Hotărârea nr. 408/2009

Hotãrârea nr. 408 privind transformarea gradului profesional pentru 27 posturi de referent şi 1 post consilier din cadrul Serviciului Public Politia Comunitarã Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


t)

HOTĂRÂREA Nr. 408

privind transformarea gradului profesional pentru 27 posturi de referent și 1 post consilier din cadrul Serviciului Public Poliția Comunitară Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești si Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane al Primăriei Municipiului Ploiești, prin care se propune transformarea gradului profesional pentru 27 posturi de referent și 1 post de consilier din cadrul Serviciului Public Poliția Comunitară Ploiești, posturi ocupate de funcționari publici ce au promovat examenul organizat;

Văzând avizul nr. 1904738/02.10.2009 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

A

In conformitate cu prevederile art.125 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2008, coroborate cu prevederile art.64 din Legea nr. 188/1999 republicată, privind Statutul Funcționarilor Publici, care reglementează modul de promovare a funcționarilor publici într-un grad profesional superior pe bază de examen sau concurs;

în temeiul art 36(3) lit „b” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă transformarea gradului profesional pentru 28 posturi din cadrul Serviciului Public Poliția Comunitară Ploiești, începând cu 01.12.2009, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. începând cu data de 01.12.2009 statul de funcții aprobat prin HCL nr. 298/2006 se modifică corespunzător prevederilor de la art. 1.

Art. 3. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, dar creșterea nu va fi mai mare de 10%.

Art. 4. Serviciul Public Poliția Comunitară Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 18 decembrie 2009.Contrasemnează, Secretar, Maria Magdalena Mazâlu

X/


EXPUNERE DE MOTIVEprivind transformarea gradului profesional pentru 27 posturi de re

1 post de consilier din cadrul Serviciului Public Poliția Comunitară Ploiești

In conformitate cu prevederile art.125 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr.l 173/2008, coroborat cu prevederile art.64 din Legea nr.188/1999 republicată, privind Statutul Funcționarilor Publici, reglementează modul în care funcționarii publici pot promova într-un grad profesional superior pe baza de examen sau concurs.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local transformarea gradului profesional pentru 28 posturi din cadrul Serviciului Pulic Poliția Comunitară Ploiești, conform Anexei 1.

PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

privind transformarea gradului profesional pentru 27 posturi de referent și 1 post de consilier din cadrul Serviciului Public Poliția Comunitară Ploiești

Funcționarii publici pot promova într-un grad profesional superior pe bază de examen sau concurs, conform prevederilor art.125 din Hotărîrea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de Hotărârea Guvernului nr.l 173/2008, coroborat cu prevederile art.64 din Legea nr. 188/1999 republicată, privind Statutul Funcționarilor Publici.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a acordat avizul pentru promovarea in grad profesional superior celui deținut.

Având în vedere cele de mai sus, propunem Consiliului Local

transformarea gradului profesional pentru 28 posturi din cadrul Serviciului

Public Poliția Comunitară a Municipiului Ploiești, după cum urmează:

Nr.crt.

COMPARTIMENTUL

Funcția, clasa, gradul, treapta de salarizare avută

Funcția, clasa, gradul, treapta de salarizare dobândită

1.

Biroul Control Ordine Publica si Paza Obiective

Consilier I, principal 1

Consilier, I, superior, 3

2.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

3.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

4.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

5.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

6.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

7.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

8.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

9.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

10.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

11.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

12.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

13.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

14.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, asistent, 1

Referent, IIL Principal, 3 /

15.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, asistent, 1

Referent, III, Principal^

16.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, asistent, 2

Referent, III, Principal, 3

17.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, asistent, 1

Referent, III, Principal, 3

18.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, asistent, 1

Referent, III, Principal, 3

19.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, asistent, 1

Referent, III, Principal, 3

20.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

21.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

22.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

23.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

24.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, principal,2

Referent, III, superior, 3

25.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

26.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

27.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, asistent, 1

Referent, III, Principal, 3

28.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, asistent, 1

Referent, III, Principal, 3

Anexăm alăturat copia avizului Agenției Naționale a Funcționarilor

Publici nr. 1904738/02.10.2009

DIRECȚIA RESURSE UMANE

Corina Radu

VIZAT, SERVICIUL PUBLIC

POLIȚIA COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ANEXA NR. 1

SITUAȚIA               i,J' -X-',

privind transformarea gradului profesional pentru 27 posturi de referent și 1


de consilier din cadrul Serviciului Public Politia


//■

!•

■b

ăȚioiesti


Nr.crt.

COMPARTIMENTUL

Funcția, clasa, gradul, treapta de salarizare avută

Funcțiaet^s^^gradul," treapta de salarizare dobândită

1.

Biroul Control Ordine Publica si Paza Obiective

Consilier I, principal 1

Consilier, I, superior, 3

2.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

3.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

4.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

5.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

6.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

7.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

8.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

9.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

10.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

11.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

12.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

13.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

14.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, asistent, 1

Referent, III, Principal, 3

15.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, asistent, 1

Referent, III, Principal, 3

16.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, asistent, 2

Referent, III, Principal, 3

17.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, asistent, 1

Referent, III, Principal, 3

18.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, asistent, 1

Referent, III, Principal, 3

19.

Serviciul Ordine Publica

Referent, III, asistent, 1

Referent, III, Principal, 3

20.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

21.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

22.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

23.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

24.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, principal,2

Referent, III, superior, 3

25.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

26.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, principal, 1

Referent, III, superior, 3

27.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, asistent, 1

Referent, III, Principal, 3

28.

Serviciul Paza Obiective

Referent, III, asistent, 1

Referent, III, Principal, 3


POLITIA COMUNITARA PLOIEȘTI

ANEXA nr.


la HCL nr.


2009


STAT DE FUNCȚII


Nr. crt.

Funcția

Nivel stud.

Clasa

Grad profesional

Treapta de sal.

CONDUCERE

1

CONSILIER -Director General - funcționar public de conducere

S

I

Superior

1

2

CONSILIER -Director General adj- funcționar public de conducere

S

I

Superior

1

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

3

CONSILIER - Sef Serviciu - funcționar public de conducere

s

I

Superior

1

4

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Superior

1

5

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Principal

1

6

CONSILIER - funcționar public de execuție

S

I

Principal

1

7

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Principal

1

8

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

1

9

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

3

10

REFERENT - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

CASIER

11

CASIER - personal contractual

M

I

CONTROL FINANCIAR INTERN

12

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Superior

1

BIROUL RESURSE UMANE, PREGĂTIRE PROFESIONALA

13

CONSILIER - Sef Birou - funcționar public de conducere

s

I

Superior

1

14

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Principal

1

15

CONSILIER - funcționar public de execuție

S

I

Principal

1

16

CONSILIER - funcționar public de execuție

S

I

Principal

2

17

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

1

18

REFERENT - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS, PROCEDURI

19

CONSILIER JURIDIC- Sef Serviciu - funcționar public de conducere

S

I

Superior

1

20

CONSILIER JURIDIC - funcționar public de execuție

s

I

Principal

3

21

CONSILIER JURIDIC - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

1

22

CONSILIER JURIDIC - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

1

23

CONSILIER JURIDIC - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

1

24

CONSILIER - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

25

CONSILIER - funcționar public de execuție

S

I

Asistent

2

26

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

3

27

REFERENT - funcționar public de execuție

M

III

Principal

2

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, COMUNICARE, MONITORIZARE DISPECERAT

28

CONSILIER - Sef Serviciu - funcționar public de conducere

s

I

Superior

1

29

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Superior

1

30

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Superior

2

31

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Principal

1

32

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

1

33

REFERENT DE SPECIALITATE - funcționar public de execuție

SSD

II

Superior

2

BIROUL DISPECERAT

34

INSPECTOR DE SPECIALITATE - Sef Birou - personal contractual de conducere

s

II

35

INSPECTOR - personal contractual de execuție

M

IA

36

INSPECTOR - personal contractual de execuție

M

I A


37

INSPECTOR - personal contractual de execuție

M

I

38

INSPECTOR - personal contractual de execuție

M

I

39

INSPECTOR - personal contractual de execuție

M

I

40

INSPECTOR - personal contractual de execuție

M

I

41

INSPECTOR - personal contractual de execuție

M

II

i/ .

42

INSPECTOR - personal contractual de execuție

M

II

/Xu

43

INSPECTOR - personal contractual de execuție

M

II

F?

44

INSPECTOR - personal contractual de execuție

M

II

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL, CONFISCĂRI

45

CONSILIER - Sef Serviciu - funcționar public de conducere

S

I

Superior ,/

'' 1

46

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Superior

-1 ■ •

47

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Superior

1

48

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Superior

1

49

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Superior

1

50

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Principal

1

51

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Principal

1

52

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

1

Asistent

1

53

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

1

Asistent

1

54

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

2

SERVICIUL CONTROL DISCIPLINA DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT

55

CONSILIER - Sef Serviciu - funcționar public de conducere

s

I

Superior

1

56

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Superior

1

57

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Superior

1

58

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Superior

1

59

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

1

Asistent

1

60

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

1

61

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

1

62

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

1

63

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

2

64

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

2

65

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

2

66

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

3

67

REFERENT DE SPECIALITATE - funcționar public de execuție

SSD

II

Superior

1

68

REFERENT - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

BIROUL CONTROL ORDINE PUBLICA SI PAZA OBIECTIVE

69

CONSILIER - Sef Birou - funcționar public de conducere

s

I

Superior

1

70

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Superior

3

71

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

1

72

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

3

73

REFERENT - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

74

REFERENT - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

1

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

75

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Principal

1

76

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

1

77

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

2

SERVICUL ORDINE PUBLICA, INTERVENȚII, MONITORIZARE SI TRANSPORT VALORI

78

CONSILIER - SEF SERVICIU -funcționar public de conducere

s

I

Superior

1

79

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Principal

1

80

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

3

81

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

82

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

83

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

84

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

85

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

86

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

87

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

88

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

89

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

90

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

91

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

92

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

93

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

94

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

95

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistșțft ,

'■■■ '"1

96

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Prindțpai-’

3

97

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

AsțȘgițtt,

1

98

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asitehț

1

99

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent, ,

100

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistat

BIROUL ORDINE PUBLICA ZONA NORD-VEST                i ? t

101

CONSILIER - SEF BIROU -funcționar public de conducere

S

I

Superior

j,-

102

CONSILIER - funcționar public de execuție

S

I

Principal

1

103

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Principal

2

104

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Principal

2

105

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Principal

2

106

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

3

107

REFERENT DE SPECIALITATE - Agent comunitar - funcționar public de execuție

SSD

II

Superior

1

108

REFERENT DE SPECIALITATE - Agent comunitar - funcționar public de execuție

SSD

II

Superior

1

109

REFERENT DE SPECIALITATE - Agent comunitar - funcționar public de execuție

SSD

II

Principal

2

110

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

111

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

112

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

113

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

114

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

115

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

116

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

117

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

118

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

119

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

120

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

121

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

122

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

123

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

124

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

125

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

126

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

127

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

128

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

129

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

130

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

131

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

132

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

133

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

134

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

135

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

136

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

137

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

138

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

139

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

140

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

141

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

142

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

143

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

144

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

145

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

146

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

147

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

148

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

149

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

150

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

151

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

152

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

111

Superior

1

153

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

154

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

' 2

155

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

156

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

157

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

158

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

159

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

’ 1

160

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

161

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

1

162

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

163

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

164

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

165

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

166

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

1

167

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

1

168

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

1

169

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

170

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

171

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

1

172

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

2

173

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

2

174

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

2

175

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

2

176

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

2

177

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

2

178

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

3

179

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

3

180

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

3

181

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

1

182

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

1

183

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

1

184

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

3

185

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

1

186

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

1

187

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

1

188

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

3

189

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

1

190

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

3

191

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

192

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

193

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

194

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

195

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

196

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

197

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

198

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

199

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

200

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

3

201

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

3

BIROUL ORDINE PUBLICA ZONA SUD-EST

202

CONSILIER - SEF BIROU -funcționar public de conducere

S

I

Superior

1

203

CONSILIER - funcționar public de execuție

S

I

Principal

1

204

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Principal

2

205

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Principal

2

206

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

1

Principal

2

207

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Principal

3

208

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

2

209

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

3

210

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

3

211

CONSILIER - funcționar public de execuție

s

I

Asistent

3

212

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

213

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

214

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

215

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

216

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

217

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

218

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

219

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

220

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

221

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

222

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

223

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

224

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

225

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

226

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

227

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

228

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

229

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

230

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

231

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

232

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

233

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

234

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

235

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

236

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

237

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

238

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

239

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

240

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

241

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

242

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

243

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

244

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

245

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

246

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

247

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

248

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

l

249

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

250

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

251

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

252

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

111

Superior

1

253

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

254

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

255

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

256

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

257

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

258

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

259

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

260

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

261

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

262

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

263

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

264

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

265

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

266

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

1

267

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

1

268

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

1

269

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

1

270

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

1

271

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

1

272

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

1

273

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

2

274

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

2

275

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

2

276

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

2

277

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

__

278

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal ,

.ru ©   5

279

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Princip;^'

- /' ,3

280

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principi <5

281

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asist$ț2|

<......>/

282

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent y

Șl 1 <. >

283

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistei^,’^

y ’ i ' /

284

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent'^

' .4

285

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

286

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

1

287

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

1

288

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

289

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

290

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

291

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

3

292

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

293

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

294

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

295

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

296

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

297

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

298

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

3

299

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

3

300

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

3

301

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

3

302

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

3

SERVICIUL PAZA OBIECTIVE

303

CONSILIER - Sef Serviciu - funcționar public de conducere

S

I

Superior

1

304

CONSILIER- Agent Comunitar - funcționar public de execuție

S

I

Principal

1

305

CONSILIER- Agent Comunitar - funcționar public de execuție

S

I

Principal

2

306

CONSILIER- Agent Comunitar - funcționar public de execuție

S

I

Asistent

3

307

REFERENT DE SPECIALITATE - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

SSD

II

Superior

1

308

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

309

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

310

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

311

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

312

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

313

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

314

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

1

315

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

2

316

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

317

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

318

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

111

Superior

3

319

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

320

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

321

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

322

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

323

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

1

324

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

3

325

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

326

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

327

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

328

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

1

329

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

1

330

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

331

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

332

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

333

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

1334

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

335

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

336

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

.      . 3

337

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal.

y 2 ..

338

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

î

339

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superidr

i

340

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

341

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior ■ \

• • 1

342

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

l

343

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

' 2

344

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

345

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Principal

3

346

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

347

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

348

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

349

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

350

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

351

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

352

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

2

353

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

354

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

355

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

356

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

357

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

358

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

3

359

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

360

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

361

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Superior

1

362

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

363

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

2

364

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

3

365

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

3

366

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

3

367

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

3

368

REFERENT - Agent Comunitar - funcționar public de execuție

M

III

Asistent

3

PAZA UNITATI DE INVATAMANT

369

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

370

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

371

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

372

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

373

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

374

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

375

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

376

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

377

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

378

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

379

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

380

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

381

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

382

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

383

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

384

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

385

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

386

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

PAZA DIRECȚIA DE PATRIMONIU

387

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

388

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

389

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

390

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

391

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

392

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

393

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

394

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

395

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

396

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

397

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

398

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

399

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

400

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

401

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

402

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

403

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

404

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

405

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

406

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

407

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

408

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

409

PAZNIC - personal contractual

M;G

1

410

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

411

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

412

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

413

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

414

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

415

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

416

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

417

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

418

PAZNIC - personal contractual

M;G

1

419

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

420

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

421

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

422

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

423

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

424

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

425

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

ALTE OBIECTIVE DE PAZA

426

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

427

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

428

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

429

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

430

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

431

PAZNIC - personal contractual

M;G

1

432

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

433

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

434

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

435

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

436

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

437

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

438

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

439

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

440

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

441

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

442

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

443

PAZNIC - personal contractual

M;G

1

444

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

445

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

446

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

447

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

448

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

449

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

450

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

451

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

452

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

453

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

454

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

455

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

456

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

457

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

458

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

459

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

460

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

461

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

462

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

I",

-

463

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

464

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

465

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

466

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

467

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

468

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

469

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

470

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

471

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

472

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

473

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

474

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

475

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

476

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

477

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

478

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

479

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

480

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

481

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

482

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

483

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

484

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

485

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

486

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

487

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

488

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

489

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

490

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

491

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

492

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

493

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

494

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

495

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

496

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

497

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

498

PAZNIC - personal contractual

M;G

1

499

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

500

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

501

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

502

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

503

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

504

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

505

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

506

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

507

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

508

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

509

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

510

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

511

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

512

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

513

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

514

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

515

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

516

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

517

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

518

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

519

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

520

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

521

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

522

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

523

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

524

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

525

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

526

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

527

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

528

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

529

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

530

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

531

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

532

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

533

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

534

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

535

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

536

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

537

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

538

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

539

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

540

PAZNIC - personal contractual

M;G

I

SERVICIUL APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALA, SECRETARIAT

541

INSPECTOR DE SPECIALITATE - Sef de Serviciu - personal contractual

S

1-A

542

INSPECTOR DE SPECIALITATE - personal contractual

S

III

543

MAGAZINER - personal contractual

M

I

544

SECRETAR DACTILOGRAF - personal contractual

M

11

545

SECRETAR DACTILOGRAF - personal contractual

M

II

546

SECRETAR DACTILOGRAF - personal contractual

M

11

547

ARHIVAR - personal contractual

M

1

548

MUNCITOR (TIPOGRAF) - personal contractual

M

I

549

ÎNGRIJITOR - personal contractual

M;G

I

550

MUNCITOR (Armurier) - personal contractual

M;G

I

551

MUNCITOR (Cond. Auto) - personal contractual

M;G

I

552

MUNCITOR (Electrician)- personal contractual

M;G

I

0001GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI I? TERNELOR Agenția Națională a Funcționarilo r Publici

N1904738

AVIZ


01 OCT. 2009

Având în vedere adresa Poliția Comunitară a municipiului Ploiești județul Prahova nr. 42 36/18.08.2009, înregistrată la Agenția Națională a Funcționari or Publici cu nr. i‘04738/27.08.2009,

Analizând solicitarea dumneavoastră privind transformarea unui po; t în urma promovării îri grad profesional,

în baza prevederilor:

  • - art. 64 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Pub ici (r2), cu modificările și completările ulterioare,

  • - art. 128 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentn aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, mc dificată și completată deH.G. nr. 1173/2008,

AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUI LICI ACORDĂ AVIZ FAVORABIL URMĂTOAREI TRANSFC RMĂRI:

  • - 8 posturi „referent, clasa III, gradul profesional asistent”, în

  • - 8 posturi „referent, clasa III, gradul profesional principal, treapta 3 ie salarizare”

-19 posturi „referent, clasa III, gradul profesional principal”, în

-19 posturi „referent, clasa III, gradul profesional superior, treapta 3 de salarizare”

  • - un post „consilier, clasa I, gradul profesional principal”, în

  • - un post „consilier, clasa I, gradul profesional superior, treapta 3 de .alarizare”

/Y'A

Președinte - Stftretar de Stat Andras SZAKAL

Data

?i tnume, nume

P; uia Ghițescu - Cocea

Director D.G.P.A

i Biela Pandelaș

Șef Serviciu Avizare

lin ncmit: AndraNegulescu

consilier

2009-09-02

2 exemplareCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI       , .         ’

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1                             J

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind transformarea gradului profesional pentru 27 posturi de referent și 1 post consilier din cadrul Serviciului Public Poliția Comunitară Ploiești

și a emis:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind transformarea gradului profesional pentru 27 posturi de referent si 1 post consilier din cadrul Serviciului Public Politia Comunitara Ploiești

și a emis:Data:         ĂnOĂ