Hotărârea nr. 49/2009

Hotãrârea nr. 49 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Modificare indicatori urbanistici (POT şi CUT) pentru extindere, mansardare, recompartimentare, modificare proiect autorizat AC527/2007 la Centru de dializă şi nefrologie, str. Avram Iancu nr. 4, Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 49


Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“Modificare indicatori urbanistici (P.O.T. și C.U.T.) pentru extindere, mansardare, recompartimentare, modificare proiect autorizat AC527/2007 la Centru de dializă și nefrologie”,

str. Avram Iancu nr.4, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Sicoie Florin Lucian, Mateescu Marius, Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. VIGRA MARKETING SERVICES S.R.L., Planul Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (P.O.T. și C.U.T.) pentru extindere, mansardare, recompartimentare, modificare proiect autorizat AC527/2007 la Centru de dializă și nefrologie”, str. Avram Iancu nr.4, Ploiești;

în baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Avizul nr. 015 din 10.02.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART.2 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “ Modificare indicatori urbanistici (P.O.T. și C.U.T.) pentru extindere, mansardare, recompartimentare, modificare proiect autorizat AC527/2007 la Centru de dializă și nefrologie”, str. Avram Iancu nr.4, Ploiești, la solicitarea S.C. VIGRA MARKETING SERVICES S.R.L., cu condiția respectării avizului nr. 015 din 10.02.2009 al C.T.A.T.U., anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l terenul care face obiectul acestui P.U.Z. se află în intravilan și este proprietate particulară a soților Grigorescu Virgiliu și Grigorescu Sabina conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.l84/2006 și deținut de S.C. VIGRA MARKETING SERVICES S.R.L. și S.C. NEFRO CLINIC S.R.L. conform Contractului de comodat autentificat sub nr.l95/2007, având suprafața de 804,00mp.

ART.3 Planul Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 2 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.4 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDil^ȚĂ    C(

IULIAN i E(H)biu:sc u       IV

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

ÂuW________________ _ A___


ROMÂNIA


SEVIGl ,

t


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE


Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (P.O.T. și C.U.T.) pentru extindere, mansardare, recompartimentare, modificare proiect autorizat AC527/2007 la Centru de dializă și nefrologie”, str. Avram Iancu nr.4, Ploiești

Beneficiar : S.C. VIGRA MARKETING SERVICES S.R.L.

Proiectant: arh.Ana Maria KELESIDIS

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic Zonal “ Modificare indicatori urbanistici (P.O.T. și C.U.T.) pentru extindere, mansardare, recompartimentare, modificare proiect autorizat AC527/2007 la Centru de dializă și nefrologie”, str. Avram Iancu nr.4, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. VIGRA MARKETING SERVICES S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și in conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și proprietate particulară a soților Grigorescu Virgiliu și Grigorescu Sabina conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 184/2006 și deținut de S.C. VIGRA MARKETING SERVICES S.R.L. și S.C. NEFRO CLINIC S.R.L. conform Contractului de comodat autentificat sub nr. 195/2007, având suprafața de 804,00mp.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 209/1999 destinația terenului situat în U.T.R. E 9 este :

>IS - zonă pentru instituții și servicii de interes general

o ISs - instituții și servicii de interes general - unități sanitare

  • ■  funcțiunea dominantă: instituții și servicii de interes general cu funcțiuni complexe (cu regim mixt de înălțime, instituții publice aferente zonelor de locuit);

  • ■  funcțiuni complementare:    activități productive

nepoluante, căi de circulație pietonală, spații verzi, scuaruri.

o Terenul este amplasat în zonă cu restricție de construire până la elaborare PUD/PUZ, protejată arhitectural

o P.O.T. - 50,00% ;

o C.U.T.-1,50;

o Regim de înălțime : mixt

o parcelă construibilă;

o accese carosabile și pietonale din str.Avram Iancu

o posibilitatea racordării la utilitățile din zonă

o număr de parcaje - conform P.U.Z.                         / \ , Â’

o zonă valorică - B                              v

Utilizări permise :                                                         kp W

  • > « IS » : locuințe în bloc cu regim mixt de înălțime ; servicii profesionale, sociale și personale; comerț; turism; parcări publice șiăferente funcțiunilor admise.

Utilizări interzise :

  • > « IS » : orice unități economice poluante și care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă și asigurarea tuturor funcțiunilor aferente funcțiunii dominante; amenajări provizorii sau instalări de chioșcuri/improvizații pe domeniul public.

Acest P.U.Z. a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1285 din 22.07.2008.

OBIECTUL acestui P.U.Z. îl constituie elaborarea unei documentații de urbanism necesară pentru modificarea unor indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.) pentru extindere, mansardare, recompartimentare, modificare proiect autorizat AC527/2007 la Centru de dializă și nefrologie.

în urma analizei documentației elaborată de către arh.Ana Maria Kelesidis, constatăm următoarele propuneri:

  • > Zone și subzone funcționale :

o IS - instituții și servicii publice complexe

o Li - locuințe înalte și funcțiuni complementare

  • ■  Subzona Lm - regim mic de înălțime

o CC - căi de comunicație

  • ■  Subzona CCr - rutiere

o Funcțiunea dominantă : instituții și servicii;

o Utilizări permise : clădiri cu servicii și locuințe (regim maxim de înălțime d+P+2E+M)

o Utilizări admise cu condiții : modificarea procentului de ocupare aterenului și a coeficientului de utilizare a terenului

o Utilizări interzise : orice alte construcții, pentru alte funcțiuni (industrie, depozite)

o Regimul de înălțime :

  • ■ D+P+2E+M cu Hmax = 20,00 m (la coamă)

o P.O.T. = 65,00% o C.U.T.-2,50

Beneficiarul a obtinut următoarele avize și acorduri:

  • -  privind utilități urbane :

o alimentarea cu energie electrică : nr. 1577/05.09.2008

  • -  privind :

o sănătatea populației: nr.2226/09.09.2008

o protecția mediului: nr.l 1447/30.12.2008/2008

o securitatea la incendiu : 279/09.10.2008

- altele :

o Comisia Municipală ptr. Transport: 001485/28.01.2009

o Politia Rutieră : 350014/12.01.2009

o Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Prahova: nr.230/MI/Z/l 7.10.2008                   C

z/

în ședința din data de 10.02.2009 a Comisiei Tehnice 'de        ar ea

Teritoriului și Urbanism s-a analizat documentația Planului Urbanistic/Zonal “ Modificare indicatori urbanistici (P.O.T. și C.U.T.) pentru extindere, mansardare, recompartimentare, modificare proiect autorizat AC527/2007 la Centru de dializă și nefrologie”, str. Avram Iancu nr.4, Ploiești și a fost avizată favorabil conform avizului nr. 015 din data de 10.02.2009.

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (P.O.T. și C.U.T.) pentru extindere, mansardare, recompartimentare, modificare proiect autorizat AC527/2007 la Centru de dializă și nefrologie”, str. Avram Iancu nr.4, Ploiești, întocmit de arh.Ana Maria Kelesidis

VIZAT,/ p. ARHITECT ȘEF

/ ing.Rita Marcela NEAGU

/ DIRECTOR ADJUNCTROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“Modificare indicatori urbanistici (P.O.T. și C.U.T.) pentru . ’ extindere, mansardare, recompartimentare, modificare proiect autorizat AC527/2007 la Centru de dializă și nefrologie”,

str. Avram Iancu nr.4, Ploiești

Beneficiar : S.C. VIGRA MARKETING SERVICES S.R.L. Proiectant: arh.Ana Maria KELESIDIS

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (P.O.T. și C.U.T.) pentru extindere, mansardare, recompartimentare, modificare proiect autorizat AC527/2007 la Centru de dializă și nefrologie”, str. Avram Iancu nr.4, Ploiești, întocmit de arh.Ana Maria Kelesidis.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. VIGRA MARKETING SERVICES S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Plan Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (P.O.T. și C.U.T.) pentru extindere, mansardare, recompartimentare, modificare proiect autorizat AC527/2007 la Centru de dializă și nefrologie”, str. Avram Iancu nr.4, Ploiești, la solicitarea S.C. VIGRA MARKETING SERVICES S.R.L. întocmit arh.Ana Maria Kelesidis.

COMISIA DE URBANISM,

Carmen DUMITRU


Gabriel IONESCL^^-

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA ĂĂ MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare indicatori urbanistici (P.O.T. și C.U.T.) pentru extindere, mansardare, recompartimentare, modificare proiect autorizat AC527/2007 la Centru de dializă și nefrologie”,

str. Avram Iancu nr.4, Ploiești

SECRETAR, Florin SICOIE


PREȘEDINTE, Carmen DUMITRU

Data: /) £ -CL ,

PUZ-MODIFICARE INDICATOR URBANISTIC CUT,IN VEDEREA FUNCȚIONARII

CONFORM NORMELOR EUROPENE IN VIGOARE A CENTRULUI DE DIALIZA SI NEFROLOGIE


LEGENDA

LIMITE

----limita zona studiata limita unitate teritoriala de referința proprietatea beneficiarului

«■■■ teren zona instituții si servicii si alte zone cu funcțiuni complexe zona de locuințe si unitati complementare

I | clădire propusa

cale pietonala

---Regim de aliniere

propus

S teren= 804,00mp POT=50%/52%-CONFORM PUG/pud CUT=1.00-CONFORM PUG/PUD aprobat POT=56,00%-PROPUS CUT=2,24-PROPUS

REGIM DE ALINIERE PROPUS SE MENȚINE CONFORM PUD APROBAT

PLAN REGLEMENTARI, SC1/1000


•HWa iNMVMWM. Dl MV<ITICTUM<< i ««niflctar:              ^iM/200

*N*-MA«*KILIUD*»-O*R2374    1<»G.y»GRAMARKETING4SSRV»CESsr-. i   '

Arhitect

drliAne-Maru KvlesKlL->

Scor< 1:X»

1  r-,_.

CENTRU DC MAU» PLWEET1, itrAVRAM IANCU NIL4    ;

StF PROtECT-'

«.....;

BSh

PLAN REGLEMENTARI *75 ”

ROMÂNIA                                     COMISIA TEHNICĂ DE

JUDEȚUL PRAHOVA               AMENAJAREA TERITORIULUI și URBANISM

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CONSTITUITĂ CONFORM HOTĂRÂRII NR.205

DIN 24.07.2008 A CONSILIULUI LOCAL PLOIEȘTI

AVIZ


Nr. 015 DIN 10.02.2009

LUCRAREA :


Plan Urbanistic Zonal și P.A.C.

„ Modificare indicatori urbanistici (P.O.T. și C. U.T.) pentru extindere, mansardare, recompartimentare, modificare proiect


autorizat AC527/2007 la Centru de dializă și nefrologie ”

AMPLASAMENT :

str. Avram lancu nr.4

INIȚIATOR:

S. C. VIGRA MARKETING SER V1CES S.R.L.

ELABORATOR:


arh.Ana Maria KELESIDIS/arhMircea FLORESCU


în urma analizei, în ședința din data de 10 februarie 2009, Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism acordă:

AVIZ FAVORABIL

pentru

Plan Urbanistic Zonal și P.A.C.

„Modificare indicatori urbanistici (P.O.T. și C.U.T.)pentru extindere, mansardare, recompartimentare, modificare proiect autorizat AC527/2007 la Centru de dializă și nefrologie ”

voturi „pentru voturi „ împotrivă


■ri