Hotărârea nr. 395/2009

Hotãrârea nr. 395 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 395

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

pe anul 2009 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de motive a doamnei viceprimar Bozianu Cătălină si a domnilor consilieri Iancu Ion, Palas Alexandru Paul, Popa Constantin, Gheorghe Popa si Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

In conformitate cu prevederile Legii nr 18/2009 - Legea bugetului de stat pe anul 2009, Legii nr. 19/2009 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 si in temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, a Legii nr. 215/2001 - republicata si actualizata, privind administrația publica locala:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Aproba rectificarea Listei de investiții pe anul 2009 a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiești si ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi 18 decembrie 2009.

Președinte de ședința Paul Palas


Contrasemnează, Secretar, Maria Magdalena Mazalu

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 ;Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, Legii finanțelor publice nr. 273/2006,

Legea privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001, Legea 114/1996 privind locuințele,Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

In vederea asigurării protecției sociale, conform legislației in vigoare pentru persoanele defavorizate sau aflate in dificultate, precum si pentru asigurarea desfășurării activitatii in cadrul instituției, se procedează la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituției prin care se asigura :

 • - cheltuieli de personal;

 • - cheltuieli materiale si servicii;

asistenta sociala (cheltuieli privind transportul persoanelor aflate in dificultate, cheltuieli privind venitul minim garantat, incalzirea locuinței, ajutoare de urgenta, indemnizațiile si salariile asistenților persoanelor cu handicap);

 • - cheltuieli de capital.

fata de prevederea inițiala de 23.533 mii lei se propune diminuarea subvenției de la bugetul local, cu suma de 91, 13 mii lei.

Pentru acoperirea necesarului privind aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesare venituri in suma de 23.596, 87 mii lei, astfel:

 • - venituri proprii - 75 mii lei;

 • - subvenții - 23.441, 87 mii lei;

 • - alte venituri - 75 mii lei;

 • - donații si sponsorizări - 5 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.


CONSILIERI, PALAS ALEXANDRU PAUL POPA CONSTANTIN IANCU ION GHEORGHE POPA


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITAIVICEPRIMAR


Dumitru Cristian


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2009 - Legea bugetului de stat pe


anul 2009, Legii 19/2009 Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, buget aprobat prin HCL 368/24.11.2009.

I. VENITURI

Veniturile ce se estimează a se realiza in cursul anului 2009 sânt in suma de 23.596, 87 mii lei si sunt constituite din:

 • - Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie si anexa in suma de 75 mii lei;

 • - Venituri din sponsorizare in suma de 5 mii lei;

 • - Subvenții pentru instituții publice in suma de 23.441, 87 mii lei;

 • - Alte venituri - din surse atrase (finanțare pentru Centrul Social de Urgenta situat in Bd Petrolului nr.8, primita de la Ministerul Muncii pentru plata drepturilor salariale precum si pentru plata parțiala a unor cheltuieli de funcționare) - 75 mii lei.

II. CHELTUIELI

1. BUNURI SI SERVICII

Conform execuției de casa la data de 30 noiembrie 2009, si urmare necesităților pentru luna decembrie 2009, cheltuielile la acest capitol, au fost diminuate cu suma de 58, 63 mii lei, astfel:

La art.20.02 - Reparații curente - se propune diminuarea prevederii inițiale de 292 mii lei, cu suma de 57,13 mii lei;

La art.20.06 - Deplasări, delegări, transferuri, se propune majorarea prevederii inițiale de 11 mii lei, cu suma de 1 mii lei;

La art.20.11 - Cârti, publicații si materiale documentare - se propune diminuarea prevederii inițiale de 5 mii lei cu suma de 1, 5 mii lei;

La art.20.14 - Protecția muncii - se propune diminuarea prevederii inițiale de 5 mii lei cu suma de 1 mii lei;

ASISTENTA SOCIALA

 • A. Ajutoare sociale in numerar - execuție 30.11.2009 - 11.770 mii lei, neci^^f pana la sfârșitul anului 12.987 mii lei, prevedere inițiala 12.627 mii lei, fiind necesara suplimentarea cu suma de 360 mii lei, astfel:

1.Indemnizații persoane cu handicap cf. art.42 alin.4 si art.43 din Legea 448/2006, republicata, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Luna Noiembrie 2009 - număr persoane estimat - 1218 persoane * 461 lei = 562 mii lei; 2.In ceea ce privește indemnizațiile pentru persoanele ai căror asistenți personali efectuează concediul de odihna, conform art.37, alin.3 Legea 448/2006, republicata, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, din datele existente la nivelul Serviciului Resurse Umane un număr de 33 persoane ar urma sa figureze in concediu de odihna, fiind necesara suma de 12 mii lei.

 • 3. Unitatea de Asistenta Medico Sociala Boldești Scaeni

Conform actului adițional nr.2783/1424/2009 - numărul de locuri pentru care se asigura servicii medico sociale este de 20 pentru perioada noiembrie - decembrie 2009, astfel: Noiembrie 2009 - 17 locuri* 2.35 mii lei = 40 mii lei

Decembrie 2009 - 17 locuri* 2.35 mii lei = 40 mii lei;

Total: 80 mii lei

 • 4. Ajutoare sociale - necesar pana la sfârșitul anului 116 mii lei, astfel:

 • I. Ajutoare de urgenta plătite conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat - 45 beneficiari cu un ajutor individual de 200 lei - necesar pana la sfârșitul anului 9 mii lei;

 • II. Ajutoare sociale plătite conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, plăti care cuprind: ajutorul social si contribuția de sanatate aferenta precum si ajutoare încălzire cu lemne, pentru un număr de aproximativ 421 beneficiari, pentru plata carora este necesara pana la sfârșitul anului, suma de 107 mii lei.

Ș.Salarii asistenți persoane cu handicap grav de gradul I, incadrati in conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav- pentru un număr de aproximativ 480 persoane, necesar estimat pana la sfârșitul anului 444 mii lei.

6. Salarii persoane vârstnice încadrate conform HCL 87/31.03.2009 privind asigurarea furnizării serviciilor sociale de ingrijire la domiciliu persoanelor vârstnice dependente, conform Legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, astfel:

- 3 persoane x 630 lei x 18%(spor mediu vechime) x 29%(viramentele instituției) = 3 mii lei.

 • B. Ajutoare sociale in natura - transport subvenționat - prevederea de 3.445 mii lei nu se modifica.


mii lei, se propune diminuarea cu suma de 318.5 mii lei (suma a fost reținuta in buget pentru depunerea documentației in vederea atribuirii proiectului privind realizarea unui cămin de batrani in str. Cosminele nr.llA), urmând sa se mai realizeze următoarele obiective:

 • -  cheltuielile de proiectare execuție proiect pentru pavilioanele FI, F2 situate in str. Cosminele nr.llA, in vederea transformării in sediu ASSC - 4 mii;

cheltuieli privind servicii de auditari si expertizari energetice pentru reabilitare termica a clădirilor in care funcționează locuințele sociale si punctele de lucru ale ASSC -14 mii;

 • - inregistrarea amortizării mijloacelor fixe - 2 mii lei.  VIZAT,


  SEF SERVICIU ÎMPRUMUTURI, BUGET, CONTRACTE,
  Rând

  Denumirea indicatorilor

  Cod

  BUGET 2009

  INFLUENTE

  RECTIFICAT

  TOTAL VENITURI

  23.688,00

  -91,13

  23.596,87

  Subvenții

  43,10,09

  23.533,00

  -91,13

  23.441,87

  Donații si sponorizari

  37,10,01

  5,00

  0,00

  5,00

  Alte venituri

  36,10,50

  75,00

  0,00

  75,00

  Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

  33,10,16

  75,00

  0,00

  75,00

  1

  TOTAL CHELTUIELI

  23.688,00

  -91,13

  23.596,87

  2

  01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59

  01

  23.292,00

  227,37

  23.519,37

  3

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  10

  3.192,00

  -74,00

  3.118,00

  4

  Cheltuieli salariale in bani

  10,01

  2.522,00

  -48,00

  2.474,00

  5

  Salarii de baza

  10,01,01

  1.161,00

  -7,50

  1.153,50

  6

  Salarii de merit

  10,01,02

  2,50

  0,00

  2,50

  7

  Indemnizații de conducere

  10,01,03

  54,00

  4,00

  58,00

  8

  Spor de vechime

  10,01,04

  235,00

  -7,00

  228,00

  9

  Sporuri pentru condiții de munca

  10,01,05

  515,00

  -17,50

  497,50

  10

  Alte sporuri

  10,01,06

  0,00

  11

  Ore suplimentare

  10,01,07

  33,00

  -9,50

  23,50

  12

  Fond de premii

  10,01,08

  260,00

  -22,00

  238,00

  13

  Prima de vacanta

  10,01,09

  70,50

  0,00

  70,50

  14

  Fond pentru posturi ocupate prin cumul

  10,01,10

  15

  Fond aferent plătii cu ora

  10,01,11

  16

  Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

  10,01,12

  11,00

  0,00

  11,00

  17

  Indemnizații de delegare

  10,01,13

  0,00

  0,00

  0,00

  18

  Indemnizații de detașare

  10,01,14

  19

  Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

  10,01,15

  20

  Alocații pentru locuințe

  10,01,16

  21

  Alte drepturi salariale in bani

  10,01,30

  180,00

  11,50

  191,50

  22

  Contribuții

  10,03

  670,00

  -26,00

  644,00

  23

  Contribuții de asigurări sociale de stat

  10,03,01

  510,00

  -14,00

  496,00

  24

  Contribuții de asigurări de șomaj

  10,03,02

  16,00

  -3,50

  12,50

  25

  Contribuții de asigurări sociale de sanatate

  10,03,03

  130,00

  -2,50

  127,50

  26

  Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

  10,03,04

  5,00

  -0,50

  4,50

  27

  Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

  10,03,05

  28

  Contribuții pentru concedii si indemnizații

  10,03,06

  9,00

  -5,50

  3,50

  30

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  20

  4.028,00

  -58,63

  3.969,37

  31

  Bunuri si servicii

  20,01

  965,00

  0,00

  965,00

  32

  Furnituri de birou

  20,01,01

  0,00

  33

  Materiale pentru curățenie

  20,01,02

  35,00

  0,00

  35,00

  34

  încălzit, luminat si forța motrica

  20,01,03

  135,00

  0,00

  135,00

  35

  Apa, canal si salubritate

  20,01,04

  18,00

  0,00

  18,00

  36

  Carburanți si lubrifianti

  20,01,05

  25,00

  0,00

  25,00

  37

  Peiese de schimb

  20,01,06

  38

  Transport

  20,01,07

  39

  Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

  20,01,08

  89,00

  0,00

  89,00

  40

  Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

  20,01,09

  41

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

  20,01,30

  663,00

  0,00

  663,00

  42

  Reparații curente

  20,02

  292,00

  -57,13

  234,87

  43

  Hrana

  20,03

  1.974,00

  0,00

  1.974,00

  44

  Hrana pentru oameni

  20,03,01

  1.974,00

  0,00

  1.974,00

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


ANEXA 1


PROIECT RECTIFICARE BUGET 2009
45

Hrana pentru animale

20,03,02

li'

-tr~----

5     4.-.. >.

46

Medicamente si materiale sanitare

20,04

1,00

o ft>

= : > •.

47

Medicamente

20,04,01

0,50

o'ro

48

Materiale sanitare

20,04,02

0,50

-

0,0$

49

Reactivi

20,04,03

MUS-

xx 1 l n

50

Dezinfectant!

20,04,04

51

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,05

22,00

0,00

22,00

52

Uniforme si echipament

20,05,01

0,00

0,00

0,00

53

Lenjerie si accesorii de pat

20,05,03

3,00

-1,00

2,00

54

Alte obiecte de inventar

20,05,30

19,00

1,00

20,00

55

Deplasări, detasari, transferări

20,06

11,00

1,00

12,00

56

Deplasări interne, detasari, transferări

20,06,01

11,00

1,00

12,00

57

Deplasări in străinătate

20,06,02

58

Materiale de laborator

20,09

59

Cercetare-dezvoltare

20,10

60

Cârti, publicații si materiale documentare

20,11

5,00

-1,50

3,50

61

Consultanta si expertiza

20,12

62

Pregătire profesionala

20,13

3,00

0,00

3,00

63

Protecția muncii

20,14

5,00

-1,00

4,00

64

Muniție, furnituri si armament de natura

20,15

activelor fixe pentru armata

65

Studii si cercetări

20,16

66

Acțiuni cu carcter științific si social-cultural

20,17

67

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al

20,18

animalelor

68

Contribuții ale administrtiei publice locale la

20,19

realizarea unor lucrări si servicii de interes

public local, in baza unor convenții sau

contracte de asociere

69

Reabilitare infrastructura program inundații

20,20

pentru autoritati publice locale

70

Meteorologie

20,21

71

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20,22

72

Prevenirea si combaterea inundațiilor si

20,23

înghețurilor

73

Comisioane si alte costuri aferente

20,24

imprumuturilor

74

Comisioane si alte costuri aferente

20,24,01

imprumuturilor externe

75

Comisioane si alte costuri aferente

20,24,02

imprumuturilor interne

76

Stabilire riscului de tara

20,24,03

77

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate

20,25

din acțiuni in reprezentarea intereselor

statului, potrivit dispozițiilor legale

78

Programe pentru sanatate

20,26

79

Alte cheltuieli

20,30

750,00

0,00

750,00

80

Reclama si publicitate

20,30,01

2,00

-2,00

0,00

81

Protocol si reprezentare

20,30,02

82

Prime de asigurări non-viata

20,30,03

83

Chirii

20.30.04

84

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20,30,06

85

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului

20,30,07

instituției publice

86

Fondul Primului ministru

20,30,08

87

Executarea silita a creanțelor bugetare

20,30,09

88

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,30,30

748,00

2,00

750,00

89

TITLUL III DOBÂNZI

30


« A V

\ v^W

90

TITLUL IV SUBVENȚII

40

—i O C

' ■

91

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

\\ \

92

TITLUL VI TRASFERURI INTRE UNITATI

51

---------■ ■■ ■

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

93

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

94

TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA

57

16.072,00

360,00

16.432,00

95

Asigurări sociale

57,01

96

Ajutoare sociale

57,02

16.072,00

360,00

16.432,00

97

Ajutoare sociale in numerar

57,02,01

12.627,00

360,00

12.987,00

98

Ajutoare sociale in natura

57,02,02

3.445,00

0,00

3.445,00

99

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

100

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

70

396,00

-318,50

77,50

101

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)

70

396,00

-318,50

77,50

102

Active fixe

71,01

396,00

-318,50

77,50

103

Construcții

71,01,01

0,00

0,00

0,00

104

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71,01,02

0,00

0,00

0,00

105

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71,01,03

0,00

0,00

0,00

106

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

71,01,30

396,00

-318,50

77,50

107

Stocuri

71,02

108

Rezerve de stat si de mobilizare

71,02

109

Reparații capitale aferente activelor fixe

71,02,01

110

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

71,03

111

Active financiare

72

112

Participarea la capitalul social al societăților

72,01

113

comerciale

72,01,01

114

79. OPERAȚIUNI FINANCIARE (79=80+81)

115

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

79

116

Rezerve

90

117

Excedent

91,01

118

Deficit

92,01

CONDJjegTORQL INSTITUȚIEI, /* DOrf&'dAPUZ^îX i Av  Nz5 A

A?           o\

I ' -—2>Zoill ACI —1

UCATORUL COMPARTIMEh financiar-cont/bil, fl0^eVjtinâ manea

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


ANEXA 2

Ordonator principal de credite/5*


LISTA INVESTIȚII RECTIFICATĂ

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2009Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de ..... ~   ... .     ...

U / M Cantitatea Valoarea lnvestltH Influente Rectificat


1

O

I. Achiziții imobile

II. Dotări independente

TOTAL 1

0

0

0

1. Copiator

buc.

0

0

0

0

2,Autoutilitara 5 locuri

buc.

0

0

0

0

3. Softuri

buc.

0

0

0

0

4. Rețea informatica sediu str Poștei nr.6, formata din Rack, server, UPS, cablaje, priza

buc.

0

0

0

0

5. Sistem monitorizare si supraveghere activitate (Centru de Urgenta Bd Petrolului nr.8A, Cantina Municipala str Mihai Bravu nr.231, Serv Locuințe Sociale str. Gh. Gr Cantacuzino nr.46

buc

0

0

0

0

6. Achiziții de repartitoare de căldură in vederea individualizării consumurilor de energie termica pentru blocul de locuințe sociale situat in str Mihai Bravu nr.231

buc

0

0

0

0

III. Consolidări la imobile

TOTAL 2

0

0

0

1. Arhitectura si rezistenta

2. Instalații

3. Branșamente utilitati

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 3

396.000

-318.500

77.500

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

1 .Cheltuieli proiectare execuție proiect tehnic pentru instalație alimentare gaze naturale pentru imobilul din str. Rafinorilor nr.13

0

0

0

0

2. Cheltuieli proiectare execuție proiect pentru pavilioanele F1, F2 situate in str. Cosminele nr. 11A in vederea transformării in sediu ASSC

1

13.500

-7.500

6.000

3, Expertizari si auditari energetice pentru reabilitare termica a clădirilor in care funcționează locuințele sociale si punctele de lucru ale ASSC Ploiești

1

17.000

-3.000

14.000

4. Cheltuieli de proiectare in vederea realizării proiectelor tehnice si a detaliilor de execuție pentru reabilitarea termica a clădirilor in care funcționează locuințele sociale si punctele de lucru ale ASSC Ploiești

1

0

0

0

5. Deschiderea liniei de finanțare in vederea promovării proiectului din fonduri structurale "Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani a imobilului situat in str Cosminele nr.11 A (cheltuieli de consultanta si de proiectare)

1

350.000

-308.000

42.000

6,Amortizare              Nr.2 < A

1

15.500

0

15.500

T0T/\UpQENO^W<4+3

39/.000

-318.500

77.500

Ordonator^rțig
Sef SepvFi,

FLOR^NtWa MANELACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1                        /

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREÂJlOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești pe anul 2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești pe anul 2009

și a emis:

AM i                 L-

PREȘEDINTE, Nicolescu Sava MihaiData: