Hotărârea nr. 418/2009

Hotãrârea nr. 418 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriasii imobilelor care au fãcut obiectul legilor proprietãtii si listei cu ordinea de prioritate pentru locuintele sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 418

privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii n imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale^*;^-^'^^/

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești și a domnilor consilierilor Nicolescu Sava Mihai, Emil Calotă, Popa Gheorghe, Tincu Marin și Marcu Valentin și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 - Legea Locuinței, republicată și actualizată și prevederile art. 21 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței;

în temeiul art. 44 alin. (1), (2) din Legea nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 -22 decembrie 1989;

în conformitate cu art. 2 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74 / 2007, privind asigurarea fondului de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84 / 2008, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 260 / 24.08.2009 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și a Hotărârii Consiliului Local nr. 289 / 07.09.2009 referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260 / 24.08.2009 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale ;

ținând seama de Procesul - Verbal din data de 25.11.2009 al Comisiei nr. 5 a Consiliului Local Ploiești pentru protecție și asistență socială, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații;

în temeiul art. 36, alin.6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administrația Publică Locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă listele cu ordinea de prioritate pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, valabilă pe anul 2010, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta.

Art. 2 - Aprobă lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale, valabilă pe anul 2010, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 3 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contecios va aduce la cunoștință

> » 7 »


publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 18 decembrie 2009.

Președinte PaulContrasemnează Secretar, Maria Magdalena/Mazâlu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

Serviciul Locuințe și Așezăminte Sociale, P.M ȘI P.S.I

RAPORT DE SPECIALITATE


..                  .5  /

La proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei Cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

Apariția și aplicarea prevederilor Legii nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a condus la restituirea în natură încă din anul 2002 a unor imobile în care locuiau numeroase familii de chiriași.

Art. 13 și art. 15 din legea cadru, coroborat cu art. 44 se referă la protecția socială de care pot beneficia chiriașii din imobilele restituite, prioritate constituindu-o persoanele cu venituri mici, invalizii, pensionarii și persoanele cu handicap. Astfel, legea dă posibilitatea încheierii cu noul proprietar a unui contract de închiriere pentru o perioadă de 5 ani, de la data punerii în posesie a imobilului. Chiria pentru spațiul închiriat nu poate depăși 25% din venitul realizat de familia chiriașului.

Majoritatea chiriașilor insa si-au valorificat deja acest drept si in acest moment sunt fie evacuați din fostele locuințe fie foarte aproape de a fi evacuați.

Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situația creată prin restituirea imobilelor foștilor proprietari sunt familiile de pensionari.

O.U.G. nr.74 / 2007 reiterează necesitatea stringentă de asigurare a unui fond de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, punând accent pe obligativitatea autorităților locale de a soluționa, în condițiile legii, problema acestor familii.

In evidența A.S.S.C Ploiești figurează un număr de 157 dosare întocmite de chiriașii din imobilele deja restituite și un număr de 269 dosare privind locuințele sociale.

Ținând cont de prevederile legale, se impune alcătuirea a două liste cu ordinea de prioritate care să cuprindă, pe de o parte familiile alcătuite din două sau mai multe persoane și, pe de altă parte, persoane singure, în sensul consfințit de lege, conform Anexei nr.l și Anexei nr.2.

Pe de altă parte, potrivit Legii nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței și a H.G. nr.l275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local, in conformitate cu lista de prioritate - Anexa nr.3 .

Prin termenul de locuință socială în sensul prezentei legi, se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea uneia în condițiile pieței.

Așadar, măsura de protecție prin repartizarea unei locuințe sociale cu chirie mică trebuie să se adreseze acelor familii sau persoane singure care se află în situație de risc social, sunt în vârstă, nu au copii sau nu le pot acorda sprijin sau, deși sunt persoane mai tinere, suferă de diverse boli care le împiedică să presteze activități aducătoare de venit.

Comisia Consiliului Local pentru protecție și asistență socială, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații s-a întrunit și a analizat cererile solicitanților proveniți din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății, \precupi și pe cele ale solicitanților de locuință socială și în baza criteriilor aprobate a întocmit listele cu ordinea de prioritate valabile care constituie anexe la prezentul proiect de hotărâre.

Față de cele de mai sus supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.                                                         X      \->X

DIRECTOR EXECUTIV, DoinajCjăpuz^DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Dan Dinu

//' \


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC, ’ DIRECTOR,

Luminița Gaborfî


EXPUNERE DE MOTIVE


/■a


La proiectul de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea ... r        r

chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei^;prdin^ae prioritate pentru locuințele sociale

A

In exercitarea atribuțiilor care îi revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată și actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale.

Apariția și aplicarea Legii nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a condus la restituirea în natură a unor imobile în care locuiau numeroase familii A

de chiriași. In acest context art. 13 și art. 15 instituie cadrul legal privind protecția socială de care pot beneficia chiriașii din imobilele restituite foștilor proprietari, obligându-i pe actualii proprietari să încheie contracte de închiriere pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în posesie a imobilului.

O.U.G. nr. 74 / 2007 reiterează necesitatea stringentă de asigurare a unui fond de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, punând accent pe obligativitatea autorităților publice locale de a soluționa, în condițiile legii, problema acestor familii.

Autoritatea publică locală se confruntă cu numeroase solicitări formulate de aceste familii, atât din cauză că unii dintre noii proprietari nu au încheiat acest tip de contracte, dar și pentru că marea lor majoritate au ajuns la termenul de încetare.

Realitatea a demonstrat că cel mai grav afectate de situația creată prin restituirea imobilelor foștilor proprietari sunt familiile de pensionari.

In acest moment în evidențele A.S.S.C. Ploiești figurează un număr de 426 dosare, din care 157 sunt ale familiilor ce provin din imobilele revendicate și retrocedate foștilor proprietari, iar restul de 269 aparțin familiilor care solicită o locuință socială și care și-au actualizat dosarele, în conformitate cu prevederile legii.

Potrivit art.43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local în baza criteriilor anual stabilite de acesta.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 260 / 24.08.2009 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a locuințelor sociale, coroborat cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 289 / 07.09.2009 referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260 / 24.08.2009 se impune aprobarea listelor cu ordinea de prioritate valabilă pe anul 2010 pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale, valabilă pe anul 2010.

Față de cele de mai sus supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local

proiectul de hotărâre alăturat.Consilieri,


Primar,

Andrei Liviu Volosevici


Nicolescu Sava Mihai Calotă Emil Popa Gheorghe Zyt &

Tincu Marin

Marcu Valentin /

PROCES - VERBAL , încheiat astazi, 25.11.2009

Comisia nr. 5 pentru protecție si asistenta sociala, respectară drepturilor si libertăților cetatenesti, petiții si reclamatii, constituita la nivelul Municipiului Ploiești, in temeiul art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicata si actualizata -M^bgea privind locuințele, a H.G nr. 1275/2000, privind Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței, s-a intrunit in următoarea componenta: Președinte: Nicolescu Sava Mihai

Membrii: Popa Gheorghe Tincu Marin Marcu Valentin

ORDINEA DE ZI: intocmirea listelor cu ordinea de prioritate valabile pe anul 2010 pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății si lista cu ordinea de prioritate valabila pe anul 2010 privind repartizarea de locuințe sociale.

HOTĂRĂȘTE:

Comisia a luat act de faptul ca in momentul de fața există în patrimoniul administrației publice locale unități locative compuse din una sau două camere propuse spre repartizare, motiv pentru care, a considerat ca se impune alcătuirea a 2 liste cu ordinea de priorități care să cuprindă, pe de o parte familiile alcătuite din două sau mai multe persoane și, pe de altă parte, persoane singure, în sensul consfințit de lege ( Anexa nr.l și Anexa nr.2 ) pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății.

Având in vedere ca structura locuințelor sociale exitente in domeniul public al municipiului Ploiești este una camera pentru locuințele sociale se impune alcătuirea unei singure liste ( Anexa nr.3 )

In urma analizării fiecărui dosar in parte (cerere si documente justificative ), in baza criteriilor de repartizare aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 260 / 24.08.2009, completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 289 / 07.09.2009 s-au calculat punctajele aferente si s-au intocmit listele cu ordinea de prioritate pentru anul 2010, atat in ceea ce privește situația chiriașilor din imobilele care au făcut obiectul legilor proprietății, cat si lista de prioritate pentru locuințele sociale.

Proiectul de hotarare si Anexele nr. 1, 2 si 3 vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Președinte: Nicolescu Sava Mihai


Membrii: Popa Gheorghe Tincu Marin


Poziție

2010

Nume si Prenume:

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația ocupațională

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială

Pct.

Situația contractuală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

1

SUSAțj^^NA

30291

38

Pensionar

10

Certificat medical

2

pensie 685

6

Contract expirat

10

Nu

0

23/04/2001

10

2

PETRESCU ELENA

7754

38

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 636

6

Evacuate

10

Nu

0

08/05/2003

10

3

NICOLESCU ION

12160

38

Pensionar

10

Certificat invalid mediu

4

Pensie 198

8

Evacuate

10

Nu

0

23/11/2005

6

4

NICULAE ȘTEFAN

30365

36

Șomer

8

Sănătos

0

Șomaj 120

8

Sentința de evacuare

10

Nu

0

27/08/1999

10

5

LONGESCU FILOFTEIA

5202

36

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 696

6

Sentința de evacuare

10

Nu

0

19/03/2003

10

6

DUMITRAȘCU STANA

10443

36

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 458

6

Evacuate

10

Nu

0

10/06/2003

10

7

PIRVAN STELIANA

494

36

Pensionar

10

Certificat Handicap accentuat

6

Pensie 507

6

Contract expirat

10

Nu

0

19/06/2007

4

8

DOBRE ION

3013

35

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie neactualizata

0

Evacuate

10

Legea nr. 341/2004

3

28/02/2002

10

9

COSTEANU MARIA

30608

34

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 817

4

Contract expirat

10

Nu

0

12/10/2000

10

10

BRAUNSTEIN MIOARA

30829

34

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 1019

2

Notificare

10

Nu

0

21/12/2001

10

11

MĂGULEANU VALERIA

2244

34

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 1069

2

Contract expirat

10

Nu

0

03/09/2002

10

12

PARASCHIVESCU ELENA

6084

34

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 1166

2

Contract expirat

10

Nu

0

14/04/2003

10

13

MAREȘ TANȚA

183874

34

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 857

4

Contract expirat

10

Nu

0

25/07/2003

10

14

MOVILEANU SAFTA

232044

34

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 865

4

Evacuate

10

Nu

0

07/01/2004

10

15

ȘTEFĂNESCU VASILICA

272617

34

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 1018

2

Sentința de evacuare

10

Nu

0

18/04/2004

10

16

GUIȚOIU PAUL

447

34

Pensionar

10

Certificat Handicap accentuat

6

Pensie 873

4

Contract expirat

10

Nu

0

11/12/2006

4

17

NICOLESCU ALEXANDRINA

208432

33

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie neactualizata

0

Evacuate

10

Veteran de război

3

15/10/2003

10

18

RADU ELENA

272252

32

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 1105

2

Sentința de evacuare

10

Nu

0

14/04/2004

10

19

IONESCU MARIA

71

32

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 1181

2

Contract expirat

10

Nu

0

12/07/2004

10

20

BURDUJAN GHEORGHE

125

32

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 960

4

Contract expirat

10

Nu

0

12/10/2004

10

21

STOICA CĂTĂLINA

533758

32

Salariat

8

Certificat medical

2

Salariu 677

6

Contract expirat

10

Nu

0

19/10/2005

6

22

TEODORESCU ANA

405

32

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 458

6

Notificare

10

Nu

0

24/07/2006

6

23

LUCA MARIA

464

32

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 662

6

Sentința de evacuare

10

Nu

0

09/02/2007

4

24

PREDELEANU GENICA

466

32

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 354

8

Evacuate

10

Nu

0

20/02/2007

4

25

APOSTOLESCU MARIA

579

32

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 485

6

Notificare

10

Nu

0

30/04/2008

4


:/

26

MIHAESCU LUCRETIA

..... .     ■ ’-.r* "■■//

613

32

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 300

8

Contract expirat

10

Nu

0

30/09/2008

4

27

fe^EAfi^gQLAE

634

32

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 374

8

Evacuate

10

Nu

0

26/11/2008

4

28

DUMITRU ANETA

2280

30

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie neactualizata

0

Sentința de evacuare

10

Nu

0

18/02/2002

10

29

DIACONU MARIA

6180

30

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie neactualizata

0

Contract expirat

10

Nu

0

28/05/2003

10

30

GHEORGHIU TARSICA

492

30

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 737

4

Contract expirat

10

Nu

0

12/06/2007

4

31

ROMAN ELENA

497

30

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 555

6

Contract expirat

10

Nu

0

22/06/2007

4

32

PANTAZESCU CONSTANȚA

300

30

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 617

6

Contract expirat

10

Nu

0

26/06/2007

4

33

IONESCU LUMINIȚA

314

29

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 607

6

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

18/08/2005

6

34

ROȘU MARGARETA

471

29

Pensionar

10

Diagnostic cancer

4

Pensie 421

6

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

20/03/2007

4

35

SANDOR ELVIRA

7377

28

Salariat

8

Sănătos

0

Venit neactualizat

0

Evacuate

10

nu

0

28/11/2001

10

36

COSTEANU TEODOR EUGEN

3787

28

Salariat

8

Sănătos

0

Neactualizat venit

0

Contract expirat

10

Nu

0

14/10/2002

10

37

FLECESCU CRISTIAN

217

28

Fara venit

4

Sănătos

0

Fara venit

8

Contract expirat

10

Nu

0

31/01/2005

6

38

APOSTOLESCU CONSTANTIN

463

28

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 872

4

Notificare

10

Nu

0

08/02/2007

4


39

ANDREI MIHAI

501

28

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 910

4

Notificare

10

Nu

0

26/06/2007

4

40

pcSgamaria

518

28

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 736

4

Contract expirat

10

Nu

0

24/09/2007

4

41

APOSTOLESCU MARIANA LUIZA

580

28

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 950

4

Notificare

10

Nu

0

30/04/2008

4

42

DUTA GEORGETA

7562

28

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 656

6

Contract expirat

10

Nu

0

23/02/2009

2

43

NICULAE ELENA

8297

28

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 643

6

Notificare

10

Nu

0

13/10/2009

2

44

NEAGU TUDOR

496

26

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 1126

2

Notificare

10

Nu

0

19/08/2007

4

45

BACIU COSTIN EUGEN

523

26

Fara venit

4

Sănătos

0

Fara venit

8

Notificare

10

Nu

0

11/10/2007

4

46

DOGARU DANIEL

640

26

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 741

4

Notificare

10

Nu

0

18/10/2008

4

47

MĂGIRESCU MARIA

307

25

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 715

4

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

26/07/2005

6

48

BANU FLORICA

539

25

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 448

6

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

21/11/2007

4

49

ZAHARIAANICA

527

24

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie neactualizata

0

Contract expirat

10

Nu

0

18/10/2007

4

50

NAFTAN ION

6023

24

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 847

4

Sentința de evacuare

10

Nu

0

24/07/2009

2

51

DOBRE MANUELA

558

21

Salariat

8

TBC

4

Neactualizat venit

0

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

06/02/2008

4

52

MATACHE NiCOLAE

■ O

513

19

Pensionar

10

Sănătos

0

Neactualizat venit

0

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

03/09/2007

4

53

fi/ANMONICA

6764

19

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 850

4

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

24/08/2009

2

Anexa Nr. 2 71?^%                            LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010                             La Hofârârea nr/Zy^.?

pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane

Poziție

2010

Nume si Prenume:

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația ocupațională

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială venit mediu

Pct.

Situația contractuală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

1

30385

43

Salariat + copil minor

9

Certificat handicap accentuat

6

Salariu 225

8

Contract expirat

10

Nu

0

30/09/1995

10

2

PETRE ALEXANDRU

15

40

Salariat

8

Certificat handicap grav

6

Salariu 660

6

Contract expirat

10

Nu

0

18/03/2004

10

3

DAVID RADA

535

39

Pensionar + copil minor

11

Certificat handicap accentuat

6

Pensie 228

8

Sentința de evacuare

10

Nu

0

13/11/2007

4

4

CÂRLAN VASILE

12148

37

Pensionar

10

Certificat handicap accentuat

6

Pensie 1075

2

Contract expirat

10

Beneficiar Lege 189/2000

3

23/11/2005

6

5

BOIANGIU DUMITRU

30226

36

Salariat

8

Certificat Invaliditate mediu

4

Salariu 977

4

Contract expirat

10

Nu

0

11/06/1999

10

6

NICULESCU MIRCEA

9053

36

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 897

4

Contract expirat

10

Nu

0

23/05/2003

10

7

STAN VASILE

206683

36

Pensionar

10

Diagnostic cancer

4

Pensie 1147

2

Evacuate

10

Nu

0

10/10/2003

10

8

RADU NICOLAE

272252

36

Pensionar

10

Cerificat invaliditate

gr.1

6

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

16/04/2004

10

La Hotărârea nr:___________

9

APOSTOL ION

X\ f;- " ■

101

36

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 586

6

Contract expirat

10

Nu

0

10/09/2004

10

10

NICOLAE ELENA

305

36

Pensionar

10

Certificat handicap accentuat

6

Pensie 712

4

Notificare

10

Nu

0

25/07/2005

6

11

RĂDUȚĂ VIRGINIA

462

36

Pensionar

10

Certificat handicap grav

6

Pensie 558

6

Notificare

10

Nu

0

08/02/2007

4

12

TICU AURELIA

483

36

Salariata

8

Certificat handicap accentuat

6

Salariu 320

8

Notificare

10

Nu

0

17/05/2007

4

13

NĂSTASE GABRIEL VASILE

30685

35

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

Salariu 405

6

Notificare

10

Nu

0

07/11/2000

10

14

NICULESCU ADRIAN FLORIN

6238

35

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

Salariu 550

6

Notificare

10

Nu

0

13/11/2001

10

15

GRIGORE CONSTANTIN

370712

35

Salariat + 1 copil minor

9

Sănătos

0

Salariu 478

6

Notificare

10

Nu

0

14/10/2002

10

16

CIUFU ELENA

249546

35

Pensionar

10

Certificat handicap accentuat

6

Pensie 1115

2

Contract in vigoare<12 luni

7

Nu

0

12/02/2004

10

17

ȘERBAN CONSTANTIN

16

35

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

Salariu 640

6

Notificare

10

Nu

0

18/03/2004

10

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane


18

• ' u

-    - ț 1

NICULESCU STELIANA

.■

3163

34

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie

2

Contract expirat

10

Nu

0

04/03/2003

10

19

?T’

V-

GRAMA IONUȚ

34

34

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 600

6

Contract expirat

10

Nu

0

29/04/2004

10

20

FLOREA DANIELA

181

34

Salariat + copil minor

9

Certificat handicap grav

6

salariu 574

8

Contract in vigoare<12 luni

5

Nu

0

24/11/2004

6

21

MATEI CORNELIA

334

34

Pensionar + copil minor

11

Cancer

4

Pensie 451

6

Contract in vigoare<12 luni

7

Nu

0

07/10/2005

6

22

GORAN LUCIAN

364

34

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 615

6

Contract expirat

10

Nu

0

27/12/2005

6

23

ANGELESCU ALISA

7508

33

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

Salariu 726

4

Contract expirat

10

Nu

0

29/11/2001

10

24

STOICA MARIN

6347

33

Salariat

8

Certificat medical

2

Salariu 524

6

Contract in vigoare<12 luni

7

Nu

0

26/05/2004

10

25

MIHAI NICOLETA MIHAELA

361

33

Salariati + copil minor

9

Sănătos

0

Salariu 345

8

Contract expirat

10

Nu

0

19/12/2005

6

26

CONSTANTIN ȘTEFAN

6134

32

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 1025

2

Contract expirat

10

Nu

0

12/11/2001

10

27

-         ■ ■—

SAVA CORNELIA z

.......

206675

32

Salariat

8

Sănătos

0

salariu 797

4

Evacuate

10

Nu

0

10/10/2003

10

28

STAN IOANA

337

31

Persoana fara venit + copil minor

5

Certificat medical

2

Salariu sot 228

8

Evacuate

10

Nu

0

13/10/2005

6

29

DINU VALERIA

7409

31

Persoana fara venit + copil minor

5

Certificat handicap accentuat

6

Indemnizație handicap 91

8

Notificare

10

Nu

0

16/09/2009

2

30

NĂSTASE VALERIA

7228

30

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 1296

2

Evacuate

10

Nu

0

27/11/2001

10

31

ALEXANDRU PUIU

1676

30

Fara venit

4

Sănătos

0

Salariu fiu 592

6

Contract expirat

10

Nu

0

05/02/2002

10

32

FRÎNCU CONSTANTIN

4000

30

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 1311

2

Contract expirat

10

Nu

0

15/10/2002

10

33

FIERARU COSTIN

195065

30

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Fara venit

8

Contract in vigoare<12 luni

7

Nu

0

03/09/2003

10

34

GRIGORE IULIANA

7384

30

Pensionar

10

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Notificare

10

Nu

0

13/10/2004

10

35

CHIRIȚĂ JENICA

367

30

Persoana fara venit

4

Certificat medical

2

Fara venit

8

Contract expirat

10

Nu

0

12/01/2005

6

La Hotărârea nr:___________

36

GOGONEA MIRCEA

IZ\

397

30

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 875

4

Notificare

10

Nu

0

30/05/2006

6

37

NEAGU ELISABETA

457

30

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 510

6

Sentința de evacuare

10

Nu

0

31/01/2007

4

38

FRĂȚILĂ GHEORGHE

481

30

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 620

6

Contract expirat

10

Nu

0

14/05/2007

4

39

NICODIM ECATERINA

545

30

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 696

6

Notificare

10

Nu

0

26/11/2007

4

40

BETEREZ EMILIA

646

30

Pensie + copil minor

11

Certificat handicap grav

6

Pensie 643

6

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

19/02/2009

2

41

BARBU FLORENTINA

258

29

Persona fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Fara venit

8

Contract expirat

10

Nu

0

04/04/2005

6

42

GHEORGHE VASILE

575

29

Pensionar

10

Certificat handicap accentuat

6

Pensie 726

4

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

26/03/2008

4

43

APOSTOLESCU MARCEL

590

29

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

Salariu 525

6

Contract expirat

10

Nu

0

26/06/2008

4

44

DORISOR VASILE

8781

29

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

salariu 400

8

Contract expirat

10

Nu

0

27/10/2009

2

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane


45

COLEA VALERIU EUGEN

<?_ //’

X ■ .                                    -7/

208123

28

Salariat

8

Sănătos

0

Venit neactualizat

0

Contract expirat

10

Nu

0

15/10/2003

10

46

stamatiadeCicolae

540

28

Pensionar + copil minor

11

Certificat medical

2

Pensie 479

6

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

21/11/2007

4

47

BĂLĂȘICĂANCA

557

28

Persona fara venit + copil minor

5

Certificat handicap grav

6

Pensie 298

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

31/01/2008

4

48

FARCAȘ ALEXANDRU

605

28

Pensionar + copil minor

11

Sănătos

0

Pensie 248

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

19/08/2008

4

49

MIHAI MIHAELA CRISTINA

493

27

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Fara venit

8

Notificare

10

Nu

0

13/06/2007

4

50

MATEI IUDITA

505

27

Pensionar

10

Certficat handicap accentuat

6

Pensie 1162

2

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

03/08/2007

4

51

CODREANU MARIN

517

27

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 297

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

19/09/2007

4

52

SANTIN BARTOȘ RĂZVAN

544

27

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

salariu 882

4

Notificare

10

Nu

0

22/10/2007

4

53

STOICA ELENA

554

27

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Alocații copii

111

8

Notificare

10

Nu

0

29/01/2008

4

54

GHEORGHE VASILE

587

27

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

salariu fiu 304

8

contract expirat

10

Nu

0

05/06/2008

4

55

TEODOR ALINA

638

27

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Fara venit

8

Notificare

10

Nu

0

15/12/2008

4

56

MOCANU CAMELIA

644

27

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 370

8

Contract in vigoare<12 luni

7

Nu

0

19/01/2009

2

57

CRISTIAN IOANA

1280

26

Pensionar

10

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Notificare

10

Nu

0

10/02/2005

6

58

SIMINICEANU ORTANSA

248

26

Pensionar

10

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

11/03/2005

6

59

MUNTEAN DORIN

11765

26

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 1345

2

Contract expirat

10

Nu

0

16/11/2005

6

60

POPESCU LIVIU IULIAN

395

26

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

Salariu 447

6

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

21/04/2006

6

61

BALABAN TU DOR

475

26

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie neactualizata

0

Contract expirat

10

Nu

0

17/04/2007

4

62

BIVOLARU ELEONORA

596

26

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

Indemnizație creștere copil soție 800

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

16/07/2008

4

63

i ■

MANOLESCU IOAN .ț

602

26

Persoana fara venit

4

Sănătos

0

salariu soție

400

8

Sentința evacuare

10

Nu

0

13/08/2008

4

64

PRIBEGEANU ION

643

26

Pensionar + copil minor

11

Sănătos

0

Pensie 125

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

16/01/2009

2

65

LUTA NINA

8298

26

Persoana fizica autorizata

8

Sănătos

0

Venit activitati comerciale 542

6

Notificare

10

Nu

0

13/10/2009

2

66

DUMITRU CARMEN

8953

26

SNC + copil minor

9

Certificat medical

2

activitati comerciale 83

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

30/10/2009

2

67

NICOLAE ELISABETA VERONICA

30486

25

Beneficiar

Legea nr. 416/2001 + copil minor

5

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Notificare

10

Nu

0

25/11/1998

10

68

COSMA GEORGETA*

417

25

Pensionar

10

Certificat handicap accentuat

6

Pensie 811

4

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

28/09/2006

6

69

BIVOLARU PETRE

521

25

Persoana fara venit

4

TBC

4

Pensie 210

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

10/04/2007

4

70

CINCAN PETRE*

559 bis

25

Pensionar

10

Certificat handicap accentuat

6

Pensie 602

6

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

19/02/2008

4

71

ȘELARU CONSTANTIN

633

25

Pensionar

10

Sănătos

0

Pensie 671

6

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

20/11/2008

4

72

STOICA ALFREDO h SEBASTIAN       '

V ? •                                               '--l ■

6518

25

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Indemnizație creștere copil soție 800

8

Contract expirat

10

Nu

0

20/03/2009

2

73

-11 C

PILICĂ NICOLAE

460

24

Salariat

8

Certificat medical

2

Neactualizare venituri

0

Notificare

10

Nu

0

02/02/2007

4

74

ANASTASE FLORINA

461

24

Fara venit

4

Sănătos

0

Salariu sot616

6

Sentința civila

10

Nu

0

08/02/2007

4

75

BOARCĂȘ MARIA

570

24

Persoana cu handicap

1

Certificat handicap accentuat

6

Indemnizație handicap 234

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

11/03/2008

4

76

SIMIONESCU ANTOANETA ROXANA

609

24

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

Salariu 471

6

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

19/08/2008

4

77

PIRVAN CRISTIAN ROBERT

7604

24

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

Salariu 398

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

24/04/2009

2

78

STOICAN MARIA

298

23

Persoana fara venit

4

Sănătos

0

Fara venit

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

30/06/2005

6

79

OPAIȚ MARIA JANA

382

23

Salariat

8

Sănătos

0

salariu 760

4

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

09/03/2006

6

80

NICOLAE VIOREL*

482

23

Pensionar

10

Certificat handicap mediu

4

Pensie 493

6

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

17/05/2007

4


rr.4.LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010

r ' 9 /pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane


La Hotărârea nr:

