Hotărârea nr. 412/2009

Hotãrârea nr. 412 privind aprobarea documentelor necesare delegãrii gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiesti. Anexe contractDelimitare_axa_Nord-Sud_Zona_ADelimitare_axa_Nord-Sud_Zona_B

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

0

HOTĂRÂREA NR. 412

privind aprobarea documentelor necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Ghebsghe Sârbu, Iulian Teodorescu, Ion Eparu, Adrian Lupu si Valentin Sava si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune stabilirea procedurilor si aprobarea documentelor necesare delegării prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiești;

Luând in considerare prevederile art. 3 alin . 1, art. 8 alin. 1 si 2, lit. a, d din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1, art. 6 alin 1, lit.a-o din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată;

In baza prevederilor Ordinului nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților si a Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților ale Autorității Naționale de Reglementare pentru serviciile comunitare de utilitati publice;

A

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 340/2009 privind aprobarea Studiului de fundamentare referitor la concesionarea serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiești;

Având in vedere Ordonanța de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de serviciu;

în temeiul art. 36, alin. 1 si alin. 2, lit. a si g din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. (1) Aproba delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate, prin operatori licentiati, selectați prin licitație publica, in baza contractelor anexa nr. 1, anexa nr. 2 si anexa nr. 3 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Delegarea gestiunii serviciului de salubritate se va realiza in mod distinct, in condițiile legii, pe doua zone ale municipiului Ploiești delimitate conform anexei nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2. Aproba Regulamentul serviciului public de salubritate in municipiul Ploiești, potrivit anexei nr. 5 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.3. Aproba caietele de sarcini si fisele de date pentru delegarea serviciului de salubritate al municipiului Ploiești, după cum urmeaza:

# Anexa nr. 6 in zona A a municipiului si anexa nr. 8 in zona B a municipiului pentru:

 • -  Organizarea colectării selective a deșeurilor municipale;

 • -  Precolectarea, colectarea si transportul deșeurilor municipale nesortate, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deseurile menajere cu execeptia celor cu regim special, de la populație, asociații de proprietari, agenti economici, instituții publice;

 • -  Maturatul, spălatul, stropirea, intretinerea cailor publice si intretinerea spatiilor verzi (parcuri, scuaruri, zone verzi blocuri);

 • -  Curatarea si transportul zăpezii de pe caile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei si inghet;

 • -  Colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice, electronice si electrocasnice etc.);

 • -  Colectarea si transportul deșeurilor rezultate din activitatea construcții si demolări;

 • # Anexa nr. 7 - fisa de date a achiziției pentru zona A si zona B.

 • # Anexele nr. 9 si nr. 10 pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si din gospodăriile populației si predarea acestora la unitatea specializata de ecarisaj.

ART.4. Stabilește redeventa minima pentru folosirea de platforme gospodărești in valoare de 440.000 lei/an (220.000 lei/an pentru fiecare zona a municipiului Ploiești).

ART.5. Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 319/2007 isi încetează aplicabilitatea.

ART.6. Direcția Tehnic-Investitii si Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești au obligația sa organizeze celer doua licitații publice pentru selectarea operatorilor pentru serviciul public de salubritate.

ART.7. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 18 decembrie 2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Paul Palas


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Maria Magdalenâ Mazâlu


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea documentelor necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizata si prevederilor art.6 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților,” autoritatile administrației publice locale au competente exclusive in condițiile legii, in tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a unităților administrativ teritoriale aferente sistemelor de utilitati publice”.

Gestiunea delegata se poate acorda pentru una sau mai multe activitati prevăzute la art. 2 alin. 3 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată.

Soluția optima pentru municipiul Ploiești este ca suprafața de salubrizat sa fie impartita in doua zone, putând accede doi operatori pentru executarea următoarelor servicii:

 • -  Organizarea colectării selective a deșeurilor municipale;

 • -  Precolectarea, colectarea si transportul deșeurilor municipale nesortate, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deseurile menajere cu execeptia celor cu regim special, de la populație, asociații de proprietari, agenti economici, instituții publice;

 • -  Maturatul, spălatul, stropirea, intretinerea cailor publice;

 • -  Curatarea si transportul zăpezii de pe caile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei si inghet;

 • -  Colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice, electronice si electrocasnice etc.).

