Hotărârea nr. 42/2009

Hotãrârea nr. 42 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Modificare indicator urbanistic (POT) pentru Desfiinţare locuinţă existentă şi Construire locuinţă P+M, împrejmuire, branşamente str. Putna nr. 32, Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR.42

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare indicator urbanistic (POT) pentru Desființare locuință existentă și Construire locuință P+M, împrejmuire, branșamente” str.Putna nr.32, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnelor și domnilor consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius, Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului Ioan Valentin, Planul Urbanistic de Detaliu - „Modificare indicator urbanistic (POT) pentru Desființare locuință existentă și Construire locuință P+M, împrejmuire, branșamente”, str.Putna nr.32, Ploiești;

A

In baza Legii nr.50/1991, republicată în 2004, modificată și completată cu Legea nr.453/2001, privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

A

In conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001;

A

In temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Avizul nr. 017 din 10.02.2009 al Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Municipiului Ploiești;

ART. 2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - „Modificare indicator urbanistic (POT) pentru Desființare locuință existentă și Construire locuință P+M, împrejmuire, branșamente”, str.Putna nr.32, Ploiești, la solicitarea domnului Ioan Valentin, cu condiția respectării avizului nr. 017 din 10.02.2009 al CTUAT, anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l, terenul care face obiectul acestui PUD se află în intravilan și este proprietate de stat atribuit în folosință și intrând sub incidența art.36 din Legea nr.l8/1991 republicată, având suprafața de 101,00 mp.

ART. 3 Planul Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 1, va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART. 4 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploieștî,aStăzi,26 februarie 2009.


h a*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IULIAN TEODQREStfe


EAZĂSEC^EȚ^R

A MAGD ALENA MAZALUROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE


Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare indicator urbanistic (POT) pentru Desființare locuință existentă și Construire locuință P+M, împrejmuire, branșamente” str.Putna nr.32, Ploiești

Beneficiar: IOAN VALENTIN

Proiectant: c.arh.George ENE

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, a Legilor nr.350/2001 și nr.289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic de Detaliu - Modificare indicator urbanistic (POT) pentru Desființare locuință existentă și Construire locuință P+M, împrejmuire, branșamente, str.Putna nr.32, Ploiești;

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda domnului Ioan Valentin în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate de stat atribuit în folosință și intrând sub incidența art.36 din Legea nr. 18/1991 republicată, având suprafața de 101,00 mp.

Conform PUG aprobat prin HCL nr.209/1999 destinația terenului situat în UTRN4:


> L - zonă pentru locuințe mici

o Lm - zonă predominant rezidențială cu regim de înălțime P-P+1 -2 o funcțiunea dominantă: locuințe individuale, cu regim mic de înălțime, majoritar parter;

o funcțiuni complementare : instituții și servicii complexe, activități nepoluante, circulații pietonale, spații verzi, scuaruri

 • •  terenul se află situat în zonă protejată arhitectural;

 • •   are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă ;

 • •  se încadrează în zonă valorică C, conform H.C.L. 316/2002.

 • •  parcelă neconstruibilă

 • • POT 50 %

 • • CUT=l,05;

 • •  dispune de acces la str.Putna

 • •  Regim de înălțime - max.P+2

 • •  Utilizări permise :

• «L»: locuințe individuale, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale și profesionale, comerț, activități nepoluante (conf.OMS 536/1997, art.4 și studiu de impact),

anexe gospodărești cu regim de înălțime parter (în cond.OMS 536/1996, art.16).                        ’

• Utilizări interzise :

• « L » : orice unități economice poluante și /o^e^^n^rea^g/trafic intens; construcții pe parcele care nu îndețdln^^Wond^âife de suprafață minimă și front la stradă.            V

Acest PUD a fost solicitat prin Certificatul de Un^^tțA'hr^85 din 18.06.2006, prelungit în data de 30.10.2008.

OBIECTUL acestui P.U.D. îl constituie întocmirea unei documentații tehnice în vederea modificării unui indicator urbanistic, respectiv procentul de ocupare al terenului, pentru desființare locuință existentă și construire locuință P+M, împrejmuire, branșamente.

In urma analizei documentației elaborate de către c.arh.George ENE constatăm :

 • -  POT propus - 61,00%

 • -  CUT propus - 1,22

 • -  Regim de înălțime : P+M

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri:

 • -  privind utilități urbane :

o alimentare cu energie electrică : nr.49/13.01.2009

o telefonie : nr.2262/26.11.2008

 • -  privind :

o protecția mediului : nr. 11081/11.12.2008

o sănătatea populației: 2917/09.12.2008

Prin avizul CTATU nr.017/2009 s-a impus următoarea condiție :

o se va depune la faza de obținere a Autorizației de Construire Avizul Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Ploiești și Avizul Poliției Rutiere

In ședința din data de 10.02.2009 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Planului Urbanistic de Detaliu -Modificare indicator urbanistic (POT) pentru Desființare locuință existentă și Construire locuință P+M, împrejmuire, branșamente, str.Putna nr.32, Ploiești și a fost avizată favorabil conform avizului nr. 017 din 10.02.2009.

Supunem avizării proiectul Planului Urbanistic de Detaliu - Modificare indicator urbanistic (POT) pentru Desființare locuință existentă și Construire locuință P+M, împrejmuire, branșamente, str.Putna nr.32, Ploiești, întocmit de c.arh.George Ene.


VIZAT,


SERVICIUL JIJRIDIC

.................ț...........

i)
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

i'*» ; F

F .                ’

" V

,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detan^ȚFH x. , „Modificare indicator urbanistic (P.O.T.) pentru DesființareTo&ti»p existentă și Construire locuință P+M, împrejmuire, branșamente” str.Putna nr.32, Ploiești

Beneficiar : IO AN VALENTIN

Proiectant: c.arh.George ENE

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic de Detaliu - Modificare indicator urbanistic (P.O.T.) pentru Desființare locuință existentă și Construire locuință P+M, împrejmuire, branșamente, str.Putna nr.32, Ploiești, întocmit de c.arh.George Ene.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda domnului Ioan Valentin în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr 209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin documentația tehnică propunându-se modificarea procentului de ocupare a terenului, respectând prevederile Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic de Detaliu - Modificare indicator urbanistic (P.O.T.) pentru Desființare locuință existentă și Construire locuință P+M, împrejmuire, branșamente, str.Putna nr.32, Ploiești, la solicitarea domnului Ioan Valentin, întocmit de c.arh.George Ene.

COMISIA DE URBANISM,

Carmen DUMITRU

Elisabeta POPOVICICONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DE.

URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂ

PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERA, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare indicator urbanistic (POT) pentru Desființare locuință existentă și Construire locuință P+M, împrejmuire, branșamente” str.Putna nr.32, Ploiești

Ș1: /țvir

PREȘEDINTE, Carmen DUMITRU

Data:            2. <-       $

SECRETAR, Florin SICOIEjud.Prahova

Ploiești

loan Valentin si lena Aurelia Nlna str. Putna

32

-101 mp(cf. act)

-101 mp (din măsurători)


Teritoriul

Localitatea Proprietari Adresa Nr. postai Supr. teren Supr. teren Supr.constr.exlstenta: Supr.constr.exfetenta: C1=61.16 mp

PLAN DE AMPLASAMENT CONSTRUCȚIE

INTA-


-CONSTRUIRE LO

SCARA 1:200


Contract de vanzare-cumparare nr.7145/06,07.2004

REPER NIVELMENT

R.N.I

P0UPA APA

Serbon Nicoleta


| |JfW7:.U.T. = 1.5


PROIECȚIA: Stsreoțrafic


Existent:

P.O.T. -40.0%

C.U.T. -0.4 Propus : P.O.T. -61.0%

C.U.T. -1.22


PROIECTANT AUTDRi7AT^^*<^\               OBIECT:

OPOCU UMANA BlizX TW» JJ PLAN AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE MZATiE30d4ttoaa^g^ (PAC.) -CONSTRUIRE LOCUINȚA | ARAU | 11W

PLAN URBANISTIC DE DETALIU “DESFIINȚARE LOCUINȚA EXISTENTA si CONSTRUIRE LOCUINȚA P+M, ÎMPREJMUIRE si BRANȘAMENTE LA UTILITATI strada Putna nr. 32 Ploiești

ben efictar:                 -                  / **' //

IOAN V/^hCtlN'^rîOAN AIjA&IA uiTȘ'v — D£TA£ftJpiansa nr.

.2—


ROMÂNIA                   •                  COMISIA TEHNICĂ DE

JUDEȚUL PRAHOVA              AMENAJAREA TERITORIUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CONSTITUITĂ CONFORM HOZ

DIN 24.07.2008 A CONSILIULUI

AVIZ

Nr. 017 DIN 10.02.2009


INIȚIATOR:


IOAN VALENTIN


ELABORATOR:


c,arh.George ENE


LUCRAREA:

Plan Urbanistic de Detaliu

„Modificare indicator urbanistic (POT) pentru Desființare locuință existentă și Construire locuință P+M, împrejmuire, branșamente ”

AMPLASAMENT :    str.Putna nr.32

în urma analizei, în ședința din data de 10 februarie 2009, Comisia. Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism acordă :

AVIZ FAVORABIL

pentru

Plan Urbanistic de Detaliu

„ Modificare indicator urbanistic (POT) pentru Desființare locuință existentă și Construire locuință PPM, împrejmuire, branșamente ”

Cu următoarea condiție:

1. - se va depune la faza de obținere a Autorizației de Construire Avizul Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Ploiești și Avizul Poliției Rutiere

Având :


7 -    voturi „pentru"

0 -    voturi „împotriva'

0  -    abțineri

2 -    absențe

PRESE


'E,


Andrei Vi