Hotărârea nr. 399/2009

Hotãrârea nr. 399 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti pe anul 2009

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA nr. 399 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al

ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI pe anul 2009

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu si a domnilor consilieri: Palas Alexandru Paul, Popa Gheorghe, Iancu Ion, Popa Constantin si Raportul de Specialitate al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009 - Legea Bugetului de stat pe anul 2009;

in temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

in temeiul art. 36, alin. 4 litera a si art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr. 215/2001-privind Administrația Publica Locala - republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art . 1 Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2009, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art .  2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei

municipiului Ploiești si ale Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi 18 decembrie 2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, PAUL PALAS


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARIA MAGDALENA MAZALU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 73/ 31.03.2009, rectificat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr.223/2009 si nr. 294/23.09.2009 .

Actuala rectificare a bugetului s-a făcut in conformitate cu prevederile Legii nr . 18/ 2009 privind Bugetul de stat pe anul 2008 , a Legii nr . 273 / 2006 privind Finanțele publice locale.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli, a Raportului de specialitate, a notelor de fundamentare si pentru indeplinirea unor serii de obiective legate de incadrarea Parcului « Constantin Stere » in standardele europene, se impune majorarea cu suma de 190.263 lei.

Fata de cele menționate mai sus , propunem aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești. .VICEPRI

NICOLETALGAT ALINA BOZIANU


CONSILIERI

PALAS ALEXANDRU PAUL POPA GHEORGHE

IANCU ION

POPA CONSTANTIN


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL              IZAT,

“CONSTANTIN STERE”          /V VlCfcPRIMAR

PLOIEȘTI                4? Cristian Dumitru


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești s-a organizat incepand cu 01.07.2002 in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002, avand ca obiect principal de activitate- administrarea si gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești.

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2009 conform Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2009, rectificat prin Hotararea Consiliului Local nr. 223/2009, nr.294/2009 si nr.333/2009 a fost structurat astfel:

A. - Venituri totale:

5.857.000 lei, din care:

450.000 lei

5.385.000 lei

22.000 lei

5.857.000 lei, din care:

4.688.000 lei

1.169.000 lei.


 • 1. Venituri proprii

 • 2. Subvenții total

 • 3. Donații si sponsorizări

 • B. - Cheltuieli totale

1 .Cheltuieli curente

 • 2.Cheltuieli de capital

Fata de sumele aprobate, Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești solicita rectificarea bugetului pe anul 2009 in sensul majorării cu suma de 190.2631ei.

In urma acestei modificări bugetul rectificat se prezintă după cum urmeaza:

A. - Venituri totale:

6.047.263 lei, din care:

550.000 lei

5.475.2631ei

22.000 lei

6.047.263 lei, din care:

4.878.263 lei

1.169.000 lei.


 • 1. Venituri proprii

 • 2. Subvenții total

 • 3. Donații si sponsorizări

 • B. - Cheltuieli totale

1 .Cheltuieli curente

2.Cheltuieli de capital

La partea de venituri solicitam majorare cu suma de 100.000 lei -“venituri proprii” si 90.263 lei - “subvenții” pentru acoperirea cheltuielilor astfel:

> CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII:

 • -  majorarea cu suma de 25.000 lei la articolul 2O.O3Lj0J-;^Brâna„pentru oameni”

pentru aplicarea prevederilor contractului colectiv de munca referitoare la acordarea indemnizației de hrana.                                              .

 • -  majorarea cu suma de 165.263 lei la articolul 20.30.30 - “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” vor fi utilizați pentru: autorizații diverse, roviniete, incinerări cadavre, drepturi acordate prin contractul colectiv de munca si alte cheltuieli autorizate.

 • -  Prezentam in anexa nr. 1 structura bugetului de venituri si cheltuieli rectificat.


DIRECTOR,SEF SERV.BUGET-IMPRUMUTURI

CONTRACTE,

Elena Vasile

ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTI

Anexa nr. 1 la H.C.L.nr5^2009

----------------------------------------------


RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2009


Titlu

Articol

Alineat

BUGET .+

APROBAU?

TN FLUENTE

-Rugit RECTIFICA

TOTAL VENITURI

5,857,(01,

7 ... '190,263

6,047,263

33

33.10

33.10.08

VENITURI DIN ACTIVITATEA POPRIE

450, (Htâ

C\ \ ■' 100,000

550,000

37

37.10

37.10.01

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI

22.000

C27-...7 +

22,000

43

43.10

43.10.09

SUBVENȚII

5,385,000

90,263

' . 5,475,263

TOTAL CHELTUIELI

5,857,000

190,^63

6,047,263

01. CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

4,688,000

190,263

4,878,263

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2,707,000

0

2,707,000

10.01

Cheltuieli salariate in bani

2,149,000

0

2,149,000

10.01.01

Salarii de baza

1,294,000

1,294,000

10.01.02

Salarii de merit

37,000

37,000

10.01.03

Indemnizație de conducere

48,000

48,000

10.01.04

Spor de vechime

285,000

285,000

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

98,000

98,000

10.01.08

Fond de premii

154,000

154,000

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

233,000

233,000

10.03

Contribuții

558,000

0

558,000

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

415,000

415,000

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

11,000

11,000

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

110,000

110,000

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

4,000

4,000

10.03.06

Contribuții pt.concedii si indemnizații (O.U.G I58/2OOȘ)-O185° n

18,000

18,000

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1,981,000

190,263

2,171,263

20.01

Bunuri si servicii

596,000

0

596,000

20.01.01

Furnituri de birou

5,000

5,000

20.01.02

Materiale pentru curățenie

3,000

3,000

20.01.03

încălzit, Iluminat si forța motrica

212,000

212,000

20.01.04

Apa, canal si salubritate

28,000

28,000

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

100,000

100,000

20.01.06

Piese de schimb

23,000

23,000

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20,000

20,000

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

25,000

25,000

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

180,000

180,000

20.02

Reparații curente

100,000

100,000

20.03

Hrana

425,000

25,000

450,000

20.03.01

Hrana pentru oameni

255,000

' 25,000

280,000

20.03.02

Hrana pentru animale

170,000

170,000

20.04

Medicamente si materiale sanitare

18,000

0

18,000

20.04.01

Medicamente

10,000

10,000

20.04.02

Materiale sanitare

8,000

8,000

20.05

Bunuri de untura obiectelor de inventar

59,000

0

59,000

20.05.01

Uniforme si echipament

0

0

20.05.30

Alte obiecte de inventar

59,000

59,000

20.06

Deplasări, detasari, transferări

500

500

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

12,000

12,000

20.13

Pregătire profesionala

0

0

20.30

Alte cheltuieli

770,500

165,263

935,763

20.30.03

Prime de asigurare non-viata

20,500

20,500

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

750,000

165,263

915,263

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

1,169,000

0

1,169,000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.112)

1,169,000

0

1,169,000

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

1,169,000

0

1,169,000

71.01.01

Construcții

1,122,000

1,122,000

71.01.03

___—--

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

47,000

47,000

SERV.FIN.-CONTAB.,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1■ i                                              .

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNU&

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești pe anul 2009