Hotărârea nr. 388/2009

Hotãrârea nr. 388 privind modificarea Hotãrârii nr. 225/1999, a Hotãrârii nr. 242/2000 si a Hotãrârii nr. 94/2009 ale Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu privire la imobilele in care isi desfasoara activitatea Liceul de Artã si Gradinita nr. 44

ROMAN1A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 388 privind modificarea Hotărârii nr. 225/1999, a Hotărârii nr. 242/2000 și a Hotărârii nr. 94/2009 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești cu privire la imobilele in care isi desfasoara activitatea Liceul de Artă și Grădiniță nr.44

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a doamnei Viceprimar Nicoleta Cătălină Bozianu și a domnilor consilieri Paul Palaș, Gheorghe Popa, Ion lancu și Constantin Popa, precum și Raportul de Specialitate al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 225/1999, a Hotărârii nr. 242/2000 și a Hotărârii nr. 94/2009 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești cu privire la imobilele in care isi desfasoara activitatea Liceul de Artă și Grădiniță nr. 44;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c) și art.119 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă modificarea Anexei G, poziția 55 la Hotărârea nr. 225/1999, a Anexei nr.l, poziția 33 la Hotărârea nr. 242/2000 și a pozițiilor corespunzătoare din Anexa nr.l la Hotărârea nr. 94/2009 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești, în sensul că suprafața de teren aferentă Liceului de Arta din Ploiești, str. Bobalna nr. 44L este de 9.861 mp și suprafața de teren aferentă Grădiniței nr. 44, str.Bobalna nr. 44 este de 4.659 mp.

  • (2) Suprafețele de teren sunt identificate în Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Terenul in suprafața de 9861 mp aferent Liceului de Arta va fi grevat de dreptul de servitute de trecere acordat in favoarea Grădiniței nr. 44 pentru asigurarea accesului de la calea publica la imobilul (construcție si teren) in care isi desfasoara activitatea aceasta unitate de invatamant.

Art.2. Direcția Economică, Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu si Direcția Tehnic Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astăzi, 24 noiembrie 2009PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMONIU SERVICIUL EVIDENTA SI DOCUMENTAȚII BUNURI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Nicoleta        BbzianuRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.225/1999, a Hotărârii nr.242/2000 și a Hotărârii nr.94/2009 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești cu privire la imobilele in care isi desfasoara activitatea Liceul de Artă și Grădiniță nr.44

Potrivit Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

In conformitate cu art.166 din Legea nr.84/1995, legea invatamantului, cu modificările si completările ulterioare, terenurile si clădirile in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale unde sunt amplasate si sunt in administrarea consiliilor locale ale localităților, in a căror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, prin delegare către consiliile de administrație ale unităților de invatamant.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești se numără si imobilul situat in Ploiești, str. Bobalna nr.44, in care isi desfasoara activitatea Grădiniță nr.44 si Liceul de Arta Ploiești.

Imobilul a fost preluat de la Inspectoratul Școlar al Județului Prahova de municipiul Ploiești prin Procesul verbal de predare-primire nr.36456/2001, incheiat conform Hotărârii nr.225/1999 si Hotărârii nr.242/2000 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind insusirea inventarului terenurilor si clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești.Imobilul-teren a fost preluat cu elementele de identificare cuprinse in procesul verbal, nefiind efectuate măsurători topografice după cum urmeaza :

  • •  Grădiniță nr.44 - teren in suprafața de 5.000 mp;

  • •  Liceul de Arta - teren in suprfata de 9.488,90 mp.

Prin adresa nr.21373/2009 Liceul de Arta a adus la cunoștința faptul ca in urma intocmirii documentației cadastrale si ridicării topografice in vederea realizării proiectului « Amplasare sala de spectacole si sala de sport» (elaborat de către S.C. PROTELCO S.A. - arh. Simona Valeu si avizat favorabil de către Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului care a emis Avizul de principiu favorabil nr. 118/2008 pentru consultare PUD «Amplasare sala de spectacole si sala de sport») terenul situat in str. Bobalna nr.44 are o suprafața de teren diferita fata de cea specificata in actele de proprietate, respectiv Hotararea Guvernului nr. 1359/2001, iar suprafețele de teren deținute de fiecare unitate de invatamant diferă substanțial fata de suprafețele de teren menționate in actele de proprietate si in documentele de transmitere in administrare .

Potrivit adresei nr.309074/2008 a Direcției Generale de Dezvoltare Urbana imobilului in care funcționează Liceul de Arta i-a fost atribuita adresa poștala : str. Bobalna nr.44 L.

Ca atare, in vederea înscrierii in Cartea Funciara a municipiului Ploiești a terenurilor aferente Liceului de Arta, situat la adresa poștala str.Bobalna nr.44L si a terenului aferent Grădiniței nr.44 situata la adresa poștala str.Bobalna nr.44 si in vederea realizării proiectului « Amplasare sala de spectacole si sala de sport», Serviciul Cadastru Imobiliar si Edilitar din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana a procedat la intocmirea planului cuprinzând propunerea de delimitare a celor doua unitati de invatamant.

Având in vedere configurația terenului, suprafața de 9861 de mp aferenta Liceului de Arta , va fi grevata de dreptul de servitute de trecere acordat in favoarea Grădiniței nr.44 pentru asigurarea accesului de la calea publica la imobilul (construcție si teren) in care isi desfasoara activitatea aceasta unitate de invatamant.

Facem precizarea ca pentru terenul situat in Ploiești, str. Bobalna nr.44, nu s-au înregistrat revendicări formulate in baza legilor proprietății si nici litigii pe rolul instanțelor de judecata.

Având in vedere cele menționate mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, proiectul de hotarare alaturat.

Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tabirpa^

Sef Serviciu, Gabriela MindrutiuAVIZAT,

Direcția Economica,


Direcjpr, Nicoleta Qraciunoiu


Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios

Director, Luminița Qaborfi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.225/1999, a Hotărârii nr.242/2000 și a Hotărârii nr.94/2009 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești cu privire la imobilele in care isi desfasoara activitatea Liceul de Artă și Grădiniță nr.44

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, clădirile si terenurile in care isi desfasoara activitatea Consiliul Local, Primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

De asemenea, potrivit art.166 din Legea nr.84/1995, legea invatamantului, cu modificările si completările ulterioare, terenurile si clădirile in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar de stat fac parte din domeniul public al municipiilor si sunt in administrarea consiliilor locale ale localității, in a căror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, prin delegare către consiliile de administrație ale unităților de invatamant.

Astfel, Grădiniță nr.44 si Liceul de Arta Ploiești isi desfasoara activitatea in imobilul situat in Ploiești, str. Bobalna nr.44,

Imobilul a fost preluat in patrimoniul municipiului Ploiești in baza Hotărârii nr.225/1999 si a Hotărârii nr.242/2000 ale Consiliul Local al municipiului Ploiești prin care s-a aprobat trecerea terenurilor si clădirilor in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamant preuniversitar in domeniul public al localității.

In urma măsurătorilor topografice realizate de către S.C. PROTELCO S.A Ploiești a imobilelor in care funcționează Liceului de Arta din Ploiești si Grădiniță nr.44 s-a constatat ca terenul situat in str. Bobalna nr.44 are o suprafața de teren diferita fata de cea specificata in actele de proprietate, respectiv Hotararea Guvernului nr.1359/2001, iar suprafețele deținute de fiecare unitate de invatamant diferă substanțial fata de suprafețele menționate in actele de proprietate si de transmitere in administrare.

Astfel, in vederea inscrierii in Cartea Funciara a municipiului Ploiești a terenului aferent Liceului de Arta, situat la adresa poștala str.Bobalna nr.44L si a terenului aferent Grădiniței nr.44 situata la adresa poștala str.Bobalna nr.44 si in vederea realizării proiectului « Amplasare sala de spectacole si sala de sport», Serviciul Cadastru Imobiliar si Edilitar din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana a procedat la intocmirea planului cuprinzând propunerea de delimitare a celor doua unitati de invatamant.

Ca atare, se constata necesitatea obiectiva de adoptare a unei hotarari

Consiliului Local, care sa cuprindă suprafețele reale rezultate din maturatori, precum 5'iș si delimitarea terenului intre cele doua unitati de invatamant, do^fin acest mod' / putandu-se clarifica inadvertențele sus menționate si asigura indeplinirea formalităților de publicitate imobiliara necesare realizării proiectului «Amplasare sala de spectacole si sala de sport».

Fata de cele aratate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotarare promovat in vederea modificării Hotărârilor nr.225/1999, nr.242/2000 și nr.94/2009 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești referitoare la imobilele in care funcționează Liceul de Artă și Grădiniță nr.44.

VICE

Nicoleta'Cț


AR,

i Bozianu


ANEXA 1 LA H.C.L.nr.


PLAN DE SITUAȚIE

SCARA L 1000Apostol Elena

(Str. Hanibal nr.B) >

A          3^


Lacatus Viorica Deciu Vcronica (Str. Aleea Izvoras nr.S1)\ 2


12 ____________-

13

Nr.cad.4

14______


Î16 .12.

.18


SUPRAFAȚA TOTALA MASURATA S(


Măsurătorile au Fost executate


pertru documentația cadastrala necesara


PROPUNERE- Delimitare imobile in vederea


Amplasare sala de spectacole


L2


43)=1452C mp


de Firma S.C.PRQTELCO S.A înscrierii in cartea Funciara


ARTA SC 1,2 .......20,52,51,49........45,39,41,43,44,l) = 9861.00 mp


nr.44 SC 20,21,22,...38,45....52,20,) = 4659.00 mp


î

■ . I : I

I


c

TI


românia                            comisia tehnică de urbanism și

JUDEȚUL PRAHOVA                         AMENAJAREA TERITORIULUI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CONSTITUITĂ CONFORM HOTĂRÂRII Nit 101 DIN 26.04.2007 A CONSILIULUI LOCAL PLOIEȘTI


AVIZ

Nr. 118 DIN 14.07.2008


gW’


LUCRAREA :


Consultare P. U.D.

„Amplasare sală de spectacole și sală sport”


I AMPLASAMENT :


str. Bobâlna nr.44


LICEUL DE ARTĂ


[INIȚIATOR:

[ELABORATOR :

|| In urma analizei, în ședința din data de 14 iulie 2008, Comisia Tehnică de ^Urbanism și Amenajarea Teritoriului acordă :

■k


S.C. PROTELCO S.A. - arh.Simona VÂLCU


AVIZ DE PRINCIPIU FAVORABIL


pentru

Consultare P. U.D.

„Amplasare sală de spectacole și sală sport”


[Cu următoarea condiție :

^documentația se va întocmi conform variantei „ ru2 ”


yA

| v. •


7

0

1

1


voturi „pentru ” voturi „ împotrivă ” abțineri absențe


ȘEDINȚE, mTOSEWI

>11


p. ARHITECT ȘEF,

Rita Marcel

DIRECTOR ADJUNCT

Secretar C.T.U.A.T.,Daniel^urmtruREGLEMENTARI URBANISTICE


DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA


SERVICIUL CADASTRU IMOBILIAR EDILITAR

NR 309074/2008

08. DEC. 2008


Către,

DIRECȚIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMONIU SERVICIUL EVIDENTA Si DOCUMENTAȚII BUNURI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Referitor la adresa cu nr.309074/2008 înregistrata la DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA - SERVICIUL CADASTRU IMOBILIAR EDILITAR prin care solicitați sa stabilim adresa poștala actuala a Liceului de Arta Ploiești din str Bobalna nr 44 va comunicam :

In urma verificărilor adresa poștala actuala este :

Str BOBALNA NR 44 L


p.DIRECTOR ADJUNCT, ing.CONSTANTA IANCU

Referent Toma Catita

TIE                              ANEXA 1 LA H.C.L.nr. ■

000

tr. Bobalna nr.44- Liceul ole Arta si Grădiniță nr.44

!                     SUPRAFAȚA TDTALA MASURATA SC 1,2  —   43)^14520 mp

Măsurătorile au Fost executate de firma S.C.PRDTELCD S.A

pentru documentația cadastrala necesara inscrierii in cartea Funciara


JNERE- Delimitare imobile in vederea realizării proiectului

Amplasare sala de spectacole si sala de sport "

DE ARTA S( 1,2


..20,52,51,49........45,39,41,43,44,0 = 9861.00 mp

A nr.44 S( 20,21,22,...38,45....52,20,> = 4659.00 mp

Primăria Municipiului Ploiești

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.225/1999, a Hotărârii nr.242/2000 și a Hotărârii nr.94/2009 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești cu privire la imobilele in care isi desfasoara activitatea Liceul de Artă și Grădiniță nr.44

și a emis:      /

/

L

PREȘEDINTE, Palas Paul


________

Data: 2 54 ? 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 225/1999, a Hotărârii nr. 242/2000 și a Hotărârii nr. 94/2009 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești cu privire la imobilele in care isi desfasoara activitatea Liceul de Artă și Grădiniță nr. 44

și a emis:

ffiMggjhUc

Data:


PREȘEDINTE, Mateescu RaduSECRETAR,

Stanciu Marilena