Hotărârea nr. 405/2009

Hotãrârea nr. 405 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 182/2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂRE nr. 405 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 182/2009 privind stabilirea

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploieș&i&jft domnilor consilieri Cătălină Nicoleta Bozianu, Paul Palas si Gheorghe Popa sHfeaportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 182/2009 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010,

A

In temeiul art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.956/24.09.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile art. 5 alin 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin. 2 lit. “ c ” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă modificarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale prevăzute în suma fixă pentru anul 2010, conform Anexei nr. 1- parte integranta la prezenta hotarare, după cum urmează:

 • a) impozitul si taxa pe clădiri:

 • - impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice - tabelele 1, 2, 3,4 ;

 • b) impozitul si taxa pe teren :

 • - impozitul si taxa pe teren datorate de persoane fizice tabele 7, 8, 9;

 • - impozitul si taxa pe teren datorate de persoanele juridice - tabelele 10, 11,12 ;

 • c) impozitul pe mijloacele de transport:

 • - impozitul pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice si juridice -tabelele 13, 14, 15, 16, 161;

 • d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor: tabelele nr.

17 si 18 ;

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitate :

 • - taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate- tabelul 19

 • f) impozitul pe spectacole : - tabelul 20;

 • i) alte taxe locale :

- taxe extrajudiciare de timbru - tabelul nr.24.

Art.2. Aproba completarea Anexei nr.l- (a)- impozitul si taxa pe cladiri-«impozitul si taxa pe clădiri in cazul persoanelor fizice » cu punctul nr. 15 care va avea următorul conținut: « scutirile prevăzute la punctul (f) se acorda pe baza cererilor insotite de documente justificative, pentru a beneficia de scutire pe intreg anul 2010 cererile vor fi depuse pana la data de 31 ianuarie, in caz contrar scutirea se va acorda proporțional cu perioada ramasa pana 1 asfarsitul anului, incepand cu luna următoare celei in care persoanele in cauza depun cerere »

Art.3. Prezenta hotărâre intra în vigoare de la 01.01.2010.

Art.4. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si celelalte instituții cu atribuții in aplicarea hotărârii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.5. (1) Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, va aduce la cunoștința publica prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi 18 decembrie 2009.

Președinte de ședința,             ____ Contrasemnează

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.182/2009 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010

In conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata de Romania prin Legea nr. 199/1997, stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010 are la baza prevederile legale actuale, reprezentate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, de Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

A.

In concordanță cu prevederile art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează impozitele si taxele locale din Hotărârea Guvernului nr. 1514 din 25 octombrie 2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2007, prin elaborarea unui nou proiect de hotărâre a Guvernului privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, indicele de inflație pe ultimii 3 ani fiind de 20,49%.

De asemenea, având în vedere angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană la Capitolul 9 - Politica în domeniul transporturilor, în conformitate cu prevederile art. 292 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 și 1 ianuarie 2011, nivelul impozitului pe mijloacele de transport prevăzut la art. 263 alin. (4) și (5) se stabilește prin Hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Administrației și Internelor.

Pentru anul 2009, nivelurile impozitelor pe mijloacele de transport sunt prevăzute în H.G. nr. 1697/2008 privind aprobarea nivelurilor


impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alir^p^i) șt /5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și cqifâriÎQ ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2009, publicată în Monitorul. Oficial, Partea I, nr. 873 din 23 decembrie 2008.                                '''-i-.J,../

Prin H.G. nr. 1697/2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 873 din 23.12.2008 s-au stabilit grile diferite de impozitare, întrucât perioada de tranziție obținută de România în cursul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană vizează doar vehiculele înmatriculate în România și angajate exclusiv în operațiuni de transport intern, iar vehiculele românești care desfășoară activități de transport internațional și care astfel beneficiază direct de avantajele oferite de Piața Unică, trebuie să plătească impozitele minime stabilite prin Directiva 1999/62/CE privind taxarea autovehiculelor de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri:

-pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern, să atingă nivelul de 80% din valorile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE.

-pentru vehiculele angajate și în operațiunile de transport internațional, să se mențină nivelul de 100% din valorile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE.

Pentru respectarea calendarului stabilit prin negocieri de aderare la Uniunea Europeană, a fost elaborata Hotărâre a Guvernului nr.956/2009 propunând pentru anul 2010:

-pentru vehiculele angajate exclusiv în operațiunile de transport intern, să se mențină nivelul de 80% din valorile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE.

-pentru vehiculele angajate și în operațiunile de transport internațional, să se mențină nivelul de 100% din valorile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE.

Calculul valorilor taxelor/impozitelor menționate s-a făcut considerând o valoare medie a monedei Euro de 4,09 lei, prognozată de Comisia Națională de Prognoză pentru anul 2010, iar acolo unde a fost cazul, valorile în lei au fost rotunjite.

De asemenea se considera ca prin indexarea la inflație a impozitelor și taxelor locale se preconizează că veniturile bugetelor locale vor crește.

Având in vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările si modificările ulterioare,a Hotărârii Guvernului

f/SR-nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, ințpozitele;5;si ; taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si Rdportulde specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești cuprinzând propunerile pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2010, propun Consiliului Local al municipiului Ploiești spre aprobare prezentul proiect de hotarare.

PRIMAR, Andrei Volosevici


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

RAPORT DE SPECIALITATE

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 182/2009 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2010

Impozitele si taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea ^r. 5^.1/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, conS^ui^V^țițUri proprii ale bugetelor unităților administrativ teritoriale si au ca surse:

pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor, taxa pentrtt fo^osi^i mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxa hotelieră, taxe speciale, taxele judiciare si extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/ 1999.

Având in vedere faptul ca :

 • - La data de 1 ianuarie 2010, anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea guvernului nr.44/2004, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.112 din 6 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 • - începând cu data de 1 ianuarie 2010, Hotararea Guvernului nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.935 din 17 noiembrie 2006, se abroga.

Este de reținut că art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare prevede că nivelul impozitelor si taxelor locale prevăzute in Titlul IX poate fi majorat anual cu pana la 20% de consiliul local, cu excepția taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d).

Nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010 este propus in temeiul Hotărârii Guvernului nr.956/2009 privind impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

Fata de cele menționate propunem ca pentru asigurarea unor surse bugetare suficente de finanțare a proiectelor aflate in derulare sau a altora noi, pentru ca sursele bugetului local sa satisfaca intr-o proporție cat mai mare nevoile actuale ale cetățenilor municipiului Ploiești, pentru aplicarea cu consecvența a programului de relaxare fiscala și pentru o impozitare cât mai echitabila a populației, în anul 2010 sa fie aplicate impozitele si taxele prezentate in proiectul de Hotarare alaturat.

DIRECTOR GENERAL,

Serviciul I’uțilickinantcȚocale GABRIELHODOROG Ț VIZAT,               /S'^vk.ul/public


4 7-


* e^L ți


Compartimentul Juridic - Contencios, I - mna‘‘TE \P':

Consilier Juridic                \ hLLl^-71 o/

CRISTIANA ZAMFIR        ' OK X

Anexa nr.l

(tabelele nr.l,2,3,4)


a) impozitul si taxa pe clădiri

Tabelul nr.l


VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, in cazul persoanelor fizice pentru ZONA A

Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

NIVELURILE PT. ANUL 2010 CF. H.C.L. 182/2009

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2010 CF. H.G.956/24.09.2009

Valoarea impozabilă (inclusiv coeficient de corecție - 2,50) - lei/m2 -

Valoarea impozabilă (inclusiv coeficient de corecție - 2,50) - lei/m2 -

Clădire cu instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire

Clădire cu instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire

0

1

2

3

4

5

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

1673

993

2015

1195

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

455

285

548

343

C.

Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

285

255

343

308

D.

Cladire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

170

113

205

135

E.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar

aplica clădirii

_

F.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decât cel de locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

■■

7 Ș0% dihțSuma dafe*^r

, / ; ■ : aplica codirii

i -7',z 7,/; ' '■    ~ j

■O1, >                ----—-----1

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, in cazul persoanelor fizice pentru ZONA B


Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

NIVELURILE PT. ANUL 2010 CF. H.C.L.182/2009

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2010 CF. H.G.956/24.09.2009

Valoarea impozabilă (inclusiv coeficient de corecție - 2,40) - lei/m2 -

Valoarea impozabilă (inclusiv coeficient de corecție - 2,40) - lei/m2 -

Clădire cu instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire

Clădire cu instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire

0

1

2

3

4

5

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

1606

953

1934

1147

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

437

274

526

329

C.

Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

274

245

329

295

D.

Cladire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

163

108

197

130

E.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decât cel de locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplicjisGKiȘtFîF^ț.VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, in cazul persoanelor fizice pentru ZONA C

Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

NIVELURILE PT. ANUL 2010 CF. H.C.L.182/2009

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2010

CF. H.G.956/24.09.2009

Valoarea impozabilă (inclusiv coeficient de corecție - 2,30) - lei/m2 -

Valoarea impozabilă (inclusiv coeficient de corecție - 2,30) - lei/m2 -

Clădire cu instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire

Clădire cu instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire

0

1

2

3

4

5

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

1539

913

1854

1099

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

419

262

504

315

C.

Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

262

235

315

283

D.

Cladire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

156

104

189

124

E.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa încăperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa încăperi amplasate la subsol, Ia demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decât cel de locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din sup)a care s-ar ^ățjlică’claaîîîk^ : J • iau/?/-

VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, in cazul persoanelor fizice pentru ZONA D


Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

NIVELURILE PT. ANUL 2010 CF. H.C.L.182/2009

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2010

CF. H.G.956/24.09.2009

Valoarea impozabilă (inclusiv coeficient de corecție - 2,20) - lei/m2 -

Valoarea impozabilă (inclusiv coeficient de corecție - 2,20) - lei/m2 -

Clădire cu instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire

Clădire cu instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire (condiții cumulative)

Clădire fara instalație electrica, de apă, de canalizare si de încălzire

0

1

2

3

4

5

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

1472

873

1773

1052

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

400

251

482

301

C.

Cladire-anexa cu cadre din beton armat cu pereți exteriori din cărămidă arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic

251

224

301

271

D.

Cladire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatra naturala, din cărămidă nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

150

99

180

119

E.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decât cel de locuința, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aphcă'ch^rii

■■ X

b) impozitul si taxa pe teren

- impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor fizice

Tabelul nr.7

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII in cazul persoanelor fizice

-lei / ha -

Zona în cadrul localității

NIVELUL IMPOZITULUI CF. H.C.L. NR. 182/2009

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2010

CF. H.G. 956/24.09.2009

0

1

2

A

6.148

7408

B

4.648

5600

C

3.180

3832

D

1.511

1821

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN -ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-in cazul persoanelor fizice

- lei / ha -

X.       Zona

Categorie de folosința

NIVELUL IMPOZITULUI

CF. H.C.L. NR.182/2009 (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2010

CF. H.G. 956/24.09.2009 (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Teren arabil

100

75

65

55

120

90

80

65

Pășune

75

65

55

45

90

80

65

55

Fâneața

75

65

55

45

90

80

65

55

Vie

165

125

100

65

200

150

120

80

Livada

190

165

125

100

230

200

150

120

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

100

75

65

55

120

90

80

65

Teren cu ape

55

45

30

X

65

55

35

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN in cazul persoanelor fizice -lei / ha-

NR.CRT.

Categorie de folosința

NIVELURILE

PT. ANUL 2010

CF. H.C.L. 182/2009

(inclusiv coeficientul de corecție- S.00)

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2010

CF. H.G. 956/24.09.2009

(inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

Zona A

Zona A

0

1

2

3

1.