 • -  Colectarea si transportul deșeurilor rezultate din activitatea construcții si demolări.

Pentru serviciile:

 • -  Dezinsectia, deratizarea, dezinfectia;

 • -  Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unităților de ecarisaj;

 • -  Colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăria populației si predarea la unitatea de ecarisaj;

se va organiza licitație separata, pentru un singur operator in municipiul Ploiești.

Propunem Consiliului Local aprobarea contractelor de delegare a gestiuni prin concesiune si a caietelor de sarcini, fiselor de date, regulamentului de salubrizare a municipiului Ploiești, in vederea delegării de gestiune prin concesiune serviciului public de salubrizare a municipiului Ploiești pentru cele doua licitații care se vor organiza la date diferite.

Consilieri,

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind privind aprobarea documentelor necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizata si prevederilor art.6 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților,” autoritatile administrației publice locale au competente exclusive in condițiile legii, in tot ceea ce privește infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a unităților administrativ teritoriale aferente sistemelor de utilitati publice”.

Potrivit prevederilor art. 13 alin 2 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată, gestiunea delegata se poate acorda pentru una sau mai multe activitati prevăzute la art. 2 (3).

Expirarea termenului de execuție a contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare nr. 4764/14.10.2002, impune scoaterea la licitație publica deschisa a acestor servicii si delegarea de gestiune prin concesiune a doua licitații distincte ca data de organizare si obiect al activitatii.

La licitațiile organizate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare din municipiul Ploiești, pot participa numai operatori autorizați A.N.R.S.C. prin prezentarea copiei după licența. De asemenea, potrivit art. 14, alin 8 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată, operatorii serviciilor de salubrizare care participa la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului, trebuie sa faca dovada competentei tehnico-organizatorice, a celor privind calificarea personalului si a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate prin care sa garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi si calitativi prevazuti in regulamentul serviciului de salubrizare pentru toate tipurile de activitati contractate.

Pentru concesionarea serviciului de salubritate se organizează licitație pe zonele A si B din municipiul Ploiești, avand ca obiectiv activitățile :

 • a) Organizarea colectării selective a deșeurilor municipal;

 • b) Precolectare, colectarea si transportul deșeurijpig' municipale nesortate, inclusiv a deșeurilor toxice periculoaseP^lin deseprile-menajere cu execeptia celor cu regim special, d^'la populație^/ asociații de proprietari, agenti economici, instituții punice; ț-

 • c) Maturatul, spălatul, stropirea, intretinerea cailor publice;

 • d) Curatarea si transportul zăpezii de pe caile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei si inghet;

 • e) Colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice, electronice si electrocasnice etc.);

 • f) Colectarea si transportul deșeurilor rezultate din activitatea construcții si demolări.

Pentru concesionarea serviciului de dezinsectie, deratizare, dezinfectie se organizează licitație pe tot teritoriul municipiului Ploiești, avand ca obiect următoarele activitati:

 • a) Dezinsectia, deratizarea, dezinfectia;

 • b) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unităților de ecarisaj;

 • c) Colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăria populației si predarea la unitatea de ecarisaj.

Propunem Consiliului Local aprobarea contractelor de delegare a gestiuni prin concesiune si a caietelor de sarcini, fiselor de date, regulamentului de salubrizare a municipiului Ploiești, in vederea delegării de gestiune prin concesiune serviciului public de salubrizare a municipiului Ploiești pentru cele doua licitații care se vor organiza la date diferite.

DIRECTOR R.A.S.P. Ploiești,

Ing. RĂZVAN LUNGUMunicipiul Ploiești, DIRECTOR EXECUTIV ADJ. Ing. FLORINA POPESCUSef Birou Juridic-Contencios,

Cons. JjLMadalina Tache

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

a-

■ J


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea documentelor necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiești
SECRETAR Sirbu Gheor£
ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

0

HOTĂRÂREA NR. 412

privind aprobarea documentelor necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Ghebsghe Sârbu, Iulian Teodorescu, Ion Eparu, Adrian Lupu si Valentin Sava si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune stabilirea procedurilor si aprobarea documentelor necesare delegării prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiești;

Luând in considerare prevederile art. 3 alin . 1, art. 8 alin. 1 si 2, lit. a, d din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1, art. 6 alin 1, lit.a-o din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată;

In baza prevederilor Ordinului nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților si a Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților ale Autorității Naționale de Reglementare pentru serviciile comunitare de utilitati publice;

A

In temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 340/2009 privind aprobarea Studiului de fundamentare referitor la concesionarea serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiești;

Având in vedere Ordonanța de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de serviciu;

în temeiul art. 36, alin. 1 si alin. 2, lit. a si g din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. (1) Aproba delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubritate, prin operatori licentiati, selectați prin licitație publica, in baza contractelor anexa nr. 1, anexa nr. 2 si anexa nr. 3 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Delegarea gestiunii serviciului de salubritate se va realiza in mod distinct, in condițiile legii, pe doua zone ale municipiului Ploiești delimitate conform anexei nr. 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2. Aproba Regulamentul serviciului public de salubritate in municipiul Ploiești, potrivit anexei nr. 5 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.3. Aproba caietele de sarcini si fisele de date pentru delegarea serviciului de salubritate al municipiului Ploiești, după cum urmeaza:

# Anexa nr. 6 in zona A a municipiului si anexa nr. 8 in zona B a municipiului pentru:

 • -  Organizarea colectării selective a deșeurilor municipale;

 • -  Precolectarea, colectarea si transportul deșeurilor municipale nesortate, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deseurile menajere cu execeptia celor cu regim special, de la populație, asociații de proprietari, agenti economici, instituții publice;

 • -  Maturatul, spălatul, stropirea, intretinerea cailor publice si intretinerea spatiilor verzi (parcuri, scuaruri, zone verzi blocuri);

 • -  Curatarea si transportul zăpezii de pe caile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei si inghet;

 • -  Colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice, electronice si electrocasnice etc.);

 • -  Colectarea si transportul deșeurilor rezultate din activitatea construcții si demolări;

 • # Anexa nr. 7 - fisa de date a achiziției pentru zona A si zona B.

 • # Anexele nr. 9 si nr. 10 pentru activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si din gospodăriile populației si predarea acestora la unitatea specializata de ecarisaj.

ART.4. Stabilește redeventa minima pentru folosirea de platforme gospodărești in valoare de 440.000 lei/an (220.000 lei/an pentru fiecare zona a municipiului Ploiești).

ART.5. Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 319/2007 isi încetează aplicabilitatea.

ART.6. Direcția Tehnic-Investitii si Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești au obligația sa organizeze celer doua licitații publice pentru selectarea operatorilor pentru serviciul public de salubritate.

ART.7. Direcția Administrație Publică Juridic Contencios din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 18 decembrie 2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Paul Palas


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Maria Magdalenâ Mazâlu


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea documentelor necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizata si prevederilor art.6 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților,” autoritatile administrației publice locale au competente exclusive in condițiile legii, in tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a unităților administrativ teritoriale aferente sistemelor de utilitati publice”.

Gestiunea delegata se poate acorda pentru una sau mai multe activitati prevăzute la art. 2 alin. 3 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată.

Soluția optima pentru municipiul Ploiești este ca suprafața de salubrizat sa fie impartita in doua zone, putând accede doi operatori pentru executarea următoarelor servicii:

 • -  Organizarea colectării selective a deșeurilor municipale;

 • -  Precolectarea, colectarea si transportul deșeurilor municipale nesortate, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deseurile menajere cu execeptia celor cu regim special, de la populație, asociații de proprietari, agenti economici, instituții publice;

 • -  Maturatul, spălatul, stropirea, intretinerea cailor publice;

 • -  Curatarea si transportul zăpezii de pe caile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei si inghet;

 • -  Colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice, electronice si electrocasnice etc.).

 • -  Colectarea si transportul deșeurilor rezultate din activitatea construcții si demolări.

Pentru serviciile:

 • -  Dezinsectia, deratizarea, dezinfectia;

 • -  Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unităților de ecarisaj;

 • -  Colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăria populației si predarea la unitatea de ecarisaj;

se va organiza licitație separata, pentru un singur operator in municipiul Ploiești.

Propunem Consiliului Local aprobarea contractelor de delegare a gestiuni prin concesiune si a caietelor de sarcini, fiselor de date, regulamentului de salubrizare a municipiului Ploiești, in vederea delegării de gestiune prin concesiune serviciului public de salubrizare a municipiului Ploiești pentru cele doua licitații care se vor organiza la date diferite.

Consilieri,

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind privind aprobarea documentelor necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizata si prevederilor art.6 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților,” autoritatile administrației publice locale au competente exclusive in condițiile legii, in tot ceea ce privește infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a unităților administrativ teritoriale aferente sistemelor de utilitati publice”.

Potrivit prevederilor art. 13 alin 2 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată, gestiunea delegata se poate acorda pentru una sau mai multe activitati prevăzute la art. 2 (3).

Expirarea termenului de execuție a contractului de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare nr. 4764/14.10.2002, impune scoaterea la licitație publica deschisa a acestor servicii si delegarea de gestiune prin concesiune a doua licitații distincte ca data de organizare si obiect al activitatii.

La licitațiile organizate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare din municipiul Ploiești, pot participa numai operatori autorizați A.N.R.S.C. prin prezentarea copiei după licența. De asemenea, potrivit art. 14, alin 8 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată, operatorii serviciilor de salubrizare care participa la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului, trebuie sa faca dovada competentei tehnico-organizatorice, a celor privind calificarea personalului si a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate prin care sa garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi si calitativi prevazuti in regulamentul serviciului de salubrizare pentru toate tipurile de activitati contractate.

Pentru concesionarea serviciului de salubritate se organizează licitație pe zonele A si B din municipiul Ploiești, avand ca obiectiv activitățile :

 • a) Organizarea colectării selective a deșeurilor municipal;

 • b) Precolectare, colectarea si transportul deșeurijpig' municipale nesortate, inclusiv a deșeurilor toxice periculoaseP^lin deseprile-menajere cu execeptia celor cu regim special, d^'la populație^/ asociații de proprietari, agenti economici, instituții punice; ț-

 • c) Maturatul, spălatul, stropirea, intretinerea cailor publice;

 • d) Curatarea si transportul zăpezii de pe caile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei si inghet;

 • e) Colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice, electronice si electrocasnice etc.);

 • f) Colectarea si transportul deșeurilor rezultate din activitatea construcții si demolări.

Pentru concesionarea serviciului de dezinsectie, deratizare, dezinfectie se organizează licitație pe tot teritoriul municipiului Ploiești, avand ca obiect următoarele activitati:

 • a) Dezinsectia, deratizarea, dezinfectia;

 • b) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unităților de ecarisaj;

 • c) Colectarea, transportul si neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăria populației si predarea la unitatea de ecarisaj.

Propunem Consiliului Local aprobarea contractelor de delegare a gestiuni prin concesiune si a caietelor de sarcini, fiselor de date, regulamentului de salubrizare a municipiului Ploiești, in vederea delegării de gestiune prin concesiune serviciului public de salubrizare a municipiului Ploiești pentru cele doua licitații care se vor organiza la date diferite.

DIRECTOR R.A.S.P. Ploiești,

Ing. RĂZVAN LUNGUMunicipiul Ploiești, DIRECTOR EXECUTIV ADJ. Ing. FLORINA POPESCUSef Birou Juridic-Contencios,

Cons. JjLMadalina Tache

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

a-

■ J


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea documentelor necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Ploiești
SECRETAR Sirbu Gheor£