81

ENACHE GHEORGH^

510

23

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Sentința de evacuare

10

Nu

0

23/08/2007

4

82

GHEORGHE ȘTEFAN

609

23

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

26/08/2008

4

83

VIHTA IU LIANA

8928

23

Salariata

8

Sănătos

0

Salariu 430

6

Contract in vigoare<12 luni

7

Nu

0

30/10/2009

2

84

FLOREAMIHAI

8999

23

Pensionar

10

Sănătos

0

pensie 422

6

Contract in vigoare<12 luni

5

Nu

0

03/11/2009

2

85

DUMITRU CONSTANȚA*

416

22

Pensionar

10

Certificat medical

2

Pensie 538

6

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

18/09/2006

4

86

DONCILĂ FI LIP

507

22

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Alocații copii 151

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

09/08/2007

4

87

IVAN ȘTEFANIA IOLANDA

520

22

Persoana fara venit + 1 copil minor

5

Sănătos

0

Fara venit

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

03/10/2007

4

88

BIVOLARU DANIELA

597

22

Persona fara venit + copil minori

5

Sănătos

0

Alocații 126

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

16/07/2008

4

89

BIVOLARU IRINA

592

22

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Alocație 84

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

26/08/2008

4


90

STOICA AURORA

618

22

Beneficiar Legea nr. 416/2001 + copil minor

5

Sănătos

0

Ajutor social

167

8

Contract in vigoare» 12 luni

5

Nu

0

30/10/2008

4

91

NIȚĂ MARIAN

12249

21

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

24/11/2005

6

92

OPREA ALEXANDRINA

2975

21

Pensionara

10

Sănătos

0

Pensie 829

4

Contract in vigoare» 12 luni

5

Nu

0

07/04/2009

2

93

NEACSU GHEORGHE

6020

20

Fara venit

4

Sănătos

0

Salariu fiu 850

4

Contract expirat

10

nu

0

24/07/2009

2

94

DICU NICOLETA

495

19

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Sentința de evacuare

10

Nu

0

19/06/2007

4

95

BONTEA GHEORGHE

560

19

Pensionar

10

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare» 12 luni

5

Nu

0

20/02/2008

4

96

AVRAM LUMINIȚA

631

19

Persoana fara venit + copil minor

5

Sănătos

0

Neprezentare venituri

0

Contract expirat

10

Nu

0

19/11/2008

4

97

NECHITA IULIA

9570

19

Fara venit

4

Sănătos

0

Fara venit

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

23/11/2009

2

98

ENACHE CĂTĂLINĂ VERONICA

9624

19

Salariat

8

Sănătos

0

Salariu 720

4

Contract in vigoare» 12 luni

5

Nu

0

23/11/2009

2

99

ȚILIMF’EA CONSTANȚA*

1.     .. -■X'k-   ::>/7

-k- -

526

18

Persoana fara venit

4

Certificat medical

2

Salariu fiica 387

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

18/10/2007

4

100

NICOLESCU PUIU PETRUȘ

556

18

Salariat + copil minor

9

sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

30/01/2008

4

101

ENUȚĂ SEVASTA*

569

18

Persoana handicap

1

Certificat handicap accentuat

6

Indemnizație handicap 455

6

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

04/03/2008

4

102

GOGOLAN FLORIAN*

574

18

Beneficiar Legea nr. 416/2001 + copil minor

5

Sănătos

0

Ajutor social

325

8

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

21/03/2008

4

103

MOCANU CLAUDIA

601

18

Salariat + copil minor

9

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

01/08/2008

4

104

GHEORGHE ALEXANDRU

547

17

Salariat

8

Sănătos

0

Neactualizare venituri

0

Contract in vigoare>12 luni

5

Nu

0

28/11/2007

4

NOTA:

Potrivit art.1 din HCL nr.289 / 07.09.2009 : se aproba înscrierea pe lista cu ordinea de prioritate pentru anul 2010 pentru repartizarea locuințelor pentru chiriași imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăților a familiilor care dețin in momentul de fata cu titlu de chiriaș locuința sociala.

Acestea vor fi depunctate cu cate 20% din numărul total de puncte acumulat.

' • -                              LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010                               La Hotărârea

/ .                                                             pentru locuințele sociale

Poziție 2010

Nume si Prenume

•'T/deTL'-.'’

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația locativă mp/pers

Pct.

Nr. minori aflați în întreținere

Pct.

Modalitate în care se realizează veniturile

Pct.

Situația materială venit mediu pe persoană

Pct.

Situația medicală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

1

VASILE MARI LENA

28

42

7,68

8

2 copii

2

salariati

8

125

8

certificat handicap

6

nu

0

06/04/2004

10

2

DRAGOMIRESCU MARCEL

30396

40

7

8

0

0

pensie

8

387

8

certificat handicap accentuat

6

nu

0

15/09/1999

10

3

RUSU MARCEL

30519

40

11,73

7

1 copil

1

Indemnizație handicap

8

348,5

8

certificat handicap

6

nu

0

08/12/1999

10

4

LEPĂDAT MARIOARA

30277

39

2,12

8

1 copil

1

salariati

8

503

6

certificat handicap

6

nu

0

06/06/2001

10

5

PAVEL CRISTINA

7657

39

5/8 din

casa

8

3 copii

3

salariati

8

187,5

8

certificat medical

2

nu

0

30/11/2001

10

6

PĂUN LIVIA

69

38

internata la unitatea medicala Boldești-

8

0

0

pensie

8

537

6

certificat handicap grav

6

nu

0

08/07/2004

10

7

STAN MARIA

2237

37

10,12

7

0

0

pensie

8

575

6

certificat handicap

6

nu

0

27/08/2001

10

8

BOȚEA ELENA

7519

37

2,79

8

3 copii

3

indemnizație handicap

2

85

8

certificat handicap accentuat

6

nu

0

29/11/2001

10

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:___________

9

b

DURBACEAION

66

37

7

8

1 copil

1

lucrează fara forme legale

8

24

8

certificat medical

2

nu

0

22/06/2004

10

\

10

VULPE GABRIELA

118

37

4,19

8

1 copil

1

salariati

8

553,5

6

certificat medical

4

nu

0

07/10/2004

10

11

GHEORGHE DAM IAN

14733

37

6,07

8

1 copil

1

salariati

8

301,6

8

cerificat handicap accentuat

6

nu

0

27/11/2006

6

12

CIURAR ANGHEL (-10% ajutor social)

30857

36,9

7,63

8

1 copil

1

indemnizație handicap + salariu

8

226,3

8

certificat handicap

6

nu

0

30/06/1997

10

13

ZAMFIR ADINA VALENTINA     (-

10% ajutor social)

49

36,9

4,2

8

1 copil

1

salariati

8

389,4

8

certificat handicap

6

nu

0

24/05/2004

10

14

DINU NICOLETA

5925

36

7,85

8

2 copii

2

salariati

8

289,3

8

sănătoși

0

nu

0

07/09/2001

10

15

STAN ELENA

6497

36

3,2

8

2 copii

2

salariati

8

218

8

sănătoși

0

nu

0

16/11/2001

10

16

TRANDAFIR MARIUS

3752

36

6,77

8

2 copii

2

salariati

8

204

8

sănătoși

0

nu

0

14/03/2002

10

17

MOȚOI MAGDALENA

978

36

4,8

8

2 copii

2

salariati

8

276,6

8

sănătoși

0

nu

0

17/10/2002

10

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:___________

18

i

DLTMITRU ROXANÂ; NICOLETA

7

36

5

8

2 copii

2

salariati

8

388,91

8

sănătoși

0

nu

0

04/03/2004

10

19

PÂDURARU LIVlW

CATAUKr7;A>'

123

36

5

8

2 copii

2

salariati

8

308,75

8

sănătoși

0

nu

0

08/10/2004

10

20

VIȘAN MARIUS

266

36

5,29

8

2 copii

2

salariati

8

170,5

8

sănătoși

0

nu

0

18/04/2005

10

21

GAIDOȘ TIBERIU ADRIAN

370

36

7,5

8

0

0

pensie handicap

8

293

8

certificat handicap grav

6

nu

0

23/01/2006

6

22

OPREA VASILICA

379

36

8

7

1 copil

1

pensie

8

179

8

certificat handicap

6

nu

0

06/03/2006

6

23

VASILE CAMELIA

624

36

2

8

>3 copii

4

salariati

8

103,5

8

TBC

4

nu

0

07/11/2008

4

24

BARBU IONELA CORINA

735

36

7,2

8

2 copii

2

salariati

8

262,17

8

certificat handicap

6

nu

0

26/11/2008

4

25

STOICA NICOLAE (-10% ajutor social)

30694

35,1

Liceu Teleajan

8

1 copil

1

salariati

8

134

8

certificat handicap ciroza

4

nu

0

08/11/2000

10

26

ION SAMIR

30965

35

5

8

1 copil

1

indemnzatie handicap

2

173

8

certificat handicap

6

nu

0

28/08/1997

10


Anexa Nr. 3

La Hotărârea nr:___________

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

27

MILITARU AUREL

,30280

t

35

5,35

8

1 copil

1

salariati

8

321

8

sănătoși

0

nu

0

06/06/2001

10

28

MAGDĂTENA

333812

35

7,8

8

1 copil

1

salariati

8

178

8

sănătoși

0

nu

0

04/10/2002

10

29

VIJEU VALENTINA GENOVEVA

208364

35

2,85

8

1 copil

1

salariati

8

157,5

8

sănătoși

0

nu

0

15/10/2003

10

30

BĂLAN CRISTINA SIMONA

67

35

7,35

8

1 copil

1

salariati

8

312,5

8

sănătoși

0

nu

0

23/06/2004

10

31

ION GEORGIAN

7463

35

4

8

1 copil

1

salariati

8

675

6

certificat handicap

2

nu

0

13/10/2004

10

32

DOBRE MARIA CONSTANTA

131

35

5

8

1 copil

1

venit activitati ocazionale (declarație)

8

175,4

8

sănătoși

0

nu

0

15/10/2004

10

33

CONSTANTINESCU MIHAELA ALINA

177

35

10,9

7

2 copii

2

salariati + indemnizație handicap

8

321,3

8

sănătoși

0

nu

0

20/12/2004

10

34

SCARLAT DANIELA

8560

35

2,66

8

1 copil

1

șomaj

8

42

8

certificat medical

2

casa de minori

6

20/10/2009

2

35

LĂIȘOR GINA ANGELICA (-10% ajutor social)

4480

34,2

7,57

8

5 copii

4

alocații copii

2

41

8

certificat handicap

6

nu

0

27/03/2003

10


LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:___________

36

MINCU ELENA (-10% ajutor social)

127

34,2

6,08

8

0

0

indemnizație handicap, cantina

8

585

6

certificat handicap

6

nu

0

14/10/2004

10

37

V. \

RADU ELENA (-10% ajutor social)

