Hotărârea nr. 44/2009

Hotãrârea nr. 44 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Ridicare restricţie de construire în zonă de protecţie a căi ferate pentru Construire sediu administrativ, hală producţie tâmplărie aluminiu, PVC, şi mobilier din PAL, alei pietonale şi auto, parcări, branşamente, spaţii verzi Tarla 32, Parcela A436/5, Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.44

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Ridicare restricție de construire în zonă de protecție a căi ferate pentru Construire sediu administrativ, hală producție tâmplărie aluminiu, PVC, și mobilier din PAL, alei pietonale și auto, parcări, branșamente, spații verzi” Tarla 32, Parcela A436/5, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius, Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. LAROCA S.R.L., Planul Urbanistic de Detaliu - „Ridicare restricție de construire în zonă de protecție a căi ferate pentru Construire sediu administrativ, hală producție tâmplărie aluminiu, PVC, și mobilier din PAL, alei pietonale și auto, parcări, branșamente, spații verzi”, Tarla 32, Parcela A436/5, Ploiești;

In baza Legii nr.50/1991, republicată în 2004, modificată și completată cu Legea nr.453/2001, privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Avizul nr. 021 din 10.02.2009 al Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Municipiului Ploiești;

ART. 2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - „Ridicare restricție de construire în zonă de protecție a căi ferate pentru Construire sediu administrativ, hală producție tâmplărie aluminiu, PVC, și mobilier din PAL, alei pietonale și auto, parcări, branșamente, spații verzi”, Tarla 32, Parcela A436/5, Ploiești, la solicitarea S.C. LAROCA S.R.L., cu condiția respectării avizului nr. 021 din 10.02.2009 al CTUAT, anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l, terenul care face obiectul acestui PUD se află în intravilan și este proprietate particulară a S.C. LAROCA S.R.L., conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.720 din 31.05.2007, având suprafața de 5.000,00 mp.

ART. 3 Planul Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 1, va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART. 4 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești,^tăzi, 26 februarie 2009.

ZZ f'.      .....—' ' A \\


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ■£(>' IULIAN TfiQ^&Este


,1’


SEMNEAZĂ SECRETAR MAGDĂLENAdM^ZÂLU


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Ridicare restricție de construire în zonă de protecție a căi ferate pentru Construire sediu administrativ, hală producție tâmplărie aluminiu, PVC, și mobilier din PAL, alei pietonale și auto, parcări, branșamente, spații verzi” Tarla 32, Parcela A436/5, Ploiești

Beneficiar : S.C. LAROCA S.R.L.

Proiectant: arh.Simona VÂLCU

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 completat cu Ordinul M.L.PA.T. nr. 37/N/2000, a Legilor nr.3 50/2001 și nr.289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic de Detaliu - Ridicare restricție de construire în zonă de protecție a căi ferate pentru Construire sediu administrativ, hală producție tâmplărie aluminiu, PVC, și mobilier din PAL, alei pietonale și auto, parcări, branșamente, spații verzi, Tarla 32, Parcela A436/5, Ploiești;

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. LAROCA S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară a S.C. LAROCA S.R.L., conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.720 din 31.05.2007, având suprafața de 5.000,00 mp.

• Conform PUG aprobat prin HCL nr.209/1999 destinația terenului situat în

UTRE 17:

> I - zona unităților industriale

o In - industrie nepoluantă, în zonă de protecție a infrastructurii feroviare

  • ■  funcțiunea dominantă : zonă pentru unități industriale compusă din întreprinderi industriale mari, mici și mijlocii de producție și servicii, nocive/nenocive, depozite, etc.

  • ■  funcțiuni complementare: zone verzi de protecție; servicii complexe; căi de circulație, parcări publice

terenul se află situat în zonă de protecție a căi ferate ; are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă ; se încadrează în zonă valorică D, conform H.C.L. 316/200 parcelă construibilă POT 50 %


CUT= 1,05 ;

Utilizări permise :

• « I » : activități industriale nepoluante; depozite și afrsșe servicii pentru activități industriale; spații verzi, plantații de protecție; circulații, parcări.

Utilizări interzise :

• «I » : locuințe și instituții publice, construcții pe parcele care nu îndeplinesc condiții de suprafață minimă de 150,00 mp și front la stradă de 8,00 m

Acest PUD a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1449 din

31.07.2007.

OBIECTUL acestui P.U.D. îl constituie întocmirea unei documentații tehnice în vederea ridicării restricției de construire în zonă de protecție a infrastructurii feroviare.

A

In urma analizei documentației elaborate de către arh.Simona Vâlcu constatăm :

  • - POT propus - 32,00% < POTmax = 50,00%

  • - CUT propus - 0,35 < CUTmax=l,50

  • -  Regim de înălțime : P și P+1E

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri:

  • -  privind utilități urbane :

o alimentare cu energie electrică : nr. 1763/18.10.2007 o alimentare cu gaze naturale : nr.2058/24.10.2007 o telefonie : nr. 1835/11.10.2007

  • -  privind:

o protecția mediului: nr.2174/21.04.2008

  • -   altele:

o SN CFR : nr.R2/22/726

Prin avizul CTATU nr.021/2009 s-a impus următoarea condiție :

o se va depune la faza de obținere a Autorizației de Construire Avizul Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Ploiești și Avizul Poliției Rutiere

In ședința din data de 10.02.2009 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu -Ridicare restricție de construire în zonă de protecție a căi ferate pentru Construire sediu administrativ, hală producție tâmplărie aluminiu, PVC, și mobilier din PAL, alei pietonale și auto, parcări, branșamente, spații verzi, Tarla 32, Parcela A436/5, Ploiești și a fost avizată favorabil conform avizului nr. 021 din 10.02.2009.

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic de Detaliu - Ridicare restricție de construire în zonă de protecție a căi ferate pentru Construire sediu^ad^^î hală producție tâmplărie aluminiu, PVC, și mobilier din PAL, alei parcări, branșamente, spații verzi, Tarla 32, Parcela A436/5, Plq^e$£ arh.Simona Vâlcu.


VIZAT,


p. ARHITECT ȘE ing.Rita Marcela NEÂ&fT1'4,

DIRECTOR ADJUNCT

..................X.....

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


Privind aprobarea Planului Urbanistic de

„Ridicare restricție de construire în zonă de protecție a căiferâtej Construire sediu administrativ, hală producție tâmplărie aluminiuȚPVC, și mobilier din PAL, alei pietonale și auto, parcări, branșamente, spații verzi” Tarla 32, Parcela A436/5, Ploiești

Beneficiar : S.C. LAROCA S.R.L. Proiectant: arh.Simona VÂLCU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic de Detaliu - Ridicare restricție de construire în zonă de protecție a căi ferate pentru Construire sediu administrativ, hală producție tâmplărie aluminiu, PVC, și mobilier din PAL, alei pietonale și auto, parcări, branșamente, spații verzi, Tarla 32, Parcela A436/5, Ploiești, întocmit de arh.Simona Vâlcu.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. LAROCA S.R.L. în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.3 50/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr 209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin documentația tehnică propunându-se ridicarea restricției impuse de calea ferată, respectând prevederile Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu - Ridicare restricție de construire în zonă de protecție a căi ferate pentru Construire sediu administrativ, hală producție tâmplărie aluminiu, PVC, și mobilier din PAL, alei pietonale și auto, parcări, branșamente, spații verzi, Tarla 32, Parcela A436/5, Ploiești, la solicitarea S.C. LAROCA S.R.L., întocmit de arh.Simona Vâlcu.

COMISIA DE URBANISM,

Marius MATEESCU -------

Costel HORGHIDAN “ JK

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZA'OLTAR URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONȘ MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARH

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Ridicare restricție de construire în zonă de protecție a căi ferate pentru Construire sediu administrativ, hală producție tâmplărie aluminiu, PVC, și mobilier din PAL, alei pietonale și auto, parcări, branșamente, spații verzi”

Tarla 32, Parcela A436/5, Ploiești

SECRETAR, Florin SICOIEPREȘEDINTE, Carmen DUMITRU

Data: â l ' OL >     0


< o.

z

o

Q/

UU


M

CQ

O

zIU

H

Z

Z

<

U)

z

<

&


< w

&

<

a

ui

_j

< z

o h* ui

£L


V) V)


u

>

0.


M uu _j

<


c

<D

N

O a

u Q ■u

U

a

N

u

4J

U =

ns a; u ’S»

c

(V u a

M

W uj M o «J a

«*• in

O m ’f <

a

*» fM m

H


REGLEMENTARI URBANISTICE scara : 1 /1000


destinații funcționale


In ■ Industrie nepoluantaSediul administrativ P+1

S teren * 5000 mp


Cer

cai de comunicații

.............! circulație rutiera cu restricții


ROMÂNIA                                      COMISIA TEHNICA DE

JUDEȚUL PRAHOVA               A MENAJ AREA TERITORIULUI și URBANISM

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CONSTITUITĂ CONFORM HOTĂ

DIN 24.07.2008 A CONSILIULUI

AVIZ

Nr. 021 DIN 10.02.2009

LUCRAREA :


Plan Urbanistic de Detaliu


„Ridicare restricție de construire în zonă de protecție a căi ferate pentru Construire sediu administrativ, hală producție tâmplărie aluminiu, PVC, și mobilier din PAL, alei pietonale și auto, parcări, branșamente, spații verzi’’

AMPLASAMENT :    Ploiești, Tarla 32, Parcela A.436/5

INIȚIATOR :

ELABORATOR:


S.C. LAROCA S.R.L.

arh.Simona VÂLCU


în urma analizei, în ședința din data de 10 februarie 2009, Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism acordă:

AVIZ FAVORABIL

pentru

Plan Urbanistic de Detaliu

„Ridicare restricție de construire în zonă de protecție a cai ferate pentru Construire sediu administrativ, hală producție tâmplărie aluminiu, PVC, și mobilier din PAL, alei pietonale și auto, parcări, branșamente, spații verzi"

Cu următoarea condiție:

1. - se va depune la faza de obținere a Autorizației de Construire Avizul Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Ploiești și Avizul Poliției Rutiere

Având :    6 - voturi „pentru ”

0 -    voturi „împotrivă"

0  -    abțineri

3  -    absențe

PREȘE

'E,

p. ARHITECT ȘEF,

Andrews


Rita

DIRECTO