Hotărârea nr. 5/2009

Hotãrârea nr. 5 privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru numirea directorilor din unit\]ile de `nv\]\m@nt preuniversitar

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

’ vStTeIt r u ^luxate

I- H


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 5


privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru numirea directorilor din unitățile de învățământ preuniversitar

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici și raportul de specialitate al Compartimentului „Cultură-Culte”, prin care se propune acordarea avizului consultativ favorabil pentru numirea directorilor din unitățile de învățământ preuniversitar;

Ținând cont de propunerile exprimate în timpul ședinței;

Având în vedere prevederile art. 145 alin. 3, 5 și 7 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, actualizata și ale art. 20-23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificată și completată;

Luând în considerare prevederile art. 14 si art. 21 alin. 1, 6 și 9 din Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3142/2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct din unitățile de invatamant preuniversitar de stat;

Vazand adresa nr. 5982/28.11.2008 a Inspectoratului Școlar al Județului Prahova;

în conformitate cu art. 36 alin. 6, lit.’a” pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Acordă aviz consultativ favorabil pentru numirea directorilor din unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Ploiești, nominalizați potrivit Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești - în calitate de observatori în comisia pentru desfasurarea concursului în vederea numirii directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar, astfel:

  • - dl. Gabriel Ionescu

  • - dna. Elisabeta Popovici

  • - dl. Adrian Lupu

Art. 3 Compartimentul „Cultură-Culte” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie

.............

Președinte de ședință,/             - -Contrasemnează Secretar,

Iulian TeodocpsCu             /J^/Maria-Magdalena Mazâlu

anexa i ca w-                                li i:

V:ă

Nr. Crt.

Unitatea școlară

Candidat declarat reușit

1                     —7— * : —n-

Funcția

1.

Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”

Ionescu Ruxandrh

Director

2.

Gr.Sc. “1 Mai”

Chirita Constanții!

Director

3.

Școala „Sf. Vineri”

Avadanei Daniela

Director

4.

Școala „Nicolae Iorga”

Iancu Veronica

Director

5.

Centrul Județean de Asistenta Psihopedagogica

Badea Marina

Coordonator

ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru numirea directorilor adjuncti din unitățile de învățământ preuniversitar

în conformitate cu art. 21 alin. 1, 6, și 9 din Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 3142/2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct din unitățile de invatamant preuniversitar de stat, pentru candidatul declarat reușit la concursul pentru ocuparea funcției de director, Inspectoratul Școlar are obligația de a solicita avizele consiliului local și consiliului de administrație al unității de învățământ.

Ocuparea funcțiilor de director și de director-adjunct se face în urma câștigării concursului desfășurat pe baza criteriilor de competenta profesională și managerială, cu avizul consultativ al consiliului de administrație, metodologia concursului fiind stabilită de către Ministerul Educației si Cercetării și aprobată prin ordin al ministrului

In urma concursului organizat in data de 17-21.11.2008 pentru ocuparea funcției de director, următorii candidați au fost declarați admiși:

  • -  Ionescu Ruxandra, director Colegiul Tehnic « Lazăr Edeleanu »

  • -  Chiriță Constantin, director Grup Școlar « 1 Mai »

  • -  Avădanei Daniela, director Școala « Sf. Vineri »

  • -  Iancu Veronica, director Școala « Nicolae Iorga »

  • -  Badea Marina, coordonator Centrul Județean de Asistenta Psiho-pedagogică;

Având in vedere cele prezentate, propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești prezentul proiect de hotarare privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru numirea directorilor din unitățile de învățământ preuniversitar, precum și a coordonatorului CJAPP Ploiești.

Andrei


ar, kVolosevici


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA COMPARTIMENTUL CULTURA-CULTE


RAPORT DE SPECIALITATE

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI CONSULTATIV FAVORABIL PENTRU NUMIREA DIRECTORILOR DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Concursul de ocupare a funcției de director în unitățile de învățământ preuniversitar se realizează în conformitate cu prevederile art. 145 alin 1, 2 si 7 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 20-23 din Legea nr. 128/1997, privind statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării. Astfel, unitatea de învățământ preuniversitar este condusă de consiliul de administrație . Directorul unității de învățământ este președintele Consiliului de Administrație. Ocuparea funcțiilor de director și director adjunct se face în urma câștigării concursului, desfășurat pe baza criteriilor de competență profesională și managerială, cu avizele consultative ale Consiliului de Administrație și ale Consiliului Local. Metodologia concursului se stabilește de Ministerul Educației și Cercetării și se aprobă prin ordin al ministrului.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de directori se organizează de către Inspectoratul școlar. Dosarul de participare la concurs este verificat și avizat de către consilierul juridic al Inspectoratului Școlar. în conformitate cu articolele din metodologia aprobată prin ordinul nr. 3142 din 25 ianuarie 2006, funcționează mai multe comisii, prin care: Comisia de elaborare a subiectelor de concurs, Comisia pentru concurs, Comisia pentru contestații, etc.

în articolul 14, aliniatele 3, 4 si 5 se fac precizări exprese la desfășurarea concursului pentru funcțiile de director și de director adjunct. Astfel, la categoria invitărilor, cu statut de observator, se regăsește si reprezentantul Consiliului Local.

Observatorii nu au dreptul de a face sesizări privind corectitudinea organizării și desfășurării concursului după încheierea acestuia, decât în situația în care nu s-a dat curs sesizării consemnate în procesul verbal.

Prin adresa nr. 5982 din 28 noiembrie 2008 și înregistrată la primărie, cu nr. 024096, din 2 decembrie 2008, Inspectoratul Școlar al județului Prahova a solicitat avizul cosultativ al Consiliului Local al municipiului Ploiești în vederea numirii doamnei Ionescu Ruxandra, domnului Chiriță Constantin, doamnei Avădanei Daniela, doamnei Iancu Veronica în funcția de director și a doamnei Badea Marina în funcția de coordonator CJAPP, câștigate în urma concursurilor organizate în acest scop. Față de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ... PLOIEȘTI

ÎNREGISTRARE

O A. W f...

MINISTERUL EDUCAȚIEI,CERCETARE SI TINERETULUI 3 INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI PRAHOVA Str.Democratiei nr.35-PLOIESTI

TEL-0244-577699;FAX0244- 577400

E-mail :isjph@isj.ph.eduro

Nr^<f£./28.11.2008

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

In atentia d-lui Primar

O 2. DEC. 23C3In conformitate cu Metodologia de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct la unitățile de inavatamant preuniversitar,aprobata prin Q.M.Ed.C 3142/25.01.2006.

Va facem cunoscut ca in perioada 17-21.XI.2008 Inspectoratul Școlar al Județului Prahova a organizat concurs pentru ocuparea unor funcții de director sau director adjunct potrivit Metodologiei de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct la unitățile de inavatamant preuniversitar,aprobata prin O.M.Ed.C 3142/25.01.2006.

Va rugam, in baza art.21,alin.l, 6 si 9 din Metodologia invocata mai sus sa ne transmiteți avizul consultative, in vederea emiterii documentelor de numire in funcție pentru următorii candidați,declarați reușiți:

J IONESCU RUXANDRA-director la Colegiul tehnic « Lazar Edeleanu »Ploiesti; J CHIRITA CONSTANTIN -director la Grup Școlar « 1 Mai »Ploiesti;

-S AVADANEI DANIELA-director la Sc.cls. I-VIII »George Cosbuc »Ploiesti;

J IANCU VERONICA - director la Sc.cls.I-VIII« Nicolae Iorga »Ploiesti;

J BADEA MARINA- coordonator C.J.A.P.P.-Prahova;

Anexam in copie procesele verbale de la concurs si de la comisia de contestării.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru numirea directorilor din unitățile de învățământ preuniversitar

și a constatat:
SECRETAR,


Lupu Adrian/ieluData: