Hotărârea nr. 7/2009

Hotãrârea nr. 7 privind unele masuri de administrare a domeniului public al municipiului Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 7

privind unele masuri de administrare a domeniului public al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Mobilitate și Trafic Urban, prin care se propune aprobarea unor măsuri de administrare a domeniului public al municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 8, art. 17 alin.2 lit.J, art. 22, art. 33, art. 43 lit. e, art. 44 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, ale anexei nr. 5 din Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul general de urbanism, republicată, și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată și actualizată;

Luând în considerare solicitările asociațiilor de proprietari;

în temeiul art.36, alin.2, lit."c" și alin.5, lit."a" din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l -Stabilește destinația de «parcare condominială» pentru spațiile pe care sunt construite/amenajate parcări aferente blocurilor de locuințe, situate în zonele cu unul sau mai multe blocuri, spații care fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești.

Art.2 -Stabilește modul de administrare a acestora, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3 - (1) Stabilește că au acces la parcările definite conform art. 1 autoturismele și autovehiculele de transport marfa cu masă proprie de până la 2 tone și care aparțin (în proprietate sau în utilizare) riveranilor - persoane fizice și agenți economici cu domiciliul/reședința, respectiv sediul social, în blocurile învecinate și, în mod ocazional, cele aparținând persoanelor fizice aflate în vizită la aceștia.

- (2) Fac excepție de la prevederile alin.l autovehiculele aparținând serviciilor de Salvare, Pompieri, SMURD, Poliție, salubritate și alți deținători de utilități publice - pentru intervenții.

Art.4 -Stabilește ca agenții economici care au sediul social în locuințele colective au acces numai la un loc de parcare în spațiile definite potrivit art. 1.

Art.5 Stabilește obligația pentru agenții economici, indiferent de sediul social sau

punctele de lucru, de a parca autoturismele și autovehiculele de transport marfa, cu masă proprie de peste 2 tone, în spațiile proprietate proprie/deținute în orice formă juridică sau în parcările special amenajate de către municipiul Ploiești.

Art.6 (1) Expunerea spre vânzare/închiriere a vehiculelor pe raza municipiului Ploiești se efectuează de către persoanele fizice și juridice doar în spații special amenajate și autorizate, în condițiile legii (târguri auto, showroomuri, etc.)

  • (2) In înțelesul prezentului articol, următorii termeni se definesc astfel:

  • - vehicul expus spre vânzare/închiriere - vehicul de orice categorie, având sau nu numere de înmatriculare, staționat pe domeniul public sau privat (inclusiv trotuare) al municipiului Ploiești, care poartă afișe, însemne ori alte înscrisuri privind intenția de vânzare/închiriere a acestuia ;

  • - deținător de vehicul - proprietarul vehiculului la data constatării contravenției, cât și persoana căruia acesta i-a încredințat vehiculul sub orice formă.

Art. 7 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare către Inspectoratul Județean de Poliție Prahova pentru constituirea de echipe mixte (poliție rutieră-poliție comunitară) în scopul aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8   (1) Nerespectarea prevederilor art. 4, art. 5 si a art. 6 constituie contravenție și se

sancționează cu amendă cuprinsă între 500 - 1.500 lei pentru persoane fizice si intre 1.000 - 2.500 lei persoane juridice.

(2) Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către:

primar și împutemiciții acestuia; personalul specializat din Politia Comunitară;

  • (3) Prevederile Ordonanței Guvernului 2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător.

în termen de 48 de ore contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii.

Art. 9 -Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15 februarie 2009.

Art.10 -Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești și Poliția Comunitară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 11 -Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 30 ianuarie 2009


Contrasemnează Secretar, Maria Magdalena Mazâlu


Anexanr. 1

'' J V -V 1 '

MODUL DE ADMINISTRARE A “PARCĂRILOR CONDOMINIALE”

Parcările condominiale vor fi administrate/gestionate de asociațiile de proprietari.

La începutul drumului de acces în parcările condominiale se vor monta indicatoare rutiere cu semnificația ”CIRCULAȚIE INTERZISĂ ÎN AMBELE SENSURI însoțite de plăcuțele adiționale “EXCEPȚIE RIVERANI cu auto max. 2t ” și “BLOCARE ROȚI”.

Costurile aferente montării acestor indicatoare rutiere, precum și a dispozitivelor pentru accesul controlat al autoturismelor vor fi suportate integral de către asociațiile de proprietari.

Montarea dispozitivelor se va efectua doar la solicitarea expresă a asociațiilor de proprietari, formulată Comisiei pentru Transport si Siguranța Circulației.

Pentru utilizarea judicioasă a spațiului de parcare, asociațiile de proprietari vor lua măsuri de marcare a locurilor individuale de parcare conform standardelor în vigoare, dar fără drept de personalizare a acestora (de exemplu înscriere de nume sau de numere de înmatriculare, etc.)

Autovehiculele parcate în aceste spații și care nu fac parte din categoria celor nominalizate la art.3 din hotărâre, vor fi imobilizate cu dispozitive de blocare, iar cele care blochează accesul în parcarea condominială vor fi tractate sau transportate pe platformă, după caz, proprietarii acestora urmând să achite amenzile stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.218/2005 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.80/2006 și Hotărârea Consiliului Local nr.39/2007 pentru acest tip de contravenție, precum și eventualele alte cheltuieli corespunzătoare acțiunii de deblocare a autovehiculului.

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind unele măsuri de administrare a domeniului public al municipiului Ploiești

în ultima perioadă a crescut de 4 ori numărul de autovehicule luate în evidență la nivelul municipiului Ploiești, și, datorită creșterii numărului de autovehicule care tranzitează municipiul, a apărut o problemă acută, privitoare la asigurarea locurilor de parcare, atât pentru parcarea pe timpul nopții (parcarea de durată, în cartierele de blocuri) dar și pentru parcarea temporară, pe durata zilei (în zona centrală, a obiectivelor comerciale și civile, etc.).

Parcările condominiale, deși au fost proiectate pentru a asigura spațiul de parcare a autoturismelor riveranilor, sunt utilizate de terțe persoane, parcându-se și numeroase autovehicule ce aparțin unor societăți care nu au sediile în respectivele blocuri și care de multe ori sunt autofurgonete care prin dimensiuni (în special lungimea acestora), ocupă două locuri de parcare și îngustează culoarele de trecere.

Această problemă a fost sesizată printr-un număr foarte mare de adrese trimise către Comisia municipală pentru transport și siguranța circulației a municipiului Ploiești, de către asociațiile de proprietari. Prin aceste adrese ni s-au semnalat problemele cu care se confruntă proprietarii din cadrul respectivelor asociații, aceste probleme afectând în special pe cei care sunt proprietari de autovehicule. Propunerea desprinsă din aceste adrese, soluția propusă, este ca accesul la aceste parcări să fie permis numai pentru autoturismele riveranilor și pentru autospecialele serviciilor publice și serviciilor de urgență (ambulanțe, pompieri, salubrizare, etc.).

In toate zonele municipiului Ploiești, dar cu o frecvență mai mare în zona centrală, au apărut în ultima perioadă expuse spre vânzare pe spațiul public (carosabil, trotuar, scuaruri sau chiar pe spațiul verde) multe autovehicule second hand. Acestea, înmatriculate sau nu, pot fi recunoscute după afișele, însemnele sau alte înscrisuri prin care proprietarul își semnalează intenția de vânzare. Expunerea acestor autovehicule spre vânzare contribuie pe de-o parte la creșterea gradului de disconfort al celorlalți participanți la trafic (chiar și a pietonilor), iar pe de altă parte creează mari probleme societății care se ocupă cu salubrizarea municipiului.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem adoptarea de către Consiliul local al municipiului Ploiești a unei hotărâri prin care să se reglementeze cazurile în care se vor da aprobări pentru montarea de dispozitive de controlare a accesului în parcările condominiale, la solicitarea asociațiilor de proprietari, precum și condițiile în care se va permite desfășurarea activității de expunere în vederea vânzării a autovehiculelor, respectiv în perimetrul show-room-urilor, a târgurilor auto sau alte locații asemenea. Totodată, prin această hotărâre propunem să se stabilească amenzile contravenționale în vederea sancționării celor care nu respectă aceste reglementări.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA MOBILITATE ȘI TRAFIC URBAN

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind unele măsuri de administrare a domeniului public al municipiului Ploiești

La nivelul municipiului Ploiești ne confruntăm cu problema asigurării locurilor de parcare, atât pe timpul nopții cât și în timpul zilei pentru parcarea temporară.

Infrastructura rutieră a municipiului Ploiești a fost proiectată pentru valori mult mai mici de trafic și nu permite asigurarea integrală a necesarului de locuri de parcare. Se pot întâlni astfel situații în care conducătorii auto își parchează autovehiculele, pentru perioade care pot ajunge pînă la ordinul zilelor, în locuri total neadecvate, generând puncte de conflict rutier cu implicații asupra siguranței rutiere a celorlalte autovehicule angrenate în trafic. Se blochează astfel accesul autospecialelor (ambulanțe, pompieri, salubrizare, etc.) în zonele unde se impune acțiunea de urgență a acestora. Parcările, deși au fost proiectate pentru a asigura spațiul de parcare a autoturismelor riveranilor, sunt utilizate de terțe persoane, parcându-se autovehicule ce aparțin persoanelor fizice și juridice care nu au sediul sau domiciliul în blocurile respective. De cele mai multe ori este vorba de autofurgonete de mari dimensiuni (în special lungimea acestora) care ocupă două locuri de parcare și îngustează culoarele de trecere.

Problema parcărilor condominiale, situate în cvartalele de locuințe (blocuri în general) a fost sesizată printr-un număr mare de adrese trimise către Comisia municipală pentru transport și siguranța circulației a municipiului Ploiești, de către asociațiile de proprietari (riverani ai acestor spații delimitate de construcții). Prin aceste adrese ni s-au semnalat problemele cu care se confruntă proprietarii din cadrul respectivelor asociații, aceste probleme afectând atât pe cei care sunt proprietari de autovehicule, cât și pe cei care nu dețin autovehicule. Soluția propusă este ca accesul în aceste spații să fie permis numai pentru autoturismele și autovehiculele pentru transport marfa, cu masa proprie de maxim 2 tone, aflate în proprietatea sau în utilizarea riveranilor și pentru autospecialele serviciilor de urgență și ale serviciilor publice (ambulanțe, pompieri, salubrizare, apă-canalizare, etc.). La solicitarea asociaților de proprietari, Comisia municipală pentru transport și siguranța circulației a municipiului Ploiești poate da aprobări pentru montarea de bariere sau bolarzi, acționați prin cartele magnetice sau telecomenzi.

In toate zonele municipiului Ploiești, dar cu o frecvență mai mare în zona centrală, au apărut în ultima perioadă expuse spre vânzare pe spațiul public (carosabil, trotuar, scuaruri sau chiar pe spațiul verde) foarte multe autovehicule second hand.

Acestea, înmatriculate sau nu, pot fi recunoscute după afișele, însemnele Sau alte înscrisuri prin care proprietarul își semnalează intenția de vânzare.         v v

Aceste autovehicule expuse spre vânzare pe de-o parte crește gradul ' de ț disconfort al celorlalți participanți la trafic (chiar și a pietonilor), iar țfe'de altă parte" creează mari probleme societății de salubrizare a municipiului.                L

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem adoptarea de cătreCohsiWul local al municipiului Ploiești a unei hotărâri prin care să se reglementeze utilizarea parcărilor condominiale și cazurile în care se vor da aprobări pentru montarea de dispozitive de controlare a accesului în aceste parcări, la solicitarea asociațiilor de proprietari, precum și condițiile în care se va permite desfășurarea activității de expunere în vederea vânzării a autovehiculelor, respectiv în perimetrul show-room-urilor, a târgurilor auto sau în alte locații autorizate. Totodată, prin această hotărâre propunem să se stabilească amenzile contravenționale în vederea sancționării celor care nu respectă aceste reglementări.