Hotărârea nr. 422/2009

Hotãrârea nr. 422 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 12/2009 referitoare la obiectivul de investitii Construire sediu punct de lucru zona Nord, desfiintare constructii existente pe teren, renovare acces subsol strada Aleea Cãtinei, nr. 17A, Ploiesti, Prahova

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 422 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009 referitoare la obiectivul de investiții “CONSTRUIRE SEDIU PUNCT DE LUCRU ZONA NORD, DESFIINȚARE CONSTRUCȚII SUBTERANE EXISTENTE PE TEREN, RENOVARE ACCES SUBSOL” ?

strada Aleea Cătinei, nr. 17A, Ploiești, Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,                   - H

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Privat Ploiești, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009 ;

în baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 36 alin. 4 litera d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 - Aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții “CONSTRUIRE SEDIU PUNCT DE LUCRU ZONA NORD, DESFIINȚARE CONSTRUCȚII SUBTERANE EXISTENTE PE TEREN, RENOVARE ACCES SUBSOL, DEMOLARE REZERVOR CIO ȘI CONSTRUIRE SUBSOL”, modificată și completată față de cea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2009, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Aprobă ca lucrările suplimentare ce rezultă din documentația prevăzută la alineatul 1 să facă obiectul unui act adicional la contractul de lucrări nr. 17305/20.07.2009, cu respectarea prevederilor din oferta declarată câștigătoare in urma organizării procedurii de achiziție publică a contractului de lucrări.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009 rămân neschimbate.

Art. 3 Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 -Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 18 decembrie 2009


Contrasemnează, Secretar, Maria Magdgleiia Mazâlu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

țî O 4


EXPUNERE DE MOTlVp        . :

privind modificarea si completarea Hotărârii Cons^ujui Localhr/12/2009 referitoare la obiectivul de investiții “CONSTRUIRE SEDIU PUNCT DE LUCRU ZONA NORD, DESFIINȚARE CONSTRUCȚII SUBTERĂNE EXISTENTE PE TEREN, RENOVARE ACCES SUBSOL” strada Aleea Cătinei, nr. 17A, Ploiești, Prahova

A

In ianuarie 2009, prin Hotărîrea nr.12, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “CONSTRUIRE SEDIU PUNCT DE LUCRU ZONA NORD, DESFIINȚARE CONSTRUCȚII SUBTERANE EXISTENTE PE TEREN, RENOVARE ACCES SUBSOL”strada Aleea Catinei nr.l7A, Ploiești.

Pentru realizarea lucrărilor de construire s-a organizat o procedură de achiziție publică finalizată cu încheierea contractului numărul 17305/20.07.2009.

Lucrările au început în data de 04.08.2009, conform autorizației de construire numărul 477/26.05.2009.

A

In urma începerii lucrărilor de construcție pentru investiția mai sus amintita s-a constatat existența unui rezervor subteran amplasat la -1,25 m în pământ, CIO, având capacitatea de aproximativ 500 mc, rezervor ce se află exact sub amplasamentul clădirii.

Pentru a putea continua lucrările de construcție s-a propus demolarea rezervorului sbteran îngropat, demolare ce are autorizația nr. 129/09-11-2009, și amplasarea în locul acestuia parțial a unui subsol și parțial se va realiza umplutură de balast bine compactată peste care să se poată amplasa construcția.

Proiectul pentru amenajarea subsolului are autorizația de construire nr. 917/27-11-2009.

Valoarea totală a investiției evaluată de proiectantul lucrării este de: 766.790,00 lei fără TVA.

Durata de execuție : 24 luni în funcție de alocația bugetară.

Investiția va cuprinde : construcție nouă în suprafață de 276 mp suprafață în care va fi inclus și noul subsol în suprafață de 66 mp, refacere subsol existent în suprafață de 45 mp, platformă cabină poartă în suprafață de 12 mp, platformă pentru parcare, utilități, dezafectare construcții existente.

Față de cele arătate mai sus, propun spre aprobare lucrările imprevizibile pentru investiția “CONSTRUIRE SEDIU PUNCT DE LUCRU ZONA NORD, DESFIINȚARE CONSTRUCȚII SUBTERANE EXISTENTE PE TEREN, RENOVARE ACCES SUBSOL” strada Aleea Cătinei nr.l7A, Ploiești, Prahova.

