Hotărârea nr. 377/2009

Hotãrârea nr. 377 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 264/2009 referitoare la asocierea Municipiului Ploiesti cu SC FC Petrolul SA în vederea finantãrii si realizãrii în comun a unor actiuni, servicii si proiecte de interes public local, având ca obiectiv principal functionarea echipei de fotbal FC Petrolul

HOTAR ARE A Nr. 377 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 264/2009 referitoare la asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. F.C. Petrolul S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii și proiecte de interes public local, având ca obiectiv principal funcționarea echipei de fotbal F.C. Petrolul

Consiliul Local la Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de Motive a primarului Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 264/2009 referitoare la asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. F.C. Petrolul S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii și proiecte de interes public local, având ca obiectiv principal funcționarea echipei de fotbal F.C. Petrolul;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 220/13.07.2009 privind preluarea prin cesiune a mărcilor OSIM deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol, precum si masuri premergătoare de preluare a acțiunilor de la S.C. ”F.C Petrolul” S.A. Ploiești;

în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 7 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Aprobă modificarea art. 6 alin. 7 din Contractul de asociere nr. 17883/ 2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 264/2009, care va avea următorul conținut: „sa prezinte pana la data de 25 ale lunii in curs asociatului 1 justificarea veniturilor si cheltuielilor pentru luna precedenta”.

(2) Aprobă Actul adițional nr. 1 la Contractul de asociere nr. 17883/03.09.2009 între Municipiul Ploiești și S.C. Fotbal Club Petrolul S.A. conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 1 la Contractul de asociere cu S.C. F.C. Petrolul S.A.

Art. 3 Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astăzi, 24 noiembrie 2009

ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 264/2009 referitoare la asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. F.C. Petrolul S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii și proiecte de interes public local, având ca obiectiv principal funcționarea echipei de fotbal F.C. Petrolul

Preocuparea autorității locale ca Municipiul Ploiești să fie reprezentat de o echipă de fotbal reprezentativă, care să evolueze la Ploiești, pe stadionul “Ilie Oana”, a existat permanent.

Un prim pas în acest sens a fost adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2009 prin care s-a aprobat contractul de cesiune marcă, contractul de licența exclusivă de marcă și un protocol prin care S.C. “F.C. Petrolul” S.A. Ploiești și S.C. “Piețe și Hale” S.A. Ploiești convin să cesioneze/preia în viitor, acțiunile deținute de echipa de fotbal, în situația în care aspectele de natură financiară cu care se confruntă în acest moment S.C. Petrolul vor fi rezolvate definitiv.

Ulterior, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 264/2009 privind asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. F.C. Petrolul S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii și proiecte de interes public local, având ca obiectiv principal funcționarea echipei de fotbal F.C. Petrolul.

Prin proiectul de hotărâre alăturat se propune aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de asociere nr. 17883/03.09.2009.RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 264/2009 referitoare la asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. F.C. Petrolul S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii și proiecte de interes public local, având ca obiectiv principal funcționarea echipei de fotbal F.C. Petrolul

Autoritatea administrației publice locale, urmare a inițiativelor provenite din sfera iubitorilor de fotbal, a analizat posibilitățile legate de sprijinirea unei echipe de fotbal, care să continue performanțele și tradițiile acestui sport, la nivelul municipiului.

Un pas important în realizarea acestui proiect l-a reprezentat preluarea prin cesiune de către Municipiul Ploiești a mărcilor cu sigla “PETROLUL” deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/13.07.2009. Prin aceeași hotărâre, a fost aprobat și contractul de licență exclusivă de marcă, precum și un protocol, prin care S.C. “F.C. Petrolul” S.A. Ploiești și S.C. “Piețe și Hale” S.A. Ploiești convin să cesioneze/preia în viitor, acțiunile deținute de echipa de fotbal, în situația în care aspectele de natură financiară cu care se confruntă în acest moment S.C. Petrolul vor fi rezolvate definitiv.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 264/2009 a fost aprobată asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. F.C. Petrolul S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii și proiecte de interes public local, având ca obiectiv principal funcționarea echipei de fotbal F.C. Petrolul.

Prin proiectul de hotărâre alăturat se propune modificarea art. 6 alin. 7 din Contractul de asociere nr. 17883/03.09.2009, care va avea următorul cuprins:

„ să prezinte în termen de 30 zile calendaristice de la încasarea fondurilor bănești de la bugetul local, justificarea cheltuielilor efectuate. ”

Față de aspectele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

DIRECTOR

LUMINIȚA GkBORFI

AVIZAT ZN,


DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ NICOLETA câACIUNOIU

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. 017883/03.09.2009

// *

a

încheiat între:


/'O ' <1^ ■ - •: f* /

•r- j :V

1

MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul în Ploiești, Bdul. Republi^nîr, 2.

