Hotărârea nr. 352/2009

Hotãrârea nr. 352 privind aprobarea listei beneficiarilor de subventii de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinte proprietate personalã, declarati eligibili în sedinta comisiei din luna septembrie, 2009

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 352 privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședința comisiei din luna septembrie, 2009

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive a domnului primar Andrei Liviu Volosevici și raportul de specialitate al Direcției Tehnice Investiții prin care se propune aprobarea listei beneficiarilor de subvenție de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe cu credit ipotecar;

Având în vedere procesul verbal încheiat în data de 03.09.2009 al comisiei special constituite, din care reiese că persoanele înscrise pe lista solicitanților de subvenție, anexată, au întrunit condițiile prevăzute de lege și pot beneficia de subvenția de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe cu credit ipotecar;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 12/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;

în baza Ordinului nr. 697/510/2008 al ministrului dezvoltării regionale si locuinței și al ministrului administrației si internelor privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală, aprobate prin ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuinței și al ministrului administrației si internelor nr. 166/216/2007.

In conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă “Lista beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006” declarați eligibili în ședința comisiei de analiză din luna septembrie 2009, anexă la prezenta hotărâre;

Art. 2. Direcția Economică și Direcția Tehnică Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Data in Ploiești, astazi, 30 octombrie 2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, PAULPALAS .      MARIA MAGDALENA MAZALU

DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII Serviciul Programe Investiții Locuințe


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședința comisiei din luna septembrie, 2009

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței are în desfășurare Programul național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Legea nr. 12/2007, cu modificările si competarile ulterioare, prin care se urmărește stimularea construirii de locuințe proprietate personală prin acordarea unei subvenții de la bugetul de stat de 30% din valoarea locuinței construite dar nu mai mult de 15000 euro.

în data de 03.09.2009, comisia de analiză a solicitărilor pentru acordarea subvenției în vederea construirii de locuințe proprietate personală, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225/2008 și completată prin Dispoziția nr. 17698/05.09.2008, s-a întrunit și a analizat solicitările depuse pîna la 31.08.2009 pentru acordarea subvenției de 30% din valoarea locuințelor construite prin credit ipotecar, în municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe.

Având în vedere că solicitările formulate de beneficiari au îndeplinit în mod cumulat condițiile de acordare, s-a stabilit că sunt eligibili pentru acordarea subvenției de la bugetul de stat un număr de 3 persoane, conform listei anexă.

Pentru persoanele din lista susamintită se vor elibera “adeverințe” prin care se va certifica faptul că deținătorii acesteia au dreptul la subvenția prevăzută de lege pentru construirea unei locuințe proprietate personală precum și valoarea subvenției ce va fi acordată după finalizarea și predarea locuințelor către beneficiari, solicitată din fonduri constituite cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței.

Față de cele prezentate propunem aprobarea “Listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006” declarați eligibili în ședința comisiei de analiză din luna septembrie 2009.

Director Executiv Adjunct, Florina Popescu

Sef Serviciu Mariana StochitaVIZAT

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios Dir. Luminița Gaborfi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală, declarați eligibili în ședința comisiei din luna septembrie, 2009

Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuinței are în desfășurare Programul național de sprijinire a construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Legea nr. 12/2007, cu modificările și completările ulterioare, prin care se urmărește stimularea construirii de locuințe proprietate personală prin acordarea unei subvenții de la bugetul de stat de 30% din valoarea locuinței construite dar nu mai mult de 15000 euro.

In data de 03.09.2009, comisia de analiză a solicitărilor pentru acordarea subvenției în vederea construirii de locuințe proprietate personală, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225/2008 și completată prin Dispoziția nr. 17698/05.09.2008, s-a întrunit și a analizat solicitările depuse pîna la 31.08.2009 pentru acordarea subvenției de 30% din valoarea locuințelor construite prin credit ipotecar, în municipiul Ploiești, str. Libertății nr. 5, prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe.

Având în vedere că solicitările formulate de beneficiari au îndeplinit în mod cumulat condițiile de acordare, s-a stabilit că sunt eligibili pentru acordarea subvenției de la bugetul de stat un număr de 3 persoane, conform listei anexă.

Față de cele prezentate propunem aprobarea “Listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006” declarați eligibili în ședința comisiei de analiză din luna septembrie 2009.

PRIMAR, Andrei LiVlu Volosevici

PROCES -VERBAL

încheiat azi, 03.09.2009, cu ocazia întrunirii Comisiei de analiză a cererilor depuse pana la data ședinței de persoane ce pot beneficia în condițiile legii de acordarea subvenției de la bugetul de stat, pentru construirea unei locuințe proprietate personala, prin credit ipotecar, conform Legii nr. 12/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală.

In conformitate cu H.C.L. nr. 225/2008 si Dispoziția nr. 17698/05.09.2008 a Primarului municipiului Ploiești, comisia are următoarea componentă:

Președinte: D-na Carmen Mihaela Dumitru -Viceprimar

Membrii:


Dl. Popa Gheorghe

- consilier local

-consilier local

-consilier local

-consilier local

-consilier local

-consilier local


Dl. Marin Tincu

Dl. Mihai Nicolescu Sava

Dl. Emil Calota

Dl. Valentin Marcu

Dl. Iulian Bolocan

D-na Florina Popescu

D-na Burlacu Madalina

Secretar: D-na Stochita Mariana


-Director Executiv

Adjunct Direcția Investii -Consilier juridic, Serviciul Juridic Contencios si Legislație Speciala -Sef Serviciu Programe

Investiții Locuințe


Conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, solicitanții depun odata cu cererea de subvenție următoarele documente justificative:

 • a) copie legalizată act identitate;

 • b) daca este cazul, o adeverință eliberată de primar din care sa rezulte ca se afla in una din următoarele situații:

 • -  au ramas fără adapost în urma avarierii grave a sau distrugerii locuinței proprii din cauze de care nu se fac vinovați;

 • -  sunt evacuați din locuințe situate în construcții expuse unui risc major;

 • -  sunt evacuați din locuințe ce fac obiectul unor legi de restituire către foștii proprietari;

 • c) declarații notariale ale titularului cererii si, respectiv, ale membrilor familiei -soț/soție/copii aflați în întreținere, în care sa se specifice:

 • 1. ca nu dețin o alta locuința in proprietate sau ca cea deținuta

construita desfasurata mai mare de 50 mp si ca este singura lc^iritâ^Muta w propritate de unul sau mai multi membrii ai familiei;              ■  >    ?      /

 • 2. ca nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub forma de subventie'j^fitru construirea sau cumpărarea unei locuințe;

 • 3. este prima locuință construită prin credit ipotecar.

 • d) extras de carte funciară din care sa rezulte ca solicitantul subvenției deține un drept real de folosința asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze construcția;

 • e) documente edificatoare care să dovedească o forma de inregistrare ca persoana juridica autorizata in domeniul construcțiilor civile a antreprenorului prin care se realizează construcția locuinței;

 • f) copie a contractului de construire a locuinței;

 • g) graficul de execuție a lucrărilor;

 • h) deviz general de cheltuieli, întocmit si certificat de antreprenorul general.

Prin HCL nr. 245/2006 s-au stabilit ca acte suplimentare necesare depunerii cererilor de subvenție următoarele documente:

 • -  adeverință de salariu;

 • -  certificat de urbanism pentru terenul detinut din care sa reiasă ca este construibil;

 • -  dovada, după caz, ca locuința a fost avariată, distrusa, calamitata, din cauze de care nu se fac vinovati;

 • -  dovada, după caz, ca sunt evacuați din locuințe situate in construcții afectate de alunecări de teren, seism, inundații;

 • -  dovada, după caz, ca locuința face obiectul unor legi de restituire.

A

In perioada mai sus amintită au fost depuse 3 cereri de către potențiali beneficiari.

Comisia a analizat cererile depuse, a constatat că pentru toate solicitările sunt respectate în mod cumulat condițiile de acordare a subvenției și a întocmit lista solicitantilor considerați eligibili.

Au fost declarați eligibili pentru acordarea subvenției următorii:

 • 1. Bîrcă Ioana

 • 2. Puiu Daniel-Nadin


nr. 015486/21.07.2009

nr. 017669/31.08.2009


 • 3. Ciripoiu Cristina                       nr. 016883/14.08.2009

Pentru Ciripoiu Cristina se solicita completarea dosarului cu o adeverința de la angajator din care sa reiasa calitatea de salariat precum si faptul ca se afla in concediu pentru creștere copil. De asemenea se va solicita o adeverința de la Agenția de plăti si prestații sociale din care sa rezulte ca beneficiază de indemnizație creștere copil.

Lista cu persoanele declarate eligibile va fi publicata in termen de 5 zile de la data prezentei la sediul Palatului Administrativ din B-dul Republicii/^, Intrarea D.

Președinte: D-na Carmen Mihaela Dumitru


Membrii: Dl. Popa Gheorghe

Dl. Marin Tincu


Dl. Mihai Nicolescu SavaDl. Emil Calotă

Dl. Valentin Marcu

Dl. Iulian Bolocan

D-na Florina Popescu

D-na Burlacu Mădălina

Secretar: D-na Stochiță Mariana


Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal azi, 03.09.2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 116 / 07.09.2009


LISTA

BENEFICIARILOR DE SUBVENȚII CONFORM ORDONANȚEI DE URGENTĂ A GUVERNULUI NR. 51/2006

A

In data de 03.09.2009 Comisia de analiză a cererilor de acordare a subvenției de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personală prin credit ipotecar, s-a întrunit în ședință și a analizat dosarele depuse până la data de 31.08.2009.

Au fost declarați eligibili pentru acordarea subvenției următorii:

Nr. crt.

Beneficiari subvenție

Cod numeric personal

Număr înregistrare cerere

1.

Bîrcă Ioana

2761115292077

15486/21.07.2009

2.

Ciripoiu Cristina

2740922290902

16883/14.08.2009

3.

Puiu Daniel Nadin

1801214090021

17669/31.08.2009

Președinte comisie,


| PRIMAKJE s


întocmit Comendant Narcis 2 ex.


Secretariat,

Mariana Stochita

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5


COMISIA PENTR U PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, OKf)

RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI

RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotarare privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenții de la bugetul de stat pentru construirea unei locuințe proprietate personala, declarați eligibili in ședința comisiei din luna septembrie, 2009

și a emis:
Data:      ^7  1