Hotărârea nr. 356/2009

Hotãrârea nr. 356 privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 327/23.12.2003 privind simplificarea procedurii de autorizare a constructiilor de locuinte in zonele cu restrictie prevazute in Planul Urbanistic General al municipiului Ploiesti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 356

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.327/23.12.2003 privind simplificarea procedurii de autorizare a construcțiilor de locuințe in zonele cu restricție prevăzute in Planul Urbanistic General al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dumitru Carmen, Limboșeanu Mirela, Popovici Elisabeta, Ionescu Gabriel, Sicoie Florin Lucian, Horghidan Costel, Mateescu Marius și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr.327/23.12.2003 privind simplificarea procedurii de autorizare a construcțiilor de locuințe in zonele cu restricție prevăzute in Planul Urbanistic General al municipiului Ploiești;

în baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor; republicată și actualizată;

In baza Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr. 80/N/l 8.11.1996 pentru aprobarea Ghidului cuprinzând precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale;

In baza Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art 36, alin.l și alin.5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se completează art.l al Hotărârii Consiliului Local nr.327/2003 cu alineatele 4) și 5), ce vor avea următorul conținut:

„(4) Se pot emite autorizații de construire pentru locuințe si anexe gospodărești pe parcele catalogate ca fiind neconstruibile din punct de vedere al suprafeței (S< 150,00 mp) si al dimensiunilor laturilor terenului (front la strada < 8,00 mp), in baza avizului favorabil al CTATU pentru Studiul de amplasament elaborat pentru analiza parcelei in cauza, cu condițiile impuse prin acesta si fiara modificarea indicatorilor urbanistici aprobați in zona (POT, CUT, regim de inaltime, regim de aliniere, etc.).

(5) Se aproba conținutul cadru al Studiului de amplasament conform anexei 1 la prezenta hotarare

ART. 2 Regulamentul Local de urbanism si Planul Urbanistic General aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 209/1999 se modifica corespunzător prezentei hotarari.

ART.3 Direcția Generala de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești, astazi, 30 octombrie 2009.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


RAPORT DE SPECIALITATE

Privind Proiectul de Hotarare referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr.327/23.12.2003 privind simplificarea procedurii de autorizare a construcțiilor de locuințe in zonele cu restricție prevăzute in Planul Urbanistic General al municipiului Ploiești.

In anul 2003, Consiliul Local Ploiești, in baza propunerii făcute de către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana, a aprobat HCL nr.327/2003 care prevedea ridicarea unor restricții de construire prevăzute prin PUG si RLU aprobate in 1999.

Având in vedere necesarul de locuințe pentru cetățenii municipiului Ploiești si pentru a promova o politica de încurajare a realizării in mod individual a modernizării locuinței sau realizarea a unei locuințe, se propune completarea HCL 327/2003 cu ridicarea restricțiilor de construire pentru parcelele catalogate neconstruibile, in vederea construirii sau modemizarii/extinderii/modificarii locuințelor si anexelor gospodărești amplasate pe asemenea parcele.

Sunt considerate loturi neconstruibile numai loturile care nu îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • a) front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite și de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

  • b) suprafața minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înșiruite și, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

  • c) adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

La emiterea Certificatului de urbanism se solicita întocmirea unui Studiu de amplasament si avizarea acestuia in CTATU.

Studiul de amplasament se va dezbate in Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism avandu-se in vedere respectarea indicatorilor urbanistici inscrisi in PUG (regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor fată de aliniament si distantele fată de limitele laterale si posterioare ale parcelei).

In urma obținerii avizului favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, compartimentul specializat din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana va emite autorizația de construire, in baza celorlalte avize stabilite prin certificatul de urbanism.

Deblocarea acestor zone de locuit nu poate fi decât benefica pentru municipiul Ploiești deoarece astfel se permite realizarea unor intervenții asupra imobilelor existente cat si realizarea de construcții noi, care sa respecte indicatorii urbanistici inscrisi in PUG si consideram ca se va diminua si numărul solicitărilor pentru a se asigura locuințe (sociale, de tineret, etc.) inregistrate la autoritatea publica locala.