1T1V11AV.X1 XV/X           VU JVU1U1 1X1 A IVIV^LI, UUU1. IWpUUH^AI       1-Vp

prin Dl. Andrei Liviu Volosevici - Primar, denumit în continuare Asoct^t^IȚ-


Și

S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. cu sediul în Ploiești, str. Ghe. Doja nr. 41, bl. 45F3, et.8-9, județul Prahova, având cod unic de înregistrare 11655790, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub numărul J29/270/1999, reprezentată prin Dl. Cringu Alexandru - Director general, denumită în continuare Asociatul 2,

au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de asociere existent între părțile contractante, după cum urmează :

Art. 1 Art. 6, alin. 7 se modifică și va avea următorul cuprins : „sa prezinte pana la data de 25 ale lunii in curs asociatului 1 justificarea veniturilor si cheltuielilor pentru luna precedenta. ”

Art. 2 Restul clauzelor rămân neschimbate și se aplică întocmai, prezentul act adițional completând de drept acordul de voință inițial al părților și face parte integrantă din acesta.

Redactat și multiplicat în două exemplare originale în data de____________.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMAR

Andrei Liviu Volosevici


S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A.

DIRECTOR GENERAL

Cringu Alexandru

DIRECTOR ECONOMIC,

Nicoleta Crăciunoiu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC-CONTENCIOS,

Luminița Gaborfi

S C. F.C. PETROLUL, s a.,;

Nr iNTKAMi/IE.y


încheiat astaziIn temeiul art.36, alin 7, litera a din Legea nr.215/2001, s-a incheiat prezentul contract de asociere, in baza Hotărârii nr.        / Zh.e?. a Consiliului Local al

Municipiului Ploiești

In baza Hotărârii nr. Ș/zS.O,2.1c>o,0l a Consiliului de Administrație al SC FC Petrolul SA Ploiești

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr.2, reprezentat legal prin dl. Andrei Liviu Volosevici - Primar, denumit in continuare Asociatul 1,

Si

S.C. F.C PETROLUL SA , cu sediul in Ploiești, str. Gheorghe Doja nr.41, bloc 46F3, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J29/270/1999, cod fiscal R11655790, reprezentata legal prin dl. Tiberiu Baroian , in calitate de președinte, denumita in continuare Asociatul 2,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l Obiectul prezentului contract il constituie asocierea Municipiului Ploiești cu SC FC Petrolul SA Ploiești, fara a constitui o noua persoana juridica , pentru finanțarea si realizarea in comun de activitati, servicii, proiecte, care sa conducă la funcționarea in condiții optime a echipei de fotbal Petrolul Ploiești, in scopul menținerii si/ sau promovării in liga superioara, precum si pentru susținerea in vederea promovării ca profesioniști a copiilor si juniorilor.

Art.2 Aportul asociaților

 • 2.1. Aportul Asociatului 1 va consta in:

 • - punerea la dispoziția SC FC PETROLUL SA Ploiești a dotărilor sportive ale Municipiului Ploiești, inclusiv Stadionul “Ilie Oana”

 • - dreptul de folosința asupra mărcilor pentru toate produsele si serviciile pentru care au fost inregistrate

 • - fonduri bănești din bugetul local si/sau sponsorizări           ;

 • 2.2. Fondurile alocate de Asociatul 1 vor completa veniturile realizate^n cadrul asocierii

 • 2.3. Aportul Asociatului 2

 • - drepturile federative pentru:

 • •  jucătorii legitimați la Echipa I;

 • •  jucătorii legitimați la Echipa a II-lea;

 • •  copii si juniorii care au conventii/contracte incheiate cu clubul

 • - licența care conferă dreptul echipei FC Petrolul Ploiești de a activa in liga a- II-a de fotbal

 • - fonduri bănești din veniturile societarii, in care sunt incluse

 • - fonduri din dreptul de televizare

 • - fonduri din vanzare bilete si abonamente

 • - fonduri din publicitate

 • - fonduri din alte venituri proprii

III DURATA CONTRACTULUI

Art.3 Durata asocierii este de 1 an de la data semnării prezentului contract, cu drept de prelungire

Art.4 Cu 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al contractului oricare dintre Asociati poate notifica celuilat intenția sa cu privire la prelungirea termenului contractului de asociere. In lipsa acestei notificări contractul se considera incetat prin ajungerea la termen.

IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art.5 Obligațiile Municipiului Ploiești:

- sa pună la dispoziția Asociatului 1 dotările sportive prevăzute la art.2.1.

 • -  sa asigure folosința netulburata a dotărilor sportive pe toata durata asocierii

 • -  sa controleze periodic modul cum sunt intretinute si folosite de către Asociatul 2 dotările sportive prevăzute la articolul 2.1

 • -  sa susțină financiar, împreuna cu Asociatul 2, conform sumelor existente cu aceasta destinație in buget, cheltuieli necesare funcționarii echipei I Petrolul Ploiești pentru: - cantonamente, echipamente, deplasări, organizări meciuri, salarii, medicamente, cheltuieli pentru jucătorii din echipa a Il-a, cheltuieli cu copii si juniorii care au încheiate conventii/contracte cu clubul, taxe FRF, alte cheltuieli de aceeași natura.

Art.6 Obligațiile SC FC Petrolul SA Ploiești

 • -  sa folosească dotările sportive prevăzute la art.2.1. numai potrivit destinației si a scopului pentru care a fost încheiat prezentul contract.

 • -  sa susțină financiar, impreuna cu Asociatul 1, conform veniturilor obținute si a fondurilor proprii cheltuielile prevăzute la art. 5, alin.4

 • -  societatea are obligația sa efectueze, conform legii, plata taxelor si impozitelor aferente veniturilor realizate de societate in urma asocierii si cheltuielilor efectuate de aceasta;

 • -  societatea se obliga, la cererea Asociatului 1 si a organelor indreptatite de lege, sa depună rapoarte, informări, privind modul de utilizare a banilor primiți in baza prezentului contract.

 • -  sa înștiințeze in maxim 24 de ore Asociatul 1 despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința

 • -  sa tina separat de contabilitatea proprie, contabilitatea veniturilor si cheltuielilor , realizate ca efect al asocierii

 • - sa prezinte pana la data de 5 ale lunii in cursAsociatului 1 justificarea veniturilor si cheltuielilor pentru luna precedenta

 • - sa nu folosească fondurile destinate asociației pentru achitarea obligațiilor fiscale/ comerciale anterioare incheierii prezentului contract

V. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

/fa.                  ----- *•.      /->Ă

Art. 7 Sunt strict interzise cesiunea contra«ugni ,^banchiri|rea in tot sau in parte

a bunurilor ce fac obiectul asocierii , preci colaborare.


\ sî\ orice alta fbțjria de asociere sau

.....

VI. încetarea contractului

Art.8 Prezentul contract inceteaza prin:

 • -  expirarea termenului prevăzut in contract

 • -  acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante

 • -  prin reziliere in caz de nerespectare a obligațiilor asumate de către parti conform art. 10.

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.9 Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune, care vor fi determinate in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art.10 In caz de neexecutare a obligațiilor contractuale din motive imputabile asociaților, contractul se considera desființat de drept , fara judecata, fara punerea in întârziere si fara nici o alta formalitate prealabila, in cazul in care Asociatul in culpa nu-si executa obligațiile contractuale in termen de 30 zile de la data sesizării neexecutarii de către celalalt asociat.

Art.ll Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare , total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutare sau executarea necorespunzatoare a obligației a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

parti, prin act adițional

Art.13 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila , iar daca patile nu cad de acord , vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente din Ploiești.

Art.14 Consiliul de Administrație al SC FC Petrolul SA Ploiești, ca reprezentant al autoritatii deliberative al societății va fundamenta si va aproba modul de folosire al bunurilor si dotărilor, puse la dispoziție conform prezentului contract, modul de repartizare si cheltuire al aporturilor bănești a celor doi asociati, precum si al veniturilor realizate ca efect al asocierii

Art.15 Prezentul contract de asociere s- a încheiat astazi OJ-ooS, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte


SC FC PETROLUL SA PLOIEȘTI


DIRECTOR ECONOMIC.

Nicoleta/CraciunoiuDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE - PUBLICA


JURIDIC - CONTENCIOS,


Luminița Gaborfi
JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PL

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 264/2009 referitoare la asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. F.C. Petrolul S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii și proiecte de interes public local, având ca obiectiv principal funcționarea echipei de fotbal F.C. Petrolul

Consiliul Local la Municipiului Ploiești;

Vazand Expunerea de Motive a primarului Andrei Liviu Volosevici și Raportul de Specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 264/2009 referitoare la asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. F.C. Petrolul S.A., în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, servicii și proiecte de interes public local, având ca obiectiv principal funcționarea echipei de fotbal F.C. Petrolul;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 220/13.07.2009 privind preluarea prin cesiune a mărcilor OSIM deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol, precum si masuri premergătoare de preluare a acțiunilor de la S.C. ”F.C Petrolul” S.A. Ploiești;

In baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 7 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă Actul adițional nr. 1 la Contractul de asociere nr. 17883/03.09.2009 între Municipiul Ploiești și S.C. Fotbal Club Petrolul S.A. conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

A

Art. 2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 1 la Contractul de asociere cu S.C. F.C. Petrolul S.A.

Art. 3 Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiești, astazi

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTAK^IINȚĂ, TINERET ȘI SP&&T

TURĂ, CULTE,


RAPOR T


Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 264/2009 referitoare la asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. F.C. Petrolul S.A. in vederea finanțării si realizării in comun a unor acțiuni, servicii si proiecte de interes public local, avand ca obiectiv principal funcționarea echipei de fotbal F.C. PetrolulSECREȚ^R, Lupu Adrian Gelu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

-'         ■    V:,

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 264/2009 referitoare la asocierea Municipiului Ploiești cu S.C. F.C. Petrolul S.A. in vederea finanțării si realizării in comun a unor acțiuni, servicii si proiecte de interes public local, avand ca obiectiv principal funcționarea echipei de fotbal F.C. Petrolul

și a emis:

PREȘEDINTE, Mateescu Radu


SECRETAR, Stanciu Marilena