Hotărârea nr. 67/2009

Hotãrârea nr. 67 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidentã a Persoanelor Ploiesti pe anul 2009

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTARAREA Nr. 67

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI pe anul 2009

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de Motive a d-nei Viceprimar Bozianu Nicoleta Cătălina, a comisiei de buget - finanțe formata din domnii consilieri : Palas Alexandru Paul , Popa Constantin, Iancu Ion,Popa Gheorghe si Raportul de Specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor ;

in conformitate cu prevederile Legii nr . 18 / 2009 Legea Bugetului de stat pe anul 2009 si in temeiul Legii nr . 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

in temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr . 215 / 2001- republicata și actualizată, privind Administrația Publica Locala .

HOTĂRĂȘTE:

Art . 1 Aproba bugetului de venituri si cheltuieli al “ SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI44 pe anul 2009 , conform Anexei nr . 1 care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art . 2 Ordonatorul principal de credite , serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiești si ale SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Data in Ploiești astazi, 31 martie 2009


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

B-dul Republicii nr.2
VIZAT VICERRWAR, BOZIANU NICO     ATALINA


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2009 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE

EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Bugetul de venituri si cheltuieli propus pe anul 2009 se situează la nivelul sumei de 3.000 mii RON , fiind structurat astfel:

 • > VENITURI TOTALE :   3.000 mii RON

 • - venituri proprii        :    1.000 mii RON

 • - subvenții bugetul local:    2.000 mii RON

 • > CHELTUIELI TOTALE :   3.000 mii RON

Fundamentarea bugetului pe anul 2009 a avut ca punct de referința realizările anului 2008 atat in ceea ce privește partea de venituri cat si cea de cheltuieli. In ceea ce privește analiza veniturilor proprii, s-a avut in vedere recuperarea cheltuielilor provenind de la comunele arondate precum si veniturile provenind din prestarea serviciilor atat in regim normal cat si in regim de urgenta in interesul persoanelor fizice . Astfel, comparativ cu realizările anului 2008 se estimează o majorare a veniturilor proprii, in proporție de 9 % .

In ceea ce privește veniturile provenind din subvenție de la bugetul local se inregistreaza o diminuare a acestora comparativ cu anul 2008 , in cuantum de 374 mii lei, diminuare datorata in principal aplicării

Z <Z /'

 • I) La stabilirea cheltuielilor cu salariile am luat in calcul mveluL f’ Z,

salariilor brute aferent lunii decembrie 2008 pentru un număr dlș 50 de salariati, precum si acordarea celui de-al-13-lea salariu , rezultandxiieltdieli de personal in suma de 1.306 mii lei.                          X?7XfX~/

 • II) La capitolul cheltuieli materiale , fundamentarea a avut la ba2a~' execuția de casa la data de 31.12.2008 , prevederilor Ordonanței de Urgenta nr . 223 / 2008 privind anumite masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare , nivelul tarifelor privind utilitățile , cat si a contractelor de prestări servicii incheiate cu tertii, precum si prevederile contractului colectiv de munca , cheltuieli structurate astfel:

1 ) Cheltuieli materiale si servicii: 189.5 mii lei pe articole de cheltuieli, acest titlu este compus din:

a ) Furnituri de birou - 25 mii lei necesari pentru achiziționarea si consumul de imprimate cu regim special precum si de rechizite;

b ) Materiale pentru curățenie- 3 mii lei;

c ) încălzit, iluminat si forța motrice- 43 mii lei - menționam ca la fundamentarea acestor sume am luat in calcul atat cheltuiala aferenta anului 2008 cat si creșteri de tarife;

d ) Apa, canal, salubritate: 13.5 mii lei;

e ) Carburanți si lubrifianti : 8 mii lei ;

f) Piese de schimb : 5 mii lei;

g ) Posta, telecomunicații, radio, tv, internet- 31 mii lei din care: 5 mii lei pentru telefonie fixa , si 14 mii lei pentru servicii poștale si 12 mii lei pentru rețeaua de comunicări date cu caracter personal ;

 • h) Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional -2.5 mii lei;

 • i) Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare- 58.5 mii lei necesari pentru achiziția de cartușe , materiale de intretinere precum si pentru acoperirea cheltuielilor ce decurg in urma contractelor de prestări servicii incheiate cu furnizorii in vederea asigurării activitatii in bune condiții;

 • j) Reparații curente - 15 mii lei;

 • k) Hrana pentru oameni- 83 mii lei;

 • l) Uniforme si echipamente - 1 mii lei;

 • m) Obiecte de inventar - 10 mii lei necesari pentru achiziționarea unei imprimante compatibila cu sistem de operare O.S.2 Warp precum si a altor obiecte de inventar necesare funcționarii instituției;

 • n) Deplasări, detasari, transferări: solicitam suma de 0.5 mii lei;

 • o) Cârti, publicații si materiale documentare: 5 mii lei necesari pentru achiziționarea de cârti de specialitate si a monitorului oficial;

p ) Alte cheltuieli: 1.390 mii lei vor fî utilizați pentru:


achitarea obligației de plata a diferenței de chirie estimat^ lșf 90.000 lei, chirie datorata proprietarilor pe perioada 24. f 31.12.2006 conform sentinței Tribunalului Prahova pentr imobilul situat in B-dul Independentei nr. 15 ;

suma de 800 mii lei reprezintă contravaloarea sprijinului financiar acordat la constituirea familiei conform Legii nr . 396 / 12.2006 ;

suma de 200 mii lei necesara acoperirii contavalorii reprezentând trusoul pentru noi nascuti conform Legii nr .482 / 12.2006 ; iar 300 mii lei alte cheltuieli;

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR         ,

MAGDALEN^|l^^^EORGESCUCONTABIL SEF,


CRISTINA VLAICUVIZAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI,SERV. BUGET,ÎMPRUMUTURI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești s-a infiintat pe baza Hotărârii Consiliului Local nr. 30 / 2005 avand ca obiect de activitate : evidenta persoanelor , eliberarea cărților de identitate , precum si înregistrarea actelor si eliberarea certificatelor de stare civila .

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 s-a făcut in conformitate cu Legea nr . 18 / 2009 - Legea bugetului de stat pe anul 2009 si a Legii 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare , precum si prevederilor Ordonanței de Urgenta nr . 223 / 2008 privind anumite masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare .

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli s-au avut in vedere execuția de casa la data de 31.12.2008 , precum si prevederile ordonanței de Urgenta nr . 223 / 2008 privind anumite masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare ceea ce a avut ca efect o reducere a subvenției primite de la bugetul local, fata de anul 2008 , in cuantum de 374 mii lei.

Fata de cele menționate mai sus , propun aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 .

VICEPRIMAR, CĂTĂLINĂ NIcdhETA BOZIANU

CONSILIERI: PALAS PAUL


POPAGHEORGHE p POPA CONSTANTIN, IANCU ION V

JUDEȚUL PRAHOVA

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE

EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2009

ANEXAIMII RON

COD

BUGET 2008

ESTIMARE

2009

VENITURI - TOTAL

3259

3000

Subvenții din bugetul local

2374

2000

Venituri proprii

885

1000

CHELTUIELI - TOTAL

3259

3000

CHELTUIELI CURENTE

01

3222

3000

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

1247

1306

Cheltuieli cu salariile

10

986

1022

Fond aferent salarii de baza

10.01.01

543

600

Salarii de merit

10.01.02

20.5

21

Indemnizații de conducere

10.01.03

20

21

Spor de vechime

10.01.04

89

100

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

0

Alte sporuri

10,01.06

137.5

140

Ore suplimentare

10.01.07

0

0

Fond de premii

10.01.08

135

100

Prima de vacanta

10.01.09

34

35

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

2

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemizatii de detașare

10.01.14

Alte drepturi salariate in bani

10,01.30

5

5

Contribuții

10.03

261

284

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

10.03.01

185

212

Contribuții pentru asigurările de șomaj

10.03.02

11

5

Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate

10.03.03

57

53

Contribuții pentru ăsfgurarile de^ccidentFde munca boli profesionale

10.03.04

6

5

Prime de asigurare viata plătite de angajator pt.angajati

10.03.05

Contribuții pt.co si indemnizații

10.03.06

1.5

9

Contribuții la fondul de risc

10.03.07

0.5

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1975

1694

Bunuri si servicii

20.01

191.3

189.5

Furnituri de birou

20.01.01

30

25

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3

3

încălzit,iluminat si forța motrica

20.01.03

40.8

43

Apa,canal si salubritate

20.01.04

12.5

13.5

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

8

8

Piese de schimb

20.01.06

0

5

Posta,telecomunicatii ,radio,tv,internet

20.01.08

22

31

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

20.01.09

53

2.5

Alte bunuri si serv.întreținere si funcționare

20.01.30

22

58.5 /

Reparații curente

20.02

60

15

Hrana

20.03

74

83

Hrana pentru oameni

20.03.01

74

83

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

20.04

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Dezinfectant!

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

40.7

11

Uniforme si echipament

20.05.01

1

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40.7

10

Deplasări,detasari,transferări

20.06

3

0.5

Deplasări, detasari, transferări in tara

20.06.01

3

0.5

Deplasări in străinătate

20.06.02

Cârti,publicații si materiale documentare

20.11

8

5

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

0

0

Protecția muncii

20.14

Contribuții ale adm.publîce locale Ia real.unor lucrări si servicii de interes public local,in baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Comisioane si alte costuri aferente

20.24

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Alte cheltuieli

20.30

1598

1390

Reclama si publicitate

20.30.01

0

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

3

0

Chirii

20.30.04

195

90

Executare silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunurile si serviciile

20.30.30

1400

1300

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

37

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

37

0

Active fixe

71.01

37

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini,echipamente si mijloace de transport

71.01.02

37

0

Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

0

0

Alte active fixe (inclusiv reparațiile capitale)

71.01.30

0

0

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

H ci

\ >■COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Evidență a Persoanelor Ploiești pe anul 2009

și a emis:

/9 i pp V o     ? L

 • —  fîl/                                                           (fftUL PÎÎllM

 • —            fi        /TVÎ'^T C^>    (p&N^


  SECRETAR, Popa GheorgheData: