Hotărârea nr. 423/2009

Hotãrârea nr. 423 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Drumuri cartier Vega (inclusiv apa si canalizare)

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

n

HOTARAREA NR. 423              J

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

“Drumuri cartier Vega (inclusiv apa si canalizare)”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Cătălină Bozianu si Raportul de specialitate al Direcției Tehnic Investiții prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție : “Drumuri cartier Vega (inclusiv apa si canalizare) ”

Având in vedere prevederile art. 44, alin.l din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificata si completata;

In temeiul art. 36 alin. 4, lit. d, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata si reactualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, conform anexa nr.l ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Direcția Tehnic Investiții va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Art.3 : Direcția Administrare Publica, Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Data in Ploiești, astazi 18 decembrie 2009.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA Paul Palas


Contrasemnează SECRETAR, Maria Magdelena Mazalu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE             'A

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatoriloi^Jfelinico-economici pentru obiectivul de investiție                  x > il

“Drumuri cartier Vega (inclusiv apa si canalizate)”       > /

'V\.<   ''            . <V. -

Direcția Tehnic Investiții prin Serviciul Reparații si Investiții Drumuri propune spre aprobare documentația in faza studiu de fezabilitate pentru “Drumuri cartier Vega (inclusiv apa si canalizare) ”

Cartierul Vega se afla situat in partea de Nord a Municipiului Ploiești. In cadrul cartierului sunt amplasate fosta colonie Vega, Liceul Auto si Bazinul de înot.

Consumatorii casnici si agenții economici din Cartierul Vega (inclusiv Liceul Auto) aflati in domeniul public al Municipiului Ploiești, sunt racordați la utilitățile de apa si canalizare ale Rafinăriei Vega.

SC ROMPETROL S.A. BUCUREȘTI, punct de lucru Rafinaria Vega, utilizează apa extrasa din puțurile proprii, numai in scop industrial, in cadrul proceselor tehnologice; este necesara extinderea rețelelor de apa potabila si de canalizare a orașului, astfel incat sa fie posibila deservirea coloniei Vega din sursa de apa in condiții de potabilitate conform standardelor Sanitare si evacuarea apelor uzate menajere in condițiile impuse de Mediu.

Toate lucrările menționate au următoarele aspecte favorabile :

 • -  realizarea alimentarii cu apa in suguranta sanitara, prin eliminarea avariilor in rețea

 • -  eliminarea pirderilor de apa-respectiv al costurilor de exploatare

 • -  asigurarea cu apa potabila in sistem centralizat

 • -  reducerea poluării solului apei subterane datorita neetanseitatilor canalizării existente, ce reprezintă un avansat grad de uzura.

Populația totala care urmeaza a fi deservita de sistemul de apa este de 175 locuitori (fosta colonie Vega), aproximativ 200 elevi si cadre didactice din cadrul Liceului Auto si un număr estimativ de 50 persoane la bazinul de inot.

Scopul documentației este reprezentat de reabilitarea si modernizarea rețelei de alimentare cu apa potabila si canalizare - prin extensia rețelei orășenești existente in zona.                                                                                               _ '

In cadrul studiului au fost prezentate mai multe variante astfel:             ..

Varianta 1 - extensie rețea apa pe strada Văleni si rețea de canalizare cu descărcare in rețeaua de canalizare existenta SC ROMPETROL, cu epurare si prin pompare ;

Varianta 2 - extensie rețea apa pe strada Văleni si rețea de canalizare cu descărcare in rețeaua de canalizare existenta pe strada Poieniței, fara epurare si prin pompare ;

Varianta 3 - extensie rețea apa pe strada Văleni si rețea de canalizare cu descărcare in pârâul Dambu, cu epurare si prin pompare ;

Urmare studierii de către APA NOVA a variantelor prezentate a fost intocmita o a 4 a varianta in conformitate cu solicitările SC APA NOVA SRL .

Primele trei variante nu au fost avizate de către SC APA NOVA SRL .

Varianta 4 - extensie rețea apa pe strada Văleni si rețea de canalizare cu descărcare in rețeaua de canalizare existenta pe strada Poieniței in sistem gravitațional. Aceasta varianta reprezintă fata de variantele anterioare avantajele unei soluții tehnice mai simple si mai puțin costisitoare.

Deviz general: 2.711.347 lei

Din motive tehnice se prezintă Varianta 5, astfel:

- pentru traseul rețelei de apa si canalizare in soluție de racordare in cartierul Bereasca pentru Colonia Vega si racordarea liceului Auto in strada Poieniței.

Deviz general: 1.977.729 lei

Urmare supunerii avizării in Comisia Tehnico Economica a studiului de fezabilitate s-a hotarat admiterea variantei 5 cu solicitarea racordării suplimentare la rețeaua de apa si canalizare si a Bazinului de înot Vega ce a trecut in patrimoniul Primăriei Municipiului Ploiești prin Hotararea de Guvern nr. 1072/23.09.2009.

In consecința va supunem aprobării varianta 6 ce cuprinde: racordarea Liceului Auto la rețeaua de apa si canalizare din strada Poieniței, racordarea la rețeaua de apa si canalizare a Coloniei Vega si a Bazinului de înot in Cartier Bereasca.

Propunem spre aprobare documentația in varianta 6 cu soluția tehnica avizata prin

aviz CTEA nr. 316 din 06.11.2009, cu următorii indicatori tehnico-economici:

Nr. crt

Nr.crt

Valoare totala (lei inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. luni

Capacitati

- V-•                                    /         >;

,-Z

0

1

2

3

4

1

“Drumuri cartier Vega (inclusiv apa si canalizare) ”

2.568.032

2010-2011

18

Ldrum principal=355m

L drum secundar=280m

Parcari=212mp

Strotuare=972mp

Lretea apa(colonie+bazin) =1435m

Lcanalizare(colonie+bazin)=

725m

Lretea apa(liceu)=235m

Lcanalizare(liceu)=305m

Fata de cele prezentate inaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești spre analiza si aprobare proiectul de hotarare .

VIC CATAL1


OZIANU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CA


ZATRAPORT DE SPECIALITATE / / F privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor teihnico-economici pentru obiectivul de investiție        '< -

“Drumuri cartier Vega (inclusiv apa si canalizare)”          /

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri din cadrul Direcției Tehnic Investiții

a Primăriei Municipiului Ploiești propune spre aprobare studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul: “Drumuri cartier Vega (inclusiv apa si canalizare) ”

Cartierul Vega se afla situat in partea de Nord a Municipiului Ploiești. In cadrul cartierului sunt amplasate fosta colonie Vega, Liceul Auto si Bazinul de înot.

Consumatorii casnici si agenții economici din Cartierul Vega (inclusiv Liceul Auto) aflati in domeniul public al Municipiului Ploiești, sunt racordați la utilitățile de apa si canalizare ale Rafinăriei Vega.

SC ROMPETROL S.A. BUCUREȘTI, punct de lucru Rafinaria Vega, utilizează apa extrasa din puțurile proprii, numai in scop industrial, in cadrul proceselor tehnologice; este necesara extinderea rețelelor de apa potabila si de canalizare a orașului, astfel incat sa fie posibila deservirea coloniei Vega din sursa de apa in condiții de potabilitate conform standardelor Sanitare si evacuarea apelor uzate menajere in condițiile impuse de Mediu.

Toate lucrările menționate au următoarele aspecte favorabile :

 • -  realizarea alimentarii cu apa in suguranta sanitara, prin eliminarea avariilor in rețea

 • -  eliminarea pirderilor de apa-respectiv al costurilor de exploatare

 • -  asigurarea cu apa potabila in sistem centralizat

 • -  reducerea poluării solului apei subterane datorita neetanseitatilor canalizării existente, ce reprezintă un avansat grad de uzura.

Populația totala care urmeaza a fi deservita de sistemul de apa este de 175 locuitori (fosta colonie Vega), aproximativ 200 elevi si cadre didactice din cadrul Liceului Auto si un număr estimativ de 50 persoane la bazinul de inot.

I ;■

Scopul documentației este reprezentat de reabilitarea si modernizarea rețelei de alimentare cu apa potabila si canalizare - prin extensia rețelei orășenești existente in zona.

In cadrul studiului au fost prezentate mai multe variante astfel:

Varianta 1 - extensie rețea apa pe strada Văleni si rețea de canalizare cu descărcare in rețeaua de canalizare existenta SC ROMPETROL, cu epurare si prin pompare ;

Varianta 2 - extensie rețea apa pe strada Văleni si rețea de canalizare cu descărcare in rețeaua de canalizare existent ape strada Poieniței, fara epurare si prin pompare ;

Varianta 3 - extensie rețea apa pe strada Văleni si rețea de canalizare cu descărcare in pârâul Dambu, cu epurare si prin pompare ;

Urmare studierii de către APA NOVA a variantelor prezentate a fost intocmita o a 4 a varianta in conformitate cu solicitările SC APA NOVA SRL .

Primele trei variante nu au fost avizate de către SC APA NOVA SRL .

Varianta 4 - extensie rețea apa pe strada Văleni si rețea de canalizare cu descărcare in rețeaua de canalizare existenta pe strada Poieniței in sistem gravitațional. Aceasta varianta reprezintă fata de variantele anterioare avantajele unei soluții tehnice mai simple si mai puțin costisitoare.

Deviz general: 2.711.347 lei

Din motive tehnice se prezintă Varianta 5, astfel:

- pentru traseul rețelei de apa si canalizare in soluție de racordare in cartierul Bereasca pentru Colonia Vega si racordarea liceului Auto in strada Poieniței.

Deviz general: 1.977.729 lei

Urmare supunerii avizării in Comisia Tehnico Economica a studiului de fezabilitate s-a hotarat admiterea variantei 5 cu solicitarea racordării suplimentare la rețeaua de apa si canalizare si a Bazinului de înot Vega ce a trecut in patrimoniul Primăriei Municipiului Ploiești prin Hotararea de Guvern nr. 1072/23.09.2009.

In consecința va supunem aprobării varianta 6 ce cuprinde: racordarea Liceului

Auto la rețeaua de apa si canalizare din strada Poieniței, racordar^d la rețeaua de apa si canalizare a Coloniei Vega si a Bazinului de înot in Cartier Berdașd'a.

Propunem spre aprobare documentația in varianta 6 cu soluția tehnica avizata prin aviz CTEA nr. 316 din 06.11.2009, cu următorii indicatori tehnico-economici

Nr. crt

Nr.crt

Valoare totala (lei inel TVA)

Eșalonare investiție

Durata înv. luni

Capacitati

0

1

2

3

4

5

1

“Drumuri cartier Vega (inclusiv apa si canalizare) ”

2.568.032

2010-2011

18

Ldrum principal=355m

L drum secundar=280m

Parcari=212mp

Strotuare=972mp

Lretea apa(colonie+bazin) =1435m

Lcanalizare(colonie+bazin)=

725m

Lretea apa(liceu)=235m

Lcanalizare(liceu)=305m

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL REP SI INV DRUMURI MADALINA CRĂCIUN          MIHAELAIAMANDI

Cura vai-WBf BNR cân date de 13.032909 - f eur*o»427G7

                                                                   2^  4J7S7

Nr.

crt

,                  Denumire» ca pltotehx sî sutcajoHoteior

r           /ftro

TVA l^etoflre ftac/us/* tVa

!                               tte cheltui

Mii tei

Mjî «urc

m«tei

L ’filW

1 mi’euro

T"1

F ■”   "   ”     ■"     .     ... »

™L.

ț.......*

5

L s

2

CAPITOLUL 1

Chaituiali Dentara obținerea *i amenejerea terenului. .._

1.1.

d66n^£eW^4ttCTpo^deM»0<»lai.gi¥fcRpie3ti .        ----------

~7j§^

âL21Z

1  «OM

1.2.

Amendarea teranu‘ui                          ,        „, ...            -

i.occ

r ăwo

...,-£292

! aobo

ÎJL

Amenatari ot protecția mediuful sijdu^ero ta enrvtiata..

6.000

0.000

o.occ

O.OOT

L3fi22

TOT

AL CAPITOL 1

j           n&r?&

10827

68.347

J 1M54

CAPITbLOL 2 Cheltuieli uentru asiauraree utilitarilor necesare obiectivului .

lAlinwito^ ev «narate decirioa a ml'.’or de pompare ape uzate

22.500

I 5.24 r

4.2TS

26776

6.26-r

TOTAL CAPITOL 2

22500

| OS1

4-2T5

26.775

6.26?

CAÎ Che

’ITOLUL 3

ftuhtâ pentru proiectare sf asistenta tehnica       .      _.__.

Tt.

sin i?rn rtai tfomn - UT

. 7^

7  ÎW

tx

*      8 41<

1    t?68

Sf5M^‘..ySJw’ Q.» ,y *--Suxfll de «ren • GE0                    .........,     ..............

.—OS»

-PJ£

T^îî

» aâ?s

XX

3,3.

Taxe pt obtineitea de aFU», acorduri £ autorizai _          ......... .... ...

«U*£

!      o,83ă

oSr

r      4.24<

G.^91

Proiectare si inginerie                     ...... ..... ,m

3.3“

Proiectaro ai inginerie âF      ........ ._.,    . . . ....... —

IT®

L «15

. 4^

“Tmi

r     5.13?

3.3.2

Protestam 5 tauteeria oSc+DÎAC <PAChPTMffi|*v«« <Ft

iOl7

r.sec

â.38î

4g15£

&3S4

/

3A

bmantearwlwS^deachSEt^. . .    ..  .

5.344

__

S.35I

1.487

3.5,

Consultante                 ...         .......... ....... .......- -

’-.2e

.    1.8U

8.471

»     t§33

3.6-

Asistente! tehnic®        .     ......... .

M720  > 6246

W7

31.79?    7435

TOTAL CAPITOL 3

101752

; MO»

18.623

122.275

f 28.591

capitoluL 4

Cheltuieli pentru investiția de biL?a

4.1.

Constructiv st instalații

Modernizare si reabWtef» drumuri Castor Veea (col. V'egaț                       1

~1S3«Z

“W

TB3S

r 5Î6.SÎS

”' '^0.668

Modetnâm âî HaablWtane cetea apa*c@ns!to^ carter Vega (coi           înot)

zîsjssa

167 356

TwelW

24S~GS'Q

Modernizare a wt*î rotea aps+cartelaSe carter Vega (ioer; AUTO?

<e. 15 J

f M75

77'm

483.355

113.&21

TOTAL SUBCAPITOL 4.1

172138SI 402.503

327.GW

2043.448

4T3.S7S

4.2.

[Montaj utilaj «Snotogic                                        " '“l

“^7334?

“~~TSS?

2.MÎ

14893.

3.436

m          roaamro reies ape4 w.e tora carter Vm (ficey AUTO)       |

......w

6.959

0.779

4.8731

1141

TOTAL SUBCAPITOL 4.2.             '        ’    --- j

1S.44T)

3.848

3.125

19.572|

4.576

41

Utilaj tehnofogfa                                      **' '"""    "’I1”"’M~***

ModwnKMw și taabiSisro rețea apa+Gsnatere carter' Vega (col. VegjH-băzin inob

”W

■~“W

4-6'3

35 004

â£OS

Modetniagr» si rashiStens rotea apa-f-canaitem» cartier v«g« tfoâu AUTQ1

14.000

Ji274

^.$60

«■560

51.754"

'3.w

12.101

TOTAL SUBCAPITOL 4.3,    "” ""' """"        ----

43,481 10.168

0263

 • 4.4,

  • 4.5. 1

Jtitaje tara montaj s! echfp. oto transport

Dotarl                                          .............. “■            "

wol

*-*•'—*-*< -

0.000

0.000

acw

1

rOTAl. SUBCAPITOL 4.Î.      "'

0.000

0.000

0,000

0-000

4.8 /

Ictive nworporate                                      '     "L     ~

0-000

0,090

0,0OT

0.600

1

5?TALqAFjTQL4..... fl7«W3

4f6.Sl7|

338.451 :

«19.774

495.657

—r~r~--------------"T"

--i

4

CAPITOLUL 8

Alte cheltuieli

5.1, |Orgenixars do «anfsr

i MM {3BM WJ-fi LMmM'-'i                 BflMLfllMMMMMMMMMMMMMI’

73.318

17.144

5.1.2. Cheltuieli conoas otwwwil tanfeniul

0.000

0,«»

.. W

0.000.

O.QOO

TOTAL SUBCAPITOL 5.1.

«teta

14.409

73.318

17.144

5.2.

Comleioan*, cote, taxa, oeetui or®tf.ltHiu<

Fond CSC‘•imti)    ........ .     .    .  . j

rT75>jT

s.sSb

'“TW

rw

^2:4*9

Taxa ISC -0,rlkUl.M-»î.».«Aț2«.t?. 111....... — ..   . ..............

ii

. S.BSS

2 32?

1    3.402

Ta» autortutn • D.1%(C+Mj» C 001(12*«.»*a*4.«

i ?i?

, O.tOS

.......7332.

........,2£7®

0.496

TOTAL SUBCAPITOL 31.

'1LH4

S.MS

*.327

27102

6.337

5.3.

Cheltuieli diverse si nepn»va«ute •    2+ i.s-m**',

98,323

22.290

18 112

MÎS44T

26525

TOTAL CAPITOL 6

178.716

4Z&22

34.144

213.861

50.006

6AW6LUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice el teste al predare te beneficiar.

e.t.

Pregătirea personalului tte exploatare

OCCO

C .05011

0.0C»

0.000

0000

6.2.

Probe tehnologice el teste

o.wb

o.w

o.ooo’’

0 000

0.000

Tota

CAPITOL 6

o.oeo

<?..su

"©■.ode"1

0.000

0.000

TOTAL                             |21*6.01tJ( SJM.SS7

410 022(2544.032

000.470

Din care C*M

autoritatea contractanta

BENEFICIAR


ai

i

OEVÎZ 6EHCRAL. (TOTAL) ar. I privind chottuielH» necesare reeliserfî Investiției


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREADOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Drumuri cartier Vega (inclusiv apa si canalizare)”


/ .....


PREȘEDINTE, Palas Paul

SECRETAR, Popa Gheorghe