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici

' Sil

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEgrj ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI P^fclC Șl PREDAT PLOIEȘTI

Vizat,

PRIMAR

Andrei Liviu Volosevici

RAPORT DE SPECIALTITATE

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009 referitoare la obiectivul de investit» “CONSTRUIRE SEDIU PUNCT DE LUCRU ZONA NORD, DESFIINȚARE CONSTRUCȚII SUBTERANE EXISTENTE PE TEREN, RENOVARE ACCES SUBSOL” strada Aleea Cătinei, nr. 17A, Ploiești, Prahova

Prin Hotărîrea nr. 12/2009, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “CONSTRUIRE SEDIU PUNCT DE LUCRU ZONA NORD, DESFIINȚARE CONSTRUCȚII SUBTERANE EXISTENTE PE TEREN, RENOVARE ACCES SUBSOL” strada Aleea Cătinei nr.l7A, Ploiești.

Pentru realizarea lucrărilor de construire s-a organizat o procedură de achiziție publică finalizată cu încheierea contractului numărul 17305/20.07.2009.

Lucrările au început în data de 04.08.2009, conform autorizației de construire numărul 477/26.05.2009, și autorizația de demolare numărul 54/14.05.2009 .

După începerea lucrărilor de construcție pentru investiția AMENAJARE SEDIU PUNCT DE LUCRU ZONA NORD STRADA CĂTINEI ’ NR. 17A PLOIEȘTI, s-a constatat existența unui rezervor îngropat de 500 mc sub formă rotundă cu capac, pereți și fund de beton armat. Cotele de săpătură pentru construcția propriu-zisă erau la -2,10, iar rezervorul se află la cota -1,25. Drept urmare, după soluțiile tehnice, beneficiarul lucrării, respectiv A.D.P.P. Ploiești, a ajuns la concluzia că este mult mai bine si cu aproximativ aceleași costuri să se amplaseze pe o porțiune din rezervor un subsol având suprafața de 66 mp, iar cealaltă porțiune să fie umplută cu balastru și compactată foarte bine, cu aproximativ aceleași costuri ca și în cazul umplerii parțiale . Subsolul ce se va construi va avea destinația de spațiu de depozitare pentru unelte.

/<;-s f-7 /                                              .

ip C? /./;             '       ,.

Deoarece clădirea propusă spre execuție are destinația 4^ sediu de-punct de lucru pentru muncitorii care lucrează în zone ver^;^pațiul nou;'J creat vine in ajutorul beneficiarului prin scopul acestei clădiri.

Se intabulează și rezervorul CIO, sub numărul 50132/02-10-2009, la numărul cadastral al imobilului 104027.

Se depune documentația pentru obținerea autorizației de demolare, aceasta având numărul 129/09.11.2009. Se obține autorizația de construire nr. 917/27-11-2009.

Ca date tehnice, facem următoarele mențiuni: suprafața clădirii inclusiv subsolul este de aproximativ 276 mp.

Indicatorii tehnico-economici ai investiției:

1 Valoarea totală a investiției (fără TVA) 766.790.00,00 lei

C+M 629.210,00 lei

2.Durata de realizare a investiției - 24 luni in funcție de alocația bugetară.

Subsolul astfel creat va fi dotat cu instalație electrică, pardoseala va rămâne de beton , pereții vor fi zugrăviți cu vopsea lavabilă.

Proiectantul lucrării transmite noul proiect și listele de cantități ce completează proiectul inițial. Evaluarea lucrărilor suplimentare s-a făcut în baza dispozițiilor de șantier emise de proiectantul lucrării, respectând prețurile din oferta inițială.

Față de cele arătate mai sus, propun spre aprobare lucrările imprevizibile pentru investiția “CONSTRUIRE SEDIU PUNCT DE LUCRU ZONA NORD, DESFIINȚARE CONSTRUCȚII SUBTERANE EXISTENTE PE TEREN, RENOVARE ACCES SUBSOL”strada Aleea Cătinei nr,17A, Ploiești, Prahova.

Administrația Domeniului Public și Privat Ploiești

' DIRECTORGEN&RAL, „DarVioniță


SERVICIUL

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBL

Prundu


E URMĂRIRE CONTRACTE, ria


FORMULAR F3


OBIECTIVUL : CONSTRUIRE PUNCT DE LUCRU ZONA NORD LISTA

CUPRINZÂND CANTITATILE DE LUCRĂRI OBIECTUL : INFRASTRUCTURA

CATEGORIA DE LUCRĂRI : UMPLUTURI PENTRU REALIZARE SUBSOL PROPUS


Nr. crt


CAPITOLUL DE LUCRĂRICANTI- | TATEA :


Preț unitar

 • a) Materiale

 • b) Manopera

 • c) Uti laj

 • d) Transport Total a)+b)+c)+d)

  MATERIAL

  MANOPERA

  UTILAJ

  TRANSP.

  TOTAL

  (3x4a)

  (3x4b)

  (3x4c)

  (3x4d)

  (3x4) sau

  0-6-


SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

AI

i o

I                                                                                 !       2

J

4

5

6

I        7

§        ; ș

;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 i

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I-----------------------------------------------------------------------------------

i                                                                                            I

i                                                                                           i                                                                                                              i

! 1.

