Hotărârea nr. 397/2009

Hotãrârea nr. 397 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009, al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 397 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009, al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Primar Andrei Liviu Volosevici,si a domnilor consilieri Nicoleta Cătălină Bozianu, Paul Palas, Gheorghe Popa, Popa Constantin, Iancu Ion, precum si raportul de specialitate al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al acestei instituții, pe anul 2009 ;

Având in vedere prevederile Legii nr. 18/2009-privind bugetul de stat pe 2009, precum si a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a, art. 45 alin. (2) lit. a, din Legea nr. 215/2001-republicată si actualizata, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009, al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobarea modificării Anexei nr.2 - Lista de investiții, mentinandu-se cuantumul sumei aprobata inițial.

Art.3. Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiești si ale Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, se insarcinează cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astazi 18 decembrie 2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Paul Palas


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Maria Magdal^ia Mazalu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2009

In conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009-privind bugetul de stat pe 2009, precum si a Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale,Legea nrl9-privind asigurările sociale de stat s-a procedat la elaborarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.

La rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009, al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, s-a avut in vedere realizarea de concerte, la toate secțiile (simfonică si populară) la un inalt nivel artistic, atât la sediu cât si in deplasare.

Fată de bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 aprobat inițial, la aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs, propunem modificarea intre alineate, după cum urmeaza :

 • - majorarea veniturilor proprii cu suma de 10 mii lei

 • - micșorarea cheltuielilor -alte cheltuieli cu suma de 20 mii lei

 • - micșorarea cheltuielilor pentru colaboratori cu suma 20 mii lei;

 • - majoararea CAS cu suma de 80 mii lei si a fondului de sanatate cu 40 mii lei;

 • - micșorarea cheltuielilor cu suma de 50 mii lei (spor vechime)

 • -  majorarea cheltuielilor cu salariile de baza 260 mii lei art.10.01 si art.l0.01.08Fond de premiere conform contractului colectiv .

 • -  micșorarea cheltuielior art.20.01.03 cu suma de 20 mii lei

 • -  modificarea Anexei nr. 2 (lista de investiții), mentinandu-se cuantumul sumei aprobata inițial.

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat inscris in situațiile anexate la prezenta, are in vedere programul de realizat in anul 2009, astfel :

Mii lei

Venituri totale

5.492

din care :

-venituri proprii

160

-subvenții alocate de la bugetul local

5.332

Cheltuieli totale

5.492

din care :

1. Cheltuieli curente - din care :

5.292

-cheltuieli de personal

4.779

-cheltuieli materiale

513

din care :

-bunuri si servicii

457

- obiecte de inventar

10

- reparații curente

0

- deplasări, detasari

85

- alte cheltuieli

Z.Cheltuieli de capital — din care :

200

- instrumente muzicale

- aparatură de birotică si sunet

Rectificarea este impusă de plata CAS pe doua grupe si plata contribuției de 5.2 pentru colaboratori .Pentru cheltuielile gospodărești si materiale s-a avut in vedere achiziționarea stricta a materialelor necesare bunei funcționari a instituției.

Fată de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

VIZAT

Filarmonica „Paul Constantinescu“ Ploiești


Contabil sef,


Elena Ciob:


Direcția Economica

Director,


Serviciul Buget, împrumuturi, Contracte

Sef Serviciu,
CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU,, PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2009

Bugetul de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, a fost rectificat in conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009-privind bugetul de stat pe 2008, precum si ale Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice locale,Legea nr,19/2009privind bugetul asigurărilor sociale cu modificările si completările ulterioare.

Rectificarea constă in :

 • - majorarea veniturilor proprii cu suma de 10 mii lei

 • - micșorarea cheltuielilor -art. Alte cheltuieli cu suma de 20 mii lei

 • - micșorarea cheltuielilor pentru colaboratori cu suma 20 mii lei;

 • - majoararea CAS cu suma de 80 mii lei si a fondului de sanatate cu 40 mii lei;

 • - micșorarea cheltuielilor cu suma de 50 mii lei (spor vechime)

 • - micșorarea cheltuieli art.20.01.03 cu suma de 20.mii lei

 • - majorarea cheltuielilor cu salariile de baza cu suma de260.mii lei, (art 10.01 salarii de baza cu suma de 50 mii lei si art. 10.01.08 fond de premiere conform contractului colectiv de munca.

 • - aprobarea modificării Anexei nr.2 - Lista de investiții, mentinandu-se cuantumul sumei aprobata inițial.

Fată de cele prezentate mai sus, avand in vedere Raportul de specialitate al Filarmonicii „Paul Constantinescu’ ’ Ploiești, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Consilieri,

PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici


Paul Palas

GheorghePopa

Popa Constantin

Iancu Ion


FILARMONICA „Paul C^nstaniiries^,^

PLOIEȘTI-RO^EA^m

Str. Anton Pann, nr. 5 Tel.:+ 40 - 244 - 597508

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

Mii lei

PROPUNERI ESTIMATIVE

Explicații

COD

Buget 2009

Buget 2010

Venituri proprii

0

160

150

Alocații de la buget

0

5332

6510

TOTAL

5492

6660

CHELTUIELI TOTAL

5492

6660

CHELT. CURENTE

5292

6260

Cheltuieli de personal

4779

5650

Cheltuieli cu salariile

10.01

3689

4350

salarii de baza

10.01.01

2209

3400

salarii de merit

10.01.02

85

0

Ind. sef.P. + sol. Ins.

10.01.03

125

0

spor vchime

10.01.04

300

0

spor cond.grele

10.01.05

180

200

fond de premiere

10.01.08

510

400

indemnz. pt. colab

10.01.12

280

350

CONTRIBUȚII

10.03

1090

1300

CAS

10.03.01

800

900

chelt. prt. fond șomaj

10.03.02

20

30

fond de sanatate

10.03.03

210

300

fond de risc

10.03.04

45

70

contrib.fond.garant.salariale+hand.

10.03.07

15

0

BUNURI SI SERVICII

20

513

610

BUNURI SI SERVICII

20.01

418

500

Furnituri de birou

20.01.01

3

5

Materiale curățenie

20.01.02

3

5

încălzit, iluminat

20.01.03

65

90

Apa, canal, salub.

20.01.04

12

15

Posta telecomunicații

20.01.08

15

20

Alte bunuri si servicii interne

20.01.30

320

365

Alte cheltuieli

20.30.30

Reparații curente

20.02

Alte obiecte de inventar

20.05

10

10

Deplasări detasari transport

20.06

85

100

Cheltuieli de capital

70

200

teSXwo"

Instrumente muși cale

180

Mij. De transp.

0

Sisteme informatice

20

•Z /'CONTABIL SiEF,
FILARMONICA „Paul Constantinescu,, PLOIEȘTI - ROMANIA

Str. Anton Pann, nr. 5

Tel.:+40- 244 -597508

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

Mii lei

Explicații

COD

Buget 2009

Dif. +

Dif.-

Buget 2009 rectificat

Venituri proprii

0

150

10

160

Alocații de la buget

0

5.072

260

5.332

TOTAL

5.222

270

5.492

CHELTUIELI TOTAL

5.222

380

-110

5.492

CHELT. CURENTE

5.022

+380

-110

5.292

Cheltuieli de personal

4.469

+380

-70

4.779

Cheltuieli cu salariile

10.01

3.499

+260

-70

3689

salarii de baza

10.01.01

2159

+50

2209

salarii de merit

10.01.02

85

85

Ind. sef.P. + sol. Ins.

10.01.03

125

125

spor vchime

10.01.04

350

-50

300

spor cond.grele

10.01.05

160

180

fond de premiere

10.01.08

300

210

510

indemnz. pt. colab

10.01.12

300

-20

280

CONTRIBUȚII

10.03

970

+120

1.090

CAS

10.03.01

720

+80

800

chelt. prt. fond șomaj

10.03.02

20

20

fond de sanatate

10.03.03

170

+40

210

fond de risc

10.03.04

45

45

contrib.fond.garant.salariale+han d.

10.03.07

15

15

BUNURI SI SERVICII

20

553

-40

513

BUNURI SI SERVICII

20.01

458

418

Furnituri de birou

20.01.01

3

3

Materiale curățenie

20.01.02

3

3

încălzit, iluminat

20.01.03

85

JÎ^o/

i

Apa, canal, salub.

20.01.04

12

H A c >    ' ■■

?    -   ^i£

Posta telecomunicații

20.01.08

15

® .0'5

Alte bunuri si servicii interne

20.01.30

320

Alte cheltuieli

20.30.30

20

6

Reparații curente

20.02

Alte obiecte de inventar

20.05

10

10

Deplasări detasari transport

20.06

85

85

Cheltuieli de capital

70

200

200

Instrumente musicale

180

180

Mij. De transp.

0

Sisteme informatice

20

0

CONTABIL, SEF,\

FILARMONICA „Paul Constantinescu,, PLOIEȘTI - ROMANIA

Str. Anton Pann, nr. 5

Tel.:+40 - 244 - 597508

Anexa 2

LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2009

Mii Iei


Nr. Crt.

Cod CPV

Denumire

U.M.

Cantitate

Valoare

Diferente

Valoare totala

+

-

I

INSTRUMENTE MUZICALE

1

37314100-3

Clarinet Si b/La „ROSSIF’+accesorii

set

1

40

10

-

50 _

2

37312100-9

Corn „Alexander” dublu 103+accesorii

buc

1

27

4

-

31

3

37312100-9

Corn „Alexander” dublu 107+accesorii

buc

1

28

6

-

34

4

37312900-7

Trompeta „Yamaha”

set

1

50

15

-

65

5

37314000-2

Tuba SI b MIRAPHONE P289

buc

1

35

-

35

0

TOTAL

180

II

APARATURA-BIROTICA

1

32342410-9

Boxe bass

buc

2

10

-

10

0

2

32333200-8

Camera video

buc

1

3

-

3

0

4

30233231-9

Imprimanta laser color

buc

1

7

-

7

0

TOTAL

0

TOTAL GENERAL

180

DIRECTOR

(

Prof. <t

CONTABIL SEF,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

//

O <1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești pe anul 2009