340202


3502


350201


350203


350250


3602


360201


78,97


2.590,00


2.268,98


87,61


930,00


150,00


1.500,00


10,00


2.000,00


2.000,00


4.796,00


4.566,00


1.127,80


46,09


1.091,641.219,47


1.219,47


4.105,57


4.038,11


121,27


30,73


72,78


34,50


60,97


60,97


—— - — - - “ ........

85,60


88,4495,89


r r. v ’’’

’ A -        -/

’Z’      v 7”?/1 *W*S/*  •••/•  44      •                       -     -           -

", '' ., •.....• , ..


;  '                                    •     4-                   .......

' z 777 ?,7 >

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

Donații si sponsorizări


Alte transferuri voluntare


3702


370201


300,00


370250


70,00
O1 II. VENITURI DIN CAPITAL

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA

92 UNOR BUNURI

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

_. Venituri din vânzarea locuințelor 94

construite din fondurile statului

Venituri din privatizare

95

_, Venituri din vânzarea unor bunuri 9o

aparținând domeniului privat al statului

97 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

INC A SARI DIN RAMB URSAR EA

98 IMPR UMUTURIL OR A CORD A TE

102 IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE

103 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE 104 CTJT

13 1    1.

105 A. De capital

118 \ B. Curente

I 1' Y JCM ¥         Ț^irT'jr jr jrx jr^ jr j A V np FT*

I                            F                 T «JK «jH «JK                            £ ,JR jfr             ijK

128 ADMINISTRAȚII

133 FONDUL EUROPEAN DE DEZV. REGIONALA

i ^4 Programe Comunitare finanțate in

I per. 2007-2013____________________


1.202,00


91,34 I 7,60Realizarea veniturilor, în care se concretizează activitatea noastră, este cea de venituri proprii, unde pe lângă veniturile din impozite și taxe mai sunt cuprinse: veniturile din capital în sumă de 1.029,18 mii lei si prelevările de la bugetul de stat (cote defalcate din impozitul pe venit: 170.623,30 mii lei, sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrare: 607,40 mii lei).

/ > '

*

J

p

’’ <

? /

t b

;;

,’! #...

‘ «■.

I

■' o

i .

n v1 A s

\ ' s '.

► \ *' .,-

■ \ ..

• l t. ;

Referitor la contribuabilii persoane juridice, in bugetul anului

prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate în valoarcde 54.180 mii lei (impozit si taxa clădiri, impozit si taxa teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice). Veniturile realizate din aceste surse au fost de 54.413,29 mii lei, adica un procent de realizare de 100,43 %.

In situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate, a fost de 69.059,30 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 52.287,32 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 46.681,16 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 5.606,16 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 4.872,67 mii lei, aferenta unui număr de 454 de cazuri care se afla in executare silita, din totalul de 2.123 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 6.485,46 mii lei, din care obligații de plata curente in valoare de 5.362,58 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 1.122,88 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 923,17 mii lei, aferenta unui număr de 224 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 1.358 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul asupra mijloacelor de transport. La data de 31.12.2010, din situația debite și încasări înregistrate în aplicația ITAXE, obligația de plata este in valoare de 10.286,52 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 7.259,07 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 3.027,45 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 3.479,87 mii lei, aferenta unui număr de 2.366 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 7.207 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate mijloace de transport înscrise pe raza municipiului Ploiești.

N /'a\ /v v ... 4 X ' .; '" .. \ \

‘ f                                                          ii.**      Uj

i? '

* i                                                                   i   1 ”•■ r*

r '       f...»                                                                       ; *-■*

H      . *                                                      f”ț

Referitor la contribuabilii persoane fizice, in bugetul -anului 2010,*|au fost prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate, în suma de 18.^8,71 mii lei (impozit pe clădiri, impozit si taxa pe teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice) si s-au realizat venituri in suma de 19.475,23 mii lei, respectiv in procent de 103,43 %.

în situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate a fost de 36.871,37 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2010, in situația debite si incasari din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 17.157,88 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 11.063,67 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 6.094,20 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 5.394,32 mii lei, aferenta unui număr de 15.970 de contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 88.975 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 4.597,90 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 2.332,20 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 2.265,70 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 2.090,45 mii lei, aferenta unui număr de 5.239 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 26.551 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul pe mijloacele de transport. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 15.115,59 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 7.368,24 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 7.747,35 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 8.632,70 mii lei, aferenta unui număr de 17.780 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 66.328 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate mijloace de transport inscrise pe raza municipiului Ploiești.

/J'

r i                                                                                                   • i -ț-

•*    "'î-i'-

• </' >. ■'                                                . *<?/

In anul 2010, s-au acordat facilitați fiscale in suma totala de 7.044,76 lei/pentru un număr de 15.191 contribuabili conform anexa 1, astfel:

 • -  suma de 1.64,62 lei aferenta unui număr de 15.170 contribuabili persoane fizice, din care suma de 1.076,81 lei, facilitați acordate, conform art. 284 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, unui număr de 11.586 contribuabili persoane fizice, si suma de 287,81 lei, facilitați acordate, conform HCL 182/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010, modificata prin HCL 405/2009, unui număr de 3.584 contribuabili persoane fizice;

 • -  suma de 5.680,14 lei aferenta unui număr de 21 contribuabili persoane juridice.

In cursul anului 2010 au fost efectuate următoarele operațiuni in cadrul Serviciului Public Finanțe Locale:

• la persoane juridice :

 • - s-au stabilit impozite și taxe locale, emițându-se decizii de impunere în bază unui număr 9.413 declarații de impunere și a unui număr de 8.147 cereri depuse de contribuabilii persoane juridice care au dobândit bunuri mobile și imobile ;

 • - s-au preluat in baza de date 1.026 declarații de impunere reclamă și publicitate, taxa hotelieră, impozit pe spectacole, impozit pe profit;

 • - s-au corectat în evidențele fiscală 9.213 obiecte supuse impozitării, în urma solicitărilor depuse de contribuabili, precum și în urma inventarierii materiei impozabile;

 • - s-a transmis către agenții economici, precum și către alte instituții un număr de 6.174 adrese;

 • - s-a verificat un nr. de 1.462 roluri la cod 70 - taxa firmă;

 • - s-au verificat situațiile fiscale ale contribuabililor în vederea eliberării a 6.298 certificate fiscale;

 • - s-au constatat contravenții și s-au aplicat sancțiuni pentru declararea cu întârziere sau nedeclararea bunurilor mobile și imobile incasandu-se din amenzi sumă de 95,40 mii lei.

De asemenea, s-au desfășurat și coordonat activități privind înregistrarea și eliberarea certificatelor și lucrărilor în regim de urgență. Astfel în anul 2010 au fost înregistrate următoarele:

 • - 897 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 89,70 mii lei;

 • - 3.611 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor fizice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 180,55 mii lei;

k

T!" •

T

f

+

t              »<••<!.

T •

l t\\ ■

\ \ •*'" ; •

\\ • ■■


s A

*

b

* «                  ■                         v                             ■                                                                            :                                               - • a H""*

 • - 883 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul ( persoanelor j un pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 132,45 mii lei;

 • - 3.204 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul^epș^aae^fâ£zice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 240,30 mii lei.


• la persoane fizice :

 • - au fost luate în evidența un număr de 62.403 lucrări (vanzări-cumpărări, donații, moșteniri, asocieri, intabulări, radieri,etc.) care au fost repartizate;

 • - s-au înregistrat și eliberat un număr de 20.144 de certificate de atestare fiscala în regim normal;

 • - s-au înregistrat și eliberat certificate de atestare fiscală si lucrări in regim de urgență în număr de 1.858, încasându-se taxe în cuantum de 108,58 mii lei;

 • - inspectorii din cadrul serviciului au aplicat 4.004 de sancțiuni (reprezentând amenzi pentru depunerea peste termen sau nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere) in cuantum de 119,42 mii lei;

 • - s-a procedat la verificarea bazei de date și s-a efectuat unificarea unui număr de 4.914 roluri si totodată s-au operat 10.373 modificări ale bazei de date (completare C.N.P, modificare nume contribuabil, schimbat adresa de domiciliu, adaugare de coproprietari, etc);

 • - s-a procedat la verificarea unui număr de 25.075 dosare fiscale din arhiva instituției noastre, pentru stabilirea corecta a bazei impozabile, întocmindu-se referate de recalculare pentru un număr de 6.506 de roluri.

In cursul anului 2010, pentru recuperarea sumelor neachitate, au fost emise un număr de 14.266 somații in valoare totala de 27.557,30 mii lei, din care 3.200 somații in cazul contribuabililor persoane juridice cu debite restante totale in suma totala de 19.501,51 mii lei si la un număr de 11.066 somații in cazul contribuabililor persoane fizice cu debite restante totale in suma de 8.055,79 mii lei.

In urma emiterii de somații, in cursul anului 2010, s-a recuperat suma de 12.461,23 mii lei, din care 9.627,94 mii lei de la persoane juridice si suma de 2.833,29 mii lei de la persoane fizice.

De asemenea, s-au recuperat creanțe fiscale prin înființarea de popriri, atat asupra veniturilor persoanelor fizice, respectiv pensie, salariu si disponibilități din conturi bancare, dar si asupra veniturilor persoanelor juridice. Astfel, in cursul anului 2010 s-a instituit un număr de 5.692 popriri, in cazul contribuabililor persoane fizice, in valoare totala de 3.987,90 mii lei, din care s-a recuperat suma de 604,07 mii lei si un număr de 1.030 popriri, in cazul persoanelor juridice, in valoare totala de 2.716,11 mii lei, din care s-a recuperat suma de 2.525,21 mii lei.

■ .A

\

j’i

In cursul anului 2010, in cazul in care creanțele nu au putut fi recuperate prinWpriri,

/ O

s-a procedat la instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile si .imobile5|0ate in proprietatea debitorilor, astfel s-au aplicat 82 sechestre asupra bunurilof mobilei imobile proprietatea debitorilor persoane fizice si juridice, in valoare de 2.648,48 mii lei, incasandu-se astfel suma de 309,62 mii lei ca urmare a valorificării bunurilor sechestrate.

In cazul sechestrelor asupra bunurilor imobile s-a solicitat efectuarea inscripției ipotecare la Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara Prahova, Biroul de Carte Funciara.

Pentru anul 2011 ne-am propus continuarea procedurilor de executare silita in vederea incasarii creanțelor intr-un procent cat mai mare, dar si continuarea politicii de identificare a materiei impozabile prin creșterea numărului de verificări in teren pentru combaterea evaziunii fiscale pe linia impozitelor si taxelor locale.

SIMONA ED


b «■

r’Nr.crt.

Semnificație

Nr.persoane beneficiare

Total

Suma aferenta impozit clădire

Suma aferenta impozit teren

Suma aferenta mijloace auto

1

PF deținuți politici

285

29751

22798

4144

2809

2

PF handicap.grd.I

2478

216257

174921

41160

176

3

PE handicap.grd.il

1672

142477

120013

22284

180

4

PF nevazatori

296

22869

19778

3091

5

PF sot/sotie cu handicap

3009

227272

201810

24584

878

6

PF sot/soție nevaz

103

6246

6021

225

7

PF venit<=450 RON

3578

287304

228859

58445

8

PF veterani

2852

310806

205350

94939

10517

9

PF deportați

635

65830

50605

10386

4839

10

PF orfani

6

504

330

174

11

PF revoluționari

210

23584

19619

3569

396

12

clădiri monumente istorice

29

10527

8606

1921

13

PF benf.L.114

17

1985

1985

14

PF reabilitări termice

370

19207

19207

11

Subtotal fizice

15170

1364619

1079902

264922

19795

Persoane Juridice

21

5680142

5535388

105000

39754

12

TOTAL PF+PJ

15191

7044761

6615290

369922

59549

entinaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern și bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local

Data:ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 126


privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri ~ proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern .si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri: Bozianu Cătălină, Iancu Ion, Radu Mateescu, Popa Constantin, Gheorghe Sarbu si Raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local, bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri proprii;

având în vedere prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2010, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții pe anul 2010, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 3Aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 4Aprobă contul de execuție al bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local pe anul 2010, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 5Aprobă contul de execuție al bugetului creditului intern pe anul 2010, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 6Aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 7Aprobă conturile de execuție pe anul 2010 ale ordonatorilor de credite astfel:

 • -  Primăria Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 7

 • -  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform Anexei nr. 8

 • -  Politia Comunitară, conform Anexei nr. 9

 • -  Casa de Cultură”I.L.Caragiale”,conform Anexei nr. 10

 • -  Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 12

 • -  Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 13

 • -  Administrația Parcului „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 14

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 15

 • -  Oficiul Public Proiect, conform Anexei nr. 16

 • -  Administrația Domeniului Public si Privat, conform Anexei nr. 17

 • -  Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 18

 • -  Centrul de Transfuzie Sanguină, conform Anexei nr. 19

 • -  Școala nr. 8 Grigore Moisil, conform Anexei nr. 20

 • -  Școala nr. 15 Mihai Eminescu, conform Anexei nr. 21

 • -  Centrul Financiar Grădiniță Nr. 28, conform Anexei nr. 22

 • -  Centrul Financiar Nicolae Simache, conform Anexei nr.23

 • -  Centru Financiar al Grupului Școlar de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 24

 • -  Colegiul National I.L.Caragiale, conform Anexei nr. 25

 • -  Colegiul National Mihai Viteazul, conform Anexei nr. 26

 • -  Liceul Nichita Stănescu, conform Anexei nr. 27

 • -  Liceul Al. I .Cuza, conform Anexei nr. 28

 • -  Liceul de Arta, conform Anexei nr. 29

 • -  Liceul Pedagogic, conform Anexei nr. 30

 • -  Grupul Școlar Administrativ si de Servicii, conform Anexei nr. 31

 • -  Colegiul Economic Virgil Madgearu, conform Anexei nr. 32

 • -  Colegiul Spiru Haret, conform Anexei nr. 3 3

 • -  Grup Școlar Toma Socolescu, conform Anexei nr. 34

 • -  Grup Școlar 1 Mai, conform Anexei 35

 • -  Grup Școlar Industrie Ușoară, conform Anexei nr. 36

 • -  Liceul Petrol-Teleajen, conform Anexei nr. 37

 • -  Școala cu cls. I - VIII G.E. Palade Ploiești, conform Anexei nr. 38

 • -  Grup Școlar Transport Auto, conform Anexei nr. 39

 • -  Colegiul Lazăr Edeleanu, conform Anexei nr. 40

 • -  Colegiul Tehnic Elie Radu, conform Anexei nr. 41

 • -  Spitalul de Boli Infectioase Ploiești, conform Anexei nr. 42

 • -  Spitalul Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 43

Art. 7 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 8 Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios , Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședință, Gheorghe Sîrbu
* A Contrasemnează Sedretar, ... Oana Cristina Iacob î? \\

l r

T
JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activitatilor finanțate integral din venituri proprii,bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 57 -pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și supun spre aprobare consiliilor locale conturile anuale de execuție în structura următoare :

la venituri: prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăți efectuate.

Potrivit art 63, alin (4), lit. b din Legea nr. 215/2001 republicata , legea administrației publice locale - primarul întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL


f*


’s V

■■■4

■j

>


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activitatilor finanțate integral din venituri proprii, bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

în anul 2010, bugetul local al municipiului Ploiești, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, venituri proprii si subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local au fost elaborate , fundamentate, aprobate și respectiv rectificate în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009- Legea bugetului de stat pe anul 2009 și Legea nr. 273/2006 -Legea privind finanțele publice locale, cu toate modificările și completările ulterioare.

Execuția de casă a bugetelor menționate mai sus se efectuează prin unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, evidențiindu-se în conturi distincte.

Trimestrial și anual ordonatorii de credite întocmesc situații financiare asupra execuției bugetare și conturi de execuție care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice.

în conformitate cu art. 57, alinți) din Legea nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare consiliilor locale, conturile anuale de execuție a bugetelor, în structura următoare :

 • a)       la venituri : prevederi bugetare inițiale ; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

 • b)       la cheltuieli: credite bugetare inițiale ; credite bugetare definitive ; plăți efectuate.

Astfel veniturile bugetului local, în anul 2010( Anexa nr. 1), au fost în sumă de 425.143.898,10 lei , procentul de realizare fiind de 82,42 %. în structură veniturile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 276.841.015,80 lei, cu un procent de realizare de 98,82%;

 • -  surse de la bugetul de stat în sumă de 171.230.698,09 lei, cu un procent de realizare de 99,98%;

subvenții de la bugetul de stat în sumă de 40.906.393,29 lei, cu un procent de realizare de 34,57%;Ț;,

transferuri voluntare, altele decât subvențiile in suma de l K^02,49 JeV‘Ț


cu un procent de realizare 30,70%;


1

i.


4

S

în funcție de încasările la bugetul local, cheltuielile au fost re^g^te înx sumă de 409.572.213,27 lei, procentul de realizare fiind de 79,40%. Înlîtructură cheltuielile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  autorități executive în sumă de 15.624.112,47 lei, cu un procent de realizare de 95,22%;

 • -  alte servicii publice generale în sumă de 15.921.030,16 lei, cu un procent de realizare de 65,44%;

 • -  tranzacții privind datoria publica si împrumuturi in suma de 4.795.096,12 lei, cu un procent de realizare de 96,31 %;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 8.371.493,35 lei, cu un procent de realizare 96,97%;

 • -  învățământ în sumă de 131.477.980,79 lei, cu un procent de realizare de 95,91%;

 • -  sănătate în sumă de 4.293.258,30 lei, cu un procent de realizare de 81,00%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 26.793.180,39 lei, cu un procent de realizare de 80,98%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 27.534.664,31 lei, cu un procent de realizare de 96,92%;

 • -  locuințe , servicii și dezvoltare publică în sumă de 35.339.836,94 lei, cu un procent de realizare de 84,26%;

 • -  protecția mediului în sumă de 50.033.967,49 lei, cu un procent de realizare de 45,53%;

 • -  combustibili și energie în sumă de 41.926.296,34 lei, cu un procent de realizare de 99,59%;

 • -  transporturi în sumă de 47.461.296,61 lei, cu un procent de realizare de 74,53%;

Veniturile instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, în anul 2010 ( Anexa nr. 2), au fost realizate în sumă de 76.353.571,00 lei, procentul de realizare fiind de 88,39%. în structură veniturile au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 19.700.928,00 lei, cu un procent de realizare de 98,97 %;

 • -  subvenții de la bugetul local în sumă de 56.227.549,00 lei, cu un procent de realizare de 85,84%;

 • -  donații și sponsorizări în sumă de 425.094 lei, cu un procent de realizare de 43,50%.

Proporțional cu veniturile încasate, cheltuielile instituțiilor publice finanțate

parțial sau integral din bugetul local s-au realizat în sumă de 73.920.351^0; procentul de realizare fiind de 85,57%. în structură cheltuielile au fost realii astfel:


 • -  alte servicii publice generale în sumă de 1.681.553 lei, cu un procent realizare de 93,57%;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 10.590.987 lei; cu un

p                                  ■' •

procent de realizare de 98,53%;

învățământ în sumă de 8.817.691 lei, cu un procent de realizare de 73,86%;

 • -  sanatate, in suma de 1.081.463 lei, cu un procent de realizare de 67,29%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 18.979.863 lei, cu un procent de realizare de 81,52%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 10.912.662 lei, cu un procent de realizare de 97,93%;

 • -  locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă de 21.856.132 lei, cu un procent de realizare de 84,87%;

Inregistrandu-se un excedent de 2.433.220,00 lei.

Veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2010 (Anexa nr. 3) s-au situat la nivelul de 3.817.086 lei, cu un procent de realizare de 35,53% și au fost structurate astfel:

 • -  fonduri de la Uniunea Europeană pentru proiecte cu finanțare directă și fonduri structurale în sumă de 1.052.127 lei;

 • -  surse de la bugetul local în sumă de 2.764.959 lei.

în anul 2010 au fost încasate granturi de la Uniunea Europeană prin care Municipiul Ploiești a recuperat o serie de costuri efectuate în cadrul unor proiecte derulate în anii precedenți; aceste sume au fost stabilite de Comisia Europeană și au depășit prevederile bugetare cu 196%.

în același timp, veniturile din surse de la bugetul local s-au situat la nivelul de 26,62% față de prevederi.

Cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2010 (Anexa nr. 3) s-au realizat în sumă de 3.878.145 lei angajamente legale, respectiv 2.975.292 lei plăți efectuate - procent de realizare 27,70%.

Diferența între prevederi și realizări, atât la venituri cât și la cheltuieli, o reprezintă sumele alocate proiectelor din cadrul PID, a căror derulare s-a amânat pentru trimestrul IV al anului 2010, din cauza unor aspecte procedurale legate de definitivarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești -Prahova.

Bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local al municipiului Ploiești în anul 2010 s-a constituit in suma de 13.560.860,00 lei( Anexa nr. 4) si a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/26.02.2010 fiind compus din fond de rulment in suma de 13.229.040,00 lei, depozite speciale pentru constructructii de locuințe 331.820,00 lei.

Venitul realizat in cursul anului 2010 a fost de 37.234,00 lei reprezentând dobanda cont curent.

/ i *

ț / ji •....

■ l

-'■■J


Cheltuielile efectuate din fondul de rulment in anul 2009 iaU fost in sume de 8.600.328,00 lei, cu un procent de realizare de 63,42%\£pijid aferente; capitolului” transporturi”.                                                     ; *


“ * . *■

Cheltuielile bugetului creditului intern in anul 2010(Anexa nr. 5) s-au realizat in suma de 35.162.858,00 lei, cu un procent de realizare de 67,53 % reprezentând trageri aferente creditului B.C.R.

In structura cheltuielile au fost realizate astfel:

 • - invatamant in suma de 3.385.555,00 lei, cu un procent de realizare de 96,67%;

 • - sanatate in suma de 2.676.947,00 lei, cu un procent de realizare de 95,43%;

 • - locuințe, servicii si dezvoltare publica in suma de 2.468.190,00, cu un procent de realizare de 37,71%;

 • - protecția mediului in suma de 761.160,00 lei, cu un procent de 31,29 %;

 • - transporturi in suma de 8.108.295,00 lei, cu un procent de realizare de 68,32%;

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte


VIZAT

DIRECTOR, Direcția Ad-tie Publica, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Simona Albu

RAPORT
partea de venituri

Bugetul pe anul 2010 a fost stabilit după ultima rectificare din decembrie la nivelul de 515.834,92 mii lei. Comparativ cu bugetul anului 2009 care a fost de 466.906,84 mii lei, bugetul anului 2010 a crescut cu 10,48 %. Fata de ultima rectificare, la data de 31.12.2010, incasarile au fost de 425.143,90 mii lei, 82,42 procent de realizare.

Din analiza execuției bugetare constatăm următoarele procente de realizare a categoriilor de venituri:

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere buget 2010 conf. HCL 445/23.12.10 si adr. DGFP nr. 1667 din 28.12.2010

31.12.2010

%

1

VENITURI - TOTAL

0001

515.834,92

425.143,90

82,42

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

280.132,91

276.841,02

98,82

3

I. VENITURI CURENTE

0002

395.102,91

383.208,32

96,99

4

A. VENITURI FISCALE

0003

375.157,91

365.342,81

97,38

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

174.551,00

174.523,04

99,98

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

2.677,00

2.675,80

99,96

7

IMPOZITUL PE PROFIT

0102

1.602,00

1.601,93

100,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

1.602,00

1.601,93

100,00

9

IMP. VEN. TRANSFER PROP.IMOB.

0302

1.075,00

1.073,87

99,90

11

Imp.ven.transf.propr.imobiliare persoane

030218

1.075,00

1.073,87

99,90

12

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

171.261,00

171.230,70

99,98

13

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

171.261,00

171.230,70

99,98

14

r ' ■ ’

Cote defalcate din impozitul pe venit        040201           170.633,00   170.623,3^.,f 99,99

15

Surneatete deconsiliul județean pentru   040204            628>00     ^0   96,72

echilibrarea bugetelor locale

16

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT,

PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN           0007            613,00      616,54  100,58

CAPITAL

17

\ ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT \

SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA    0502            613,00 \     616,54 100,58

\ PERS. FIZICE                        1                               |                      |

18

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri     050250              613 00       616,54  100,58

din capital

22

A3« IMPOZITE SI TAXE PE            arad          ze A'to n    ze. aii ne iaa

PROPRIETATE                      0009          6543841    65'931'95 10°’75

23

1MPO7TTF  TÂXF PF

0702            65.438,41    65.931,95 100,75

PROPRIETATE

24

Impozit pe clădiri                       070201           54.116,71    54.689,45 101,06

25

| Impozit pe clădiri de la pers, fizice         07020101           10.616,71     10.961,74  103,25

26

1 Impozit pe clădiri de la pers, juridice     | 07020102          43.500,00    43.727,71  100,52

27

Impozit pe terenuri                      070202            7.506,70     7.362,47   98,08

28

1 Impozit pe terenuri de la pers, fizice        07020201            2.300,00 |     2.329,63 | 101,29 |

29

1 Impozit pe terenuri de la pers, juridice    | 07020202 |          5.200,00 |     5.026,43 | 96,66 |

30

Impozit teren din extravilan-an precedent 07020203               6,70         6,41   95,65

31

1 Taxe judiciare de timbru, taxe de       1             1                    1               I         I

timbru -activitatea notariala,alte taxe    070203            3.800,00     3.879,34 102,09

de timbru

32

| Alte impozite si taxe pe proprietate     |  070250  |             15,00 |         0,69 |   4,62 |

33

34

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.         1102   |      117.012,00 | 107.282,89 \ 91,69 |

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea

cheltuielilor descentralizate la niv.                           nnrronn mnmoon      <»■«

.       .       ......        110202         110.668,00   100.938,89   91,21

comunelor, orașelor, municipiilor, si sect.

Mun. București

40

Sume defalcate din T.V.A ptr.             1innn<                         r    ™

.....      , x 1   .   ,                   110206              6.344,00      6.344,00 100,00

echilibrarea bugetelor locale

41

A L TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UNURI SI SER VICII

1202

459,00

''' ,.....

. 1

440.3'1

i *           r

, - ••

:       •.          ‘ /Z

t

97,85

42

Taxe hoteliere

120207

450,00

“    440,31

97,85

43

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

44,00

26,51

60,24

44

Impozit pe spectacole

150201

44,00

26,51

60,24

46

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITA TI

1602

18.512,50

17.138,12

97,03

47

Impozit asupra mijloacelor de transport

160202

11.392,00

11.843,01

103,96

48

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.912,00

6.183,86

104,60

49

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.480,00

5.659,15

103,27

50

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.067,50

5.091,71

83,92

51

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

203,00

203,40

100,20

52

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

53

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

55

C. VENITURI NEFISCALE

0012

19.945,00

17.865,51

89,57

56

CUVENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.183,00

10.156,18

99,74

57

VENITURI DINPROPRIETA TE

3002

10.183,00

10.156,18

99,74

58

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

2.250,00

2.244,62

99,76

60

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.594,00

6.572,56

99,67

61

62

Venituri din dividende

Venituri din dividende

300208

30020802

1.339,00

1.339,00

1.339,00

1.339,00

100,00

100,00

64


VENITURI DIN DOBÂNZI


3102


0,00


66687476


78


79


81


82


83


8489


C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII


VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI


Venituri din prestări de servicii


Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social


Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri


Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati


VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI

PERMISE_______________

Taxe extrajudiciare de timbru


AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI_______________

Xenituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii________________________________________

Alte amenzi, penalitati si confiscări


DIVERSE VENITURI


Venituri din prescripție extinctiva


0014


3302


330208


330212


330228


330250


3402


340202


3502


350201


350203


350250


3602


360201


78,97


2.590,00


2.268,98


87,61


930,00


150,00


1.500,00


10,00


2.000,00


2.000,00


4.796,00


4.566,00


1.127,80


46,09


1.091,641.219,47


1.219,47


4.105,57


4.038,11


121,27


30,73


72,78


34,50


60,97


60,97


—— - — - - “ ........

85,60


88,4495,89


r r. v ’’’

’ A -        -/

’Z’      v 7”?/1 *W*S/*  •••/•  44      •                       -     -           -

", '' ., •.....• , ..


;  '                                    •     4-                   .......

' z 777 ?,7 >

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

Donații si sponsorizări


Alte transferuri voluntare


3702


370201


300,00


370250


70,00
O1 II. VENITURI DIN CAPITAL

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA

92 UNOR BUNURI

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

_. Venituri din vânzarea locuințelor 94

construite din fondurile statului

Venituri din privatizare

95

_, Venituri din vânzarea unor bunuri 9o

aparținând domeniului privat al statului

97 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

INC A SARI DIN RAMB URSAR EA

98 IMPR UMUTURIL OR A CORD A TE

102 IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE

103 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE 104 CTJT

13 1    1.

105 A. De capital

118 \ B. Curente

I 1' Y JCM ¥         Ț^irT'jr jr jrx jr^ jr j A V np FT*

I                            F                 T «JK «jH «JK                            £ ,JR jfr             ijK

128 ADMINISTRAȚII

133 FONDUL EUROPEAN DE DEZV. REGIONALA

i ^4 Programe Comunitare finanțate in

I per. 2007-2013____________________


1.202,00


91,34 I 7,60Realizarea veniturilor, în care se concretizează activitatea noastră, este cea de venituri proprii, unde pe lângă veniturile din impozite și taxe mai sunt cuprinse: veniturile din capital în sumă de 1.029,18 mii lei si prelevările de la bugetul de stat (cote defalcate din impozitul pe venit: 170.623,30 mii lei, sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrare: 607,40 mii lei).

/ > '

*

J

p

’’ <

? /

t b

;;

,’! #...

‘ «■.

I

■' o

i .

n v1 A s

\ ' s '.

► \ *' .,-

■ \ ..

• l t. ;

Referitor la contribuabilii persoane juridice, in bugetul anului

prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate în valoarcde 54.180 mii lei (impozit si taxa clădiri, impozit si taxa teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice). Veniturile realizate din aceste surse au fost de 54.413,29 mii lei, adica un procent de realizare de 100,43 %.

In situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate, a fost de 69.059,30 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 52.287,32 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 46.681,16 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 5.606,16 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 4.872,67 mii lei, aferenta unui număr de 454 de cazuri care se afla in executare silita, din totalul de 2.123 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 6.485,46 mii lei, din care obligații de plata curente in valoare de 5.362,58 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 1.122,88 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 923,17 mii lei, aferenta unui număr de 224 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 1.358 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul asupra mijloacelor de transport. La data de 31.12.2010, din situația debite și încasări înregistrate în aplicația ITAXE, obligația de plata este in valoare de 10.286,52 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 7.259,07 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 3.027,45 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 3.479,87 mii lei, aferenta unui număr de 2.366 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 7.207 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate mijloace de transport înscrise pe raza municipiului Ploiești.

N /'a\ /v v ... 4 X ' .; '" .. \ \

‘ f                                                          ii.**      Uj

i? '

* i                                                                   i   1 ”•■ r*

r '       f...»                                                                       ; *-■*

H      . *                                                      f”ț

Referitor la contribuabilii persoane fizice, in bugetul -anului 2010,*|au fost prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate, în suma de 18.^8,71 mii lei (impozit pe clădiri, impozit si taxa pe teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice) si s-au realizat venituri in suma de 19.475,23 mii lei, respectiv in procent de 103,43 %.

în situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate a fost de 36.871,37 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2010, in situația debite si incasari din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 17.157,88 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 11.063,67 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 6.094,20 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 5.394,32 mii lei, aferenta unui număr de 15.970 de contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 88.975 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 4.597,90 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 2.332,20 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 2.265,70 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 2.090,45 mii lei, aferenta unui număr de 5.239 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 26.551 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul pe mijloacele de transport. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 15.115,59 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 7.368,24 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 7.747,35 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 8.632,70 mii lei, aferenta unui număr de 17.780 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 66.328 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate mijloace de transport inscrise pe raza municipiului Ploiești.

/J'

r i                                                                                                   • i -ț-

•*    "'î-i'-

• </' >. ■'                                                . *<?/

In anul 2010, s-au acordat facilitați fiscale in suma totala de 7.044,76 lei/pentru un număr de 15.191 contribuabili conform anexa 1, astfel:

 • -  suma de 1.64,62 lei aferenta unui număr de 15.170 contribuabili persoane fizice, din care suma de 1.076,81 lei, facilitați acordate, conform art. 284 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, unui număr de 11.586 contribuabili persoane fizice, si suma de 287,81 lei, facilitați acordate, conform HCL 182/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010, modificata prin HCL 405/2009, unui număr de 3.584 contribuabili persoane fizice;

 • -  suma de 5.680,14 lei aferenta unui număr de 21 contribuabili persoane juridice.

In cursul anului 2010 au fost efectuate următoarele operațiuni in cadrul Serviciului Public Finanțe Locale:

• la persoane juridice :

 • - s-au stabilit impozite și taxe locale, emițându-se decizii de impunere în bază unui număr 9.413 declarații de impunere și a unui număr de 8.147 cereri depuse de contribuabilii persoane juridice care au dobândit bunuri mobile și imobile ;

 • - s-au preluat in baza de date 1.026 declarații de impunere reclamă și publicitate, taxa hotelieră, impozit pe spectacole, impozit pe profit;

 • - s-au corectat în evidențele fiscală 9.213 obiecte supuse impozitării, în urma solicitărilor depuse de contribuabili, precum și în urma inventarierii materiei impozabile;

 • - s-a transmis către agenții economici, precum și către alte instituții un număr de 6.174 adrese;

 • - s-a verificat un nr. de 1.462 roluri la cod 70 - taxa firmă;

 • - s-au verificat situațiile fiscale ale contribuabililor în vederea eliberării a 6.298 certificate fiscale;

 • - s-au constatat contravenții și s-au aplicat sancțiuni pentru declararea cu întârziere sau nedeclararea bunurilor mobile și imobile incasandu-se din amenzi sumă de 95,40 mii lei.

De asemenea, s-au desfășurat și coordonat activități privind înregistrarea și eliberarea certificatelor și lucrărilor în regim de urgență. Astfel în anul 2010 au fost înregistrate următoarele:

 • - 897 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 89,70 mii lei;

 • - 3.611 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor fizice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 180,55 mii lei;

k

T!" •

T

f

+

t              »<••<!.

T •

l t\\ ■

\ \ •*'" ; •

\\ • ■■


s A

*

b

* «                  ■                         v                             ■                                                                            :                                               - • a H""*

 • - 883 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul ( persoanelor j un pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 132,45 mii lei;

 • - 3.204 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul^epș^aae^fâ£zice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 240,30 mii lei.


• la persoane fizice :

 • - au fost luate în evidența un număr de 62.403 lucrări (vanzări-cumpărări, donații, moșteniri, asocieri, intabulări, radieri,etc.) care au fost repartizate;

 • - s-au înregistrat și eliberat un număr de 20.144 de certificate de atestare fiscala în regim normal;

 • - s-au înregistrat și eliberat certificate de atestare fiscală si lucrări in regim de urgență în număr de 1.858, încasându-se taxe în cuantum de 108,58 mii lei;

 • - inspectorii din cadrul serviciului au aplicat 4.004 de sancțiuni (reprezentând amenzi pentru depunerea peste termen sau nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere) in cuantum de 119,42 mii lei;

 • - s-a procedat la verificarea bazei de date și s-a efectuat unificarea unui număr de 4.914 roluri si totodată s-au operat 10.373 modificări ale bazei de date (completare C.N.P, modificare nume contribuabil, schimbat adresa de domiciliu, adaugare de coproprietari, etc);

 • - s-a procedat la verificarea unui număr de 25.075 dosare fiscale din arhiva instituției noastre, pentru stabilirea corecta a bazei impozabile, întocmindu-se referate de recalculare pentru un număr de 6.506 de roluri.

In cursul anului 2010, pentru recuperarea sumelor neachitate, au fost emise un număr de 14.266 somații in valoare totala de 27.557,30 mii lei, din care 3.200 somații in cazul contribuabililor persoane juridice cu debite restante totale in suma totala de 19.501,51 mii lei si la un număr de 11.066 somații in cazul contribuabililor persoane fizice cu debite restante totale in suma de 8.055,79 mii lei.

In urma emiterii de somații, in cursul anului 2010, s-a recuperat suma de 12.461,23 mii lei, din care 9.627,94 mii lei de la persoane juridice si suma de 2.833,29 mii lei de la persoane fizice.

De asemenea, s-au recuperat creanțe fiscale prin înființarea de popriri, atat asupra veniturilor persoanelor fizice, respectiv pensie, salariu si disponibilități din conturi bancare, dar si asupra veniturilor persoanelor juridice. Astfel, in cursul anului 2010 s-a instituit un număr de 5.692 popriri, in cazul contribuabililor persoane fizice, in valoare totala de 3.987,90 mii lei, din care s-a recuperat suma de 604,07 mii lei si un număr de 1.030 popriri, in cazul persoanelor juridice, in valoare totala de 2.716,11 mii lei, din care s-a recuperat suma de 2.525,21 mii lei.

■ .A

\

j’i

In cursul anului 2010, in cazul in care creanțele nu au putut fi recuperate prinWpriri,

/ O

s-a procedat la instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile si .imobile5|0ate in proprietatea debitorilor, astfel s-au aplicat 82 sechestre asupra bunurilof mobilei imobile proprietatea debitorilor persoane fizice si juridice, in valoare de 2.648,48 mii lei, incasandu-se astfel suma de 309,62 mii lei ca urmare a valorificării bunurilor sechestrate.

In cazul sechestrelor asupra bunurilor imobile s-a solicitat efectuarea inscripției ipotecare la Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara Prahova, Biroul de Carte Funciara.

Pentru anul 2011 ne-am propus continuarea procedurilor de executare silita in vederea incasarii creanțelor intr-un procent cat mai mare, dar si continuarea politicii de identificare a materiei impozabile prin creșterea numărului de verificări in teren pentru combaterea evaziunii fiscale pe linia impozitelor si taxelor locale.

SIMONA ED


b «■

r’Nr.crt.

Semnificație

Nr.persoane beneficiare

Total

Suma aferenta impozit clădire

Suma aferenta impozit teren

Suma aferenta mijloace auto

1

PF deținuți politici

285

29751

22798

4144

2809

2

PF handicap.grd.I

2478

216257

174921

41160

176

3

PE handicap.grd.il

1672

142477

120013

22284

180

4

PF nevazatori

296

22869

19778

3091

5

PF sot/sotie cu handicap

3009

227272

201810

24584

878

6

PF sot/soție nevaz

103

6246

6021

225

7

PF venit<=450 RON

3578

287304

228859

58445

8

PF veterani

2852

310806

205350

94939

10517

9

PF deportați

635

65830

50605

10386

4839

10

PF orfani

6

504

330

174

11

PF revoluționari

210

23584

19619

3569

396

12

clădiri monumente istorice

29

10527

8606

1921

13

PF benf.L.114

17

1985

1985

14

PF reabilitări termice

370

19207

19207

11

Subtotal fizice

15170

1364619

1079902

264922

19795

Persoane Juridice

21

5680142

5535388

105000

39754

12

TOTAL PF+PJ

15191

7044761

6615290

369922

59549

entinaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern și bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local

Data:ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 126


privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri ~ proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern .si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri: Bozianu Cătălină, Iancu Ion, Radu Mateescu, Popa Constantin, Gheorghe Sarbu si Raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local, bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri proprii;

având în vedere prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2010, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții pe anul 2010, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 3Aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 4Aprobă contul de execuție al bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local pe anul 2010, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 5Aprobă contul de execuție al bugetului creditului intern pe anul 2010, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 6Aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 7Aprobă conturile de execuție pe anul 2010 ale ordonatorilor de credite astfel:

 • -  Primăria Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 7

 • -  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform Anexei nr. 8

 • -  Politia Comunitară, conform Anexei nr. 9

 • -  Casa de Cultură”I.L.Caragiale”,conform Anexei nr. 10

 • -  Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 12

 • -  Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 13

 • -  Administrația Parcului „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 14

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 15

 • -  Oficiul Public Proiect, conform Anexei nr. 16

 • -  Administrația Domeniului Public si Privat, conform Anexei nr. 17

 • -  Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 18

 • -  Centrul de Transfuzie Sanguină, conform Anexei nr. 19

 • -  Școala nr. 8 Grigore Moisil, conform Anexei nr. 20

 • -  Școala nr. 15 Mihai Eminescu, conform Anexei nr. 21

 • -  Centrul Financiar Grădiniță Nr. 28, conform Anexei nr. 22

 • -  Centrul Financiar Nicolae Simache, conform Anexei nr.23

 • -  Centru Financiar al Grupului Școlar de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 24

 • -  Colegiul National I.L.Caragiale, conform Anexei nr. 25

 • -  Colegiul National Mihai Viteazul, conform Anexei nr. 26

 • -  Liceul Nichita Stănescu, conform Anexei nr. 27

 • -  Liceul Al. I .Cuza, conform Anexei nr. 28

 • -  Liceul de Arta, conform Anexei nr. 29

 • -  Liceul Pedagogic, conform Anexei nr. 30

 • -  Grupul Școlar Administrativ si de Servicii, conform Anexei nr. 31

 • -  Colegiul Economic Virgil Madgearu, conform Anexei nr. 32

 • -  Colegiul Spiru Haret, conform Anexei nr. 3 3

 • -  Grup Școlar Toma Socolescu, conform Anexei nr. 34

 • -  Grup Școlar 1 Mai, conform Anexei 35

 • -  Grup Școlar Industrie Ușoară, conform Anexei nr. 36

 • -  Liceul Petrol-Teleajen, conform Anexei nr. 37

 • -  Școala cu cls. I - VIII G.E. Palade Ploiești, conform Anexei nr. 38

 • -  Grup Școlar Transport Auto, conform Anexei nr. 39

 • -  Colegiul Lazăr Edeleanu, conform Anexei nr. 40

 • -  Colegiul Tehnic Elie Radu, conform Anexei nr. 41

 • -  Spitalul de Boli Infectioase Ploiești, conform Anexei nr. 42

 • -  Spitalul Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 43

Art. 7 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 8 Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios , Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședință, Gheorghe Sîrbu
* A Contrasemnează Sedretar, ... Oana Cristina Iacob î? \\

l r

T
JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activitatilor finanțate integral din venituri proprii,bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 57 -pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și supun spre aprobare consiliilor locale conturile anuale de execuție în structura următoare :

la venituri: prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăți efectuate.

Potrivit art 63, alin (4), lit. b din Legea nr. 215/2001 republicata , legea administrației publice locale - primarul întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL


f*


’s V

■■■4

■j

>


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activitatilor finanțate integral din venituri proprii, bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

în anul 2010, bugetul local al municipiului Ploiești, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, venituri proprii si subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local au fost elaborate , fundamentate, aprobate și respectiv rectificate în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009- Legea bugetului de stat pe anul 2009 și Legea nr. 273/2006 -Legea privind finanțele publice locale, cu toate modificările și completările ulterioare.

Execuția de casă a bugetelor menționate mai sus se efectuează prin unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, evidențiindu-se în conturi distincte.

Trimestrial și anual ordonatorii de credite întocmesc situații financiare asupra execuției bugetare și conturi de execuție care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice.

în conformitate cu art. 57, alinți) din Legea nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare consiliilor locale, conturile anuale de execuție a bugetelor, în structura următoare :

 • a)       la venituri : prevederi bugetare inițiale ; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

 • b)       la cheltuieli: credite bugetare inițiale ; credite bugetare definitive ; plăți efectuate.

Astfel veniturile bugetului local, în anul 2010( Anexa nr. 1), au fost în sumă de 425.143.898,10 lei , procentul de realizare fiind de 82,42 %. în structură veniturile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 276.841.015,80 lei, cu un procent de realizare de 98,82%;

 • -  surse de la bugetul de stat în sumă de 171.230.698,09 lei, cu un procent de realizare de 99,98%;

subvenții de la bugetul de stat în sumă de 40.906.393,29 lei, cu un procent de realizare de 34,57%;Ț;,

transferuri voluntare, altele decât subvențiile in suma de l K^02,49 JeV‘Ț


cu un procent de realizare 30,70%;


1

i.


4

S

în funcție de încasările la bugetul local, cheltuielile au fost re^g^te înx sumă de 409.572.213,27 lei, procentul de realizare fiind de 79,40%. Înlîtructură cheltuielile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  autorități executive în sumă de 15.624.112,47 lei, cu un procent de realizare de 95,22%;

 • -  alte servicii publice generale în sumă de 15.921.030,16 lei, cu un procent de realizare de 65,44%;

 • -  tranzacții privind datoria publica si împrumuturi in suma de 4.795.096,12 lei, cu un procent de realizare de 96,31 %;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 8.371.493,35 lei, cu un procent de realizare 96,97%;

 • -  învățământ în sumă de 131.477.980,79 lei, cu un procent de realizare de 95,91%;

 • -  sănătate în sumă de 4.293.258,30 lei, cu un procent de realizare de 81,00%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 26.793.180,39 lei, cu un procent de realizare de 80,98%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 27.534.664,31 lei, cu un procent de realizare de 96,92%;

 • -  locuințe , servicii și dezvoltare publică în sumă de 35.339.836,94 lei, cu un procent de realizare de 84,26%;

 • -  protecția mediului în sumă de 50.033.967,49 lei, cu un procent de realizare de 45,53%;

 • -  combustibili și energie în sumă de 41.926.296,34 lei, cu un procent de realizare de 99,59%;

 • -  transporturi în sumă de 47.461.296,61 lei, cu un procent de realizare de 74,53%;

Veniturile instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, în anul 2010 ( Anexa nr. 2), au fost realizate în sumă de 76.353.571,00 lei, procentul de realizare fiind de 88,39%. în structură veniturile au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 19.700.928,00 lei, cu un procent de realizare de 98,97 %;

 • -  subvenții de la bugetul local în sumă de 56.227.549,00 lei, cu un procent de realizare de 85,84%;

 • -  donații și sponsorizări în sumă de 425.094 lei, cu un procent de realizare de 43,50%.

Proporțional cu veniturile încasate, cheltuielile instituțiilor publice finanțate

parțial sau integral din bugetul local s-au realizat în sumă de 73.920.351^0; procentul de realizare fiind de 85,57%. în structură cheltuielile au fost realii astfel:


 • -  alte servicii publice generale în sumă de 1.681.553 lei, cu un procent realizare de 93,57%;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 10.590.987 lei; cu un

p                                  ■' •

procent de realizare de 98,53%;

învățământ în sumă de 8.817.691 lei, cu un procent de realizare de 73,86%;

 • -  sanatate, in suma de 1.081.463 lei, cu un procent de realizare de 67,29%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 18.979.863 lei, cu un procent de realizare de 81,52%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 10.912.662 lei, cu un procent de realizare de 97,93%;

 • -  locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă de 21.856.132 lei, cu un procent de realizare de 84,87%;

Inregistrandu-se un excedent de 2.433.220,00 lei.

Veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2010 (Anexa nr. 3) s-au situat la nivelul de 3.817.086 lei, cu un procent de realizare de 35,53% și au fost structurate astfel:

 • -  fonduri de la Uniunea Europeană pentru proiecte cu finanțare directă și fonduri structurale în sumă de 1.052.127 lei;

 • -  surse de la bugetul local în sumă de 2.764.959 lei.

în anul 2010 au fost încasate granturi de la Uniunea Europeană prin care Municipiul Ploiești a recuperat o serie de costuri efectuate în cadrul unor proiecte derulate în anii precedenți; aceste sume au fost stabilite de Comisia Europeană și au depășit prevederile bugetare cu 196%.

în același timp, veniturile din surse de la bugetul local s-au situat la nivelul de 26,62% față de prevederi.

Cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2010 (Anexa nr. 3) s-au realizat în sumă de 3.878.145 lei angajamente legale, respectiv 2.975.292 lei plăți efectuate - procent de realizare 27,70%.

Diferența între prevederi și realizări, atât la venituri cât și la cheltuieli, o reprezintă sumele alocate proiectelor din cadrul PID, a căror derulare s-a amânat pentru trimestrul IV al anului 2010, din cauza unor aspecte procedurale legate de definitivarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești -Prahova.

Bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local al municipiului Ploiești în anul 2010 s-a constituit in suma de 13.560.860,00 lei( Anexa nr. 4) si a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/26.02.2010 fiind compus din fond de rulment in suma de 13.229.040,00 lei, depozite speciale pentru constructructii de locuințe 331.820,00 lei.

Venitul realizat in cursul anului 2010 a fost de 37.234,00 lei reprezentând dobanda cont curent.

/ i *

ț / ji •....

■ l

-'■■J


Cheltuielile efectuate din fondul de rulment in anul 2009 iaU fost in sume de 8.600.328,00 lei, cu un procent de realizare de 63,42%\£pijid aferente; capitolului” transporturi”.                                                     ; *


“ * . *■

Cheltuielile bugetului creditului intern in anul 2010(Anexa nr. 5) s-au realizat in suma de 35.162.858,00 lei, cu un procent de realizare de 67,53 % reprezentând trageri aferente creditului B.C.R.

In structura cheltuielile au fost realizate astfel:

 • - invatamant in suma de 3.385.555,00 lei, cu un procent de realizare de 96,67%;

 • - sanatate in suma de 2.676.947,00 lei, cu un procent de realizare de 95,43%;

 • - locuințe, servicii si dezvoltare publica in suma de 2.468.190,00, cu un procent de realizare de 37,71%;

 • - protecția mediului in suma de 761.160,00 lei, cu un procent de 31,29 %;

 • - transporturi in suma de 8.108.295,00 lei, cu un procent de realizare de 68,32%;

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte


VIZAT

DIRECTOR, Direcția Ad-tie Publica, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Simona Albu

RAPORT
partea de venituri

Bugetul pe anul 2010 a fost stabilit după ultima rectificare din decembrie la nivelul de 515.834,92 mii lei. Comparativ cu bugetul anului 2009 care a fost de 466.906,84 mii lei, bugetul anului 2010 a crescut cu 10,48 %. Fata de ultima rectificare, la data de 31.12.2010, incasarile au fost de 425.143,90 mii lei, 82,42 procent de realizare.

Din analiza execuției bugetare constatăm următoarele procente de realizare a categoriilor de venituri:

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere buget 2010 conf. HCL 445/23.12.10 si adr. DGFP nr. 1667 din 28.12.2010

31.12.2010

%

1

VENITURI - TOTAL

0001

515.834,92

425.143,90

82,42

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

280.132,91

276.841,02

98,82

3

I. VENITURI CURENTE

0002

395.102,91

383.208,32

96,99

4

A. VENITURI FISCALE

0003

375.157,91

365.342,81

97,38

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

174.551,00

174.523,04

99,98

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

2.677,00

2.675,80

99,96

7

IMPOZITUL PE PROFIT

0102

1.602,00

1.601,93

100,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

1.602,00

1.601,93

100,00

9

IMP. VEN. TRANSFER PROP.IMOB.

0302

1.075,00

1.073,87

99,90

11

Imp.ven.transf.propr.imobiliare persoane

030218

1.075,00

1.073,87

99,90

12

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

171.261,00

171.230,70

99,98

13

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

171.261,00

171.230,70

99,98

14

r ' ■ ’

Cote defalcate din impozitul pe venit        040201           170.633,00   170.623,3^.,f 99,99

15

Surneatete deconsiliul județean pentru   040204            628>00     ^0   96,72

echilibrarea bugetelor locale

16

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT,

PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN           0007            613,00      616,54  100,58

CAPITAL

17

\ ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT \

SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA    0502            613,00 \     616,54 100,58

\ PERS. FIZICE                        1                               |                      |

18

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri     050250              613 00       616,54  100,58

din capital

22

A3« IMPOZITE SI TAXE PE            arad          ze A'to n    ze. aii ne iaa

PROPRIETATE                      0009          6543841    65'931'95 10°’75

23

1MPO7TTF  TÂXF PF

0702            65.438,41    65.931,95 100,75

PROPRIETATE

24

Impozit pe clădiri                       070201           54.116,71    54.689,45 101,06

25

| Impozit pe clădiri de la pers, fizice         07020101           10.616,71     10.961,74  103,25

26

1 Impozit pe clădiri de la pers, juridice     | 07020102          43.500,00    43.727,71  100,52

27

Impozit pe terenuri                      070202            7.506,70     7.362,47   98,08

28

1 Impozit pe terenuri de la pers, fizice        07020201            2.300,00 |     2.329,63 | 101,29 |

29

1 Impozit pe terenuri de la pers, juridice    | 07020202 |          5.200,00 |     5.026,43 | 96,66 |

30

Impozit teren din extravilan-an precedent 07020203               6,70         6,41   95,65

31

1 Taxe judiciare de timbru, taxe de       1             1                    1               I         I

timbru -activitatea notariala,alte taxe    070203            3.800,00     3.879,34 102,09

de timbru

32

| Alte impozite si taxe pe proprietate     |  070250  |             15,00 |         0,69 |   4,62 |

33

34

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.         1102   |      117.012,00 | 107.282,89 \ 91,69 |

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea

cheltuielilor descentralizate la niv.                           nnrronn mnmoon      <»■«

.       .       ......        110202         110.668,00   100.938,89   91,21

comunelor, orașelor, municipiilor, si sect.

Mun. București

40

Sume defalcate din T.V.A ptr.             1innn<                         r    ™

.....      , x 1   .   ,                   110206              6.344,00      6.344,00 100,00

echilibrarea bugetelor locale

41

A L TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UNURI SI SER VICII

1202

459,00

''' ,.....

. 1

440.3'1

i *           r

, - ••

:       •.          ‘ /Z

t

97,85

42

Taxe hoteliere

120207

450,00

“    440,31

97,85

43

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

44,00

26,51

60,24

44

Impozit pe spectacole

150201

44,00

26,51

60,24

46

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITA TI

1602

18.512,50

17.138,12

97,03

47

Impozit asupra mijloacelor de transport

160202

11.392,00

11.843,01

103,96

48

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.912,00

6.183,86

104,60

49

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.480,00

5.659,15

103,27

50

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.067,50

5.091,71

83,92

51

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

203,00

203,40

100,20

52

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

53

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

55

C. VENITURI NEFISCALE

0012

19.945,00

17.865,51

89,57

56

CUVENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.183,00

10.156,18

99,74

57

VENITURI DINPROPRIETA TE

3002

10.183,00

10.156,18

99,74

58

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

2.250,00

2.244,62

99,76

60

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.594,00

6.572,56

99,67

61

62

Venituri din dividende

Venituri din dividende

300208

30020802

1.339,00

1.339,00

1.339,00

1.339,00

100,00

100,00

64


VENITURI DIN DOBÂNZI


3102


0,00


66687476


78


79


81


82


83


8489


C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII


VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI


Venituri din prestări de servicii


Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social


Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri


Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati


VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI

PERMISE_______________

Taxe extrajudiciare de timbru


AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI_______________

Xenituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii________________________________________

Alte amenzi, penalitati si confiscări


DIVERSE VENITURI


Venituri din prescripție extinctiva


0014


3302


330208


330212


330228


330250


3402


340202


3502


350201


350203


350250


3602


360201


78,97


2.590,00


2.268,98


87,61


930,00


150,00


1.500,00


10,00


2.000,00


2.000,00


4.796,00


4.566,00


1.127,80


46,09


1.091,641.219,47


1.219,47


4.105,57


4.038,11


121,27


30,73


72,78


34,50


60,97


60,97


—— - — - - “ ........

85,60


88,4495,89


r r. v ’’’

’ A -        -/

’Z’      v 7”?/1 *W*S/*  •••/•  44      •                       -     -           -

", '' ., •.....• , ..


;  '                                    •     4-                   .......

' z 777 ?,7 >

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

Donații si sponsorizări


Alte transferuri voluntare


3702


370201


300,00


370250


70,00
O1 II. VENITURI DIN CAPITAL

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA

92 UNOR BUNURI

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

_. Venituri din vânzarea locuințelor 94

construite din fondurile statului

Venituri din privatizare

95

_, Venituri din vânzarea unor bunuri 9o

aparținând domeniului privat al statului

97 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

INC A SARI DIN RAMB URSAR EA

98 IMPR UMUTURIL OR A CORD A TE

102 IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE

103 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE 104 CTJT

13 1    1.

105 A. De capital

118 \ B. Curente

I 1' Y JCM ¥         Ț^irT'jr jr jrx jr^ jr j A V np FT*

I                            F                 T «JK «jH «JK                            £ ,JR jfr             ijK

128 ADMINISTRAȚII

133 FONDUL EUROPEAN DE DEZV. REGIONALA

i ^4 Programe Comunitare finanțate in

I per. 2007-2013____________________


1.202,00


91,34 I 7,60Realizarea veniturilor, în care se concretizează activitatea noastră, este cea de venituri proprii, unde pe lângă veniturile din impozite și taxe mai sunt cuprinse: veniturile din capital în sumă de 1.029,18 mii lei si prelevările de la bugetul de stat (cote defalcate din impozitul pe venit: 170.623,30 mii lei, sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrare: 607,40 mii lei).

/ > '

*

J

p

’’ <

? /

t b

;;

,’! #...

‘ «■.

I

■' o

i .

n v1 A s

\ ' s '.

► \ *' .,-

■ \ ..

• l t. ;

Referitor la contribuabilii persoane juridice, in bugetul anului

prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate în valoarcde 54.180 mii lei (impozit si taxa clădiri, impozit si taxa teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice). Veniturile realizate din aceste surse au fost de 54.413,29 mii lei, adica un procent de realizare de 100,43 %.

In situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate, a fost de 69.059,30 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 52.287,32 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 46.681,16 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 5.606,16 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 4.872,67 mii lei, aferenta unui număr de 454 de cazuri care se afla in executare silita, din totalul de 2.123 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 6.485,46 mii lei, din care obligații de plata curente in valoare de 5.362,58 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 1.122,88 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 923,17 mii lei, aferenta unui număr de 224 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 1.358 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul asupra mijloacelor de transport. La data de 31.12.2010, din situația debite și încasări înregistrate în aplicația ITAXE, obligația de plata este in valoare de 10.286,52 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 7.259,07 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 3.027,45 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 3.479,87 mii lei, aferenta unui număr de 2.366 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 7.207 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate mijloace de transport înscrise pe raza municipiului Ploiești.

N /'a\ /v v ... 4 X ' .; '" .. \ \

‘ f                                                          ii.**      Uj

i? '

* i                                                                   i   1 ”•■ r*

r '       f...»                                                                       ; *-■*

H      . *                                                      f”ț

Referitor la contribuabilii persoane fizice, in bugetul -anului 2010,*|au fost prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate, în suma de 18.^8,71 mii lei (impozit pe clădiri, impozit si taxa pe teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice) si s-au realizat venituri in suma de 19.475,23 mii lei, respectiv in procent de 103,43 %.

în situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate a fost de 36.871,37 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2010, in situația debite si incasari din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 17.157,88 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 11.063,67 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 6.094,20 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 5.394,32 mii lei, aferenta unui număr de 15.970 de contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 88.975 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 4.597,90 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 2.332,20 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 2.265,70 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 2.090,45 mii lei, aferenta unui număr de 5.239 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 26.551 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul pe mijloacele de transport. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 15.115,59 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 7.368,24 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 7.747,35 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 8.632,70 mii lei, aferenta unui număr de 17.780 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 66.328 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate mijloace de transport inscrise pe raza municipiului Ploiești.

/J'

r i                                                                                                   • i -ț-

•*    "'î-i'-

• </' >. ■'                                                . *<?/

In anul 2010, s-au acordat facilitați fiscale in suma totala de 7.044,76 lei/pentru un număr de 15.191 contribuabili conform anexa 1, astfel:

 • -  suma de 1.64,62 lei aferenta unui număr de 15.170 contribuabili persoane fizice, din care suma de 1.076,81 lei, facilitați acordate, conform art. 284 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, unui număr de 11.586 contribuabili persoane fizice, si suma de 287,81 lei, facilitați acordate, conform HCL 182/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010, modificata prin HCL 405/2009, unui număr de 3.584 contribuabili persoane fizice;

 • -  suma de 5.680,14 lei aferenta unui număr de 21 contribuabili persoane juridice.

In cursul anului 2010 au fost efectuate următoarele operațiuni in cadrul Serviciului Public Finanțe Locale:

• la persoane juridice :

 • - s-au stabilit impozite și taxe locale, emițându-se decizii de impunere în bază unui număr 9.413 declarații de impunere și a unui număr de 8.147 cereri depuse de contribuabilii persoane juridice care au dobândit bunuri mobile și imobile ;

 • - s-au preluat in baza de date 1.026 declarații de impunere reclamă și publicitate, taxa hotelieră, impozit pe spectacole, impozit pe profit;

 • - s-au corectat în evidențele fiscală 9.213 obiecte supuse impozitării, în urma solicitărilor depuse de contribuabili, precum și în urma inventarierii materiei impozabile;

 • - s-a transmis către agenții economici, precum și către alte instituții un număr de 6.174 adrese;

 • - s-a verificat un nr. de 1.462 roluri la cod 70 - taxa firmă;

 • - s-au verificat situațiile fiscale ale contribuabililor în vederea eliberării a 6.298 certificate fiscale;

 • - s-au constatat contravenții și s-au aplicat sancțiuni pentru declararea cu întârziere sau nedeclararea bunurilor mobile și imobile incasandu-se din amenzi sumă de 95,40 mii lei.

De asemenea, s-au desfășurat și coordonat activități privind înregistrarea și eliberarea certificatelor și lucrărilor în regim de urgență. Astfel în anul 2010 au fost înregistrate următoarele:

 • - 897 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 89,70 mii lei;

 • - 3.611 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor fizice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 180,55 mii lei;

k

T!" •

T

f

+

t              »<••<!.

T •

l t\\ ■

\ \ •*'" ; •

\\ • ■■


s A

*

b

* «                  ■                         v                             ■                                                                            :                                               - • a H""*

 • - 883 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul ( persoanelor j un pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 132,45 mii lei;

 • - 3.204 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul^epș^aae^fâ£zice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 240,30 mii lei.


• la persoane fizice :

 • - au fost luate în evidența un număr de 62.403 lucrări (vanzări-cumpărări, donații, moșteniri, asocieri, intabulări, radieri,etc.) care au fost repartizate;

 • - s-au înregistrat și eliberat un număr de 20.144 de certificate de atestare fiscala în regim normal;

 • - s-au înregistrat și eliberat certificate de atestare fiscală si lucrări in regim de urgență în număr de 1.858, încasându-se taxe în cuantum de 108,58 mii lei;

 • - inspectorii din cadrul serviciului au aplicat 4.004 de sancțiuni (reprezentând amenzi pentru depunerea peste termen sau nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere) in cuantum de 119,42 mii lei;

 • - s-a procedat la verificarea bazei de date și s-a efectuat unificarea unui număr de 4.914 roluri si totodată s-au operat 10.373 modificări ale bazei de date (completare C.N.P, modificare nume contribuabil, schimbat adresa de domiciliu, adaugare de coproprietari, etc);

 • - s-a procedat la verificarea unui număr de 25.075 dosare fiscale din arhiva instituției noastre, pentru stabilirea corecta a bazei impozabile, întocmindu-se referate de recalculare pentru un număr de 6.506 de roluri.

In cursul anului 2010, pentru recuperarea sumelor neachitate, au fost emise un număr de 14.266 somații in valoare totala de 27.557,30 mii lei, din care 3.200 somații in cazul contribuabililor persoane juridice cu debite restante totale in suma totala de 19.501,51 mii lei si la un număr de 11.066 somații in cazul contribuabililor persoane fizice cu debite restante totale in suma de 8.055,79 mii lei.

In urma emiterii de somații, in cursul anului 2010, s-a recuperat suma de 12.461,23 mii lei, din care 9.627,94 mii lei de la persoane juridice si suma de 2.833,29 mii lei de la persoane fizice.

De asemenea, s-au recuperat creanțe fiscale prin înființarea de popriri, atat asupra veniturilor persoanelor fizice, respectiv pensie, salariu si disponibilități din conturi bancare, dar si asupra veniturilor persoanelor juridice. Astfel, in cursul anului 2010 s-a instituit un număr de 5.692 popriri, in cazul contribuabililor persoane fizice, in valoare totala de 3.987,90 mii lei, din care s-a recuperat suma de 604,07 mii lei si un număr de 1.030 popriri, in cazul persoanelor juridice, in valoare totala de 2.716,11 mii lei, din care s-a recuperat suma de 2.525,21 mii lei.

■ .A

\

j’i

In cursul anului 2010, in cazul in care creanțele nu au putut fi recuperate prinWpriri,

/ O

s-a procedat la instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile si .imobile5|0ate in proprietatea debitorilor, astfel s-au aplicat 82 sechestre asupra bunurilof mobilei imobile proprietatea debitorilor persoane fizice si juridice, in valoare de 2.648,48 mii lei, incasandu-se astfel suma de 309,62 mii lei ca urmare a valorificării bunurilor sechestrate.

In cazul sechestrelor asupra bunurilor imobile s-a solicitat efectuarea inscripției ipotecare la Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara Prahova, Biroul de Carte Funciara.

Pentru anul 2011 ne-am propus continuarea procedurilor de executare silita in vederea incasarii creanțelor intr-un procent cat mai mare, dar si continuarea politicii de identificare a materiei impozabile prin creșterea numărului de verificări in teren pentru combaterea evaziunii fiscale pe linia impozitelor si taxelor locale.

SIMONA ED


b «■

r’Nr.crt.

Semnificație

Nr.persoane beneficiare

Total

Suma aferenta impozit clădire

Suma aferenta impozit teren

Suma aferenta mijloace auto

1

PF deținuți politici

285

29751

22798

4144

2809

2

PF handicap.grd.I

2478

216257

174921

41160

176

3

PE handicap.grd.il

1672

142477

120013

22284

180

4

PF nevazatori

296

22869

19778

3091

5

PF sot/sotie cu handicap

3009

227272

201810

24584

878

6

PF sot/soție nevaz

103

6246

6021

225

7

PF venit<=450 RON

3578

287304

228859

58445

8

PF veterani

2852

310806

205350

94939

10517

9

PF deportați

635

65830

50605

10386

4839

10

PF orfani

6

504

330

174

11

PF revoluționari

210

23584

19619

3569

396

12

clădiri monumente istorice

29

10527

8606

1921

13

PF benf.L.114

17

1985

1985

14

PF reabilitări termice

370

19207

19207

11

Subtotal fizice

15170

1364619

1079902

264922

19795

Persoane Juridice

21

5680142

5535388

105000

39754

12

TOTAL PF+PJ

15191

7044761

6615290

369922

59549

entinaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern și bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local

Data:ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 126


privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri ~ proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern .si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri: Bozianu Cătălină, Iancu Ion, Radu Mateescu, Popa Constantin, Gheorghe Sarbu si Raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local, bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri proprii;

având în vedere prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2010, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții pe anul 2010, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 3Aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 4Aprobă contul de execuție al bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local pe anul 2010, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 5Aprobă contul de execuție al bugetului creditului intern pe anul 2010, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 6Aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 7Aprobă conturile de execuție pe anul 2010 ale ordonatorilor de credite astfel:

 • -  Primăria Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 7

 • -  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform Anexei nr. 8

 • -  Politia Comunitară, conform Anexei nr. 9

 • -  Casa de Cultură”I.L.Caragiale”,conform Anexei nr. 10

 • -  Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 12

 • -  Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 13

 • -  Administrația Parcului „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 14

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 15

 • -  Oficiul Public Proiect, conform Anexei nr. 16

 • -  Administrația Domeniului Public si Privat, conform Anexei nr. 17

 • -  Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 18

 • -  Centrul de Transfuzie Sanguină, conform Anexei nr. 19

 • -  Școala nr. 8 Grigore Moisil, conform Anexei nr. 20

 • -  Școala nr. 15 Mihai Eminescu, conform Anexei nr. 21

 • -  Centrul Financiar Grădiniță Nr. 28, conform Anexei nr. 22

 • -  Centrul Financiar Nicolae Simache, conform Anexei nr.23

 • -  Centru Financiar al Grupului Școlar de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 24

 • -  Colegiul National I.L.Caragiale, conform Anexei nr. 25

 • -  Colegiul National Mihai Viteazul, conform Anexei nr. 26

 • -  Liceul Nichita Stănescu, conform Anexei nr. 27

 • -  Liceul Al. I .Cuza, conform Anexei nr. 28

 • -  Liceul de Arta, conform Anexei nr. 29

 • -  Liceul Pedagogic, conform Anexei nr. 30

 • -  Grupul Școlar Administrativ si de Servicii, conform Anexei nr. 31

 • -  Colegiul Economic Virgil Madgearu, conform Anexei nr. 32

 • -  Colegiul Spiru Haret, conform Anexei nr. 3 3

 • -  Grup Școlar Toma Socolescu, conform Anexei nr. 34

 • -  Grup Școlar 1 Mai, conform Anexei 35

 • -  Grup Școlar Industrie Ușoară, conform Anexei nr. 36

 • -  Liceul Petrol-Teleajen, conform Anexei nr. 37

 • -  Școala cu cls. I - VIII G.E. Palade Ploiești, conform Anexei nr. 38

 • -  Grup Școlar Transport Auto, conform Anexei nr. 39

 • -  Colegiul Lazăr Edeleanu, conform Anexei nr. 40

 • -  Colegiul Tehnic Elie Radu, conform Anexei nr. 41

 • -  Spitalul de Boli Infectioase Ploiești, conform Anexei nr. 42

 • -  Spitalul Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 43

Art. 7 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 8 Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios , Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședință, Gheorghe Sîrbu
* A Contrasemnează Sedretar, ... Oana Cristina Iacob î? \\

l r

T
JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activitatilor finanțate integral din venituri proprii,bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 57 -pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și supun spre aprobare consiliilor locale conturile anuale de execuție în structura următoare :

la venituri: prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăți efectuate.

Potrivit art 63, alin (4), lit. b din Legea nr. 215/2001 republicata , legea administrației publice locale - primarul întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL


f*


’s V

■■■4

■j

>


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activitatilor finanțate integral din venituri proprii, bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

în anul 2010, bugetul local al municipiului Ploiești, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, venituri proprii si subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local au fost elaborate , fundamentate, aprobate și respectiv rectificate în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009- Legea bugetului de stat pe anul 2009 și Legea nr. 273/2006 -Legea privind finanțele publice locale, cu toate modificările și completările ulterioare.

Execuția de casă a bugetelor menționate mai sus se efectuează prin unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, evidențiindu-se în conturi distincte.

Trimestrial și anual ordonatorii de credite întocmesc situații financiare asupra execuției bugetare și conturi de execuție care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice.

în conformitate cu art. 57, alinți) din Legea nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare consiliilor locale, conturile anuale de execuție a bugetelor, în structura următoare :

 • a)       la venituri : prevederi bugetare inițiale ; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

 • b)       la cheltuieli: credite bugetare inițiale ; credite bugetare definitive ; plăți efectuate.

Astfel veniturile bugetului local, în anul 2010( Anexa nr. 1), au fost în sumă de 425.143.898,10 lei , procentul de realizare fiind de 82,42 %. în structură veniturile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 276.841.015,80 lei, cu un procent de realizare de 98,82%;

 • -  surse de la bugetul de stat în sumă de 171.230.698,09 lei, cu un procent de realizare de 99,98%;

subvenții de la bugetul de stat în sumă de 40.906.393,29 lei, cu un procent de realizare de 34,57%;Ț;,

transferuri voluntare, altele decât subvențiile in suma de l K^02,49 JeV‘Ț


cu un procent de realizare 30,70%;


1

i.


4

S

în funcție de încasările la bugetul local, cheltuielile au fost re^g^te înx sumă de 409.572.213,27 lei, procentul de realizare fiind de 79,40%. Înlîtructură cheltuielile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  autorități executive în sumă de 15.624.112,47 lei, cu un procent de realizare de 95,22%;

 • -  alte servicii publice generale în sumă de 15.921.030,16 lei, cu un procent de realizare de 65,44%;

 • -  tranzacții privind datoria publica si împrumuturi in suma de 4.795.096,12 lei, cu un procent de realizare de 96,31 %;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 8.371.493,35 lei, cu un procent de realizare 96,97%;

 • -  învățământ în sumă de 131.477.980,79 lei, cu un procent de realizare de 95,91%;

 • -  sănătate în sumă de 4.293.258,30 lei, cu un procent de realizare de 81,00%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 26.793.180,39 lei, cu un procent de realizare de 80,98%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 27.534.664,31 lei, cu un procent de realizare de 96,92%;

 • -  locuințe , servicii și dezvoltare publică în sumă de 35.339.836,94 lei, cu un procent de realizare de 84,26%;

 • -  protecția mediului în sumă de 50.033.967,49 lei, cu un procent de realizare de 45,53%;

 • -  combustibili și energie în sumă de 41.926.296,34 lei, cu un procent de realizare de 99,59%;

 • -  transporturi în sumă de 47.461.296,61 lei, cu un procent de realizare de 74,53%;

Veniturile instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, în anul 2010 ( Anexa nr. 2), au fost realizate în sumă de 76.353.571,00 lei, procentul de realizare fiind de 88,39%. în structură veniturile au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 19.700.928,00 lei, cu un procent de realizare de 98,97 %;

 • -  subvenții de la bugetul local în sumă de 56.227.549,00 lei, cu un procent de realizare de 85,84%;

 • -  donații și sponsorizări în sumă de 425.094 lei, cu un procent de realizare de 43,50%.

Proporțional cu veniturile încasate, cheltuielile instituțiilor publice finanțate

parțial sau integral din bugetul local s-au realizat în sumă de 73.920.351^0; procentul de realizare fiind de 85,57%. în structură cheltuielile au fost realii astfel:


 • -  alte servicii publice generale în sumă de 1.681.553 lei, cu un procent realizare de 93,57%;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 10.590.987 lei; cu un

p                                  ■' •

procent de realizare de 98,53%;

învățământ în sumă de 8.817.691 lei, cu un procent de realizare de 73,86%;

 • -  sanatate, in suma de 1.081.463 lei, cu un procent de realizare de 67,29%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 18.979.863 lei, cu un procent de realizare de 81,52%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 10.912.662 lei, cu un procent de realizare de 97,93%;

 • -  locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă de 21.856.132 lei, cu un procent de realizare de 84,87%;

Inregistrandu-se un excedent de 2.433.220,00 lei.

Veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2010 (Anexa nr. 3) s-au situat la nivelul de 3.817.086 lei, cu un procent de realizare de 35,53% și au fost structurate astfel:

 • -  fonduri de la Uniunea Europeană pentru proiecte cu finanțare directă și fonduri structurale în sumă de 1.052.127 lei;

 • -  surse de la bugetul local în sumă de 2.764.959 lei.

în anul 2010 au fost încasate granturi de la Uniunea Europeană prin care Municipiul Ploiești a recuperat o serie de costuri efectuate în cadrul unor proiecte derulate în anii precedenți; aceste sume au fost stabilite de Comisia Europeană și au depășit prevederile bugetare cu 196%.

în același timp, veniturile din surse de la bugetul local s-au situat la nivelul de 26,62% față de prevederi.

Cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2010 (Anexa nr. 3) s-au realizat în sumă de 3.878.145 lei angajamente legale, respectiv 2.975.292 lei plăți efectuate - procent de realizare 27,70%.

Diferența între prevederi și realizări, atât la venituri cât și la cheltuieli, o reprezintă sumele alocate proiectelor din cadrul PID, a căror derulare s-a amânat pentru trimestrul IV al anului 2010, din cauza unor aspecte procedurale legate de definitivarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești -Prahova.

Bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local al municipiului Ploiești în anul 2010 s-a constituit in suma de 13.560.860,00 lei( Anexa nr. 4) si a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/26.02.2010 fiind compus din fond de rulment in suma de 13.229.040,00 lei, depozite speciale pentru constructructii de locuințe 331.820,00 lei.

Venitul realizat in cursul anului 2010 a fost de 37.234,00 lei reprezentând dobanda cont curent.

/ i *

ț / ji •....

■ l

-'■■J


Cheltuielile efectuate din fondul de rulment in anul 2009 iaU fost in sume de 8.600.328,00 lei, cu un procent de realizare de 63,42%\£pijid aferente; capitolului” transporturi”.                                                     ; *


“ * . *■

Cheltuielile bugetului creditului intern in anul 2010(Anexa nr. 5) s-au realizat in suma de 35.162.858,00 lei, cu un procent de realizare de 67,53 % reprezentând trageri aferente creditului B.C.R.

In structura cheltuielile au fost realizate astfel:

 • - invatamant in suma de 3.385.555,00 lei, cu un procent de realizare de 96,67%;

 • - sanatate in suma de 2.676.947,00 lei, cu un procent de realizare de 95,43%;

 • - locuințe, servicii si dezvoltare publica in suma de 2.468.190,00, cu un procent de realizare de 37,71%;

 • - protecția mediului in suma de 761.160,00 lei, cu un procent de 31,29 %;

 • - transporturi in suma de 8.108.295,00 lei, cu un procent de realizare de 68,32%;

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte


VIZAT

DIRECTOR, Direcția Ad-tie Publica, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Simona Albu

RAPORT
partea de venituri

Bugetul pe anul 2010 a fost stabilit după ultima rectificare din decembrie la nivelul de 515.834,92 mii lei. Comparativ cu bugetul anului 2009 care a fost de 466.906,84 mii lei, bugetul anului 2010 a crescut cu 10,48 %. Fata de ultima rectificare, la data de 31.12.2010, incasarile au fost de 425.143,90 mii lei, 82,42 procent de realizare.

Din analiza execuției bugetare constatăm următoarele procente de realizare a categoriilor de venituri:

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere buget 2010 conf. HCL 445/23.12.10 si adr. DGFP nr. 1667 din 28.12.2010

31.12.2010

%

1

VENITURI - TOTAL

0001

515.834,92

425.143,90

82,42

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

280.132,91

276.841,02

98,82

3

I. VENITURI CURENTE

0002

395.102,91

383.208,32

96,99

4

A. VENITURI FISCALE

0003

375.157,91

365.342,81

97,38

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

174.551,00

174.523,04

99,98

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

2.677,00

2.675,80

99,96

7

IMPOZITUL PE PROFIT

0102

1.602,00

1.601,93

100,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

1.602,00

1.601,93

100,00

9

IMP. VEN. TRANSFER PROP.IMOB.

0302

1.075,00

1.073,87

99,90

11

Imp.ven.transf.propr.imobiliare persoane

030218

1.075,00

1.073,87

99,90

12

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

171.261,00

171.230,70

99,98

13

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

171.261,00

171.230,70

99,98

14

r ' ■ ’

Cote defalcate din impozitul pe venit        040201           170.633,00   170.623,3^.,f 99,99

15

Surneatete deconsiliul județean pentru   040204            628>00     ^0   96,72

echilibrarea bugetelor locale

16

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT,

PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN           0007            613,00      616,54  100,58

CAPITAL

17

\ ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT \

SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA    0502            613,00 \     616,54 100,58

\ PERS. FIZICE                        1                               |                      |

18

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri     050250              613 00       616,54  100,58

din capital

22

A3« IMPOZITE SI TAXE PE            arad          ze A'to n    ze. aii ne iaa

PROPRIETATE                      0009          6543841    65'931'95 10°’75

23

1MPO7TTF  TÂXF PF

0702            65.438,41    65.931,95 100,75

PROPRIETATE

24

Impozit pe clădiri                       070201           54.116,71    54.689,45 101,06

25

| Impozit pe clădiri de la pers, fizice         07020101           10.616,71     10.961,74  103,25

26

1 Impozit pe clădiri de la pers, juridice     | 07020102          43.500,00    43.727,71  100,52

27

Impozit pe terenuri                      070202            7.506,70     7.362,47   98,08

28

1 Impozit pe terenuri de la pers, fizice        07020201            2.300,00 |     2.329,63 | 101,29 |

29

1 Impozit pe terenuri de la pers, juridice    | 07020202 |          5.200,00 |     5.026,43 | 96,66 |

30

Impozit teren din extravilan-an precedent 07020203               6,70         6,41   95,65

31

1 Taxe judiciare de timbru, taxe de       1             1                    1               I         I

timbru -activitatea notariala,alte taxe    070203            3.800,00     3.879,34 102,09

de timbru

32

| Alte impozite si taxe pe proprietate     |  070250  |             15,00 |         0,69 |   4,62 |

33

34

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.         1102   |      117.012,00 | 107.282,89 \ 91,69 |

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea

cheltuielilor descentralizate la niv.                           nnrronn mnmoon      <»■«

.       .       ......        110202         110.668,00   100.938,89   91,21

comunelor, orașelor, municipiilor, si sect.

Mun. București

40

Sume defalcate din T.V.A ptr.             1innn<                         r    ™

.....      , x 1   .   ,                   110206              6.344,00      6.344,00 100,00

echilibrarea bugetelor locale

41

A L TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UNURI SI SER VICII

1202

459,00

''' ,.....

. 1

440.3'1

i *           r

, - ••

:       •.          ‘ /Z

t

97,85

42

Taxe hoteliere

120207

450,00

“    440,31

97,85

43

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

44,00

26,51

60,24

44

Impozit pe spectacole

150201

44,00

26,51

60,24

46

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITA TI

1602

18.512,50

17.138,12

97,03

47

Impozit asupra mijloacelor de transport

160202

11.392,00

11.843,01

103,96

48

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.912,00

6.183,86

104,60

49

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.480,00

5.659,15

103,27

50

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.067,50

5.091,71

83,92

51

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

203,00

203,40

100,20

52

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

53

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

55

C. VENITURI NEFISCALE

0012

19.945,00

17.865,51

89,57

56

CUVENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.183,00

10.156,18

99,74

57

VENITURI DINPROPRIETA TE

3002

10.183,00

10.156,18

99,74

58

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

2.250,00

2.244,62

99,76

60

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.594,00

6.572,56

99,67

61

62

Venituri din dividende

Venituri din dividende

300208

30020802

1.339,00

1.339,00

1.339,00

1.339,00

100,00

100,00

64


VENITURI DIN DOBÂNZI


3102


0,00


66687476


78


79


81


82


83


8489


C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII


VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI


Venituri din prestări de servicii


Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social


Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri


Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati


VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI

PERMISE_______________

Taxe extrajudiciare de timbru


AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI_______________

Xenituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii________________________________________

Alte amenzi, penalitati si confiscări


DIVERSE VENITURI


Venituri din prescripție extinctiva


0014


3302


330208


330212


330228


330250


3402


340202


3502


350201


350203


350250


3602


360201


78,97


2.590,00


2.268,98


87,61


930,00


150,00


1.500,00


10,00


2.000,00


2.000,00


4.796,00


4.566,00


1.127,80


46,09


1.091,641.219,47


1.219,47


4.105,57


4.038,11


121,27


30,73


72,78


34,50


60,97


60,97


—— - — - - “ ........

85,60


88,4495,89


r r. v ’’’

’ A -        -/

’Z’      v 7”?/1 *W*S/*  •••/•  44      •                       -     -           -

", '' ., •.....• , ..


;  '                                    •     4-                   .......

' z 777 ?,7 >

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

Donații si sponsorizări


Alte transferuri voluntare


3702


370201


300,00


370250


70,00
O1 II. VENITURI DIN CAPITAL

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA

92 UNOR BUNURI

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

_. Venituri din vânzarea locuințelor 94

construite din fondurile statului

Venituri din privatizare

95

_, Venituri din vânzarea unor bunuri 9o

aparținând domeniului privat al statului

97 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

INC A SARI DIN RAMB URSAR EA

98 IMPR UMUTURIL OR A CORD A TE

102 IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE

103 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE 104 CTJT

13 1    1.

105 A. De capital

118 \ B. Curente

I 1' Y JCM ¥         Ț^irT'jr jr jrx jr^ jr j A V np FT*

I                            F                 T «JK «jH «JK                            £ ,JR jfr             ijK

128 ADMINISTRAȚII

133 FONDUL EUROPEAN DE DEZV. REGIONALA

i ^4 Programe Comunitare finanțate in

I per. 2007-2013____________________


1.202,00


91,34 I 7,60Realizarea veniturilor, în care se concretizează activitatea noastră, este cea de venituri proprii, unde pe lângă veniturile din impozite și taxe mai sunt cuprinse: veniturile din capital în sumă de 1.029,18 mii lei si prelevările de la bugetul de stat (cote defalcate din impozitul pe venit: 170.623,30 mii lei, sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrare: 607,40 mii lei).

/ > '

*

J

p

’’ <

? /

t b

;;

,’! #...

‘ «■.

I

■' o

i .

n v1 A s

\ ' s '.

► \ *' .,-

■ \ ..

• l t. ;

Referitor la contribuabilii persoane juridice, in bugetul anului

prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate în valoarcde 54.180 mii lei (impozit si taxa clădiri, impozit si taxa teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice). Veniturile realizate din aceste surse au fost de 54.413,29 mii lei, adica un procent de realizare de 100,43 %.

In situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate, a fost de 69.059,30 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 52.287,32 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 46.681,16 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 5.606,16 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 4.872,67 mii lei, aferenta unui număr de 454 de cazuri care se afla in executare silita, din totalul de 2.123 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 6.485,46 mii lei, din care obligații de plata curente in valoare de 5.362,58 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 1.122,88 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 923,17 mii lei, aferenta unui număr de 224 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 1.358 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul asupra mijloacelor de transport. La data de 31.12.2010, din situația debite și încasări înregistrate în aplicația ITAXE, obligația de plata este in valoare de 10.286,52 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 7.259,07 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 3.027,45 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 3.479,87 mii lei, aferenta unui număr de 2.366 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 7.207 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate mijloace de transport înscrise pe raza municipiului Ploiești.

N /'a\ /v v ... 4 X ' .; '" .. \ \

‘ f                                                          ii.**      Uj

i? '

* i                                                                   i   1 ”•■ r*

r '       f...»                                                                       ; *-■*

H      . *                                                      f”ț

Referitor la contribuabilii persoane fizice, in bugetul -anului 2010,*|au fost prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate, în suma de 18.^8,71 mii lei (impozit pe clădiri, impozit si taxa pe teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice) si s-au realizat venituri in suma de 19.475,23 mii lei, respectiv in procent de 103,43 %.

în situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate a fost de 36.871,37 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2010, in situația debite si incasari din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 17.157,88 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 11.063,67 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 6.094,20 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 5.394,32 mii lei, aferenta unui număr de 15.970 de contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 88.975 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 4.597,90 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 2.332,20 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 2.265,70 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 2.090,45 mii lei, aferenta unui număr de 5.239 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 26.551 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul pe mijloacele de transport. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 15.115,59 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 7.368,24 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 7.747,35 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 8.632,70 mii lei, aferenta unui număr de 17.780 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 66.328 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate mijloace de transport inscrise pe raza municipiului Ploiești.

/J'

r i                                                                                                   • i -ț-

•*    "'î-i'-

• </' >. ■'                                                . *<?/

In anul 2010, s-au acordat facilitați fiscale in suma totala de 7.044,76 lei/pentru un număr de 15.191 contribuabili conform anexa 1, astfel:

 • -  suma de 1.64,62 lei aferenta unui număr de 15.170 contribuabili persoane fizice, din care suma de 1.076,81 lei, facilitați acordate, conform art. 284 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, unui număr de 11.586 contribuabili persoane fizice, si suma de 287,81 lei, facilitați acordate, conform HCL 182/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010, modificata prin HCL 405/2009, unui număr de 3.584 contribuabili persoane fizice;

 • -  suma de 5.680,14 lei aferenta unui număr de 21 contribuabili persoane juridice.

In cursul anului 2010 au fost efectuate următoarele operațiuni in cadrul Serviciului Public Finanțe Locale:

• la persoane juridice :

 • - s-au stabilit impozite și taxe locale, emițându-se decizii de impunere în bază unui număr 9.413 declarații de impunere și a unui număr de 8.147 cereri depuse de contribuabilii persoane juridice care au dobândit bunuri mobile și imobile ;

 • - s-au preluat in baza de date 1.026 declarații de impunere reclamă și publicitate, taxa hotelieră, impozit pe spectacole, impozit pe profit;

 • - s-au corectat în evidențele fiscală 9.213 obiecte supuse impozitării, în urma solicitărilor depuse de contribuabili, precum și în urma inventarierii materiei impozabile;

 • - s-a transmis către agenții economici, precum și către alte instituții un număr de 6.174 adrese;

 • - s-a verificat un nr. de 1.462 roluri la cod 70 - taxa firmă;

 • - s-au verificat situațiile fiscale ale contribuabililor în vederea eliberării a 6.298 certificate fiscale;

 • - s-au constatat contravenții și s-au aplicat sancțiuni pentru declararea cu întârziere sau nedeclararea bunurilor mobile și imobile incasandu-se din amenzi sumă de 95,40 mii lei.

De asemenea, s-au desfășurat și coordonat activități privind înregistrarea și eliberarea certificatelor și lucrărilor în regim de urgență. Astfel în anul 2010 au fost înregistrate următoarele:

 • - 897 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 89,70 mii lei;

 • - 3.611 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor fizice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 180,55 mii lei;

k

T!" •

T

f

+

t              »<••<!.

T •

l t\\ ■

\ \ •*'" ; •

\\ • ■■


s A

*

b

* «                  ■                         v                             ■                                                                            :                                               - • a H""*

 • - 883 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul ( persoanelor j un pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 132,45 mii lei;

 • - 3.204 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul^epș^aae^fâ£zice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 240,30 mii lei.


• la persoane fizice :

 • - au fost luate în evidența un număr de 62.403 lucrări (vanzări-cumpărări, donații, moșteniri, asocieri, intabulări, radieri,etc.) care au fost repartizate;

 • - s-au înregistrat și eliberat un număr de 20.144 de certificate de atestare fiscala în regim normal;

 • - s-au înregistrat și eliberat certificate de atestare fiscală si lucrări in regim de urgență în număr de 1.858, încasându-se taxe în cuantum de 108,58 mii lei;

 • - inspectorii din cadrul serviciului au aplicat 4.004 de sancțiuni (reprezentând amenzi pentru depunerea peste termen sau nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere) in cuantum de 119,42 mii lei;

 • - s-a procedat la verificarea bazei de date și s-a efectuat unificarea unui număr de 4.914 roluri si totodată s-au operat 10.373 modificări ale bazei de date (completare C.N.P, modificare nume contribuabil, schimbat adresa de domiciliu, adaugare de coproprietari, etc);

 • - s-a procedat la verificarea unui număr de 25.075 dosare fiscale din arhiva instituției noastre, pentru stabilirea corecta a bazei impozabile, întocmindu-se referate de recalculare pentru un număr de 6.506 de roluri.

In cursul anului 2010, pentru recuperarea sumelor neachitate, au fost emise un număr de 14.266 somații in valoare totala de 27.557,30 mii lei, din care 3.200 somații in cazul contribuabililor persoane juridice cu debite restante totale in suma totala de 19.501,51 mii lei si la un număr de 11.066 somații in cazul contribuabililor persoane fizice cu debite restante totale in suma de 8.055,79 mii lei.

In urma emiterii de somații, in cursul anului 2010, s-a recuperat suma de 12.461,23 mii lei, din care 9.627,94 mii lei de la persoane juridice si suma de 2.833,29 mii lei de la persoane fizice.

De asemenea, s-au recuperat creanțe fiscale prin înființarea de popriri, atat asupra veniturilor persoanelor fizice, respectiv pensie, salariu si disponibilități din conturi bancare, dar si asupra veniturilor persoanelor juridice. Astfel, in cursul anului 2010 s-a instituit un număr de 5.692 popriri, in cazul contribuabililor persoane fizice, in valoare totala de 3.987,90 mii lei, din care s-a recuperat suma de 604,07 mii lei si un număr de 1.030 popriri, in cazul persoanelor juridice, in valoare totala de 2.716,11 mii lei, din care s-a recuperat suma de 2.525,21 mii lei.

■ .A

\

j’i

In cursul anului 2010, in cazul in care creanțele nu au putut fi recuperate prinWpriri,

/ O

s-a procedat la instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile si .imobile5|0ate in proprietatea debitorilor, astfel s-au aplicat 82 sechestre asupra bunurilof mobilei imobile proprietatea debitorilor persoane fizice si juridice, in valoare de 2.648,48 mii lei, incasandu-se astfel suma de 309,62 mii lei ca urmare a valorificării bunurilor sechestrate.

In cazul sechestrelor asupra bunurilor imobile s-a solicitat efectuarea inscripției ipotecare la Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara Prahova, Biroul de Carte Funciara.

Pentru anul 2011 ne-am propus continuarea procedurilor de executare silita in vederea incasarii creanțelor intr-un procent cat mai mare, dar si continuarea politicii de identificare a materiei impozabile prin creșterea numărului de verificări in teren pentru combaterea evaziunii fiscale pe linia impozitelor si taxelor locale.

SIMONA ED


b «■

r’Nr.crt.

Semnificație

Nr.persoane beneficiare

Total

Suma aferenta impozit clădire

Suma aferenta impozit teren

Suma aferenta mijloace auto

1

PF deținuți politici

285

29751

22798

4144

2809

2

PF handicap.grd.I

2478

216257

174921

41160

176

3

PE handicap.grd.il

1672

142477

120013

22284

180

4

PF nevazatori

296

22869

19778

3091

5

PF sot/sotie cu handicap

3009

227272

201810

24584

878

6

PF sot/soție nevaz

103

6246

6021

225

7

PF venit<=450 RON

3578

287304

228859

58445

8

PF veterani

2852

310806

205350

94939

10517

9

PF deportați

635

65830

50605

10386

4839

10

PF orfani

6

504

330

174

11

PF revoluționari

210

23584

19619

3569

396

12

clădiri monumente istorice

29

10527

8606

1921

13

PF benf.L.114

17

1985

1985

14

PF reabilitări termice

370

19207

19207

11

Subtotal fizice

15170

1364619

1079902

264922

19795

Persoane Juridice

21

5680142

5535388

105000

39754

12

TOTAL PF+PJ

15191

7044761

6615290

369922

59549

entinaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern și bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local

Data:ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 126


privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri ~ proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern .si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri: Bozianu Cătălină, Iancu Ion, Radu Mateescu, Popa Constantin, Gheorghe Sarbu si Raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local, bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri proprii;

având în vedere prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2010, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții pe anul 2010, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 3Aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 4Aprobă contul de execuție al bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local pe anul 2010, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 5Aprobă contul de execuție al bugetului creditului intern pe anul 2010, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 6Aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 7Aprobă conturile de execuție pe anul 2010 ale ordonatorilor de credite astfel:

 • -  Primăria Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 7

 • -  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform Anexei nr. 8

 • -  Politia Comunitară, conform Anexei nr. 9

 • -  Casa de Cultură”I.L.Caragiale”,conform Anexei nr. 10

 • -  Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 12

 • -  Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 13

 • -  Administrația Parcului „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 14

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 15

 • -  Oficiul Public Proiect, conform Anexei nr. 16

 • -  Administrația Domeniului Public si Privat, conform Anexei nr. 17

 • -  Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 18

 • -  Centrul de Transfuzie Sanguină, conform Anexei nr. 19

 • -  Școala nr. 8 Grigore Moisil, conform Anexei nr. 20

 • -  Școala nr. 15 Mihai Eminescu, conform Anexei nr. 21

 • -  Centrul Financiar Grădiniță Nr. 28, conform Anexei nr. 22

 • -  Centrul Financiar Nicolae Simache, conform Anexei nr.23

 • -  Centru Financiar al Grupului Școlar de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 24

 • -  Colegiul National I.L.Caragiale, conform Anexei nr. 25

 • -  Colegiul National Mihai Viteazul, conform Anexei nr. 26

 • -  Liceul Nichita Stănescu, conform Anexei nr. 27

 • -  Liceul Al. I .Cuza, conform Anexei nr. 28

 • -  Liceul de Arta, conform Anexei nr. 29

 • -  Liceul Pedagogic, conform Anexei nr. 30

 • -  Grupul Școlar Administrativ si de Servicii, conform Anexei nr. 31

 • -  Colegiul Economic Virgil Madgearu, conform Anexei nr. 32

 • -  Colegiul Spiru Haret, conform Anexei nr. 3 3

 • -  Grup Școlar Toma Socolescu, conform Anexei nr. 34

 • -  Grup Școlar 1 Mai, conform Anexei 35

 • -  Grup Școlar Industrie Ușoară, conform Anexei nr. 36

 • -  Liceul Petrol-Teleajen, conform Anexei nr. 37

 • -  Școala cu cls. I - VIII G.E. Palade Ploiești, conform Anexei nr. 38

 • -  Grup Școlar Transport Auto, conform Anexei nr. 39

 • -  Colegiul Lazăr Edeleanu, conform Anexei nr. 40

 • -  Colegiul Tehnic Elie Radu, conform Anexei nr. 41

 • -  Spitalul de Boli Infectioase Ploiești, conform Anexei nr. 42

 • -  Spitalul Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 43

Art. 7 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 8 Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios , Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședință, Gheorghe Sîrbu
* A Contrasemnează Sedretar, ... Oana Cristina Iacob î? \\

l r

T
JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activitatilor finanțate integral din venituri proprii,bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 57 -pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și supun spre aprobare consiliilor locale conturile anuale de execuție în structura următoare :

la venituri: prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăți efectuate.

Potrivit art 63, alin (4), lit. b din Legea nr. 215/2001 republicata , legea administrației publice locale - primarul întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL


f*


’s V

■■■4

■j

>


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activitatilor finanțate integral din venituri proprii, bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

în anul 2010, bugetul local al municipiului Ploiești, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, venituri proprii si subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local au fost elaborate , fundamentate, aprobate și respectiv rectificate în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009- Legea bugetului de stat pe anul 2009 și Legea nr. 273/2006 -Legea privind finanțele publice locale, cu toate modificările și completările ulterioare.

Execuția de casă a bugetelor menționate mai sus se efectuează prin unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, evidențiindu-se în conturi distincte.

Trimestrial și anual ordonatorii de credite întocmesc situații financiare asupra execuției bugetare și conturi de execuție care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice.

în conformitate cu art. 57, alinți) din Legea nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare consiliilor locale, conturile anuale de execuție a bugetelor, în structura următoare :

 • a)       la venituri : prevederi bugetare inițiale ; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

 • b)       la cheltuieli: credite bugetare inițiale ; credite bugetare definitive ; plăți efectuate.

Astfel veniturile bugetului local, în anul 2010( Anexa nr. 1), au fost în sumă de 425.143.898,10 lei , procentul de realizare fiind de 82,42 %. în structură veniturile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 276.841.015,80 lei, cu un procent de realizare de 98,82%;

 • -  surse de la bugetul de stat în sumă de 171.230.698,09 lei, cu un procent de realizare de 99,98%;

subvenții de la bugetul de stat în sumă de 40.906.393,29 lei, cu un procent de realizare de 34,57%;Ț;,

transferuri voluntare, altele decât subvențiile in suma de l K^02,49 JeV‘Ț


cu un procent de realizare 30,70%;


1

i.


4

S

în funcție de încasările la bugetul local, cheltuielile au fost re^g^te înx sumă de 409.572.213,27 lei, procentul de realizare fiind de 79,40%. Înlîtructură cheltuielile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  autorități executive în sumă de 15.624.112,47 lei, cu un procent de realizare de 95,22%;

 • -  alte servicii publice generale în sumă de 15.921.030,16 lei, cu un procent de realizare de 65,44%;

 • -  tranzacții privind datoria publica si împrumuturi in suma de 4.795.096,12 lei, cu un procent de realizare de 96,31 %;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 8.371.493,35 lei, cu un procent de realizare 96,97%;

 • -  învățământ în sumă de 131.477.980,79 lei, cu un procent de realizare de 95,91%;

 • -  sănătate în sumă de 4.293.258,30 lei, cu un procent de realizare de 81,00%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 26.793.180,39 lei, cu un procent de realizare de 80,98%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 27.534.664,31 lei, cu un procent de realizare de 96,92%;

 • -  locuințe , servicii și dezvoltare publică în sumă de 35.339.836,94 lei, cu un procent de realizare de 84,26%;

 • -  protecția mediului în sumă de 50.033.967,49 lei, cu un procent de realizare de 45,53%;

 • -  combustibili și energie în sumă de 41.926.296,34 lei, cu un procent de realizare de 99,59%;

 • -  transporturi în sumă de 47.461.296,61 lei, cu un procent de realizare de 74,53%;

Veniturile instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, în anul 2010 ( Anexa nr. 2), au fost realizate în sumă de 76.353.571,00 lei, procentul de realizare fiind de 88,39%. în structură veniturile au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 19.700.928,00 lei, cu un procent de realizare de 98,97 %;

 • -  subvenții de la bugetul local în sumă de 56.227.549,00 lei, cu un procent de realizare de 85,84%;

 • -  donații și sponsorizări în sumă de 425.094 lei, cu un procent de realizare de 43,50%.

Proporțional cu veniturile încasate, cheltuielile instituțiilor publice finanțate

parțial sau integral din bugetul local s-au realizat în sumă de 73.920.351^0; procentul de realizare fiind de 85,57%. în structură cheltuielile au fost realii astfel:


 • -  alte servicii publice generale în sumă de 1.681.553 lei, cu un procent realizare de 93,57%;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 10.590.987 lei; cu un

p                                  ■' •

procent de realizare de 98,53%;

învățământ în sumă de 8.817.691 lei, cu un procent de realizare de 73,86%;

 • -  sanatate, in suma de 1.081.463 lei, cu un procent de realizare de 67,29%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 18.979.863 lei, cu un procent de realizare de 81,52%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 10.912.662 lei, cu un procent de realizare de 97,93%;

 • -  locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă de 21.856.132 lei, cu un procent de realizare de 84,87%;

Inregistrandu-se un excedent de 2.433.220,00 lei.

Veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2010 (Anexa nr. 3) s-au situat la nivelul de 3.817.086 lei, cu un procent de realizare de 35,53% și au fost structurate astfel:

 • -  fonduri de la Uniunea Europeană pentru proiecte cu finanțare directă și fonduri structurale în sumă de 1.052.127 lei;

 • -  surse de la bugetul local în sumă de 2.764.959 lei.

în anul 2010 au fost încasate granturi de la Uniunea Europeană prin care Municipiul Ploiești a recuperat o serie de costuri efectuate în cadrul unor proiecte derulate în anii precedenți; aceste sume au fost stabilite de Comisia Europeană și au depășit prevederile bugetare cu 196%.

în același timp, veniturile din surse de la bugetul local s-au situat la nivelul de 26,62% față de prevederi.

Cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2010 (Anexa nr. 3) s-au realizat în sumă de 3.878.145 lei angajamente legale, respectiv 2.975.292 lei plăți efectuate - procent de realizare 27,70%.

Diferența între prevederi și realizări, atât la venituri cât și la cheltuieli, o reprezintă sumele alocate proiectelor din cadrul PID, a căror derulare s-a amânat pentru trimestrul IV al anului 2010, din cauza unor aspecte procedurale legate de definitivarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești -Prahova.

Bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local al municipiului Ploiești în anul 2010 s-a constituit in suma de 13.560.860,00 lei( Anexa nr. 4) si a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/26.02.2010 fiind compus din fond de rulment in suma de 13.229.040,00 lei, depozite speciale pentru constructructii de locuințe 331.820,00 lei.

Venitul realizat in cursul anului 2010 a fost de 37.234,00 lei reprezentând dobanda cont curent.

/ i *

ț / ji •....

■ l

-'■■J


Cheltuielile efectuate din fondul de rulment in anul 2009 iaU fost in sume de 8.600.328,00 lei, cu un procent de realizare de 63,42%\£pijid aferente; capitolului” transporturi”.                                                     ; *


“ * . *■

Cheltuielile bugetului creditului intern in anul 2010(Anexa nr. 5) s-au realizat in suma de 35.162.858,00 lei, cu un procent de realizare de 67,53 % reprezentând trageri aferente creditului B.C.R.

In structura cheltuielile au fost realizate astfel:

 • - invatamant in suma de 3.385.555,00 lei, cu un procent de realizare de 96,67%;

 • - sanatate in suma de 2.676.947,00 lei, cu un procent de realizare de 95,43%;

 • - locuințe, servicii si dezvoltare publica in suma de 2.468.190,00, cu un procent de realizare de 37,71%;

 • - protecția mediului in suma de 761.160,00 lei, cu un procent de 31,29 %;

 • - transporturi in suma de 8.108.295,00 lei, cu un procent de realizare de 68,32%;

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte


VIZAT

DIRECTOR, Direcția Ad-tie Publica, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Simona Albu

RAPORT
partea de venituri

Bugetul pe anul 2010 a fost stabilit după ultima rectificare din decembrie la nivelul de 515.834,92 mii lei. Comparativ cu bugetul anului 2009 care a fost de 466.906,84 mii lei, bugetul anului 2010 a crescut cu 10,48 %. Fata de ultima rectificare, la data de 31.12.2010, incasarile au fost de 425.143,90 mii lei, 82,42 procent de realizare.

Din analiza execuției bugetare constatăm următoarele procente de realizare a categoriilor de venituri:

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere buget 2010 conf. HCL 445/23.12.10 si adr. DGFP nr. 1667 din 28.12.2010

31.12.2010

%

1

VENITURI - TOTAL

0001

515.834,92

425.143,90

82,42

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

280.132,91

276.841,02

98,82

3

I. VENITURI CURENTE

0002

395.102,91

383.208,32

96,99

4

A. VENITURI FISCALE

0003

375.157,91

365.342,81

97,38

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

174.551,00

174.523,04

99,98

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

2.677,00

2.675,80

99,96

7

IMPOZITUL PE PROFIT

0102

1.602,00

1.601,93

100,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

1.602,00

1.601,93

100,00

9

IMP. VEN. TRANSFER PROP.IMOB.

0302

1.075,00

1.073,87

99,90

11

Imp.ven.transf.propr.imobiliare persoane

030218

1.075,00

1.073,87

99,90

12

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

171.261,00

171.230,70

99,98

13

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

171.261,00

171.230,70

99,98

14

r ' ■ ’

Cote defalcate din impozitul pe venit        040201           170.633,00   170.623,3^.,f 99,99

15

Surneatete deconsiliul județean pentru   040204            628>00     ^0   96,72

echilibrarea bugetelor locale

16

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT,

PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN           0007            613,00      616,54  100,58

CAPITAL

17

\ ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT \

SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA    0502            613,00 \     616,54 100,58

\ PERS. FIZICE                        1                               |                      |

18

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri     050250              613 00       616,54  100,58

din capital

22

A3« IMPOZITE SI TAXE PE            arad          ze A'to n    ze. aii ne iaa

PROPRIETATE                      0009          6543841    65'931'95 10°’75

23

1MPO7TTF  TÂXF PF

0702            65.438,41    65.931,95 100,75

PROPRIETATE

24

Impozit pe clădiri                       070201           54.116,71    54.689,45 101,06

25

| Impozit pe clădiri de la pers, fizice         07020101           10.616,71     10.961,74  103,25

26

1 Impozit pe clădiri de la pers, juridice     | 07020102          43.500,00    43.727,71  100,52

27

Impozit pe terenuri                      070202            7.506,70     7.362,47   98,08

28

1 Impozit pe terenuri de la pers, fizice        07020201            2.300,00 |     2.329,63 | 101,29 |

29

1 Impozit pe terenuri de la pers, juridice    | 07020202 |          5.200,00 |     5.026,43 | 96,66 |

30

Impozit teren din extravilan-an precedent 07020203               6,70         6,41   95,65

31

1 Taxe judiciare de timbru, taxe de       1             1                    1               I         I

timbru -activitatea notariala,alte taxe    070203            3.800,00     3.879,34 102,09

de timbru

32

| Alte impozite si taxe pe proprietate     |  070250  |             15,00 |         0,69 |   4,62 |

33

34

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.         1102   |      117.012,00 | 107.282,89 \ 91,69 |

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea

cheltuielilor descentralizate la niv.                           nnrronn mnmoon      <»■«

.       .       ......        110202         110.668,00   100.938,89   91,21

comunelor, orașelor, municipiilor, si sect.

Mun. București

40

Sume defalcate din T.V.A ptr.             1innn<                         r    ™

.....      , x 1   .   ,                   110206              6.344,00      6.344,00 100,00

echilibrarea bugetelor locale

41

A L TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UNURI SI SER VICII

1202

459,00

''' ,.....

. 1

440.3'1

i *           r

, - ••

:       •.          ‘ /Z

t

97,85

42

Taxe hoteliere

120207

450,00

“    440,31

97,85

43

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

44,00

26,51

60,24

44

Impozit pe spectacole

150201

44,00

26,51

60,24

46

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITA TI

1602

18.512,50

17.138,12

97,03

47

Impozit asupra mijloacelor de transport

160202

11.392,00

11.843,01

103,96

48

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.912,00

6.183,86

104,60

49

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.480,00

5.659,15

103,27

50

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.067,50

5.091,71

83,92

51

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

203,00

203,40

100,20

52

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

53

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

55

C. VENITURI NEFISCALE

0012

19.945,00

17.865,51

89,57

56

CUVENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.183,00

10.156,18

99,74

57

VENITURI DINPROPRIETA TE

3002

10.183,00

10.156,18

99,74

58

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

2.250,00

2.244,62

99,76

60

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.594,00

6.572,56

99,67

61

62

Venituri din dividende

Venituri din dividende

300208

30020802

1.339,00

1.339,00

1.339,00

1.339,00

100,00

100,00

64


VENITURI DIN DOBÂNZI


3102


0,00


66687476


78


79


81


82


83


8489


C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII


VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI


Venituri din prestări de servicii


Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social


Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri


Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati


VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI

PERMISE_______________

Taxe extrajudiciare de timbru


AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI_______________

Xenituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii________________________________________

Alte amenzi, penalitati si confiscări


DIVERSE VENITURI


Venituri din prescripție extinctiva


0014


3302


330208


330212


330228


330250


3402


340202


3502


350201


350203


350250


3602


360201


78,97


2.590,00


2.268,98


87,61


930,00


150,00


1.500,00


10,00


2.000,00


2.000,00


4.796,00


4.566,00


1.127,80


46,09


1.091,641.219,47


1.219,47


4.105,57


4.038,11


121,27


30,73


72,78


34,50


60,97


60,97


—— - — - - “ ........

85,60


88,4495,89


r r. v ’’’

’ A -        -/

’Z’      v 7”?/1 *W*S/*  •••/•  44      •                       -     -           -

", '' ., •.....• , ..


;  '                                    •     4-                   .......

' z 777 ?,7 >

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

Donații si sponsorizări


Alte transferuri voluntare


3702


370201


300,00


370250


70,00
O1 II. VENITURI DIN CAPITAL

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA

92 UNOR BUNURI

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

_. Venituri din vânzarea locuințelor 94

construite din fondurile statului

Venituri din privatizare

95

_, Venituri din vânzarea unor bunuri 9o

aparținând domeniului privat al statului

97 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

INC A SARI DIN RAMB URSAR EA

98 IMPR UMUTURIL OR A CORD A TE

102 IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE

103 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE 104 CTJT

13 1    1.

105 A. De capital

118 \ B. Curente

I 1' Y JCM ¥         Ț^irT'jr jr jrx jr^ jr j A V np FT*

I                            F                 T «JK «jH «JK                            £ ,JR jfr             ijK

128 ADMINISTRAȚII

133 FONDUL EUROPEAN DE DEZV. REGIONALA

i ^4 Programe Comunitare finanțate in

I per. 2007-2013____________________


1.202,00


91,34 I 7,60Realizarea veniturilor, în care se concretizează activitatea noastră, este cea de venituri proprii, unde pe lângă veniturile din impozite și taxe mai sunt cuprinse: veniturile din capital în sumă de 1.029,18 mii lei si prelevările de la bugetul de stat (cote defalcate din impozitul pe venit: 170.623,30 mii lei, sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrare: 607,40 mii lei).

/ > '

*

J

p

’’ <

? /

t b

;;

,’! #...

‘ «■.

I

■' o

i .

n v1 A s

\ ' s '.

► \ *' .,-

■ \ ..

• l t. ;

Referitor la contribuabilii persoane juridice, in bugetul anului

prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate în valoarcde 54.180 mii lei (impozit si taxa clădiri, impozit si taxa teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice). Veniturile realizate din aceste surse au fost de 54.413,29 mii lei, adica un procent de realizare de 100,43 %.

In situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate, a fost de 69.059,30 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 52.287,32 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 46.681,16 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 5.606,16 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 4.872,67 mii lei, aferenta unui număr de 454 de cazuri care se afla in executare silita, din totalul de 2.123 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 6.485,46 mii lei, din care obligații de plata curente in valoare de 5.362,58 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 1.122,88 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 923,17 mii lei, aferenta unui număr de 224 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 1.358 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul asupra mijloacelor de transport. La data de 31.12.2010, din situația debite și încasări înregistrate în aplicația ITAXE, obligația de plata este in valoare de 10.286,52 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 7.259,07 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 3.027,45 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 3.479,87 mii lei, aferenta unui număr de 2.366 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 7.207 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate mijloace de transport înscrise pe raza municipiului Ploiești.

N /'a\ /v v ... 4 X ' .; '" .. \ \

‘ f                                                          ii.**      Uj

i? '

* i                                                                   i   1 ”•■ r*

r '       f...»                                                                       ; *-■*

H      . *                                                      f”ț

Referitor la contribuabilii persoane fizice, in bugetul -anului 2010,*|au fost prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate, în suma de 18.^8,71 mii lei (impozit pe clădiri, impozit si taxa pe teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice) si s-au realizat venituri in suma de 19.475,23 mii lei, respectiv in procent de 103,43 %.

în situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate a fost de 36.871,37 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2010, in situația debite si incasari din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 17.157,88 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 11.063,67 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 6.094,20 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 5.394,32 mii lei, aferenta unui număr de 15.970 de contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 88.975 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 4.597,90 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 2.332,20 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 2.265,70 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 2.090,45 mii lei, aferenta unui număr de 5.239 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 26.551 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul pe mijloacele de transport. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 15.115,59 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 7.368,24 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 7.747,35 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 8.632,70 mii lei, aferenta unui număr de 17.780 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 66.328 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate mijloace de transport inscrise pe raza municipiului Ploiești.

/J'

r i                                                                                                   • i -ț-

•*    "'î-i'-

• </' >. ■'                                                . *<?/

In anul 2010, s-au acordat facilitați fiscale in suma totala de 7.044,76 lei/pentru un număr de 15.191 contribuabili conform anexa 1, astfel:

 • -  suma de 1.64,62 lei aferenta unui număr de 15.170 contribuabili persoane fizice, din care suma de 1.076,81 lei, facilitați acordate, conform art. 284 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, unui număr de 11.586 contribuabili persoane fizice, si suma de 287,81 lei, facilitați acordate, conform HCL 182/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010, modificata prin HCL 405/2009, unui număr de 3.584 contribuabili persoane fizice;

 • -  suma de 5.680,14 lei aferenta unui număr de 21 contribuabili persoane juridice.

In cursul anului 2010 au fost efectuate următoarele operațiuni in cadrul Serviciului Public Finanțe Locale:

• la persoane juridice :

 • - s-au stabilit impozite și taxe locale, emițându-se decizii de impunere în bază unui număr 9.413 declarații de impunere și a unui număr de 8.147 cereri depuse de contribuabilii persoane juridice care au dobândit bunuri mobile și imobile ;

 • - s-au preluat in baza de date 1.026 declarații de impunere reclamă și publicitate, taxa hotelieră, impozit pe spectacole, impozit pe profit;

 • - s-au corectat în evidențele fiscală 9.213 obiecte supuse impozitării, în urma solicitărilor depuse de contribuabili, precum și în urma inventarierii materiei impozabile;

 • - s-a transmis către agenții economici, precum și către alte instituții un număr de 6.174 adrese;

 • - s-a verificat un nr. de 1.462 roluri la cod 70 - taxa firmă;

 • - s-au verificat situațiile fiscale ale contribuabililor în vederea eliberării a 6.298 certificate fiscale;

 • - s-au constatat contravenții și s-au aplicat sancțiuni pentru declararea cu întârziere sau nedeclararea bunurilor mobile și imobile incasandu-se din amenzi sumă de 95,40 mii lei.

De asemenea, s-au desfășurat și coordonat activități privind înregistrarea și eliberarea certificatelor și lucrărilor în regim de urgență. Astfel în anul 2010 au fost înregistrate următoarele:

 • - 897 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 89,70 mii lei;

 • - 3.611 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor fizice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 180,55 mii lei;

k

T!" •

T

f

+

t              »<••<!.

T •

l t\\ ■

\ \ •*'" ; •

\\ • ■■


s A

*

b

* «                  ■                         v                             ■                                                                            :                                               - • a H""*

 • - 883 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul ( persoanelor j un pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 132,45 mii lei;

 • - 3.204 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul^epș^aae^fâ£zice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 240,30 mii lei.


• la persoane fizice :

 • - au fost luate în evidența un număr de 62.403 lucrări (vanzări-cumpărări, donații, moșteniri, asocieri, intabulări, radieri,etc.) care au fost repartizate;

 • - s-au înregistrat și eliberat un număr de 20.144 de certificate de atestare fiscala în regim normal;

 • - s-au înregistrat și eliberat certificate de atestare fiscală si lucrări in regim de urgență în număr de 1.858, încasându-se taxe în cuantum de 108,58 mii lei;

 • - inspectorii din cadrul serviciului au aplicat 4.004 de sancțiuni (reprezentând amenzi pentru depunerea peste termen sau nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere) in cuantum de 119,42 mii lei;

 • - s-a procedat la verificarea bazei de date și s-a efectuat unificarea unui număr de 4.914 roluri si totodată s-au operat 10.373 modificări ale bazei de date (completare C.N.P, modificare nume contribuabil, schimbat adresa de domiciliu, adaugare de coproprietari, etc);

 • - s-a procedat la verificarea unui număr de 25.075 dosare fiscale din arhiva instituției noastre, pentru stabilirea corecta a bazei impozabile, întocmindu-se referate de recalculare pentru un număr de 6.506 de roluri.

In cursul anului 2010, pentru recuperarea sumelor neachitate, au fost emise un număr de 14.266 somații in valoare totala de 27.557,30 mii lei, din care 3.200 somații in cazul contribuabililor persoane juridice cu debite restante totale in suma totala de 19.501,51 mii lei si la un număr de 11.066 somații in cazul contribuabililor persoane fizice cu debite restante totale in suma de 8.055,79 mii lei.

In urma emiterii de somații, in cursul anului 2010, s-a recuperat suma de 12.461,23 mii lei, din care 9.627,94 mii lei de la persoane juridice si suma de 2.833,29 mii lei de la persoane fizice.

De asemenea, s-au recuperat creanțe fiscale prin înființarea de popriri, atat asupra veniturilor persoanelor fizice, respectiv pensie, salariu si disponibilități din conturi bancare, dar si asupra veniturilor persoanelor juridice. Astfel, in cursul anului 2010 s-a instituit un număr de 5.692 popriri, in cazul contribuabililor persoane fizice, in valoare totala de 3.987,90 mii lei, din care s-a recuperat suma de 604,07 mii lei si un număr de 1.030 popriri, in cazul persoanelor juridice, in valoare totala de 2.716,11 mii lei, din care s-a recuperat suma de 2.525,21 mii lei.

■ .A

\

j’i

In cursul anului 2010, in cazul in care creanțele nu au putut fi recuperate prinWpriri,

/ O

s-a procedat la instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile si .imobile5|0ate in proprietatea debitorilor, astfel s-au aplicat 82 sechestre asupra bunurilof mobilei imobile proprietatea debitorilor persoane fizice si juridice, in valoare de 2.648,48 mii lei, incasandu-se astfel suma de 309,62 mii lei ca urmare a valorificării bunurilor sechestrate.

In cazul sechestrelor asupra bunurilor imobile s-a solicitat efectuarea inscripției ipotecare la Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara Prahova, Biroul de Carte Funciara.

Pentru anul 2011 ne-am propus continuarea procedurilor de executare silita in vederea incasarii creanțelor intr-un procent cat mai mare, dar si continuarea politicii de identificare a materiei impozabile prin creșterea numărului de verificări in teren pentru combaterea evaziunii fiscale pe linia impozitelor si taxelor locale.

SIMONA ED


b «■

r’Nr.crt.

Semnificație

Nr.persoane beneficiare

Total

Suma aferenta impozit clădire

Suma aferenta impozit teren

Suma aferenta mijloace auto

1

PF deținuți politici

285

29751

22798

4144

2809

2

PF handicap.grd.I

2478

216257

174921

41160

176

3

PE handicap.grd.il

1672

142477

120013

22284

180

4

PF nevazatori

296

22869

19778

3091

5

PF sot/sotie cu handicap

3009

227272

201810

24584

878

6

PF sot/soție nevaz

103

6246

6021

225

7

PF venit<=450 RON

3578

287304

228859

58445

8

PF veterani

2852

310806

205350

94939

10517

9

PF deportați

635

65830

50605

10386

4839

10

PF orfani

6

504

330

174

11

PF revoluționari

210

23584

19619

3569

396

12

clădiri monumente istorice

29

10527

8606

1921

13

PF benf.L.114

17

1985

1985

14

PF reabilitări termice

370

19207

19207

11

Subtotal fizice

15170

1364619

1079902

264922

19795

Persoane Juridice

21

5680142

5535388

105000

39754

12

TOTAL PF+PJ

15191

7044761

6615290

369922

59549

entinaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern și bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local

Data:ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 126


privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri ~ proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern .si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri: Bozianu Cătălină, Iancu Ion, Radu Mateescu, Popa Constantin, Gheorghe Sarbu si Raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local, bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri proprii;

având în vedere prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2010, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții pe anul 2010, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 3Aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 4Aprobă contul de execuție al bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local pe anul 2010, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 5Aprobă contul de execuție al bugetului creditului intern pe anul 2010, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 6Aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 7Aprobă conturile de execuție pe anul 2010 ale ordonatorilor de credite astfel:

 • -  Primăria Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 7

 • -  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform Anexei nr. 8

 • -  Politia Comunitară, conform Anexei nr. 9

 • -  Casa de Cultură”I.L.Caragiale”,conform Anexei nr. 10

 • -  Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 12

 • -  Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 13

 • -  Administrația Parcului „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 14

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 15

 • -  Oficiul Public Proiect, conform Anexei nr. 16

 • -  Administrația Domeniului Public si Privat, conform Anexei nr. 17

 • -  Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 18

 • -  Centrul de Transfuzie Sanguină, conform Anexei nr. 19

 • -  Școala nr. 8 Grigore Moisil, conform Anexei nr. 20

 • -  Școala nr. 15 Mihai Eminescu, conform Anexei nr. 21

 • -  Centrul Financiar Grădiniță Nr. 28, conform Anexei nr. 22

 • -  Centrul Financiar Nicolae Simache, conform Anexei nr.23

 • -  Centru Financiar al Grupului Școlar de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 24

 • -  Colegiul National I.L.Caragiale, conform Anexei nr. 25

 • -  Colegiul National Mihai Viteazul, conform Anexei nr. 26

 • -  Liceul Nichita Stănescu, conform Anexei nr. 27

 • -  Liceul Al. I .Cuza, conform Anexei nr. 28

 • -  Liceul de Arta, conform Anexei nr. 29

 • -  Liceul Pedagogic, conform Anexei nr. 30

 • -  Grupul Școlar Administrativ si de Servicii, conform Anexei nr. 31

 • -  Colegiul Economic Virgil Madgearu, conform Anexei nr. 32

 • -  Colegiul Spiru Haret, conform Anexei nr. 3 3

 • -  Grup Școlar Toma Socolescu, conform Anexei nr. 34

 • -  Grup Școlar 1 Mai, conform Anexei 35

 • -  Grup Școlar Industrie Ușoară, conform Anexei nr. 36

 • -  Liceul Petrol-Teleajen, conform Anexei nr. 37

 • -  Școala cu cls. I - VIII G.E. Palade Ploiești, conform Anexei nr. 38

 • -  Grup Școlar Transport Auto, conform Anexei nr. 39

 • -  Colegiul Lazăr Edeleanu, conform Anexei nr. 40

 • -  Colegiul Tehnic Elie Radu, conform Anexei nr. 41

 • -  Spitalul de Boli Infectioase Ploiești, conform Anexei nr. 42

 • -  Spitalul Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 43

Art. 7 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 8 Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios , Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședință, Gheorghe Sîrbu
* A Contrasemnează Sedretar, ... Oana Cristina Iacob î? \\

l r

T
JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activitatilor finanțate integral din venituri proprii,bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 57 -pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și supun spre aprobare consiliilor locale conturile anuale de execuție în structura următoare :

la venituri: prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăți efectuate.

Potrivit art 63, alin (4), lit. b din Legea nr. 215/2001 republicata , legea administrației publice locale - primarul întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL


f*


’s V

■■■4

■j

>


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activitatilor finanțate integral din venituri proprii, bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

în anul 2010, bugetul local al municipiului Ploiești, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, venituri proprii si subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local au fost elaborate , fundamentate, aprobate și respectiv rectificate în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009- Legea bugetului de stat pe anul 2009 și Legea nr. 273/2006 -Legea privind finanțele publice locale, cu toate modificările și completările ulterioare.

Execuția de casă a bugetelor menționate mai sus se efectuează prin unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, evidențiindu-se în conturi distincte.

Trimestrial și anual ordonatorii de credite întocmesc situații financiare asupra execuției bugetare și conturi de execuție care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice.

în conformitate cu art. 57, alinți) din Legea nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare consiliilor locale, conturile anuale de execuție a bugetelor, în structura următoare :

 • a)       la venituri : prevederi bugetare inițiale ; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

 • b)       la cheltuieli: credite bugetare inițiale ; credite bugetare definitive ; plăți efectuate.

Astfel veniturile bugetului local, în anul 2010( Anexa nr. 1), au fost în sumă de 425.143.898,10 lei , procentul de realizare fiind de 82,42 %. în structură veniturile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 276.841.015,80 lei, cu un procent de realizare de 98,82%;

 • -  surse de la bugetul de stat în sumă de 171.230.698,09 lei, cu un procent de realizare de 99,98%;

subvenții de la bugetul de stat în sumă de 40.906.393,29 lei, cu un procent de realizare de 34,57%;Ț;,

transferuri voluntare, altele decât subvențiile in suma de l K^02,49 JeV‘Ț


cu un procent de realizare 30,70%;


1

i.


4

S

în funcție de încasările la bugetul local, cheltuielile au fost re^g^te înx sumă de 409.572.213,27 lei, procentul de realizare fiind de 79,40%. Înlîtructură cheltuielile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  autorități executive în sumă de 15.624.112,47 lei, cu un procent de realizare de 95,22%;

 • -  alte servicii publice generale în sumă de 15.921.030,16 lei, cu un procent de realizare de 65,44%;

 • -  tranzacții privind datoria publica si împrumuturi in suma de 4.795.096,12 lei, cu un procent de realizare de 96,31 %;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 8.371.493,35 lei, cu un procent de realizare 96,97%;

 • -  învățământ în sumă de 131.477.980,79 lei, cu un procent de realizare de 95,91%;

 • -  sănătate în sumă de 4.293.258,30 lei, cu un procent de realizare de 81,00%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 26.793.180,39 lei, cu un procent de realizare de 80,98%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 27.534.664,31 lei, cu un procent de realizare de 96,92%;

 • -  locuințe , servicii și dezvoltare publică în sumă de 35.339.836,94 lei, cu un procent de realizare de 84,26%;

 • -  protecția mediului în sumă de 50.033.967,49 lei, cu un procent de realizare de 45,53%;

 • -  combustibili și energie în sumă de 41.926.296,34 lei, cu un procent de realizare de 99,59%;

 • -  transporturi în sumă de 47.461.296,61 lei, cu un procent de realizare de 74,53%;

Veniturile instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, în anul 2010 ( Anexa nr. 2), au fost realizate în sumă de 76.353.571,00 lei, procentul de realizare fiind de 88,39%. în structură veniturile au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 19.700.928,00 lei, cu un procent de realizare de 98,97 %;

 • -  subvenții de la bugetul local în sumă de 56.227.549,00 lei, cu un procent de realizare de 85,84%;

 • -  donații și sponsorizări în sumă de 425.094 lei, cu un procent de realizare de 43,50%.

Proporțional cu veniturile încasate, cheltuielile instituțiilor publice finanțate

parțial sau integral din bugetul local s-au realizat în sumă de 73.920.351^0; procentul de realizare fiind de 85,57%. în structură cheltuielile au fost realii astfel:


 • -  alte servicii publice generale în sumă de 1.681.553 lei, cu un procent realizare de 93,57%;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 10.590.987 lei; cu un

p                                  ■' •

procent de realizare de 98,53%;

învățământ în sumă de 8.817.691 lei, cu un procent de realizare de 73,86%;

 • -  sanatate, in suma de 1.081.463 lei, cu un procent de realizare de 67,29%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 18.979.863 lei, cu un procent de realizare de 81,52%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 10.912.662 lei, cu un procent de realizare de 97,93%;

 • -  locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă de 21.856.132 lei, cu un procent de realizare de 84,87%;

Inregistrandu-se un excedent de 2.433.220,00 lei.

Veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2010 (Anexa nr. 3) s-au situat la nivelul de 3.817.086 lei, cu un procent de realizare de 35,53% și au fost structurate astfel:

 • -  fonduri de la Uniunea Europeană pentru proiecte cu finanțare directă și fonduri structurale în sumă de 1.052.127 lei;

 • -  surse de la bugetul local în sumă de 2.764.959 lei.

în anul 2010 au fost încasate granturi de la Uniunea Europeană prin care Municipiul Ploiești a recuperat o serie de costuri efectuate în cadrul unor proiecte derulate în anii precedenți; aceste sume au fost stabilite de Comisia Europeană și au depășit prevederile bugetare cu 196%.

în același timp, veniturile din surse de la bugetul local s-au situat la nivelul de 26,62% față de prevederi.

Cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2010 (Anexa nr. 3) s-au realizat în sumă de 3.878.145 lei angajamente legale, respectiv 2.975.292 lei plăți efectuate - procent de realizare 27,70%.

Diferența între prevederi și realizări, atât la venituri cât și la cheltuieli, o reprezintă sumele alocate proiectelor din cadrul PID, a căror derulare s-a amânat pentru trimestrul IV al anului 2010, din cauza unor aspecte procedurale legate de definitivarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești -Prahova.

Bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local al municipiului Ploiești în anul 2010 s-a constituit in suma de 13.560.860,00 lei( Anexa nr. 4) si a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/26.02.2010 fiind compus din fond de rulment in suma de 13.229.040,00 lei, depozite speciale pentru constructructii de locuințe 331.820,00 lei.

Venitul realizat in cursul anului 2010 a fost de 37.234,00 lei reprezentând dobanda cont curent.

/ i *

ț / ji •....

■ l

-'■■J


Cheltuielile efectuate din fondul de rulment in anul 2009 iaU fost in sume de 8.600.328,00 lei, cu un procent de realizare de 63,42%\£pijid aferente; capitolului” transporturi”.                                                     ; *


“ * . *■

Cheltuielile bugetului creditului intern in anul 2010(Anexa nr. 5) s-au realizat in suma de 35.162.858,00 lei, cu un procent de realizare de 67,53 % reprezentând trageri aferente creditului B.C.R.

In structura cheltuielile au fost realizate astfel:

 • - invatamant in suma de 3.385.555,00 lei, cu un procent de realizare de 96,67%;

 • - sanatate in suma de 2.676.947,00 lei, cu un procent de realizare de 95,43%;

 • - locuințe, servicii si dezvoltare publica in suma de 2.468.190,00, cu un procent de realizare de 37,71%;

 • - protecția mediului in suma de 761.160,00 lei, cu un procent de 31,29 %;

 • - transporturi in suma de 8.108.295,00 lei, cu un procent de realizare de 68,32%;

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte


VIZAT

DIRECTOR, Direcția Ad-tie Publica, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Simona Albu

RAPORT
partea de venituri

Bugetul pe anul 2010 a fost stabilit după ultima rectificare din decembrie la nivelul de 515.834,92 mii lei. Comparativ cu bugetul anului 2009 care a fost de 466.906,84 mii lei, bugetul anului 2010 a crescut cu 10,48 %. Fata de ultima rectificare, la data de 31.12.2010, incasarile au fost de 425.143,90 mii lei, 82,42 procent de realizare.

Din analiza execuției bugetare constatăm următoarele procente de realizare a categoriilor de venituri:

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere buget 2010 conf. HCL 445/23.12.10 si adr. DGFP nr. 1667 din 28.12.2010

31.12.2010

%

1

VENITURI - TOTAL

0001

515.834,92

425.143,90

82,42

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

280.132,91

276.841,02

98,82

3

I. VENITURI CURENTE

0002

395.102,91

383.208,32

96,99

4

A. VENITURI FISCALE

0003

375.157,91

365.342,81

97,38

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

174.551,00

174.523,04

99,98

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

2.677,00

2.675,80

99,96

7

IMPOZITUL PE PROFIT

0102

1.602,00

1.601,93

100,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

1.602,00

1.601,93

100,00

9

IMP. VEN. TRANSFER PROP.IMOB.

0302

1.075,00

1.073,87

99,90

11

Imp.ven.transf.propr.imobiliare persoane

030218

1.075,00

1.073,87

99,90

12

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

171.261,00

171.230,70

99,98

13

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

171.261,00

171.230,70

99,98

14

r ' ■ ’

Cote defalcate din impozitul pe venit        040201           170.633,00   170.623,3^.,f 99,99

15

Surneatete deconsiliul județean pentru   040204            628>00     ^0   96,72

echilibrarea bugetelor locale

16

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT,

PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN           0007            613,00      616,54  100,58

CAPITAL

17

\ ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT \

SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA    0502            613,00 \     616,54 100,58

\ PERS. FIZICE                        1                               |                      |

18

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri     050250              613 00       616,54  100,58

din capital

22

A3« IMPOZITE SI TAXE PE            arad          ze A'to n    ze. aii ne iaa

PROPRIETATE                      0009          6543841    65'931'95 10°’75

23

1MPO7TTF  TÂXF PF

0702            65.438,41    65.931,95 100,75

PROPRIETATE

24

Impozit pe clădiri                       070201           54.116,71    54.689,45 101,06

25

| Impozit pe clădiri de la pers, fizice         07020101           10.616,71     10.961,74  103,25

26

1 Impozit pe clădiri de la pers, juridice     | 07020102          43.500,00    43.727,71  100,52

27

Impozit pe terenuri                      070202            7.506,70     7.362,47   98,08

28

1 Impozit pe terenuri de la pers, fizice        07020201            2.300,00 |     2.329,63 | 101,29 |

29

1 Impozit pe terenuri de la pers, juridice    | 07020202 |          5.200,00 |     5.026,43 | 96,66 |

30

Impozit teren din extravilan-an precedent 07020203               6,70         6,41   95,65

31

1 Taxe judiciare de timbru, taxe de       1             1                    1               I         I

timbru -activitatea notariala,alte taxe    070203            3.800,00     3.879,34 102,09

de timbru

32

| Alte impozite si taxe pe proprietate     |  070250  |             15,00 |         0,69 |   4,62 |

33

34

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.         1102   |      117.012,00 | 107.282,89 \ 91,69 |

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea

cheltuielilor descentralizate la niv.                           nnrronn mnmoon      <»■«

.       .       ......        110202         110.668,00   100.938,89   91,21

comunelor, orașelor, municipiilor, si sect.

Mun. București

40

Sume defalcate din T.V.A ptr.             1innn<                         r    ™

.....      , x 1   .   ,                   110206              6.344,00      6.344,00 100,00

echilibrarea bugetelor locale

41

A L TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UNURI SI SER VICII

1202

459,00

''' ,.....

. 1

440.3'1

i *           r

, - ••

:       •.          ‘ /Z

t

97,85

42

Taxe hoteliere

120207

450,00

“    440,31

97,85

43

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

44,00

26,51

60,24

44

Impozit pe spectacole

150201

44,00

26,51

60,24

46

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITA TI

1602

18.512,50

17.138,12

97,03

47

Impozit asupra mijloacelor de transport

160202

11.392,00

11.843,01

103,96

48

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.912,00

6.183,86

104,60

49

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.480,00

5.659,15

103,27

50

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.067,50

5.091,71

83,92

51

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

203,00

203,40

100,20

52

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

53

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

55

C. VENITURI NEFISCALE

0012

19.945,00

17.865,51

89,57

56

CUVENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.183,00

10.156,18

99,74

57

VENITURI DINPROPRIETA TE

3002

10.183,00

10.156,18

99,74

58

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

2.250,00

2.244,62

99,76

60

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.594,00

6.572,56

99,67

61

62

Venituri din dividende

Venituri din dividende

300208

30020802

1.339,00

1.339,00

1.339,00

1.339,00

100,00

100,00

64


VENITURI DIN DOBÂNZI


3102


0,00


66687476


78


79


81


82


83


8489


C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII


VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI


Venituri din prestări de servicii


Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social


Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri


Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati


VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI

PERMISE_______________

Taxe extrajudiciare de timbru


AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI_______________

Xenituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii________________________________________

Alte amenzi, penalitati si confiscări


DIVERSE VENITURI


Venituri din prescripție extinctiva


0014


3302


330208


330212


330228


330250


3402


340202


3502


350201


350203


350250


3602


360201


78,97


2.590,00


2.268,98


87,61


930,00


150,00


1.500,00


10,00


2.000,00


2.000,00


4.796,00


4.566,00


1.127,80


46,09


1.091,641.219,47


1.219,47


4.105,57


4.038,11


121,27


30,73


72,78


34,50


60,97


60,97


—— - — - - “ ........

85,60


88,4495,89


r r. v ’’’

’ A -        -/

’Z’      v 7”?/1 *W*S/*  •••/•  44      •                       -     -           -

", '' ., •.....• , ..


;  '                                    •     4-                   .......

' z 777 ?,7 >

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

Donații si sponsorizări


Alte transferuri voluntare


3702


370201


300,00


370250


70,00
O1 II. VENITURI DIN CAPITAL

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA

92 UNOR BUNURI

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

_. Venituri din vânzarea locuințelor 94

construite din fondurile statului

Venituri din privatizare

95

_, Venituri din vânzarea unor bunuri 9o

aparținând domeniului privat al statului

97 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

INC A SARI DIN RAMB URSAR EA

98 IMPR UMUTURIL OR A CORD A TE

102 IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE

103 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE 104 CTJT

13 1    1.

105 A. De capital

118 \ B. Curente

I 1' Y JCM ¥         Ț^irT'jr jr jrx jr^ jr j A V np FT*

I                            F                 T «JK «jH «JK                            £ ,JR jfr             ijK

128 ADMINISTRAȚII

133 FONDUL EUROPEAN DE DEZV. REGIONALA

i ^4 Programe Comunitare finanțate in

I per. 2007-2013____________________


1.202,00


91,34 I 7,60Realizarea veniturilor, în care se concretizează activitatea noastră, este cea de venituri proprii, unde pe lângă veniturile din impozite și taxe mai sunt cuprinse: veniturile din capital în sumă de 1.029,18 mii lei si prelevările de la bugetul de stat (cote defalcate din impozitul pe venit: 170.623,30 mii lei, sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrare: 607,40 mii lei).

/ > '

*

J

p

’’ <

? /

t b

;;

,’! #...

‘ «■.

I

■' o

i .

n v1 A s

\ ' s '.

► \ *' .,-

■ \ ..

• l t. ;

Referitor la contribuabilii persoane juridice, in bugetul anului

prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate în valoarcde 54.180 mii lei (impozit si taxa clădiri, impozit si taxa teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice). Veniturile realizate din aceste surse au fost de 54.413,29 mii lei, adica un procent de realizare de 100,43 %.

In situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate, a fost de 69.059,30 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 52.287,32 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 46.681,16 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 5.606,16 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 4.872,67 mii lei, aferenta unui număr de 454 de cazuri care se afla in executare silita, din totalul de 2.123 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 6.485,46 mii lei, din care obligații de plata curente in valoare de 5.362,58 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 1.122,88 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 923,17 mii lei, aferenta unui număr de 224 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 1.358 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul asupra mijloacelor de transport. La data de 31.12.2010, din situația debite și încasări înregistrate în aplicația ITAXE, obligația de plata este in valoare de 10.286,52 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 7.259,07 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 3.027,45 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 3.479,87 mii lei, aferenta unui număr de 2.366 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 7.207 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate mijloace de transport înscrise pe raza municipiului Ploiești.

N /'a\ /v v ... 4 X ' .; '" .. \ \

‘ f                                                          ii.**      Uj

i? '

* i                                                                   i   1 ”•■ r*

r '       f...»                                                                       ; *-■*

H      . *                                                      f”ț

Referitor la contribuabilii persoane fizice, in bugetul -anului 2010,*|au fost prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate, în suma de 18.^8,71 mii lei (impozit pe clădiri, impozit si taxa pe teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice) si s-au realizat venituri in suma de 19.475,23 mii lei, respectiv in procent de 103,43 %.

în situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate a fost de 36.871,37 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2010, in situația debite si incasari din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 17.157,88 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 11.063,67 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 6.094,20 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 5.394,32 mii lei, aferenta unui număr de 15.970 de contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 88.975 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 4.597,90 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 2.332,20 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 2.265,70 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 2.090,45 mii lei, aferenta unui număr de 5.239 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 26.551 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul pe mijloacele de transport. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 15.115,59 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 7.368,24 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 7.747,35 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 8.632,70 mii lei, aferenta unui număr de 17.780 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 66.328 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate mijloace de transport inscrise pe raza municipiului Ploiești.

/J'

r i                                                                                                   • i -ț-

•*    "'î-i'-

• </' >. ■'                                                . *<?/

In anul 2010, s-au acordat facilitați fiscale in suma totala de 7.044,76 lei/pentru un număr de 15.191 contribuabili conform anexa 1, astfel:

 • -  suma de 1.64,62 lei aferenta unui număr de 15.170 contribuabili persoane fizice, din care suma de 1.076,81 lei, facilitați acordate, conform art. 284 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, unui număr de 11.586 contribuabili persoane fizice, si suma de 287,81 lei, facilitați acordate, conform HCL 182/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010, modificata prin HCL 405/2009, unui număr de 3.584 contribuabili persoane fizice;

 • -  suma de 5.680,14 lei aferenta unui număr de 21 contribuabili persoane juridice.

In cursul anului 2010 au fost efectuate următoarele operațiuni in cadrul Serviciului Public Finanțe Locale:

• la persoane juridice :

 • - s-au stabilit impozite și taxe locale, emițându-se decizii de impunere în bază unui număr 9.413 declarații de impunere și a unui număr de 8.147 cereri depuse de contribuabilii persoane juridice care au dobândit bunuri mobile și imobile ;

 • - s-au preluat in baza de date 1.026 declarații de impunere reclamă și publicitate, taxa hotelieră, impozit pe spectacole, impozit pe profit;

 • - s-au corectat în evidențele fiscală 9.213 obiecte supuse impozitării, în urma solicitărilor depuse de contribuabili, precum și în urma inventarierii materiei impozabile;

 • - s-a transmis către agenții economici, precum și către alte instituții un număr de 6.174 adrese;

 • - s-a verificat un nr. de 1.462 roluri la cod 70 - taxa firmă;

 • - s-au verificat situațiile fiscale ale contribuabililor în vederea eliberării a 6.298 certificate fiscale;

 • - s-au constatat contravenții și s-au aplicat sancțiuni pentru declararea cu întârziere sau nedeclararea bunurilor mobile și imobile incasandu-se din amenzi sumă de 95,40 mii lei.

De asemenea, s-au desfășurat și coordonat activități privind înregistrarea și eliberarea certificatelor și lucrărilor în regim de urgență. Astfel în anul 2010 au fost înregistrate următoarele:

 • - 897 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 89,70 mii lei;

 • - 3.611 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor fizice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 180,55 mii lei;

k

T!" •

T

f

+

t              »<••<!.

T •

l t\\ ■

\ \ •*'" ; •

\\ • ■■


s A

*

b

* «                  ■                         v                             ■                                                                            :                                               - • a H""*

 • - 883 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul ( persoanelor j un pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 132,45 mii lei;

 • - 3.204 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul^epș^aae^fâ£zice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 240,30 mii lei.


• la persoane fizice :

 • - au fost luate în evidența un număr de 62.403 lucrări (vanzări-cumpărări, donații, moșteniri, asocieri, intabulări, radieri,etc.) care au fost repartizate;

 • - s-au înregistrat și eliberat un număr de 20.144 de certificate de atestare fiscala în regim normal;

 • - s-au înregistrat și eliberat certificate de atestare fiscală si lucrări in regim de urgență în număr de 1.858, încasându-se taxe în cuantum de 108,58 mii lei;

 • - inspectorii din cadrul serviciului au aplicat 4.004 de sancțiuni (reprezentând amenzi pentru depunerea peste termen sau nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere) in cuantum de 119,42 mii lei;

 • - s-a procedat la verificarea bazei de date și s-a efectuat unificarea unui număr de 4.914 roluri si totodată s-au operat 10.373 modificări ale bazei de date (completare C.N.P, modificare nume contribuabil, schimbat adresa de domiciliu, adaugare de coproprietari, etc);

 • - s-a procedat la verificarea unui număr de 25.075 dosare fiscale din arhiva instituției noastre, pentru stabilirea corecta a bazei impozabile, întocmindu-se referate de recalculare pentru un număr de 6.506 de roluri.

In cursul anului 2010, pentru recuperarea sumelor neachitate, au fost emise un număr de 14.266 somații in valoare totala de 27.557,30 mii lei, din care 3.200 somații in cazul contribuabililor persoane juridice cu debite restante totale in suma totala de 19.501,51 mii lei si la un număr de 11.066 somații in cazul contribuabililor persoane fizice cu debite restante totale in suma de 8.055,79 mii lei.

In urma emiterii de somații, in cursul anului 2010, s-a recuperat suma de 12.461,23 mii lei, din care 9.627,94 mii lei de la persoane juridice si suma de 2.833,29 mii lei de la persoane fizice.

De asemenea, s-au recuperat creanțe fiscale prin înființarea de popriri, atat asupra veniturilor persoanelor fizice, respectiv pensie, salariu si disponibilități din conturi bancare, dar si asupra veniturilor persoanelor juridice. Astfel, in cursul anului 2010 s-a instituit un număr de 5.692 popriri, in cazul contribuabililor persoane fizice, in valoare totala de 3.987,90 mii lei, din care s-a recuperat suma de 604,07 mii lei si un număr de 1.030 popriri, in cazul persoanelor juridice, in valoare totala de 2.716,11 mii lei, din care s-a recuperat suma de 2.525,21 mii lei.

■ .A

\

j’i

In cursul anului 2010, in cazul in care creanțele nu au putut fi recuperate prinWpriri,

/ O

s-a procedat la instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile si .imobile5|0ate in proprietatea debitorilor, astfel s-au aplicat 82 sechestre asupra bunurilof mobilei imobile proprietatea debitorilor persoane fizice si juridice, in valoare de 2.648,48 mii lei, incasandu-se astfel suma de 309,62 mii lei ca urmare a valorificării bunurilor sechestrate.

In cazul sechestrelor asupra bunurilor imobile s-a solicitat efectuarea inscripției ipotecare la Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara Prahova, Biroul de Carte Funciara.

Pentru anul 2011 ne-am propus continuarea procedurilor de executare silita in vederea incasarii creanțelor intr-un procent cat mai mare, dar si continuarea politicii de identificare a materiei impozabile prin creșterea numărului de verificări in teren pentru combaterea evaziunii fiscale pe linia impozitelor si taxelor locale.

SIMONA ED


b «■

r’Nr.crt.

Semnificație

Nr.persoane beneficiare

Total

Suma aferenta impozit clădire

Suma aferenta impozit teren

Suma aferenta mijloace auto

1

PF deținuți politici

285

29751

22798

4144

2809

2

PF handicap.grd.I

2478

216257

174921

41160

176

3

PE handicap.grd.il

1672

142477

120013

22284

180

4

PF nevazatori

296

22869

19778

3091

5

PF sot/sotie cu handicap

3009

227272

201810

24584

878

6

PF sot/soție nevaz

103

6246

6021

225

7

PF venit<=450 RON

3578

287304

228859

58445

8

PF veterani

2852

310806

205350

94939

10517

9

PF deportați

635

65830

50605

10386

4839

10

PF orfani

6

504

330

174

11

PF revoluționari

210

23584

19619

3569

396

12

clădiri monumente istorice

29

10527

8606

1921

13

PF benf.L.114

17

1985

1985

14

PF reabilitări termice

370

19207

19207

11

Subtotal fizice

15170

1364619

1079902

264922

19795

Persoane Juridice

21

5680142

5535388

105000

39754

12

TOTAL PF+PJ

15191

7044761

6615290

369922

59549

entinaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern și bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local

Data:ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 126


privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri ~ proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern .si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri: Bozianu Cătălină, Iancu Ion, Radu Mateescu, Popa Constantin, Gheorghe Sarbu si Raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local, bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri proprii;

având în vedere prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2010, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții pe anul 2010, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 3Aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 4Aprobă contul de execuție al bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local pe anul 2010, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 5Aprobă contul de execuție al bugetului creditului intern pe anul 2010, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 6Aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 7Aprobă conturile de execuție pe anul 2010 ale ordonatorilor de credite astfel:

 • -  Primăria Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 7

 • -  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform Anexei nr. 8

 • -  Politia Comunitară, conform Anexei nr. 9

 • -  Casa de Cultură”I.L.Caragiale”,conform Anexei nr. 10

 • -  Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 12

 • -  Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 13

 • -  Administrația Parcului „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 14

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 15

 • -  Oficiul Public Proiect, conform Anexei nr. 16

 • -  Administrația Domeniului Public si Privat, conform Anexei nr. 17

 • -  Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 18

 • -  Centrul de Transfuzie Sanguină, conform Anexei nr. 19

 • -  Școala nr. 8 Grigore Moisil, conform Anexei nr. 20

 • -  Școala nr. 15 Mihai Eminescu, conform Anexei nr. 21

 • -  Centrul Financiar Grădiniță Nr. 28, conform Anexei nr. 22

 • -  Centrul Financiar Nicolae Simache, conform Anexei nr.23

 • -  Centru Financiar al Grupului Școlar de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 24

 • -  Colegiul National I.L.Caragiale, conform Anexei nr. 25

 • -  Colegiul National Mihai Viteazul, conform Anexei nr. 26

 • -  Liceul Nichita Stănescu, conform Anexei nr. 27

 • -  Liceul Al. I .Cuza, conform Anexei nr. 28

 • -  Liceul de Arta, conform Anexei nr. 29

 • -  Liceul Pedagogic, conform Anexei nr. 30

 • -  Grupul Școlar Administrativ si de Servicii, conform Anexei nr. 31

 • -  Colegiul Economic Virgil Madgearu, conform Anexei nr. 32

 • -  Colegiul Spiru Haret, conform Anexei nr. 3 3

 • -  Grup Școlar Toma Socolescu, conform Anexei nr. 34

 • -  Grup Școlar 1 Mai, conform Anexei 35

 • -  Grup Școlar Industrie Ușoară, conform Anexei nr. 36

 • -  Liceul Petrol-Teleajen, conform Anexei nr. 37

 • -  Școala cu cls. I - VIII G.E. Palade Ploiești, conform Anexei nr. 38

 • -  Grup Școlar Transport Auto, conform Anexei nr. 39

 • -  Colegiul Lazăr Edeleanu, conform Anexei nr. 40

 • -  Colegiul Tehnic Elie Radu, conform Anexei nr. 41

 • -  Spitalul de Boli Infectioase Ploiești, conform Anexei nr. 42

 • -  Spitalul Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 43

Art. 7 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 8 Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios , Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședință, Gheorghe Sîrbu
* A Contrasemnează Sedretar, ... Oana Cristina Iacob î? \\

l r

T
JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activitatilor finanțate integral din venituri proprii,bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 57 -pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și supun spre aprobare consiliilor locale conturile anuale de execuție în structura următoare :

la venituri: prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăți efectuate.

Potrivit art 63, alin (4), lit. b din Legea nr. 215/2001 republicata , legea administrației publice locale - primarul întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL


f*


’s V

■■■4

■j

>


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activitatilor finanțate integral din venituri proprii, bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

în anul 2010, bugetul local al municipiului Ploiești, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, venituri proprii si subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local au fost elaborate , fundamentate, aprobate și respectiv rectificate în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009- Legea bugetului de stat pe anul 2009 și Legea nr. 273/2006 -Legea privind finanțele publice locale, cu toate modificările și completările ulterioare.

Execuția de casă a bugetelor menționate mai sus se efectuează prin unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, evidențiindu-se în conturi distincte.

Trimestrial și anual ordonatorii de credite întocmesc situații financiare asupra execuției bugetare și conturi de execuție care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice.

în conformitate cu art. 57, alinți) din Legea nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare consiliilor locale, conturile anuale de execuție a bugetelor, în structura următoare :

 • a)       la venituri : prevederi bugetare inițiale ; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

 • b)       la cheltuieli: credite bugetare inițiale ; credite bugetare definitive ; plăți efectuate.

Astfel veniturile bugetului local, în anul 2010( Anexa nr. 1), au fost în sumă de 425.143.898,10 lei , procentul de realizare fiind de 82,42 %. în structură veniturile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 276.841.015,80 lei, cu un procent de realizare de 98,82%;

 • -  surse de la bugetul de stat în sumă de 171.230.698,09 lei, cu un procent de realizare de 99,98%;

subvenții de la bugetul de stat în sumă de 40.906.393,29 lei, cu un procent de realizare de 34,57%;Ț;,

transferuri voluntare, altele decât subvențiile in suma de l K^02,49 JeV‘Ț


cu un procent de realizare 30,70%;


1

i.


4

S

în funcție de încasările la bugetul local, cheltuielile au fost re^g^te înx sumă de 409.572.213,27 lei, procentul de realizare fiind de 79,40%. Înlîtructură cheltuielile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  autorități executive în sumă de 15.624.112,47 lei, cu un procent de realizare de 95,22%;

 • -  alte servicii publice generale în sumă de 15.921.030,16 lei, cu un procent de realizare de 65,44%;

 • -  tranzacții privind datoria publica si împrumuturi in suma de 4.795.096,12 lei, cu un procent de realizare de 96,31 %;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 8.371.493,35 lei, cu un procent de realizare 96,97%;

 • -  învățământ în sumă de 131.477.980,79 lei, cu un procent de realizare de 95,91%;

 • -  sănătate în sumă de 4.293.258,30 lei, cu un procent de realizare de 81,00%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 26.793.180,39 lei, cu un procent de realizare de 80,98%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 27.534.664,31 lei, cu un procent de realizare de 96,92%;

 • -  locuințe , servicii și dezvoltare publică în sumă de 35.339.836,94 lei, cu un procent de realizare de 84,26%;

 • -  protecția mediului în sumă de 50.033.967,49 lei, cu un procent de realizare de 45,53%;

 • -  combustibili și energie în sumă de 41.926.296,34 lei, cu un procent de realizare de 99,59%;

 • -  transporturi în sumă de 47.461.296,61 lei, cu un procent de realizare de 74,53%;

Veniturile instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, în anul 2010 ( Anexa nr. 2), au fost realizate în sumă de 76.353.571,00 lei, procentul de realizare fiind de 88,39%. în structură veniturile au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 19.700.928,00 lei, cu un procent de realizare de 98,97 %;

 • -  subvenții de la bugetul local în sumă de 56.227.549,00 lei, cu un procent de realizare de 85,84%;

 • -  donații și sponsorizări în sumă de 425.094 lei, cu un procent de realizare de 43,50%.

Proporțional cu veniturile încasate, cheltuielile instituțiilor publice finanțate

parțial sau integral din bugetul local s-au realizat în sumă de 73.920.351^0; procentul de realizare fiind de 85,57%. în structură cheltuielile au fost realii astfel:


 • -  alte servicii publice generale în sumă de 1.681.553 lei, cu un procent realizare de 93,57%;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 10.590.987 lei; cu un

p                                  ■' •

procent de realizare de 98,53%;

învățământ în sumă de 8.817.691 lei, cu un procent de realizare de 73,86%;

 • -  sanatate, in suma de 1.081.463 lei, cu un procent de realizare de 67,29%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 18.979.863 lei, cu un procent de realizare de 81,52%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 10.912.662 lei, cu un procent de realizare de 97,93%;

 • -  locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă de 21.856.132 lei, cu un procent de realizare de 84,87%;

Inregistrandu-se un excedent de 2.433.220,00 lei.

Veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2010 (Anexa nr. 3) s-au situat la nivelul de 3.817.086 lei, cu un procent de realizare de 35,53% și au fost structurate astfel:

 • -  fonduri de la Uniunea Europeană pentru proiecte cu finanțare directă și fonduri structurale în sumă de 1.052.127 lei;

 • -  surse de la bugetul local în sumă de 2.764.959 lei.

în anul 2010 au fost încasate granturi de la Uniunea Europeană prin care Municipiul Ploiești a recuperat o serie de costuri efectuate în cadrul unor proiecte derulate în anii precedenți; aceste sume au fost stabilite de Comisia Europeană și au depășit prevederile bugetare cu 196%.

în același timp, veniturile din surse de la bugetul local s-au situat la nivelul de 26,62% față de prevederi.

Cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2010 (Anexa nr. 3) s-au realizat în sumă de 3.878.145 lei angajamente legale, respectiv 2.975.292 lei plăți efectuate - procent de realizare 27,70%.

Diferența între prevederi și realizări, atât la venituri cât și la cheltuieli, o reprezintă sumele alocate proiectelor din cadrul PID, a căror derulare s-a amânat pentru trimestrul IV al anului 2010, din cauza unor aspecte procedurale legate de definitivarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești -Prahova.

Bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local al municipiului Ploiești în anul 2010 s-a constituit in suma de 13.560.860,00 lei( Anexa nr. 4) si a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/26.02.2010 fiind compus din fond de rulment in suma de 13.229.040,00 lei, depozite speciale pentru constructructii de locuințe 331.820,00 lei.

Venitul realizat in cursul anului 2010 a fost de 37.234,00 lei reprezentând dobanda cont curent.

/ i *

ț / ji •....

■ l

-'■■J


Cheltuielile efectuate din fondul de rulment in anul 2009 iaU fost in sume de 8.600.328,00 lei, cu un procent de realizare de 63,42%\£pijid aferente; capitolului” transporturi”.                                                     ; *


“ * . *■

Cheltuielile bugetului creditului intern in anul 2010(Anexa nr. 5) s-au realizat in suma de 35.162.858,00 lei, cu un procent de realizare de 67,53 % reprezentând trageri aferente creditului B.C.R.

In structura cheltuielile au fost realizate astfel:

 • - invatamant in suma de 3.385.555,00 lei, cu un procent de realizare de 96,67%;

 • - sanatate in suma de 2.676.947,00 lei, cu un procent de realizare de 95,43%;

 • - locuințe, servicii si dezvoltare publica in suma de 2.468.190,00, cu un procent de realizare de 37,71%;

 • - protecția mediului in suma de 761.160,00 lei, cu un procent de 31,29 %;

 • - transporturi in suma de 8.108.295,00 lei, cu un procent de realizare de 68,32%;

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte


VIZAT

DIRECTOR, Direcția Ad-tie Publica, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Simona Albu

RAPORT
partea de venituri

Bugetul pe anul 2010 a fost stabilit după ultima rectificare din decembrie la nivelul de 515.834,92 mii lei. Comparativ cu bugetul anului 2009 care a fost de 466.906,84 mii lei, bugetul anului 2010 a crescut cu 10,48 %. Fata de ultima rectificare, la data de 31.12.2010, incasarile au fost de 425.143,90 mii lei, 82,42 procent de realizare.

Din analiza execuției bugetare constatăm următoarele procente de realizare a categoriilor de venituri:

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere buget 2010 conf. HCL 445/23.12.10 si adr. DGFP nr. 1667 din 28.12.2010

31.12.2010

%

1

VENITURI - TOTAL

0001

515.834,92

425.143,90

82,42

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

280.132,91

276.841,02

98,82

3

I. VENITURI CURENTE

0002

395.102,91

383.208,32

96,99

4

A. VENITURI FISCALE

0003

375.157,91

365.342,81

97,38

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

174.551,00

174.523,04

99,98

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

2.677,00

2.675,80

99,96

7

IMPOZITUL PE PROFIT

0102

1.602,00

1.601,93

100,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

1.602,00

1.601,93

100,00

9

IMP. VEN. TRANSFER PROP.IMOB.

0302

1.075,00

1.073,87

99,90

11

Imp.ven.transf.propr.imobiliare persoane

030218

1.075,00

1.073,87

99,90

12

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

171.261,00

171.230,70

99,98

13

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

171.261,00

171.230,70

99,98

14

r ' ■ ’

Cote defalcate din impozitul pe venit        040201           170.633,00   170.623,3^.,f 99,99

15

Surneatete deconsiliul județean pentru   040204            628>00     ^0   96,72

echilibrarea bugetelor locale

16

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT,

PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN           0007            613,00      616,54  100,58

CAPITAL

17

\ ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT \

SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA    0502            613,00 \     616,54 100,58

\ PERS. FIZICE                        1                               |                      |

18

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri     050250              613 00       616,54  100,58

din capital

22

A3« IMPOZITE SI TAXE PE            arad          ze A'to n    ze. aii ne iaa

PROPRIETATE                      0009          6543841    65'931'95 10°’75

23

1MPO7TTF  TÂXF PF

0702            65.438,41    65.931,95 100,75

PROPRIETATE

24

Impozit pe clădiri                       070201           54.116,71    54.689,45 101,06

25

| Impozit pe clădiri de la pers, fizice         07020101           10.616,71     10.961,74  103,25

26

1 Impozit pe clădiri de la pers, juridice     | 07020102          43.500,00    43.727,71  100,52

27

Impozit pe terenuri                      070202            7.506,70     7.362,47   98,08

28

1 Impozit pe terenuri de la pers, fizice        07020201            2.300,00 |     2.329,63 | 101,29 |

29

1 Impozit pe terenuri de la pers, juridice    | 07020202 |          5.200,00 |     5.026,43 | 96,66 |

30

Impozit teren din extravilan-an precedent 07020203               6,70         6,41   95,65

31

1 Taxe judiciare de timbru, taxe de       1             1                    1               I         I

timbru -activitatea notariala,alte taxe    070203            3.800,00     3.879,34 102,09

de timbru

32

| Alte impozite si taxe pe proprietate     |  070250  |             15,00 |         0,69 |   4,62 |

33

34

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.         1102   |      117.012,00 | 107.282,89 \ 91,69 |

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea

cheltuielilor descentralizate la niv.                           nnrronn mnmoon      <»■«

.       .       ......        110202         110.668,00   100.938,89   91,21

comunelor, orașelor, municipiilor, si sect.

Mun. București

40

Sume defalcate din T.V.A ptr.             1innn<                         r    ™

.....      , x 1   .   ,                   110206              6.344,00      6.344,00 100,00

echilibrarea bugetelor locale

41

A L TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UNURI SI SER VICII

1202

459,00

''' ,.....

. 1

440.3'1

i *           r

, - ••

:       •.          ‘ /Z

t

97,85

42

Taxe hoteliere

120207

450,00

“    440,31

97,85

43

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

44,00

26,51

60,24

44

Impozit pe spectacole

150201

44,00

26,51

60,24

46

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITA TI

1602

18.512,50

17.138,12

97,03

47

Impozit asupra mijloacelor de transport

160202

11.392,00

11.843,01

103,96

48

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.912,00

6.183,86

104,60

49

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.480,00

5.659,15

103,27

50

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.067,50

5.091,71

83,92

51

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

203,00

203,40

100,20

52

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

53

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

55

C. VENITURI NEFISCALE

0012

19.945,00

17.865,51

89,57

56

CUVENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.183,00

10.156,18

99,74

57

VENITURI DINPROPRIETA TE

3002

10.183,00

10.156,18

99,74

58

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

2.250,00

2.244,62

99,76

60

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.594,00

6.572,56

99,67

61

62

Venituri din dividende

Venituri din dividende

300208

30020802

1.339,00

1.339,00

1.339,00

1.339,00

100,00

100,00

64


VENITURI DIN DOBÂNZI


3102


0,00


66687476


78


79


81


82


83


8489


C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII


VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI


Venituri din prestări de servicii


Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social


Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri


Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati


VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI

PERMISE_______________

Taxe extrajudiciare de timbru


AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI_______________

Xenituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii________________________________________

Alte amenzi, penalitati si confiscări


DIVERSE VENITURI


Venituri din prescripție extinctiva


0014


3302


330208


330212


330228


330250


3402


340202


3502


350201


350203


350250


3602


360201


78,97


2.590,00


2.268,98


87,61


930,00


150,00


1.500,00


10,00


2.000,00


2.000,00


4.796,00


4.566,00


1.127,80


46,09


1.091,641.219,47


1.219,47


4.105,57


4.038,11


121,27


30,73


72,78


34,50


60,97


60,97


—— - — - - “ ........

85,60


88,4495,89


r r. v ’’’

’ A -        -/

’Z’      v 7”?/1 *W*S/*  •••/•  44      •                       -     -           -

", '' ., •.....• , ..


;  '                                    •     4-                   .......

' z 777 ?,7 >

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

Donații si sponsorizări


Alte transferuri voluntare


3702


370201


300,00


370250


70,00
O1 II. VENITURI DIN CAPITAL

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA

92 UNOR BUNURI

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

_. Venituri din vânzarea locuințelor 94

construite din fondurile statului

Venituri din privatizare

95

_, Venituri din vânzarea unor bunuri 9o

aparținând domeniului privat al statului

97 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

INC A SARI DIN RAMB URSAR EA

98 IMPR UMUTURIL OR A CORD A TE

102 IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE

103 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE 104 CTJT

13 1    1.

105 A. De capital

118 \ B. Curente

I 1' Y JCM ¥         Ț^irT'jr jr jrx jr^ jr j A V np FT*

I                            F                 T «JK «jH «JK                            £ ,JR jfr             ijK

128 ADMINISTRAȚII

133 FONDUL EUROPEAN DE DEZV. REGIONALA

i ^4 Programe Comunitare finanțate in

I per. 2007-2013____________________


1.202,00


91,34 I 7,60Realizarea veniturilor, în care se concretizează activitatea noastră, este cea de venituri proprii, unde pe lângă veniturile din impozite și taxe mai sunt cuprinse: veniturile din capital în sumă de 1.029,18 mii lei si prelevările de la bugetul de stat (cote defalcate din impozitul pe venit: 170.623,30 mii lei, sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrare: 607,40 mii lei).

/ > '

*

J

p

’’ <

? /

t b

;;

,’! #...

‘ «■.

I

■' o

i .

n v1 A s

\ ' s '.

► \ *' .,-

■ \ ..

• l t. ;

Referitor la contribuabilii persoane juridice, in bugetul anului

prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate în valoarcde 54.180 mii lei (impozit si taxa clădiri, impozit si taxa teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice). Veniturile realizate din aceste surse au fost de 54.413,29 mii lei, adica un procent de realizare de 100,43 %.

In situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate, a fost de 69.059,30 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 52.287,32 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 46.681,16 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 5.606,16 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 4.872,67 mii lei, aferenta unui număr de 454 de cazuri care se afla in executare silita, din totalul de 2.123 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 6.485,46 mii lei, din care obligații de plata curente in valoare de 5.362,58 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 1.122,88 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 923,17 mii lei, aferenta unui număr de 224 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 1.358 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul asupra mijloacelor de transport. La data de 31.12.2010, din situația debite și încasări înregistrate în aplicația ITAXE, obligația de plata este in valoare de 10.286,52 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 7.259,07 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 3.027,45 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 3.479,87 mii lei, aferenta unui număr de 2.366 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 7.207 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate mijloace de transport înscrise pe raza municipiului Ploiești.

N /'a\ /v v ... 4 X ' .; '" .. \ \

‘ f                                                          ii.**      Uj

i? '

* i                                                                   i   1 ”•■ r*

r '       f...»                                                                       ; *-■*

H      . *                                                      f”ț

Referitor la contribuabilii persoane fizice, in bugetul -anului 2010,*|au fost prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate, în suma de 18.^8,71 mii lei (impozit pe clădiri, impozit si taxa pe teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice) si s-au realizat venituri in suma de 19.475,23 mii lei, respectiv in procent de 103,43 %.

în situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate a fost de 36.871,37 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2010, in situația debite si incasari din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 17.157,88 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 11.063,67 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 6.094,20 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 5.394,32 mii lei, aferenta unui număr de 15.970 de contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 88.975 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 4.597,90 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 2.332,20 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 2.265,70 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 2.090,45 mii lei, aferenta unui număr de 5.239 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 26.551 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul pe mijloacele de transport. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 15.115,59 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 7.368,24 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 7.747,35 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 8.632,70 mii lei, aferenta unui număr de 17.780 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 66.328 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate mijloace de transport inscrise pe raza municipiului Ploiești.

/J'

r i                                                                                                   • i -ț-

•*    "'î-i'-

• </' >. ■'                                                . *<?/

In anul 2010, s-au acordat facilitați fiscale in suma totala de 7.044,76 lei/pentru un număr de 15.191 contribuabili conform anexa 1, astfel:

 • -  suma de 1.64,62 lei aferenta unui număr de 15.170 contribuabili persoane fizice, din care suma de 1.076,81 lei, facilitați acordate, conform art. 284 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, unui număr de 11.586 contribuabili persoane fizice, si suma de 287,81 lei, facilitați acordate, conform HCL 182/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010, modificata prin HCL 405/2009, unui număr de 3.584 contribuabili persoane fizice;

 • -  suma de 5.680,14 lei aferenta unui număr de 21 contribuabili persoane juridice.

In cursul anului 2010 au fost efectuate următoarele operațiuni in cadrul Serviciului Public Finanțe Locale:

• la persoane juridice :

 • - s-au stabilit impozite și taxe locale, emițându-se decizii de impunere în bază unui număr 9.413 declarații de impunere și a unui număr de 8.147 cereri depuse de contribuabilii persoane juridice care au dobândit bunuri mobile și imobile ;

 • - s-au preluat in baza de date 1.026 declarații de impunere reclamă și publicitate, taxa hotelieră, impozit pe spectacole, impozit pe profit;

 • - s-au corectat în evidențele fiscală 9.213 obiecte supuse impozitării, în urma solicitărilor depuse de contribuabili, precum și în urma inventarierii materiei impozabile;

 • - s-a transmis către agenții economici, precum și către alte instituții un număr de 6.174 adrese;

 • - s-a verificat un nr. de 1.462 roluri la cod 70 - taxa firmă;

 • - s-au verificat situațiile fiscale ale contribuabililor în vederea eliberării a 6.298 certificate fiscale;

 • - s-au constatat contravenții și s-au aplicat sancțiuni pentru declararea cu întârziere sau nedeclararea bunurilor mobile și imobile incasandu-se din amenzi sumă de 95,40 mii lei.

De asemenea, s-au desfășurat și coordonat activități privind înregistrarea și eliberarea certificatelor și lucrărilor în regim de urgență. Astfel în anul 2010 au fost înregistrate următoarele:

 • - 897 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 89,70 mii lei;

 • - 3.611 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor fizice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 180,55 mii lei;

k

T!" •

T

f

+

t              »<••<!.

T •

l t\\ ■

\ \ •*'" ; •

\\ • ■■


s A

*

b

* «                  ■                         v                             ■                                                                            :                                               - • a H""*

 • - 883 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul ( persoanelor j un pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 132,45 mii lei;

 • - 3.204 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul^epș^aae^fâ£zice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 240,30 mii lei.


• la persoane fizice :

 • - au fost luate în evidența un număr de 62.403 lucrări (vanzări-cumpărări, donații, moșteniri, asocieri, intabulări, radieri,etc.) care au fost repartizate;

 • - s-au înregistrat și eliberat un număr de 20.144 de certificate de atestare fiscala în regim normal;

 • - s-au înregistrat și eliberat certificate de atestare fiscală si lucrări in regim de urgență în număr de 1.858, încasându-se taxe în cuantum de 108,58 mii lei;

 • - inspectorii din cadrul serviciului au aplicat 4.004 de sancțiuni (reprezentând amenzi pentru depunerea peste termen sau nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere) in cuantum de 119,42 mii lei;

 • - s-a procedat la verificarea bazei de date și s-a efectuat unificarea unui număr de 4.914 roluri si totodată s-au operat 10.373 modificări ale bazei de date (completare C.N.P, modificare nume contribuabil, schimbat adresa de domiciliu, adaugare de coproprietari, etc);

 • - s-a procedat la verificarea unui număr de 25.075 dosare fiscale din arhiva instituției noastre, pentru stabilirea corecta a bazei impozabile, întocmindu-se referate de recalculare pentru un număr de 6.506 de roluri.

In cursul anului 2010, pentru recuperarea sumelor neachitate, au fost emise un număr de 14.266 somații in valoare totala de 27.557,30 mii lei, din care 3.200 somații in cazul contribuabililor persoane juridice cu debite restante totale in suma totala de 19.501,51 mii lei si la un număr de 11.066 somații in cazul contribuabililor persoane fizice cu debite restante totale in suma de 8.055,79 mii lei.

In urma emiterii de somații, in cursul anului 2010, s-a recuperat suma de 12.461,23 mii lei, din care 9.627,94 mii lei de la persoane juridice si suma de 2.833,29 mii lei de la persoane fizice.

De asemenea, s-au recuperat creanțe fiscale prin înființarea de popriri, atat asupra veniturilor persoanelor fizice, respectiv pensie, salariu si disponibilități din conturi bancare, dar si asupra veniturilor persoanelor juridice. Astfel, in cursul anului 2010 s-a instituit un număr de 5.692 popriri, in cazul contribuabililor persoane fizice, in valoare totala de 3.987,90 mii lei, din care s-a recuperat suma de 604,07 mii lei si un număr de 1.030 popriri, in cazul persoanelor juridice, in valoare totala de 2.716,11 mii lei, din care s-a recuperat suma de 2.525,21 mii lei.

■ .A

\

j’i

In cursul anului 2010, in cazul in care creanțele nu au putut fi recuperate prinWpriri,

/ O

s-a procedat la instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile si .imobile5|0ate in proprietatea debitorilor, astfel s-au aplicat 82 sechestre asupra bunurilof mobilei imobile proprietatea debitorilor persoane fizice si juridice, in valoare de 2.648,48 mii lei, incasandu-se astfel suma de 309,62 mii lei ca urmare a valorificării bunurilor sechestrate.

In cazul sechestrelor asupra bunurilor imobile s-a solicitat efectuarea inscripției ipotecare la Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara Prahova, Biroul de Carte Funciara.

Pentru anul 2011 ne-am propus continuarea procedurilor de executare silita in vederea incasarii creanțelor intr-un procent cat mai mare, dar si continuarea politicii de identificare a materiei impozabile prin creșterea numărului de verificări in teren pentru combaterea evaziunii fiscale pe linia impozitelor si taxelor locale.

SIMONA ED


b «■

r’Nr.crt.

Semnificație

Nr.persoane beneficiare

Total

Suma aferenta impozit clădire

Suma aferenta impozit teren

Suma aferenta mijloace auto

1

PF deținuți politici

285

29751

22798

4144

2809

2

PF handicap.grd.I

2478

216257

174921

41160

176

3

PE handicap.grd.il

1672

142477

120013

22284

180

4

PF nevazatori

296

22869

19778

3091

5

PF sot/sotie cu handicap

3009

227272

201810

24584

878

6

PF sot/soție nevaz

103

6246

6021

225

7

PF venit<=450 RON

3578

287304

228859

58445

8

PF veterani

2852

310806

205350

94939

10517

9

PF deportați

635

65830

50605

10386

4839

10

PF orfani

6

504

330

174

11

PF revoluționari

210

23584

19619

3569

396

12

clădiri monumente istorice

29

10527

8606

1921

13

PF benf.L.114

17

1985

1985

14

PF reabilitări termice

370

19207

19207

11

Subtotal fizice

15170

1364619

1079902

264922

19795

Persoane Juridice

21

5680142

5535388

105000

39754

12

TOTAL PF+PJ

15191

7044761

6615290

369922

59549

entinaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern și bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local

Data:ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 126


privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri ~ proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern .si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și a domnilor consilieri: Bozianu Cătălină, Iancu Ion, Radu Mateescu, Popa Constantin, Gheorghe Sarbu si Raportul de specialitate al Direcției Management Financiar Contabil prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local, bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri proprii;

având în vedere prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2010, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă contul de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții pe anul 2010, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 3Aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 4Aprobă contul de execuție al bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local pe anul 2010, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 5Aprobă contul de execuție al bugetului creditului intern pe anul 2010, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 6Aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor si activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 7Aprobă conturile de execuție pe anul 2010 ale ordonatorilor de credite astfel:

 • -  Primăria Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 7

 • -  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform Anexei nr. 8

 • -  Politia Comunitară, conform Anexei nr. 9

 • -  Casa de Cultură”I.L.Caragiale”,conform Anexei nr. 10

 • -  Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 12

 • -  Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 13

 • -  Administrația Parcului „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 14

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 15

 • -  Oficiul Public Proiect, conform Anexei nr. 16

 • -  Administrația Domeniului Public si Privat, conform Anexei nr. 17

 • -  Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 18

 • -  Centrul de Transfuzie Sanguină, conform Anexei nr. 19

 • -  Școala nr. 8 Grigore Moisil, conform Anexei nr. 20

 • -  Școala nr. 15 Mihai Eminescu, conform Anexei nr. 21

 • -  Centrul Financiar Grădiniță Nr. 28, conform Anexei nr. 22

 • -  Centrul Financiar Nicolae Simache, conform Anexei nr.23

 • -  Centru Financiar al Grupului Școlar de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 24

 • -  Colegiul National I.L.Caragiale, conform Anexei nr. 25

 • -  Colegiul National Mihai Viteazul, conform Anexei nr. 26

 • -  Liceul Nichita Stănescu, conform Anexei nr. 27

 • -  Liceul Al. I .Cuza, conform Anexei nr. 28

 • -  Liceul de Arta, conform Anexei nr. 29

 • -  Liceul Pedagogic, conform Anexei nr. 30

 • -  Grupul Școlar Administrativ si de Servicii, conform Anexei nr. 31

 • -  Colegiul Economic Virgil Madgearu, conform Anexei nr. 32

 • -  Colegiul Spiru Haret, conform Anexei nr. 3 3

 • -  Grup Școlar Toma Socolescu, conform Anexei nr. 34

 • -  Grup Școlar 1 Mai, conform Anexei 35

 • -  Grup Școlar Industrie Ușoară, conform Anexei nr. 36

 • -  Liceul Petrol-Teleajen, conform Anexei nr. 37

 • -  Școala cu cls. I - VIII G.E. Palade Ploiești, conform Anexei nr. 38

 • -  Grup Școlar Transport Auto, conform Anexei nr. 39

 • -  Colegiul Lazăr Edeleanu, conform Anexei nr. 40

 • -  Colegiul Tehnic Elie Radu, conform Anexei nr. 41

 • -  Spitalul de Boli Infectioase Ploiești, conform Anexei nr. 42

 • -  Spitalul Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 43

Art. 7 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul primăriei municipiului Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 8 Direcția Administrație Publica, Juridic- Contencios , Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 aprilie 2011

Președinte de ședință, Gheorghe Sîrbu
* A Contrasemnează Sedretar, ... Oana Cristina Iacob î? \\

l r

T
JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activitatilor finanțate integral din venituri proprii,bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 57 -pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și supun spre aprobare consiliilor locale conturile anuale de execuție în structura următoare :

la venituri: prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăți efectuate.

Potrivit art 63, alin (4), lit. b din Legea nr. 215/2001 republicata , legea administrației publice locale - primarul întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL


f*


’s V

■■■4

■j

>


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, bugetului instituțiilor si activitatilor finanțate integral din venituri proprii, bugetul creditului intern, bugetului fondurilor externe nerambursabile si bugetului veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

în anul 2010, bugetul local al municipiului Ploiești, bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, venituri proprii si subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local au fost elaborate , fundamentate, aprobate și respectiv rectificate în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009- Legea bugetului de stat pe anul 2009 și Legea nr. 273/2006 -Legea privind finanțele publice locale, cu toate modificările și completările ulterioare.

Execuția de casă a bugetelor menționate mai sus se efectuează prin unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, evidențiindu-se în conturi distincte.

Trimestrial și anual ordonatorii de credite întocmesc situații financiare asupra execuției bugetare și conturi de execuție care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice.

în conformitate cu art. 57, alinți) din Legea nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, pana la 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare consiliilor locale, conturile anuale de execuție a bugetelor, în structura următoare :

 • a)       la venituri : prevederi bugetare inițiale ; prevederi bugetare definitive ; încasări realizate ;

 • b)       la cheltuieli: credite bugetare inițiale ; credite bugetare definitive ; plăți efectuate.

Astfel veniturile bugetului local, în anul 2010( Anexa nr. 1), au fost în sumă de 425.143.898,10 lei , procentul de realizare fiind de 82,42 %. în structură veniturile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 276.841.015,80 lei, cu un procent de realizare de 98,82%;

 • -  surse de la bugetul de stat în sumă de 171.230.698,09 lei, cu un procent de realizare de 99,98%;

subvenții de la bugetul de stat în sumă de 40.906.393,29 lei, cu un procent de realizare de 34,57%;Ț;,

transferuri voluntare, altele decât subvențiile in suma de l K^02,49 JeV‘Ț


cu un procent de realizare 30,70%;


1

i.


4

S

în funcție de încasările la bugetul local, cheltuielile au fost re^g^te înx sumă de 409.572.213,27 lei, procentul de realizare fiind de 79,40%. Înlîtructură cheltuielile bugetului local au fost realizate astfel:

 • -  autorități executive în sumă de 15.624.112,47 lei, cu un procent de realizare de 95,22%;

 • -  alte servicii publice generale în sumă de 15.921.030,16 lei, cu un procent de realizare de 65,44%;

 • -  tranzacții privind datoria publica si împrumuturi in suma de 4.795.096,12 lei, cu un procent de realizare de 96,31 %;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 8.371.493,35 lei, cu un procent de realizare 96,97%;

 • -  învățământ în sumă de 131.477.980,79 lei, cu un procent de realizare de 95,91%;

 • -  sănătate în sumă de 4.293.258,30 lei, cu un procent de realizare de 81,00%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 26.793.180,39 lei, cu un procent de realizare de 80,98%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 27.534.664,31 lei, cu un procent de realizare de 96,92%;

 • -  locuințe , servicii și dezvoltare publică în sumă de 35.339.836,94 lei, cu un procent de realizare de 84,26%;

 • -  protecția mediului în sumă de 50.033.967,49 lei, cu un procent de realizare de 45,53%;

 • -  combustibili și energie în sumă de 41.926.296,34 lei, cu un procent de realizare de 99,59%;

 • -  transporturi în sumă de 47.461.296,61 lei, cu un procent de realizare de 74,53%;

Veniturile instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții, în anul 2010 ( Anexa nr. 2), au fost realizate în sumă de 76.353.571,00 lei, procentul de realizare fiind de 88,39%. în structură veniturile au fost realizate astfel:

 • -  venituri proprii în sumă de 19.700.928,00 lei, cu un procent de realizare de 98,97 %;

 • -  subvenții de la bugetul local în sumă de 56.227.549,00 lei, cu un procent de realizare de 85,84%;

 • -  donații și sponsorizări în sumă de 425.094 lei, cu un procent de realizare de 43,50%.

Proporțional cu veniturile încasate, cheltuielile instituțiilor publice finanțate

parțial sau integral din bugetul local s-au realizat în sumă de 73.920.351^0; procentul de realizare fiind de 85,57%. în structură cheltuielile au fost realii astfel:


 • -  alte servicii publice generale în sumă de 1.681.553 lei, cu un procent realizare de 93,57%;

 • -  ordine publică și siguranță națională în sumă de 10.590.987 lei; cu un

p                                  ■' •

procent de realizare de 98,53%;

învățământ în sumă de 8.817.691 lei, cu un procent de realizare de 73,86%;

 • -  sanatate, in suma de 1.081.463 lei, cu un procent de realizare de 67,29%;

 • -  cultură, recreere și religie în sumă de 18.979.863 lei, cu un procent de realizare de 81,52%;

 • -  asigurări și asistență socială în sumă de 10.912.662 lei, cu un procent de realizare de 97,93%;

 • -  locuințe, servicii și dezvoltare publică în sumă de 21.856.132 lei, cu un procent de realizare de 84,87%;

Inregistrandu-se un excedent de 2.433.220,00 lei.

Veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2010 (Anexa nr. 3) s-au situat la nivelul de 3.817.086 lei, cu un procent de realizare de 35,53% și au fost structurate astfel:

 • -  fonduri de la Uniunea Europeană pentru proiecte cu finanțare directă și fonduri structurale în sumă de 1.052.127 lei;

 • -  surse de la bugetul local în sumă de 2.764.959 lei.

în anul 2010 au fost încasate granturi de la Uniunea Europeană prin care Municipiul Ploiești a recuperat o serie de costuri efectuate în cadrul unor proiecte derulate în anii precedenți; aceste sume au fost stabilite de Comisia Europeană și au depășit prevederile bugetare cu 196%.

în același timp, veniturile din surse de la bugetul local s-au situat la nivelul de 26,62% față de prevederi.

Cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2010 (Anexa nr. 3) s-au realizat în sumă de 3.878.145 lei angajamente legale, respectiv 2.975.292 lei plăți efectuate - procent de realizare 27,70%.

Diferența între prevederi și realizări, atât la venituri cât și la cheltuieli, o reprezintă sumele alocate proiectelor din cadrul PID, a căror derulare s-a amânat pentru trimestrul IV al anului 2010, din cauza unor aspecte procedurale legate de definitivarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Ploiești -Prahova.

Bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local al municipiului Ploiești în anul 2010 s-a constituit in suma de 13.560.860,00 lei( Anexa nr. 4) si a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/26.02.2010 fiind compus din fond de rulment in suma de 13.229.040,00 lei, depozite speciale pentru constructructii de locuințe 331.820,00 lei.

Venitul realizat in cursul anului 2010 a fost de 37.234,00 lei reprezentând dobanda cont curent.

/ i *

ț / ji •....

■ l

-'■■J


Cheltuielile efectuate din fondul de rulment in anul 2009 iaU fost in sume de 8.600.328,00 lei, cu un procent de realizare de 63,42%\£pijid aferente; capitolului” transporturi”.                                                     ; *


“ * . *■

Cheltuielile bugetului creditului intern in anul 2010(Anexa nr. 5) s-au realizat in suma de 35.162.858,00 lei, cu un procent de realizare de 67,53 % reprezentând trageri aferente creditului B.C.R.

In structura cheltuielile au fost realizate astfel:

 • - invatamant in suma de 3.385.555,00 lei, cu un procent de realizare de 96,67%;

 • - sanatate in suma de 2.676.947,00 lei, cu un procent de realizare de 95,43%;

 • - locuințe, servicii si dezvoltare publica in suma de 2.468.190,00, cu un procent de realizare de 37,71%;

 • - protecția mediului in suma de 761.160,00 lei, cu un procent de 31,29 %;

 • - transporturi in suma de 8.108.295,00 lei, cu un procent de realizare de 68,32%;

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR,

Direcția Management Financiar -Contabil, Contracte


VIZAT

DIRECTOR, Direcția Ad-tie Publica, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Simona Albu

RAPORT
partea de venituri

Bugetul pe anul 2010 a fost stabilit după ultima rectificare din decembrie la nivelul de 515.834,92 mii lei. Comparativ cu bugetul anului 2009 care a fost de 466.906,84 mii lei, bugetul anului 2010 a crescut cu 10,48 %. Fata de ultima rectificare, la data de 31.12.2010, incasarile au fost de 425.143,90 mii lei, 82,42 procent de realizare.

Din analiza execuției bugetare constatăm următoarele procente de realizare a categoriilor de venituri:

Mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere buget 2010 conf. HCL 445/23.12.10 si adr. DGFP nr. 1667 din 28.12.2010

31.12.2010

%

1

VENITURI - TOTAL

0001

515.834,92

425.143,90

82,42

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

280.132,91

276.841,02

98,82

3

I. VENITURI CURENTE

0002

395.102,91

383.208,32

96,99

4

A. VENITURI FISCALE

0003

375.157,91

365.342,81

97,38

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

174.551,00

174.523,04

99,98

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

2.677,00

2.675,80

99,96

7

IMPOZITUL PE PROFIT

0102

1.602,00

1.601,93

100,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

1.602,00

1.601,93

100,00

9

IMP. VEN. TRANSFER PROP.IMOB.

0302

1.075,00

1.073,87

99,90

11

Imp.ven.transf.propr.imobiliare persoane

030218

1.075,00

1.073,87

99,90

12

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

171.261,00

171.230,70

99,98

13

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

171.261,00

171.230,70

99,98

14

r ' ■ ’

Cote defalcate din impozitul pe venit        040201           170.633,00   170.623,3^.,f 99,99

15

Surneatete deconsiliul județean pentru   040204            628>00     ^0   96,72

echilibrarea bugetelor locale

16

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT,

PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN           0007            613,00      616,54  100,58

CAPITAL

17

\ ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT \

SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA    0502            613,00 \     616,54 100,58

\ PERS. FIZICE                        1                               |                      |

18

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri     050250              613 00       616,54  100,58

din capital

22

A3« IMPOZITE SI TAXE PE            arad          ze A'to n    ze. aii ne iaa

PROPRIETATE                      0009          6543841    65'931'95 10°’75

23

1MPO7TTF  TÂXF PF

0702            65.438,41    65.931,95 100,75

PROPRIETATE

24

Impozit pe clădiri                       070201           54.116,71    54.689,45 101,06

25

| Impozit pe clădiri de la pers, fizice         07020101           10.616,71     10.961,74  103,25

26

1 Impozit pe clădiri de la pers, juridice     | 07020102          43.500,00    43.727,71  100,52

27

Impozit pe terenuri                      070202            7.506,70     7.362,47   98,08

28

1 Impozit pe terenuri de la pers, fizice        07020201            2.300,00 |     2.329,63 | 101,29 |

29

1 Impozit pe terenuri de la pers, juridice    | 07020202 |          5.200,00 |     5.026,43 | 96,66 |

30

Impozit teren din extravilan-an precedent 07020203               6,70         6,41   95,65

31

1 Taxe judiciare de timbru, taxe de       1             1                    1               I         I

timbru -activitatea notariala,alte taxe    070203            3.800,00     3.879,34 102,09

de timbru

32

| Alte impozite si taxe pe proprietate     |  070250  |             15,00 |         0,69 |   4,62 |

33

34

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.         1102   |      117.012,00 | 107.282,89 \ 91,69 |

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea

cheltuielilor descentralizate la niv.                           nnrronn mnmoon      <»■«

.       .       ......        110202         110.668,00   100.938,89   91,21

comunelor, orașelor, municipiilor, si sect.

Mun. București

40

Sume defalcate din T.V.A ptr.             1innn<                         r    ™

.....      , x 1   .   ,                   110206              6.344,00      6.344,00 100,00

echilibrarea bugetelor locale

41

A L TE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE B UNURI SI SER VICII

1202

459,00

''' ,.....

. 1

440.3'1

i *           r

, - ••

:       •.          ‘ /Z

t

97,85

42

Taxe hoteliere

120207

450,00

“    440,31

97,85

43

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

44,00

26,51

60,24

44

Impozit pe spectacole

150201

44,00

26,51

60,24

46

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITA TI

1602

18.512,50

17.138,12

97,03

47

Impozit asupra mijloacelor de transport

160202

11.392,00

11.843,01

103,96

48

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, fizice

16020201

5.912,00

6.183,86

104,60

49

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, juridice

16020202

5.480,00

5.659,15

103,27

50

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

6.067,50

5.091,71

83,92

51

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

203,00

203,40

100,20

52

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

53

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

55

C. VENITURI NEFISCALE

0012

19.945,00

17.865,51

89,57

56

CUVENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.183,00

10.156,18

99,74

57

VENITURI DINPROPRIETA TE

3002

10.183,00

10.156,18

99,74

58

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

2.250,00

2.244,62

99,76

60

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.594,00

6.572,56

99,67

61

62

Venituri din dividende

Venituri din dividende

300208

30020802

1.339,00

1.339,00

1.339,00

1.339,00

100,00

100,00

64


VENITURI DIN DOBÂNZI


3102


0,00


66687476


78


79


81


82


83


8489


C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII


VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI


Venituri din prestări de servicii


Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social


Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri


Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati


VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI

PERMISE_______________

Taxe extrajudiciare de timbru


AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI_______________

Xenituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii________________________________________

Alte amenzi, penalitati si confiscări


DIVERSE VENITURI


Venituri din prescripție extinctiva


0014


3302


330208


330212


330228


330250


3402


340202


3502


350201


350203


350250


3602


360201


78,97


2.590,00


2.268,98


87,61


930,00


150,00


1.500,00


10,00


2.000,00


2.000,00


4.796,00


4.566,00


1.127,80


46,09


1.091,641.219,47


1.219,47


4.105,57


4.038,11


121,27


30,73


72,78


34,50


60,97


60,97


—— - — - - “ ........

85,60


88,4495,89


r r. v ’’’

’ A -        -/

’Z’      v 7”?/1 *W*S/*  •••/•  44      •                       -     -           -

", '' ., •.....• , ..


;  '                                    •     4-                   .......

' z 777 ?,7 >

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

Donații si sponsorizări


Alte transferuri voluntare


3702


370201


300,00


370250


70,00
O1 II. VENITURI DIN CAPITAL

91

VENITURI DIN VALORIFICAREA

92 UNOR BUNURI

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

_. Venituri din vânzarea locuințelor 94

construite din fondurile statului

Venituri din privatizare

95

_, Venituri din vânzarea unor bunuri 9o

aparținând domeniului privat al statului

97 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

INC A SARI DIN RAMB URSAR EA

98 IMPR UMUTURIL OR A CORD A TE

102 IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE

103 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE 104 CTJT

13 1    1.

105 A. De capital

118 \ B. Curente

I 1' Y JCM ¥         Ț^irT'jr jr jrx jr^ jr j A V np FT*

I                            F                 T «JK «jH «JK                            £ ,JR jfr             ijK

128 ADMINISTRAȚII

133 FONDUL EUROPEAN DE DEZV. REGIONALA

i ^4 Programe Comunitare finanțate in

I per. 2007-2013____________________


1.202,00


91,34 I 7,60Realizarea veniturilor, în care se concretizează activitatea noastră, este cea de venituri proprii, unde pe lângă veniturile din impozite și taxe mai sunt cuprinse: veniturile din capital în sumă de 1.029,18 mii lei si prelevările de la bugetul de stat (cote defalcate din impozitul pe venit: 170.623,30 mii lei, sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrare: 607,40 mii lei).

/ > '

*

J

p

’’ <

? /

t b

;;

,’! #...

‘ «■.

I

■' o

i .

n v1 A s

\ ' s '.

► \ *' .,-

■ \ ..

• l t. ;

Referitor la contribuabilii persoane juridice, in bugetul anului

prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate în valoarcde 54.180 mii lei (impozit si taxa clădiri, impozit si taxa teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice). Veniturile realizate din aceste surse au fost de 54.413,29 mii lei, adica un procent de realizare de 100,43 %.

In situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate, a fost de 69.059,30 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 52.287,32 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 46.681,16 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 5.606,16 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 4.872,67 mii lei, aferenta unui număr de 454 de cazuri care se afla in executare silita, din totalul de 2.123 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 6.485,46 mii lei, din care obligații de plata curente in valoare de 5.362,58 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 1.122,88 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 923,17 mii lei, aferenta unui număr de 224 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 1.358 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul asupra mijloacelor de transport. La data de 31.12.2010, din situația debite și încasări înregistrate în aplicația ITAXE, obligația de plata este in valoare de 10.286,52 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 7.259,07 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 3.027,45 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 3.479,87 mii lei, aferenta unui număr de 2.366 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 7.207 contribuabili persoane juridice care dețin in proprietate mijloace de transport înscrise pe raza municipiului Ploiești.

N /'a\ /v v ... 4 X ' .; '" .. \ \

‘ f                                                          ii.**      Uj

i? '

* i                                                                   i   1 ”•■ r*

r '       f...»                                                                       ; *-■*

H      . *                                                      f”ț

Referitor la contribuabilii persoane fizice, in bugetul -anului 2010,*|au fost prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate, în suma de 18.^8,71 mii lei (impozit pe clădiri, impozit si taxa pe teren si impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice) si s-au realizat venituri in suma de 19.475,23 mii lei, respectiv in procent de 103,43 %.

în situația debite și încasări din aplicația informatica ITAXE, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus menționate a fost de 36.871,37 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația ITAXE la data de 31.12.2010, se prezintă astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2010, in situația debite si incasari din aplicația ITAXE, obligația de plată este în valoare de 17.157,88 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 11.063,67 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 6.094,20 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 5.394,32 mii lei, aferenta unui număr de 15.970 de contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 88.975 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate clădiri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 4.597,90 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 2.332,20 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 2.265,70 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 2.090,45 mii lei, aferenta unui număr de 5.239 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 26.551 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiești.

Impozitul pe mijloacele de transport. La data de 31.12.2010, în situația debite și încasări din aplicația ITAXE, obligația de plată este in valoare de 15.115,59 mii lei, din care obligație de plata curenta in valoare de 7.368,24 mii lei si obligație de plata restanta in valoare de 7.747,35 mii lei. La sfârșitul anului 2010 s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 8.632,70 mii lei, aferenta unui număr de 17.780 contribuabili aflati in executare silita, din totalul de 66.328 contribuabili persoane fizice care dețin in proprietate mijloace de transport inscrise pe raza municipiului Ploiești.

/J'

r i                                                                                                   • i -ț-

•*    "'î-i'-

• </' >. ■'                                                . *<?/

In anul 2010, s-au acordat facilitați fiscale in suma totala de 7.044,76 lei/pentru un număr de 15.191 contribuabili conform anexa 1, astfel:

 • -  suma de 1.64,62 lei aferenta unui număr de 15.170 contribuabili persoane fizice, din care suma de 1.076,81 lei, facilitați acordate, conform art. 284 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, unui număr de 11.586 contribuabili persoane fizice, si suma de 287,81 lei, facilitați acordate, conform HCL 182/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010, modificata prin HCL 405/2009, unui număr de 3.584 contribuabili persoane fizice;

 • -  suma de 5.680,14 lei aferenta unui număr de 21 contribuabili persoane juridice.

In cursul anului 2010 au fost efectuate următoarele operațiuni in cadrul Serviciului Public Finanțe Locale:

• la persoane juridice :

 • - s-au stabilit impozite și taxe locale, emițându-se decizii de impunere în bază unui număr 9.413 declarații de impunere și a unui număr de 8.147 cereri depuse de contribuabilii persoane juridice care au dobândit bunuri mobile și imobile ;

 • - s-au preluat in baza de date 1.026 declarații de impunere reclamă și publicitate, taxa hotelieră, impozit pe spectacole, impozit pe profit;

 • - s-au corectat în evidențele fiscală 9.213 obiecte supuse impozitării, în urma solicitărilor depuse de contribuabili, precum și în urma inventarierii materiei impozabile;

 • - s-a transmis către agenții economici, precum și către alte instituții un număr de 6.174 adrese;

 • - s-a verificat un nr. de 1.462 roluri la cod 70 - taxa firmă;

 • - s-au verificat situațiile fiscale ale contribuabililor în vederea eliberării a 6.298 certificate fiscale;

 • - s-au constatat contravenții și s-au aplicat sancțiuni pentru declararea cu întârziere sau nedeclararea bunurilor mobile și imobile incasandu-se din amenzi sumă de 95,40 mii lei.

De asemenea, s-au desfășurat și coordonat activități privind înregistrarea și eliberarea certificatelor și lucrărilor în regim de urgență. Astfel în anul 2010 au fost înregistrate următoarele:

 • - 897 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 89,70 mii lei;

 • - 3.611 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor fizice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 180,55 mii lei;

k

T!" •

T

f

+

t              »<••<!.

T •

l t\\ ■

\ \ •*'" ; •

\\ • ■■


s A

*

b

* «                  ■                         v                             ■                                                                            :                                               - • a H""*

 • - 883 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul ( persoanelor j un pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 132,45 mii lei;

 • - 3.204 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul^epș^aae^fâ£zice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 240,30 mii lei.


• la persoane fizice :

 • - au fost luate în evidența un număr de 62.403 lucrări (vanzări-cumpărări, donații, moșteniri, asocieri, intabulări, radieri,etc.) care au fost repartizate;

 • - s-au înregistrat și eliberat un număr de 20.144 de certificate de atestare fiscala în regim normal;

 • - s-au înregistrat și eliberat certificate de atestare fiscală si lucrări in regim de urgență în număr de 1.858, încasându-se taxe în cuantum de 108,58 mii lei;

 • - inspectorii din cadrul serviciului au aplicat 4.004 de sancțiuni (reprezentând amenzi pentru depunerea peste termen sau nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere) in cuantum de 119,42 mii lei;

 • - s-a procedat la verificarea bazei de date și s-a efectuat unificarea unui număr de 4.914 roluri si totodată s-au operat 10.373 modificări ale bazei de date (completare C.N.P, modificare nume contribuabil, schimbat adresa de domiciliu, adaugare de coproprietari, etc);

 • - s-a procedat la verificarea unui număr de 25.075 dosare fiscale din arhiva instituției noastre, pentru stabilirea corecta a bazei impozabile, întocmindu-se referate de recalculare pentru un număr de 6.506 de roluri.

In cursul anului 2010, pentru recuperarea sumelor neachitate, au fost emise un număr de 14.266 somații in valoare totala de 27.557,30 mii lei, din care 3.200 somații in cazul contribuabililor persoane juridice cu debite restante totale in suma totala de 19.501,51 mii lei si la un număr de 11.066 somații in cazul contribuabililor persoane fizice cu debite restante totale in suma de 8.055,79 mii lei.

In urma emiterii de somații, in cursul anului 2010, s-a recuperat suma de 12.461,23 mii lei, din care 9.627,94 mii lei de la persoane juridice si suma de 2.833,29 mii lei de la persoane fizice.

De asemenea, s-au recuperat creanțe fiscale prin înființarea de popriri, atat asupra veniturilor persoanelor fizice, respectiv pensie, salariu si disponibilități din conturi bancare, dar si asupra veniturilor persoanelor juridice. Astfel, in cursul anului 2010 s-a instituit un număr de 5.692 popriri, in cazul contribuabililor persoane fizice, in valoare totala de 3.987,90 mii lei, din care s-a recuperat suma de 604,07 mii lei si un număr de 1.030 popriri, in cazul persoanelor juridice, in valoare totala de 2.716,11 mii lei, din care s-a recuperat suma de 2.525,21 mii lei.

■ .A

\

j’i

In cursul anului 2010, in cazul in care creanțele nu au putut fi recuperate prinWpriri,

/ O

s-a procedat la instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile si .imobile5|0ate in proprietatea debitorilor, astfel s-au aplicat 82 sechestre asupra bunurilof mobilei imobile proprietatea debitorilor persoane fizice si juridice, in valoare de 2.648,48 mii lei, incasandu-se astfel suma de 309,62 mii lei ca urmare a valorificării bunurilor sechestrate.

In cazul sechestrelor asupra bunurilor imobile s-a solicitat efectuarea inscripției ipotecare la Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara Prahova, Biroul de Carte Funciara.

Pentru anul 2011 ne-am propus continuarea procedurilor de executare silita in vederea incasarii creanțelor intr-un procent cat mai mare, dar si continuarea politicii de identificare a materiei impozabile prin creșterea numărului de verificări in teren pentru combaterea evaziunii fiscale pe linia impozitelor si taxelor locale.

SIMONA ED


b «■

r’Nr.crt.

Semnificație

Nr.persoane beneficiare

Total

Suma aferenta impozit clădire

Suma aferenta impozit teren

Suma aferenta mijloace auto

1

PF deținuți politici

285

29751

22798

4144

2809

2

PF handicap.grd.I

2478

216257

174921

41160

176

3

PE handicap.grd.il

1672

142477

120013

22284

180

4

PF nevazatori

296

22869

19778

3091

5

PF sot/sotie cu handicap

3009

227272

201810

24584

878

6

PF sot/soție nevaz

103

6246

6021

225

7

PF venit<=450 RON

3578

287304

228859

58445

8

PF veterani

2852

310806

205350

94939

10517

9

PF deportați

635

65830

50605

10386

4839

10

PF orfani

6

504

330

174

11

PF revoluționari

210

23584

19619

3569

396

12

clădiri monumente istorice

29

10527

8606

1921

13

PF benf.L.114

17

1985

1985

14

PF reabilitări termice

370

19207

19207

11

Subtotal fizice

15170

1364619

1079902

264922

19795

Persoane Juridice

21

5680142

5535388

105000

39754

12

TOTAL PF+PJ

15191

7044761

6615290

369922

59549

entinaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2010 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetul creditului intern și bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local

Data: