Hotărârea nr. 48/2009

Hotãrârea nr. 48 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Ridicare restricţie de construire până la elaborarea unei documentaţii de urbanism PUD/PUZ şi modificare indicatori de urbanism pentru construirea unei clădiri D+P+2E-3E-4E pentru locuinţe, alei pietonale şi carosabile, parcări, branşamente, utilităţi str. Mărăşeşti nr. 118, Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 48

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism P.U.D./P.U.Z. și modificare indicatori de urbanism pentru construirea unei clădiri D+P+2E-3E-4E pentru locuințe, alei pietonale și carosabile, parcări, branșamente, utilități” str.Mărășești nr.118, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Sicoie Florin Lucian, Mateescu Marius, Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului ANGELESCU CONSTANTIN VENERIU, Planul Urbanistic Zonal “ Ridicare restricție de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism P.U.D./P.U.Z. și modificare indicatori de urbanism pentru construirea unei clădiri D+P+2E-3E-4E pentru locuințe, alei pietonale și carosabile, parcări, branșamente, utilități”, str.Mărășești nr.118, Ploiești;

în baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Avizul nr. 016 din 10.02.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART.2 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “Ridicare restricție de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism P.U.D./P.U.Z. și modificare indicatori de urbanism pentru construirea unei clădiri D+P+2E-3E-4E pentru locuințe, alei pietonale și carosabile, parcări, branșamente, utilități”, str.Mărășești nr.118, Ploiești, la solicitarea domnului ANGELESCU CONSTANTIN VENERIU, cu condiția respectării avizului nr. 016 din 10.02.2009 al C.T.A.T.U., anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l terenul care face obiectul acestui P.U.Z. se află în intravilan și este proprietate particulară a domnului ANGELESCU CONSTANTIN VENERIU conform Sentinței nr.944/2003 a Tribunalului Prahova, având suprafața de 1887,00mp.

ART.3 Planul Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 2 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.4 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2009.

PREȘEDINTE DlyȘEDINȚĂ    COVTRASEMNEAZĂJSEGRETAR

IUUAN^U^O^l^U     M^RJA MAGDALENA MAZÂLR>

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE


Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism P.U.D./P.U.Z. și modificare indicatori de urbanism pentru construirea unei clădiri D+P+2E-3E-4E pentru locuințe, alei pietonale și carosabile, parcări, branșamente, utilități” str.Mărășești nr.118, Ploiești

Beneficiar : ANGELESCU CONSTANTIN VENERIU

Proiectant: S. C. PROSOCO S.R.L. - arh. Victor SOCOLEANU

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic Zonal “Ridicare restricție de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism P.U.D./P.U.Z. și modificare indicatori de urbanism pentru construirea unei clădiri D+P+2E-3E-4E pentru locuințe, alei pietonale și carosabile, parcări, branșamente, utilități”, str.Mărășești nr.118, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda domnului ANGELESCU CONSTANTIN VENERIU, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și in conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară a domnului ANGELESCU CONSTANTIN VENERIU conform Sentinței nr.944/2003 a Tribunalului Prahova, având suprafața de 1887,00mp.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 209/1999 destinația terenului situat în U.T.R. V 6 este :

>IS - zonă pentru instituții și servicii de interes general

o IScxr - construcții complexe cu restricții întocmire PUD/PUZ

  • ■  funcțiunea dominantă : instituții și servicii de interes general cu funcțiuni complexe (cu regim mixt de înălțime, instituții publice aferente zonelor de locuit);

  • ■  funcțiuni complementare:    activități productive

nepoluante, căi de circulație pietonală, spații verzi, scuaruri.

o zonă protejată arhitectural

o zona valorică : B

o P.O.T. - 50,00% ;

o C.U.T.-1,05;

o o o o o


parcelă construibilă;

accese carosabile și pietonale din str.Mărășești ___

posibilitatea racordării la utilitățile din zonă ; R o retragere minimă obligatorie de 22,50ml din axul stnMăra^ști Utilizări permise :                                      \-

■ «IS » : locuințe în bloc cu regim mixt de înălțime; servicii profesionale, sociale și persopale/ copiei^; turism ; parcări publice și aferente funcținilor adim^e/ Utilizări interzise :

■ «IS»: orice unități economice poluante și care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă și asigurarea tuturor funcțiunilor aferente funcțiunii dominante; amenajări provizorii sau instalări de chioșcuri/improvizații pe domeniul public.

Acest P.U.Z. a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1668 din 03.09.2007.

OBIECTUL acestui P.U.Z. îl constituie elaborarea unei documentații de

9 urbanism necesară pentru ridicarea restricțiilor de construire până la elaborarea unui documentații de urbanism P.U.D./P.U.Z. .

In urma analizei documentației elaborată de către arh.Victor Socoleanu, constatăm următoarele propuneri:

  • > Zone funcționale :

o L - zona locuințe și funcțiuni complementare

o CC - zona căi de comunicație

  • > Subzone funcționale

»

o Lm - zona locuințe regim mic de înălțime P+l-2

o LM - locuințe cu regim de înălțime P+3-5-M

o IS - instituții și servicii publice

o CCr - rutiere

o Funcțiunea dominantă : locuire

o Funcțiunea complementară : comerț la parter

o Utilizări permise : locuințe

o Utilizări admise cu condiții: servicii comerciale

o Utilizări interzise : orice fel de alte construcții, pentru alte funcțiuni

o Regimul de înălțime :

■ Max P+4 (în conformitate cu avizul Direcției Județene pentru Cultură), cu Hcornișăetaj4 = 16,00m, HcoamămaX= 20,00m o P.O.T. = 50,00% o C.U.T. = 1,50

o Retragere față de axul str.Mărășești (pentru proprietatea studiată):

60,00ml din axul str.Mărășești

Beneficiarul a obtinut următoarele avize și acorduri:

- privind utilități urbane :

o telefonie : nr.2247/13.12.2007

privind :

o sănătatea populației: nr.61/11.01.2008

o protecția mediului: nr.10112/17.11.2008


altele :

o Direcția Județeană pentru Cultură : nr.8/DU/Z/21.01.2009

Prin avizul CTATU nr.016/2009 s-a impus următoarea condiție :                /

o se va depune la faza de obținere a Autorizației de Cbnstniire>^^61 Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în MuPisipiul Ploiești și Avizul Poliției Rutiere

In ședința din data de 10.02.2009 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricție de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism P.U.D./P.U.Z. și modificare indicatori de urbanism pentru construirea unei clădiri D+P+2E-3E-4E pentru locuințe, alei pietonale și carosabile, parcări, branșamente, utilități”, str.Mărășești nr. 118, Ploiești și a fost avizată favorabil conform avizului nr. 016 din data de 10.02.2009.

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic Zonal “Ridicare restricție de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism P.U.D./P.U.Z. și modificare indicatori de urbanism pentru construirea unei clădiri D+P+2E-3E-4E pentru locuințe, alei pietonale și carosabile, parcări, branșamente, utilități”, str.Mărășești nr.118, Ploiești, întocmit de arh. Victor Socoleanu.

VIZAT,


SERVICIUL JU


RIDIC


/ p. ARHITECT ȘEF

/ ing.Rita Marcela NEAGU

/ DIRECTOR ADJUNCT

! r K


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire până la elaborarea unei documentații P.U.D./P.U.Z. și modificare indicatori de urbanism pentru construirea unei clădiri D+P+2E-3E-4E pentru locuințe, alei pietonale și carosabile, parcări, branșamente, utilități” str.Mărășești nr.118, Ploiești

Beneficiar : ANGELESCU CONSTANTIN VENERIU

Proiectant: V. C. PROSOCO S.R.L. - arh. Victor SOCOLEANU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic Zonal “Ridicare restricție de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism P.U.D./P.U.Z. și modificare indicatori de urbanism pentru construirea unei clădiri D+P+2E-3E-4E pentru locuințe, alei pietonale și carosabile, parcări, branșamente, utilități”, str.Mărășești nr. 118, Ploiești, întocmit de arh.Victor Socoleanu.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda domnului ANGELESCU CONSTANTIN VENERIU, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Plan Urbanistic Zonal “Ridicare restricție de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism P.U.D./P.U.Z. și modificare indicatori de urbanism pentru construirea unei clădiri D+P+2E-3E-4E pentru locuințe, alei pietonale și carosabile, parcări, branșamente, utilități”, str.Mărășești nr.118, Ploiești la solicitarea domnului ANGELESCU CONSTANTIN VENERIU întocmit arh. Victor Socoleanu.

COMISIA DE URBANISM,

Carmen DUMITRU


Gabriel IONESCU <2^ Elisabeta POPOVICI y Florin Lucian SICOIE ■ Mirela LIMBOȘEANU Marius MATEESCU . Costel HORGHIDAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATENR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism P.U.D./P.U.Z. și modificare indicatori de urbanism pentru construirea unei clădiri D+P+2E-3E-4E pentru locuințe, alei pietonale și carosabile, parcări, branșamente, utilități” str.Mărășești nr.118, Ploiești

SECRETAR, Florin SICOIE


PREȘEDINTE, Carmen DUMITRU

Data: / £ • 01 . U

DEMOLARE CONSTRUC\ , EXISTENTE si CONSTRUIR. CLĂDIRE D+P+4

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR. MARASESTI nr. 118, JUD. PRAHOVA


Steren

Steren

Scons desf

Scons desf


= 1887,0 mp

  • - 565 7 mp

  • - 2317.2 mp (tara demisol)

= 2883.0 mp (cu demisol)

POT = 30%

CUT = 1,3 (1 ,5 cu demisol)

Indicatorii se incadreaza in valorile (50% si 1 5) din zona

—O— LIMITA ZONEI STUDIATE

|------------1 PROPRIETATEA BENEFICIARULUI

I    I ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI P. P+1

I    I ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI COLECTIVE P+4 : 6

I I ZONE INSTITUT!! SI SE^ÎClI DE /INTERES PUBLIC

DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE si CONSTRUIRE CLĂDIRE D+P+4

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR. MARASESTI nr. 118, JUD. PRAHOVAPOT = 30%

CUT = 1,3 (1.5 cu demisol)

Indicatorii se incadreaza in valorile (50% si 1.5) din zona


ptA^L0

......"*Z1


[• P lansai*


EZZJ

Proprietatea beneficiarului

Construcție existenta

1______________1

Construcție propusa

l:zz

Circulație carosabila

rz:.i

Circulație pietonala

ZZ1

Spatii verzi

Acces


ROMÂNIA                    •                   COMISIA TEHNICĂ DE

JL DEȚUL PRAHOVA               AMENAJAREA TERITORIULUI și URBANISM

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CONSTITUITĂ CONFORM H OTĂRÂRII NR.205

DIN 24.07.2008 A CONSILIULUI LOCAL PLOIEȘTI /. v ■          ".....Ț

ANTL

Nr. 016 DIN 10.02.2009


//


LUCRAREA:


Plan Urbanistic Zonal

„Ridicare restricție de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism P.U.DJP.U.Z. și modificare indicatori de urbanism pentru construirea unei clădiri T)+P+2E-3E-4E pentru locuințe, alei pietonale și carosabile, parcări, branșamente, utilități”

AMPLASAMENT :


str.Mărășești nr. 118


INIȚIATOR:


ELABORATOR:


ÂNGELESCU CONSTANTIN VENERIC

S.C PROSOCO S.R.L. - arh. Victor SOCOLEANU

în urma analizei, în ședința din data de 10 februarie 2009, Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism acordă :

AVIZ FAVORABIL

pentru

Plan Urbanistic Zonal

„Ridicare restricție de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism

P. U.D./P. UZ. și modificare indicatori de urbanism

pentru construirea unei clădiri D+P+2E-3E-4Epentru locuințe, alei pietonale și carosabile, parcări, branșamente, utilități ”

Cu următoarea condiție :

1. - se va depline la faza de obținere a Autorizației de Construire Avizul Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Ploiești și Avizul Poliției Rutiere

Având :    6 - voturi „pentru ”

0 -    voturi „ împotrivă ”

0  -    abțineri

3  -    absențe