Hotărârea nr. 378/2009

Hotãrârea nr. 378 privind aprobarea modificãrii si completãrii prin act aditional a contractului de asociere nr. 1112/23.01.2006, încheiat între Municipiul Ploiesti si SC Triumf Construct SA

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 378 privind aprobarea modificării și completării prin act adițional a contractului de asociere nr. 1112/23.01.2006, încheiat între Municipiul Ploiești și

S.C. Triumf Construct S.A.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a a doamnei Viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu și Raportul comun de specialitate al Direcției Evidență și Valorificare Patrimoniu, al Direcției Tehnic Investiții și al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana referitoare la modificarea și completarea prin act adițional a contractului de asociere nr. 1112/23.01.2006, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Triumf Construct S.A.;

Luând în considerare adresele Societății Comerciale Triumf Construct S.A. înregistrate la Primăria municipiului Ploiești sub nr. 22941/20.10.2009 și nr. 23232/23.10.2009, prin care partea contractantă solicită modificarea contractului de asociere nr. 1112/23.01.2006 și Nota de discuții încheiată la ședința din data de 05.11.2009 la care au participat patru membri ai comisiei speciale constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 249/2008, îndreptățită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009 să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de asociere nr. 1112/23.01.2006 și reprezentanții

S.C. Triumf Construct S.A.;

In baza prevederilor art. 4.2 lit. b și art. 13.4 din contractul de asociere nr. 1112/23.01.2006 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Triumf Construct S.A.;

A

In temeiul art. 36 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea și completarea contractului de asociere nr. 1112/23.01.2006 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Triumf Construct S.A., în următoarele condiții:

 • 1. Prelungirea termenului de realizare a ansamblului de locuințe până la data de 22.01.2011.

 • 2. Finalizarea și recepționarea primului lot de locuințe - Etapa I -, identificat conform schiței anexa nr. 1 la prezenta hotarare, până la data de 30.05.2010.

 • 3. Finalizarea și recepționarea infrastructurii de utilități și rețelei de drumuri aferente etapei I, inclusiv a arterei de acces din str. Gageni, până la data de 30.05.2010.

 • 4. Obținerea de către S.C. Triumf Construct S.A. a autorizațiilor de construire până la 15.12.2009 pentru:

- continuarea lucrărilor de construire a ansamblului rezidențial Eden;

- executarea lucrărilor de realizare infrastructură drumuri, rețele utilități pentru întreg ansamblul rezidențial.

 • 5. Prelungirea valabilității scrisorii de garanție bancară până la 30.04.2011.

 • 6. Aprobarea de principiu a dezmembrării loturilor de teren, pentru care S.C. Triumf Construct S.A. trebuie să prezinte o propunere de lotizare, să întocmească un plan de situație în format electronic din care să rezulte coordonatele punctelor, plan care trebuie să corespundă cu planul de situație anexă la autorizația de construire și cu oferta în baza căreia s-a adjudecat licitația publică, iar cheltuielile cu dezmembrarea vor fi suportate de proprietarul terenului. Aceste cheltuieli vor fi actualizate în aceleași condiții in care se va actualiza prețul terenului și vor fi recuperate de la fiecare cumpărător prin adăugarea la prețul de vânzare a terenului.

 • 7. Nu se accepta solicitarea referitoare la înstrăinarea terenului ce reprezintă locurile de parcare publice.

Art. 2. Aproba incheierea actului adițional nr. 3 la contractul de asociere nr. 1112/23.01.2006 - anexa nr. 2 la prezenta hotarare - si împuternicește Primarul municipiului Ploiești sa semneze actul adițional nr. 3 corespunzător prevederilor art. 1.

Art. 3. Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, si Direcția Economica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astăzi, 24 noiembrie 2009

Președinte de ședință, Paul Palaș .Z?Contrasemnează Secretar, Maria Magdalena Mazâlu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și comp prin act adițional a contractului de asociere nr. 1112/23.01.2006, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Triumf Construct S.A.

în exercitarea atribuțiilor conferite prin ari. 36 alin. (7) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, consiliul local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

în acest sens, prin Hotărârea nr. 83/27.05.2005 s-a aprobat asocierea Municipiului Ploiești cu un antreprenor general selectat prin licitație publică deschisă pentru realizarea unui cartier rezidențial pe un teren în suprafață de 121.000 mp situat în strada Găgeni din municipiul Ploiești, iar după adjudecare a fost încheiat contractul de asociere nr. 1112/23.01.2006 cu S.C. Triumf Construct S.R.L., câștigătorul licitației.

In temeiul Hotărârii nr. 61/2007 a Consiliului Local, la data de 28.06.2007 a fost incheiat actul adițional nr. 1 la contractul de asociere nr. 1112/2006 intre Municipiul Ploiești si S.C. Triumf Construct S.A., conform caruia art. 4.1. din contractul de asociere avea următorul conținut: „Prezentul contract de asociere se incheie pe o durata de maxim 5 (cinci) ani, incepand cu data semnării acestuia, cu condiția respectării de către antreprenor a termenului de 18 luni de la semnarea prezentului act adițional, de realizare a ansamblului de locuințe conform ofertei”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2009 s-a aprobat modificarea contractului de asociere 1112/23.01.2006, in sensul prelungirii termenului de finalizare a lucrărilor până la data de 31.12.2009. Prin urmare, a fost incheiat actul adițional nr. 2 la contractul de asociere nr. 1112/23.01.2006 intre Municipiul Ploiești si S.C. Triumf Construct S.A.

Prin scrisoarea nr. 22941/20.10.2009 înregistrată la Primăria municipiului Ploiești, S.C. Triumf Construct S.A. a solicitat acordul pentru a demara procedurile necesare parcelarii si dezmembrării loturilor de teren din proprietatea privata a Municipiului Ploiești, loturi situate in cadrul ansamblului rezidențial Gageni si care insumeaza o suprafața totala de 121.000 mp.

Prin scrisoarea nr. 23232/23.10.2009 înregistrată la Primăria municipiului Ploiești, S.C. Triumf Construct S.A. a solicitat prelungirea si modificarea contractului de asociere nr. 1112/23.01.2006 ce are ca obiect construirea cartierului de locuințe din str. Gageni, comunicând ca lucrările de construcții au stagnat in acest an, avand ca principala motivație efectele crizei economice care au influențat atat societatea comerciala cat si eventualele persoane interesate.

In acest context, S.C. Triumf Construct S.A. nu a mai dispus de fondurile necesare, situație generata de reticenta băncilor de a o credita si de incapacitatea celor interesați de a accesa împrumuturi, respectiv de a achita avansul preconizat, prin incheierea de antecontracte.

coordonatele punctelor, plan care trebuie să corespug^^a^^ul de situație anexă la autorizația de construire și cu oferta în -'pc^a^cărera^^ adjudecat licitația publică, iar cheltuielile cu dezmembrata fi suportate de proprietarul terenului. Aceste cheltuieli vor fi actu^fj^atCMn aceleașHfondiții in care se va actualiza prețul terenului și vor fî^^tipfefate d|^/la fiecare cumpărător prin adăugarea la prețul de vânzare a tere^iyjub^'o^

7. Nu se accepta solicitarea referitoare la înstrăinarea terenuftif ce reprezintă locurile de parcare publice.

Având în vedere cele mai sus menționate, supun analizei și aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Se precizează în aceeași adresă ca în acest moment societatea este in măsură sa asigure fonduri pentru continuarea si finalizarea lucrărilor si a identificat persoane fizice si juridice dispuse sa achiziționeze locuințele.                               -

Totodată, S.C. Triumf Construct S.A. informează asupra faptului c^ește in faza de a depune la Primăria municipiului Ploiești proiectul si documentația nec^sâra pentru obținerea autorizației de construire pentru rețelele de utilitati (apa, gaze, energie termica, energie electrica, canalizare) si pentru realizarea infrastructurii aferente: străzi, alei, parcari.