193

34,2

5

8

2 copii

2

indemnizație handicap

8

91

8

certificat handicap

6

nu

0

08/12/2004

6

38

DONCILĂ LILIANA

30730

34

6,86

8

0

0

fara venituri

2

382

8

certificat handicap accentuat TBC

6

nu

0

30/05/1997

10

39

RĂDUCU ILIE CIPRIAN

30386

34

tolerat in spațiu de proprietar

1

1 copil

1

indemnizație handicap

8

398

8

certificat handicap

6

nu

0

25/05/2001

10

40

DOBRE MARIAN

7237

34

9,12

7

1 copil

1

salariati

8

201,3

8

sănătoși

0

nu

0

27/11/2001

10

41

CONSTANTINESCU VASILICA

197022

34

7,48

8

0

0

pensii

8

323

8

sănătoși

0

nu

0

10/09/2003

10

42

BICLINERU LACRAMIOARA

88

34

10,06

7

1 copil

1

salariati

8

265

8

sănătoși

0

nu

0

13/08/2004

10

43

OPREA MARIA

95

34

7,22

8

0

0

pensie

8

580

6

certificat medical

2

nu

0

27/08/2004

10

44

GELELETU MARIA

114

34

<8

8

0

0

salariati

8

553

6

certificat medical boli cronice

2

nu

0

01/10/2004

10

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:

45

COSTACHE Ml HAI ALBERTO

\604

34

6,13

8

2 copii

2

salariati

8

367,5

8

certificat handicap mediu

4

nu

0

18/08/2008

4

46

ionîTA ELENA

10% ajutor sociert)'

' 449

33,3

7

8

1 copil

1

salariati

8

209

8

certificat handicap grav

6

nu

0

27/12/2006

6

47

ALECU ECATERINA

31092

33

6

8

1 copil

1

salariati

8

489

6

sănătoși

0

nu

0

09/02/1997

10

48

BAICU ADRIAN

30512

33

8,69

7

0

0

salariati

8

186,5

8

sănătoși

0

nu

0

17/04/1997

10

49

CAMPEANU REMUS

30484

33

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

indemnizație handicap + salariu

8

262,5

8

certificat handicap grav

6

nu

0

24/11/1998

10

50

STĂNESCU FLORICA

30566

33

10,5

7

0

0

pensie

8

516

6

certificat medical

2

nu

0

02/10/2000

10

51

DINU GEORGETA

201454

33

4,59

8

1 copil

1

salariati

8

594

6

sănătoși

0

nu

0

18/04/2001

10

52

STATE MARIA

684

33

10,75

7

0

0

salariati

8

290

8

sănătoși

0

nu

0

26/07/2001

10

53

PARASCHIVESCU CAMELIA FLORENTINA

11988

33

9,11

7

0

0

indemnizație handicap

2

231,75

8

certificat handicap

6

nu

0

26/03/2003

10

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:

54

BEȚIVULILIANA

14

33

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

pensie

8

378,5

8

certificat handicap

6

nu

0

18/03/2004

10

55

tu1^iqnu^:<;

VALENTIN^J..

35

33

9,5

7

0

0

Alocație pt copii

2

234

8

certificat handicap

6

nu

0

04/05/2004

10

56

GHEORGHE CORNELIA

89

33

4,49

8

1 copil

1

salariati

8

506,5

6

sănătoși

0

nu

0

16/08/2004

10

57

DUMITRESCU CONSTANTIN

391

33

3,5

8

3 copii

3

salariati

8

316

8

sănătoși

0

nu

0

14/04/2006

6

58

NIȚĂ IONELIA

431

33

4,56

8

3 copii

3

salariu

8

135,4

8

sănătoși

0

nu

0

19/10/2006

6

59

VLAD ADINA MIHAELA

628

33

7,4

8

1 copil

1

indemnizație handicap

8

144,66

8

certificat handicap

6

nu

0

17/11/2008

2

60

OPREA CĂTĂLINA

30961

32

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

8

323,32

8

sănătoși

6

nu

0

27/07/1997

10

61

MOGA GHEORGHE

30037

32

o camera de aprox.

7mp

8

0

0

pensie

8

482

6

sănătoși

0

nu

0

03/02/1998

10

62

ILIE SIMONA VALERIA

30433

32

3

8

0

0

pensionari

8

453

6

sănătoși

0

nu

0

10/12/1999

10

63

bucUrica marius IULIAN

30647

32

14

4

0

0

pensie + indemnizație handicap

8

767

4

certificat handicap

6

nu

0

25/10/2000

10

64

BIVOLARU RODICA

30719

32

<8

8

4 minori

4

DMSFF

2

81,2

8

sănătoși

0

nu

0

14/11/2000

10

65

MITRESCU GEORGETA

7635

32

12,98

5

1 copil

1

salarii

8

342

8

sănătoși

0

nu

0

30/11/2001

10

66

PURDEL VIOLETA

5905

32

9,56

7

1 copil

1

salariati

8

637

6

sănătoși

0

nu

0

28/04/2002

10

67

AVRAM VIOREL

483

32

10,63

7

1 copil

1

Salariati

8

538,33

6

sănătoși

0

nu

0

24/07/2002

10

68

IONESCU ADRIAN

12229

32

6

8

0

0

salariati

8

461

6

sănătoși

0

nu

0

30/06/2003

10

69

RĂDUȚĂ BOGDAN DANIEL

209541

32

7,14

8

0

0

salariati

8

461

6

certificat medical

0

nu

0

20/10/2003

10

70

BACIU CONSTANTIN

24

32

5,35

8

0

0

salariati

8

415

6

sănătoși

0

nu

0

01/04/2004

10

71

VLAD CONSTANTIN

43

32

9

7

0

0

pensie

8

1139

2

certificat medical

2

Legea recunoștinței fata de eroi

3

17/05/2004

10

72

DRĂGULIN FLORICA

>1

32

lipsa dovezi

0

2 copii

2

pensii

8

164

8

certificat handicap mediu

4

nu

0

03/08/2004

10

73

VASILERETA^'

219

32

1 camera

8

>3 copii

4

alocații copii

2

36

8

sănătoși

0

nu

0

08/02/2005

10

74

PETRE LAURENȚIU IULIAN

225

32

7,07

8

2 copii

2

salariat!

8

326

8

sănătoși

0

nu

0

16/02/2005

6

75

FILOTEVASILE

327

32

8,91

8

2 copii

2

indemnizație creștere copil

8

210,5

8

sănătoși

0

nu

0

19/09/2005

6

76

MEHTERIAN EUGENIA

332

32

11,77

5

1 copil

1

pensie

8

218,5

8

certificat handicap mediu

4

nu

0

29/09/2005

6

77

OPREA PETRE

346

32

Centru Social de Urgenta

8

0

0

pensie

8

947

4

certificata handicap

6

nu

0

18/11/2005

6

78

DRĂGHICI IULIAN VALENTIN

428

32

5

8

2 copii

2

salariati

8

309,5

8

sănătoși

0

nu

0

18/10/2006

6

79

LUNCA CRISTINA

437

32

5,7

8

2 copii

2

șomaj

8

139,75

8

sănătoși

0

nu

0

31/10/2006

6

80

PAVEL SORINA GEORGETA

477

32

3,23

8

0

0

șomaj

8

450

6

sănătoși

0

casa de copii

6

26/04/2007

4

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:___________

81

------ '    ~ ■ 'V'......

GROSU ȘANDOR 1

.524

■"'ii

32

7

8

0

0

salariati

8

661

6

sănătoși

0

casa de copii

6

16/10/2007

4

82

C&MJ&ELU VALEFflLh,

'!■

7 632

32

6,6

8

2 copii

2

salariati

8

494,5

6

certificat handicap grav

6

nu

0

19/11/2008

2

83

CRISTESCU MARIA (-10% ajutor social)

31249

31,5

9,1

7

0

0

pensie

8

730

4

certificat handicap

6

nu

0

02/12/1997

10

84

TĂNASE EFTIMIE (-10% ajutor social)

79

31,5

10,5

7

0

0

pensie

8

731

4

certificat handicap

6

nu

0

22/08/2004

10

85

TOFAN IULIANA

30971

31

11,41

5

0

0

salariati

8

165,47

8

sănătoși

0

nu

0

30/08/1997

10

86

GHIOMPIRICA FLORENTIN

31236

31

1,9

8

3 copii

3

alocație pt copii

2

69,8

8

sănătoși

0

nu

0

20/11/1997

10

87

PETRE MIORICA

30517

31

12

5

0

0

pensionari

8

622

6

certificat medical

2

nu

0

11/12/1998

10

88

FLOREA MADALINA

179111

31

5

8

3 copii

3

pensie complement ara

2

52

8

sănătoși

0

nu

0

09/07/2003

10

89

GHEORGHE PETRE

238

31

10

7

0

0

pensie

8

628

6

certificat medical

4

nu

0

03/03/2005

6

90

IOANA MANUELA STEFANIA       '

G

r 249

i

31

6

8

1 copil

1

salariati

8

263

8

sănătoși

0

nu

0

16/03/2005

6

91

BUBULESGL^^

MADALINA

366

31

3,57

8

1 copil

1

salariati

8

323

8

sănătoși

0

nu

0

10/01/2006

6

92

COTEȚ MADALINA

551

31

7,12

8

3 copii

3

indemnizație creștere copil

8

367,75

8

sanatosi

0

nu

0

03/10/2007

4

93

VASILESCU DUMITRU

593

31

8,5

7

0

0

pensie

8

403

6

certificat handicap

6

nu

0

09/07/2008

4

94

MACINIC ADRIAN (-10% ajutor social)

31068

30,6

5,33

8

0

0

Indemnizație handicap

2

234

8

certificat handicap

6

nu

0

25/07/1997

10

95

CONSTANTIN MIHAELA (-10% ajutor social)

162

30,6

2,2

8

0

0

indemnizație handicap

2

234

8

certificat handicap grav

6

nu

0

04/11/2004

10

96

BĂRĂITĂRUȘ GHEORGHE (-10% ajutor social)

442

30,6

8

8

0

0

pensie + indemnizație handicap

8

633

6

certificat handicap

6

nu

0

27/10/2006

6

97

NEDELCU IRINA-RUXANDRA

867

30

8,41

7

1 copil

1

salariati

8

842,33

4

sănătoși

0

nu

0

01/08/2002

10

98

POPA SILVIU NICOLAE

5586

30

11,64

5

1 copil

1

salariati

8

640,33

6

sănătoși

0

nu

0

27/11/2002

10


Anexa Nr. 3

La Hotărârea nr:___________

99

RĂDOI RAMONA

■■■ I:

47

30

2,188

8

2 copii

2

fara venituri

2

46,75

8

sănătoși

0

nu

0

21/05/2004

10

100

ȚARI DA FLORI AN

106

30

lipsa dovezi

0

6 copii

4

salariati

8

216

8

sănătoși

0

nu

0

16/09/2004

10

101

GHENELOIU PETRONELA

137

30

2

8

2 copii

2

alocații copii

2

100

8

sănătoși

0

nu

0

19/10/2004

10

102

NIȚĂ SEBASTIAN

284

30

lipsa dovezi

0

4 copii

4

salariu

8

173,66

8

sănătoși

0

nu

0

25/05/2005

10

103

ENOAE MARIA

291

30

10,12

7

1 copil

1

salariati

8

331

8

sănătoși

0

nu

0

03/06/2005

6

104

POPA MIRELA DENISA

294

30

8,45

7

1 copil

1

șomaj

8

342,5

8

sănătoși

0

nu

0

20/06/2005

6

105

PÎRVU ADRIAN

306

30

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

8

317,5

8

certificat handicap mediu

4

nu

0

26/07/2005

10

106

SANDU ELENA

381

30

2 camere

8

0

0

pensie

8

415

8

certificat medical

2

nu

0

08/03/2006

4

107

BĂLAN DIDINA

448

30

0,6

8

0

0

salariati

8

326

8

sănătoși

0

nu

0

21/12/2006

6


LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:___________

108

CONSTANTIN , LENUȚA

469

30

2,98

8

4 copii

4

indemnizație handicap

2

48,1

8

certificat handicap

4

nu

0

05/03/2007

4

109

i!

/

515

30

5,2

8

2 copii

2

salariati

8

69,66

8

sănătoși

0

nu

0

05/09/2007

4

110

DRĂGHICI GEORGETA VALENTINA

530

30

6,64

8

2 copii

2

Pensii, alocații

8

345,67

8

sănătoși

0

nu

0

31/10/2007

4

111

STOIAN ȘTEFANA

546

30

1 camera 2/3

8

0

0

pensie

8

749

4

certificat handicap accentuat

6

nu

0

27/11/2007

4

112

NICULESCU CORINA

572

30

4,44

8

2 copii

2

salariu

8

326,33

8

sănătoși

0

nu

0

17/03/2008

4

113

LEPĂDATU GABRIEL

591

30

3,008

8

2 copii

2

salariati

8

368

8

sănătoși

0

nu

0

02/07/2008

4

114

DRAGAN ANA MARIA

616

30

3

8

2 copii

2

salariati

8

302

8

sănătoși

0

nu

0

25/10/2008

4

115

BIVOLARU DANUT

5580

30

7,986

8

0

0

Pensie

8

604

6

certificat handicap accentuat

6

nu

0

08/07/2009

2

116

POPESCU CORNELIA

30025

29

12

5

0

0

pensionari

8

803

4

certificat medical

2

nu

0

10/01/2001

10


Anexa Nr. 3

La Hotărârea nr:___________

117

GANEAION   ,

■W

260268

29

10

7

0

0

salariati

8

670,5

4

sănătoși

0

nu

0

11/03/2004

10

118

RÂDUGANU VIOLETA RAMONA

203

29

9,46

7

0

0

salariati

8

445

6

certificat medical

2

nu

0

17/12/2004

6

119

LARGEANU ADRIANA

420

29

5,74

8

1 copil

1

salariati

8

660

6

sănătoși

0

nu

0

09/10/2006

6

120

CHITU ION

432

29

4,3

8

1 copil

1

salatriati

8

543,66

6

sănătoși

0

nu

0

23/10/2006

6

121

FRÂNCU MARIA

528

29

8,2

7

0

0

salariati

8

210

8

certificat medical

2

nu

0

24/10/2007

4

122

ILIE ELENA LUIZA

576

29

2,84

8

1 copil

1

șomaj

8

324

8

sănătoși

0

nu

0

26/03/2008

4

123

DOBRE PERSIDA (-10% ajutor social)

7499

28,8

4,075

8

5 copii

4

Alocații copii, cantina

2

50

8

sănătoși

0

nu

0

29/11/2001

10

124

RĂDUCANU SANDICA

31024

28

2,28

8

0

0

fara venituri

2

312,66

8

sănătoși

0

nu

0

14/08/1997

10

125

OVREUȚĂ ELENA

307

28

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

8

325

8

certificat medical

2

nu

0

17/07/2001

10


LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:___________

126

lAMANlSÂCHEI0N\

■' - <                                                            zr.

2651

28

17,7

4

0

0

salariati

8

544

6

sănătoși

0

nu

0

25/08/2003

10

127

— - W

' 211

28

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

8

306,5

8

certificat handicap

6

nu

0

05/01/2005

6

128

CREȚU CRISTINA

311

28

8,42

7

1 copil

1

salariati

8

517

6

sănătoși

0

nu

0

05/08/2005

6

129

BIVOLARU DANIELA

320

28

3,26

8

5 copii

4

alocații

2

40

8

sănătoși

0

nu

0

29/08/2005

6

130

TUDOSĂ CARMEN

387

28

13,7

5

1 copil

1

Alocație pt copii

2

42

8

certficat handicap

6

nu

0

31/03/2006

6

131

NUȚU CRISTIAN

403

28

3,43

8

0

0

salariati

8

502,66

6

sănătoși

0

nu

0

05/07/2006

6

132

OLARU ELENA

407

28

6

8

0

0

salariati

8

423

6

sănătoși

0

nu

0

31/07/2006

6

133

LARION IRINA

408

28

10,86

7

1 copil

1

salariati

8

488,34

6

sănătoși

0

nu

0

01/08/2006

6

134

BUSILA FLORIDA

445

28

4

8

0

0

pensie

8

483,3

6

sănătoși

0

nu

0

04/12/2006

6

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:___________

135

'A

DUMITRESCU

VASILE SORIN    |

\     " -J

532

28

8,3

7

1 copil

1

salariati

8

195,3

8

sănătoși

0

nu

0

06/11/2007

4

136

541

28

6,66

8

0

0

salariati

8

461

6

adeverința mdicala

2

nu

0

21/11/2007

4

137

LUPU ILINCA

571

28

6,18

8

0

0

pensionari

8

250

8

sănătoși

0

nu

0

13/03/2008

4

138

MIELU MIEA

582

28

locuiește intr-o anexa

8

0

0

salariati

8

475

6

certificat medical

2

nu

0

13/05/2008

4

139

NICULESCU MIHAI EDUARD

2799

28

3,68

8

2 copii

2

salariu

8

110

8

sănătoși

0

nu

0

01/04/2009

2

140

NEDA ANA-MARIA

6521

28

locuiește intr-o magazie-3 persoane

8

2 copii

2

salariati

8

268,33

8

sănătoși

0

nu

0

12/08/2009

2

141

ILIE MARIANA (-10% ajutor social)

30958

27,9

<8

8

3 copii

3

Alocație pt copii

2

117,41

8

sănătoși

0

nu

0

23/07/1997

10

142

STROESCU VIOREL (-10% ajutor social)

30588

27,9

13

5

0

0

Indemnizație handicap

2

234

8

certificat handicap

6

nu

0

09/10/2000

10

143

PAPUC MARIAN (-10% ajutor social)

2550

27,9

1 camera

3/2

8

1 copil

1

indemnizație creștere copil

8

207,33

8

certificat handicap mediu

4

nu

0

23/03/2009

2


■ -> ;■ \

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

144

TEODOR MARIAN i (-10% ajutor social).

30658

27

3,43

8

2 copii

2

Ajutor social

2

128

8

sănătoși

0

nu

0

20/05/1997

10

145

ANTON PAULA (-10% ajutor social)

30104

27

4,66

8

2 copii

2

Alocație pt copii

2

54,6

8

sănătoși

0

nu

0

13/03/2000

10

146

CONSTANTINESCU VASILICA

30048

27

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

8

340,5

8

sănătoși

0

nu

0

15/01/2001

10

147

MĂZĂRACHE ROZA

2367

27

13,51

5

0

0

fara venituri

2

fara venit

8

certificat medical

2

nu

0

04/09/2001

10

148

MANOLACHE ȘTEFANA

3756

27

lipsa dovezi

0

1 copil

1

șomaj

8

393,5

8

sănătoși

0

nu

0

14/10/2002

10

149

MIHAI MARIA (-10% ajutor social)

68

27

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

8

343

8

certificat handicap mediu

4

nu

0

28/06/2004

10

150

DOROBANTU MIHAIL

112

27

25

3

0

0

pensie

8

696

6

sănătoși

0

nu

0

24/09/2004

10

151

CIOANCĂ CORINA MAGDALENA

129

27

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

indemnizație handicap

2

234

8

certificat handicap accentuat

6

nu

0

15/10/2004

10

152

STAN CLAUDIA

255

27

o pătrime din imobil

8

3 copii

3

alocații copii

2

52,75

8

sănătoși

0

nu

0

01/04/2005

6LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

153

CONSTANTIN ELENA CAMELIA

27

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

8

649

6

certificat handicap

6

nu

0

21/11/2005

6

154

Xfc.......

NEAC^ELiN^t^

y/

^363

27

9,72

7

0

0

salariati

8

544

6

sănătoși

0

nu

0

20/12/2005

6

155

RĂDUCAN AURORA

459

27

lipsa dovezi

0

1 copil

1

fara venituri

2

129

8

certificat handicap

6

casa de minori

6

31/01/2007

4

156

BUCUR VERONICA

578

27

10

7

0

0

pensie + indemnizație handicap

8

1235

2

certificat handicap

6

nu

0

11/04/2008

4

157

DUMITRACHE MARIA

8398

27

5,53

8

1 copil

1

salariati

8

352,6

8

sănătoși

0

nu

0

15/10/2009

2

158

DUMITRU MELANIA

8432

27

1,7

8

1 copil

1

salariati

8

345

8

sănătoși

0

nu

0

15/10/2009

2

159

RĂDUCANU CONSTANTIN (-10% ajutor social)

30340

26,1

9,9

7

0

0

fara venituri

2

201

8

certificat medical

2

nu

0

24/06/1997

10

160

PACEA LAURA (-10% ajutor social)

946

26,1

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

8

276,2

8

certificat medical

2

nu

0

05/08/2002

10

161

CRĂCIUN PETRE

139

26

lipsa dovezi

0

0

0

indemnizati handicap

2

293

8

certificat handicap grav

6

nu

0

19/10/2004

10


LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:___________

162

MAXIM ANA    %

h „„ . A ' AA i'

•A\165

26

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

8

265

8

certificat handicap mediu

4

nu

0

05/11/2004

6

163

VÂ 'W

pîrvu .   ......

ALEX^praNA_X

A/

A

292

26

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

8

474

6

certificat handicap

6

nu

0

15/06/2005

6

164

FOFIRCĂ MARIA

439

26

11,15

5

1 copil

1

salariati

8

346

8

sănătoși

0

nu

0

13/10/2006

4

165

MATEI ANTOANETA GEORGIANA

512

26

4,12

8

2 copii

2

Alocație pt copii

2

36

8

certificat medical

2

nu

0

31/08/2007

4

166

BĂCANU SILVIA

602

26

5

8

0

0

salariati

8

500

6

sănătoși

0

nu

0

06/08/2008

4

167

LIPIANU MIRELA

4267

26

5,8

8

2 copii

2

salariati

8

474,97

6

sănătoși

0

nu

0

27/05/2009

2

168

TOADER GABRIEL PINTEA

5298

26

10,94

7

1 copil

1

salariati

8

213,66

8

sănătoși

0

nu

0

30/06/2009

2

169

ȘTEFAN ROXANA

6600

26

8,83

7

1 copil

1

salariati

8

321

8

sănătoși

0

nu

0

18/08/2009

2

170

MARIN ALEXANDRU

9165

26

5,4

8

0

0

șomaj

8

319

8

sănătoși

0

nu

0

06/11/2009

2

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:___________

171

GHEORHE VALERIA        (-

1P% ajutor social) ;

<o

>■     .               vi i '

25,2

lipsa dovezi

0

4 copii

4

Alocație pt. copii + ajutor social

2

107,43

8

TBC

4

nu

0

04/08/2000

10

172

BAICU,GABRIELA

(-1 0%/ajy^Șochăi^"

■ 321

25,2

5,9

8

6 copii

4

Alocație pt copii, cantina

2

42,1

8

sănătoși

0

nu

0

29/08/2005

6

173

ȘANDOR CRISTINEL (-10% ajutor social)

565

25,2

Centru Social de Urgenta

8

0

0

Indemnizație handicap

2

293

8

certificat handicap

6

nu

0

25/02/2008

4

174

GEORGESCU ELENA

30801

25

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

salariati

8

621

6

sănătoși

0

nu

0

13/06/1997

10

175

DOBRE MIHAIL

30067

25

18

3

0

0

fara venituri

8

800

4

sănătoși

0

nu

0

23/01/2001

10

176

MOGA MARIAN

40

25

20

3

0

0

salariati

8

870

4

sănătoși

0

nu

0

11/05/2004

10

177

PANTAZI CONSTANTIN

424

25

3,99

8

1 copil

1

fara venituri

2

14

8

sănătoși

0

nu

0

16/10/2006

6

178

NECULA DUMITRU

506

25

13,31

5

0

0

pensionari

8

647,5

6

certificat medical

2

nu

0

05/08/2007

4

179

MANTALE MIHAI

2081

25

11,87

5

2 copii

2

indemnizație handicap

2

338

8

certificat handicap

6

nu

0

06/04/2009

2

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:___________

180

SANDU PETRUTA CONSTANTA

• IZ-

9

7

0

0

fara venituri

2

234

8

certificat handicap

6

nu

0

08/07/2009

2

181

DUMITRESCU CONSTANTIN _ .

.6462

25

6,54

8

1 copil

1

salariati

8

459,3

6

sănătoși

0

nu

0

10/08/2009

2

182

CIOBANU ADRIAN GIORGIAN

8304

25

7,7

8

1 copil

1

salariati

8

409

6

sănătoși

0

nu

0

13/10/2009

2

183

STOICA NICOLETA

8414

25

8,31

7

0

0

salariati

8

600

6

certificat medical

2

nu

0

15/10/2009

2

184

PĂUN MARIA

8918

25

13,32

5

2 copii

2

salariati

8

357,66

8

sănătoși

0

nu

0

29/10/2009

2

185

GHIȚĂ LIVIU CONSTANTIN

210

25

23,8

3

0

0

salariati

8

738,5

4

sănătoși

0

nu

0

27/12/2009

10

186

GHEORGHE RĂZVAN ANTON (-10% ajutor social)

31225

24,3

lipsa dovezi

0

1 copil

1

ISTH

2

138

8

certificat handicap

6

nu

0

17/11/1997

10

187

MILITARU NELU (-10% ajutor social)

30281

24,3

13,88

5

0

0

indemnizație handicap,

2

504,33

6

certificat handicap

4

nu

0

18/04/2001

10

188

TUDOR MIHAI IRINEL

(-10% ajutor social)

647

24,3

5,33

8

1 copil

1

fara venituri

2

247

8

certificat handicap

6

nu

0

23/02/2009

2

,                         LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010

< \                                          pentru locuințele sociale

189

V-

PLATCN ion

(-10% ajutor soclșlX\

.O .   .......

1

. 2450

24,3

4

8

1 copil

1

persoane fizice

2

92

8

certificat handicap

6

nu

0

19/03/2009

2

190

GHIȚĂ MĂRfU^ILIE (-10% ajutor social)

8417

24,3

3,81

8

1 copil

1

salariati

2

92

8

certificat handicap accentuat

6

nu

0

15/10/2009

2

191

NICULAE VIORICA

4837

24

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri

0

148,75

8

certificat handicap

6

nu

0

06/11/2002

10

192

JIU MARGARETA

72

24

lipsa dovezi

0

0

0

pensionari

8

620

6

sănătoși

0

nu

0

13/07/2004

10

193

RĂDUȚ ANDREI FLORIĂN

276

24

15,5

4

0

0

salariati

8

461

6

sănătoși

0

nu

0

06/05/2005

6

194

ANDREI LUCICA VIOLETA

353

24

2,02

8

0

0

fara venituri

2

fara venit

8

sănătoși

0

nu

0

28/11/2005

6

195

BOCAN FLORICA-IOANA

413

24

19

3

1 copil

1

salariati

8

419

6

sănătoși

0

nu

0

24/08/2006

6

196

PAVEL LOREDANA

499

24

3,23

8

2 copii

2

fara venituri

0

80,667

8

certificat medical

2

nu

0

25/05/2007

4

197

NICA LOREDANA

536

24

8,34

7

3 copii

3

lipsa dovezi

2

70,8

8

sănătoși

0

nu

0

16/11/2007

4

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:___________

198

STANFLOREA

. 615

24

ancheta

8

0

0

pensie

8

955

4

sănătoși

0

nu

0

24/10/2008

4

199

GHIȚĂ ȘTEFAN ; (-10% ajutor soelaf)

361098

23,4

2,68

8

2 copii

2

Alocație pt. copii

2

21

8

sănătoși

0

nu

0

24/01/2005

6

200

TEODORESCU ADRIAN (-10% ajutor social)

509

23,4

lipsa dovezi

0

0

0

Indemnizație handicap

8

234

8

certificat handicap

6

nu

0

14/08/2007

4

201

BĂRBUCEANU MONICA        (

10% ajutor social)

617

23,4

11,41

5

1 copil

1

indemnizație handicap

2

138

8

certificat handicap

6

nu

0

30/10/2008

4

202

STANCIU ROBERTIN SORIN

4397

23

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

8

770

4

sănătoși

0

nu

0

20/10/2001

10

203

SCARLAT ALEXANDRU CONSTANTIN

235

23

44,21

3

0

0

salariati

8

594

6

sănătoși

0

nu

0

01/03/2005

6

204

PIPOȘ NICOLAE MĂDĂLIN

343

23

27,35

3

0

0

șomaj

8

513

6

sănătoși

0

nu

0

07/11/2005

6

205

GOGA ANA MARIA

441

23

10

7

0

0

indemnzatie handicap

2

717,83

4

certificat handicap

6

nu

0

24/11/2006

4

206

SANDU MARIAN

522

23

20,56

3

0

0

fara venituri

2

267,45

8

certificat handicap

6

nu

0

08/10/2007

4

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

' i :- , ----------------------------------------------------—i--------------------------------------------------r

207

VASILE VASILICA (-10%.ajutor social)

w

22,5

4,56

8

3 copii

3

lipsa dovezi

0

212

8

sănătoși

0

nu

0

31/10/2006

6

208

DOBRE LID1A-—-

<V/

87

22

lipsa dovezi

0

2 copii

2

alocații

2

154

8

sănătoși

0

nu

0

09/08/2004

10

209

DINU LUMINIȚA

122

22

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

8

714

4

sănătoși

0

nu

0

07/10/2004

10

210

SIMION VASILE

396

22

lipsa dovezi

0

0

0

Indemnizație handicap

2

234

8

certificat handicap

6

nu

0

30/05/2006

6

211

DAN MARIANA

514

22

18,5

3

1 copil

1

salariati

8

700

6

sănătoși

0

nu

0

05/09/2007

4

212

NEGULESCU EUGENIA

9348

22

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

8

621

6

sănătoși

6

nu

0

24/11/2008

2

213

SUCIU ANDREI

3390

22

7,5

8

0

0

salariati

8

819

4

sănătoși

0

nu

0

27/04/2009

2

214

ILIE LAURA LUMINIȚA

4477

22

1,55

8

2 copii

2

Alocație pt copii

2

21

8

sănătoși

0

nu

0

03/06/2009

2

215

MATINCA FLORICA (-10% ajutor social)

