Hotărârea nr. 63/2009

Hotãrârea nr. 63 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/2009 referitoare la unele măsuri pentru asigurarea curăţeniei pe căile publice ale municipiului Ploieşti

ROMANȚA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 63


ii tii                           ■      1

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/2009\raeritoare!,kj,' unele măsuri pentru asigurarea curățeniei pe căile publice ;

ale municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sârbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava, Adrian Lupu și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune completarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 60/2009 în sensul actualizării prin indexare a tarifelor la curățenie căi publice;

Având in vedere solicitările S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A. transmise cu scrisorile nr. 9748/24.11.2008, 9749/24.11.2008, 7174/29.08.2008 și înregistrate la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești cu nr.4665/24.11.2008, 4666/24.11.2008, 3350/29.08.2008;

Luând în considerare prevederile Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2006 privind modificarea contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubritate nr. 4764/14.10.2002;

A

In baza prevederilor art. 32, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 6, alin 1, lit.l din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

A

In temeiul art. 36 alin. 1 si alin. 2, lit. d din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Aprobă completarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 60/2009 în sensul actualizării prin indexare cu un procent de 12,90 % a tarifelor de curățenie căi publice, la care se adaugă T.V.A., conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 2. Aplicarea noilor tarife de către operatorul serviciului de salubrizare a municipiului Ploiești se va face începând cu data de 1 aprilie 2009.

ART. 3. Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce prevederile prezentei hotărâri.

ART. 4. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios din ca<


Municipiului Ploiești va aduce la cunoștință publică prevedefl^ j^fezeriiei^


hotărâri.


Data in Ploiești, astazi, 05 martie 2009

Președinte de ședința,


Contrasemnează Secretar,
Maria Magdalena Mazalu
ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/2009 referitoare unele măsuri pentru asigurarea curățeniei pe căile publice ale municipiului Ploiești

Anexa 2 la Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Ploiești nr. 4764/14.02.2002, privind actualizarea tarifelor, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2006, stabilește modul in care se poate face actualizarea tarifelor la Contractul nr. 4764/14.10.2002

Tarifele pentru curățenie căi publice nu au fost actualizate de la data 01.04.2007.

în perioada de octombrie 2007-octombire 2008 prețul materialelor, combustibililor, pieselor de schimb a avut o evoluție oscilantă cu preponderență ascendentă.

Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, justifică solicitarea de creștere a acestor tarife și prevede cadrul legislativ de rezolvare a solicitării operatorului de salubritate S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A.

Propunem Consiliului Local aprobarea:

- actualizării tarifelor la curățenie căi publice cu 12,90% la care se adauga T.V.A.

Consilieri,
Adrian

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/2009 referitoare unele măsuri pentru asigurarea curățeniei pe căile publice ale municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile articolului 13.8.2 din Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Ploiești, modificat prin Actul adițional nr. 11/2005, actualizarea tarifelor pentru activitatea de curățenie cai publice potrivit Anexei 2 din contract, anexa aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2006, se poate face o data pe an.

Ultima modificare de tarif la serviciile de curățenie căi publice, a fost în data de 01.04.2007.

Pentru analiza si verificarea solicitărilor S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A. transmise cu scrisorile nr. 9748/24.11.2008, 9749/24.11.2008, 7174/29.08.2008 și înregistrate la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești cu nr.4665/24.11.2008, 4666/24.11.2008, 3350/29.08.2008, acestea s-au inaintat la Comisia nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Comisia si-a stabilit punctul de vedere ce a fost consemnat in procesul verbal din data de 03.12.2008, pe care il anexam in copie.

în baza prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007, S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A. a întocmit fișele de fundamentare a cheltuielilor pentru aceste operațiuni, cu memoriul tehnico-economic, aferent fiecărei operațiuni în parte, documente ce stau la baza analizei tarifului propus, fise de fundamentare pe care le anexam in copie.

în urma analizei cererii S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A., Comisia nr. 3 a Consiliului Local a Municipiului Ploiești a hotărât ca tarifele la curățenie căi publice sa fie actualizate cu indicele prețurilor de consum pentru serviciile de apa, canal, salubritate din perioada octombrie 2007- octombrie 2008, cu 12,90%, potrivit adresei nr. 362/18.11.2008 a Institutului National de Statistica, Direcția Județeană de Statistica Prahova, încadrându-ne astfel, in prevederile Anexei 2 de la Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Ploiești nr. 4764/14.10.2002, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2006.

Având in vedere creșterea prețurilor la materii si materiale achiziționate, precum și la creșterea sistematica a salariului minim obligatoriu, pentru ca operatorul de salubrizare a municipiului Ploiești, S.C. Veolia Servicii pentru Mediu S.A., să poată desfășură activitatea în condiții optime în municipiul Ploiești^ propun aprobarea proiectului de hotărâre pentru actualizarea tarifelor la cele doua operațiuni.

DIRECTOR R.A.S.P. Ploiești,

Ing. RÂZVAN LUNGU

ANEXA

Activitatea

l'M

Tarif actual lei

Tarif aprobat (12,90%) lei

Maturat mecanizat

lOOOmp

8,55

9,65

Spalat si stropit carosabil

lOOOmp

15,65

17,67

Curatat rigole

lOOOml

102,51

115,73

încărcat manual deșeuri

tone

57,16

64,53

încărcat mecanizat deșeuri

tone

30,47

35,32

îndepărtat polei cu saramura

lOOOmp

31,29

40,36

Curatat zapada manual

lOOOmp

198,09

223,64

împrăștiat material antiderapant

lOOOmp

9,48

10,70

încărcat si transportat zapada

tone

36,38

41,07

Spart gheata manual

lOOOmp

666,70

752,70

încărcat si transportat gheata

tone

16,83

19,00

Dezinsectie Deratizare

lOOOmp

22,90

18,21

25,85

20,56

Curatat zapada cu utilaje grele

lOOOmp

3,93

4,44

Curatat zapada cu utilaje performante

lOOOmp

4,68

5,28

Curatat zapada cu auto cu lama

lOOOmp

6,09

6,87

Tarifele au incluse materialele consumate. Se adaugă TVA.

VGOLIA

5ERVJCH PENTRU MEDIU


^EOU4 SERWCff

Ș^ulSeawdar PLOIEȘTI,Stt,££

qM!

IEȘIRE Nr..uZș</.

Z »îa. .^Z. Luaa.{O„.AnttbZc?!Qf |
—Regia Autonoma de Servicii Publice

Ploiești, str Piața Victoriei 17

Ploiești, 31 octombrie 2008


In atentia dlui Razvan Lungu

Spre stiinta dlui Romeu Suliman

Prin prezenta revenim cu solicitarea actualizării tarifelor pentru prestațiile serviciului nostru, efectuate pentru Municipiul Ploiești (CCP), fara maturat manual, conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

Solicitarea noastra se refera la tarifele pentru serviciile enumerate la punctele 2.2.5, fara activitatea de maturat manual, 2.2.6 și 2.2.8 din contractul de delegare de servicii nr 4764/14.10.2002, actualizate pe baza indicelui prețurilor de consum pentru apă, canalizare și curățenie (Cp), conform prevederilor de la articolul 2, Actul adițional nr 14 din contractul sus menționat.

J                                                                                                                                                      >

Va reamintim ca tariful in vigoare la prestațiile CCP a fost fixat (si neactualizat de atunci) din aprilie 2007, pe baza indicelui de consum la data de 31 octombrie 2006.

Cum indicele de consum (Cp) la 31 octombrie 2008 nu poate fi cunoscut inainte de 15 noiembrie a.c. dorim sa va informam ca variația indicelui preturilor de consum (Cp) pentru perioada 1 Noiembrie 2006 - 30 septembrie 2008, publicată de Institutul Național de Statistică (conf. Anexa 1) este de 27,22 %.

In zilele următoare va vom prezenta si fisele de fundamentare pentru aceste servicii, conform normelor A.N.R.S.C, insotite de memoriu tehnico-economic, precum si fisele de fundamentare pentru prestații noi, după metodologia fixata prin Ordin A.N.R.S.C.nr 529/6.VIII.2007, pentru stabilirea tarifelor.

Cu stima,

Thierry CJnazelle Director


SC Veolia Servicii Pentru Mediu SA

■Societate pe acțiuni cu un capital sociai de 90.000 RON

Sediu social Str. int. Glucozei. Nr. 37-39, tronson 4. etaj 1, cam. 101. 109-110. sector 2. BucurâstC’’* '’R â jt//

ORC București-nr. J40/21160/18.12.2006, CUi 19990081


Sediu secundar: str. Romana, nr 88. Ploiești, Prahova

Tel. ; +40.244.51.57 62 Fax : +40.244. 59 76.36, E-mail: info.prahova@veoliaes.ro

IBAN : RO 17BRDE300SV40202133000 deschis la BRD sucursala Ploiești

Cont Trezorerie • R003TREZ7025069XXX008911, deschis la Trezorta sectorului 2 București

VGOLIA

SGRVICH PENTRU MED3U


Direcția Regionala Prahova


Ziu:


Regia Autonoma de Servicii Publice


Ploiești, str Piața Victoriei 17


Ploiești, 10 noiembrie 2008

In atentia dlui Razvan Lungu Spre stiinta dlui Romeu Suliman

Obiect: actualizare tarife CCP, fara maturat manual

Conform adresei înregistrata la RASP cu nr 4261 din 31 octombrie 2008, va prezentam alaturat fisele de fundamentare pentru serviciile CCP, conform normelor A.N.R.S.C, insotite de memoriu tehnico-economic, urmând ca in zilele următoare sa va prezentam si alte fise de fundamentare pentru prestații noi, sau pentru prestații existente in contract, dar prezentate intr-un mod adaptat mai bine la nevoile de astazi ale ploiestenilor. Aceste noi fise sunt întocmite după metodologia fixata prin Ordin A.N.R.S.C.nr 109/2007, pentru stabilirea tarifelor.

Menționam ca potrivit legislației este pentru prima data când întocmim fise de fundamentare.

Solicitarea noastra se refera la tarifele pentru serviciile enumerate in contractul de delegare de servicii nr 4764/14.10.2002, ia punctele 2.2.5, fara activitatea de maturat manual, 2.2.6 și 2.2.8

Conform prevederilor de la articolul 2, Actul adițional nr 14 din același contract tarifele trebuie.actualizate pe baza indicelui mediu al prețurilor de consum pentru servicii de apă, canal, salubritate (Cp), publicat de Institutl National de Statistica.

Va reamintim ca tariful in vigoare la prestațiile CCP a fost fixat (si neactualizat de atunci) in aprilie 2007, pe baza indicelui mediu al preturilor de consum la data de 31 octombrie 2006.

Cum indicele de consum (Cp) la 31 octombrie 2008 nu poate fi cunoscut înainte de 15 noiembrie a.c. dorim sa va informam ca variația indicelui preturilor de consum (Cp) pentru perioada 1 Noiembrie 2006 - 30 septembrie 2008, publicată de Institutul Național de Statistică (conf. Anexa 1) este de 27,22 %.

In lista de mai jos sunt prezentate prestațiile pentru care solicitam actualizarea, conform contractului si spre informare atașam fisele de fundamentare după normele ANRSC conștientizând ca intre cele doua metode de calcul, conform indicelui Cp si după metodologia ANRSC ar putea exista diverse variații la anumite prestații

SC Veolia Servicii Pentru Mediu SA

Societate pe acțiuni cu un capital social de 90.000 RON

Sediu social Str. int. Glucozei. Nr. 37-39, tronson 4. etaj 1, cam. 101. 109-110. sector 2, București.

ORC București nr. J40/21160/18.12.2006, CUI 19990081


Sediu secundar: str. Romana, nr. 88. Ploiești, Prahova

Tei.: +40.244.51.57 62 Fax : +40.244. 59 76.86. E-mail: info.prahova@veoliaes.ro

IBAN : RO 17BRDE300SV40202133000 deschis la BRD sucursala Ploiești

Cont Trezorerie : R003TREZ7025069XXX008911, deschis la Trezoria sectorului 2 București


h INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DESTAȚISTICĂ PRAHC^ptA

,   .      .          ,         WA.

Ploiești, [Șoseaua Vestului nr. 14 - 16, Tel. 0244/591607; Fax 0^1^52256%.^

L-—-                            iime.FOi

/


e-mail: tele@pral ova.insse.ro http: // www.prahova.insae.Fb i f         A

r                            f a & V’M K4

I'

Nr. 362 d n 18 noiembrie 200S i'

;

;

;                                                                                                                                                                               f


„U

Către, h PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

REGIA AUTONOM, k DE SERVICE PUBLICE PLOIEȘTI

La solicitarea dumneavoastră nr. 4543/17 nov.2008 vă comunicăm:

- pentru serviciile de “Apă, CONSLM în luna octombrie ~


, canal, \ salubritate^-INDICELE PREȚURILOR

2008fasă de octombrie 2007 este de 112,90%,


1. Lista activitati:

Tabel 1

Activitate

Maturat Mecanizat

Spalat carosabil

Curatat rigole manual

Incarcat Manual Deșeuri

Incarcat mecanizat Deșeuri

Curatat zapada Manual

împrăștiat material antiderapant

Incarcat si transportat zapada

Spart gheata manual

Incarcat si transportat gheata

Dezinsectie - Deratizare

  • 2. Memoriu tehnico-economic

  • 3. Fise de fundamentare : 11


Documente atașate:
FISA DE FUNDAMENTARE                     u

pentru actualizarea tarifelor la activitatile specifice serviciului de salubrizare C MATURAT MECANIZATSpecificație

U/M

Tarif iiț vioare lei/Um

----TTT!---——rț---

tarif acti&Jiz^t lei/Uftrjy'

1. Cheltuieli materiale, din care:

lei/8h

\\

$4,43

Combustibili si lubrifianti

v       207,97

Energie electrica tehnologica-------- -------- -------------------------

--------------------------

-------------------■

-------------

Piese de schimb, utilaje

9,61

Materii prime si materiale consumabile

110,32

Echipament de lucru si protecția muncii

2,73

Reparații

84,23

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

192,57

Redeventa

Cheltuieli cu protecția mediului

Alte servicii executate de terti

36,99

Alte cheltuieli materiale

2.Cheltuieli cu munca vie:

lei/8h

98,37

- salarii

67,29

-CAS

15,63

-fond șomaj

0,79

-CASS

4,35

-fond accidente si boli profesionale

0,52

- cota contribuții pentru concedii si indemnizații

0,67

- fond garantare creanțe salariale

0,14

- alte cheltuieli cu munca vie(inclusiv tichete de masa)

8,97

3. Taxe licențe

lei/8h

0,69

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

lei/8h

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

lei/8h

106,88

6.Fond pentru inchiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia post inchidere

lei/8h

7. Alte cheltuieli

lei/8h

'162,47

A. Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5)

1.612783

B. Cheltuieli financiare

1. Cheltuieli totale (A+B)

1.012,83

II. Profit

53,28

III. Cota de dezvoltare

IV.Venituri obținute din activitatea de salubrizare

1.066,11

V. Cantitatea programata

MP

112.500,00

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)

LEI/1000MP

8^5

9,48

VII. TVA

1,62

1,80

VIII. Tarif, inclusiv Tva

10,17

11,28

, - '■f

L=>


Specificație

U/M

tarif in vigoare lei/UM

------------------------------- tarif propus inițial lei/UM ~

ith(if^nializat ^^lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

lei/8h

651,20

514,07

Combustibili si lubrifianti

123,62

137,13

Ene'rgîe'electrica tehnologică                .......

----------------—

------------------------

Piese de schimb, utilaje

17,84

20,78

Materii prime si materiale consumabile

35,05

Echipament de lucru si protecția muncii

1,78

2,73

Reparații

171,76

38,96

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

278,78

245,18

Redeventa

Cheltuieli cu protecția mediului

Alte servicii executate de terti

57,42

34,23

Alte cheltuieli materiale

Iei/8h

2.Cheltuieli cu munca vie:

75,52

88,44

- salarii

52,53

59,81

-CAS

10,24

13,90

-fond șomaj

1,05

0,70

-CASS

3,15

3,86

-fond accidente si boli profesionale

0,41

0,46

- cota contribuții pentru concedii si indemnizații

0,45

0,60

- fond garantare creanțe salariale

0,13

0,13

- alte cheltuieli cu munca viefinclusiv tichete de masa)

7,56

8,97

3. Taxe licențe

lei/8h

0,92

0,83

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

lei/8h

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

lei/8h

6.Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia post închidere

lei/8h

7. Alte cheltuieli

lei/8h

175,52

A. Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5)

727,64

778,85

B. Cheltuieli financiare

109,15

1. Cheltuieli totale ( A+B)

836,79

778,85

II. Profit

41,84

40,97

III. Cota de dezvoltare

IV.Venituri obținute din activitatea de salubrizare

878,63

819,82

V. Cantitatea programata

MP

75.000

41.667

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)

LEI/IOOO MP

15,65

11,72

19,68

VII. TVA

2,23

3,74

VIII. Tarif, inclusiv Tva

13,94

23,41

 a7"'<


FISA DE FUNDAMENTARE                     ■;

pentru actualizarea tarifelor la activitatiie specifice serviciului de salubrizare

CURATAT RIGOLA MANUAL                  !>

Specificație

U/M

tarif in ’ vigoare lei/UM

tarif actualizat lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

lei/8h

9,14

Combustibili si lubrifianti

Energie electrica tehnologica

Piese de schimb, utilaje

Materii prime si materiale consumabile

6,40

Echipament de lucru si protecția muncii

2,73

Reparații

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

Redeventa

Cheltuieli cu protecția mediului

Alte servicii executate de terti

Alte cheltuieli materiale

2.Cheltuieli cu munca vie:

lei/8h

54,25

- salarii

33,97

-CAS

8,09

- fond șomaj

0,42

-CASS

2,28

-fond accidente si boli profesionale

0,27

- cota contribuții pentru concedii si indemnizații

0,35

- fond garantare creanțe salariale

0,07

- alte cheltuieli cu munca vieținclusiv tichete de masa)

8,79

3. Taxe licențe

lei/8h

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

lei/8h

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

lei/8h

6.Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia post închidere

lei/8h

7. Alte cheltuieli

lei/8h

1,58

A. Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5+6+7)

64,97

B. Cheltuieli financiare

1. Cheltuieli totale (A+B)

64,97

li. Profit

3,42

III. Cota de dezvoltare

IV.Venituri obținute din activitatea de salubrizare

68,39

V. Cantitatea programata

ML

,250

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)

LE1/1000ML

102,51

273,55

VII. TVA

51,97

VIII. Tarif, inclusiv Tva

325,53

Specificație

U/M

tarif in vigoare lei/UM

tarif actualizat lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

lei/8h

182,59

Combustibili si lubrifianti

9,74

Energie electrica tehnologica

Piese de schimb, utilaje

21,75

Materii prime si materiale consumabile

4,07

Echipament de lucru si protecția muncii

5,47

Reparații

51,59

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

37,30

Redeventa

Cheltuieli cu protecția mediului

Alte servicii executate de terti

52,68

Alte cheltuieli materiale

2.Cheltuieli cu munca vie:

lei/8h

128,55

- salarii

83,59

-CAS

19,33

-fond șomaj

0,99

-CASS

5,45

- fond accidente si boli profesionale

0,65

- cota contribuții pentru concedii si indemnizații

0,84

- fond garantare creanțe salariate

0,18

- alte cheltuieli cu munca vie(inclusiv tichete de masa)