Teren cu construcții

110

135

2.

Arabil

180

215

n

2>.

Pășune

100

120

4.

Faneata

100

120

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.5.1.

200

240

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

X

X

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

200

240

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

X

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

60

70

7.1.

Pădure in varsta de pana la 20 de ani si pădure cu rolde protecție

X

X

8.

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

20

25

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

120

145

9.

Drumuri si cai ferate

X

X

10.

Teren neproductiv

X

X

Nota: Hotararea Consiliului Local nr.316/2002 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiesti'fara a face referire la terenurile aflate in extravilan. Astfel, pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/20O4 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește o singura zona de impozitare, respectiv zona A.

&

V

\ ■

- Impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor juridice

Tabelul nr.10

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII in cazul persoanelor juridice -lei / ha-

Zona în cadrul localității

NIVELUL IMPOZITULUI PT. ANUL 2009 (cu majorarea de 20% cf. art. 287 din Codul Fiscal)

NIVELURILE PROPUSE

PT. ANUL 2010

CF. H.G. 956/24.09.2009

(cu majorarea de 20% cf. art. 287 din Codul Fiscal)

0

1

2

A

7.378

8890

B

5.578

6720

C

3.800

4598

D

1.800

2185

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII-in cazul persoanelor juridice

- lei / ha -

x.       Zona

Categorie X. de folosința     X.

NIVELUL IMPOZITULUI

CF. H.C.L. NR182/2009 (inclusiv coeficientul de corecție - 5.00)

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2010

CF. H.G. 956/24.09.2009 (inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

Zona

A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Teren arabil

100

75

65

55

120

90

80

65

Pășune

75

65

55

45

90

80

65

55

Fâneața

75

65

55

45

90

80

65

55

Vie

165

125

100

65

200

150

120

80

Livada

190

165

125

100

230

200

150

120

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

100

75

65

55

120

90

80

65

Teren cu ape

55

45

30

X

65

55

35

X

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN in cazul persoanelor juridice -lei/ha-

NR.CRT.

Categorie de folosința

NIVELURILE

PT. ANUL 2010

CF. H.C.L.182/2009 (inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2010

CF. H.G. 956/24.09.2009

(inclusiv coeficientul de corecție- 5.00)

Zona A

Zona

A

0

î

2

2

1.

Teren cu construcții

110

135

2.

Arabil

180

215

3.

Pășune

100

120

4.

Faneata

100

120

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.5.1.

200

240

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

X

X

6.

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.6.1.

200

240

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

X

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la 7.1.

60

70

7.1.

Pădure in varsta de pana la 20 de ani si pădure cu rolde protecție

X

X

8.

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole

20

25

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

120

145

9.

Drumuri si cai ferate

X

X

10.

Teren neproductiv

X

X

Nota: Hotararea Consiliului Local nr.316/2002 reglementează numai zona de fiscalitate a intravilanului municipiului Ploiești fara a face referire la terenurile aflate in extravilan. Astfel, pentru terenurile amplasate in extravilan, potrivit Hotărârii Guvernului nr.44/2bQ4 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește o singura zjopa de impozitare, respectiv zona A.

Anexa nr.l

(tabelele nr.13,14,15,16,161)

c) impozitul pe mijloacele de transport


- Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si juridice :


1) In cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează in funcție de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea flecarei grupe de 200 de cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul nr.13.


Tabel nr.13

Impozitul pe mijloacele de transport, autovehicule apartinand persoanelor fizice si juridice

Tipul mijlocului de transport

NIVELURILE PT. ANUL 2010

CF. H.C.L. 182/.2009

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2010

CF. H.G. 956/24.09.2009

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

- lei / an / 200 cm3 sau fracțiune -

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv

7

8

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cm3 inclusiv

15

18

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cm inclusiv

30

36

4,Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cm3 inclusiv

60

72

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc

120

145

6. Autobuze, autocare, microbuze

20

24

7.Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

25

30

8. Tractoare înmatriculate

15

-2) In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr.14 :

Tabel nr. 14

Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate exclusiv in operațiunile de transport intern

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate in operațiunile de transport intern si internațional

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate exclusiv in operațiunile de transport intern

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate in operațiunile de transport intern si internațional

NIVELURILE PT. ANUL 2010 CF. H.C.L.