Supunem aprobării proiectul de hotarare referitor la completarea Consiliului Local nr.327/23.12.2003 privind simplificarea procedurii ^a^t construcțiilor de locuințe in zonele cu restricție prevăzute in Planul U General al municipiului Ploiești.

VIZAT

DIRECȚIA JURIDICĂ

»

DIRECTOR,

Luminița GABORFI

A


ARHITECT ȘEF, Arh. Simona Munteanu

DIRECTOR ADJ

Rita Marcel


SEF SERVICIU DEZVOLTARE

URBANA SI METROPOLITANA DanielMumițru

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


Privind Proiectul de Hotarare referitor la completarea Hotărârii

Consiliului Local nr.327/23.12.2003 privind simplificarea procedurii de autorizare a construcțiilor de locuințe in zonele cu restricție prevăzute in Planul Urbanistic General al municipiului Ploiești

Datorita dezvoltării tot mai puternice a zonelor rezidențiale din Ploiești si a dorinței de mobilare si completare a celor existente, a unei parcelari nejudicioase in condițiile crizei de terenuri destinate construcțiilor, este necesar sa fie simplificata operațiunea de emitere a autorizațiilor de construire de locuințe si anexe gospodărești pe acele parcele catalogate ca fiind neconstruibile.

Sunt considerate loturi neconstruibile numai loturile care nu îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • a) front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite și de minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

  • b) suprafața minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înșiruite și, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

  • c) adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

Din aceste considerente s-a constatat ca PUG si RLU ale municipiului Ploiești intocmite in anul 1999, privite ca instrumente de lucru, prin concepție si abordarea de atunci a restricțiilor de construire in zonele eminamente de locuit, conduc in prezent la ingreunarea procesului de eliberare a autorizațiilor de construire pentru acele parcele catalogate neconstruibile..

Proiectul de intocmire a noului PUG si RLU se afla in curs de elaborare, interdicțiile temporare de construire ramanand insa in vigoare conform prevederilor vechiului PUG.

Simplificarea procesului de emitere a autorizațiilor de construire de locuințe pe acele parcele catalogate ca fiind neconstruibile se poate face prin dezbaterea in Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a unor studii de amplasament intocmite de către solicitanti cu respectarea indicatorilor urbanistici inscrisi in PUG: regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT),


retragerea clădirilor fată de aliniament si distantele fată de limiț^j posterioare ale parcelei.

In urma obținerii avizului favorabil, compartimentul spec Direcției Generale de Dezvoltare Urbana va emite autorizația de cont si de obținerea celorlalte avize stabilite prin certificatul de urbanism.

COMISIA DE URBANISM,

Carmen DUMITRUElisabeta POPOVICI

Florin Lucian SICOIE

Mirela LIMBOȘEANU

Marius MATEESCU _

Costel HORGHIDAN


STUDIU DE AMPLASAMENT

PIESE SCRISE

1. Memoriu de prezentare :


- Prezentarea generală - obiectul și scopul (Variantele analizate; Criteriile de alegere a variantelor de amplasament; Specificațiile, elementele comune și

cele care diferențiază variantele)

Concluzii de ordin general (Analiza critică a variantelor de amplasament; Concluzii, propuneri de ierarhizare a amplasamentelor, opțiunea elaboratorului și elementele care fundamentează opțiunea; Probleme ce

trebuiesc soluționate la fazele următoare de proiectare).

PIESE DESENATE

Acestea reprezintă planșe realizate pe suport topografic ilustrând în principal următoarele categorii de probleme :

  • 1. încadrarea în zonă

2. Situația existentă

  • 3. Reglementări urbanistice și edilitare

  • 4. Obiective de utilitate publică

  • 5. Posibilități de mobilare urbanistică+detalierea partiului de arhitectură al locuinței propuse

6. Montaj fotografic: situație existentă și situație propusă

Pachetul pieselor desenate poate fi completat cu cartograme, scheme, grafice montaj fotografic în format A 3 sau A 4, care însoțesc părțile scrise și care au rol de susținere a propunerilor din S.A.. Acestea pot ilustra concluzii ale studiilor de fundamentare ce intervin hotărâtor în propunerile de dezvoltare a zonei studiate.

Important : se recomandă vizarea planului pe suport topografic de D.G.D.U. pentru a se evita necorelările cu baza de date care stă la baza P.U.G.-ului municipiului Ploiești.

Se interzice redactarea S.A. pe suport topografic vechi, care nu reflectă situația reală din teren, sau redactarea S.A pe suport la scară aproximativă, ceea ce ar conduce la planimetrarea unor suprafețe eronate în cadrul bilanțului teritorial.

Intralegis 5.5 - CTCE Piatra Neamț7~2W)9 vrtfrSVțtce. ro

ORDIN Nr. 80/N din 18 noiembrie 1996                            '

pentru aprobarea Ghidului cuprinzind precizări, detalieri si exemplificări pentru elaborarea si aprobarea regulamentelor loqale de urbanism de către consiliile locale

EMITENT:        MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE SI AMENAJĂRII

TERITORIULUI

PUBLICAT ÎN:   MONITORUL OFICIAL NR. 347 din 19 decembrie 1996

Data intrării in vigoare: 19 Decembrie 1996

în temeiul art. 4 din Hotărîrea Guvernului nr.

525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,

în baza Hotârîrii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, republicată,

ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului emite următorul ordin:

ART. 1

Se aproba Ghidul cuprinzind precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale.

ART. 2

Autoritățile administrației publice locale, prin compartimentele de specialitate, vor lua măsuri pentru folosirea în teritoriu a ghidului prevăzut la art. 1.

ART. 3

Ghidul cuprinzind precizări, detalieri și exemplificări pentru elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism de către consiliile locale se poate comanda, contra cost, la Institutul "Urbanproiect" București.

ART. 4

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României și intra în vigoare la data publicării lui.

Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,

Marin Cristea

http://date/oficiale/afis.php?f=8445&screen=0&frmPrint=l &link=&strike=&expand=   10/20/2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                              ‘ț \

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI              *

HOTĂRÂREA NR. 327

Privind simplificarea procedurii de autorizare a construcțiilor de locuințe in zonele cu restricție prevăzute in Planul Urbanistic General al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana , prin care se propune simplificarea procedurii de autorizare a construcțiilor de locuințe in zonele cu restricție prevăzute in Planul Urbanistic General al municipiului Ploiești;

A

In baza Legii 50 / 1991 modificata si completata cu Legea nr. 453 / 2001, privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

In temeiul Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului

In conformitate cu Legea nr. 213 / 1998 , privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ;

In temeiul Legii nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 Aproba simplificarea procedurii de autorizare a construcțiilor in sensul ridicării restricțiilor de eliberare a Autorizațiilor de Construire pana la elaborarea sau reactualizarea Planurilor Urbanistice Zonale in zonele rezidențiale stabilite in Planul Urbanistic General Ploiești.

Autorizațiile emise potrivit prezentei vor fi luate in considerare la elaborarea tuturor documentațiilor de urbanism aflate in curs de realizare.

Schimbarea destinației din locuința a construcțiilor autorizate conform prezentei se va face pe baza aprobării prealabile a unui Plan Urbanistic de Detaliu.

ART. 2 Regulamentul Local de Urbanism si Planul Urbanistic General aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 209/1999 se modifica corespunzător prezentei.

ART. 3 Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2004.

ART. 4 Direcția Generala de Dezvoltare Urbana va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 5 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotarari.

Dată în Ploiești, astăzi 23 decembrie 2003

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

DINU IOAN            MARIA MAGDALENA MAZÂLU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

■ ...

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre:

Privind Proiectul de Hotarare referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr.327/23.12.2003 privind simplificarea procedurii de autorizare a construcțiilor de locuințe in zonele cu restricție prevăzute in Planul Urbanistic General al municipiului PloieștiPREȘEDINTE, Carmen DUMITRU

/SECRETAR, Florin SICOIEData: 4 2. 4 0 . ^7,9 H