Hotărârea nr. 46/2009

Hotãrârea nr. 46 privind aprobarea Planului urbanistic zonal Schimbare destinaţie din zonă parţial de protecţie sanitară şi unităţi industrie nepoluantă în zonă destinată locuinţelor (varianta 2), Bdul Republicii nr. 170, Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.46


Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare destinație din zonă parțial de protecție sanitară și unități industrie nepoluantă în zonă destinată locuințelor (varianta 2)”, Bdul Republicii nr.170, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Sicoie Florin Lucian, Mateescu Marius, Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. CARMISTIN S.R.L., Planul Urbanistic Zonal “ Schimbare destinație din zonă parțial de protecție sanitară și unități industrie nepoluantă în zonă destinată locuințelor (varianta 2)”, Bdul Republicii nr.170, Ploiești;

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

A.

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Avizul nr. 004 din 10.02.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART.2 Aprobă Planul Urbanistic Zonal “Schimbare destinație din zonă parțial de protecție sanitară și unități industrie nepoluantă în zonă destinată locuințelor (varianta 2)”, Bdul Republicii nr.170, Ploiești, la solicitarea S.C. CARMISTIN S.R.L., cu condiția respectării avizului nr. 004 din 10.02.2009 al C.T.A.T.U., anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr. 1 terenul care face obiectul acestui P.U.Z. se află în intravilan și este proprietate particulară a S.C. CARMISTIN S.R.L. conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2700/2007, având suprafața de 3.170,00mp.

ART.3 Planul Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 2 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.4 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în PIoiești,astăzi, 26 februarie 2009. //'              ........... -•    * 'A

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR mari a MAGDALENA MAZÂLU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IULIAN TEQDGRLSCi'

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ     ANDREI

RAPORT DE SPECIALITATE


Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

“Schimbare destinație din zonă parțial de protecție sanitară și unități industrie nepoluantă în zonă destinată locuințelor (varianta 2)”,

Bdul Republicii nr.170, Ploiești

Beneficiar: S.C. CARMISTINS.R.L.

Proiectant: S.C. ARHIPROIECT 2007 S.R.L. - arh.Adriana CONSTANTIN

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000, a Legilor nr. 350/2001 și nr. 289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic Zonal “Schimbare destinație din zonă parțial de protecție sanitară și unități industrie nepoluantă în zonă destinată locuințelor (varianta 2)”, Bdul Republicii nr.170, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. CARMISTIN S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și in conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr. 289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară a S.C. CARMISTIN S.R.L. conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2700/2007, având suprafața de 3.170,00mp.

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 209/1999 destinația terenului situat în U.T.R. N 7 este :

> Parțial zonă perdele de protecție sanitară și parțial zonă unități industriale nepoluante și servicii

o Folosința actuală - arabil

o P.O.T. - 50,00% ;

o C.U.T.-1,20;

o parcelă construibilă;

o accese carosabile și pietonale - conform PUZ

o posibilitatea racordării la utilitățile din zonă

o număr de parcaje - conform P.U.Z.

o retragere minimă obligatorie de 23,50ml din axul bdului Republicii

  • > Utilizări permise :                                                    '

  • > Activități industriale poluante, depozite și anexe, servicii pentru

activități industriale, spații verzi                        / ;;

  • > Utilizări interzise :                                      Xx '-'X •

  • > Locuințe și instituții publice, construcții pe parcele‘/pafdVțjJiu îndeplinesc condițiile de suprafața minimă și front la stradă

Acest P.U.Z. a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1996 din 09.11.2007.

OBIECTUL acestui P.U.Z. îl constituie elaborarea unei documentații de urbanism necesară pentru modificarea unor indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T. și regim de înălțime) cât și schimbarea funcțiunii zonei din zonă industrială și de protecție sanitară în zonă destinată locuințelor în vederea construirii unui bloc de locuințe S+P+7-8E.

A

In urma analizei documentației elaborată de către arh.Adriana Constantin, constatăm următoarele propuneri:

> Lb - zonă conținând locuințe colective în blocuri înalte și

o Funcțiunea dominantă : locuințe

o Funcțiuni complementare admise : pentru funcțiunea de locuință o Utilizări permise : locuințe colective, unități de cazare, turism o Utilizări admise cu condiții: comerț, servicii profesionale o Utilizări interzise : orice fel de alte construcții, pentru alte funcțiuni

o Regimul de înălțime :

■ S+P+7-8E, cu Hmax = 32,00m

o P.O.T. = 50,00%

o C.U.T. - 4,20

o Retragere față de axul bdul Republicii: minim 23,50ml

Beneficiarul a obtinut următoarele avize și acorduri:

  • -  privind utilități urbane :

o alimentarea cu apă, canalizare : nr.752/2008

o telefonie : nr. 1893/02.10.2008

  • -  privind :

o protecția mediului : nr.9048, 11476/2008

  • -   altele :

o Comisia Municipală ptr. Transport: FN/28.01.2009

o Poliția Rutieră : nr.627810/12.08.2008

o SC Transgaz SA - 9581/157/26.11.2007

A

In ședința din data de 10.02.2009 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Planului Urbanistic Zonal “Schimbare destinație din zonă parțial de protecție sanitară și unități industrie nepoluantă în zonă destinată locuințelor (varianta 2)”, Bdul Republicii nr.170, Ploiești și a fost avizată favorabil conform avizului nr. 004 din data de 10.02.2009.

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic Zonal “Schimbare destinație din zonă parțial de protecție sanitară și unități industrie nepoluantă în zo^J^tipată locuințelor (varianta 2)”, Bdul Republicii nr.170, Ploiești, întocmiț .dC arh.Adfi|[ha Constantin.


VIZAT,

SERVICIUL JURIDIC


f p. ARHITECT ȘEF / ing.Rita Marcela NEAGU

/ DIRECTOR ADJUNCT

......‘ T-........................

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Schimbare destinație din zonă parțial de protecție sanitară și unități industrie nepoluantă în zonă destinată locuințelor (varianta 2)”,

Bdul Republicii nr.170, Ploiești

Beneficiar: S.C. CARMISTINS.R.L.

Proiectant: S.C. ARHIPROIECT 2007 S.R.L. - arh.Adriana CONSTANTIN

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic Zonal “Schimbare destinație din zonă parțial de protecție sanitară și unități industrie nepoluantă în zonă destinată locuințelor (varianta 2)”, Bdul Republicii nr.170, Ploiești, întocmit de arh.Adriana Constantin.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. CARMISTIN S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Plan Urbanistic Zonal “Schimbare destinație din zonă parțial de protecție sanitară și unități industrie nepoluantă în zonă destinată locuințelor (varianta 2)”, bdul Republicii nr. 170, Ploiești la solicitarea SC CARMISTIN SRL întocmit arh.Adriana Constantin.

COMISIA DE URBANISM,

Carmen DUMITRU


Gabriel IONESCU^^q


Elisabeta POPOVICI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4

GA-?  /• ' ■

■*8.»          -X

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZ^OLTAJ^E URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA   /

MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

‘‘Schimbare destinație din zonă parțial de protecție sanitară și unități industrie nepoluantă în zonă destinată locuințelor (varianta 2)”,

Bdul Republicii nr.170, Ploiești

Avvv TAvcHVl-

PREȘEDINTE, Carmen DUMITRU


Data:

ROMÂNIA


COMISIA TEHNICĂ DE

JUDEȚUL PRAHOVA              AMENAJAREA TERITORIULUI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CONSTITUITĂ CONFORM HQ^|L~„.

DIN 24.07.2008 A CONSILIL LIȚ LOCAL PLU1


LUCRAREA:

Plan Urbanistic Zonal

„ Schimbare destinație din zonă parțial de protecție sanitară și unități industrie nepoluantă în zonă destinată locuințelor”

AMPLASAMENT :

Republicii nr. 170

INIȚIATOR :

J

S.C. CARMISTINS.R.L.

ELABORATOR:

S.C. ARHIPROIECT 2007 S.R.L. - arh.Adriana CONSTANTIN

In urma analizei, în ședința din data de 10 februarie 2009, Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism acordă :

AVIZ FAVORABIL

pentru

Plan Urbanistic Zonal

„ Schimbare destinație din zonă parțial de protecție sanitară și unități industrie nepoluantă în zonă destinată locuințelor ”

Cu următoarea condiție:

- regimul de înălțime : S+P+ 7-8E

Având :    7 - voturi „pentru ”

0  -    voturi „ împotrivă ”

0  -    abțineri

2  -    absențe

PREȘEDINTE,

Andrei VOLOSEVICI


p. ARHITECT ȘEF,

Rita Marcela NEAGU

DIRECTOR ADJUNCT

Secretar C.T.A.T.U.,

Daniel Dumitru


UTRN-6

POT 40%---

CUT 1.5     •

Regim de aliniere 30.00m


Limita intravilan


POT maxim 50%

CUT maxim 44

Hmax ■ 32.00 m


] Lb( zona de locuințe in blocuri)

| Circulație pietonala


B o — „I Limita amplasament studiat Zonificare funcționala :

I2Z3 IScx/Lmx       |      | (


In


Cer

H Ppr


  • ■ Regim de aliniere 23.50m fata de ax

  • ■ Regim de aliniere 30.00m fata de ax

< Regim de aliniere 6.00m fata de ax drum lateralJudelui PRAHOVA

Teritoriul administrativ : Mun. Pluicxti ■ Intravilan

Adresa imobilului: Bd. REPUBLICII nr. 170. T65.A8 19

Beneficiar: SUCIU LIBIA. SOCHACKI Ifosia SUCIU) ADINA ELENA. SUCIU LIV1L


str Alexandru Lapusneanu nr. 4b. mun. Ploiești, iud. Prahova

Acte de proprietate: C.V.C. aut. cu nr. 102S6.22.05.1995, si trs. la nr. 6554.22.05.1995. --------- C.M.nr. 131 27.12.2001( AIA l l.i LMFR.VH.ltl

Ar. FU.

( iHtrdoaalc pcl.de v»ntNi

l.UNRlmi htMd IHai

X 1*1

1 1*1

2“B

9TXIT4JI1

3K4ML4M

«Tjwît.zr

4.08

2«.2S

«4*5*b42

«TMlAv.MS

.10.21

I4<

.««404 i M2

<*MNW>.4.UI

IfcOI

mp
SC ARHIPROIECT 2007 SRL

cu sediul in Ploiești, strada Zefirului nr.21, Jud. Prahova Telefon : 526362 ; Mobil : 0745 976 588

CUI : 22262550

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

SEF PROIECT

ARHAORIANA CONSTANTIN

1 /1000

PROIECTAT

ARH ADRIANA CONSTANTIN

DATA

DESENAT

CARH.GEORGE ENE

2008


SC CARMISTINSRL

Str Nicotae            30 C. MteȘ

TITLU PROIECT:

PUZ- SCHIMBAM DES

PROTECTE SAMTARA3I

JSERVKHMZONAOESTKA


KBliOlENT LOCAL

DE URBANISM-V2


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CONSTITUITĂ CONFORM H

DIN 24.07.2008 A CONSILIUL

AVIZ

Nr. 004 DIN 10.0X2009


INIȚIATOR:


S.C. CĂRMIST1N S.R.L.


LUCRAREA:

Plan Urbanistic Zonal

„Schimbare destinație din zonăparțial de protecție sanitară și unități industrie nepoluantă în zonă destinată locuințelor”

AMPLASAMENT :       Republicii nr. 170


ELABORATOR :     S.C. ARHIPROIECT 2007 S.R.L. - arh.Adriana CONSTANTIN

în urma analizei, în ședința din data de 10 februarie 2009, Comisia Tehnică de

Amenajarea Teritoriului și Urbanism acordă :

AVIZ FAVORABIL

pentru

Plan Urbanistic Zonal

„Schimbare destinație din zonă parțial de protecție sanitară și unități industrie nepoluantă în zonă destinată locuințelor”


Cu următoarea condiție:

- regimul de înălțime: $-rP+7-8£

Având:    7 - voturi

0 -    voturi „împotrivă”

0  -    abțineri

2 -    absențe