Hotărârea nr. 424/2009

Hotãrârea nr. 424 privind completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 247/2009 referitoare la aprobarea efectuãrii unor lucrãri suplimentare în baza Contractului nr. 34013/20.12.2007

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Â R Â R E A NR. 424 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 247/2009 referitoare la aprobarea efectuării unor lucrări suplimentare in baza contractului nr. 34013/20.12.2007

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Vazand expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești si Raportul comun de specialitate al Direcției Economic si Direcției Tehnic-Investitii prin care se propune aprobarea efectuării unor lucrări suplimentare in baza contractului nr. 24013/20.12.2007;

Având in vedere prevederile art.42 alin.(l) lit.b) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, actualizata si ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In baza art. 19.4 din Contractul nr. 24013/20.12.2007 si a prevederilor art. 122 lit. i din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata;

In temeiul art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aproba completarea art. 2 din Hotărârii Consiliului Local nr. 247/2009, in sensul realizării suplimentare a 3 locuri de joaca pentru copii in unitățile de invatamant preșcolar de stat de pe raza municipiului Ploiești, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Art.2 - Direcția Economica si Direcția Tehnic-Investitii vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 - Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 18 decembrie 2009.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,


ContrasemneazăSECRETAR

fi

Maria MagdalenaMazalu

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 247/2009 referitoare la aprobarea efectuării unor lucrări suplimentare in baza contractului nr. 34013/20.12.2007

Prin Hotararea Consiliului Local nr.121/28.05.2007, Consiliul Local a aprobat indicatorii tehnico economici pentru lucrările de inlocuire tamplarie, refacere fațade si amenajare terenuri de sport aferente unităților de invatamant preuniversitar de pe raza municipiului Ploiești, indicatori rezultați din proiectarea lucrărilor.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 137/27.06.2007, Consiliul Local a aprobat executarea si finanțarea lucrărilor de inlocuire tamplarie, refacere fațade si amenajare terenuri de sport aferente unităților de invatamant preuniversitar de pe raza municipiului Ploiești in sensul ca lucrările sa fie contractate si realizate in cursul anilor 2007-2008, iar decontarea acestora sa se efectueze eșalonat, in anii 2009 si 2010, după realizarea lucrărilor si expirarea perioadei de garanție.

In municipiul Ploiești locurile de joaca din grădinițe sunt deteriorate avand loc chiar si accidente ale copiilor.Directorii de grădinițe au solicitat in numeroase rânduri amenajarea acestor locuri de joaca la standardele actuale.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 247/2009 privind aprobarea efectuării unor lucrări suplimentare in baza contractului nr. 24013/20.12.2007 s-a aprobat realizarea a 24 de locuri de joaca pentru copii, in unitățile de invatamant preșcolar de stat de pe raza municipiului in valoare totala de 1.309.265,28 lei.

Datorita modificărilor din proiectul de execuție al locurilor de joaca, s-a realizat o economie de 222.947.83 lei.

Avand in vedere aceasta economie propun suplimentarea numărului total al acestora cu alte 3 locuri de joaca pentru copii, in unitățile de invatamant preșcolar de stat de pe raza municipiului Ploiești, conform anexei la prezenta hotarare.

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici

RAPORT DE SPECIALITATE      G

la proiectul de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 247/2009 referitoare la aprobarea efectuării unor lucrări suplimentare in baza contractului nr. 34013/20.12.2007

Pentru desfasurarea in bune condiții a invatamantului ploieștean, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat executarea si finanțarea lucrărilor de tamplarie, refacere fațade si amenajare terenuri de sport pentru unitățile de invatamant preuniversitar. Astfel, prin Hotararea Consiliului Local nr.121 / 28.05.2007, Consiliul Local a aprobat indicatorii tehnico economici rezultați in urma proiectării, iar prin Hotararea Consiliului Local nr.308/18.12.2007 s-a aprobat contractarea imprumutului tip credit furnizor pentru execuția lucrărilor. In urma organizării procedurii de licitație deschisa, s-a semnat cu societatea ROMSTRADE S.R.L. contractul de lucrări cu plata intarziata in suma de 34.026.273,31 lei fara TVA .Lucrările executate si recepționate sunt decontate in anii 2009 si 2010.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 247/2009 privind aprobarea efectuării unor lucrări suplimentare in baza contractului nr. 24013/20.12.2007 s-a aprobat realizarea a 24 de locuri de joaca pentru copii in unitățile de invatamant preșcolar de stat de pe raza municipiului in valoare totala de 1.309.265,28 lei.

Ca urmare a centralizării valorilor aferente lucrărilor executate, s-a constatat o economie de 222.947.83 lei. Economia a rezultat ca urmare a modificări proiectului inițial si a suprafețelor de teren aferente grădinițelor.

Ordonatorul principal de credite a solicitat executarea in cadrul acestei valori a 3 noi locuri de joaca pentru grădinițele cuprinse in anexa nr. 1.

Având in vedere prevederile art. 122 lit. i din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata, precum si art. 19.4 din Contractul nr. 24013/20.12.2007, propunem prelungirea duratei contractului pana la data la 15.03.2010 si finanțarea cheltuielilor legate de amenajarea acestor 3 noi locuri de joaca. Suma va fi plătită după expirarea termenului de garanție a lucrărilor, care este de un an de la data receptionarii acestora, fara a majora valoarea inițiala a contractelor.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Direcția Economica,

Nicoleta Craciunoiu rElena


Direcția Tehnic Investiții Madalina Crăciun Corina


TABEL GRĂDINIȚE PROPUSE PENTRU AMENAJARE LOCURI JOACA

NR.

DENUMIRE GRĂDINIȚĂ

ADRESA

1

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 1

STR. MIHAI BRAVU NR. 22

2

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 11

BULEVARDUL PETROLULUI NR.16

3

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 26

STR. RAFOV NR. 29

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Madalina CRĂCIUN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI            c

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINÎȘ^ftAREADOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII Șl PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind completarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 247/2009 referitoare la aprobarea efectuării unor lucrări suplimentare in baza contractului nr. 34013/20.12.2007
Data: