Hotărârea nr. 4/2009

Hotãrârea nr. 4 privind modificarea Hot\r@rii Consiliului Local al Municipiului Ploie[ti nr. 215/2008 privind numirea reprezentanţilor Municipiului Ploieşti în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 4

referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 215/2008 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios prin care se propune modificarea componenței Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

ținând cont de propunerile exprimate în timpul ședinței;

luând act de demisia domnului Adrian Gelu Lupu din funcția de membru al Consiliului de Administrație înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești în data de 04.12.2008 sub nr. 24245;

luând în considerare prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, actualizată,

în temeiul art. 36 alin. 1 si alin. 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 215/2008 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, în sensul că se înlocuiește domnul Adrian Gelu Lupu din funcția de membru al Consiliului de Administrație cu dna. Vițelar Carmen Mirela._

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 215/2008 rămân neschimbate.

Art. 3 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi, 30 ianuarie 2009


Contrasemnează Secretar, Maria Magdalena Mazâlu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL încheiat astăzi 30 ianuarie 2009

Comisia de Validare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru candidații propuși în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

S-a constatat că propunerile consilierilor pentru înlocuirea reprezentantului în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești au vizat pe:

  • - dna. Vițelar Carmen Mirela

  • - dl. Bartoș Alexandru

Votul a fost secret.

S-au constatat următoarele :

  • -  numărul consilierilor prezenți care și-au exprimat votul este de 25 .

  • -  numărul de voturi valabil exprimate este de 25.

  • 1. Doamna Vițelar Carmen Mirela a obținut 18 voturi favorabile.

  • 2. Domnul Bartoș Alexandru a obținut 7 voturi favorabile.

Comisia de Validare constată că doamna Vițelar Carmen Mirela a obținut numărul necesar de voturi pentru a fi aleasă în calitate de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal în doua exemplare.

COMISIA DE VALIDARE,

Ion Eparu - Președinte

Adrian Lupu - Secn

Valentin Marcu - Membru

Adrian Dobre - Membru

Iulian Bolocan - Membru


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Municipiului Ploiești nr. 215/2008 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local, în virtutea competențelor conferite de lege, are obligația să numească consiliile de administrație ale regiilor autonome, astfel încât să se asigure funcționarea acestora în condiții de eficiență.

Ținând cont de demisia domnului Adrian Gelu Lupu din funcția de membru al Consiliului de Administrație înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești în data de 04 decembrie 2008 sub nr. 24245, se impune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 215/2008 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Față de aspectele expuse supunem atenției Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAR,

ANDREI LIVHLMOLICI


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 215/2008 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor autonome de interes local; exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile acționarului la societățile comerciale pe care le-a înființat; hotărăște asupra privatizării acestor societăți comerciale; numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, membrii consiliilor de administrație ale regiilor autonome de sub autoritatea sa.

Ținând cont de demisia domnului Adrian Gelu Lupu din funcția de membru al Consiliului de Administrație înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești în data de 04 decembrie 2008 sub nr. 24245, se impune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 215/2008 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Față de aspectele expuse supunem atenției Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR, Luminița Gâborfî

O O9j2<iCĂTRE,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE

ADMINISTRAȚIE AL REGIEI

AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Subsemnatul Adrian Lupu, cu calitatea de membru in Consiliul de Administrație, va rog sa luati act de demisia mea din aceasta funcție, ca urmare a validării in funcția de consilier municipal al Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Semnătură,                                 Data,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 215/2008 privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice PloieștiSECRETAR, Sirbu GheorshC,