RPCT09B1. Demolarea elementelor de beton cu mijloace I : manuale si mecanizate.

mc

80,80 !

i                                                                                           i                                                                                                              ■

i                                                                                           i

: 2.

CB11A1. Cofraj din lemn pentru delimitare tipuri de ; umpluturi

mp

40,00 |

i                                                             i

i                                                                                           i                                                                                                              '

3.

, CA06B1 Turnat beton simplu B50 cu pompa

mc

270,0 I

I                                                                                                                                                                                        :                                                                                                                                                                                                                             I

3.

: TRA06A Transport beton cu auto la distanta de ....

t

675,00 ■

!                                                            i                                                                         '

i 4.

TSD17A1 Umplutura manuala de pamint compactat

mc

72.00 i                                    :                       j              I

.                                   ’                                            I                                                                                                                                !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      !

5.

TSD18C1 Umplutura de pamint cu mijloace mecanizate

mc

432,00

|

' 6.

; TSD13A1 Udarea manuala a umpluturilor

mc

200,00 !

p                      !----------------------------------i--------------------

i                                                                                                     i

t 7.

: TSD08A1 Compactarea mecanizata a umpluturilor de pamint ;

100

mc

4,32

I                                                                                                     j-------------------------------------------------------------I                                                                         !

I                                                                                                                                                         I                                                                                            i

8.

: TRA02A.. Transport pamint cu autocamionul la distanta de

t

856,80 i

I                                                                                                                                                        i                                                                                            '                                                                                                              '

9.

Incarcat pamint in auto cu mijloace mecanizate

t

856,80

!                                                                                                                                       I

întocmit :

pȚrxA

T""" r'”"1---,    55 A

Ț- -               OT

PROIECTANT, sing. Matei Viorica

\ ... ■PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR’L): ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC I PRIVAT PLOIEȘTI. Jud.PRAHOVA

'                              X FORMULAR C5

OBIECTIVUL : CONSTRUIRE SEDIU PUNCT LUCiȚU ZONA NORD- str .LAURILOR ,SVATIA DE POMPARE


LISTA

CUPRINZÂND CANTITATILE DE LUCRĂRI

OBIECTUL : SEDIU

CATEGORIA DE LUCRĂRI : STRUCTURA DE REZISTENTA - SUBSOL

Nr. crt

CAPITOLUL DE LUCRĂRI

U.M

CANTITATEA

Preț unitar

 • a) Materiale

 • b) Manopera

 • c) Utilaj dlTransnort Total a)+b)+c)+d)

MATERIAL

(3x4a)

MANOPERA (3x4b)

UTILAJ (3x4c)

TRANSP. (3x4d)

TOTAL (3x4) sau

(5+6+7+8

SECȚIUNEA TEHNICA                       SECȚIUNEA FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

CAO2C1—10173—0040

Procurarea si. turnarea betonului armat C 12/15 (Bc 15) in strat suport pentru pardoseala, de 10,15 cm gros

mc

24,00

2

CA02D1 -10173-0040 .

Procurare si turnare beton armat C12/15(Bc15) in pereți subsol

mc

37,00

3

CAO2J1 - 10173-0060

Procurarea si turnarea betonului armat C16/20(Bc 20) pentru stâlpi, grinzi, plansee, scâri,-SUBSOL

mc

13,70

1

*

4

CB03A1

Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scânduri de rasinoase pentru turnarea betonului in pereți subsol

mp

270

5

CB04A1

Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scânduri de rasinoase .pentru turnarea betonului în placi, grinzi,scari-SUBSOL

mp

107

6

CB44A1

Susțineri cu popi metalici extensibili tip PE 3100R la placi, grinzi

buc

87

si'AV'7

XX

7

AUT 1325

Utilizare popi metalici extensibili tip PE 3100R la placi, grinzi

ore

14 616

C-'®         '

V %

Ss-,-.

>7

... —        -------- -------------- . ,                                   ■ ■ -- ■ ........ ■   ■   — ■ -         ■    ---t——---

‘.u

8

CB45B1

Susțineri cu grinzi metalice extensibile tip GE <a placi

buc

18

(

9

AUT1301

Utilizare grinzi metalice extensibile tip GE 1 la placi

ore

3 Î24

10

CCO2C1

Montarea armăturilor din otel beton în pereți,stâlpi, grinzi, plansee.scari- SUBSOL

kg

4 970

11

CCO2P1(asim) - 10175 - 0037

Montarea armăturilor din STNB in strat suport pardoseala (<D 4/100x0 4/100- jos si sus)

kg

650

12

CD04A1-10174-0015: 0057

Zidărie din cărămidă plina presata de. 12.5 gros, pentru protecție - hidroizolatie - la pereți si grinzi

mc

10,80

13

CzO122A1-10171-0010

Variația cantitâtii de ciment la mortarul M100T pentru hidroizolatie rigida

kg

+83

14

Cz0209A1

Prepararea mortarului M100T cu dozajul de 600 kg ciment/mc pentru hidroizolatie rigidă la fundații

mc

0.40

15

CZ0302A1

Confecționarea armăturilor din otel beton OB 37 <D 6 4-8 mm pentru pereți, stalpt, g rinzi-S U BSOL

kg

480'

16

CZ0302E1    '       '

Confecționarea armăturilor din oțel beton PC 52 <t> >10 mm pentru pereți, stîlpi, grinzi, buiandrugi

kg

2 810

17

CZ0302R1

Confecționarea armăturilor din oțel beton OB 37 O 6 4-8 mm pentru plansee, scări- SUBSOL

kg

50

18

CZ0302T1

Confecționarea armăturilor din oțel beton PC 52 O 6 4-8 mm pentru plansee ,scari - SUBSOL

Kg

390

19

CZ0302U1

—————-—•

Confecționarea armăturilor din oțel beton PC 52 O > 10 mm pentru plansee ,scări

kg

540

20

lzF10B1(asim.)-11232- 0005

Montarea plăcilor din polistiren extrudat-orizontal - de 5 cm. gros.-termoizolatie sub pardoseala                      .

mp

105

■■ ; "

21

lzF04H1 (asim)-

Izolație hidrofuga pe suprafate verticale executata cu un strat de membrana bituminoasa

mp

83,50

.....

X.

22

IZF18C1                            r

Hidroizolație rigidă la fundații executată în st'de 2 cm grosime,cu mortar de ciment cu dozajul de 600 kg ciment / mc

mp

18

23

zK03C1 - 11214 - 0012

mp

190

’zolatie hidrofugă sub radier executată cu foi e plastificată din P.V.C

24

<f‘B09A1

Strat drenant de 2 cm grosime după compactare, executat cu nisip

mp

186

25

lfB09B3

Strat drenant de 8 cm grosime după compactare .executat cu pietriș

mp

190

25

TRA04A....

Transport (cofraj) cu auto la ...km

tone

0,80

26

TRA04A....

Transport armatura cu auto la ...km

tone

4,27

27

TRA06A....

Transport beton(SUBSOL) cu autospeciala la ...km

tone

186,70

întocmit:

PROIECTANT, sing

(z S,J

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Fj X

HOTĂRÂREA Nr. 12


70 f-j fo c?

X-,


privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoMcpnomici pentru investiția “CONSTRUIRE SEDIU PUNCT DE LUCRU ZONĂNORD, DESFIINȚAI’. CONSTRUCȚII SUBTERANE EXISTENTE PE TEREN, RENOVARE ACCES SUBSOL”strada Aleea Catinei nr.!7A, Ploiești, Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Ploiești, d-na Carmen Mihaela Dumitru și Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Privat Pb'Xf prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnic '-economici pentru investiția “CONSTRUIRE SEDIU PUNCT DE LUCRU ZONA NORD, DESFIINȚARE CONSTRUCȚII SUBTERANE EXISTENTE PE TEREN, RENOVARE ACCES SUBSOL”strada Aleea Catinei nr.l7A, Ploiești, Prahova;

în baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cumodifi • și completările ulterioare;

având în vc prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constr      cepul: beată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice loc: ’e, :modificată și completată;

în temeiul ar. :din. (4) litera d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, rept        și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprob investiția “CON. DESFIINȚARE RENOVARE AC conform Anexei 1

Art. 2 Adm’ prevederile prezent

Art. 3 Dire. celor interesați pre


' * ’ ’ ul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru cE SEDIU PUNCT DE LUCRU ZONA NORD, UJCȚII SUBTERANE EXISTENTE PE TEREN, JOL”strada Aleea Catinei nr.l7A, Ploiești, Prahova, e parte integrantă din prezenta hotărâre.

1 L . ..icniului Public și Privat Ploiești va aduce la îndeplinire mri.

■istrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința •rczeiitei hotărâri.

Dată în Ploi


30 ianuarie 2009


Președin Iulian 3


Contrasemnează Secretar, Maria Magdalena MazâluCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                    b

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1                               1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009 referitoare la obiectivul de investiții „Construire sediu punct de lucru Zona Nord, desființare construcții subterane existente pe teren, renovare acces subsol”, strada Aleea Catinei, nr. 17A, Ploiești, Prahova

și a emis:                         £fîf>î

Data;__/jMz- 2»^