Societatea apreciaza ca atat locuințele cat si infrastructura se vor realiza si se vor finaliza in doua etape, prima avand ca termen 30 mai 2010, iar cea de-a doua 30 mai 2011.

Pentru a veni in intampinarea persoanelor interesate S.C. Triumf Construct S.A. mai solicita analizarea posibilității ca o data cu vanzarea suprafețelor locative si a terenului curte, sa se poata înstrăina si suprafața de cca. 18-20 mp., reprezentând un loc de parcare. In concluzie, S.C. Triumf Construct S.A. considera ca se impune modificarea contractului de asociere nr 1112/23.01.2006, cu următoarele obiective:

 • - Prelungirea termenului pana la data de 30 mai 2011, cu precizarea celor doua etape;

 • - Receptionarea primului lot de locuințe la data de 30 mai 2010 si valorificarea acestora prin vanzare imediata

 • - Necesitatea înstrăinării de către autoritatile administrației publice locale a terenului aferent, concomitent cu instrainarea construcției

 • - Necesitatea instrainarii către persoanele interesate, o data cu locuința si terenul, a suprafeței ce reprezintă un loc de parcare.

De asemenea, solicita acordul pentru dezmembrarea loturilor si inregistrarea acestora in Cartea Funciara, operațiune absolut necesara la incheierea antecontractelor si contractelor de vanzare - cumpărare.

Pentru derularea în continuare a contractului de asociere, consider că este necesară aprobarea următoarelor etape:

 • 1. Prelungirea termenului de realizare a ansamblului de locuințe până la data de 22.01.2011.

 • 2. Finalizarea și recepționarea primului lot de locuințe - Etapa I -, identificat conform schiței anexa nr. 1 la prezenta hotarare, până la data de 30.05.2010.

 • 3. Finalizarea și recepționarea infrastructurii de utilități și rețelei de drumuri aferente etapei I, inclusiv a arterei de acces din str. Gageni, până la data de 30.05.2010.

 • 4. Obținerea de către S.C. Triumf Construct S.A. a autorizațiilor de construire până la 15.12.2009 pentru:

 • - continuarea lucrărilor de construire a ansamblului rezidențial Eden;

 • - executarea lucrărilor de realizare infrastructură drumuri, rețele utilități pentru întreg ansamblul rezidențial.

 • 5. Prelungirea valabilității scrisorii de garanție bancară până la 30.04.2011.

 • 6. Aprobarea de principiu a dezmembrării loturilor de teren, pentru care S.C. Triumf Construct S.A. trebuie să prezinte o propunere de lotizare, să întocmească un plan de situație în format electronic din care să rezulte

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA EVIDENȚĂ SI VALORIFICARE PATRIMOWT . . ?

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA       ---VlR

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII                    AîV O

vțotomabA#

NicoletgjiS^^^M^anu

RAPORT DE SPECIALITATE H

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării prin act adițional a contractului de asociere nr. 1112/23 A) 1.2006, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Triumf Construct S.A.

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 83/17.05.2005 și a Hotărârii de adjudecare a licitației publice deschise pentru selectarea unui antreprenor general nr. 308847/19.12.2005, între municipiul Ploiești și S.C. Triumf Construct S.A. a fost încheiat contractul de asociere nr. 1112/23.01.2006.

Obiectul contractului il constituie “asocierea autoritatii publice cu antreprenorul, fara a constitui o noua persoana juridica, pentru realizarea unui ansamblu rezidențial conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 83 din 27.05.2005 pe un teren proprietate privata a municipiului Ploiești in suprafața de 121.000 m.p., situat in str. Gageni.”

Conform art. 4.1, “prezentul contract de asociere a fost incheiat pe o durata de maxim 5 ani, incepand cu data semnării acestuia cu condiția respectării de către antreprenor a termenului de 18 luni de realizare a ansamblului de locuințe conform ofertei, respectiv pana la 23.07.2007.”

Potrivit art. 4.2 din contract, “părțile pot stabili de comun acord prelungirea duratei de realizare a ansamblului de locuințe prin act adițional, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani, in următoarele situații:

 • a) condiții climaterice extrem de nefavorabile cu o durata de peste 3 zile consecutive conform normelor si normativelor in vigoare;

 • b) oricare alt motiv independent de voința Antreprenorului care nu se datoreaza culpei acestuia si nu a intervenit prin incalcarea contractului.

In situația in care Antreprenorul se va afla intr-una din situațiile prezentate mai sus, va notifica in scris in termen de maxim 5 zile lucratoare Autoritatea Publica Locala cu privire la prelungirea termenului de execuție. Pentru aceste intarzieri antreprenorul nu va datora majorări de întârziere.”

De asemenea, conform art. 13.4, “modificarea si completarea prevederilor cuprinse in prezentul contract de asociere se va face prin acte adiționale.”

In temeiul Hotărârii nr. 61/2007 a Consiliului Local, la data de 28.06.2007 a fost incheiat actul adițional nr. 1 la contractul de asociere nr. 1112/2006 intre Municipiul Ploiești si S.C. Triumf Construct S.A., conform caruia art. 4.1. din contractul de asociere avea următorul conținut: „Prezentul contract de asociere se incheie pe o durata de maxim 5 (cinci) ani, incepand cu data semnării acestuia, cu condiția respectării de către antreprenor a termenului de 18 luni de la semnarea prezentului act adițional, de realizare a ansamblului de locuințe conform ofertei”.

Urmare Hotărârii Consiliului Local nr. 26/26.02.2009 s-a aprobat actul adițional nr. 2 la contractul de asociere prin care s-a prelungit termenul de finedj^^^^rârilor până la data de 31.12.2009.

Prin același act adițional au fost modificate art. 3.3, 3.4 si b.o^^^pițâ^t^ui de asociere, după cum urmeaza:                               LJ

“3.3. Locuințele si/sau amenajările complementare din ansamb^X^ddenti^^or face obiectul vanzarii de către antreprenor către beneficiarii interesa^ ^^ p.lafafdjfecta sau sistem de credit ipotecar, la prețul de 1068,13 lei/mp fara TVA, prdLce^jfoate fi actualizat si/sau revizuit conform prevederilor art. 5.1A5, art. 5.1A6, art. 5.1 A7 si art. 5.1A8 din H.G. nr. 411/2005 de modificare si completare H.G. nr. 461/2001 privind normele de aplicare a O.U.G. nr. 60/2001 privind achizițiile publice.

3.4. Contractele de vanzare - cumpărare pentru loturile din terenul aferent locuințelor si/sau amenajărilor complementare construite urmeaza sa se incheie direct intre beneficiari si municipiul Ploiești la prețul de 98,97 lei/mp fara TVA stabilit prin Hotararea Consiliului Local nr. 170/2005, preț ce va fi actualizat conform legii, in momentul contractării.”

6.1. (5) “Antreprenorul se obliga sa incheie antecontractele de vanzare -cumpărare cu beneficiari avand ca obiect locuințele iar autoritatea publica locala sa incheie contractele de vanzare-cumparare pentru terenul aferent, conform legii.

Autoritatea publica locala are următoarele obligații conform art. 6.1.(1), 6.1.(2) si respectiv 6.1.(3) din contract:

“sa pună la dispoziția antreprenorului cu titlu de folosința gratuita, terenul pe care urmeaza sa se realizeze locuințele, amenajările complementare, zonele verzi, caile de acces, dotările si infrastructura, conform studiului de amplasament si a ofertei anexe la contract”,

“sa asigure folosința gratuita a terenului pe toata durata executării lucrărilor conform destinației stabilita prin oferta anexa la contract”,

“sa vanda beneficiarilor de locuințe si/sau amenajari complementare terenul aferent acestora in condițiile stabilite la art. 3.4 din prezentul contract”.

Antreprenorul are următoarele obligații conform art. 6.2.(4), 6.2.(5), 6.2.(7), 6.2.(9) si 6.2.(11) din contract:

“sa execute in intregime, din resurse proprii, lucrările de construcții si amenajari impuse de realizarea locuințelor conform PUZ, autorizațiilor de construire si a ofertei care face parte integranta din contract”,

“sa execute in intregime, din resurse proprii, lucrările de construcții si amenajari necesare realizării utilităților din interiorul amplasamentului supus mobilării urbane”,

“sa predea cu titlu gratuit, conform legii, pe baza de proces verbal de predare-primire, infrastructura publica realizata municipiului Ploiești, care cuprinde:

o rețele de energie electrica, inclusiv branșamente,

o rețele de energie termica, inclusiv branșamente,

o rețele de apa si canalizare menajera si pluviala, inclusiv branșamente,

o rețele de gaze naturale, inclusiv branșamente,

o drumuri, cai de comunicație si cai de acces,

o spatii verzi,

o spatii de parcare,

o alte dotări de infrastructura publica.”                      TXCX

“sa execute locuințele si utilitățile “la cheie”, confirm Metooriu|uj:'rehnic pentru fiecare tip de locuința, anexa la prezentul contract, astfel 'ițjCâț,, țj^ii|fieiarii locuințelor sa le poata utiliza la standarde care sa respecte prev^riic'fegii J^dmntei, fara investiții suplimentare in lucrări de constructii-instalatii, ataf^^gtnj^fik^ropriu-zisa cat si toate utilitățile necesare”

“sa vanda beneficiarilor interesați locuințele si amenajările complementare (inclusiv rețelele de utilitati aferente acestora) la prețul stabilit conform art. 3.3 din prezentul contract si/sau in diferite forme de execuție la prețul stabilit de comun acord”.

Conform art. 5.1(1) si 5.2.(1), S.C. Triumf Construct S.A. a constituit garanția de buna execuție la data semnării contractului, respectiv 23.01.2006, in cuantum de 250.000 Euro. Modul de constituire al acesteia este, potrivit art. 5.2.(2), scrisoarea de garanție bancara in favoarea Municipiului Ploiești. Astfel, scrisoarea de garanție bancara emisa de către Banca Comerciala Romana a intrat in vigoare la data semnării contractului de asociere de către parti si a fost valabila pana la data de 23.01.2009, inclusiv.

Ulterior, in baza adresei Primăriei municipiului Ploiești nr. 753/13.01.2009 prin care a fost solicitat acordul prealabil al Băncii Comerciale Romane pentru prelungirea perioadei de valabilitate a garanției, la scrisoarea de garanție bancara a fost formulat amendamentul nr. 1 prin care scrisoarea de garanție bancara este valabila pana la 23.01.2010, inclusiv.

Prin scrisoarea nr. 22941/20.10.2009 înregistrată la Primăria municipiului Ploiești, S.C. Triumf Construct S.A. a solicitat Acordul pentru a demara procedurile necesare parcelarii si dezmembrării loturilor de teren din proprietatea privata a Municipiului Ploiești, loturi situate in cadrul ansamblului rezidențial Gageni si care insumeaza o suprafața totala de 121.000 mp.

Prin scrisoarea nr. 23232/23.10.2009 înregistrată la Primăria municipiului Ploiești, S.C. Triumf Construct S.A. a solicitat prelungirea si modificarea contractului de asociere nr. 1112/23.01.2006 ce are ca obiect construirea cartierului de locuințe din str. Gageni, comunicând ca lucrările de construcții au stagnat in acest an, avand ca principala motivație efectele crizei economice care au influențat atat societatea comerciala cat si eventualele persoane interesate.

In acest context, S.C. Triumf Construct S.A. precizează ca nu a mai dispus de fondurile necesare, situație generata de reticenta băncilor de a o credita si de incapacitatea celor interesați de a accesa împrumuturi, respectiv de a achita avansul preconizat, prin incheierea de antecontracte, precum si faptul ca in acest moment societatea este in măsură sa asigure fonduri pentru continuarea si finalizarea lucrărilor si ca a identificat persoane fizice si juridice dispuse sa achiziționeze locuințele.

Totodată, S.C. Triumf Construct S.A. informează asupra faptului ca este in faza de a depune la Primăria municipiului Ploiești proiectul si documentația necesara pentru obținerea autorizației de construire pentru rețelele de utilitati (apa, gaze, energie termica, energie electrica, canalizare) si pentru realizarea infrastructurii aferente: străzi, alei, parcari.

Societatea apreciaza ca atat locuințele cat si infrastrucțupa sex^figalîzixsi se vor finaliza in doua etape.                                    TX x_ -V

Pentru a veni in intampinarea persoanelor interesate S.^. Triumfi.^^^uct S.A. mai solicita analizarea posibilității ca o data cu vanzarea suptWetelO^^cative si a terenului curte, sa se poata instraina si suprafața de cca. 18-20 mp^4^fdzentand un loc de parcare. In concluzie, S.C. Triumf Construct S.A. considera ca se impune modificarea contractului de asociere nr 1112/23.01.2006, cu următoarele obiective:

 • - Prelungirea termenului pana la data de 30 mai 2011, cu precizarea celor doua etape;

 • - Receptionarea primului lot de locuințe la data de 30 mai 2010 si valorificarea acestora prin vanzare imediata

 • - Necesitatea instrainarii de către autoritatile administrației publice locale a terenului aferent, concomitent cu instrainarea construcției

 • - Necesitatea instrainarii către persoanele interesate, o data cu locuința si terenul, a suprafeței ce reprezintă un loc de parcare.

De asemenea, solicita acordul pentru dezmembrarea loturilor si înregistrarea acestora in Cartea Funciara, operațiune absolut necesara la incheierea antecontractelor si contractelor de vanzare-cumparare.

S.C. Triumf Construct S.R.L. a obtinut:

 • - certificatul de urbanism nr. 210/2006 avand ca obiective : întocmire si aprobare Plan Urbanistic Zonal; Construire ansamblu rezidențial EDEN (28 vile individuale, 26 vile cuplate, 15 module de vile înșiruite, 15 unitati semicolective, 1 centru cu funcțiuni mixte, 1 club sportiv, 4 construcții pentru utilitățile ansamblului, imprejmuire teren, organizare de șantier, branșamente utilitati, amenajare drumuri interioare; Construire birou informare-constructie cu caracter provizoriu pe durata contractului de asociere);

 • - Planul Urbanistic Zonal : ‘Construire ansamblu rezidențial EDEN, str. Gageni, Ploiești’aprobat prin HCL nr. 13/30.01.2007;

 • - Autorizația de construire nr. 1007/21.11.2007 prelungita pana la 31.12.2009, avand ca obiectiv : Construire ansamblu rezidențial EDEN, compus din : vile individuale Azaleea P+l+M-28 unitati; vile cuplate Azaleea P+l+m-26 unitati * 2 vile; vile înșiruite Anemona P+l+M-15 unitati * 5 vile; locuințe semicolective Yucca P+3+m -15 unitati * 9 apartamente.

Autorizația de construire a fost emisa cu următoarea condiție: “instalațiile interioare de gaze si de incalzire se vor autoriza impreuna cu branșamentele, deoarece in aceasta faza nu este stabilita soluția tehnica de alimentare. La autorizarea branșamentelor se va prezenta proiectul de protecție pentru cablurile telefonice, solicitat conform avizului Romtelecom’.

Stadiul fizic al lucrărilor executate de către S.C. Triumf Construct S.A., la data de 28.10.2009 este următorul, conform adresei nr. 2268/30.10.2009 a Direcției Tehnic Investiții: din totalul de

 • -  28 unitati - vile individuale Azaleea P+E+M sunt realizate:

 • 14 unitati la roșu;

 • -  26 unitati * 2 vile cuplate Azaleea P+E+M sunt realizate:

 • 15 unitati la roșu

3 unitati in cota +6,00;

 • -  15 unitati * 5 vile înșiruite Anemona P+E+M sunt realitate/

13 unitati la roșu                                           , /

I! ■ y- ■        .■

2 unitati in cota +6,00;                                 U / ’

 • -  15 unitati *9 apartamente - locuințe semicolective Yucea P+3E+M +.' //< nu sunt începute.

Prin Referatul nr. 308277/307813/23232/fax397/03.11.2009, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana precizează ca din punct de vedere al realizării parcajelor, in vederea asigurării unei bune funcționalități in ansamblul rezidențial, propunerea beneficiarului, conform ofertei, a fost aceea de asigurare a parcărilor private (155 locuri de parcare) in incinta fiecărei parcele pentru locuințele individuale iar pentru locuințele colective parcajele sa fie asigurate pe domeniul public aferent blocurilor (294 locuri de parcare).

Totodată, s-a precizat faptul ca pentru a putea exprima un punct de vedere cu privire la parcelarea si dezmembrarea loturilor de teren este necesar a se întocmi un plan de situație in format electronic (din care sa rezulte coordonatele punctelor), plan care trebuie sa corespunda cu planul de situație anexa la autorizația de construire si cu oferta in baza careia s-a adjudecat licitația publica, in acest context nemaifiind necesara elaborarea unui PUZ pentru lotizare, considerând PUZ-ul aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 13/2007 ca fiind baza procesului de parcelare/dezmembrare.

Vazand clauza prevăzută la art. 4.2 din contractul de asociere, conform careia “părțile pot stabili de comun acord prelungirea duratei de realizare a ansamblului de locuințe prin act adițional, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani, in următoarele situații: ... b) oricare alt motiv independent de voința Antreprenorului care nu se datoreaza culpei acestuia si nu a intervenit prin incalcarea contractului”, comisia speciala constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 249/2008 a considerat ca solicitarea de prelungire a S.C. Triumf Construct S.A. se incadreaza in aceasta prevedere contractuala avand in vedere efectele crizei economice si, conform Notei de discuții încheiată la ședința din data de 05.11.2009 la care au participat patru membri ai comisiei speciale constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 249/2008, îndreptățită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009 să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de asociere nr. 1112/23.01.2006 și reprezentanții S.C. Triumf Construct S.A., cu privire la solicitările nr. 22941/2009 și nr. 23232/2009 primite din partea S.C. Triumf Construct S.A., s-au stabilit următoarele condiții de modificare a contractului de asociere:

 • 1. Prelungirea termenului de realizare a ansamblului de locuințe până la data de 22.01.2011.

 • 2. Finalizarea și recepționarea primului lot de locuințe, identificat conform schiței anexă, pana la data de 30.05.2010.

 • 3. Finalizarea și recepționarea infrastructurii de utilități și rețelei de drumuri aferente etapei I, inclusiv a arterei de acces din str. Gageni, până la data de 30.05.2010.

 • 4. Obținerea de către S.C. Triumf Construct S.A. a autorizațiilor de construire, până la 15.12.2009 pentru:

 • - continuarea lucrărilor de construire a ansamblului rezidențial Eden;

 • - executarea lucrărilor de realizare infrastructură drumuri, rețele utilități pentru întreg ansamblul rezidențial.

 • 5. Prelungirea valabilității scrisorii de garanție bancară până la 30.04.2011.

 • 6. Aprobarea de principiu a dezmembrării loturilor de              care S.C.

Triumf Construct S.A. trebuie să prezinte o propunere de lotizare, să înfp^ească un plan de situație în format electronic din care să rezulte coordol0^fe;'^hcțel^'p|an care trebuie să corespundă cu planul de situație anexă la autorizația ga construiri^ cjți oferta în baza căreia s-a adjudecat licitația publică, iar cheltuielile\d&\lezmembț£tr^â vor fi suportate de proprietarul terenului. Aceste cheltuieli vor fi actuafi^afe în ac^le^i condiții in care se va actualiza prețul terenului și vor fi recuperate de la fiecare cunipărător prin adăugarea la prețul de vânzare a terenului.

 • 7. Nu se accepta solicitarea referitoare la înstrăinarea terenului ce reprezintă locurile de parcare publice.

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Direcția Evidență și Valorificare Patrimoniu

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabirca


SEF SERVICIU, Viorica P^traseu


Direcția Tehnic Investiții         Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,          ARHITECT SEF,

Florina Popescu                     Simona Elena Munteanu

Avizat,

Direcția Administație Publică, Juridic-Contencios DIRECTOR,

Luminița Gab6rfi

Direcția Economica

DIRECTOR,

Nicoleta Craqiunoiu

ACT ADIȚIONAL Nr. 3

la contractul de asociere nr.l 112/23 .Olu^oâ1 încheiat astazi                   V

"'X        ;■

X. .

in baza Hotărârii Consiliul Local al municipiului Ploiești nr. /

Părțile:

Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, județul Prahova, reprezentat prin domnul Andrei Liviu Volosevici, Primar al Municipiului Ploiești, in calitate de asociat, denumita in continuare autoritate publica locala, si

S.C. TRIUMF CONSTRUCT S.A., cu sediul in București, str. Alexandru Serbanescu, nr. 87, sector nr.l, tel/fax 021-3118014/15/17, 021-3118016, avand numărul de ordine in Registrul Comerțului J 40/7656/2001, CIF RO 14167239, reprezentata de d-na Zică Zoe - Director General, in calitate de asociat - antreprenor, denumita in continuare antreprenor.

Avand in vedere solicitările din adresele nr. 1366/20.10.2009 inregistrata la Primăria municipiului Ploiești sub nr. 22941/20.10.2009 si nr. 1384/23.10.2009 inregistrata la Primăria municipiului Ploiești sub nr. 23232/23.10.2009 si a Notei de discuții încheiată la ședința din data de 05.11.2009 la care au participat patru membri ai comisiei speciale constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 249/2008, îndreptățită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009 să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale prevăzute în contractul de asociere nr. 1112/23.01.2006 și reprezentanții S.C. Triumf Construct S.A., in temeiul art. 13.4 si art. 4.2 lit. b) din contractul de asociere 1112/2006, părțile au convenit modificarea si completarea acestuia după cum urmeaza:

Art. 4.1 va avea următorul conținut:

„Prezentul contract de asociere se incheie pe o durata de maxim 5 (cinci) ani, incepand cu data semnării acestuia, cu condiția respectării de către antreprenor a termenului de 22.01.2011 de realizare a ansamblului de locuințe conform ofertei, precum si cu următoarele condiții:

 • -  Finalizarea si receptionarea primului lot de locuințe - Etapa I -, identificat conform schiței anexe, la data de 30.05.2010;

 • -  Finalizarea și recepționarea infrastructurii de utilități și rețelei de drumuri aferente etapei I, inclusiv a arterei de acces din str. Gageni, până la data de 30.05.2010;

 • -  Obținerea de către S.C. Triumf Construct S.A. a autorizațiilor de construire până la 15.12.2009 pentru:

c continuarea lucrărilor de construire a ansamblului rezidențial Eden;

n executarea lucrărilor de realizare infrastructură, drumuri, rețele, utilități, pentru întreg ansamblul rezidențial.”

Art. 5 se completează cu un nou alineat 5.4. care va avea uțmațoful conținut:

“5.4. S.C. Triumf Construct S.A. are obligația sa prdWgeasca valabilitatea scrisorii de garanție bancara pana la 30.04.2011.”              |o (

W'\ '     ;, / ■' ■

Art. 6.1. se completează cu un nou alineat (8) care va avea următorul conținut:

“(8) Să suporte cheltuielile cu dezmembrarea terenului. Acestecheltuieli vor fi actualizate în aceleași condiții in care se va actualiza prețul terenului și vor fi recuperate de la fiecare cumpărător prin adăugarea la prețul de vânzare a terenului.”

Art. 6.2.(1) se completează cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

„Sa obțină până la 15.12.2009 autorizațiile de construire pentru:

 • - continuarea lucrărilor de construire a ansamblului rezidențial Eden;

 • - executarea lucrărilor de realizare infrastructură, drumuri, rețele, utilități, pentru întreg ansamblul rezidențial.”

Art. 6.2. se completează cu un nou alineat (15) care va avea următorul conținut

„(15) Să prezinte o propunere de lotizare, să întocmească un plan de situație în format electronic din care să rezulte coordonatele punctelor, plan care trebuie să corespundă cu planul de situație anexă la autorizația de construire și cu oferta în baza căreia s-a adjudecat licitația publică.”

Celelalte clauze ale contractului de asociere raman neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat in 2 exemplare astazi...............................

ASOCIAT

Municipiul Ploiești

PRIMAR,

Andrei Liviu VOLOSEVICI

SECRETAR,

Maria Magdalena MAZALU

ARHITECT SEF,

Simona Elena MUNTEANU

DIRECTOR ECONOMIC,

Nicoleta CRACIUNOIU


ASOCIAT ANTREPRENOR S.C. Triumf Construct SA

DIRECTOR GENERAL, Zoe ZICĂ


DIRECȚIA EVIDENTA SI VALORIFICARE PATRIMONIU DIRECTOR,

Simona Elena DOLNICEANU

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC CONTENCIOS, DIRECTOR,

Luminița GABORFI

021156

c& &5~


<^=—___

c?                      ^C^>t c(X) ^£la%£eo c^f'

xfe Cief&ț ^^CQ'^ci •'^^iZXaCe-'fceL.                 ‘ b

<V

c/uq

o -J

»s %   3

fkc

W* I tȘ <,'i s?

cCf.

Cfcct

fț~7 £1


fcitCC-f1Lct dna-Z q           kuș

/țrUsi£o cc/

fbu/J 6& O        CQ_^


C/ Ci^bf CC \^,^(c\fC-

^c ⣣fC( y/

- (A

■-■ c///c ^ico ■'cQe

,           ^cyfA>e.^ y^6tL c&lfa. 3& '^ct ' <£&/&'

/

(d^C/’/drAf                        d^icttutc/'iY             3eJ*^0f ’

c Cfa/zt (?£t''S'&jT

\ÎC  /tytac■/*
♦ proiectare ♦ obținere avize & autorizații ♦ construcții civile & industriale ♦ ♦ servicii de intermediere pentru cumpărarea, vanzarea sau inchiri              imobiliare ♦ARIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

71

A * jlNTîW,, X

nniM>. ma       -        ■ :*7,î

J

Stimate Domn,

1 > X « ; rf » i » n : f X A ‘ k/ ț i d fJ : PLOIEȘTI       j

înregistrări^


contractului de asociere nr. 1112 din 23.01.2006 ce are ca obiect construirea cartierului de locuințe din str. Gageni.

După cum cunoașteți, lucrările de construcții au stagnat in acest an, avand ca principala motivație efectele crizei economice, care au influențat atat societatea noastra cat si eventualele persoane interesate.

In acest context, societatea noastra nu a mai dispus de fondurile necesare, situație generate de reticenta băncilor de a ne credita si de incapacitatea celor interesați de a accesa imprumuturi, respectiv de a achita avansul preconizat, prin incheierea de antecontracte.

In acest moment societatea este in măsură sa asigure fonduri pentru continuarea si finalizarea lucrărilor si a identificat persoane fizice si juridice dispuse sa achiziționeze locuințele.

Va informam ca suntem in faza de a depune la instituția dvs.. Proiectul si documentația necesara pentru obținerea autorizației de construire pentru rețelele de utilitati ( apa, gaze, energie termica, energie electrica, canalizare ) si pentru realizarea infrastructurii aferenta: străzi, alei, parcari.♦ proiectare ♦ obținere avize & autorizații ♦ construcții civile & industriale ♦


♦ servicii de intermediere pentru cumpărarea, vanzarea sau inchiriere

București, Bd. Alexandru Serbahescu nr. 87, Hotel Phoeniciș

Tel: ++4021 232 01 94; 232 0

Apreciem astfel, ca atat locuințele cat si infrastructura se vor

------- ' '         'y'''

finaliza, in doua etape, prima avand ca termen 30 mai 2010, iar cea de'-^douâ;30 mai 2011.

Pentru a venii in intampinarea persoanelor interesate va mai solicitam sa analizați posibilitatea ca o data cu vanzarea suprafețelor locative si a terenului curte, sa se poata instraina si suprafața de cca. 18- 20 mp., reprezentând un loc de parcare.

Menționam ca, potrivit proiectului aprobat si autorizat, fiecare unitate locative are asigurat un loc de parcare, existând si spatii suficiente, suplimentare, care vor fi amenajate ca atare, pentru asigurarea parcării autoturismelor ce se vor afla ocazional in zona.

Avand in vedere cele de mai sus, se impune modificarea contractului nr. 1112 din 23.01.2006, cu următoarele obiective:

 • -  prelungirea termenului pana la data de 30 mai 2011, cu precizarea celor doua etape.

 • -  Receptionarea primului lot de locuințe la data de 30 mai 2010 si valorificarea acestora prin vanzare imediata.

 • -  Necesitatea înstrăinării de către autoritatile administrației publice locale a terenului aferent, concomitant cu instrainarea construcției.

 • -  Necesitatea înstrăinării către persoanele interesate, o data cu locuința si terenul, a suprafeței ce reprezintă un loc de parcare.♦ proiectare ♦ obținere avize & autorizații ♦ construcții civile & industriale ♦

♦ servicii de intermediere pentru cumpărarea, vanzarea sau inchirierea bunurilor imobiliare ♦

București, Bd. Alexandru Serbanescu nr. 87, Hotel Phoenicia, Mezanin, cam. 9, sector 1

Tel: ++4021 232 01 94; 232 01 95; Fax; ++4021 232 98 09


Totodată, conform adresei nr. 1366, inaintata pe data de 20 o rugam sa va exprimați acordul pentru dezmembrarea loturi acestora in evidentele de carte funciara, operațiune absolut necesara la inch^eyea


antecontractelor si contractelor de vanzare- cumpărare.           .

Având in vedere interesul comun, va mulțumim pentru

sprijin si


operativitate.

Detaliile privind etapele de lucrări sunt prezentate in schița anexa.

Cu stima,

Director General
S.C. TRIUMF CONSTRUCT S.A.

♦ proiectare ♦ obținere avize & autorizații ♦ construcții civile & industriale ♦

♦ Servicii de intermediere pentru cumpărarea, vanzarea sau inchirierea bunurilor imobiliare*


//:

............................-.......-......,

ȘS.cA'ffiW CONSTRUCT

.. ......!


unicipiului-Ptoiesti

Direcției-Generale de Dezvoltare Urbana

Referitor: solicitare Acord parcelare/dezmembrare teren - str. Gageni

Stimati Domni


IINREGIST^RR^     I

1 aoci

Subscrisa SC TRIUMF CONSTRUCT SA, reprezentata prin Zică Zoe, in calitate de Director General, prin prezenta va solicitam, ca in cel mai scurt timp cu putinta sa ne dati Acordul pentru a demara procedurile necesare parcelarii si dezmembrării loturilor de teren (conform schiței anexate) de pe proprietatea privata a Mun. Ploiești, loturi situate in cadrul ansamblului rezidențial Gageni si care insumeaza o suprafața totala de 121.000 mp.

In conformitate cu prevederile Contractului de Asociere, încheiat intre Consiliul Local Ploiești si compania noastra si avand in vedere solicitarea băncilor, care vor finanța achiziționarea acestor imobile (casa si teren) transpare obligativitatea si urgenta demarării acestei proceduri de dezmembare.

) In așteptarea sprijinului dvs. pozitiv, va asiguram de întreaga noastra considerație!                                                                                .

SC TRIUMF CONSTRUCT SA Prin Zică Zoe - Director General

ACT ADIȚION AL Nr. 2

la contractul de asociere nr.l 112/23.01.2006


In baza Hotărârii Consiliului Local nr. 26/26 februarie 2009

Părțile:

Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local, cu sediul in Ploiești, b-dul Republicii, nr.2, județul Prahova, reprezentat prin d-1 Andrei Liviu Volosevici, primar al Municipiului Ploiești, in calitate de asociat, denumita in continuare autoritate publica locala, si

S.C. TRIUMF CONSTRUCT SA, cu sediul in București, str. Alexandru Serbanescu, nr.87, sector nr.l, tel/fax 021-3118014/15/17, 021-3118016, avand numărul de ordine in Registrul Comerțului J 40/7656/2001, GIF RO 14167239, reprezentata de d-na Zîca Zoe ~ director general, in calitate de asociat - antreprenor, denumita in continuare antreprenor.

Având in vedere solicitările din adresele nr. 4959/2.12.2008 înregistrata la Primăria municipiului Ploiești sub nr. 24218/3.12.2008 si nr. 4888/17.11.2008 înregistrata la Primăria municipiului Ploiești sub nr. 24217/3.12.2008 si a Notei de discuție din data 20.01.2009, in temeiul art. 13.4 si art. 4.2 lit. b) din contractul de asociere 1112/2006, părțile au convenit modificarea si completarea acestuia după cum urmeaza:

Art. 4.1 va avea următorul conținut:

"Prezentul contract de asociere se încheie pe o durata de maxim 5 (cinci) ani, începând cu data semnării acestuia, cu condiția respectării de către antreprenor a termenului de 31.12.2009 de realizare a ansamblului de locuințe conform ofertei.

Art. 3.3 si 3.4 vor avea următorul conținut:

“3.3. Locuințele si/sau amenajările complementare din ansamblul rezidențial, vor face obiectul vanzarii de către antreprenor către beneficiarii interesați, prin plata directa sau sistem de credit ipotecar, la prețul de 1 068,13 lei/mp fara TVA, preț ce poate fi actualizat si/sau revizuit conform prevederilor art. 5.1A5, art. 5.1A6, art. 5.1A7 si art. 5.1A8 din H.G. nr. 411/2005 de modificare si completare H.G. nr. 461/2001 privind normele de aplicare a O.U.G. nr. 60/2001 privind achizițiile publice.

3.4. Contractele de vanzare - cumpărare pentru loturile din terenul aferent locuințelor si/sau amenajărilor complementare construite urmeaza sa se încheie direct intre beneficiari si municipiul Ploiești la prețul de 98,97 lei/mp fara TVA stabilit prin Hotararea Consiliului Local nr. 170/2005, preț ce va fi actualizat conform legii, in momentul contractorii.’’

Art. 6.1 (5) va avea următorul conținut:

“Antreprenorul se obliga sa încheie antecontractele de vanzare-cumparare cu beneficiari avand ca obiect locuințele iar autoritatea publica locala sa încheie contractele de vanzare-cumparare pentru terenul aferent, conform legii


Către:      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

B-dul Republicii nr. 2, 100008 - Ploiești prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUAI

>eta NR.5, Sector 3 .București [a Șțjpgișțrul Comerțului J40/90/1991 ta Ja Registrul Bațcar -40-008/18.02/1999AMENDAMENTUL NR. 1 LA SCRISOARE DE GARANȚIE DE BUNA EXECUȚIE Nr. K015139/832

1/2

La cererea clientului nostru SC Triumf Construct SRL, str. Alexandru Serbanescu nr. 87, sector 1, București, noi, Banca Comerciala Romana SA cu sediul in București, Blvd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, 030016 București, Romania amendam Scrisoarea de Garanție de Buna Execuție nr. K015139/832 emisa in favoarea dvs. in data de 23 Ianuarie 2006 in valoare de 250.000,- EUR după cum urmeaza:

 • 1. In loc de:

“Ne referim la Contractul de Asociere, denumit in continuare "Contract", ce urmeaza a fi semnat intre dvs. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, B-dul Republicii nr. 2, 100008 Ploiești prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești si SC Triumf Construct SRL, str. Alexandru Serbanescu nr. 87, sector 1, București in calitate de “Asociat antreprenor” avand ca obiect realizarea unui ansamblu rezidențial alcătuit din locuințe, dotări si infrastructura, amplasat pe strada Gageni in Municipiul Ploiești. ”

Se va citi:

“Ne referim la Contractul de Asociere nr. 1112, denumit in continuare "Contract", încheiat intre dvs. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, B-dul Republicii nr. 2, 100008 Ploiești prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești si SC Triumf Construct SRL, str. Alexandru Serbanescu nr. 87, sector 1, București in calitate de “Asociat antreprenor” avand ca obiect realizarea unui ansamblu rezidențial alcătuit din locuințe, dotări si infrastructura, amplasat pe strada Gageni in Municipiul Ploiești. ”

 • 2. In loc de:

“Prezenta scrisoare de garanție bancara intra in vigoare la data semnării Contractului de Asociere de către parti si este valabila pana la data de 23 Ianuarie 2009, inclusiv si expira in totalitate si automat daca cererea dvs. de plata si declarația dvs. insotite de o copie a notificării scrise către SC Triumf Construct SRL nu vor fi depuse la ghișeul nostru bancar din B-dul Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, 030016 București, pana la sfârșitul zile bancare, indiferent daca prezenta scrisoare ne este restituita sau nu.”

Se va citi:

“Prezenta scrisoare de garanție bancara este valabila pana la data de 23 Ianuarie 2010, inclusiv si expira in totalitate si automat daca cererea dvs. de plata si declarația dvs. insotite de o copie a notificării scrise către SC Triumf Construct SRL nu vor fi depuse la ghișeul nostru bancar din B-dul Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, 030016CA COMERCIALA ROMANA S.A.

TATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUAL ina Elisabeta NR.5, Sector 3 .București \ I        ta la Registrul Comerțului J40/90/1991

' ’ I           la Registrul Bancar

Sr. țL^m-40-008/18.02.1999

ufitc^e înregistrare 361757

"Cap^Ș/cial 792.468.750 lei

SWIPToRNCB ro bu vtTetex/l 1994 Telefon/Fax:021/312.61.85

Stt^bttp://www.bcr.ro

AMENDAMENTUL NR. 1 LA SCRISOARE DE GARANȚIE DE BUNA EXECUȚIE Nr. K015139/832 2/2

București, pana la sfârșitul zile bancare, indiferent daca prezenta scrisoare ne este restituita sau nu.”

Toate celelalte clauze si condiții ale scrisorii de garanție nr. K015139/832 raman neschimbate.

Data si locul emiterii: 23 Ianuarie 2009 București

BANCA COMERCIALA ROMANA SA

Direcția Factoring si Finanțarea Comerțului

Departamentul Garanții Bancare I

SEF DEPARTAMENT, Andrei ZAHARESCU

COORDONATOR, Cristina NĂZĂRIE


BANCA COMERCIALA ROMANA

Către:     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


B-dul Republicii nr. 2, 100008 - Ploiești

prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești

SCRISOARE DE GARANȚIE DE BUNA EXECUȚIE Nr. K015139/832

1/2

Ne referim la Contractul de Asociere, denumit in continuare "Contract", ce urmeaza a fi semnat intre dvs. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, B-dul Republicii nr. 2, 100008 Ploiești prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești si SC Triumf Construct SRL, str. Alexandru Serbanescu nr. 87, sector 1, București in calitate de "Asociat antreprenor" avand ca obiect realizarea unui ansamblu rezidențial alcătuit din locuințe, dotări si infrastructura, amplasat pe strada Gageni in Municipiul Ploiești.

Conform prevederilor acestui Contract, precum si condițiilor menționate in caietul de sarcini, SC Triumf Construct SRL este obligat sa furnizeze in favoarea dvs. o scrisoare garanție de buna execuție, in suma de 250.000,00 EUR pentru compensarea dvs. baneasca in cazul in care acesta nu isi va 'îndeplini obligațiile contractuale.

Avand in vedere cele de mai sus, noi, Banca Comerciala Romana SA, cu sediul in B-dul Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, 030016 București, Romania indiferent de valabilitatea si efectele juridice ale contractului menționat anterior, renunțând la beneficiul discutiunii si diviziunii, la orice contestații si obiectiuni si fara a fi necesara vreo cerere de chemare in judecata sau sentința arbitrata, ne angajam 7) in mod irevocabil, prin prezenta, sa va plătim, la prima dvs, cerere , orice suma pana la concurenta sumei de 250.000,00 EUR (in litere: douasutecincizecidemii EURO) platibila in RON la cursul BNR RON/EUR valabil in data plătii, in baza cererii scrise de plata insotita de declarația dvs. scrisa ca nu ati fost despăgubit de SC Triumf Construct SRL ca urmare a neonorarii de către acesta a obligațiilor contractuale , menționând totodată in ce consta neindeplinirea acestor obligații.

Cererea dvs. de plata si declarația, semnate de persoanele ce angajeaza legal instituția dvs., trebuie sa fie făcute in termenul de valabilitate al prezentei si sa fie insotite de o copie a notificării dvs. scrise către SC Triumf Construct SRL cu privire la obligațiile a căror neonorare au determinat executarea scrisorii de garanție, notificare care va fi transmisa acestuia inainte de prezentarea cererii de


BANCA COMERCIALA ROMANA SA - Documentary Business Trade Finance Division

______________________________5 Regina Elisabeta Blvd., 030016 Bucharest 3, Romania__________________________________

înmatriculată la Registrul Comerțului: J40/90/1991; înmatriculată în Registrul bancar: nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999; Cod unic de înregistrare 361757; Capitalul social 7.924.687.500.000 lei, SWIFT: RNCB RO BU; Telex 11994;

Phone: +40 21 314.91.90 ext4636; Fax. +40 21 314.91.90 ext4679; Site :http://www.bcr.roBANCA COMERCIALA ROMANA

SCRISOARE DE GARANȚIE DE BUNA EXECUȚIE Nr. K015139/832

2/2

Prezenta scrisoare de garanție bancara intra in vigoare la data semnării Contractului de Asociere de către parti si este valabila pana la data de 23 Ianuarie 2009, inclusiv si expira in totalitate si automat daca cererea dvs. de plata si declarația dvs. insotite de o copie a notificării scrise către SC Triumf Construct SRL nu vor fi depuse la ghișeul nostru bancar din B-dul Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, 030016 București, pana la sfârșitul zile bancare, indiferent daca prezenta scrisoare ne este restituita sau nu.

O In cazul in care partite contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanției sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obține acordul nostru prealabil. In caz contrar prezenta scrisoare de garanție isi pierde valabilitatea.

Valoarea prezentei scrisori de garanție bancara se reduce automat cu valoarea plăților efectuate de SC Triumf Construct SRL si/sau de către noi in cadrul prezentei scrisori de garanție bancara ca urmare a executării parțiale sau totale a prezentului angajament.

Prezentul angajament se supune Regulilor Uniforme pentru Garanții la Cerere-Publicatia nr. 458 a Camerei de Comerț Internationale de la Paris

Pentru buna regula după expirarea valabilitatii prezentei scrisori, originalul ne va fi restituit.

7        Locul si data emiterii: București 23 Ianuarie 2006.

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

Direcția Afaceri Documentare Finanțarea Comerțului Serviciul Avaluri Credite Furnizori si Leasing

Andrei ZAHARESCU, Director Executiv Adj.


BANCA COMERCIALA ROMANA SA - Documentary Business Trade Finance Division ____________________________5 Regina Elisabeta Blvd., 030016 Bucharest 3, Romania__ înmatriculată la Registrul Comerțului: J40/90/1991; înmatriculată în Registrul bancar: nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999; Cod unic de înregistrare 361757; Capitalul social 7.924.687.500.000 lei, SWIFT: RNCB RO BU; Telex 11994;

Phone: +40 21 314.91.90 ext 4636; Fax. +40 21 314.91.90 ext 4679; Site :http://www.bcr.ro

ACT ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul de asociere nr. 1112/23.01.2006

/ i 14*40

Partite.

Municipiul Ploiești, prin Consiliul Le«al, cu sediul in Ploiești, b*dul Republicii, nrJL județul Prahova, reprezentat prin <1-1 Emil Calota, primar al Municipiului Ploiești, in calitate de asociat, denumita in continuare autoritate publica locala,

Si

SX. TRIUMF CONSTRUCT SA. cu sediul in București, str, Alexandru Serbanescu, nr.87, sector nr.I, teUfax. 021-3118014/15.'! 7, 021-3118016, având numărul de ordine in Registrul Comerțului J 40/7656/2001, C1F RO 14167239, cod IBAN RO10RNCB0090000595260014 deschis la Banca Comerciala Romana Lipscani, reprezentata de domnul Simion Gheorghe - Președinte Consiliu de Administrație si domnul Vasii Alexandru - Administrator, in calitate de asociat -antreprenor, denumita in continuare antreprenor.

Având in vedere solicitările din adresele nr. 3784 din 21.02.2007 si nr. 5409/19.03.2007, in temeiul art. 13.4 din contractul de asociere 1112/2006, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 61 2007 si certificatului de înregistrare mențiuni nr. 347302 27.07.2006. părțile au convenit modificarea si completarea acestuia după cum urmeaza:

Art. 4.1 va avea următorul conținut:

"Prezentul contract de asociere se încheie pe o durata de maxim 5 (cinci) ani. cu condiția respectării de către antreprenor a termenului de 18 luni de la semnarea prezentului act adițional, de realizare a ansamblului dc locuințe conform ofertei."

Art. 6.2.(1) va avea următorul conținut: uSa asigure proiectarea si execuția ansamblului rezidențial pe baza resurselor financiare proprii, in următoarele condiții:

 • - asigura întocmirea pianului urbanistic zonal;

 • - asigura întocmirea PAC in termen de 60 de zile lucratoare de la semnarea prezentului act adițional;

 • - asigura executarea rețelelor de utilitari, precum si racordarea locuințelor si/sau amenajărilor complementare la acestea;

 • - asigura termenul de garanție pentru locuințele executate conform rqglementarikr tehnice in vigoare, cu respectarea legislației in vigoare privind calitatea m censeirti."

municipiul Ploiești la prețul de 23 euro/mp stabilit prin Hotararca Consiliului Local nr V1Q/20Q5, preț ce va fi actualizat conform legii, in momentul contractării.

 • 3.5. In cazul cumpărării de către beneficiari in sistem de credit ipotecar a locuințelor sau amenajărilor complementare, contractele de impramut cu banca finanțatoare se încheie odaia cu încheierea cataractelor de vunzare-cumparare dintre antreprenor si beneficiar .

 • 4. Durata contractului

4.1 Prezentul contract dte asociere se încheie pe o durata de maxim 5 (cinci) am, începând cu data semnării acesteia cn condiția respectării de către antreprenor a termenului de 18 foni de realizare a ansamblului de locuințe conform ofertei.

4.2. Partite pot stabili de comun acord prelungirea duratei de realizare a ansamblului de locuințe prin act adițional, dar nu mai muh de 5 (cinci) ani, in următoarele situații:

al amditJi climaterice extrem de nefevorabtle cu o durata de peste 3 zile consecutive conform normelor si nomativtfor m vigoare;

b) oricare alt motiv independent dc votata Antreprenorului care nu se datoreara culpei acestaa si nu a survenit prin tacalcarea contractului.

In situația in care Antreprenorul se va afla intr-una din situatele prezentate mai sus. va notifica in scris in termen de maxim 5 zile lucratoare Autoritatea Publica Locala cu privire la prelungirea termenului dc executiv Pentru aceste întârzieri Antreprenorul nu va datora penalitaîi de întârziere

 • 5. Garanția de berna execuție a costractolui

5 hi) Antreprenorul are obligația de a constitui garanția di taina exanme la dara semnam prezentului contract

 • (2) Autoritatea publica locala are obligația de a elibera garanția pentru participare după ce antreprenorul a făcut dovada constituirii garanției de buna execuție,                              «

5 2. (I) Cuantumul garanției de buna execuție a contractului este de .250,000 Ettro. ' Pa •'

 • (2) Modul de constituire a gnontuâ este scmoaca de garanție bancara in fervoarea Primăriei mumcipmlui Ploiești.

 • (3) Restituirea garanției de taina execuție se va face astfel - 70% din valoarea garanției m termen de 14 zile de la data rncbeieni procesului votai de recepție ia terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat pana la aceea data pretenții asupra ci, iar 30% dm valoarea garanției in termen de 14 ale de ta încheierea procesului verbal de recepție finala. Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, precum si cele de recepție finala, pot fi întocmite si pentru parii din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si funcțional.

5.3 Autoritatea publica locala are dreptei de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, in limita prejudiciului creat, daca antreprenorul nu isi îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiteni unei pretenții asupra garanției de buna execuție, autoritatea publica locala are obligația de a notifica acest lucru anteeprenonilta, precizând totodată <4^atiBe care nu au fost respectate* cu stabilirea de comun acord a unui termen de remediere, ta aerai in «re in termenul stabilit de comun acord de către părți, Antrcpenoral nu-si îndeplinește aceste obligării, Autoritatea publica locala va putea emite pretenții asupra garanției, cu o valoare reprezentând contravaloarea lucrărilor neexeeutate.


(2) Sa asigure folosința gratuita ■« terenului pe toata durata executării lucrărilor ekuifeM destinației stabilita prin oferta anexa la prezentul contract.

(31 Sa vanda beneficiarilor de locuințe si f sau amenajari complementare terenul aferent acestora ta condițiile stabilite la art. 3.4 din prezentul contract.

(4) Sa sprijine antreprenorul ta obținerea avizelor. atenruariilor pevrete de lege s sa pună la dispariția acestuia toate actele si documentele necesare pentru începerea execuției . - — — ■ t,. fc tU»*             it^' Mim*, e■ ■'i.î


 • (5) Autoritate publica locala Împreuna cu antreprenorul se obliga sa încheie antecontractele.

respectiv contractele de vanzarc-ciimparare cu beneficiarii avaud ca obiect locuințele si îijFcntiI         coTtfooii

 • (6) Se obliga sa nu influențeze si sa nu intervină asupra modului in care antreprenorul stabilește încasarea avassuhri pentru fiecare tocutata m parte.

(~ț Sa nu impună antreprenorului vanzarea locuințelor in exclusivitate populației cu domiciliul in județul Prahova

6X Obligațiile antreprenorului

 • - ( n Sa asigure proiectarea si execuția ansamblul» rezidențial pe baza resurselor ftaaocuure proprii.

in următoarele condiții

 • - - asigura întocmirea planului urbanistic zonal.

 • •  asigura întocmirea PAC. in te* nieti de riO zile lucratoare de la semnarea contractului.

 • •  asigura executarea rețetelor de ufifatfi, precum si. racordări® locuințelor s&an amenajărilor complementare la acestea;

 • -  asigura termenul de garanție pentru locuințele executate conform reglementarilor tehnice ta vigoare, cu respectarea legislației in vigoare privind calitatea in construcții.

(2) Sa elaboreze studiile si proiectele necesare execuției ansamblului rezidențial in termenul stabilit prin ofata si sa le supună aprobării autoritarii locale

_  C3> Sa obcina pe cheltuiala sa toate avizele, acwdunte si autorizațiile prevăzute de lege penrra

execuția si punerea ta folosința a ansamblului rezidențial

 • (4) Sa execute in întregime, din resurse proprii, lucrările de construcții si amenajari impuse de realizarea locuințelor conform PUZ , autorizațiilor de construcție si a ofertei care face parte integranta dta contract.

 • - (5) Sa execute ta întregime,. din resurse proprii lucrările de construcții si amenajari necesare

realizării utilitarilor din interiorul amplasamentului supus mobilării urbane; prin amplasament se înțelege zooa de teren delinutala conform PUZ, iar prin utilitari se înțelege ansamblul infrastructurii lor care fac posibila furnizarea serviciilor publice după cum urmeaza :

 • -  energic electrica,

 • -  energie termica,

 • -  apa si canalizare menajera si pluviala,

** drumuri,: cai de cotnumcatie si cai de acces,

 • -  jpatn verzi,

 • -   alte dotări de infrastructura.

 • (6) Sa achite din fonduri proprii consumul de utilitari, pe perioda execuției ansamblului rezidențial pana la predarea acestuia către beneficiari,

 • (7) Sa predea cu titlu gratuit, conform legii, pe baza de proces verbal de predare-pnmire. infrastructura publica realizata municipiului Ploiești, care cuprinde :

 • -  rețele de energic electrica, indus» branșamente,

 • -  rețele de energie termica, inclusiv branșamente.

 • -  rețele de apa si canalizare menajera si pluviala, inclusiv

  ente.J "W13..2... Predarw <te- cane           publica si priiww de cane annejMeoor           cu

scopul executării ansamblului rezidențial, vor fi consemnate m procesul verbal de preffiS^Mfanure care se va încheia in termen de 30 zile de la semnarea contractului de asociere sî ca^&htatîttric anexa la prezentul contract.                                                                   'k>l6‘o ■ 7

13 .3 Autoritatea publica locala nu are nici o responsabilitate in cazul nercspectarii obligatiMr de orice natura pe care Ie are antreprenorul, in cazul falimentului acestuia sau a «respectării obligațiilor financiare fata de stat, agenti economici, persoane fizice sau juridice.

 • 13.4. Modificarea si completarea prevederilor cuprinse in prezentul contract de asociere se va face prin acte adiționale Tn cazul apariției de alte acte normative in domeniu, partite se vor întâlni dc urgenta si vor conveni asupra opotunitatii modificam si / sau completării contractului de asociere in conformitate cu noile dispoziții legale m materie

 • 13.5. Documentele ce au stat la baza organizam si adjudecării licitației fac parte integranta din prezentul contract

13 ,6. Cotmtmcanl&botificarile se vor face la sediul pârtilor menționate ta ari, I .

Prezentul contract s-a încheiat in 4 (patru) exemplare, cate 2 (doua) exemplare pcatru
DIRECTOR

Nicoleta CRA
PATRIMONIU,

ATOSINCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANJE, CONTROL, ADMINIS PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea modificării si completării prin act adițional a contractului de asociere nr. 1112/23.01.2006, încheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Triumf Construct S.A.
Data:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea modificării si completării prin act adițional a contractului de asociere nr. 1112/23.01.2006, încheiat intre Municipiul Ploiești si S.C. Triumf Construct S.A.

și a emis:

PREȘEDINTE, . Mateescu Radu / Ăl

SECRETAR,

Șfă^ciu Marilena
Data: