Hotărârea nr. 80/2009

Hotãrârea nr. 80 privind trecerea `n folosintã gratuitã cãtre Administra]ia Domeniului Public [i Privat a unui autoturism, marca Dacia Berlinã 1307 cu numãrul de `nmatriculare PH-07-PMP, proprietatea Municipiului Ploie[ti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 80

privind trecerea în folosință gratuită către Administrația Domeniului Public și Privat a unui autoturism, marca Dacia Berlină 1307 cu numărul de înmatriculare PH-07-PMP, proprietatea Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane prin care se propune trecerea în folosință gratuită către Administrația Domeniului Public și Privat a autoturismului marca Dacia Berlina 1307 cu număr de înmatriculare PH-07-PMP aflat în patrimoniul municipiului;

având în vedere prevederile art.12, din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (5), lit.b si art.123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1.- Aprobă trecerea în folosință gratuită către Administrația Domeniului Public și Privat a autoturismului marca Dacia Berlină 1307 cu număr de înmatriculare PH-07-PMP.

Art 2. - Direcția Resurse Umane și Administrația Domeniului Public și Privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art 3. - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astăzi, 31 martie 2009

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Maria Magdalena MazaluPRIM ARI A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CABINET PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind trecerea în folosință gratuită către Administrația Domeniului Public și Privat

a unui autoturism, marca Dacia Berlină 1307 cu numărul de înmatriculare PH-07-PMP, proprietatea Municipiului Ploiești

In conformitate cu dispozițiile art.36 alin.(5) lit.a din Legea nr.215/2001 republicată privind administrația publică locală, dreptul de proprietate asupra domeniului privat al Municipiului Ploiești se exercită de către Consiliul Local.

Ca atare transferul unui bun proprietatea Municipiului Ploiești în folosința Administrației Domeniului public și Privat se realizează prin hotărâre a Consiliului Local adoptată în condițiile legii.

Având în vedere cele de mai sus se propune trecerea în folosință gratuită către Administrația Domeniului Public și Privat a autoturismului marca Dacia Berlină 1307 cu număr de înmatriculare PH-07-PMP aflat în patrimoniul municipiului.

Pi i jițar,

ANDREI LlțVrUW^OSEVICI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA RESURSE UMANE

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind trecerea în folosință gratuită către Administrația Domeniului Public și Privat a unui autoturism, marca Dacia Berlină 1307 cu numărul de înmatriculare PH-07-PMP, proprietatea Municipiului Ploiești.

In conformitate cu dispozițiile art.36 alin.(5) lit.a din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, dreptul de proprietate asupra domeniului privat al Municipiului Ploiești se exercită de către Consiliul Local prin hotărâre adoptată în condițiile legii.

Transferul se face în urma Adresei nr.6404/16.03.2009 prin care Administrația Domeniului Public și Privat ne solicită autoturismul Dacia Berlină 1307 cu număr de înmatriculare PH 07 PMP în vederea utilizării acestuia în activitatea de transport.

Având în vedere cele de mai sus autoturismul marca Dacia Berlină 1307 cu număr de înmatriculare PH-07-PMP aflat în patrimoniul municipiului se propune trecerea în folosința gratuită către Administrația Domeniului Public și Privat.

Director,

CORINA ELENA RADU

^^Consiliul Local al Municipiului Ploiești «s® Administrația Domeniului Public si PrivatH^ES


Cod fiscal. 3763156

PLOIEȘTI, Str. Văleni nr. 32, tel :0244-544212, 525252, fax :0244-510353 cod postai 100046       ('^nt RO Z3

-                    5215010XXX000192

//                FREZORERIA PLOIEȘTI

/If                 Banca Trezoreria Ploiești

Wh\

Ploiești- -             x


Către: Primăria Municipiului i PRiMAR!a MUNICIPIULUI!

L PLO’ESTI ÎNREGISTRARE

PLO’ESTI


1 6 MAR. 2DC9 !.......... 003437

Va solicitam prin prezenta sa aprobați transferul către Administrația Domeniului Public si Privat a autoturismului Dacia Break cu numărul de inmatriculare PH07PMP pe care nu o mai utilizați.

Dat fiind volumul mare de lucrări pe care ADPP il desfasoara pe teritoriul Municipiului Ploiești, autoturismul ar fi util desfășurării activitatilor transportând personalul propriu.

Va mulțumim pentru intelegere.


întocmit.

Sef Birou Auto, Mihai Mazilu —« - ^—« - C. -A. ț* X .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind trecerea în folosință gratuită către Administrația Domeniului Public și Privat a unui autoturism, marca Dacia Berlină 1307 cu numărul de înmatriculare PH-07-PMP, proprietatea Municipiului Ploiești

Data:2/- <r2.SECR

Sirb^i G ’ 0


TAR, teorghe


și a constatat:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind trecerea în folosință gratuită către Administrația Domeniului Public și Privat a unui autoturism, marca Dacia Berlină 1307 cu numărul de înmatriculare PH-07-PMP, proprietatea Municipiului Ploiești

și a emis:

RAPORT FAVORABIL

PREȘEDINTE,

Mateescu RaduSECRETAR, Staficiu Marilena

Data: