Hotărârea nr. 92/2009

Hotãrârea nr. 92 privind aprobarea preluãrii imobilelor Sediu administrativ – Directia pentru sport Prahova – str. Pielari nr. 5, Baza sportivã si antrenament – str. Latina nr. 14 si Complex Vega – str. Vega nr. 8B din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 92 privind aprobarea preluării imobilelor Sediu administrativ - Direcția pentru sport Prahova - str. Pielari nr. 5 , Baza sportivă și antrenament - str. Latina nr. 14 și Complex Vega - str. Vega nr. 8B din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu prin care se propune aprobarea preluării imobilelor Sediu administrativ -Direcția pentru sport Prahova - str. Pielari nr. 5, Baza sportivă și antrenament- str. Latina nr. 14 și Complex Vega - str. Vega nr. 8B din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Ploiești;

In conformitate cu art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

/\

In temeiul art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1   (1) Aprobă preluarea în patrimoniul municipiului Ploiești și administrarea

Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilelor Sediu administrativ -Direcția pentru sport Prahova - str. Pielari nr. 5 și Bază sportivă și antrenament - str. Latină nr. 14 din domeniul public al statului și administrarea Direcției pentru sport Prahova, identificate conform anexei nr. 1 la prezenta.

(2) Aprobă preluarea în patrimoniul municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a imobilului Complex Vega - str. Vega nr. 8B din domeniul public al statului și administrarea Clubului Sportiv „Petrolul” Ploiești, identificat conform anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 2 Solicită Guvernului României transmiterea în domeniul public al municipiului Ploiești, prin Hotărâre de Guvern, a imobilelor menționate la art. 1.

Art. 3 Stabilește ca Primarul Municipiului Ploiești să înainteze Consiliului Județean Prahova documentele necesare promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern, în vederea preluării în domeniul public al municipiului a bunurilor prevăzute la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 31 martie 2009

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Iulian TeodorescuMaria Magdalena Mazalu


JUDEȚUL PRAHOVAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării imobilelor Sediu administrativ -Direcția pentru sport Prahova - str. Pielari nr. 5 , Baza sportivă și antrenament — str. Latina nr. 14 și Complex Vega - str. Vega nr. 8B din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Ploiești

Potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean sau a consiliului local, prin hotărâre a Guvernului.

Prin prezenta hotărâre ne propunem inițierea demersurilor în vederea preluării Sediului administrativ al Direcției pentru sport Prahova - str. Pielari nr. 5, a Bazei sportive și antrenament din str. Latină nr. 14 (în prezent în administrarea Direcției pentru sport Prahova), precum și a Complexului Vega - str. Vega nr. 8B (aflat, în prezent, în administrarea Clubului Sportiv „Petrolul” Ploiești) - toate aceste imobile fiind incluse în domeniul public al statului.

Scopul acestui demers îl constituie capacitatea administrației locale de gestionare în condiții de eficiență a spațiilor cu destinație sportivă, precum și dezvoltarea, modernizarea ansamblurilor sportive, prin lărgirea paletei de activități sportive.

Față de cele expuse, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


ROMÂNIA                                                 ,*'i

JUDEȚUL PRAHOVA                                              /

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării imobilelor Sediu administrativ -Direcția pentru sport Prahova - str. Pielari nr. 5 , Baza sportivă și antrenament -str. Latina nr. 14 și Complex Vega - str. Vega nr. 8B din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Ploiești

Potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean sau a consiliului local, prin hotărâre a Guvernului.

Scopul acestui demers îl constituie capacitatea administrației locale de gestionare în condiții de eficiență a spațiilor cu destinație sportivă, precum și dezvoltarea, modernizarea ansamblurilor sportive, prin lărgirea paletei de activități sportive.

Imobilele propuse spre transmitere sunt:

Sediul administrativ - Direcția pentru sport Prahova ce cuprinde 11 birouri și 2 săli de ședință, cu o suprafață totală de 874 mp din care suprafață construită de 406,91 mp și suprafață utilă de 327,95 mp, se află situat în Ploiești, str. Pielari nr. 5 și se află în domeniul public al statului și administrarea Direcției pentru sport Prahova (potrivit actului de vânzare-cumpărare nr. 4811/2005)

Baza sportivă și antrenament se află situată pe str. Latină nr. 14, este cuprinsă în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru sport Prahova; are o suprafață de 2653,37 mp, suprafață construită de 112,86 mp și o tribună de 1500 locuri. în prezent, acest imobil se află în folosința gratuită a Federației Române de Judo, conform Hotărârii de Guvern nr. 356/2007.

Complexul Vega compus din două bazine acoperite cu tribună de 600 de locuri, bazin de recuperare, sală de forță și anexe, se află situat în Ploiești, str. Vega nr. 8B, fiind

cuprins în domeniul public al statului și administrarea Clubului Sportiv          ploiești,

conform Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 295/13.02.1991.           '

Având în vedere cele expuse, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR

Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu Gheorghe Bratosin


/

J

AVIZAT

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios

Luminița G^orfi

n

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Direcției pentru Sport Prahova în domeniul public al Municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Nr Crt.

Adresa imobilelor

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică Ia care se transmite imobilul

Codul de clasificare si nr. de inventar atribuit M.F.P.

Caracteristici tehnice ale imobilelor

1.

Județul Prahova Municipiul Ploiești Str. Pielari nr. 5

Statul Roman Direcția pentru Sport Prahova

Municipiul Ploiești Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Nr. M.F.P. 26576 Cod de clasificare 8.29.13

11 birouri și 2 săli ședință Suprafață totală 874 mp din care Sc= 406,91mp Su =327,95 mp

2.

Județul Prahova Municipiul Ploiești Str. Latină nr. 14

Statul Roman Direcția pentru Sport Prahova

Municipiul Ploiești Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Nr. M.F.P. 102025 Cod de clasificare 8.29.13

Suprafață totală de 2653,37 mp din care Sc=l 12,86 mp, tribuna cu 1500 locuri

DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Clubului Sportiv „Petrolul” Ploiești in domeniul public al Municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Nr Crt.

Adresa imobilelor

Persoana juridica de la care se transmite imobilul

Persoana juridica la care se transmite imobilul

Codul de clasificare si nr. de inventar atribuit M.F.P.

Caracteristici tehnice ale imobilelor

1.

Județul Prahova Municipiul Ploiești Str. Vega nr. 8 B

Statul Roman Clubul Sportiv « Petrolul» Ploiești

Municipiul Ploiești Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Nr. M.F.P. 26585 Cod de clasificare 8.29.06

Suprafață construită: 2630 mp Două bazine acoperite cu tribună de 600 locuri Bazin de recuperare Sală de forță și anexe


INVENTARUL

Bunurilor aflate in patrimoniul public al statului

c. *

Cod fiscal

Denumire

1.Ordonator principal de credite

4204097

Ministerul Tineretului si Sportului    I

2.Ordonator secundar de credite

2844812

Direcția pentru sport Prahova       ?


Grupa 8 (bunuri aflate in patrimonial pub

ic)

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tip bun (mobil / imobil)

Denumire

Descriere tehnica

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

Situație juridica

Baza legala

Administrare.

concesiune

26576

8.29.13

Imobil

Sediu administrativ

11 birouri si 2 săli de ședința

ST= 874 mp din care SC=406,91 SU=327,95

Ploiești, str. Pielari nr. 5

2005

530000

AVC nr.

4811/2005

ICF 36788/2005

Administrare

26577

8.29.13

Imobil

Sala sporturilor Olimpia

Sala de jocuri sportive cu 2000 locuri si anexe SC=2590 mp

Parcul

Tineretului

1967

5903940

Aviz construcție Sfat popular 45/1967, HCM 2487/1967, OMTS 295/1991, ICF 10408/2002

Administrare

. 8.29.13

Imobil

Complex

Ampl. 1

Parcul

1967

691801

Aviz construcție

Administrare

■'Zi;.; r

A

k r>'\

11

//

terenuri, tenis

S=3202 mp

  • 1 teren tenis

  • 2 teren baschet

  • 1 teren handbal -sintetice

  • 2 teren tenis bitum

Tineretului

Sfat popular 45/1967, HCM 2487/1967, OMTS 295/1991, ICF 10406/2002

DIRECTOR EXECUTIV,

Prof. Stefanjlurnitrescu

/ * Direcția

H pentru Sport i

1 Z a Județului -î ;CONDUCĂTOR COMP FINANC CONTABIL, ec. Aurica Petrache

j p y->i>

CLUBUL SPORTIV “PETROLUL” PLOIEȘTI

CIF:2844898


Data: 26.03.2009


INVENTARUL BUNURILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL PUBLIC AL STATULUI


Cod fiscal

Denumire

1 .Ordonator principal de credit

MINISTERUL TINERETULUI Șl SPORTULUI

2.Ordonator secundar de credite

2844898

CLUBUL SPORTIV “PETROLUL” PLOIEȘTI

4.Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal

*


Grupa 8 ( bunuri aflate în patrimoniul public )


Elemente de identificare


Nr. MFP

Cod clasificare

Tip bun

Denumire

Descriere tehnică

Vecinăt.

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosință

1

2

3

4

5

6

7

8

144711

8.29.06

Imobil

Sediu administra tiv

Suprafața totală:3510 mp;

Suprafața construită: 2493.35 mp Clădire cu 7 birouri, o sală de șah, o sală radio, o sală gimnastică, poligon de tir, sală de lupte și cantonamen t cu 35 locuri

UM 2107

Țara: România Județul Prahova; Localit. Ploiești Strada Stadionu -lui Nr. 26

1991


Valoarea de inventar

Situația

uridică

Baza legală

Adminis trare / Conces

9

10

11

2609.60

Ordin

MTS

295/1991;

HG 759/2003 Carte funciară 7877

în admini strare


Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date


cu titlu gratuit


Situația actuală: închiriere/ concesiune / date cu titlu gratuit

Baza legală și datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează / primește

Descriere

Perioa da

HG

Date de identificare

( CUI și denumire )

12

13

14

15

16

închiriere

Contr. 978/

02.12.

2005

CUI: 684550 Denumire;

SC AS Color Import Export SRL București

34 mp în incintă

01.12. 2005-01.12.

2008


1

2

3

4

5

6

7

8

26585

8.29.06

Imobil

Complex

Vega

Suprafața construită: 2630 mp Două bazine acoperite cu cu tribună de 600 locuri, bazin de recuperare, sală forță și anexe

Rafinări a Vega

Țara: România Județul Prahova Localit. Ploiești Strada Vega Nr. 8B

1966

Director general

9

10

11

12

13

14

15

16

2002893.44

Ordin

MTS

295/1991;

HG 759/2003 Carte funciară 7877

în admini strare

închiriere

*

*

*

Contabil șef

HOT. 356 11/04/2007___________________CTCE Piatra Neamț - Intralegis

Page 1 of2


Intralegis 5.0 - CTCE Piatra Neamț, 2007 •'l www.ctce.ro

T '  '-7

HOTARARE nr. 356 din 11 aprilie 2007                    /    /

privind darea in folosința gratuita Federației Romane '        a. unui

imobil in suprafața de 2.653,37 mp, proprietate ptuadițaV^Jucatului, aflat in administrarea Agenției Naționale pentru Sport — Direcția pentru Sport a Județului Prahova

EMITENT:        GUVERNUL

PUBLICAT ÎN:   MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 80 alin. (14)_______din Legea educației

fizice și sportului nr. 69/2000   , cu modificările și completările

ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aproba darea în folosința gratuita, pe o perioada de 49 de ani, Federației Romane de Judo, structura sportiva de interes național, persoana juridică de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publica, a unui bun imobil, proprietate publica a statului, aflat în administrarea Agenției Naționale pentru Sport - Direcția pentru Sport a Județului Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între părțile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 3

  • (1) Federația Romana de Judo va edifica pe suprafața primită în folosința gratuita o sala de pregătire a loturilor de judo, o sala de forța și grup de refacere, un teren de tenis acoperit cu material sintetic, dotat cu instalație de nocturna, respectiv un microhotel pentru cantonament.

  • (2) Dreptul de folosința al Federației Romane de Judo asupra imobilului primit potrivit art. 1 încetează dacă Agenția Naționala pentru Sport constata ca bunul nu este administrat în conformitate cu destinația sa.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemnează:

Șeful Cancelariei Primului-Ministru, Ion-Mircea Plangu

Președintele

Agenției Naționale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

Ministrul economiei și finanțelor,

http.7/date/ofîciale/afîs.php?f=81454&screen=0&frmPrint=l&link=&strike=&expand= 3/30/2009

HOT. 356 11/04/2007


București, 11 Nr. 356.

ANEXA


__________________CTCE Piatra Neamț

Varujan Vosganian

aprilie 2007.


- Intralegis_.

A


Page 2 of 2DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil, proprietate publica a statului, aflat în administrarea Agenției Naționale pentru Sport - Direcția pentru Sport a Județului Prahova, care se da în folosința gratuita Federației Romane de Judo, persoana juridica de drept privat de utilitate publica

Nr.

M.E.F.

Adresa bunului   Persoana      Persoana juridică

Cod de     imobil care se    juridică       care primește      Caracteristicile

clasificare da în folosința administrator bunul imobil în          tehnice

al bunului     folosința

imobil        gratuita

1

2                    3                    4                     5                               6

102025  8.29.13

Municipiul

Agenția

Federația

Romana   Baza Sportiva și

de

(parțial)

Ploiești,

Naționala

de Judo

Antrenament

Str. Latina

pentru Sport-

Suprafata=2.653,37

mp,

nr. 14,

Direcția

din care:

județul

pentru Sport

- suprafața

construită

Prahova

a Județului

= 112,86 mp, tribuna

Prahova

cu 1.500 de locuri

http://date/oficiale/afis.php?f=81454&screen=0&frmPriiit= 1 &link=&strike=:&expand=   3/30/2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,


POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI

COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării imobilelor Direcția pentru Sport Prahova - sediul administrativ, Complex Sportiv - str. Latina nr. 14, Bazinul de înot Vega din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Ploiești

și a emis:

RAPORT FAVORABIL

PREȘEDINTE,

Mateescu Radu

Data: