Hotărârea nr. 70/2009

Hotãrârea nr. 70 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

ROM A NI A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 70 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009, al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici, si a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Paul Palas, Gheorghe Popa, Popa Constantin, Iancu Ion, precum si raportul de specialitate al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al acestei instituții, pe anul 2009 ;

Având in vedere prevederile Legii nr. 18/2009-privind bugetul de stat pe 2009, precum si a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare ;

în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4) lit. a, art. 45 alin. (2) lit. a, din Legea nr. 215/2001-republicată si actualizată, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aproba lista de investiții pe anul 2009, a Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aproba nota de fundamentare de investiții, pe anul 2009, a Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiești si ale Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, se insarcinează cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astazi, 31 martie 2009


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Maria Magdalena Mazalu


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU,, PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri s al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul


Bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2009, al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, a fost fundamentat si elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009-privind bugetul de stat pe anul 2009, ale Legii nr. 19/2009-privind bugetul asigurărilor socieale de stat, pe anul 2009, precum si a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli, s-a avut in vedere ca, acest an a debutat pentru instituție cu schimbări majore, in ceea ce privește locațiile in care aceasta unitate isi desfasoara activitatea in prezent, datorita faptului ca sediul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, a intrat intr-un proces total de renovare si modernizare.

In anul 2009, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, si-a propus un nou repertoriu atat pentru orchestra simfonica cat si cea populara, care de fapt este factorul esențial care definește structura publicului si deci inclinatia lui pentru acest gen de spectacole.

Suma alocata pentru cheltuielile de personal a fost stabilita in raport cu statul de funcții aprobat pe anul 2008, numărul de angajați din cadrul instituției nemodificandu-se.

Fată de cele prezentate mai sus, avand in vedere Raportul de specialitate al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Pentru cheltuielile gospodărești si materiale s-a avut in vedere achiziționarea stricta a materialelor necesare unei bune funcționari a instituției.

La obiectele de inventar s-a propus, achiziționarea de mape pentru orchesta simfonica si populara, recuzita(costume scena), iar la capitolul cheltuieli de capital, sume necesare pentru procurarea de instrumente muzicale si aparatura de birotica.


Consilieri,


Nicoleta Cătălină Bozianu <5

Gheorgjte Popa.


Iancu IonRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2009

In conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009-privind bugetul de stat pe 2009, precum si a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la întocmirea, fundammentarea si elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.

Mii lei

Venituri totale

5.222

din care :

-venituri proprii

150

-subvenții alocate de la bugetul local

5.072

Cheltuieli totale

5.222

din care :

1. Cheltuieli curente — din care :

5.022

-cheltuieli de personal

4.469

-cheltuieli materiale

553

din care :

-bunuri si servicii

458

- obiecte de inventar

10

- reparații curente

0

- deplasări, detasari

85^

- alte cheltuieli

2.Cheltuieli de capital — din care :

200

- instrumente muzicale

180

- aparatură de birotică si sunet

20

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2009, s-a avut in vedere realizarea de concerte la cele doua secții (orchestra simfonica si orchestra populara), pe stagiunea 2008-2009, debutând pentru instituția noastra cu schimbări majore, in ceea ce privește schimbarea locației in care ne desfășurăm activitatea, datotita faptului ca sediul instituției noastre a intrat intr-un proces de renovare totala. Datorita acestui fapt, instituția noastra trebuie sa suporte o cheltuiala suplimentara, pentru cele trei locații in care ne desfășurăm activitatea (Casa de Cultura a Sindicatelor Ploiești, pentru susținerea concertelor celor doua orchestre, Casa Armatei, pentru birourile administrative ale instituției si cazarea colaboratorilor (dirijori, solisti, suplimenti, etc) intr-o locație corespunzătoare.

In acest an, ne-am propus realizarea unor concerte variate pentru atragerea publicului, atat pentru muzica simfonica, cat si cea populara, numărul de concerte fiind același ca si in anul 2008.

Suma alocata pentru cheltuielile de personal este stabilita in raport cu statul de funcții aprobat in anul 2008, numărul angajatilor nemodificandu-se, dar datorita intrării in vigoare a H.G. nr. 1672/10.12.2008-pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului


rectificare de buget, in anul 2009.

De asemenea, conform Legii nr. 19/2009-privind bugetul asigurărilor socieale de stat, pe anul 2009, s-au majorat cotele la CAS, pentru categoria condiții normale si speciale, fapt ce impune o cheltuiala suplimentara.

In ceea ce privește angajarea de colaboratori, s-a avut in vedere repertoriul care de fapt este factorul esențial care definește structura publicului si deci inclinatia lui pentru acest gen de spectacole.

Pentru cheltuielile gospodărești si materiale s-a avut in vedere achiziționarea stricta a materialelor necesare unei bune funcționari a instituției.

La obiectele de inventar s-a propus, achiziționarea de mape pentru orchesta simfoinica si populara si recuzita (costume scena), iar la capitolul cheltuieli de capital, sume necesare pentru procurarea de instrumente muzicale si aparatura birotica.

