Hotărârea nr. 382/2009

Hotãrârea nr. 382 privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Planului urbanistic general al municipiului Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA consIliul LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA NR. 382 privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Carmen, Ionescu Gabriel, Popovici Elisabeta, Sicoie Florin Lucian, Limboșeanu Mirela, Mateescu Marius, Horghidan Costel și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești pana la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General.

A

In temeiul art art. 56. alin 4) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești pana la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General.

ART.2 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.3 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astăzi, 24 noiembrie 2009


Contrasemnează Secretar, Maria Magdalena Mazâlu


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE


Privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Art. 56.- 4) din Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare, perioada de valabilitate a documentațiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se stabilește de către autoritatea administrației publice locale abilitata sa aprobe documentația, in conformitate cu gradul de complexitate si cu prevederile acesteia.

Planul urbanistic general reprezintă documentația de urbanism cu caracter director si de reglementare si este principalul instrument de planificare operaționala, constituind baza legala pentru realizarea programelor si acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritoriala are obligația sa isi intocmeasca si sa isi aprobe Planul urbanistic general, care se actualizeaza periodic la cel mult 10 ani.

Planul Urbanistic General al municipiului Ploiești a fost aprobat prin HCL 209/1999 si a fost actualizat periodic prin HCL nr.84/2002, HCL nr.327/2003 si HCL nr.293/2007.

De asemenea Planul Urbanistic General al municipiului Ploiești a mai fost modificat prin cateva Planuri Urbanistice Zonale de interes local cum au fost PUZ Marasesti, PUZ Hipodrom si PUZ Legătură Gara de Sud-Gara de Vest.

In urma licitației organizate de către Primăria municipiului Ploiești in scopul atribuirii contractului de servicii pentru intocmirea documentației PUG-2009, firma castigatoare SC Toping SRL a inceput activitatile specifice de elaborare, conform contractului nr.017546/27/08.2009, avand ca termen de finalizare data de 27.05.2010.

întocmit,

ing.Ioan POPA

2ex„ 16.11.2009

In ședința Comisiei de specialitate nr.4 (Organizarea si Dezvoltarea Urbanistica Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutiera si Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectura) s-a analizat propunerea de prelungire a perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești pana la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General si a fost avizata favorabil.

Supunem aprobării proiectul de hotarare privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești pana la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General.ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ

Daniel DUMITRU

VIZAT,

SERVICIUL JURIDIC

întocmit,

ing.Ioan POPA 2ex„ 16.11.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


Privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești este necesara avand in vedere faptul ca fiecare unitate administrativ-teritoriala are obligația sa isi intocmeasca si sa isi aprobe Planul Urbanistic General, care se actualizeaza periodic la cel mult 10 ani.

Planul Urbanistic General al municipiului Ploiești a fost aprobat prin HCL 209/10.12.1999 si reactualizat periodic prin HCL nr.84/2002, HCL nr.327/2003 si HCL nr.293/2007, dar potrivit legii, după termenul de 10 ani, este necesara intocmirea unei noi documentații PUG, care sa includă in mod unitar toate modificările aduse pana acum, precum si includerea unor viitoare politici publice, programe si acțiuni de dezvoltare urbana pe termen mediu si lung a mun. Ploiești.

In prezent, in baza contractului nr.017546/27/08.2009 incheiat cu SC Toping SRL, documentația pentru PUG-2009 se afla in lucru, termenul de finalizare fiind de 9(noua luni) de la data semnării contractului.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești propunerea de prelungire a perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești pana la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General

COMISIA DE URBANISM,

Carmen DUMITRU Mirela LIMBOȘEANU Elisabeta POPOVICI Gabriel IONESClT^ Marius MATEESCU Costel HORGHIDAN Florin Lucian SICOIE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULA ȚIE RUTIERĂ, MONUMENTELOR ISTORICE ȘI D

VAREA

TURĂRAPORT


Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre:

Privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești


f a |L A Q g j