Hotărârea nr. 96/2009

Hotãrârea nr. 96 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 7/2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 96 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2009

Consiliul Local al municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului municipiului Ploiești, doamna Carmen Mihaela Dumitru și Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2009 ;

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 8, art. 17 alin. 2 lit. d, art. 22, art. 33, art. 43 lit. e, art. 44 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, ale anexei nr. 5 din Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul general de urbanism, republicată, și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 218/2005 privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor care sunt parcate sau ocupă ilegal drumurile publice sau terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Ploiești, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2006 și Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2007;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. c) și alin. 5 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2009, care va avea următorul conținut:

“Stabilește că au acces la parcările definite conform art. 1 autoturismele, autovehiculele de transport marfă cu masă proprie de maxim 1,5 tone și care aparțin (în proprietate sau în utilizare) riveranilor - persoane fizice și agenți economici cu domiciliul/reședința, respectiv sediul social, în blocurile învecinate și, în mod ocazional, cele aparținând persoanelor fizice aflate în vizită la aceștia.”

Art. 2 - Aprobă completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2009, cu alineatul (3), care va avea următorul conținut:

“Se interzice parcarea remorcilor, inclusiv rulotelor, turistice sau cu altă destinație, pe domeniul public al municipiului Ploiești

Aceste tipuri de vehicule pot fi parcate numai pe teren (spațiu) privat. ”

Art. 3 - Aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2009 care va avea următorul conținut:

“Stabilește obligația pentru agenții economici, indiferent de sediul social sau punctele de lucru, de a parca autoturismele și autovehiculele de transport marja cu masă proprie de peste 1,5 tone, în spațiile proprietate proprie/deținute în orice formă juridică sau în parcările special amenajate de către municipiul Ploiești.”

Art.4 - Aprobă modificarea alineatului 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2009, care va avea următorul conținut:

“La începutul drumului de acces în parcările condominiale se vor monta indicatoare rutiere cu semnificația « CIRCULAȚIE INTERZISĂ ÎN AMBELE SENSURI», însoțite de plăcuțele adiționale « EXCEPȚIE RIVERANI cu autoturisme sau cu auto marfa cu masă proprie sub 1,5 tone » și « BLOCARE ROȚI»

Art. 5 - Aprobă completarea art. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2009 cu un nou alineat, astfel:

“ (3) Vehiculele expuse spre vânzare/închiriere pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești (trotuar, scuaruri, parcări, spațiul verde, locuri de joacă, parcuri, grădini publice, piețe și oboare altele decât cele special amenajate și autorizate în scopul expunerii spre vânzare/închiriere, esplanade), precum și remorcile sau rulotele, turistice sau cu altă destinație, parcate pe domeniul public al municipiului Ploiești, vor fi imobilizate cu dispozitive de blocare sau vor fi ridicate, potrivit prevederilor din Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2005 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2006 și Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2007 ”

Art. 6 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2009 rămân neschimbate . Orice prevedere contrară prezentei își încetează aplicabilitatea .

Art. 7 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009 .

Art. 8- Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9 -Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 martie 2009


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Iulian T


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Coi Local nr. 7/2009

Având în vedere faptul că în ultima perioadă numărul de autovehicule luate în evidență la nivelul municipiului Ploiești a crescut considerabil, și, datorită creșterii numărului de autovehicule care tranzitează municipiul, a apărut o problemă acută, privitoare la asigurarea locurilor de parcare, atât pentru parcarea pe timpul nopții (parcarea de durată, în cartierele de blocuri) dar și pentru parcarea temporară, pe durata zilei (în zona centrală, a obiectivelor comerciale și civile, etc.).

Parcările condominiale, deși au fost proiectate pentru a asigura spațiul de parcare a autoturismelor riveranilor, sunt utilizate de terțe persoane, parcându-se și numeroase autovehicule ce aparțin unor societăți care nu au sediile în respectivele blocuri și care de multe ori sunt autofurgonete care prin dimensiuni (în special lungimea acestora), ocupă două locuri de parcare și îngustează culoarele de trecere.

în municipiul Ploiești, creșterea numărului de autovehicule a determinat mărirea numărului șoferilor care staționează neregulamentar autovehiculele pe carosabil, trotuare, scuaruri sau chiar pe spațiul verde, în special în zona centrală, cât și pe străzile principale ale municipiului. Mai mult decât atât proprietarii acestora afișează însemne sau înscrisuri pe respectivele autovehicule prin care este exprimată intenția de vânzare sau de închiriere.

9

Astfel, în toate zonele municipiului Ploiești, dar cu o frecvență mai mare în zona centrală, au apărut în ultima perioadă expuse spre vânzare sau închiriere pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești (trotuar, scuaruri, parcări, spațiul verde, locuri dejoacă, parcuri, grădini publice, piețe și oboare altele decât cele special amenajate și autorizate în scopul expunerii spre vânzare/închiriere, esplanade) multe autovehicule second hand. Acestea, înmatriculate sau nu, pot fi recunoscute după afișele, însemnele sau alte înscrisuri prin care proprietarul își semnalează intenția de vânzare sau de închiriere. Expunerea acestor autovehicule spre vânzare/închiriere pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești contribuie pe de-o parte la creșterea gradului de disconfort al celorlalți participanți la trafic (chiar și a pietonilor), iar pe de altă parte creează mari probleme societății care se ocupă cu salubrizarea municipiului.

Având în vedere cele expuse mai sus, Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești propune adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2009 privind unele măsuri de administrare a domeniului public al municipiului Ploiești.

VICEPRIMAR, Carmen Mihaela Dumitru

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                                 .

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PLOIEȘTI

-

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2009

La nivelul municipiului Ploiești ne confruntăm cu problema asigurării locurilor de parcare, atât pe timpul nopții cât și în timpul zilei pentru parcarea temporară, dar și cu creșterea numărului de autovehicule care a determinat mărirea numărului șoferilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului autovehiculele.

Se pot întâlni astfel situații în care conducătorii auto își parchează autovehiculele, pentru perioade care pot ajunge pînă la ordinul zilelor, în locuri total neadecvate, generând puncte de conflict rutier cu implicații asupra siguranței rutiere a celorlalte autovehicule angrenate în trafic. Se blochează astfel accesul autospecialelor (ambulanțe, pompieri, salubrizare, etc.) în zonele unde se impune acțiunea de urgență a acestora. Parcările, deși au fost proiectate pentru a asigura spațiul de parcare al autoturismelor riveranilor, sunt utilizate de terțe persoane, parcându-se autovehicule ce aparțin persoanelor fizice și juridice care nu au sediul sau domiciliul în blocurile respective. De cele mai multe ori este vorba de autofurgonete de mari dimensiuni (în special lungimea acestora) care ocupă două locuri de parcare și îngustează culoarele de trecere. Soluția propusă este ca accesul în aceste spații să fie permis numai pentru autoturismele și autovehiculele de transport marfa cu masă proprie de maxim 1,5 tone, aflate în proprietatea sau în utilizarea riveranilor și pentru autospecialele serviciilor de urgență și ale serviciilor publice (ambulanțe, pompieri, salubrizare, apă-canalizare, etc.).

z\

In toate zonele municipiului Ploiești, dar cu o frecvență mai mare în zona centrală, au apărut în ultima perioadă expuse spre vânzare/închiriere pe domeniul public sau privat al municipiului (trotuar, scuaruri, parcări, spațiul verde, locuri de joacă, parcuri, grădini publice, piețe și oboare altele decât cele special amenajate și autorizate în scopul expunerii spre vânzare/închiriere, esplanade) foarte multe autovehicule second hand.

Autovehiculele înmatriculate sau nu pot fi recunoscute după afișele, însemnele sau alte înscrisuri prin care proprietarul își semnalează intenția de vânzare.

Aceste autovehicule expuse spre vânzare/închiriere pe domefilul piiblic sâK privat al municipiului pe de-o parte crește gradul de disconfort al cel^r^lți la trafic (chiar și a pietonilor), iar pe de altă parte creează mari problpipe sptiț^ții^e/ salubrizare a municipiului.

Expunerea în vederea vânzării/închirieii autovehiculelor pe raza municipiului Ploiești se efectuează de către persoanele fizice și juridice doar în spațiile special amenajate și autorizate, în condițiile legii (târguri auto, showroomuri, etc.).

Fată de cele mai sus menționate, Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești propune adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2009 privind unele măsuri de administrare a domeniului public al municipiului Ploiești.

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PLOIEȘTI


DIRECTOM ECONOMIC, ec. S^^^oarfa

ȘEF SERV. DESFIINȚĂRI,

RIDICĂRI, BLOCĂRI ing. Violeta Balazs


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2009

și a emis:

RAPORT FAVORABIL

PREȘEDINTE,

Mateescu Radu /

4
Data: