Hotărârea nr. 37/2009

Hotãrârea nr. 37 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Ridicare restricţie de construire până la elaborare PUD/PUZ pentru Supraetajare spaţiu comercial existent Piaţa Victoriei bl.7A Est, Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.37

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“Ridicare restricție de construire până Ia elaborare P.U.D./P.U.Z. pentru Supraetajare spațiu comercial existent”

Piața Victoriei bl.7A Est, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a doamnei viceprimar Dumitru Carmen și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea făcută de STANCIU DANIEL CRISTIAN, Planul Urbanistic de Detaliu - “Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D./P.U.Z. pentru Supraetajare spațiu comercial existent”, Piața Victoriei bl.7A Est, Ploiești;

In baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată,

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Aprobă Avizul nr. 155 din 05.11.2008 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului Ploiești;

ART. 2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D./P.U.Z. pentru Supraetajare spațiu comercial existent”, Piața Victoriei bl.7A Est, Ploiești, la solicitarea făcută de STANCIU DANIEL CRISTIAN, cu condiția respectării avizului nr. 155 din 05.11.2008 al C.T.A.T.U., anexat prezentei hotărâri. Conform anexei nr.l, terenul care face obiectul acestui P.U.D. se află în intravilan și este proprietate particulară a soților Stanciu Daniel Cristian și Stanciu Iuliana Monica, în conformitate cu Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2370/2007, având suprafața totală de 31,15 mp.

ART. 3 Planul Urbanistic de Detaliu, prevăzut la art. 1, va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART. 4 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. 5 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA IULIAN TEO     CU

A•A

CQraTRASEMNEAZA SECRETAR MĂRIA MAGDALENA MAZÂl.l

• A A,

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D./P.U.Z. pentru Supraetajare spațiu comercial existent”

Piața Victoriei bl.7A Est, Ploiești

Beneficiar : STANCIU DANIEL CRISTIAN

Proiectant: arh.Ana Maria KELESIDIS

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.PA.T. nr. 91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, a Legilor nr.350/2001 și nr.289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic de Detaliu - “Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D./P.U.Z. pentru Supraetajare spațiu comercial existent” Piața Victoriei bl.7A Est, Ploiești

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda făcută de Stanciu Daniel Cristian în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N /08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară a soților Stanciu Daniel Cristian și Stanciu Iuliana Monica, în conformitate cu Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.2370/2007, având suprafața totală de 31,15 mp.

Conform PUG aprobat prin HCL nr.209/1999 destinația terenului situat în UTR0 :

> C - zonă centrală

o Cr - centru civic în zonă cu restricții întocmire P.U.D./P.U.Z.

 • ■  funcțiunea dominantă este de zonă centrală cu funcțiuni complexe compusă din instituții publice de interes general; servicii publice aferente zonelor de locuit;

 • ■  funcțiuni complementare : locuințe ; servicii profesionale, sociale și personale ; activități productive nepoluante.

 • •  se încadrează în zonă valorică A, conform H.C.L. 316/2002.

 • •  parcelă neconstruibilă

 • • POT 80 %

 • • . CUT-8;

 • •  dispune de acces pietonal

 • •   are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă ;

Utilizări permise:

 • > « C » : instituții publice ; servicii profesionale, sociale și personale ;

locuințe ; activități nepoluante conform Ord.MS 536/199XÂ^?^al unui studiu de impact asupra mediului.             <4!           * \

Utilizări interzise:                                                                 c

 • > « C » : orice unități economice poluante și cârd; generează trafic intens; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă și asigurarea tuturor funcțiunilor aferente funcțiunii dominante ; amenajări provizorii sau instalări de chioșcuri/improvizații pe domeniul public.

Acest P.U.D. a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1372 din 05.08.2008.

OBIECTUL acestui P.U.D. îl constituie întocmirea unei documentații tehnice în vederea ridicării restricțiilor de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism, cât și încadrării în prevederile Planului Urbanistic Zonal „Zona Centrală” - documentație în curs de aprobare.

In urma analizei documentației de urbanism elaborate de către arh. Ana Maria Kelesidis constatăm :

o o o o o


St = 31,15 mp

POTpropus = 80,00%

CUTpropus= 2,75

Regim aliniere - 8,87m față de axul str.M.Kogălniceanu

Regim de înălțime P+1E (hmax = 6,00m)

Beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri:

 • -  privind utilități urbane :

o alimentare cu energie electrică : nr.201/18.02.2008

o alimentare cu gaze naturale : nr. 1/0045/23.01.2008

o telefonie : nr.45/21.01.2008

o energie termică : FN/23.01.2008

 • -  privind:

o protecția mediului: nr.400/21.01.2008

o sănătatea populației: nr.2340/22.09.2008

 • -   altele:

o

o Inspectoratul Județean în Construcții Prahova : 449/04.08.2008 o Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației : FN/30.04.2008 - Condiționat de respectarea Regulamentului zonei pietonale centrale

o Direcția Județeană Prahova pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național : Punct de vedere - „nu este necesar aviz ”

în ședința din data de 05.11.2008 a Comisiei Tehnice de Amenjarea Teritoriului și Urbanism, s-a analizat documentația Plan Urbanistic de Detaliu -“Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D./P.U.Z. pentru Supraetajare spațiu comercial existent” Piața Victoriei nr.l, Ploiești și a fost avizată favorabil conform avizului nr. 155 din 05.11.2008.

Supunem avizării proiectul Plan Urbanistic de Detaliu - “Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D./P.U.Z. pentru Supraetajare spațiu comercial existent” Piața Victoriei bl.7A Est, Ploiești, elaborat de arh.Ana Maria Ketesidis.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE              M x

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.lJ^/PiU.Z. pentru -Supraetajare spațiu comercial existent” \\c <

Piața Victoriei bl.7A Est, Ploiești

Beneficiar : STANCIU DANIEL CRISTIAN Proiectant: arh.Ana Maria KELESIDIS

Potrivit prevederilor Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000, a Legilor nr.350/2001 și nr.289/2006 și a cererii înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic de Detaliu - “Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D./P.U.Z. pentru Supraetajare spațiu comercial existent” Piața Victoriei bl.7A Est, Ploiești

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda făcută de Stanciu Daniel Cristian, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N /08.06.2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului și Legea nr.289/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr 209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin documentația tehnică ridicându-se interdicția de construire până le întocmirea unei documentații de urbanism respectând prevederile Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000.

Supunem avizării proiectul Plan Urbanistic de Detaliu - “Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D./P.U.Z. pentru Supraetajare spațiu comercial existent” Piața Victoriei bl.7A Est, Ploiești, elaborat de arh.Ana Maria Kelesidis.

Carmen DUMITRUGabriel IONESCU

Elisabeta POPOVICI

Florin Lucian SICOIE

Mirela LIMBOȘEANU

Marius MATEESCU

Costel HORGHIDAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE

URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR A PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARtlITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Și:

ă\/\t

PREȘEDINTE, Carmen DUMITRU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4                   A

A

COMISIA PENTRU ORGANIZARE Șl DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRURILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind :

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“Ridicare restricție de construire până la elaborare P.U.D./P.U.Z. pentru Supraetajare spațiu comercial existent”

Piața Victoriei bl.7A Est, Ploiești

Beneficiar : STANCIU DANIEL CRISTIAN

Proiectant: arh.Ana Maria KELESIDIS

?1' avTv               OTtA-F.i't- (

PREȘEDINTE, Carmen DUMITRU


Data: A 1

ROMÂNIA                                     COMISIA TEHNICĂ DE

JUDEȚUL PRAHOVA               AMENAJAREA TERITORIULUI și


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CONSTITUITĂ CONFORM ilO I ĂlC

DIN 24.07.2008 A CONSILIULUI LQ13A

AVIZ

Nr. 155 DIN 05.11.2008

LUCRAREA :       PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„Ridicare restricție de construire până la elaborare P. U.DJP. U.Z. pentru Supraetajare spațiu comercial existent”

AMPLASAMENT :    str.Piața Victoriei bl. 7A Est

INIȚIATOR :        STANCIUDANIEL CRISTIAN

ELABORATOR:


arh. Ana Maria KELESIDIS


în urma analizei, în ședința din data de 05 noiembrie 2008, Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism acordă :

AVIZ FAVORABIL

pentru

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„Ridicare restricție de construire până la elaborare P. U.D./P. U.Z. pentru

Supraetajare spațiu comercial existent ”

Având :


8  -    voturi „pentru ”

0 -    voturi „împotrivă”

0  -    abțineri

1  «    absențe

PREȘE'

Andrei V*DanMDumr

PUZ- SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL/BIROURI plan regulament local

OE URBANISM,SC1/500


LEGENDA

LIMITE

—• limita zona studiata

— limita unitate teritoriala de referința ---- proprietatea beneficiarului

1 teren zona centrala si alte zone

cu funcțiuni complexe zona de locuințe si unitati complementare

— cale pietonala

POT=80%-CONFORM PUG

CUT=8,00-CONFORM PUG POT=80%-existent-nu se mocBfica CUT=2,74-PROPUS_________

ZONE FUNCȚIONALE

■■ Imx INSTITUT» SI SERVICI PUBLICE

CC-CAI t^DMHNICATIE