182/.2009

NIVELURILE PROP1

CF. H.G. 956

USEPT. ANUL 2010 /24.09.2009

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

0

1

2

3

4

1

2

3

4

I. Vehicule cu două axe

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

86

0

107

0

102

0

127

2. Masa nu mai puțin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

86

238

107

297

102

282

127

352

3. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

238

335

297

418

282

396

352

495

4. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

335

757

418

946

396

897

495

1121

II. Vehicule cu trei axe

1. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

86

150

107

187

102

177

127

221

2. Masa nu mai puțin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

150

307

187

383

177

364

221

454

3. Masa nu mai puțin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

307

398

383

497

364

472

454

589

4. Masa nu mai puțin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

398

613

497

766

472

727

589

908

5. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

613

953

766

1191

727

1129

908

1412

6. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

613

953

766

1191

727

1129

908

1412

III. Vehicule cu patru axe

1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

398

404

497

504

472

478

589

598

2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

404

630

504

787

478

747

**V.933

3. Masa nu mai puțin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

630

1000

787

1249

747

1185

J1M

K1

4. Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

1000

1483

1249

1853

1185

1758

i

5. Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

1000

1483

1249

1853

1185

1758

I48£

I

3) In cazul unei combinații de autovehicule ( un automobil articulat sau tren rutier )de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul nr. 15 :

Tabel nr. 15

Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate exclusiv in operațiunile de transport intern

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate in operațiunile de transport intern si internațional

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate exclusiv in operațiunile de transport intern

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate in operațiunile de transport intern si internațional

NIVELURILE PT. ANUL 2010 CF. H.C.L. 182/.2009

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2010 CF. H.G. 956/24.09.2009

I. Vehicule cu 2+1 axe

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Masa nu mai puțin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

40

0

49

0

46

0

58

4. Masa nu mai puțin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

40

89

49

111

46

105

58

131

5. Masa nu mai puțin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

89

208

111

259

105

246

131

307

6. Masa nu mai puțin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

208

268

259

335

246

318

307

397

7. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

268

484

335

604

318

573

397

716

8. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

484

848

604

1060

573

1005

716

1256

II. Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

84

194

104

242

99

230

123

287

2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

194

318

242

397

230

377

287

471

3. Masa nu mai puțin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

318

468

397

584

377

553

.474    .....

692

4. Masa nu mai puțin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

468

564

584

704

553

668

692

'<835

5. Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

564

925

704

1156

668

1097

835

6. Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

925

1284

1156

1605

1097

1522

1371

\ w

7. Masa nu mai puțin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1284

1949

1605

2436

1522

2311

1902 • \

2888

8. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1284

1949

1605

2436

1522

2311

1902    ■'

J2888

III. Vehicule cu 2+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1022

1422

1277

1777

1211

1686

1514

2107

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1422

1932

1777

2415

1686

2291

2107

2863

IV. Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

904

1254

1129

1567

1070

1486

1338

1857

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1254

1734

1567

2167

1486

2055

1857

2569

3. Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

1734

2565

2167

3206

2055

3040

2569

3800

V. Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

514

622

642

in

609

737

761

921

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

622

928

777

1160

737

1100

921

1375

3. Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

928

1477

1160

1846

1100

1751

1375

2189

4) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule , impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul nr.16:

Tabel nr. 16

Masa totala maxima autorizata

NIVELURILE STABILITE CF. H.C.L. 182/2009

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2010 CF. H.G. 956/24.09.2009

a) Pana la 1 tona inclusiv

7

8

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

24

29

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

37

45

d) Peste 5 tone

46

55

5) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul nr.161.

