Hotărârea nr. 64/2009

Hotãrârea nr. 64 privind stabilire tarif precolectare deseurile menajere in baza Contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploie[ti nr. 4764 din 2002

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 64 privind stabilire tarif precolectare deseurile

Contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a ^ Municipiului Ploiești nr. 4764 din 2002

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnului primar si a domnilor consilieri Gheorghe Sârbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava, Adrian Lupu și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune stabilirea tarifului de precolectare a deseurile menajere in baza Contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiești nr. 4764 din 2002;

Ținând cont de propunerile exprimate in timpul ședinței;

Având in vedere solicitarea S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A. transmisa cu scrisoarea nr. 2247/03.03.2009 și înregistrata la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești cu nr.872/04.03.2009;

In baza prevederilor art. 32, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

In conformitate cu prevederile art. 6, alin 1, lit.l din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

In temeiul art. 36, alin. 1 si alin. 2, lit. d din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Aprobă stabilirea tarifului de 1,76 lei/persoana/luna (inclusiv TVA) pentru operațiunea de precolectare a deșeurilor menajere si asimilabile acestora pentru persoane fizice si juridice care locuiesc in imobile de tip condominiu si care sunt dotate cu camere de precolectare.

ART.2. (1) Aplicarea tarifului prevăzut la art. 1 se face opțional, prin act adițional la contractul de incarcat si transport deșeuri menajere încheiat intre operator si Asociații de Proprietari/Locatari.

(2) Stabilește ca in termen de 7 luni asociațiile de proprietari/locatari care opteaza pentru serviciul prevăzut la art. 1 sa efectueze amenajarea corespunzătoare a camerelor de precolectare a deșeurilor menajere.

ART.3. Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                         A

ART.4. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.                                                                         ? V

Data in Ploiești, astazi, 05 martie 2009


Contrasemnează Secretar, Maria Magdalena Mazalu


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA                               i          S

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind stabilire tarif precolectare deseurile menajere in baza Contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiești nr. 4764 din 2002

Potrivit prevederilor art .8 din Ordinul nr. 109/2007 al A.N.R.S.C. „operatorii serviciilor de salubrizare pot solicita stabilirea de tarife pentru activitati specifice serviciilor de salubrizare a localităților, in conformitate cu prevederile elaborate si aprobate prin H.C.L. nr. 319/2007”.

Tariful pentru precolectare a deșeurilor menajere si asimilabile acestora la blocurile prevăzute din construcție cu camere de precolectare, se poate aplica opțional, in raport de hotararea adunării generale a asociației de proprietari/locatari.

Este necesar a se aproba acest tarif, deoarece camerele de precolectare prin construcția lor, nu au fost prevăzute cu un sistem flexibil de prelungire a tubulaturii, care sa poata fi dirijat către recipientii de precolectare, ca urmare deseurile se depozitează pe platforma camerei si trebuie sa se intervină cu o noua operațiune de incarcat a acestor deșeuri in recipientii din dotare.

Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, justifică solicitarea de stabilirea a tarifului de precolectare a deșeurilor menajere si asimilabile acestora la blocurile dotate cu camere de precolectare, rezolvând prin aceasta solicitarea operatorului de salubritate S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A. de a executa ei operațiunea, la asociațiile care solicita contracost.

Propunem Consiliului Local stabilirea tarifului de ..... pentru operațiunea de

precolectare a deseurile menajere si asimilabile acestora la blocurile dotate cu camere de precolectare.


CONSILIERI,REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind stabilire tarif precolectare deseurile menajere in baza Contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiești nr. 4764 din 2002

în conformitate cu prevederile articolului 8 din Ordinul nr. 109/2007 al A.N.R.S.C. „operatorii serviciilor de salubrizare pot solicita stabilirea de tarife pentru activitati specifice serviciilor de salubrizare a localităților, in conformitate cu prevederile elaborate si aprobate prin H.C.L. nr. 319/2007”.

Pentru analiza si verificarea solicitării S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A. transmisa cu scrisoarea nr. 2247/03.03.2009 și înregistrata la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești cu nr.872/04.03.2009, aceasta s-a inaintat la Comisia nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Comisia a analizat solicitarea S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A. si a dat aviz favorabil.

în baza prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007, S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A. a întocmit fișa de fundamentare a cheltuielilor pentru aceasta operațiune, cu memoriul tehnico-economic, document ce sta la baza analizei tarifului propus, fisa de fundamentare pe care o anexam in copie.

Având in vedere ca, la unele asociații de proprietari/locatari dotate cu camere de precolectare, nu se executa operațiunea de incarcat in recipiente a deșeurilor deversate pe tubulatura construita, este necesar ca Primăria Municipiului Ploiești sa ia măsură de aprobare in Consiliul Local a unui tarif pentru aceasta operațiune.

Asociațiile de proprietari/locatari care doresc ca aceasta operațiune sa fie făcută de operatorul de salubritate, pot opta in urma hotărârii adunării generale de a încheia act adițional la contractul de incarcat si transport deșeuri menajere si pentru operațiunea de precolectare a deșeurilor din camera de precolectare.

Asociațiile de proprietari/locatari vor lua următoarele masuri in camerele de precolectare:

 • -  dezinsectie-deratizare;

 • -  cimentarea tuturor orificiilor făcute de rozătoare;

 • -  nivelarea suprafeței betonate a camerei de precolectare;

 • -  construcția unui capac la intrarea tubulaturii in camera de precolectare;

 • -  zugrăvirea camerei de precolectare;

 • -  instalație de iluminat si sursa de apa.

Propun aprobarea proiectului de hotărâre de stabilire a tarifului de precolectare a deseurile menajere si asimilabile acestora la blocurile dotate cu camere de precolectare.

DIRECTOR R.A.S.P. Ploiești,

Ing. RĂZVAN LUNGU

Qvgoua

SERViCH PENTRU MEDIU

Direcția Regionala Prahova


XC FEQLM SERVICII PENTRU MEDIU&A.

Sediul Secundar PLOIEȘTI ^Stt Romana, Nt 88 UȘURARE'

IESIR

Ziua...r
&k ’ o'l.-

■*


i' f

Ploiești, 3 martie 2009

Către : dl Director RASP. Razvan Lungu


Copie : dl Primar Andrei Volosevici

Obiect: stabilire tarif precolectare blocuri turn

Prin prezenta va transmitem calculul nostru de tarif pentru incarnarea pubelelor din ghenele de la blocurile turn insotit de fisa de fundamentare si memoriu tehnico-economic, conform normelor ANRSC.

Aceasta activitate de incarcare a pubelelor presupune din partea beneficiarilor, Asociațiilor de Proprietari, sa îndeplinească minimul de norme igienico-sanitare asa cum sunt prezentate in memoriul tehnico-economic.

Tariful calculat la 1,47 lei/pers/luna exprima costurile noastre stricte.

Cu stima,

Thierry Chazelle Director General
SC Veolia Servicii Pentru Mediu SA

Societate pe acțiuni cu un capital social de 90.000 ROM

Sediu social Str, Ini Glucozei. Nr. 37-39. tronson 4, etaj 1. cam. 101, 109-110, sector 2. București, ORC București nr. J40/21160/18.12.2006, CUI 19990081

Sediu secundar: str. Romana, nr. 88, Ploiești, Prahova

Tei. : +40.244.51.57 62 Fax : +40.244. 59 76.86, E-mail: info.prahovac&veoliaes.ro

IBAN : RO 17BRDE300SV40202133000 deschis la BRD sucursala Ploiești

Cont Trezorerie : R003TREZ7025069XXX008911, deschis la Trezoria sectorului 2 București

MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC PENTRU STABILIREA TARIFULUI DE PRECOLECTARE LA BLOCURILE TURN        f


Prin prezentul memoriu tehnico-economic, dorim sa va informam despre activitatea de precolectare a deșeurilor menajere si asimilabile acestora din camerele de precolectare (ghene) ale blocurilor turn.

Operațiunea consta in strângerea si incarnarea manuala (la lopata) a gunoiului menajer din camerele de precolectare (ghene) in pubele, scoaterea recipientilor in afara ghenelor, in ziua de colectare si descarcarea/golirea acestora in autogunoiere.

In Municipiul Ploiești numărul blocurilor turn prevăzute cu camera de precolectare este de 425. Media numărului de persoane intr-un imobil este de 90 de persoane. Fiecare camera de colectare este colectata de trei ori pe saptamana, inclusiv sambata.

Costurile pentru aceasta operațiune sunt in cea mai parte salariate, iar salariul se supune Convenției colective de munca pe ramura de salubritate.La acestea se adauga costuri legate de echipametul de lucru si unelte care se ridica la 571,58 lei/pers/an

De la 1 martie 2009 tichetele de masa au valoare de 8,48 lei/zi.

In conformitate cu prevederile legislației in vigoare (Legea 101/2006), Asociațiile de proprietari - blocurile turn (prevăzute cu camere de precolectare) sunt obligate sa-si amenajeze si sa asigure minimele condiții salubre/igienico-sanitare ale ghenelor. Aceasta ar insemna in mod concret următoarele operații, care ar trebui puse in practica in primele trei luni de la momentul intrării in vigoare a acestei prestații.

 • -  Se astupa cu ciment/ipsos a găurilor din pereți si alte găuri făcute de șobolani la baza pereților

 • -  Se nivelează solul cu ciment pentru a ușura manevrarea pubelelor (containerului).

 • - se aplica un capac de protecție a tubulaturii care se actioneaza in momentul in care personalul desemnat actioneaza in ghene la incarcatul pubelelor

 • - se zugrăvește camera de precolectare

 • - se face dezinsectie/deratizare in camera de precolectare.

 • -  se asigura iluminatul si sursa de apa.

FISA DE FUNDAMENTARE PENTRU STABILIREA DE TARIF LA ACTIVITATEA DE PR^pOj-ECTARE LA BLOCURILE TURN

Specificație

U/M

Stabilire tarif lei/luna

1. Cheltuieli materiale, din care:

lei/luna

81,38

Combustibili si lubrifianti

Energie electrica tehnologica

Piese de schimb, utilaje

lei/luna

24,18

Materii prime si materiale consumabile

Echipament de lucru si protecția muncii

lei/luna

57,20

Reparații

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

Redeventa

Cheltuieli cu protecția mediului

Alte servicii executate de terti

Alte cheltuieli materiale

2.Cheltuieli cu munca vie:

lei/luna

1.504,24

- salarii

lei/luna

983,50

-CAS

lei/luna

181,95

- fond șomaj

lei/luna

4,92

- CASS

lei/luna

51,14

- fond accidente si boli profesionale

lei/luna

2,56

- cota contribuții pentru concedii si indemnizații

lei/luna

8,36

- fond garantare creanțe salariale

lei/luna

2,46

- alte cheltuieli cu munca vie(inclusiv tichete de masa)

lei/luna

269,36

3. Taxe licențe

lei/luna

0,00

4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei/luna

0,00

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

lei/luna

0,00

6.Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia post închidere

lei/luna

0,00

7. Alte cheltuieli

lei/luna

122,85

A. Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5+6+7)

1.708,47

B. Cheltuieli financiare

I. Cheltuieli totale (A+B)

1.708,47

II. Profit

17,08

III. Cota de dezvoltare

IV.Venituri obținute din activitatea de salubrizare

1.725,56

V. Cantitatea programata

utilizator/luna

1.170

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV: V)

lei/utilizator

1,47

vn. TVA

0,28

VIII. Tarif, inclusiv Tva

1,76

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind stabilire tarif precolectare deșeuri menajere în baza Contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a Municipiului Ploiești nr. 4764 din 2002
Data: