Hotărârea nr. 1/2011

Hotãrârea nr. 1 privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divort pe cale administrativă

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUN. PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 1            t •' '

privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă

Consiliul local al municipiului Ploiești:

Vazand expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești si Raportul de specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești prin care se propune stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă;

în temeiul art. 282 și 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată,

In conformitate cu prevederile art. 178 al OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare si ale HG nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala ;

Având in vedere prevederile art.5 alin.l lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

In baza Ordonanței nr.84/2001 privind înființarea și organizarea serviciilor publice locale comunitare de evidenta a persoanelor ;

Având in vedere Legea nr.202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea soluționării proceselor si a Metodologiei pentru aplicarea unitara a dispozițiilor legale privind divorțul prin acordul soților nr. 2112516/17.12.2010 a Direcției pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

In temeiul art 36 (4) lit. c si art 45 (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Stabilește taxa pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativa la 100 lei.

Art.2 Taxa stabilita conform art.l se achita la casieria Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor Ploiești din Palatul Administrativ -Intrarea G.

Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor Ploiești.

Art.4 Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publica prevederile prezentei hotarari.


-Contrasemnează Secretar, «Ji Oana Cristina Im*ob

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativa

Prin Ordonanța nr. 84/2001 au fost înființate și organizate serviciile publice locale comunitare de evidență a persoanelor.

în conformitate cu art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul de procedură Fiscală, republicat și actualizat «pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale, pot adopta taxe speciale

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, au fost modificate unele dispoziții legale din Codul Familiei referitoare la divorț, fiind reglementat divorțul pe cale administrativă, care face posibilă constatarea desfacerii căsătoriei de către ofițerul de stare civilă sau notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților. Acest lucru este posibil începând cu 25 decembrie 2010.

Art. 23 din Metodologia pentru aplicarea unitara a dispozițiilor legale privind divorțul prin acordul soților nr. 2112516/17.12.2010 a Direcției pentru Evidenta Persoanelor si Administrarae Bazelor de Date, precizează faptul că « în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, și cu respectarea celorlalte dispoziții în vigoare, autoritățile locale pot stabili taxe speciale aferente serviciului prestat».

Ca urmare, se propune instituirea taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativa.

Față de cele menționate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

\ a

DIRECTOR,

Georgescu Magdalekia-Laura

ROMANIA

- ir


JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUN. PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativa

Prin Ordonanța nr. 84/2001 au fost înființate și organizate serviciile publice locale comunitare de evidență a persoanelor.

în conformitate cu art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul de procedură Fiscală, republicat și actualizat: „pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale. Domeniile în care consiliile locale, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonan tei de urgen ța a Guvernului nr. 45/2003 privind finan țele publice locale. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de institu ția/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze presta ții ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, au fost modificate unele dispoziții legale din Codul Familiei referitoare la divorț, fiind reglementat divorțul pe cale administrativă, care face posibilă constatarea desfacerii căsătoriei de către ofițerul de stare civilă sau notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților. Acest lucru este posibil începând cu 25 decembrie 2010.

Direcția pentru Evidența persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a emis Metodologia pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind divorțul prin acordul soților nr. 2112516 din 17.12.2010. Ca urmare, « în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, și cu respectarea celorlalte dispoziții în vigoare, autoritățile locale pot stabili taxe speciale aferente serviciului prestat».

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.•V* <*a;+

r ►


•b


Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor (toate)I?

RO - București•y A b

i ■ ^  ■*


|J


ROMÂNIA

» \

r*

; l .

X ' t'“' s ■•

t • •


CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

Direcția Județeană de Evidență a PersoanelorPrahova

>      'J h- \      ”v      ’

■ s, v

A*


524234

■■■■■■■■■WWWiWWWiWWWWI


WWW. . Î/R.-GA

:               Extern

f

4


MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR


Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

Metodologia

_ *

pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind divorțul prin acordul soților nr.          din ZX Zg. ,

T

în scopul aplicării, în mod unitar, a dispozițiilor art. II din Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor,

A

In temeiul dispozițiilor art 1 alin. (5) și ale art 2 alin. (1) lit.b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date,

*

Se aprobă prezenta Metodologie pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind divorțul prin acordul soților

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1 - Ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați.                                                                            ---

Art. 2 - (1) înregistrarea cererilor de divorț pe cale administrativă se face separat în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț, al cărui model este stabilit în anexa nr. 1 la prezentele instrucțiuni.

 • (2) Numerele de înregistrare se repartizează de către structura de specialitate din cadrul unității administrativ-teritoriale în mod distinct față de cele repartizate pentru alte categorii de cereri.

 • (3) Evidența certificatelor de divorț eliberate se ține într-un registru al cărui model este stabilit în anexa nr. 2.

CAPITOLUL H înregistrarea cererii de divorț pe cale administrativă

Art. 3 - (1) Cererea de divorț pe cale administrativă se face în scris, se depune și se semnează personal de către ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat de la primăria care are în


păstrare actulrie^căsătorie sau pe raza cărei ? sr qfiă-ultîma locuință comună a soților, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.3 la prezentele instrucțiuni.

 • (2) în cererea de divorț soții declară pe proprie răspundere că:

 • a) sunt de acord cu desfacerea căsătoriei;

>       b) nu au copii minori născuți din căsătorie sau adoptați;

\ i c) niciunul dintre soți nu este pus sub interdicție;

I d) nu au mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei.

\   (3) De asemenea, în cererea de divorț soții declară pe proprie răspundere:

 • a) adresa ultimei locuințe comune;

  Il


. b) numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceștia, urmează să-1 poarte după desfacerea căsătoriei.

Art. 4 — (1) La depunerea cererii de divorț, ofițerul de stare civilă delegat solicită soților următoarele documente:

 • a) certificatele de naștere și căsătorie ale soților, în original și copie;

 • b) documentele cu care se fiice dovada identității, în original și copie;

 • c) declarație autentificată în fața notarului public, în situația în care ultima locuință comună declarată potrivit art. 3 alin. (3) lit. a) nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate.

 • (2) în cazul cetățenilor străini certificatele de naștere trebuie să îndeplinească cerințele de legalitate conform convențiilor internaționale și tratatelor încheiate între România și statele ai căror cetățeni sunt

 • (3) în cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorț se

se face în prezența unui traducător autorizat iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret încheindu-se în acest sens un proces-verbal, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4,                                       >"

 • (4) După confruntarea datelor din documentele prezentate conform alin. (1) cu datele înscrise în cererea de divorț, ofițerul de stare civilă delegat certifică pentru conformitate copiile depuse, cu excepția certificatului de căsătorie, în cazul căruia se reține originalul.

 • (5) Valabilitatea documentelor cu care se face dovada identității solicitanților se verifică de către ofițerul de stare civilă delegat, atât la momentul depunerii cererii, cât și la data eliberării certificatului de divorț.

ArL5 — Dovada identității se poate face, de către soți, cu unul dintre următoarele documente:

 • a) pentru cetățenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie buletinul de identitate sau, în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate,, pașaportul, care să se afle în termenul de valabilitate, atât la momentul depunerii cererii cât și la data eliberării certificatului de divorț;

 • b) pentru cetățenii Uniunii Europene sau Spațiului Economic European - documentul de identitate sau pașaportul, emis de statul aparținător;

 • c) pentru apatrizi - pașaport emis în baza Convenției privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoțit de permisul de ședere temporar sau permanent, după caz;

 • d) pentru cetățenii străini din statele terțe - pașaportul emis de statul ai căror cetățeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii cât și la data eliberării certificatului de divorț;

 • e) pentru cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România - document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din 1951 sau, după caz,

document de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidii condiționată;

^Jptoteej


!>Smanitar

Q/z îe statul ai


 • f) pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România - pașapoft^en căror cetățeni sunt, însoțit de documentul temporar de identitate.

Art.6 - Ofițerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorț în ziua în care a fost primită și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

Art.7 - (1) Cererea de divorț este însoțită de documentele prevăzute la art. 4 și se constituie intr-un dosar de divorț.

 • (2) Numerotarea dosarelor de divorț se face cronologic, în ordinea primirii, pe ani calendaristici. Exemplu: Dos. nr. 1000/2010, unde 1000 este numărul de înregistrare al cererii din registrul de intrare-ieșire.

CAPITOLUL m Procedura divorțului pe cale administrativă și eliberarea certificatelor de divorț

Art.8 — (1) La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice ofițerul de stare civilă delegat verifică dacă soții stăruie să divorțeze și dacă, în acest sens, consimțământul lor este liber și neviciat, solicitând soților o declarație, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 5 la prezentele instrucțiuni.

 • (2) în situația în care ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț, completează o declarație, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 6 la prezentele instrucțiuni.

 • (3) Dispozițiile art 4 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 9 - (1) Dacă soții nu se prezintă împreună pentru depunerea declarației prevăzută la art. 8 alin. (1), se mai poate acorda un termen, de până la 30 de zile calendaristice, la cererea motivată a unuia dintre soți. Cererea va fi însoțită de documente care să ateste motivele temeinice invocate.

 • (2) Dispozițiile art. 4 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

 • (3) Dacă soții nu se prezintă împreună, după termenul prevăzut la alin. (1), dosarul de divorț se clasează, prin întocmirea unui referat potrivit modelului stabilit în anexa nr. 7 la prezentele instrucțiuni.

 • (4) Dosarul de divorț se clasează în aceleași condiții prevăzute la alin. (3), în următoarele cazuri:

 • a) dacă, după scurgerea termenului stabilit la art. 8 alin. (1), nici unul din soți nu se prezintă pentru a stărui în cererea de divorț;

 • b) dacă nici unul din soți nu se prezintă pentru a solicita un nou termen sau pentru a renunța la divorț, la termenul stabilit potrivit art. 8 alin. (1);

 • c) dacă ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț, potrivit art 8 alin. (2);

 • d) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți este pus sub interdicție;

 • e) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, intervine nașterea unui copil;

 • f) dacă, "înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți a decedat, căsătoria încetând prin deces.

 • (5) Referatul întocmit în condițiile alin. (3) sau (4) se arhivează la dosarul de divorț.

ArtlO - (1) Dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2), (3) lit. b) și art. 8 alin.

 • (1), ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților și eliberează certificatul de divorț, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 8 la prezentele instrucțiuni, care va fi înmânat foștilor soți într-un termen maxim 15 zile calendaristice.

 • (2) Numărul certificatului de divorț este distinct de numărul dosarului de divorț, în ordinea soluționării dosarelor. Data eliberării certificatului de divorț constituie data la care este desfăcută căsătoria.

 • (3) La data desfacerii căsătoriei, ofițerul de stare civilă delegat anulează cartea de

identitate a fostului soț care își schimbă numele de familie prin divorț, prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. în cazul cărților de identitate provizorii și buletinelor de identitate, anularea se face prin înscrierea mențiunii "Desfăcut căsătoria prin certificatul de divorț nr................... din   ............................... al Primăriei

...........................județul ............ Titularul va purta numele de familie.......................... Actul de identitate va fi preschimbat până la data de.............”. Termenul de preschimbare este

del5 zile.

 • (4) Certificatul de căsătorie reținut la dosarul de divorț, se transmite spre anulare primăriei emitente la data eliberării certificatului de divorț.

5

Art. 11 - (1) In vederea realizării evidenței centralizate a certificatelor de divorț, la nivelul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date se constituie Registrul unic al certificatelor de divorț, care se poate ține și în sistem informatic.

 • (2) înainte de eliberarea' certificatului de divorț urmare constatării desfacerii căsătoriei prin acordul soților, ofițerul de stare civilă delegat solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorț, a numărului certificatului de divorț, care urmează a fi înscris pe acesta.

 • (3) în cazul în care, în urma solicitării adresate, se constată că pentru același divorț s-a alocat, din Registrului unic al certificatelor de divorț, număr de certificat la cererea unui alt ofițer de stare civilă sau a unui notar public, registrul va respinge solicitarea de înregistrare a certificatului de divorț.

Art.12 - Certificatul de divorț se întocmește în trei exemplare originale, din care două se înmânează părților pe bază de semnătură, pe cererea de divorț, și în registrul de evidență a certificatelor de divorț, iar un exemplar rămâne la dosarul de divorț.

Art.13 - Este interzis să se înscrie pe certificatul de divorț mențiuni cu privire la motivele divorțului sau culpa soților.

Art.14 - (1) în caz de pierdere, distrugere sau furt a certificatului de divorț, ofițerul de stare civilă delegat eliberează un duplicat, conform cu originalul, aflat în arhiva proprie, în baza cererii formulată de către unul din foștii soți, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

•/ ’ / b X

-s.%             I

'■

•l

■*

•*                     ie*- r

b * % “* •••

* )

f                        !

superioară


1

partea


 • (2)  La eliberarea^ duplicatelor certificatelor de divorț se menționează în dreaptă mențiunea „DUPLICAT*.

 • (3) Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după

a                                                                  J*

caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare dosarul de divorț și se arhivează la acesta.

CAPITOLUL IV

Procedura respingerii cererii de divorț pe cale adinistrativă


Art.15 — In situația în care constată că nu sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2) și art. 8 alin. (1), ofițerul de stare civilă delegat întocmește un referat, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 9, prin care propune respingerea cererii de divorț și care se supune aprobării primarului.

Art. 16 — în situația în care constată că soții nu se înțeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorț, ofițerul de stare civilă delegat întocmește un referat, prin care propune primarului să emită dispoziție de respingere a cererii de divorț și îndrumă soții să se adreseze instanței de judecată, potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 4/1953, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V

înscrierea mențiunilor de divorț și actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor

Art. 17 - (1) în cazul în care cererea de divorț se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, după emiterea certificatului de divorț, ofițerul de stare civilă delegat înscrie de îndată pe marginea actului de căsătorie următoarea mențiune: "Desfăcut căsătoria prin certificatul de divorț nr................... din  ............................... al Primăriei

.................. .județul............Fostul soț va purta numele de familie......................... iar fosta soție numele de familie............................".

 • (2) în termen de maxim 10 zile de la înscrierea mențiunii prevăzută la alin.(l) ofițetul de stare civilă delegat de la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, de la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie transmite:

 • a)  comunicare de mențiune la exemplarul II al actului de căsătorie și la actele de naștere ale foștilor soți;

 • b) copia certificatului de divorț la structura de evidență a persoanelor din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor de la domiciliul soților, în vederea înregistrării mențiunii în Registrul Național de Evidență a Persoanelor.

 • (3) în cazul cetățenilor străini, în același termen stabilit la alin. (2), ofițerul de stare civilă delegat de la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, de la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie transmite la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, extras pentru uz oficial de pe actul de căsătorie, cu mențiunea de divorț, însoțit de copia certificatului de divorț.

Art. 18 - (1) în cazul în care cererea de divorț se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale de la ultima locuință comună a foștilor soți, care nu are în păstrare actul de căsătorie, emiterea certificatului de divorț, ofițerul de stare civilă delegat transmite:

 • a) de îndată copia certificatului de divorț la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, pentru înscrierea mențiunii de divorț;

 • b) în termen de maxim 10 zile, copia certificatului de divorț la structura de evidență a persoanelor din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor de la domiciliul soților, în vederea înregistrării mențiunii în Registrul Național de Evidență a Persoanelor.

 • (2) Ofițerul de stare civilă delegat care primește copia certificatului de divorț, înscrie de îndată mențiunea corespunzătoare în actul de căsătorie și, în termen de maxim 10 zile transmite comunicare de mențiune la exemplarul II al actului de căsătorie, precum și la actele de naștere ale foștilor soți.

 • (3) Pe actele de naștere ale foștilor soți se înscrie următoarea mențiune: „''Desfăcut

căsătoria prin certificatul de divorț nr. ..................din...............................al Primăriei

...........................județul............După divorț va purta numele de familie...............".

 • (4) Dispozițiile art. 17 alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în situația menționată la alin. (2).

Art 19 - (1) Structura de stare civilă din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor pe raza căruia se află primăria unității administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de căsătorie, primește copiile certificatelor de divorț transmise de notarii publici.

(2) La primirea copiei certificatului de divorț de la notarii publici, structura de stare civilă prevăzută la alin. (1) înscrie de îndată pe marginea exemplarului II al actului de căsătorie următoarea mențiune: "Desfăcut căsătoria prin certificatul de divorț nr................... din

............................... al Biroului notarului public............din .........Fostul soț va purta numele de familie........................., iar fosta soție numele de familie ............................".

După înscrierea mențiunii, se transmite, de îndată, comunicare de mențiune la exemplarul I al actului de căsătorie

(3) Ofițerul de stare civilă delegat de la primăria unității administrativ-teritoriale dare a înregistrat actul de căsătorie, înscrie mențiunea de divorț și transmite comunicările stabilite la 17 alin. (2) și (3).

CAPITOLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 20 - (1) Certificatele de divorț greșit completate se retrag și se anulează, eliberându-se un duplicat corect completat.

(2) Certificatele de divorț retrase și anulate se clasează la dosarul de divorț.

Art 21 - Dosarele de divorț se arhivează în ordinea numerelor de înregistrare, pe ani calendaristici, și se păstrează în arhiva de stare civilă 50 ani, după care se predau la Arhivele Naționale.


Art.22 — (1) Prezentele instrucțiuni intră în vigoare la data de 25.12.201 (2) Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă la prezentele instrucțiuni.

Art.23 — în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea celorlalte dispoziții în vigoare, autoritățile locale pot stabili taxe specialeAnexa nr. 1

REGISTRU PENTRU ÎNREGISTRAREA

CERERILOR DE DIVORȚ                                 ‘

t

Nr.

înregistrare

Data

Soliei tanții

Ultima locuință comună

ț

Termene procedurale

Dispoziție de

Certificat divorț     respingere/

nr./data        Proces verbal

1 nr./data/

4

Termen conform art. 38 A1 Codul familiei (30 de zile)

Termen amânare (maximum 30 de zile)

SOȚUL

4

1

SOȚIA

REGISTRU EVIDENȚĂ CERTIFICATE DE DIVORȚ

Nr. cri.

Nr.

cerere

V

TITULARI

Nume după divorț

Nr./data certificat de divorț

Data înmânării și semnătura de primire

ANEXA 3


JUDEȚUL.........

PRIMĂRIA ................

Nr........din. *........


Dată în fața mea azi ._______

ofițer de stare civilă delegat


CERERE DE DIVORȚ


Subsemnatul


1

fiul lui


_și al

în localitatea           , județul

titular al actului de identitate/pașaportului seria _______________, cu domiciliul în________________ și subsemnata


născut la data de


nr.


nr.


fiica lui


_____ Și _, născută la data de_____________în localitatea__________, județul

_, titulară a actului de identitate/pașaportului seria CNP                    . cu domiciliul


în localitatea


cu


A

in


la


_,căsătoriți la data de ______________

județul __________, conform certificatului

nr.___________, eliberat în baza actului nr. /________

I

r

ultima locuință comună în_____________________, str.

bl. eti. apt. , sector/iudet ■> de comun acord, rugăm să constatați desfacerea căsătoriei și să eliberați certificatul de divorț.

Luând cunoștință de prevederile art. 292 Cod Penal cu privire Ia falsul în declarații, declarăm că:

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)

 • e)

 • f)


Primăria localității căsătorie seria


de


cu


II


ne exprimăm consimțământul liber cu privire la desfacerea căsătoriei; nu avem copii minori din căsătorie sau adoptați; niciunul dintre noi nu este pus sub interdicție;

nu am mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei; locuința comună este cea declarată mai sus*;

după divorț dorim să purtăm numele de familie după cum urmează**:

 • -  fostul soț___________;

 • -  fosta soție____________;


nr.


Ne întemeiem cererea pe dispozițiile art 38*1 din Legea nr.4/1953-Codul Familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Semnături soț____


soție


Notă

* Dovada ultimei locuinței comune se face prin declarație notarială care se anexează la cerere. **Potrivit dispozițiilor art. 40 din Codul Familiei: „La desfacerea căsătoriei prin divorț, soții se pot învoi ca soțul care, potrivit art. 27 a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soț, să poarte acest nume și după desfacerea căsătoriei.”Județul

Primăria_______

Starea civilă

Nr._________din
PROCES - VERBAL


încheiat astăzi: anul_______luna ____________ziua_____

La depunerea cererii de divorț prin acordul soților / la luarea declarației privind menținerea cererii de divorț prin acordul soților / la luarea declarației de renunțare la cererea de divorț prin acordul : soților,           Dl. ___________________________ și Dna.


FA


cordulsoților-Ha luarea-declarațigLprivindjgeiiținerea acordttTsoților / ladfiarea declarației de renunțare la cererea de divorț


depunerea cererii d& divorț pji cererii de divo prin acordul/Stiților, luarea consimțământului și aducerea la cunoștință a dispozițiilor din Codul Familiei referitoare divorțul pe cale administrativă s-a făcut prin intermediul Dlui (Dnei) ________________________din_____________________, str.

interpret autorizat de____________________sub nr.___________

cetățean străin/surdomut.C-'


Ofițer de stare civilă, delegat, L.S.


Interpret,


-u


______________________nr.____, , întrucât (soțul/soția) este


Soțul________________

Soția_________________

I

A

4

Astăzi___________s-a eliberat CERTIFICATUL DE DIVORȚ nr....


nătură de primire


- fostul soț____________

- fosta soție______
ANEXAnr. 5

Dată în fața mea,

A

•x.

____________________ *_____

Nume, prenume/semnătura

Azi___________

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)__________________________fiul/fiica lui____________________

și__________________născut)ă) la ______________în____________________________

domiciliară) în _____________________________________________________

posesor (oare) al actului de identitate/pașaport seria_________nr._______________,

eliberat de___________

_________________declar că îmi jnențin cererea privind desfacerea căsătoriei de

(numele soțului/soției)

Cererea a fost înregistrată la Primăria____________________________sub

numărul________

ANEXA nr. 6

Dată în fața mea

Nume, prenume/semnătura Azi___________

DECLARAȚIESubsemnatul(a)


născut)ă) la


fîul/fîica lui în


domiciliară) în

posesor (oare) al actului de identitate/pașaport seria________nr.

eliberat de

________________declar că RENUNȚ la cererea mea privind desfacerea căsătoriei de                               .


ele soțului/soțieiCererea a fost înregistrată la Primăria numărul

sub


i,


«•


J

**«


Primar,


s.


REFERAT

încheiat astăzi ziua_______luna__________anul

către_________________________________________ofițer de stare civilă, în cadrul

numele și prenumele

Primăriei mun./oraș/com._______________________________jud

având spre soluționare cererea de desfacere a căsătoriei înregistrată la nr._______

din_____________depusă de_______________________și

soțul                     soția

constatând că*_________________.________________________________________________

___________________________, propun clasarea dosarului.

Semnătura

Ofițerului de stare civilă

♦Ofițerul de stare civilă va completa, după caz:

 • a) s-a împlinit termenul de 30 de zile acordat după împlinirea termenului de 30 de zile de la depunerea cererii și nici unul din soți nu s-a prezentat pentru depunerea declarațiilor prin care stăruie în cererea făcută (au trecut 60 de zile de la depunerea cererii)

 • b) s-a împlinit termenul de 30 de zile de la depunerea cererii și nici unul din soți nu s-a prezentat pentru depunerea declarațiilor prin care stăruie în cererea făcută, pentru solicitarea acordării unui alt termen sau pentru retragerea cererii

 • c) ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț

Anexa nr. 7


ROMÂNIA JUDEȚUL PRIMĂRIA Dosar nr.


CERTIFICAT DE DIVORȚ nr.       din data de

Căsătoria înregistrată la Primăria__________județul____________, la actul de căsătorie

nr._______din___________, privind pe (soțul)____________născut la data de___________, în

localitatea _____________, județul ___________, CNP_______________________, fiul lui

__________și al_____________, cu domiciliul în localitatea________________și pe (soția) ____________, născută la data de_____________, în localitatea_____________, județul__________, CNP___________________, fiica lui__________și a___________, domiciliată în___________

județul ____________, este desfăcută în temeiul art. 38 A1 din Codul Familiei, cu

modificările și completările ulterioare, prin acordul ambilor soți.

Divorțul a fost înregistrat la Primăria

, județul


Numele după divorț:

 • -  fostul soț_

 • -  fosta soție

  (zi/lunâ/an).


Prezentul certificat de divorț produce efecte între părți de azi

Ofițer de stare civilă

nume/prenume Semnătură,

L.S. (sigiliu)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă
PREȘEDINTE,

Palas Paul


Data:              'Z'P