Tabel nr.161

Impozitul pentru mijlocul de transport pe apa apartinand persoanelor fizice

NIVELURILE

PT. ANUL 2010 CF. HCL 182/2009

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2010

CF. H.G. 956/24.09.2009

Impozit - lei/an -

Impozit - lei/an -

0

1

1

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal

15

18

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

40

48

3. Bărci cu motor

150

181

4. Nave de sport si agrement

800

964

5. Scutere de apa

150

181.

6. Remorchere si impingatoare:

X

X

a) pana la 500 CP inclusiv

400

482

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv

650

783

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv

1000

1205

d) peste 4000 CP

1600

1928

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din aceasta

130

157

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale, în funcție de capacitatea de încărcare:

X

X

a) cu capacitatea de incarcare până la 1.500 tone inclusiv

130

157

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la 3000 tone

200

241

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone

350

422

Anexa nr.l

(tabelele nr. 17,18)

d) taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor

A. taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor

1) Taxele prevăzute in domeniul construcțiilor se stabilesc in funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestate conform tabelului nr.l7.

Tabelul nr.l 7

A. în domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestare, astfel:

NIVELURILE

CF.H.C.L. 182/2009

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2010 CF. H.G.9S6/24.09.2009

- lei-

-lei-

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

X

X

1.1. în mediul urban:

X

X

a) până la 150 m2 inclusiv

6

6

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7

7

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

10

9

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

11

12

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

12

13

f) peste 1.000 m2

12+0,01 leu/ m2

pentru fiecare mp care depășește 1.000 m

13+0,01 leu/ m2

pentru fiecare mp care depășește 1.000 m

2. Pentru eliberarea autorizației de foraje și excavări,

6 pentru fiecare mp afectat

8 pentru fiecare mp afectat

3. Pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor, taxa datorată este:

6 pentru fiecare mp de suprafața ocupata de construcție

8 pentru fiecare mp de suprafața ocupata de construcție

4. Pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu taxa datorată pentru fiecare racord este cuprinsă între:

9 pentru fiecare racord

12 pentru fiecare racord

5. Pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliului județean, taxa datorată este cuprinsă între:

12

15

X.

6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, taxa datorată este cuprinsă între:

10

9

 • 2) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire caic urmeaza a fi folosita ca locuința sau anexa la locuința este egala cu 0,5 % din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții.

 • 3) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare șantier in vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse in alta autorizație de construire, este de 3% din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare șantier.

 • 4) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri datorata este de 2% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcție.

 • 5) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice alta construcție este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrărilor de construire, inclusiv instalațiile aferente.

 • 6) Pentru eliberarea autorizației de desființare parțiala sau totala, a construcțiilor si a amenajărilor taxa datorata este de 0,1% din valoarea impozabila a acestora. In cazul desființării parțiale a unei construcții taxa pentru eliberarea autorizației se modifica astfel incat sa reflecte suprafața construita a clădirii supusa demolării.

 • 7) Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizațiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei inițiale.

 • 8) Taxa datorata se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicita avizul si se plătește anticipat.

 • 9) In termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expira autorizația respectiva persoana care a obtinut autorizația este obligata sa depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale, in vederea stabilirii impozitului pe clădiri si a regularizării taxei de autorizare.

 • 10) Pana in cea de-a 15-a zi inclusiv de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie plătită orice suma suplimentara datorata de către persoana care a primit autorizația sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administrației publice locale.

 • 11) In cazul unei autorizații de construire emise pentru o persoana fizica valoarea reala a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mica decât valoarea impozabila a clădirii.

 • 12) Regularizarea taxei se face de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești in funcție de valoarea reala a lucrărilor efectuate comparativ cu valoarea impozabila calculata conform art.251 alin.(3) din Legea nr.571/2003, pentru persoane fizice si in funcție de înregistrarea in evidenta contabila pentru persoane juridice.

 • 13) Termenul de plata al diferenței rezultate in urma regularizării taxei pentru eliberarea autorizației de construire este de 15 zile de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administrației publice locale a emis valoarea finala stabilita pentru taxa.

 • 14) In cazul construcțiilor efectuate cu autorizație de construire, valoarea înscrisa in actele eliberate de catrea Direcția Generala Dezvoltare Urbana nu poate fi mai mica decât valoarea de impunere a clădirii.

B.Taxe pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute la litera A, precum si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora

l)Taxele pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute la litera A, se stabilesc conform tabelului nr.18.

Tabelul nr.18

B. Pentru eliberarea altor autorizații și certificate decât cele prevăzute la lit.A, precum și pentru viza anuală sau trimestrială a acestora se datorează următoarele taxe:

NIVELURILE

PT. ANUL 2008

CF. H.C.L. 273/2008

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2010

Taxa - lei

Taxa - Iei -

0

1

2

1. Pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activități economice și viza anuală a acestora:

X

X

a) pentru meseriași și cărăuși

10

0

b) pentru cazane de fabricat rachiu

50

0

c) pentru liber-profesioniști

30

0

d) pentru mori, prese de ulei și darace

50

0

e)pentru activități de proiectare

50

0

f) pentru alte activități neprevăzute mai sus

60

0

2. Pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare

14

14

3. Pentru eliberarea de: copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan:

X

X

a.l. la scara 1:500

a.2. la scara 1:1.000

25 pe mp sau fracțiune de mp

33 pe mp sau fracțiune de mp

a.3. la scara 1:2.000

4. Pentru eliberarea certificatului de producător

57

57

2) Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor se plătește prealabil eliberării sau vizării, după caz a certificatelor, avizelor si autorizațiilor iar dovada plătii taxei se pastreaza la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Ploiești care a eliberat documentele respective.

3) Autorizațiile prevăzute la pct.l se vizeaza anual pana la data de 31 decembrie a anului in curs pentru £nul următor

Taxa de viza reprezintă 50% din cuantumul taxei de eliberare.                                               ,y y.

 • 4) Pentru efectuarea modificărilor in autorizația pentru desfasurarea unei. ^tivitati economice potrivit prevederilor Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociațiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent cu modificările si completările ulterioare, la cererea titularului, după eliberarea acesteia nu se incaseaza taxe prevăzute la pct.l.

 • 5) Comerciantii a căror activitate se desfasoara potrivit clasificării activitatilor din economia naționala CAEN clasa 5530-restaurante si 5540 - baruri ,datoreaza bugetului local in raza caruia este amplasata unitatea sau standul de comercializare o taxa de eliberare/ viza anuala a autorizației după cum urmeaza:

 • - Zona A- 3000 lei

 • - Zona B - 2500 lei

 • - Zona C - 2000 lei

 • - ZonaD- 1000 lei

 • 6) Autorizația privind desfasurarea activitatii de alimentație pubica cod CAEN 5540;5530, in cazul in care comerciantul indeplineste condițiile prevăzute de lege, se emite de către primarul in a cărui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.

 • 7) In cazul in care comerciantul are puncte de lucru diferite pe raza unitatii administrativ teritoriale se plătește taxa pentru fiecare locație deținuta. In cazul in care comerciantul are bar si restaurant in aceeași locație se achita o singura taxa de eliberare a autorizației.

 • e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

B. Taxa pentru afișai in scop de reclama si publicitate

3) Taxa se stabilește in funcție de dimensiunea acestora pentru fiecare metru patrat sau fracțiune de metru patrat a suprafeței afisajului pentru reclame, conform tabelului nr.l9.

Tabelul nr.l9

Categorie

NIVELUL STABILIT

C.F. H.C.L. nr. 182/2009 - lei/mp/an

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2010

CF. H.G. 956/24.09.2009

- lei/mp/an

Afisaj situat la locul in care persoana derulează o activitate economica

27

34

Orice alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate

20

24

f) impozitul pe spectacole

Impozitul pe spectacole se datoreaza de către contribuabilii care organizează manifestări artistice, competiții sportive, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, conform tabelului 20.

Tabel nr.20

Felul activitatii artistice sau distractive

NIVELUL PENTRU ANUL 2009 CF. H.C.L. 273/2008 lei/m7zi sau procent din incasari

NIVELUL

IMPOZITULUI

PROPUS PENTRU ANUL 2010 CF. H.G. 956/24.09.2009 lei/m2/zi

sau procent din incasari

0

1

2

1. Videoteca

3

3

2. Discoteca

3

3. In cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportiva interna sau internaționala;

2%

2% ..

4. In cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la nr. 3.

5%

7" ' / ' ■ ,

5%               /

i) alte taxe locale


III. Taxe extrajudiciare de timbru, impozitul pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal


1) Taxele extrajudiciare de timbru se stabilesc conform tabelului nr.24.


Taxele extrajudiciare de timbru


Tabelul nr.24


TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Taxa stabilita pentru anul 2009

cf. H.C.L nr. 273/2008

- lei-

NIVELURILE PROPUSE PT. ANUL 2010 CF. H.G.956/24.09.2009

CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

X

X

1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

1

2

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

X

- pentru animale sub 2 ani

1

2

- pentru animale peste 2 ani

1

2

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

X

- pentru animale sub 2 ani

1

2

- pentru animale peste 2 ani

3

4

4. Eliberarea certificatelor fiscale

4

Abrogat prin art. lpct. 144 din^ga^

nr-174/2W^ia<lA-

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite Injustiție

1

2

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

1

//-© /

-7. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a scimnbării numelui și a sexului

11

13

8. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

1

2

9. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

1

2

lO.Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

1

2

11 .Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

1

2

CAP.2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

X

X

1. Acte de identitate:

X

X

a) eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilitatii actelor de identitate pentru cetățenii străini si pentru persoanele fara cetățenie, precum și inscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor romani

1

4

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

1

Abrogat prin Ordonanța Guvernului nr.70/2009

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

4

5

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

4

Abrogat prin Ordonanța Guvernului nr.70/2009

2. înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

1

Abrogat prin Ordonanța Guvernului nr.70/2009

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

2

3

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

1

2

CAP.3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

X

X

1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

X

X

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehiculele din categoriile si subcategoriile A, Al, B, Bl, B+C

3

5

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

4

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, Bl, B+E

5

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C,C1, Tr, D, Dl, C+E, D+E, Cl+E, Dl+E, Tb, Tv

10

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile Cl+E, Dl+E, C, D, Tb, Tv

12

Abrogat prin^i’dpnanJâ^dlfUi^ehta

a GuYdniuJuinf.70/20fi9x<?'^

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

15

Abrogat prin Ordonantad^ț/TB^țita’ a Guvernului

\ /■

2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoria B, Bl, B+E

de 5 ori taxele prevăzute la pct.l corespunzător fiecărei categorii și subcategorii de autovehicule

72

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

Dublul taxelor prevăzute la pct.l

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

de 3 ori taxele prevăzute la pct. 1 ori, după caz, la pct.2 sau 3

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

CAP.4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

X

X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

X

X

a)autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg inclusiv

26

52

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg inclusiv și 3.500 kg inclusiv

52

Abrogat prin Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.70/2009

c)autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

104

125

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

7

8

3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor

296

357

CAP.4.' Taxa pentru furnizare date

X

X

înregistrarea cererilor persoane fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul național de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare si din registrele județene de evidenta a permiselor de conducere si a certificatelor de înmatriculare

X

4

CAP.5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar, republicata nr. 18/19912 republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole si forestiere

11 lei/hectar sau fracțiune de hectar

13

2) Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr.34/2005, in scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricojs-și forestiere se fac gratuit.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii

Consiliului Local nr. 182/2009 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

-72-