17,50

3. Taxe licențe

lei/8h

0,83

4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei/8h

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

lei/8h

6.Fond pentru inchiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia post închidere

lei/8h

7. Alte cheltuieli

lei/8h

35,90

A. Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5+6+7)

347,86

B. Cheltuieli financiare

1. Cheltuieli totale (A+B)

347,86

II. Profit

18,30

III. Cota de dezvoltare

IV.Venituri obținute din activitatea de salubrizare

366,16

V. Cantitatea programata

T

4

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)

LEI/T

57,16

91,54

VII. TVA

10,86

17,39

VIII. Tarif, inclusivTva

68,02

108,93

1

4? •V,

Specificație

U/M

tarif in vigoare lei/UM

actualizat lei/UM

1. Cheltuieli materiale, dinxare:

lei/8k

943,03

Combustibili si lubrifiant!

288,39

Energie electrica tehnologica

Piese de schimb, utilaje

34,67

Materii prime si materiale consumabile

0,60

Echipament de lucru si protecția muncii

4,89

Reparații

81,45

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

533,02

Redeventa

Cheltuieli cu protecția mediului

Alte servicii executate de terti

Alte cheltuieli materiale

2.Cheltuieli cu munca vie:

lei/8h

197,77

-salarii

129,36

-CAS

29,61

- fond șomaj

1,51

-CASS

8,31

- fond accidente si boli profesionale

0,99

- cota contribuții pentru concedii si indemnizații

1,28

- fond garantare creanțe salariale

0,31

- alte cheltuieli cu munca vie(inclusiv tichete de masa)

26,40

3. Taxe licențe

lei/8h

27,00

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

lei/8h

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

lei/8h

6.Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia post închidere

lei/8h

7. Alte cheltuieli

lei/8h

418,31

A. Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5+6+7)

1.586,11

B. Cheltuieli financiare

1. Cheltuieli totale (A+B)

1.586,11

II. Profit

83,43

III. Cota de dezvoltare

IV.Venituri obținute din activitatea de salubrizare

1.669,54

V. Cantitatea programata

T

40

VI. Tarif, exclusiv TVA (1 V:V)

LEI/T

30,47

41,74

VII. TVA

5,79

7,93

VIII. Tarif, inclusiv Tva

36,26

49,67

,x>'

•‘7-. P

FISA DE FUNDAMENTARE                  / '

pentru actualizarea tarifelor la activitatile specifice serviciului de salubrizare CURATATZAPADA MANUAL              7 L.


/ O

Specificație

U/M

tarif in vigoare lei/UM

tarif actualizat lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

lei/8h

Combustibili si lubrifianti

0,00

Energie electrica tehnologica

Piese de schimb, utilaje

0,00

Materii prime si materiale consumabile

6,40

Echipament de lucru si protecția muncii

2,73

Reparații

0,00

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

0,00

Redeventa

Cheltuieli cu protecția mediului

Alte servicii executate de terti

Alte cheltuieli materiale

2.Cheltuieli cu munca vie:

lei/8h

54,25

- salarii

33,97

-CAS

8,09

- fond șomaj

0,42

-CASS

2,28

- fond accidente si boli profesionale

0,27

- cota contribuții pentru concedii si indemnizații

0,35

- fond garantare creanțe salariale

0,07

- alte cheltuieli cu munca vie(inclusiv tichete de masa)

8,79

3. Taxe licențe

lei/Sh

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

lei/8h

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

lei/8h

6.Fond pentru inchiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia post închidere

lei/8h

7. Alte cheltuieli

lei/8h

1,58

A. Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5+6+7)

64,97

B. Cheltuieli financiare

1. Cheltuieli totale (A+B)

64,97

II. Profit

3,42

III. Cota de dezvoltare

IV.Venituri obținute din activitatea de salubrizare

68,39

V. Cantitatea programata

1000 ML ......

300

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)

LEI/1000ML

198,09

227,96

VII. TVA

37,64

43,31

VIII. Tarif, inclusiv Tva

235,73

271,27


FISA DE FUNDAMENTARE                       ulțirftâ actualiza re

pentru actualizarea tarifelor ia activitatile specifice serviciului de salubrizare •     1'0.11.2008 J \

ÎMPRĂȘTIAT MATERIAL ANTIDERAPANT             ni-


Specificație

U/M

tarif in vigoare lei/UM

actualizat lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care: ------------------------------------

lei/ 8h     -

------------------0,00

-3.436,16

Combustibili si lubrifianti

266,40

Energie electrica tehnologica

Piese de schimb, utilaje

17,42

Materii prime si materiale consumabile

2.611,20

Echipament de lucru si protecția muncii

5,77

Reparații

111,29

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

356,81

Redeventa

Cheltuieli cu protecția mediului

Alte servicii executate de terti

67,27

Alte cheltuieli materiale

2.Cheltuieli cu munca vie:

lei/8h

152,93

- salarii

101,23

-CAS

23,30

- fond șomaj

1,18

-CASS

6,52

- fond accidente si boli profesionale

0,78

- cota contribuții pentru concedii si indemnizații

1,01

- fond garantare creanțe salariale

0,23

- alte cheltuieli cu munca vie(inclusiv tichete de masa)

18,68

3. Taxe licențe

lei/8h

0,83

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

îei/8h

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

lei/8h

6.Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia post închidere

lei/8h

7. Alte cheltuieli

lei/8h

89,75

A. Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5)

3.679,67

B. Cheltuieli financiare

1. Cheltuieli totale ( A+B)

lei/8h

3.679,67

II. Profit

193,55

III. Cota de dezvoltare

IV.Venituri obținute din activitatea de salubrizare

3.873,22

V. Cantitatea programata

MP

320.000

VI. Tarif, exclusiv TVA (1 V:V)

LEI/ 1000 MP

9,48

12,10

VII. TVA

2,30

VIII. Tarif, inclusiv Tva

14,40

4z*


FISA DE FUNDAMENTARE

pentru actualizarea tarifelor la activitatile specifice serviciului de salubiMzare

INCARCAT SI TRANSPORT ZAPADA             V. v

\\ r:

X \ -

Specificație

U/M

tarif \j j propus lei/UM

^tarif actualizat lei/UM

-1. Che Itu ie li mate ria le,d in ca re:------------------------------------------------------

lei/8h-------------- —

— 862,83

Combustibili si lubrifianti

255,25

Energie electrica tehnologica

Piese de schimb, utilaje

57,47

Materii prime si materiale consumabile

10,00

Echipament de lucru si protecția muncii

8,54

Reparații

114,99

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

349,01

Redeventa

Cheltuieli cu protecția mediului

Alte servicii executate de terti

67,57

Alte cheltuieli materiale

2.Cheltuieli cu munca vie:

lei/8h

154,16

- salarii

102,06

-CAS

23,49

- fond șomaj

1,19

-CASS

6,57

- fond accidente si boli profesionale

0,79

- cota contribuții pentru concedii si indemnizații

1,01

- fond garantare creanțe salariale

0,23

- alte cheltuieli cu munca vie(inclusiv tichete de masa)

18,81

3. Taxe licențe

lei/8h

0,83

4. Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei/8h

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

lei/8h

6.Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia post închidere

lei/8h

7. Alte cheltuieli

lei/Sh

26,08

A. Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5+6+7)

1.043,89

B. Cheltuieli financiare

1. Cheltuieli totale (A+B)

1.043,89

II. Profit

54,91

III. Cota de dezvoltare

IV.Venituri obținute din activitatea de salubrizare

1.098,80

V. Cantitatea programata

T

.42

VI. Tarif, exclusiv TVA (1 V:V)

LEI/T

36,38

26,16

VII. TVA

6,91

4,97

VIII. Tarif, inclusiv Tva

43,29

31,13

■ u

Specificație

U/M

tarif in vigoare lei/UM

tarif-' actualizat lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:-----------------------------------------------------------

lei/8h------------------

8,18

Combustibili si lubrifianti

0,00

Energie electrica tehnologica

Piese de schimb, utilaje

0,00

Materii prime si materiale consumabile

5,45

Echipament de lucru si protecția muncii

2,73

Reparații

0,00

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

0,00

Redeventa

Cheltuieli cu protecția mediului

Alte servicii executate de terti

Alte cheltuieli materiale

2.Cheltuieli cu munca vie:

lei/8h

54,25

- salarii

33,97

-CAS

8,09

- fond șomaj

0,42

-CASS

2,28

- fond accidente si boli profesionale

0,27

- cota contribuții pentru concedii si indemnizații

0,35

- fond garantare creanțe salariale

0,07

- alte cheltuieli cu munca vie(inclusiv tichete de masa)

8,79

3. Taxe licențe

lei/8h

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

lei/8h

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

lei/8h

6.Fond pentru închiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia post inchidere

lei/Sh

7. Alte cheltuieli

lei/8h

1,56

A. Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5+6+7)

63,99

B. Cheltuieli financiare

1. Cheltuieli totale (A+B)

63,99

II. Profit

3,37

III. Cota de dezvoltare

IV.Venituri obținute din activitatea de salubrizare

67,36

V. Cantitatea programata

1000 ML

75

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)

LEI/1000 ML

666,70

898,12

VII. TVA

126,67

170,64

VIII. Tarif, inclusiv Tva

793,37

1.068,76

FISA DE FUNDAMENTARE

pentru actualizarea tarifelor la activitatile specifice serviciului de salubrizare SPART GHEATA MANUAL
FISA DE FUNDAMENTARE                      G

pentru actualizarea tarifelor la activitatile specifice serviciului de salubriza^* , INCARCAT SI TRANSPORT GHEATA               P e-

Ti


Specificație

U/M

tarif " vigoare lei/UM

actuâîizat lei/UM

1. Cheltuieli materiale,-din care:------------ ----------------------------------------

lei/8h------------------

---------------------

812,32

Combustibili si lubrifianti

242,85

Energie electrica tehnologica

Piese de schimb, utilaje

19,38

Materii prime si materiale consumabile

10,00

Echipament de lucru si protecția muncii

8,54

Reparații

114,99

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

349,01

Redeventa

Cheltuieli cu protecția mediului

Alte servicii executate de terti

67,57

Alte cheltuieli materiale

2.Cheltuieli cu munca vie:

lei/8h

208,83

- salarii

136,83

-CAS

31,35

-fond șomaj

1,60

- CASS

8,80

- fond accidente si boli profesionale

1,05

- cota contribuții pentru concedii si indemnizații

1,35

- fond garantare creanțe salariale

0,32

- alte cheltuieli cu munca vie(inclusiv tichete de masa)

27,52

3. Taxe licențe

lei/8h

0,83

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

lei/8h

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

lei/8h

6.Fond pentru inchiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia post inchidere

lei/8h

7. Alte cheltuieli

lei/8h

25,55

A. Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5+6+7)

1.047,53

B. Cheltuieli financiare

1. Cheltuieli totale (A+B)

1.047,53

II. Profit

55,10

III. Cota de dezvoltare

IV.Venituri obținute din activitatea de salubrizare

1.102,63

V. Cantitatea programata

T

X

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)

LEI/T

16,83

15,31

VII. TVA

3,20

2,91

VIII. Tarif, inclusiv Tva

20,03

18,22


FISA DE FUNDAMENTARE

pentru actualizarea tarifelor la activitatile specifice serviciului de salubrizare DDD


Dez.

Der.

Dez.

Der.

Specificație

U/M

tarif in vigoare lei/UM

tarif in vigoare lei/UM

tarif actualizat lei/UM

V      , "   -• V

tarif actualizat

lei/UM

1. Cheltuieli materiale, din care:

lei/8h

359,41

465,24

Combustibili si lubrifiant!

76,71

60,46

Energie electrica tehnologica

Prese de'schimb’, utilaje

29/68

2gsg

Materii prime si materiale consumabile

176,62

300,00

Echipament de lucru si protecția muncii

3,54

3,54

Reparații

49,85

49,85

Amortizarea utilajelor si mijloacelor de transport

23,01

21,71

Redeventa

Cheltuieli cu protecția mediului

Alte servicii executate de terti

0,00

0,00

Alte cheltuieli materiale

2.Cheltuieli cu munca vie:

lei/8h

99,28

99,28

-salarii

69,13

69,13

-CAS

13,92

13,92

-fond șomaj

0,71

0,71

-CASS

3,92

3,92

- fond accidente si boli profesionale

0,47

0,47

- cota contribuții pentru concedii si indemnizații

0,61

0,61

- fond garantare creanțe salariate

0,03

0,03

- alte cheltuieli cu munca viefinclusiv tichete de masa

10,50

10,50

3. Taxe licențe

lei/8h

5,13

5,13

4. Cheltuieli cu inchirierea utilajelor

lei/8h

5. Cheltuieli cu depunerea in rampa

lei/8h

6.Fond pentru inchiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia post inchidere

lei/8h

7. Alte cheltuieli

lei/8h

76,20

106,35

A. Cheltuieli de exploatare(l+2+3+4+5+6+7)

540,02

676,01

B. Cheltuieli financiare

1. Cheltuieli totale (A+B)

540,02

676,01

II. Profit

28,41

35,56

III. Cota de dezvoltare

IV.Venituri obținute din activitatea de salubrizare

568,43

711,56

V. Cantitatea programata

MP

20.000

30.000

VI. Tarif, exclusiv TVA (IV:V)

LEI/ 1000 MP

22,90

18,21

28,42

23,72

VII. TVA

4,35

3,46

5,40

4,51

|VIII. Tarif, inclusiv Tva

27,25

21,67

33,82

28,23
Memoriu tehnico-economicPrin prezentul memoriu tehnico- economic dorim sa va informam cu privire la intenția societății noastre de a actualiza tariful privind activitatea de curățenie cai publice, fara activitatea de maturat manual.

Precizam ca tariful actual a fost aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești conform Hotărârii 57/2007 si a intrat in vigoare incepand cu 1 aprilie 2007. Calculul s-a făcut conform indicelui prețului de consum in sectorul apa, canal , salubrizare, publicat de Institui National de Statistica aferent perioadei octombrie 2005- octombrie 2006, conform actului adițional nr 14, la contract.

In intimpinarea intenției noastre, va prezentam cateva date statistice ce susțin cererea noastra:

Salariul minim pe societate :

Octombrie 2006

370 lei/ luna

Iulie 2008

595 lei/ luna (conform contract colectiv de munca pe ramura )

Creștere 60,8 %

Tichete de masa

Octombrie 2006

7,15 lei

Octombrie 2008

8,31 lei .

Creștere    16,2%

Carburant -

motorina

Octombrie 2006

2,82 lei/ litru

Octombrie 2008

3,70 lei/ litru

Creștere    31.2%

Anvelope

Octombrie 2006

932,10 lei/buc

Octombrie 2008

1067,23 lei/buc

Creștere

14.5%

Menționam ca in perioada octombrie 2006 - octombrie 2008, personalul de incadrare a fost intarit prin numirea de șefi de echipa. De asemena au fost desemnați doi Ajutori Sâf Secție, unul in ce privește exploatarea, altul in ce privește calitatea serviciului

In perioada octombrie 2006 - iunie 2008 mai mult creșteri salariale consecutive, conform legislației in vigoare au dus salariul minim al societății de la 370 lei in octombrie 2006 la 595 lei in iunie 2008.

Conform art 50 (10) din contractul colectiv de munca pe ramura 872/2007 creșterile salariale suportate de angajator se includ in tariful pentru serviciul prestat.

Rugam Consiliul Local sa analizeze in mod realist si constructiv aspectele pe care le prezentam si sa aprobe actualizarea tarifelor la toate prestațiile CCP incepand cu 1 ianuarie 2009, in baza noilor elemente ce compun prețul de cost al serviciului prezentat.

o VGOLIA

j


S.G VEOUA SERVICII PENTRU MEDIU SA.

Sediul Secund» PLOIEȘTI, Stt Romana, Nt 88

‘IEȘIRE        .....Q

7âua..<X.^LUna^...AnulcZ^.>.


_________

[PRiMARlA ÎNREGISTRARE

\\ ■ '


rjciPiutuîA

TI ' A-

■h


Ploiești, 20 februarie 2009


Către : Doamnele si Domnii Consilieri ai Municipiului Ploiești

Copie: Domnul Primar Andrei Volosevici

Obiect: lămuriri suplimentare privind actualizarea tarifelor

Doamna/Domnule Consilier,

Ne permitem sa revenim către dumneavoastră pentru a va supune atenției clarificări asupra cererilor noastre de actualizare de tarif, bazate pe regulamentele in vigoare, si care au fost analizate de Regia Autonoma de Servicii Publice.

După cum stiti tariful la deseurile menajere nu a fost mărit din decembrie 2005 si cel pentru curățenia cailor publice a fost calculat la nivelul lunii octobrie 2006.

In condițiile in care salariile si toate celelate costuri au crescut considerabil in toti acești ani, si noi am investit in ultimii doi ani, peste 6 milioane RON, tariful pentru colectarea, transportul si depozitare este la nivelul de 0,8 euro/pers/luna fata de 1,2 euro/pers/luna in 2002

In ceea ce privește curățenia cailor publice tariful pentru maturat manual acopera mai puțin de jumătate din costuri. De exemplu daca comanda unei saptamani tip necesita 300 de maturatori, tariful nu acopera costurile decât pentru mai puțin de 150

In ultimii doi ani am angajat peste 100 de persoane, iar salariul minim legal pe ramura de salubritate, practic s-a dublat, Costurile pentru operațiunea de maturat manual nu depind de investiții importante in utilaje, ci sunt reprezentate in proporție de 80% de salarii.

450 de salariati lucrează in beneficiul Municipalității Ploiești. Prin natura meseriilor pe care le practicam, societatea noastra permite oricărei persoane, de orice condiție sociala si orice nivel de pregătire, sa aiba un serviciu declarat, remunerat si cu toate celelalte drepturi salariale.

Majoritatea salariatilor noștri lucrează noaptea, duminica, si toate sărbătorile legale, pe frig, pe ploaie, sau suportând căldură zilei pe timp de vara, iar utilitatea serviciului lor nu poate fi pusa in discuție.

Ruptura creata si agravata zilnic prin creșterea tuturor celorlalte costuri si cheltuieli, ce măresc dezechilibrul contractual, ne împing, din nefericire, sa luam masuri de reducere a acestora, daca restabilirea echilibrului nu se poate face prin creșterea tarifului, deși atat contractul, reglementările ANRSC si restul legislației romanești ne dau dreptul sa avem aceasta actualizare fireasca.

In speranța ca toate eforturile depuse pana acum cat si precizările cu privire la realizarea indicatorilor de performanta (a se vedea in anexa), vor conduce la o reanaliza a cererilor de actualizare a tarifelor deja prezentate Consiliului Local.

Pentru orice neclaritate si elemente lămuritoare suplimentare, va stăm la dispoziție si asigurandu-va de bunele noastre intenții, va rugam sa ne sprijiniți in a găsi cele mai bune cai in a rezolva situația actuala.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/2009 referitoare la unele măsuri pentru asigurarea curățeniei pe căile publice ale municipiului Ploiești

Data: