Hotărârea nr. 6/2009

Hotãrârea nr. 6 privind asocierea Municipiului Ploieşti cu Judeţul Prahova şi unităţi administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Prahova în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru managementul deşeurilor Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MINICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 6

privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova și unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

”Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești și Raportul de specialitate al Direcției Relații Internaționale, prin care se propune asocierea Municipiului Ploiești cu Județil Prahova și unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”

Având in vedere prevederile Programului Operațional Sectorial 2007-2013 - Axa Prioritară 2 POS Mediu - dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric Domeniul de ințerventie 1 - Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor si extinderea infrastructurii de management al deșeurilor;

In baza criteriilor privind eligibilitatea solicitantului din ghidul solicitantului pentru POS Mediu - Axa Prioritară 2, domeniul de intervenție 1 dezvoltarea sistemelor intercomunitare de management al deșeurilor si extinderea infrastructurii de management al deșeurilor;

Luând în considerare prevederile art.2 lit.a, art.8 lit.c si art.10 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice, modificată si completată, ale art. 49 pct.A lit.d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobata cu modificări și completări, prin Legea nr.426/2001 cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa-fax a Consiliului Județean Prahova;

A

In conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații;

în temeiul art. 11, 36 alin.2 lit e si alin.7 lit.c precum și art. 45 alin.2 lit./din Legea.nr.215/2004 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă asocierea Municipiului Ploiești, prin Consiliul Local, cu Județul Prahova, prin Consiliul Județean, și unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Prahova, in vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”.

Art.2 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova” are ca obiectiv general, cooperarea unităților administrativ-teritoriale care o compun in scopul implementării proiectului “Managementul Deșeurilor in Județul Prahova”.

Art.3 Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Ihtercomunitară ”Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova” vor fi supuse aprobării Consiliului Local după aprobarea hotărârilor de participare la constituirea asociației de către fiecare imitate administrativ-teritorială.

Art.4 Direcția Relații Internaționale și Unitatea de Management a Planului integrat de Dezvoltare Urbană va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.5 Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați, prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2009


Contrasemnează Secretar, Maria Magdalena Mazâlu


ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova și unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova”

Având in vedere necesitatea respectării angajamentelor asumate de România in cadrul Capitolului 22 - Mediu din Tratatul de Aderare al României la U.E. se impune realizarea unor proiecte de investiții in sectorul managementului deșeurilor.

Conform cerințelor impuse prin Ghidul Solicitantului - Axa Prioritara 2 - POS Mediu Domeniul Major de Intervenție 1, autoritățile locale sunt responsabile pentru implementarea acestor angajamente in conformitate cu strategia naționala pentru servicii publice.

Planul integrat de dezvoltare a sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor reprezintă documentul de planificare comprehensive a dezvoltării POS Mediu in care se corelează politicile sectoriale de mediu cu cele zonale și constituie suportul sine-qva-non pentru pregătirea și depunerea cererilor de finanțare in cadrul Axei Prioritare 2.

Componentele planului de dezvoltare integrată se referă la teritoriul format dintr-un număr cât mai mare de locuitori din zonele urbane si rurale, pe o arie cât mai extinsă iar beneficiile acestuia trebuie să rezulte din activități realizabile printr-o alocare financiară echilibrată si realistă.

Pentru accesarea finanțării europene nerambursabile, o cerință obligatorie impusa de Ministerul Dezvoltării Mediului si dezvoltării Durabile in coordonare cu Ministerul Economiei si Finanțelor la nivelul POS Mediu este incheierea unui parteneriat intre municipiu si localitățile din arealul de influientă sub forma unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară definite potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată si O.G. nr.26/2000.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară va beneficia de proiect in condițiile stabilite prin legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilițati publice si legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, avand rolul de a monitoriza/superviza implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor, performanța operatorilor de servicii precum si de a asigura cofînanțarea de la bugetele locale.

Activitățile considerate ca având prioritate la finanțare sunt următoarele: inchiderea depozitelor neconforme; deschiderea/extinderea depozitelor conforme; realizarea rampelor de transfer; dotări cu utilaje, echipamente; crearea facilițatilor de sortare, compostarea, colectare selective.

Maturitatea proiectului este evaluată prin calitatea propunerii tehnice si a celei financiare, existenta unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (managementul proiectului, resurse alocate, logistica, echipamente, roluri si responsabilități clar definite, acoperirea domeniilor de expertiză necesare in proiect), precum și sprijinul acordat proiectului de către autoritățile competente sau alti factori relevanți

Evaluarea potențialului proiectului de a crește interesul si nivelul de conștientizare asupra problemelor privind gestionarea deșeurilor impune măsuri prin care proiectul prevede acțiuni de comunicare sau diseminare cu impact de amploare, măsurabil, care să genereze reacții favorabile pe termen lung.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară reprezintă o structură de cooperare cu personalitate juridică infiintată in condițiile legii de unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare a sistemelor de management integrat al deșeurilor

Parteneriatul dintre municipiul Ploiești si localitățile din aria de influență in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară asigură identificarea reală și evaluarea priorităților de rezolvare a problemelor cu care se confruntă locălitațile in materie de deșeuri.

Director Direcția Relații Internaționale, Coordonator Unitate Management - PIDU Cozia - Roxana GEORGESCU

VIZAT, Direcția Economică Nicpțeta Crăciunoiu \ Director,

VIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios Luminița Gaborfi Director,

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova și unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

”Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară reprezintă o structură de cooperare cu personalitate juridică înființată in condițiile legii de către unități administrativ -teritoriale, pentru realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare a sistemelor durabile de management al deșeurilor.

Scopul acestui parteneriat este acela de a genera o îmbunătățire a managementului deșeurilor și a standardelor de mediu, reducerea numărului de zone poluate, redarea in circuitul agricol a unor importante suprafețe de teren prin închiderea depozitelor neconforme.

In cadrul Programului de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor in domeniul deșeurilor in județul Prahova (PHARE CES 2006/018-147.04.03/08.02), Consiliul Județean Prahova beneficiază de asistență tehnică având ca scop pregătirea unui proiect de management integrat al deșeurilor, in vederea obținerii finanțării necesare pentru conformare, prin intermediul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013

Obiectivul strategic al Programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 constă in sprijinirea dezvoltării sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastucturii de management al deșeurilor.

Planul integrat de dezvoltare a sistemelor de management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor, trebuie să vizeze in mod obligatoriu rezolvarea simultană a unor serii de probleme intre care există relații de interdependență și care afectează atât zona de acțiune urbană avută in vedere, cât și arealele adiacente.

Prin planul integrat de dezvoltare a sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor POS Mediu - Axa Prioritară 2 se vor armoniza politicile locale și zonale, privind sectorul deșeurilor și de mediu. Activițatile considerate ca având prioritate la finanțare sunt următoarele: inchiderea depozitelor neconforme; deschiderea/extinderea depozitelor conforme; realizarea rampelor de transfer; dotări cu utilaje, echipamente; crearea facilițatilor de sortare, compostare, colectare selectivă.

Domeniul major de intervenție - Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor și extinderea infrastucturii de management al deșeurilor, a fost elaborat de Autoritatea de Management pentru a veni in sprijinul solicitanților care doresc să obțină finanțare pentru proiecte de investiții in sectorul deșeurilor.

Strategia și planul de acțiune cuprinse in planul POS Mediu vor Viza in mod special normele legislației comunitare și naționale privind asistența nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană.                                : '            ii J

Cerința obligatorie impusă de Ministerul Dezvoltării Mediului și Dezvoltării I^iî^ibile (MMDD) in coordonare cu Ministerul Economiei și Finanțelor la nivelul POS Mediul este incheierea unui parteneriat intre municipiu și localitățile din arealul de influență, sub forma unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, definite potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată si Ordonanței Guvernului nr.26/2000.

Față de aspectele menționate supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

21     2009 13:13Către:


p. 1

/y

TM^MÂNIA

Consiliul Județean Prahț^a


\v .% /ri â -------------------------------------- ----r—7T---7-7—T-Ț^W Ploiești, Bd. Republicii, nr.2-4, tel: 0040-0244-514.545, fax:

e-mail £Dnj__hidlgkÎDhjf< site:

Ploiești, nr.736/20.01.2009

Primăria OM > C \ \j L. vj ____

In atentia Domnului / Doamnei Primar

Referitor la: Asistenta tehnica pentru pregătirea proiectelor in domeniul deșeurilor in județul Prahova

In data de 15 dec 2008, Ministerul Mediului a organizat ședința de lansare a proiectului “Asistenta Tehnica privind pregătirea portofoliului de proiecte’* - sector deșeuri - PHARE 2006/018-147.04.03/08.02

Asistenta tehnica va fi asigurata de firma de consultanta ROMAIR Consulting LTD.

Consiliul Județean Prahova beneficiază de aceasta asistenta tehnica de specialitate care are ca scop pregătirea unui proiect de management integrat al deșeurilor in vederea obținerii finanțării investițiilor necesare pentru conformare, prin intermediul Programului Operațional Sectorial de Mediu.

Firma de consultanta va pregăti aplicația de finanțare si documentele suport: Plan de investirii pe termen lung (Mașter Plan), Studiu de fezabilitate pentru investițiile prioritare, Analiza Economico-Financiara si Studiul de Evaluare asupra mediului, in vederea accesării fondurilor nerambursabile din cadrul POS Mediu - Axa 2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor si reabilitarea șirurilor contaminate istoric.

Menționam ca, in prima etapa, Firma de consultanta va analiza situația infrastructurii deșeurilor la nivelul județului iar ulterior, pe baza consultărilor cu factorii locali, vor fi stabilite investițiile prioritare care vot putea fi propuse spre finanțare.

Reamintim ca activitățile considerate pentru a fi finanțate sunt următoarele:

  • -  includerea depozitelor neconforme;

  • -  deschiderea/extinderea depozitelor conforme;

  • -  realizarea rampelor de transfer;

  • -  dotări cu util aj e, echipamente;

  • -   crearea facilităților de sortare, compostare, colectare selectiva.

Pentru accesarea finanțării europene nerambursabile este obligatorie constituirea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) de către toate unitățile administrativ-teriioriale care vor sa beneficieze de proiect, in condițiile stabilite de Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitari publice si Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților. ADI va avea rolul de a monitoriza/superviza implementerea sistemului de management integrat al deșeurilor, performanta operatorilor de servicii, precum si de a asigura cofinantarea de la bugetele locale.

Pentru stabilirea cadrului instituțional sunt necesare următoarele:

  • - acordul unităților administrativ-teritoriale pentru asociere, ca membri in cadrul Asociației de Dezvoltare Inter comunitara (ADI);

  • - aprobarea statutului si actului constitutiv al ADI;

  • - semnarea Contractului de Asociere.

Din aceste considerente, fala de cele prezentate mai sus, va rugam sa supuneți spre aprobare Consiliului Local, intr-o prima etapa, asocierea intre unitățile administrativ teritoriale si județul Prahova, in vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomimitara (ADI) „Parteneriatul pentru managementul Deșeurilor-Prahova” a vând ca scop promovarea proiectului „Managementul Deșeurilor in Județul Prahova”.

Consiliile Locale care vor emite aceasta hotararc de asociere la ADI, vor supune ulterior aprobarea Actului Constitutiv, Statutului si. Contractului de Asociere.

Aceste documente vor fi pregătite in colaborare cu firma ce asigura Consultanta de specialitate, angajata de Ministerul Mediului si vor fi transmise- unităților administrativ-teritoriale asociate la ADI.

Având in vedere termenul foarte scurt de îndeplinire a acestor condiții, respectiv crearea ADI, va rugam ca in prima ședința de Consiliu Local, sa introduceți pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind asocierea între unitățile administrativ teritoriale si județul Prahova, in vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) „Parteneriatul pentru managementul Deseurilor-Prahova” avand ca. scop promovarea proiectului „Managementul Deșeurilor in Județul Prahova”.

O copie după Hotararea Consiliului l>ocal va fi transmisa la Consiliul Județean Prahova, la camera 426 sau pe fax la nr. 0244.510,816, pana cel târziu la data de 2 martie 2009.

Consiliile locale care nu vor adera 1» ADI, nu vor putea beneficia de finanțări nerainbursabik din aceasta sursa ~ POS Mediu si vor avea obligația sa asigure conformarea in domeniul managementul deșeurilor (includerea depozitelor vechi, crearea facilitărilor de sortare, compostare, colectare selectiva) din alte surse de finanțare.

Va transmitem atașat acestei adrese modelul de hotarare ce trebuie adoptata.

Informații suplimentare se pot obține la nr de tel.0244/514416, e-rnail moniph.ro.

Cu deosebita considerație,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                   1

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3                     v f

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECi

MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul, de hotărâre privind__(PE

CĂ)? HOi>WuiU(>y fPw It/fâși a constatat:

cMvi'y-

Data:     'Oh