394

21,6

3,96

8

2 copii

2

fara venituri

0

26,66

8

sănătoși

0

nu

0

12/05/2006

6


Anexa Nr. 3

La Hotărârea nr:___________

■ s i

216

W-j

NICOLESCU vaLerica ^0% ajutpr-^bâo

470

21,6

0,887

8

4 copii

4

ajutor social

2

109

8

sănătoși

0

nu

0

20/03/2007

2

217

STANCtt^ GHEORGHE (-10% ajutor social)

484

21,6

lipsa dovezi

0

0

0

pensie handicap

8

541,5

6

certificat handicap

6

nu

0

22/05/2007

4

218

ILIE MARIA

02/189

7

21

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

salariati

8

1071

2

sănătoși

0

nu

0

19/02/2003

10

219

STAN CATI

48

21

tolerat in spațiu de proprietar

1

4 copii

4

alocații copii

2

206

8

sănătoși

0

nu

0

24/03/2004

6

220

NECSOIU MIHAELA

351

21

tolerat in spațiu de proprietar

1

2 copii

2

salariati

8

610,33

6

sănătoși

0

nu

0

20/11/2005

4

221

IVAN GHEORGHE DANIEL

467

21

10,51

7

0

0

salariati

8

1036

2

sănătoși

0

nu

0

26/02/2007

4

222

PARASCHIVESCU OCTAVIAN VIOREL

474

21

9,1

7

0

0

fara venituri

2

fara venit

8

sănătoși

0

nu

0

16/04/2007

4

223

IONIȚĂ GRATIELA

566

21

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

8

309

8

sănătoși

0

nu

0

25/02/2008

4

224

NICOLAE FILOFTEIA

599

21

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

8

318

8

sănătoși

0

nu

0

25/07/2008

4


225

BĂICOIANU COSTIN

642

21

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

8

266,64

8

certificat medical boli cronice

2

nu

0

09/01/2009

2

226

BOGHttTGRlGORE

645

21

11,255

5

0

0

pensie

8

590,5

6

sănătoși

0

nu

0

19/02/2009

2

227

CROITORU MARIA

3112

21

67,53

3

0

0

salariati

8

546

6

certificat medical

2

nu

0

10/04/2009

2

228

BOARCĂȘ ANA (-10% ajutor social)

594

20,7

lipsa dovezi

0

3 copii

3

indemnizație handicap

2

58,5

8

certificat handicap accentuat

6

nu

0

21/08/2008

4

229

SANDU VASILICA

30411

20

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri

2

fara venit

8

sănătoși

0

nu

0

22/09/1999

10

230

MIHAI AURICA

208416

20

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri

0

fara venit

8

certificat medical

2

nu

0

15/10/2003

10

231

LUPU ROXANA

115

20

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri

2

fara venit

8

sănătoși

0

nu

0

04/10/2004

10

232

DUMITRESCU MIRELA

297

20

lipsa dovezi

0

7 copii

4

alocații

2

80

8

sănătoși

0

nu

0

22/06/2005

6

233

PARASCHIV GHERGHINA

444

20

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

8

446

6

certificat medical

2

nu

0

30/11/2006

4

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:___________

234

^NbRQNIC ILEANA

l! ■ rL

!

'\458

20

lipsa dovezi

0

0

0

indemnizație handicap

2

234

8

certificat handicap

6

nu

0

30/01/2007

4

235

"■ V* • _                              ' ' '

PĂUM^O^ELIA

/

511

20

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

8

300

8

sănătoși

0

nu

0

28/08/2007

4

236

POPA AURELIA

631

20

lipsa dovezi

0

2 copii

2

salariati

8

476,33

6

sănătoși

0

nu

0

19/11/2008

4

237

URZEALA ADRIANA

3417

20

12,38

5

1 copil

1

salariati

8

935

4

sanatosi

0

nu

0

28/04/2009

2

238

MARIN CRISTIAN (-10% ajutor social)

3135

19,8

lipsa dovezi

0

2 copii

2

fara venituri

2

54

8

sănătoși

0

nu

0

06/10/2002

10

239

SCHULLER REINHOLD (-10% ajutor social)

385

19,8

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

2

139

8

certificat handicap

6

nu

0

29/03/2006

6

240

ȚĂNDĂRESCU

JEAN

(-10% ajutor social)

398

19,8

lipsa dovezi

0

0

0

Alocație pt copii

2

234

8

certificat handicap

6

nu

0

06/06/2006

6

241

ZAMFIR MARIA

30801

19

lipsa dovezi

0

1 copil

1

fara venituri

0

fara venit

8

certificat medical

0

nu

0

11/12/2000

10

242

ILIE ANCUTA MIHAELA

550

19

23,3

3

0

0

salariati

8

861

4

sănătoși

0

nu

0

03/10/2007

4

24^

vc

SIMION LORIN 1;

■ • / •

620

19

23

3

0

0

salariu

8

636

6

sănătoși

0

nu

0

03/11/2008

2

244

-     / "          “ X      ‘z /

'\f       i'VV 'y7

'- LĂi--pusSăsijana

2960

19

19,3

3

0

0

indemnizație handicap

8

444

6

sănătoși

0

nu

0

06/04/2009

2

245

GRIGORESCU ANDRONACHE (-10% ajutor social)

563

18,9

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

indemnzatie handicap

2

293

8

certificat handicap

6

nu

0

21/02/2008

4

246

ZARNESCU

CRISTIAN        (-

10% ajutor social)

4599

18,9

8,812

7

2 copii

2

ajutor social

2

113,43

8

sănătoși

0

nu

0

09/06/2009

2

247

BODOR MARIOARA (-10% ajutor social)

65

18

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri

2

190,11

8

sănătoși

0

nu

0

22/06/2004

10

248

SANDULESCU MIRCEA

401

18

lipsa dovezi

0

0

0

pensie

8

824

4

sănătoși

0

nu

0

22/06/2006

6

249

BĂRTOIU ADRIAN DANIEL

425

18

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

8

785,5

4

sănătoși

0

nu

0

16/10/2006

6

250

SIMION IOANA

485

18

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

8

460,75

6

sănătoși

0

nu

0

31/05/2007

4

251

ALEXA ELENA

352

17

lipsa dovezi

0

1 copil

1

fara venituri

2

fara venit

8

sănătoși

0

nu

0

29/11/2005

6

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:___________

ir

252 Vc,

■NIȚOIU FLOREA ■

573

17

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

pensie

8

822

4

sănătoși

0

nu

0

20/03/2008

4

253

PRIMĂVĂRUȘ

MARIA MAGDALENA

629

17

lipsa dovezi

0

1 copil

1

salariati

8

421

6

sănătoși

0

nu

0

17/11/2008

2

254

GHERASIM MIRELA NICOLETA (-10% ajutor social)

411

16,2

lipsa dovezi

0

2 copii

2

alocații + aj social

2

128,5

8

sănătoși

0

nu

0

23/08/2006

6

255

PRICĂ ANA

430

16

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri

2

253,5

8

sănătoși

0

nu

0

19/10/2006

6

256

RĂDUCANU ELENA MONICA

537

16

lipsa dovezi

0

4 copii

4

fara venituri

0

fara venit

8

sănătoși

0

nu

0

16/11/2007

4

257

VASILE ILIE

388

16

lipsa dovezi

0

0

0

fara venituri

2

fara venit

8

sanatosi

0

nu

0

04/04/2009

6

258

BOERU IOANA

6072

16

lipsa dovezi

0

6 copii

4

alocații copii

2

52,57

8

sănătoși

0

nu

0

27/07/2009

2

259

STERIU GHEORGHE GABRIEL

6224

16

lipsa dovezi

0

0

0

salatiati

8

534

6

sănătoși

0

nu

0

31/07/2009

2

260

POPESCU DANIEL

6770

16

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

8

461

6

sănătoși

0

nu

0

25/08/2009

2

LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2010 pentru locuințele sociale

La Hotărârea nr:___________

261 fi

■ V-

", ' ■ -

Osou . Q

ANASTASIA    1

AURELIA

O \                    -J

8485

16

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

8

515

6

sănătoși

0

nu

0

19/10/2009

2

262

'■ ■

598

15

lipsa dovezi

0

1 copil

1

alocații copii

2

42

8

sănătoși

0

nu

0

21/08/2008

4

263

RĂDUCANU FLORINA

625

15

tolerat in spațiu de proprietar

1

2 copii

2

alocații copii

2

54,66

8

sănătoși

0

nu

0

10/11/2008

2

264

ILIE ROXANA

5880

15

lipsa dovezi

0

3 copii

3

Alocație pt copii

2

70

8

sănătoși

0

nu

0

20/07/2009

2

265

ION ION          (-

10% ajutor social)

5905

14,4

lipsa dovezi

0

6 copii

4

fara venituri

2

fara venit

8

sănătoși

0

nu

0

21/07/2009

2

266

IORDACHE GHEORGHE

491

14

lipsa dovezi

0

0

0

salariati

8

1287

2

sănătoși

0

nu

0

12/05/2007

4

267

PAVELESCU MIHAELA

6602

14

tolerat in spațiu de proprietar

1

3 copii

3

fara venituri

0

41,4

8

sănătoși

0

nu

0

18/08/2009

2

268

POPESCU ION

648

13

tolerat in spațiu de proprietar

1

0

0

fara venituri

2

fara venit

8

sănătoși

0

nu

0

23/02/2009

2

269

MOLDOVEANU VIOLETA

8172

13

lipsa dovezi

0

1 copil

1

fara venituri

2

118,5

8

sănătoși

0

nu

0

07/10/2009

2


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOffiLĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOlUCETĂȚENEȘlĂ, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII   |          5 '

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății si listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

și a emis:Data: