Hotărârea nr. 76/2009

Hotãrârea nr. 76 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Oficiului Public Proiect

ROMANIA
JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

HOTARAREA Nr. 76 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Oficiului Public Proiect

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Nicoleta Bozianu si a domnilor consilieri Palas Alexandru Paul, Popa Gheorghe, Popa Constantin si Iancu Ion, si Raportul de specialitate al „Oficiului Public Proiect” Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului Public Proiect pentru anul 2009;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009;

In temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu toate modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Oficiului Public Proiect in conformitate cu Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiești si ale Oficiului Public Proiect Ploiești se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Data in Ploiești astazi, 31 martie 2009


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI OFICIUL PUBLIC PROIECTExpunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2

Oficiul Public Proiect a fost înființat prin Hotararea Consiliului Loc;

151/19.06.2001, in temeiul Legii 215/2001 si a dispoziției Primarului muncipiului Ploiești nr. 141/23.06.2001.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Oficiului Public Proiect a fost întocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu toate modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 18/2009 privind bugetul de stat pe 2009.

Fiind un serviciu de proiectare, principalele venituri sunt obținute din elaborarea documentațiilor in vederea obținerii de avize, acorduri, întocmirea de proiecte tehnice in construcții, întocmirea documentațiilor specifice activitatii de cadastru, evaluarea proprietăților imobiliare, studii de impact asupra mediului, studii de prefezabilitate si fezabilitate in domeniul construcțiilor, proiectarea lucrărilor publice.

La întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 s-au avut in vedere execuția bugetara a instituției pe anul 2008 si asigurarea desfășurării in bune condiții a activitatii instituției pe anul 2009.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 se prezintă astfel:

 • -  subvenții de la bugetul local 1.500.000 lei;

 • -  venituri proprii 174.800 lei;

 • -  cheltuieli totale 1.674.800 lei, din care 1.229.300 lei cheltuieli de personal si 445.500 lei cheltuieli cu bunuri si servicii.

Suma alocata pentru cheltuielile de personal a fost stabilita in raport cu statul de funcții existent la 31 decembrie 2008 si nu a depășit suma alocata in anul 2008 pentru aceste cheltuieli.

Referitor la cheltuielile materiale si de servicii s-a avut in vedere reducerea acestora cu 15% fata de cheltuielile efectuate in anul 2008.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere Raportul de specialitate al Oficiului Public Proiect, propunem aprobarea Proiectului de hotarare alaturat.


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI OFICIUL PUBLIC PROIECT

VIZAT,

ViCEPDrivI A D CÂRME]Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Oficiul Public Proiect si-a fundamentat bugetul de venituri si

cheltuieli pe anul 2009 in conformitate cu prevederile Legii 18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009, si a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu toate modificările si completările ulterioare.

Veniturile proprii se realizează din activitatea de prestări servicii pentru care se incaseaza tarife stabilite si aprobate prin hotarari ale Consiliului Local Ploiești.

Bugetul pe anul 2009 este întocmit la un nivel de 1.674.800 lei.

Veniturile pe anul 2009 prezintă următoarea structura :

 • -  subvenție de la bugetul local 1.500.000 lei;

 • -  venituri din activitatea proprie 174.800 lei;

Veniturile proprii vor fi obținute in principal din realizarea următoarelor obiective:

 • -  obținere avize : 30.000;

 • -  întocmire planuri urbanistice zonale, studii de amplasament, amenajari exterioare : 50.000;

 • -  întocmire documentații cadastrale pentru vanzari si concesionari de terenuri: 40.000 lei;

 • -  întocmire rapoarte de evaluare pentru terenuri si imobile : 10.000 lei;

 • -  alte prestări servicii către clienti: 44.800 lei.

Cheltuielile prezintă următoarea structura:

 • -  cheltuieli de personal 1.229.300 lei, reprezentând 73,40% din total cheltuieli. Pentru calculul lor s-au avut in vedere statul actual de funcții. Aceste cheltuieli sunt structurate astfel: cheltuieli cu salariile 955.200 lei, contribuții la asigurările sociale de stat 193.000 lei, contribuții la asigurările de șomaj 12.000 lei, contribuții la asigurările sociale de sanatate 55.000 lei, contribuții pentru accidente de munca 5.000 lei, contribuții FNUASS 9.100 lei.

 • -  cheltuieli cu bunuri si servicii 445.500 lei reprezentând 26,60% din total cheltuieli. Aceste cheltuieli sunt structurate astfel: bunuri si servicii 50.000 lei ( furnituri de birou 5.000 lei, materiale curățenie 1.000 lei, încălzit si iluminat 15.000 lei, apa, canal, salubritate 1.000 lei, carburanți si lubrifianti 4.000 lei, cheltuieli telefoane si internet 10.000 lei, piese de schimb 2.000 lei, alte materiale si prestări servicii 12.000 lei), contravaloarea mesei calde zilnice 70.000 lei, bunuri de natura obiectelor de inventar 6.000 lei, cârti si publicații 1.500 lei, consultanta si expertiza 1.000 lei, alte cheltuieli 317.000 lei.

La fundamentarea bugetului pe anul 2009 s-a avut in vedere reducerea cheltuielilor de bunuri si servicii cu 15% fata de anul 7 cheltuielile de personal au fost menținute la nivelul anului 2008.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proi de hotarare alaturat.DIRECTOR, ING. DOINA BANASEF SERV. FIN-CONTAB. EC. MIHAELA MATEI


VIZAT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI,


DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR

EC. NICOLETA GRACIUNOIUSERV BUGET, ÎMPRUMUTURI, CONTRACTE

SEF SERVICIU

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI OFICIUL PUBLIC PROIECT


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2009DENUMIE INDICATORI

COD

BUGET 2008

BUGET 2080^

VENITURI-TOTAL DIN CARE:

1.848,80

1.674,80

VENITURI ALE INSTIT.PUBLICE

178,80

174,80

SUBVENȚII

1.670,00

1.500,00

CHELTUIELI

70,02,50

1.848,80

1.674,80

CHELTUIELI CURENTE

1.753,70

1.674,80

TITLUL 1- CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.229,40

1.229,30

CHELTUIELI SALARIALE IN BANI

10,01

955,20

955,20

SALARII DE BAZA

10,01,01

485,00

485,00

SALARII DE MERIT

10,01,02

16,50

16,50

INDEMNIZAȚIE DE CONDUCERE

10,01,03

43,00

43,00

SPOR DE VECHIME

10,01,04

93,00

93,00

SPORURI PENTRU CONDIȚII DE MUNCA

10,01,05

ALTE SPORURI

10,01,06

233,00

233,00

ORE SUPLIMENTARE

10,01,07

3,30

3,30

FOND DE PREMII

10,01,08

81,00

81,00

PRIMA DE VACANTA

10,01,09

FOND PT.POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL

10,01,10

FOND AFERENT PLĂTII CU ORA

10,01,11

INDEMN.UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII

10,01,12

INDEMNIZAȚII DE DELEGARE

10,01,13

0,40

0,40

INDEMNIZAȚII DE DETAȘARE

10,01,14

ALOCAȚII PT.TRSP.LA SI DE LA LOC DE MUNCA

10,01,15

ALOCAȚII PT.LOCUINTE

10,01,16

ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI

10,01,30

CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

10,02

-

TICHETE DE MASA

10,02,01

NORME DE HRANA

10,02,02

UNIFORME SI ECHIPAMENT OBLIGATORIU

10,02,03

LOCUINȚA DE SERV.FOL.DE SALARIAT

10,02,04

TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA

10,02,05

ALTE DREPTURI SALARIALE IN NATURA

10,02,30

CONTRIBUȚII

10,03

274,20

274,10

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

10,03,01

193,00

193,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI DE ȘOMAJ

10,03,02

12,00

12,00

CONTRIBUȚII ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

10,03,03

55,00

55,00

CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI PT.ACCID.DE MUNC/i

10,03,04

4,40

5,00

PRIME DE ASIGURARE VIATA

10,03,05

CONTRIBUȚII CONCEDII SI INDEMNIZAȚII

10,03,06

9,10

9,10

FD GARANTARE CREANȚE SALARIALE

10,03,07

0,70

TITLUL II - BUNURI SI SERVICII

20

524,30

445,50

BUNURI SI SERVICII

20,01

69,50

50,00

FURNITURI DE BIROU

20,01,01

6,00

5,00

MATERIALE PT.CURATENIE

20,01,02

1,00

1,00

ÎNCĂLZIT,ILUMINAT SI FORȚA MOTRICA

20,01,03

17,50

15,00

APA, CANAL, SALUBRITATE

20,01,04

1,00

1,00

CARBURANȚI SI LUBRIFIANTI

20,01,05

5,00

4,00

PIESE DE SCHIMB

20,01,06

3,50

2,00

TRANSPORT

20,01,07

POSTAJELECOMUNICATII,RADIO,INTERNET

20,01,08

14,00

10,00

MATERIALE SI PREST.SERVICII CU CAR.FUNCT.

20,01,09

8,00

5,00

ALTE BUNURI SI SERVICII PT.INTRET.SI FUNCT.

20,01,30

13,50

7,00


DENUMIE INDICATORI

COD

BUGET 2008

BUGET 2009

// c..

REPARAȚII CURENTE

20,02

jl £          ’.

HRANA

20,03

73,00

O 70,00 .

HRANA PENTRU OAMENI

20,03,01

73,00

V 70,00

HRANA PENTRU ANIMALE

20,03,02

MEDICAMENTE SI MAT.SANITARE

20,04

-

■ ' r L'. n

MEDICAMENTE

20,04,01

MATERIALE SANITARE

20,04,02

REACTIVI

20,04,03

DEZINFECTANTI

20,04,04

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

20,05

16,00

6,00

UNIFORME SI ECHIPAMENT

20,05,01

LENJERIE SI ACCESORII DE PAT

20,05,03

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

20,05,30

16,00

6,00

DEPLASĂRI, DETASARI, TRANSFERĂRI

20,06

-

DEPLASĂRI INTERNE,DETASARI,TRANSFERĂRI

20,06,01

DEPLASĂRI IN STRĂINĂTATE

20,06,02

MATERIALE DE LABORATOR

20,09

CERCETARE SI DEZVOLTARE

20,10

CÂRTI,PUBLICAȚII SI MAT. DOCUMENTARE

20,11

0,80

1,50

CONSULTANTA SI EXPERTIZA

20,12

2,00

1,00

PREGĂTIRE PROFESIONALA

20,13

10,00

-

PROTECȚIA MUNCII

20,14

-

ALTE CHELTUIELI

20,30

353,00

317,00

RECLAMA SI PUBLICITATE

20,30,01

PROTOCOL

20,30,02

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

20,30,30

353,00

317,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

95,10

-

TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE

71

ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

71,01

95,10

-

CONSTRUCȚII

71,01,01

MAȘINI,ECHIPAMENT,MIJLOACE DE TRANSPORT

71,01,02

3,00

MOBILIER,AP. BIROTICA,ALTE ACTIVE

71,01,03

39,00

-

ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REP. CAPITALE)

71,01,30

53,10

-


pMlC PROVE.CT |


SEF SERV.FIN-CONTAB EC. MIHAELA MATEI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                   > .

COMISIA DE SPECIALITATE NR.1                              /

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOCENTULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Oficiului Public Proiect Ploiești pe anul 2009

și a emis::

fopfr            , I       (OM/ fQPn                 } z>

—Pt'CcC-ruU          ȚhPprr'P oJ> \fo-rupA P&tsT&JData: