Hotărârea nr. 55/2009

Hotãrârea nr. 55 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Modificare indicatori urbanistici (CUT şi regim de înălţime) pentru construire bloc de locuinţe 2S+P+3+M (duplex), str. Mihai Eminescu nr.9, Ploieşti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.55
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“ Modificare indicatori urbanistici (C.U.T. și regim de înălțime) pentru construire bloc de locuințe 2S+P+3+M(duplex)”,

str. Mihai Eminescu nr.9, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Sicoie Florin Lucian, Mateescu Marius, Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului EDOUARD GEORGE ANISIA , Planul Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (C.U.T. și regim de înălțime) pentru construire bloc de locuințe 2S+P+3+M(duplex)”, str. Mihai Eminescu nr.9, Ploiești;

A

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

In conformitate cu Legea nr.3 50/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Avizul nr. 030 din 10.02.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART.2 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (C.U.T. și regim de înălțime) pentru construire bloc de locuințe 2S+P+3+M(duplex)”, str. Mihai Eminescu nr.9, Ploiești, la solicitarea domnului EDOUARD GEORGE ANISIA, cu condiția respectării avizului nr. 030 din 10.02.2009 al C.T.A.T.U., anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l terenul care face obiectul acestui P.U.Z. se află în intravilan și este proprietate particulară a domnului EDOUARD GEORGE ANISIA conform Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.5912/2007, având suprafața de 597,00mp.

ART.3 Planul Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 2 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.4 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2009.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARI A MAGDALENA MAZÂLUROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE


Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“ Modificare indicatori urbanistici (C.U.T. și regim de înălțime) pentru construire bloc de locuințe 2S+P+3+M(duplex)”,

str. Mihai Eminescu nr.9, Ploiești

Beneficiar : EDOUARD GEORGE ANISIA

Proiectant: arh.Simona VALCU

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (C.U.T. și regim de înălțime) pentru construire bloc de locuințe 2S+P+3+M(duplex)”, str. Mihai Eminescu nr.9, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda domnului EDOUARD GEORGE ANISIA , în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și in conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară a domnului EDOUARD GEORGE ANISIA conform Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.5912/2007, având suprafața de 597,00mp.

Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 45/2005 destinația terenului situat în

U.T.R. S 3b este :


> L - zona pentru locuințe

o Lmp - zona predominant rezidențiala cu regim de inaltime P-P+l-2, in zona protejata pentru protecția monumentelor istorice

  • ■  Funcțiunea dominanta : locuințe individuale, cu regim mic de inaltime, majoritar parter, in zona de protecție a monumentelor

  • ■  Funcțiuni complementare : instituții si servicii complexe,


activitati nepoluante, circulații pietonale, spatii verzi, scuaruri

o P.O.T.-40,00%;

o C.U.T.-1,20;

o Regim de înălțime : max. P+2E

o parcelă construibilă;

o terenul are acces la str.M.Eminescu pe cale de acces cu latimea de 5,86m si acces direct la str.Rodica

o posibilitatea racordării la utilitățile din zonă o număr de parcaje - conform P.U.Z.

o retragere minimă obligatorie de 54,00 mi din axul bdului Independentai

  • > Utilizări permise :

  • > Locuințe individuale, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale si personale, comerț, activitati nepoluante, anexe gospodărești cu regim de inaltime parter

  • > Utilizări interzise:

  • > Unități economice poluante și care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada

Acest P.U.Z. a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 2196 din 19.11.2007.

OBIECTUL acestui P.U.Z. îl constituie elaborarea unei documentații de urbanism necesară pentru modificarea unor indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T., regim de inaltime) în vederea construirii unui bloc de locuințe 2S+P+3+M(duplex).

In urma analizei documentației elaborată de către arh.Simona Vâlcu, constatăm următoarele propuneri:

  • > Prezentul regulament se refera exclusiv pe parcelasituata in str.M.Eminescu nr.9, cu respectarea PUZ „Bdul Independentei” si avizului 143?DU?MI?2008 al Direcției Județene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul National Cultural.

  • > Pentru intreaga zona cuprinsa in studiu raman valabile reglementările stabilite in PUZ „Bdul Independentei”, iar pe parcela beneficiarului se modifica doar următorii indicatori : POT, CUT, regim de inaltime

o Funcțiunea dominantă : zonă de locuit rezidențiala;

o Regimul de înălțime :

■ S+P+3E+M(duplex) cu Hmax = 17,00 m (cu înălțimea la cornișă de 14,00m)

o Parcaje : minim lloc parcare/unitate locativă (conform aviz Politia Rutiera, asigurat pe parcela proprie)

o P.O.T. = 60,00%

o C.U.T. = 4

Beneficiarul a obtinut următoarele avize și acorduri:

  • -  privind utilități urbane :

o alimentarea cu apă, canalizare : nr. 143/2008

o alimentarea cu energie electrică : nr.369/12.03.2008

o alimentare cu gaze naturale : nr. 1/0283/12.03.2008

o alimentare cu energie termica : FN/06.03.2008

o transport urban : nr.3250/27.02.2008

o telefonie : nr.296/29.02.2008

  • -  privind :

o sănătatea populației: 2369/25.09.2008

o protecția mediului: nr.8803/20.10.2008

- altele :

o Comisia Municipală ptr. Transport:

o Direcția Județeană pentru Cultura, Culte si Patrimoniul National Cultural :

nr. 143/DU/MI/23.07.2008

o Politia Rutiera : nr.350109/08.02.2009

în ședința din data de 10.0.2009 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (C.U.T. și regim de înălțime) pentru construire bloc de locuințe 2S+P+3+M(duplex)”, str. Mihai Eminescu nr.9, Ploiești și a fost avizată favorabil conform avizului nr. 030 din data de 10.02.2009.

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (C.U.T. și regim de înălțime) pentru construire bloc de locuințe 2S+P+3+M(duplex)”, str. Mihai Eminescu nr.9, Ploiești, întocmit de arh.Simona Vâlcu.

VIZAT,

SERVICIUL JURIDIC. ARHITECT ȘEF .Rita Marcela NEAGU

DIRECTOR ADJUNCT

........(fc


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                 , -

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“ Modificare indicatori urbanistici (C.U.T. și regim de înălțime) pentru construire bloc de locuințe 2S+P+3+M(duplex)”,

str. Mihai Eminescu nr.9, Ploiești

Beneficiar : EDOUARD GEORGE ANISIA

Proiectant: arh.Simona VÂLCU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (C.U.T. și regim de înălțime) pentru construire bloc de locuințe 2S+P+3+M(duplex)”, str. Mihai Eminescu nr.9, Ploiești, întocmit de arh.Simona Vâlcu.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda domnului EDOUARD GEORGE ANISIA, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Plan Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (C.U.T. și regim de înălțime) pentru construire bloc de locuințe 2S+P+3+M(duplex)”, str. Mihai Eminescu nr.9, Ploiești, întocmit de arh.Simona Vâlcu, la solicitarea EDOUARD GEORGE ANISIA.

COMISIA DE URBANISM,

Carmen DUMITRU

Gabriel IONESCUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIERUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“ Modificare indicatori urbanistici (C.U.T. și regim de înălțime) pentru construire bloc de locuințe 2S+P+3+M(duplex)”, str. Mihai Eminescu nr.9, Ploiești

/țvi'r             fr

PREȘEDINTE, Carmen DUMITRU

SECRETAR,


Florin SICOIE


Data: ÎC      ' ^00 S


Strada HiHAI ENINESCUREGULAMENT LOCAL DE URBANISP

SC 1/100


UTR S3b - L;

POT=40%; CUT=1.2

_ _|a6M3fiSJUDMKV*N3EN^AT P.U.Z.

REGIM DE ÎNĂLȚIME EXISTENT

REGLEMENTARI PROPUSE


P.O.T. = 50%- 60%

C.U.T. = 3,5

PROIECTAT:

ARH. SIMONAGABRIELA VALCU

Pr.


ROMÂNIA                                     COMISIA TEHNICĂ DE

JUDEȚUL PRAHOVA               AMENAJAREA TERITORIULUI și URBANISM

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CONSTITUITĂ CONFORM HOTĂRÂRII NR.205

DIN 24.07.2008 A CONSILIULUI LpCAL PLOIEȘTI


Nr. 030 DIN 10.02.2009           a.,    '

LUCRAREA :


Plan Urbanistic Zonal

„ Modificare indicatori urbanistici (C. UT. și regim de înălțime) pentru construire bloc de locuințe 2SJrP+3+M(duplex) ’’

AMPLASAMENT :


str.Mihai Eminescu nr.9

INIȚIATOR:


EDOUARD GEORGE ANISIA


ELABORATOR:

arh.Simona VÂLCU

In urma analizei, în ședința din data de 10 februarie 2009, Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism acordă :

AVIZ FAVORABIL

pentru

Plan Urbanistic Zonal

„Modificare indicatori urbanistici (C.U.T. și regim de înălțime)pentru construire bloc de locuințe 2S+P+3+M(duplex) ”

Având :    6 -

0 -

0 -

3 -voturi „pentru” voturi „împotrivă” abțineri

absente

■.»


p. ARHITECT ȘEF,

Rita Marcela NfiÂ^U ȚH RECTOR ^DJUNCT