Fată de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

VIZAT

Filarmonica „Paul Constantinescu“ Ploiești


Direcția Economica

Director,


Contabil sef,

Elena

Serviciul Buget, împrumuturi, Contracte /    / Sef Serviciu,

Nicoleta CraciunoiuFILARMONICA „Paul Conslițntinescu,, PLOIEȘTI - ROMANIA

Str. Anton Pann, nr. 5

Tel.:+40- 244 - 597508

' ‘-'li

"’/f


Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

Mii lei

Explicații

COD

Buget 2008

Buget 2009

Venituri proprii

0

140

150

Alocații de la buget

0

5.149

5072

TOTAL

5.289

5222

CHELTUIELI TOTAL

5.289

5222

CHELT. CURENTE

4.910

5022

Cheltuieli de personal

4.318

4469

Cheltuieli cu salariile

10.01

3.396

3499

salarii de baza

10.01.01

1.900

2159

salarii de merit

10.01.02

77

85

Ind. sef.P. + sol. Ins.

10.01.03

112

125

spor vchime

10.01.04

310

350

spor cond.grele

10.01.05

160

180

fond de premiere

10.01.08

645

300

indemnz. pt. colab

10.01.12

202

300

CONTRIBUȚII

10.03

912

970

CAS

10.03.01

678

720

chelt. prt. fond șomaj

10.03.02

35

20

fond de sanatate

10.03.03

162

170

fond de risc

10.03.04

35

45

contrib.fond.garant.salariale+hand.

10.03.07

2

15

BUNURI SI SERVICII

20

592

553

BUNURI SI SERVICII

20.01

477

458

Furnituri de birou

20.01.01

6

3

Materiale curățenie

20.01.02

6

3

încălzit, iluminat

20.01.03

85

85

Apa, canal, salub.

20.01.04

17

12

Posta telecomunicații

20.01.08

13

15

Alte bunuri si servicii interne

20.01.30

350

320

Alte cheltuieli

20.30.30

20

Reparații curente

20.02

Alte obiecte de inventar

20.05

36

10

Deplasări detasari transport

20.06

79

85


Cheltuieli de capital

70

379

! J te»

Instrumente musicale

359

Mij. De transp.

Sisteme informatice

20

C^OÎIȘTVCONT
FILARMONICA “PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI


LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2009

Mii lei


Nr. crt.

COD

CPV

Denumire

U.M.

Cantitate

Preț unitar

Valoare

I.

Instrumente muzicale

1.

36310000-7

Clarinet Si b “ROS SI”

buc

1

40

40

2.

9,

Corn “ ALEXANDER” dublu 103

66

1

27

27

3.

66

Corn “ALEXANDER” descânt 107

66

1

28

28

4.

66

Trompeta Si b “MONETTE”

66

1

50

50

5.

66

Tuba SI b / Fa

66

1

35

35

180

II

Aparatura - Birotica

1.

32342410-9

Boxe bass

buc

2

5

10

2.

32333200-8

Camera video

66

1

3

3

3.

30233231-9

Imprimanta laser color

66

1

1

7

20

CONTABIL SEF, Elena Cioban,u< >Nota de fundamentare privind necesarul de investiții pe anul 2009

Având in vedere prevederile art. 41-43 si art. 46 din legea nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, a cuprins pentru bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, la capitolul cheltuieli de capital, investirii necesare pentru buna desfășurare a instituției.

Fiind o instituție cu o vechime remarcabila in sfera culturala a Municipiului Ploiești, marea majoritate a instrumentelor muzicale precum si a dotărilor cu aparatura de sunet si de birotica, s-au invechit necesitând reinoirea acestora.

In privința instrumentelor muzicale, deși acestea sunt păstrate cu mare grija de artiștii instituției noastre, se impune o imbunatatire continua a celor care nu mai pot da randamentul necesar susținerii unui act de inalt nivel artistic.

In acest moment, la o analiza atenta a conducerii instituției, făcută impreuna cu membrii orchestri simfonice si populare, s-a constatat ca se impune achiziționarea următoarelor instrumente : Clarinet si bemol Rossi - 1 bucata ; Corn Alexander dublu 103-1 bucata ; Corn Alexander descânt 107 — 1 bucata ; Trompeta si bemol Monette - 1 bucata ; Tuba si bemol/fa -1 bucata.

Facem precizarea ca unitatea mai are nevoie de camera video, pentru inregistrarea concertelor si a examenelor de grad sau ocupare a posturilor vacante din cadrul instituției, boxe bass - 2 bucăți, pentru concertele de la sediu si deplasări, avand in vedere ca cele existente sunt invechite, cat si imprimanta laser color, necesar pentru prelucrarea afișelor, invitațiilor si programelor.

FILARMONICA „PAUL COT

or,


JȘȚNESCU,, PLOIEȘTI

,/jlJ I y


Di^ Prof. Cornel®

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești pe anul 2009

și a emis:               ~                      x

,

fopp                      r'oAp                           p

— fptp&tTuc p po^r PhZ^PFT


SECRETAR, Popa Gheorghe


Data: