Hotărârea nr. 425/2009

Hotãrârea nr. 425 privind numirea Presedintelui de sedintã

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 425 privind numirea Președintelui de Ședință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului Andrei Li viu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios prin care se propune numirea Președintelui de Ședință pe o perioadă de trei luni;

Ținând cont de propunerile exprimate în timpul ședinței;

în temeiul prevederilor art. 35 (1) si ari. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1


Art. 2


Aprobă numirea dlui consilier Florin Sicoie în calitate de Președinte de Ședință pe o perioadă de trei luni, începând cu data de 01 ianuarie 2010.

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 18 decembrie 2009.

PREȘF™^*7 017v,XTr^ *■

1CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR ^°J‘MÂTtlA MAGDALEI^. MAZÂLU
EXPUNERE DE MOTIVE

i'! r* ...

Ia proiectul de hotărâre privind numirea Președintelui dc Ședință

.■s


XX ✓    ‘   :

Potrivit art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliile locale pot alege dintre membrii săi, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult trei luni.

Această hotărâre trebuie adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție.

Președintele de Ședință va conduce ședințele consiliului local și va semna hotărârile adoptate în plenul acestora.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

ROM ANI A

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOSRAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind numirea Președintelui de Ședință

Potrivit art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliile locale pot alege dintre membrii săi, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult trei luni.

Această hotărâre trebuie adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție.

Președintele de Ședință va conduce ședințele consiliului local și va semna hotărârile adoptate în plenul acestora.

A

In conformitate cu prevederile alin. 2 al art. 35 din Legea nr. 215/2001, consilierul local numit în calitatea de Președinte de Ședință poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorității consilierilor locali în funcție.

5

Față de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR

Luminițap


Gaborfi
V                         • V' ../.

vj**                             ■ ’ /,

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER^ICil CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind numirea Președintelui de Ședința

și a emis:

PREȘEDINTE,

SECRETAR,


Mateescu RadulStanciu Marilena


Data:    U ^9


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINEPURLKĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind numirea Președintelui de Ședință

și a emis:Data: