Hotărârea nr. 8/2009

Hotãrârea nr. 8 privind lucrarile de extindere a retelelor de canalizare ce se vor executa din dividendele aferente anului 2007 cuvenite Municipiului Ploiesti la inchiderea exercitiului financiar, al SC Apa Nova Ploiesti SRL

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 8 privind lucrările de extindere a rețelelor de canalizare ce se vor executa din dividendele aferente anului 2007 cuvenite Municipiului Ploiești la închiderea exercițiului financiar, al SC APA NOVA Ploiești SRL

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnului Primar al Municipiului Ploiești si a domnilor consilieri: Radu Mateescu, Valentin Sava, Iulian Teodorescu, Radu Socoleanu, Constantin Popa, Ion Eparu, Gheorghe Sirbu si Adrian Lupu si Raportul de Specialitate, comun, al Direcției Tehnic Investiții si Regia Autonoma Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea execuției lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare din dividendele aferente anului 2007 cuvenite Municipiului Ploiești la închiderea exercițiului financiar, al SC APA NOVA Ploiești SRL;

având în vedere propunerile exprimate în timpul ședinței;

ținând cont de prevederile art.42 alin.(l) lit.b din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată si completată, HCL 133/2008 privind mandatul reprezentantului Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Acționarilor de la SC Apa Nova Ploiești SRL si adresa SC Apa Nova Ploiești srl nr.025019/11.12.2008;

luând in considerație prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art.36 alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locală, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba ca suma de 1.339.268 lei, reprezentând dividendele aferente anului 2007 cuvenite Municipiului Ploiești, in calitate de asociat la SC APA NOVA Ploiești SRL, sa fie folosita pentru executarea lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare.

Art.2. Stabilește ca Direcția Tehnic Investiții a Primăriei Municipiului Ploiești si Comitetul de Coordonare a SC Apa Nova Ploiești SRL sa stabilească programul de lucrări pe baza documentațiilor tehnice existente la Primăria Municipiului Ploiești.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2009

Președinte de ședință,


Iulian Teo^krFescy


Contrasemnează Secretar,


Maria Magdalena Mazâlu

Cb I                '

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VA-V.

v •         ■ ■.. -■ < ?

A

■ ■            ;

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind lucrările de extindere a rețelelor de canalizare ce se vor executa din dividendele aferente anului 2007 cuvenite Municipiului Ploiești la închiderea exercițiului financiar, al SC APA NOVA Ploiești SRL

Prin Hotararea Adunării Generale a Asociațiilor societății SC APA NOVA Ploiești SRL, nr.2/20.05.2008, s-a aprobat ca suma de 5.001.000 lei sa fie distribuita asociațiilor cu titlul de dividende, proporțional cu participarea lor la capitalul social, suma cuvenita Muncipiului Ploiești fiind 1.339.268 lei.

Prin H.C.L. nr. 133/2008, a fost numit reprezentantul Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociațiilor de la SC APA NOVA Ploiești SRL care, in ședința din data de 20.05.2008, a propus ca dividendele cuvenite Municipiului Ploiești, suma de 1.339.268 lei, sa fie reinvestite in finanțarea lucrărilor de execuție a rețelelor de canalizare, nominalizarea obiectivelor urmând sa fie propusa spre aprobarea Consiliului Local de către Direcția Tehnic Investiții din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Pentru respectarea Directivei nr.91/271/CEE si a termenelor asumate prin „Programul de extindere a rețelelor de canalizare in Municipiului Ploiești in perioada 2008 - 2012”, lucrările menționate mai sus se vor derula prin SC APA NOVA Ploiești SRL, in următoarele condiții:

 • -  Municipiul Ploiești va transmite către SC APA NOVA Ploiești SRL lista străzilor pe care se vor executa extinderile de rețele de canalizare si documentațiile tehnice aferente, fazele P.T.+D.E.

 • -  Serviciul Investiții va pune la dispoziție avizele, acordurile si certificatele de urbanism (emise in conformitate cu legislația in vigoare) si autorizația de construire, după obținerea acesteia;

 • -  Pe baza documentațiilor tehnice, operatorul va executa rețelele de canalizare la valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. aferent fiecărei străzi;

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Investiții va urmări si coordona execuția din punct de vedere tehnic si financiar si va participa la receptionarea lucrărilor, la data finalizării lor.

In situația in care apar diferente privind indicatorii tehnico economici transmiși, SC Apa Nova Ploiești SRL va executa lucrările cu încadrare in suma.

 • -  In cazul in care valoarea dividentelor nu se consuma 100% pe obiectivele de investiții propuse in anexa nr.l, diferența se va vira in conturile Municipiului Ploiești.

Fata de cele aratate, propun aprobarea reinvestirii sumei de 1.339.268 lei pentru finanțarea execuției lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare pe străzi pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, corespunzător Anexei nr.l .Radu Socoleanu,'

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE privind lucrările de extindere a rețelelor de canalizare ce se vor executa din dividendele aferente anului 2007 cuvenite Municipiului Ploiești la închiderea exercițiului financiar, al SC APA NOVA Ploiești SRL

Prin Hotararea Adunării Generale a Asociațiilor societății SC APA NOVA Ploiești SRL, nr.2/20.05.2008, s-a aprobat ca suma de 5.001.000 lei sa fie distribuita asociațiilor cu titlul de dividende, proporțional cu participarea lor la capitalul social, suma cuvenita Muncipiului Ploiești fiind 1.339.268 lei.

Prin H.C.L. nr. 133/2008, a fost numit reprezentantul Municipiului Ploiești in Adunarea Generala a Asociațiilor de la SC APA NOVA Ploiești SRL care, in ședința din data de 20.05.2008, a propus ca dividendele cuvenite Municipiului Ploiești, suma de 1.339.268 lei, sa fie reinvestite in finanțarea lucrărilor de execuție a rețelelor de apa si canalizare, nominalizarea obiectivelor urmând sa fie propusa spre aprobarea Consiliului Local de către Direcția Tehnic Investiții din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Urmare adresei SC Apa Nova Ploiești srl nr.025019/11.12.2008 si a celor prezentate, supunem aprobării reinvestirea sumei de 1.339.268 lei pentru finanțarea execuției lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare pe străzi pentru care au fost

aprobați indicatorii

tehnico-economici, ast:

fel:

Nr. crt.

Denumire strada

Lungime rețea

Număr racorduri

H.C.L.pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Certificat de urbanism

Valoare obiectiv investiții

1.

Agricultori

82 ml

11 buc.

167/23.05.2008

94/05.02.2008

78.080 lei

2.

Comana

106 ml

10 buc.

167/23.05.2008

94/05.02.2008

85.810 lei

3.

Dumbrăveni

58 ml

10 buc.

167/23.05.2008

94/05.02.2008

61.630 lei

4.

Cioplea

96 ml

10 buc.

168/23.05.2008

95/05.02.2008

84.630 lei

5.

Gazetei

72 ml

10 buc.

168/23.05.2008

95/05.02.2008

71.330 lei

5.

Bogdan Vodă

112 ml

14 buc.

167/23.05.2008

94/05.02.2008

98.350 lei

6.

Caisului

68 ml

10 buc.

167/23.05.2008

94/05.02.2008

65.250 lei

7.

Florilor

150 ml

16 buc.

167/23.05.2008

94/05.02.2008

126.920 lei

8.

Plaiului

73 ml

7 buc.

167/23.05.2008

94/05.02.2008

57.620 lei

9.

Postăvarul

68 ml

8 buc.

167/23.05.2008

94/05.02.2008

61.410 lei

10.

Prahovei

224 ml

28 buc.

167/23.05.2008

94/05.02.2008

204.260 lei

11.

Dreptății

318 ml

44 buc.

168/23.05.2008

95/05.02.2008

317.200 lei

TOTAL

1.427 ml

178 buc.

1.312.490 lei

Ca membra a Uniunii Europene din data de 01.01.2007, Romania are ca angajament, in cadrul Cap.22 - Mediu - Apa, implementarea Directivei nr.91/271/CEE, care impune utilizarea resurselor locale si a fondurilor structurale.

In acest sens, Direcția Tehnic Investiții, in colaborare cu Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, a elaborat „Programul de extindere a rețelelor de canalizare in Municipiului Ploiești in perioada 2008 - 2012” care, stabilind priorități si ținând cont de impartirea pe bazine, sa constituie un reper de baza pentru elaborarea programelor de investiții ale Municipiului Ploiești si SC APA NOVA Ploiești SRL.

Din anul 2000, Municipiul Ploiești s-a preocupat de elaborarea documentațiilor tehnice necesare si de realizarea execuției rețelelor de canalizare noi, astfel incat in perioada 2000-2008 au fost executate rețele de canalizare in lungime de 24,184 km, pana in anul 2012 urmând sa se execute 89,773 km.

Pentru respectarea Directivei nr.91/271/CEE si a termenelor asumate prin „Programul de extindere a rețelelor de canalizare in Municipiului Ploiești in perioada 2008 - 2012”, lucrările menționate mai sus se vor derula prin SC APA NOVA Ploiești SRL, in următoarele condiții:

 • -  Municipiul Ploiești va transmite către SC APA NOVA Ploiești SRL lista străzilor pe care se vor executa extinderile de rețele de canalizare si documentațiile tehnice aferente, fazele P.T.+D.E.

 • -  Serviciul Investiții va pune la dispoziție avizele, acordurile si certificatele de urbanism (emise in conformitate cu legislația in vigoare) si autorizația

/T^dș construire, după obținerea acesteia;

/ t ^Pe baza documentațiilor tehnice, operatorul va executa rețelele de canalizare la valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. aferent fiecărei străzi;

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Investiții va urmări si coordona execuția din punct de vedere tehnic si financiar si va participa la receptionarea lucrărilor, la data finalizării lor.

 • -  In situația in care apar diferente privind indicatorii tehnico economici transmiși, SC Apa Nova Ploiești SRL va executa lucrările cu incadrare in suma.

  DIRECTOR DIREPț

  Ing.Crisaian


  ,HNIC INVESTIȚII IULESCU


DIRECTOR R.A. SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI Jng.Razvan LUNGU

SEP SERVICIU INVEȘȚITII


Ing.Teodora MARINXv


Vizat,

SEF SERVICIU JURIDIC Jr. Simona ALBU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII      <

MEDIULUI


și a


constatat:
EA-


PREȘEDINTE,

Teodorescu Iuti